Mark och äganderätt

Vårat uttalande angående jakt och fiskeutredningen. Lappmarkens utredningar. 

 Fler uttalanden. Sammandrag och belysande av juridiska och historiska felaktiga slutsatser av utredaren. LRF:s senaste uttalande.

  http://www.regeringen.se/sb/d/1473 Gränsdragningskommissionens utredning klar. Sammandrag: Gränsdragningskommission.html  


  10-04-19:

Nu avgörs samernas och markägarnas framtid - DN.se

Storumandeklarationen.  

Från LRF:s möte i Malmberget

Lagen som Sören Ekström och Jan Alvå glömde. Om nätverket.

Om begreppet utmark

Regeringens handlingsplan för de mänskliga rättigheterna.

Staten bryter mot Sveriges grundlag och EU-lagen.


Föreläsning av Lennart Stenman om äganderätt

Nyutkomna publikationer kring mark och äganderätt.

Lennart Stenman forskar inom Kulturgeografi på KARLSTADS UNIVERSITET har i olika publikationer visat att staten på ett regelvidrigt sätt tillskansat sig bättre rätt till land och vatten i norra Sverige.
Den ena handlar om Nordmalingsrättegången med en historisk tillbakablick på renskötselrätten och lagstiftningen, fram till hovrättens dom. Han har även tittat på Finsk och Norsk rennäringslagstiftning. Den andra handlar om Skogsallmänningar i Västerbottens län. Böckerna kan beställas via e-post av: inger.magnusson@kau.se
Nordmalingsmålet. Pris 130 kr inkl. moms.
Skogsallmänningar i Västerbottens län. Pris 140 kr inkl. moms.

 Bättre rätt till land och vatten ovan odlingsgränsen.

Ströängar - ett svenskt exempel på rättssäkerhet (Med länkar och uppdaterat). Är det fortfarande så, att i Sverige heter medborgarrätt pengar? 

Samernas sedvanemarker- betänkande - Google böcker, resultat

Andra Publikationer av Lennart Stenman

Ströängar - ett svenskt exempel på rättssäkerhet

Rätten till land och vatten i lappmarkerna i historisk belysning

Rätten till Land och Vatten - Ur ett svedjefinskt perspektiv
 


Flyttningsleder, lappbyar, skattland och hemman år 1883. Uppdaterat med länkar och tillägg. På förekommen anledning flyttar vi fram Karesuando bya lags- byaordning).

  Ur boken: Norrland, Natur, befolkning och näringar. Uppdaterat.


Renbeteskommissionens protokoll från 1910. Uppdaterat med karta över forntida vintervägar, leder och Kierunavaara. Länsstyrelsens naturvårdsenhet har gett i uppdrag att riva och rasera forntida led.

Läs också: Länsstyrelsen fick ge vika i tvist om sjö.

Nej till nätfiske för Jan-Ivar Rönnbäck (Tjänsteman på Länsstyrelsen). Även om fritidsbostaden.


Yliperähemman

Markupplåtelse (Siikavuopio).  Sveriges grundlag: Fiskestuga.html (Uppdat.)

 Uppförande av  jakt och fiskestuga http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=78219&arkiv=False


  1. Slutpris för bostäder i Kiruna, Norrbottens län - Booli.se

    Siikavuopio 4,8 ... 4 810 m². 2010-09-27. {"latitude":67.85002001,"longitude":20.34343605,"added":1286512542,"private":false} ... 4 rum. 107 m². 2010-09-16 ...
    www.booli.se/salda/kiruna/822/ - Cachad

    OBS! Ingen säljare eller lagfartsägare är uppgiven?

    Fjällregionens äganderättsfrågor Nutida tvisters avlägsna historia


Uppdaterat i Kumma 1 och 2.  Siikavuopio Nr. 1., Naimakka  och Saarikoski.

Nybygget Liedakka.

Nybygget Viikusjärvi.


Avvittring gällande bl. a. "yliperä" hemmanen.  Delar av Konung Oscars brev, Fisketräsk, samt om Länsstyrelsens "felaktiga" information på sin hemsida. Nyligen inlagt dokument: Avvittringshandling av nybygge.

  Riksdagens rapport från 1999/2000:2 angående avvittringen.

Dokument rörande utfärdandet av kronoparker och kronoöverloppsmarker har lagts in. Rätten till fiske. Gå till Dokument.


 

Beviljade medel för regional utveckling. (Nytt)

Beslut om fördelning av bidrag till kulturmiljövård 2007, visas som pdf, 122 kB

Angående Skog & historia och Gröna jobb - skrivelse. , visas som pdf, 48 kB


 

Vi markägare i Kvikkjokk kräver svar av länsstyrelsen

Svara om Kamajokk

Kamajokk naturreservat - makt mot människor

Ska markägaren betala naturreservatet-

Kamp om Kamajokk

Upprörda bybor kräver svar

"Kungen borde resa till Kvikkjokk"

Markägare överklagar Kamajokkreservat   Kamajokk naturreservat - ett allvarligt angrepp mot äganderätten   


 

Myter, sanningar och framtidsstrategier, SOU 2006-101

JK:s uttalande om en rättshistorisk utredning i Sverige.

VEMDALEN LT Samebyarna i Härjedalen ändrar sig och säger nu ja till ramavtalet med privata markägare.

http://www.mrdagarna.se/  Hur skall Sverige få den kunskap för att kunna respektera minoriteternas (bl.a. Kvenernas) människorätt?

Länsstyrelsens tjänstemän sitter med byxorna nere 


Om forskningens framskridande gällande Lapin befolkningens bosättnings och rättsliga mark - och vatten användnings och ägandehistoria.  En ethnographisk karta från 1861av J. A. Friis. 


 

Doktorsavhandling av Christina Allard om samisk rätt( 2006:32, finns änså länge bara på engelska).

Läs också Juhani Wirilanders utredning om lappskattelanden och näringarna i lappmarken (Inlagt en länk till hela utredningen). Samt Niilo Tervos dito.

HD prövar inte dom om lappskattelanden


 

 ”Stulet land” beskriver 1500, 1600 och 1700 talen, men sen då-

Rätten till Norrland – nutida strider, historisk arena Examensarbeten


 

Rennäringsdelegationens senaste protokoll:

http://www.bd.lst.se/publishedObjects/10001443/Protokoll080220.pdf

I protokollet nämns Keinovuopio eller hemmanet KUMMAVUOPIO NR. 2 (Läs mera om detta).

Markupplåtelse (Siikavuopio).  Sveriges grundlag: Fiskestuga.html (Uppdat.)

 Uppförande av  jakt och fiskestuga http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=78219&arkiv=False

Länsstyrelsen anklagas för tjänstemanna välde:
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33919&a=1047547
 
Läs även: http://www.natverketnorden.se/ins_debatt/anf_fl_kiruna.htm

Läs också om Nuulanki, nybygget som skövlades och brändes ned.

Ärvdabalken: http://www.notisum.se/RNP/SLS/lag/19580637.htm

 

NÄTVERKET NORDEN
Ytterligare en utredning för att stärka ett monopol.

Översyn av gränserna för svårföryngrad skog, fjällnära skog och skyddsskog

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/96/05/7c57ab27.pdf
Utredaren ska bland annat undersöka under vilka förutsättningar som staten ska kunna teckna så kallade renskötselavtal med markägare i områden som är av synnerlig betydelse för renskötseln.
-----------------------------------------------------------------------
UPPLYSNING: I Norr och Västerbotten ovan odlingsgränsen kan endast JORDBYTE komma i fråga se Lag 1909:53

>>Läs mer<<

 

Sveriges strategi för att stärka påstådd kollektiv sedvanerätt.

http://www.historieuppropet.se/

Lappskt ägande oviktigt för HD- >>Läs mer<<

Jordeböcker och ärvdabalken (länk). Se även: Jordebok och aganderatt.html

Statens arkiv: http://www.ra.se/ula/torp.html  Källor: http://www.nog.nu/kallor.html#ub

Farfars lappskatteland (P. Rodhe)

Folke Lestanders anförande på Kiruna Jakt- och Fiskemötet ( i sin helhet). Nedbränning av fiskekoja och nätbod!

  Skattelandens lagfarna ägare. (Uppdaterat)

  Han har kämpat i 36 år!

Om Nuulanki, nybygget som skövlades och brändes ned.


Nybildat motstånd mot nationalpark

 LRF i Vittangi lämnar motion till stämman.

Skogsbråk trappas upp:  Läs mer  (Se även i webb-tv TV 4 länk, Västerbottens nytt 07-12-03, samt del 1).

Sameby stoppar mineralprospektering  Bomstopp för mineralutvinning. 

08-02-19: Sameby förlorade mineralstrid »

http://www.folkbladet.nu/2007/11/16/konflikt-om-rennaringen-drabbar-turismen/

 

Ett samiskt urfolk som ägde en tredjedel av Sveriges nuvarande yta

Vattenfall- - Samene eier vannkraftrettighetene  Missförstånd om vattenkraftsrättigheter »

Markägarna i Tärna-Stensele Allmänningsskog kritiserar Vapstens sameby för att ha satt i system att överklaga avverkningstillstånd,

Läs mera här: http://www.lantbruk.com/Article.jsp?article=35023


 

08 05 21: Skogsägare får avverka
Västerbottens Kuriren
Framgång för de enskilda skogsägarna, men en riktig missräkning för Vapstens sameby. Det blev följden när länsrätten avgjorde två fall av runt 30 avverkningstillstånd som samebyn överklagat i Tärnatrakten
---------------------------

NN kommentar
: Skogsvårdslagen kränker äganderätten då markägaren felaktigt påtvingas samrådsplikt med samebyarna. Samebyarna har dessutom ingen rätt till renbete på privat mark ovan odlingsgränsen, vilket b.l.a. Lag (1909:53 s. 7) visar.

Sameby överklagar undersökningstills...

Skogspolitisk proposition

Skogsbråk trappas upp:  Läs mer  (Se även i webb-tv TV 4 länk, Västerbottens nytt 07-12-03, samt del 1).

Sameby stoppar mineralprospektering  Bomstopp för mineralutvinning. 

Sametinget mot kobbergruve i Kvalsund

Om turistnäringen i östra Kiruna kommun:

Kiruna kommuns politik


 

Hovrätten läxar upp politikerna

Vi vill återvinna Sápmi med öppen hand!

 Medling mellan samer och markägare (Västerbottens-Kuriren)  Les hele artikkelen

NÄTVERKET NORDEN (Ny skrivelse av Lars Ola Hull)

Privata markägare blir inblandade anser EU-jurist och jur. kand Lars Ola Hull


500 ren på tomten.

 Markägare överklagar renbetes dom. Dom i Nordmalingmålet. Tingsrättens bedömning. Uttalande av Lars Ola Hull, Jur kand, specialist i Europarätt. 

 Våran sammandrag av Idre domen. Där nämns på s. 284-285 Sondowara och Songamotka samt att Finnar =Samer s. 138, samt att Finland=Sameland s.139, (s. 271, s. 284) . Orsak till rättegången.  Där åberopas både Europakonventionen och FN konventionen s.343. Hela Idre renbetesmålet:  http://www.oloft.com/rendomen.pdf  

Byalag på krigsstigen.

Från förhandlingarna. Markägare ovanför odlingsgränsen bildar nätverk.


Uppdaterat med; SVT Västerbottensnytt samt, Det finns ingen renbetestvist längre. Förhandlingar om renbetet i Härjedalen.

  Fjällfolkets upprättelse


  Ersättning till markägarna för renbetet på väg att lösas. 

Rätten till skogsvård skall värnas

http://www.natverketnorden.se/index.htm Förening för civilt egendomsskydd.

 Vi är ingen aggressiv part!  Fyra partiledare till LRF stämma.

Jämtlandsradion.  Uttalande i sameradion om föreningen. Vill göra affär med staten.