Angående de olika statliga utredningarna i Sverige

Staten kan inte börja fördela mark och vattenrättigheter innan man har utrett vem som är den rättmätiga ägaren till dessa områden. Staten "påstår" ju sig vara den nuvarande rättmätiga ägaren till lappmarkerna (nästan hela området).

Vid avvittringarna skrevs det bl.a. så här att marken eller sjön "förbehålls till kronan" (staten) när avvittringslantmätaren tog ifrån de i skatt betalda områden av enskilda ägare och brukare.

 

Detta orättmätiga (olagliga) handlande har ej stöd i Svensk grundlag. Staten kan inte som nu är planerat, börja fördela stöldgods till nya ägare. De å sin sida kan ju bli åtalade för häleri när dom börja befatta sig med det samma.

 

Vi har i olika sammanhang framhållit att man måste starta en opartisk forskning och utredning om vem eller vilka som är de rättmätiga ägarna till de i skatt betalda områden ända till den senaste avvittringen som slutfördes 1915 i övre lappmarken. 

 

Dessa skenutredningar som nu har blivit genomförda av staten kan ej användas till detta. De är medvetet partiskt genomförda och ett helt folk här i norr har uteslutits, nämligen kvänerna, samtidigt som samerna varit rikligt representerade i alla arbets- och referens grupper. Staten är ansvarig till den oreda som  uppkommit och som värre är, kommer att skapa en mycket stor konflikt häruppe på grund av sitt handlande.

 

Den senaste utredningsledaren Lagmannen Jan Alvå påstod att han är ojävig för han kommer från Malmö. Hans utredning material är märkt med tre kronor. I direktiven kan man utläsa att han ej får befatta sig med hur ägandet för staten har uppkommit, alltså den rättsligt/juridiska seendet vid avvittringarna.

 

Att de nuvarande samebyarna också ville att lappskattelanden skulle förklaras "ej befintliga" kan man ju förstå då de insåg att staten stötte dem och att de skulle få förvalta och inkassera alla medel från den avvittrade områden och som omfattar i stort sett hela övre lappmark och som döptes till "kronomarker" eller "parker".

 

Utredningarna har även blandat ihop näringen med etnicitet (renskötseln). Man behöver inte vara Docent eller Professor för att tyda de olika dokumenten från vår historia.

 

"Sana lappalainen olisikin aika palauttaa vanhaan historialliseen merkitykseensä tarkoittamaan pyyntikulttuurin perinteistä elämäntapaa ja talousjärjestelmää - ruotsin "leva som lapp" vastakohtana "landsbo" eli 'lantalainen', jolloin sana saamelainen viittaisi kieleen ja etnisiteettiin.5"

Översättning från finska utredningar:

Ordet "lapp" är det på tiden att föra tillbaka till den forntida historiska betydelsen i fångstkulturens ursprungliga levnadssätt och hemmansförhållanden - på svenska "leva som lapp" motsvarande "landsbo" eller "lantalainen" samt att ordet same hänvisar till språk och etnicitet.

Det är detta som de svenska forskarna och utredarna ej har kunnat särskilja utan med  dårens envishet hävdat och hävdar, (senast i gränsdragnings kommissionens utredning), att den gamla benämningen lapp är lika med nutidens same.

 

Är det därför ni föreslår en medlingsinstitut för att ni kanske har blivit medveten om den oredan som finns häruppe, på grund av statens tidigare och fortsatta handlande och de olika rättegångarna som har varit och kommer att tillkomma på grund av detta?

 

De rättmätiga ägarna och deras ättlingar kommer aldrig att acceptera att staten återigen upprepar sitt felaktiga handlande och berövar folket sina egendomar och rätten till jakt och fiske.

 

Bror Niva

Suonttavaara Lappby


Äganderätten får inte hotas Kuriren 06-03-08

Det är statens uppgift att skydda den samiska kulturen och traditionen, inte de norrländska privata markägarna! I stället för att erbjuda lösningar till osämjan som förekommer på vissa håll, utökar Ekströms Jakt- och fiske-utredningens slutbetänkande SOU 2005:116 risken för konflikter på jakt- och fiskemarkerna.


Sverige har misslyckats med sin minoritetspolitik, när staten har kopplat samekulturen och samernas gemensamma rättigheter till renen och till den ekonomiska föreningen som är samebyn.
Med detta system, lämnas majoriteten av samerna utan rättigheter, samtidigt som en minoritet åtnjuter orimliga privilegier.
Samebyars rätt till jakt och fiske är inte rättigheter som kan säljas. Den är varken en vara eller en tjänst och kan därför inte komma under EUs princip om fri rörlighet.

 

Däremot skall jakt- och fiskerätten grundad på markägande vara grundlagsskyddad på ett starkare sätt än renskötselns rättigheter. Hänsyn till äganderätten tas inte med i utredningen, trots att förslaget innebär att markägarna förlorar sin dispositionsrätt över jakt och fiske.
Liknande förfarande har tidigare underkänts av Europadomstolen 1999. Lägg nu det senaste förslaget i dokumentförstöraren!


Junilistan vill ta makten från Bryssel till landet. Det vore bedrövligt om inte svenska staten skulle klara av denna fråga på egen hand, innan vi får bakläxa från EU!
Låt oss fatta de rätta besluten från början! Vidare vill vi ta makten från Stockholm ut i landet.
Vi kan inte låta en Stockholm-utredning diktera villkoren för jakt och fiske i Norrland, utan vi måste kräva en regional lösning, baserad på de förhållanden som vi lever i.
Om regering och riksdag menar något med att vi skall ha en levande landsbygd, måste de förtroendevalda ge oss de verktygen som vi behöver, för att leva ett drägligt liv här uppe.
Låt förslagen på förbättring komma underifrån!

Junilistan kommer att arbeta för att äganderätten enbart skall vara markägarens, att den statliga utredningen förkastas, att om ett nytt förslag skall utformas, skall det göras av och med lokala och regionala intresseorganisationer, för att kunna lösa nuvarande och kommande konflikter.

Hélène
Goudin

(jl), Piteå
jägare och EU-parlamentariker


Liselott Hagberg

                                 Folkpartiet

Sveriges riksdag,

100 12 Stockholm

 

Öppet brev.

Folkpartisten Liselott Hagberg riksdagsledamot från Nyköping skriver i en interpellation den 22 november om samernas sedvanerätt till vinterbete i skogslandet.

Du hävdar att "de svenska samerna aldrig i modern tid varit mera trängda än nu, och syftar till de pågående och redan genomförda rättstvister kring renarnas vinterbete".

Du frågar jordbruksministern "vilka initiativ hon tänker vidta för att reglera samernas urgamla sedvanerätt till vinterbete i skogslandet, vilka åtgärder ministern avser att vidta för att undanröja grunderna för FN:s årliga kritik mot samernas allt mer trängda situation, och när Jordbruksministern avser att Sverige ska underteckna ILO:s mer än 15 år gamla konvention 169 om urfolkens och därmed samernas rättigheter?"

Lappar/samer är ett folk, men du talar om en näring i din interpellation. En näring som egentligen inte har mera med folket lappar/samer att göra än turistnäringen eller vilken annan näring som helst. Den rennäring du ömmar för, har ingenting med Sveriges ursprungsbefolkning att göra. Den är importerad från Ryssland och Finnland, och kom till Sverige 1920-1940 .

Svenska Lappar/samer levde ursprungligen på jakt och fiske, bärplockning, enklare jordbruk, och senare hade en del renar som man mjölkade, och åt kött av, men inte alls i en sådan stor drift som i dag. Man hade aldrig fler renar än vad lappskattelandet kunde föda.

Vi har alltid kombinerat olika näringar, och det gör alla vi lappar/samer utanför renskötseln än i dag.

Svenska politiker i regeringar och riksdagar har under många år förtryckt och förnedrat oss icke renskötande lappar/samer. Man har kraftigt försämrat våra möjligheter att överleva här på våra förfäders marker genom att lägga rätten till jakt och fiske på samebymedlemmar = renägarna. Denna segregerings politik har ett nära släktskap med det bespottade apartheid politiska systemet som bedrevs i forna Sydafrika.

Du Liselott spottar oss, icke renägande lappar/samer, rakt i ansiktet när du talar om att svenska samer aldrig varit så trängda som nu!

Genom att fortsätta den hjärntvätt som Svenska staten hållit på med under lång tid.

Så lång tid att tre biskopar och fem professorer hakat på, med att skriva osanna, osmakliga och för oss utanför samebyarna, oerhört kränkande debattartiklar som fått stort medialt genomslag.

Svenska politiker har genom åren anammat okunniga historiker, giriga tjänstemän och fabulerande kulturpersonligheters myter och romantiserade och exotiska lögner om svenska lappar/samer.

Detta har lett till att markägarna fått betala för era olagliga och ohållbara löften till rennäringen, som ingen annan näring, eller svenska medborgare får åtnjuta.

Ni svenska politiker i maktsällning, har alla gemensamt ansvar för de rättstvister kring rennäringens renbete som i dag utspelar sig och har utspelat sig i svenska domstolar.

Din fråga till Jordbruksministern kan även ställas till dig. Vad tänker du vidta för initiativ för att reglera ursprungslapparnas/samernas urgamla rätt till vinterbete inom Lappskattelanden?

FN:s kritik till Sverige om samernas alltmer undanträngda situation grundar sig på Sveriges lögner om lappar/samer. Renägarna själva har varit duktiga lobbyister, de har haft pengar till vackra koltar och med skattemedel rest runt världen och lobba om sin svåra situation. Vi har inte ens råd med en kolt!

Vad tror du Liselott att FN skulle säga om oss icke renägande lappars/samers situation i Sverige?

Om hur vi under alla dessa år trängts undan och fråntagits allt. Man har t o m ändrat vår historia!

ILO169 är en FN: konvention som ska stärka urbefolkningarnas rätt, men inte på bekostnad av övrig befolknings rätt..

Sven Huergrens förslag som är tänkt att ligga till grund för Sveriges ratificering strider mot flera av FN:s artiklar i konventionen om mänskliga rättigheter, och kommer att öka förtrycket mot oss icke renägande lappar/samer och övrig befolkning.

Hans förslag går ut på att Sverige ska ratificera en näring, och inte en urbefolkning.

Vad tänker du Liselott vidta för åtgärder mot detta?

Att se över gränsen till Norge är ingen dum ide.

Vi har aldrig hört att där funnits liknande tvister som vi har med renägare i Sverige.

Men i Norge gör man heller inte skillnad på renägande och icke renägande lappar/samers rättigheter.

Man ställer, som vi förstår, inte dessa i konflikt med övrig Norsk befolknings rättigheter heller. Det finns inget renbete på privat mark, och ILO 169, har trots att Norge för länge sedan ratificerat den, inte alls inneburit samma negativa rättslägen för Norges övriga befolkning som den skulle göra i Sverige, om den ratificeras efter Huergrens förslag.

Vi anser att Sveriges politiker har en skyldighet att lyssna till ALLA medborgare och värna om deras rättigheter.

Vi anser att Svenska staten, regering och riksdag har skyldigheter att ta ansvar för vad staten åsamkat för olägenheter och orättvisor mot lappar/samer och övrig befolkning i Sverige.

Marianne Johansson

Bygget Mosekälla

 

Stig Eskilsson

ordförande

Vouvsträsk sameförening