Nuulanki, nybygget som skövlades och brändes ned.

 

Avvittring

Kumma 1 och 2.  Siikavuopio Nr. 1., Naimakka  och Saarikoski.

Nedbränning av fiskekoja och nätbod

Länsstyrelsens tjänsteman kallar sjön där nätbodan ligger (låg) för "Paljasjaure". Enligt alla historiska kartor och dokument heter sjön Paljasjärvi. Förövrigt låg nätbodan inom insynade ströängsområden och gamla fångstplatser. Därtill inom Suonttavaara lappskatteland.

Bild från avvittringskarta över Karesuando (område benämnd P) 1896. Som synes är sjöarna och ströängslägenheterna bemärkta och avgränsade till enskilda hemmansägare. Detsamma gäller även över hela Karesuando området. Enligt Kungligt brev den 19 oktober 1894:

.........Beträffande de utom hemmanets områden belägna spridda ängeslägenheter, vilka därunder behållits, skall gälla vad därom är utstadgat i Kungl. Maj:ts förenämnda nådiga brev den 19 oktober 1894 och sålunda att de lägenheter, å vilka laglig besittningsrätt meddelats före utfärdandet av nådiga brevet den 13 december 1867 angående bestämmandet av en provisionell gräns mellan lappmarkernas kulturland och fjällbygd, må tillsvidare under hemmanet eller nybygget bibehållas......

Läs hela dokumentet: Lappmarkens jakt och fiske.

Rennäringsdelegationens senaste protokoll:
http://www.bd.lst.se/publishedObjects/10001443/Protokoll080220.pdf

I protokollet nämns Keinovuopio eller hemmanet KUMMAVUOPIO NR. 2 (Läs mera om detta).

Markupplåtelse (Siikavuopio).  Sveriges grundlag: Fiskestuga.html (Uppdat.)