Minnesanteckningar LRF infomöte i Malmberget 20/4 2006

Plats : Nordan

Tid: 19.00

Närvarande arrangörer.

Per Isaksson, LRF Norrbotten

Börje Waldebring LRF:s representant i Jakt och fiskeutredningen

Eilert Appelqvist LRF Norrbotten

Åhörare bl.a.

Sture Engfors Jokkmokks Allmänning

Roger Kvickström Jokkmokks Allmänning

Ulf Karlsson

Anders Henriksson

Leif Wallström

Stig Eskilsson

Hillevi Viss

Anförande.

Börje Waldebring LRF:s informerade om konsekvenserna av förslagen i Jakt och fiskeutredningen.

Intressenterna är Staten, markägarna och samebymedlemmarna.

Han påstår att lagstiftningen kring renägarnas jakt och fiskerätt är otydlig.

Att "samerna" rätt till jakt och fiske har grund i folkrätten.

Att tunga "oberoende" jurister (Maurits Bärnhjälm och Bertil Bengtsson) deltagit i utredningen och försökt göra en bedömning av rättsläget.

De är överens om att det finns en delad jakträtt på privata marken med stöd av rennäringslagen och som har stöd i grundlagen.

Waldebring medger att det kanske finns brister i den rättshistoriska forskningen och vad som skett före 1886.

Han påstår att det är riktigt att utmark är all mark utom tomt och inäga.

Dubbelregistreringen grundar sig i förarbetena till jaktlagen.

Det strider mot folkrätten att inte samebyarna kan sälja jakträtt.

Han tog även upp att det förts diskussioner om att lösa ut samebyarna jakt och fiskerätt från privatmarkägarna.

Han uppmanar att vi ska ta kontakt med remissinstanser och framföra våra synpunkter.

 

Diskussion.

Jag påpekade att han ska vara noggrannare med begreppet samer och att han skiljer på samer och samebymedlemmar.

Anledningen är att jag inte vill sammanblandas med samebyadministartionen är att där finns ingen insyn, medlemmarna väljs in och där tillämpas graderad rösträtt.

Detta strider mot min människosyn att alla människor är lika värda.

Fråga om Waldebring känner till att Ekström medger att utredningen är partisk. Han hade hört talas om det.

-påpekade att småmarkägarna inte fått med någon representant i utredningen, trots påtryckningar.

Fråga Waldebring om det inte är stötande att LRF:s jurist Fredrik Bonde och SWEASKOG:s jurist Lars-Göran Lövgren tillsammans avgivit ett delbetänkande. (Waldebring hade fullt förtroende för Lövgren och trodde att han kunde vara opartisk)

-påpekade att jakt och fiskefrågan egentligen inte handlar om en konflikt mellan markägare och samebymedlemmar utan att det är förhållandet mellan småmarkägarna och staten och då är det klar olämpligt med ett samarbete mellan LRF och SWEASKOG i denna fråga.

-påpekade att de "oberoende tunga juristerna" är handplockade av en partisk Sören Ekström. -påpekade att utredningens analys av UTMARKS begreppet är mycket tunn.

Fråga Waldebring varför inte LAG 1909:53 var omnämnd i utredningen. (Svar att det var utredaren som avgjorde var som skulle tas upp i utredningen)

-påpekade att lagen är presenterad för Waldebring i maj 2005 då jag personligen överlämnade den till honom.

-påpekade att sedvanerätt är ingen kollektiv rätt. (Fick medhåll av Per Isaksson att det kunde vara så)

-påpekade att dubbelregistreringen inte är så stark som Waldebring och juristerna påstår då hovrätten fällt två personer för jaktbrott då de jagat älg på sin egen mark, och nyttjat samebyns licens som omfattar även den privata marken. I domen skriver hovrätten att de brutit mot en "regel av lägre valör".

Dessutom så grundar sig regeln på vad departementschefen "anser"

Frågade Waldebring om han kände till Norges definition av utmark. (Det gjorde han inte)

-påpekade att utmark ej omfattar privata marken i Norge, och att det har en betydelse då fastighetsbildningen i Norge skedde när Sverige och Norge var i union med varandra.

-påpekade att min syn på definition av UTMARK samstämmer till stora delar med Norges, visade samtidigt på en tavla att utmarken är de 4/5 delarna som staten tog tillbaka i samband med avvittringen. Visa även på att det i lagtext i Byggningsbalken från 1916 skildes det på skogsmark och utmark.

(Fick medhåll av deltagare att i avvittringsprotokollen skiljs det på utmark och skogsmark)

-påpekade att det inte var aktuellt att föra en diskussion om att samebyarna jakt och fiskerätt från privatmarkägarna.

Först får de lägga fram bevis att den rätten finns, sen är det farligt att föra en sådan diskussion då det kan tolkas att man erkänner att rätten finns.

Det påpekades även att samebymedlemmarnas jakt och fiskerätt endast var för husbehov.

-påpekade att Nordiska Samekonventionen som är ut på remiss är en förtäckt ILO konvention.

Noterat.

Allmänningsrepresentanterna vill gärna diskutera konsekvenserna av samverkan och samverkansgrupper. (Den diskussionen tycker jag är överflödig så länge det inte finns bevis att privata marken omfattas av samebymedlemmarna rätt till jakt och fiske.)

 

Sammanfattning

En deltagare sammanfattade med att, han anser att man inte kan ta några beslut som grundar sig på utredningen då den rättshistoriska utredningen är så tunn.

Vidare konstaterade han att Lag 1909:53 kullkastar mycket i utredningen. Han uppmanade att LRF ska trycka på så det blir en grundlig rättshistorisk utredning.

Per Isaksson uttryckte sin oro över förslaget på en ny Nordisk Samekonvention som är ute på remiss.

Mötesdeltagare uppmanade LRF att verk för en förlängning av remisstiden.