Karta

över Suonttavaara lappskatteland.

Gränsen är befäst med rå och rör. Den är även inskriven i lagfarts, intecknings och jordregister boken som Suonttavaara Lappskatteland Nr. 1. När man fastställde  Enontekis socken gräns (senare Karesuando) följde man skattelandets gräns ända till Jårkastaka där den avvek mot Siikavuopio.

1982 fotograferades tre av de 13 stenrösena ("rör") som markerade gränslinjen ("rå") på gott och väl 50 km från norr till syd-sydväst mellan de två lappbyarna Rounala och Suonttavaara i Enontekis socken. Åldern på ett av rösena fastställdes av en biolog till ca 250 år, som alltså stämmer bra med en nedsättning av "rör" efter tingsmötet i Enontekis 1731. Men det är inget som talar mot att både röset - eller rösena - och gränslinjen är äldre.

Rågångsbesiktning av Suonttavaaras byns gräns
sidan 245:
Dombok Torneå lappmark - Jukkasjärvi og Enontekis tinglag - år 1732 

http://www.lenvik-museum.no/meny5/Finnmarka/Nils_Enewald_Sverige_och_Finnmarken_1920.pdf

 

SVERIGE och FINNMARKEN

 

Av Nils Enewald, Lund 1920

 

(Här delar av boken)

 

Sid. 40

 

….Omkring år 1550 företogs en genomgripande omläggning av skatteförhållandena i Finnmarken, varigenom möjlighet lämnas oss att noggrannare överblicka den svenska beskattningens utsträckning här under den äldre Vasatiden. Birkarlarnas uppdrag att vara kronans uppbördsmän upphör nämligen nu, och de olika lappmarkerna läggas direkt under kungliga fogdar (sina gamla ställning som lapparnas privilegierade handelsmän fingo birkarlarna behålla ända till dess Karl IX berövade dem även denna rätt. Se J. NORDLANDER. Om birkarlarna…..

 

Denna omläggning torde ha skett successivt under åren 1548 0ch 1549. I samband härmed uppgjorde 1553 över de olika lappmarkerna mantalsförteckningar och skattelängder, som äro synnerligen detaljerade och tydligen tillkommit som resultat av noggranna undersökningar (Se fogderäkenskaperna för Vesterbotten och Lappmarken1553. Sv. Kammararkivet, Norrlandshandlingar).

 

….I Torne lappmark upptagas följande byar: Söder Lulakylä, (=Segwara. Tingwara låg vid Jukkasjärvi)), Ronola, Ussejocke, Theno, Affewara, Lemojerff och Carckes, Lappajerff, Kuothekyllä, Ingers (=Suonttavaara lapinkylä, min anm.), Suothakylla och Kyrkele….. Dessutom upplyser 1553 års taxeringslängd om att Gustav Vasa hade egna fiskare vid Varangerfjorden, vilka vore avlönade av kronan, sådana omnämnas några år senare (1557) även på Vadsön. Uppgiften om kungliga fiskare på det förra stället möter oss för övrigt redan i 1551 års skattelängd för Västerbotten, vari som en särskild inkomsttitel upptages, vad som uppburits av ”15 finner, hvilke haffve fijskiet wti westresionn wti en fierd benempd Vårånger”.

 

Sid. 49

..Inom Ingrittby eller Sundawara voro uppförda: Käre (1568), nuvarande Karejärvi (vid Karesuando, min rättelse) och Tullingsuana (1568) eller Tulingh (1576, (vid nuvarade Kuttainen, min rättelse)….

 

Sid. 100

..Orsaken till att de ej gåvo Sverige skatt var helt enkelt den, att de ej brukade detta lands vare sig skog, mark, vatten eller annat utan skaffade sig bärgning av vad de fingo av ”Gud och kunglig majestät i Danmark”. Under sådana förhållanden hade lagmannen helt naturligt ansett sig böra tillhålla dem att även i fortsättningen vägra utgiva någon dylik. På vidare förfrågan vad skillnad det vore mellan lappar och finnar, hade han fått veta, att lapparna voro ett folk, finnarna ett annat. De förra bodde på fjället, medan de senare höllo till nere vid sjösidan….

 

Sid. 111

…Lappfogdarna i Torne och Kemi, Nils Oravain och Lasse Henriksson hade förvägrat de norska befallningsmännen att upptaga skatt i ett antal byar i Kemi lappmark (Sundawara, Peldojärvi, Kittilä, Sodankylä, Sombio, Kemi, Manselka, Kitka- och Kuolojärvi) och förbjudit finnarna här att göra dem ”flyttning eller annan rättighet”.

Av några finnar i Alten hade han utkrävt fjällfinneskatt, vilken voro ½ daler högre än sjöfinneskatten; han hade nämligen velat göra dessa till ”kodikefinnar” (kuotokeinofinnar), ehuru de alltid brukade uppehålla sig vid sjösidan…

 

Sid.129

…Gränsen mellan Lappland och Kveneland (Finland) hade av ålder varit mellan Kuotokeino och Sundawara….

 

Sid. 159

…Vad tvisten i Lappmarken beträffade, hade denna av sin konung erhållit följande upplysningar. Av Torne lappmarks byar lågo endast tvenne på svensk grund, nämligen Segwara och Sundawara, samtliga de övriga tillhörde Norge. Inom –Kemi var däremot endast Indiager eller Enare norskt…..

 

Sid. 173

…De danska befallningsmännen hade strängeligen förbjudit dem, som bodde i Titisfjorden att gå svenskarnas önskemål tillmötes, förrän dessa presenterat sig för danskarna. Med lock och pock hade de dock lyckas att inkassera en del av sin fordran (Avhandling vid Vastersjon etc. av B. V. Kaldenn och Rasmus Nilsson Odat i Dan. Finnm. Hertigens nya skatteförordning mötte starkt motstånd. Finnarna i Titisfjorden förklarade sig vara båtbyggare och kunde omöjligen utgiva fisk i skatt, vilka svenskarna också funnit riktig).

 

Sid. 175

…Enligt sin instruktion och den nya skatteförordningen skulle varje lapp uppbära 2 våger fisk, men då de funno gårdarna öde, finge de här taga, vad de kunde komma över, och redovisa i uppbördslängden tex. kopparkittlar, silver, renhudar, grytor, lappskor, ljusstakar m.m. Från Lyngenfjord och norrut hade man lyckats bättre, dock hade lapparna även här förklarat sig vara urstånd att lämna fisk, varför svenskarna hade fått nöja sig med den gamla penningskatten istället (Baltzar Bäcks och hans medförordnandes räkenskap för uppbörden av Vastersjöfinnarna 1607. Norrlandsh. S.K.A. Jmf. Kungliga kommissariernas till lappmarken underdåniga berättelse Stockholm i juli månad 1607, H.S.H. 39. sid. 230 ff., som tydligen avgivits av denna expedition)…


Skattland inom Suonttavaara by

Skattland Befäst år
Tullingisuando 1674
Idivuoma 1666
Paitasjärvi 1701
Rautojärvi 1725
Poukotamoivitunturi 1729
Vuotkavuoma 1729
Mertajärvi 1707
Muotkajärvi 1718
Ounasjärvi 1697
Wikuriniemi 1699
Vuoniskavuoma 1731
Vuontisvuoma 1731
Kurrackavuoma 1737
Sautusjärvi 1740
Enontekisjärvi 1746
Sondajavuoma 1707
Pessingi 1746
Paljas-Rikasjärvi 1760
Luongasvuoma 1760
Wuotkavuoma 1738
Kellotivuoma 1758
Paitasvuoma 1749
Kutsuvuoma 1760
Wuokasjärvi 1760
Raistitunduri 1746
Ringavuoma 1741
Vikusjärvi 1765
Rigasvuoma 1738

Källor: Domböcker och skattelängder (RA, KKA, KA, HLA)


Dokumentation om ägande och  brukande av mark och fiskevatten i Torne lappmark från 1554.

Sjö (med mark) Brukare Hemman  Plats (Läge)
Idijärvi Jöns Persson Anttinjuntti nr 6 Karesuando
Mannajärvi Per Jönsson Karist, Knutti nr 8 Karesuando
Mannasuando Jöns Jönsson Paccain Enontekiö
Karesuando (älven) Olof Andersson Luttu nr 18 Enontekiö
Tullingisuando Erik Jönsson Kohkoi Enontekiö
Paitasjärvi Olof Hindersson Turtola Palojoensuu
Sudjajärvi " " "
Saarikoski Olof Andersson Tulkkila nr 1 Enontekiö
Jukkasjärvi Olof Hindersson Niemis Jukkasjärvi

Vi följer därefter i huvudsak byn Suonttavaara. Byn hette i början Ingeres by år1553 och fick sitt nuvarande namn Suonttavaara (Sondawara) i början av 1570-talet (1573). Suonttavaarabornas viktigaste fiskevatten var bl. a. Mannajärvi, Salmijärvi, Palojärvi, Liedasjärvi, Kelottijärvi, Karesuando, Tullingisuando och Luongasjärvi.

 


Dombok Torneå lappmark - Enontekis Tingslag 1727

Konungs brev från 1585

(Alla som bodde i övre lappmarken benämndes som lappar vid den tiden)

Vii Johan then treide med Gudz Nåde, Swergies, Giöthes och Wändes Konung, Storfurste till Finland, Carelen Woloskiperi och Ingermanland i Ryssland och öfver the Ester i lifland hertig p.p.

Giöre Witterligit at wåre undersåtar Lapparne uti Sondowara by uti Torneå Lappmarck hafwa uti Underdånighet Klageligen gifwit till kiänna, att wåre undersåtar Bönderne uti Torneå Sochn och andra giöra dem förfång på deras ägor som ligga inom theras råå Songamotka benämd uti Lappmarcken, och Ödmiukele begärat at the förnämbde sine ägor som deras gambla och urminnes häfd är obehindrat och fritt för alle, niuta, bruka och behålla låtit, som vii och nu här med unne och Nådeligen efterlåta att förenämde lappar som boo uti Sondowara by och inga andra måge och skola niuta, bruka, fika och fahra dhe ägor som ligga inom förberörda Songamotka rå uti lappmarcken såsom för berört är.

Förbiude fördenskull här medh förberörde wåre undersåtar uti Torneå Sochn och alle andre ehoo hälst the wara kunna at giöra förberörde Sondowara by boer ther emot förfång och mehn wid wår onåde och Högsta straff, till yttermehra wisso hfwa wii thetta bekräfta låtit,

 uti wår Stadh Enekiöping then 10 Jyly Anno 1584 uti wår Regementz tidh på thet Sextonde under wårt Kongl. Insegell. Hwilket och skall blifwa Högwälborne hr. Baron och Landzhöfdingen wid tilfälle och yppande lägenhet communicerat.


Suonttavaara by, som ingick i Enontekis socken, Torneå lappmark, betalade sin skatt till staten, mestadels med skinn. Deras huvudsakliga näring var vildrensjakt och fiske. Nedan visas ett utdrag ur Fogderäkenskaper för Torneå lappmark år 1578.

Sondowara
Till en Konung schatta.

Per Henriksson

Reenshud

1

stk.

Olof Persson

Rödräff

1

stk.

 

Mård

1

stk.

Mikkel Olsson

Gedd

2

lispund

 

Reenshud

3

stk.

Miel Nilsson

Kårsräff

1

stk.

 

Reenshud

?

stk.

Per Larsson

Dalar

?

stk.

 

Reenshud

1

stk.

Jon Thomasson

Bäffuer

1

stk.

 

Gedd

?

lispund

Mikkel Nilsson

Rödräff

1

stk.

 

Biörneschind

1

stk.

 

Gedd

1

lispund

Nils Larsson

Bäffuer

1

stk.

 

Reenshud

1

stk.

Nils Nilsson

Reenshud

3

stk.

 

Gråschind

1/2

timber

Henrik Persson

Bäffuer

1

stk.

 

Uther

1

stk.


(Ur Jöns Karlssons Räkenskap Torneå lpm. och Wästersjön 1578)

Även för sjöar och älvar betalades skatt, med gäddor, exempelvis som år 1582:

Suondawaaraby

Manne träsk (Mannajärvi)

Gedd

1

lpd.

Salmis träsk (Salmijärvi)

Gedd

1/2

lpd.

Palo träsk (Palojärvi)

Gedd

1/2

lpd.

Ledhangi träsk (Liedasjärvi)

Gedd

1/2

lpd.

Iaydis träsk

Gedd

1/2

lpd.

Keloth träsk (Kelottijärvi)

Gedd

1

lpd.

Karos suoan (Karesuandoälven)

Gedd

1/2

lpd.

Tulingi suoan (Tullingisuandoälven)

Gedd

1/2

lpd.

Langis träsk (Luongasjärvi)

Gedd

1

lpd.


(Ur Nils Oravains Räkenskap Torneå lpm. och Wästersjön 1582)


År 1605

Ur register uppå lapprenar uti Torneå lappmark och Suonttavaara by år 1605 läser vi att det innehas tillsammans 46 tamrenar fördelade på 15 familjer (Suonttavaara by omfattade då både svenska och finska sidan av nuvarande riksgräns). Dessa djur bestod av kor och kalvar vilket visar att de mjölkades och användes som lockdjur till andra vildrenar (tjurar).

I det vidlyftiga reglementet av nov. 1605 föreskrivs vidare: att var birkarl, som hade renar, skulle i skatt giva var 10:de ren; att birkarlarna, två och två, på sin marknadsplats skulle "upphugga" en bod och en stuga, samt att de skulle hjälpa lapparna att uppbygga kyrka och prästgård. De blev också förbud för ogift birkarl att idka handel i lappmarken (1599); påbudet, att birkarl, som i osedligt syfte lejde eller köpte en lapps dotter, genast skulle havas inför rätta och att man skulle låta " slå huvudet av honom", samt att den samvetslösa fadern skulle straffas till livet (dec. 1603).

Kronans och "tionderenen" i början av 1600-talet

  Birkarlar Siggev. Tingev. Rounala Suontav. Kronans
1601 28 3  6 4 2 116
1603           581
1604   6 8 5 1 494
1605           415
1607 35 6 12 5   423
1608 37 14 30 13 2 561
1611           532
1612           462
1613           452
1615           412
1616           230

Från 1603 kan vi se att kronans systematiska rentillskott gav förbättringar i färdseln. Kronan hade egna lönade renskötare och renarna flyttades från en plats till en annan, de fanns fångstmän som betalade skatt över sin fångst, och det upplystes om slaktade renar, saltade renar m.m. Kronan hade år 1606 ett tiotal lönade renvaktare.

Från 1605-års skattelista kan man läsa alla lapparnas renantal och ägarnas namn. I listan uppges ej vems renar de sköter. När birkarlarna ej avskildes särskilt i listorna kan man utgå ifrån att de personer som hade en större antal i detta ingick också birkarlarnas dito.

Register uppå lapp renar uti Torneå lappmark, Suondavara by år 1605

Ägare Vajor Ung renar
Henrik Mikkelsson 1 1
Simon Larsson 4 2
Nils Persson 4 3
Henrik Persson 2 1
Nils Larsson 4 3
Per Jakobsson 6 4
Uija Nilsson 2 1
Olof Nilsson 3 2
Uija Amundsson 2  
Utfattig Olof Persson 1  
                 Summa 29 17
År 1605 Renantal lappar medeltal/person
Siggevaara 611 36 17
Tingevaara 938 39 24
Rounala 223 22 10
Suonttavaara 46 10 4,6

Var nu renarnas ägare hur som helst, måste man från dokumenten göra den slutsatsen att den av Olaus Magnusson uppgivna storrenskötseln, eller flera hundra renar, kunde man  i Torneå lappmark bara tala om några enstaka renar som var i lapparnas och birkarlarnas vård i början av 1600-talet, och de flesta av dessa var i Jukkasjärvi området mot norska gränsen. I skogstrakterna och i nordligaste Sverige, var lapparna enbart jägare och fiskare. 

(Prof. Vahtolas doktorsavh.)

Från 1600-talet och tidig 1700-tal finns urkunder i form av tingsprotokoll bl.a. som styrker äganderätt till renbetesmarker och vildrensjakt som var knutet till vissa gårdar, släkten. De fast boende idkade småskaligt jordbruk och tämjde ett mindre antal renar som användes bl.a. som dragdjur för att ta hem starr-och fräkenhö från deras egna myrar som kunde ligga fyra mil bort.


1638

De skattebetalande inom Suonttavaara pendlar mellan 10-20 stycken från år 1638-1759.


Enontekis den 3 februari 1660

Mickel Jönsson från Pello begärde att få behålla ett Boställe vid Wondes träsk och eftersom han är arvinge därtill på sin hustrus vägnar, så tilläts honom be:te Boställe.

Enontekis den 4 februari 1661

Mats Pedersson i Sundvara kärade till Peder Hindersson i Kylesuando om några landsägor, efter be:te Peder Hindesson tillförende hade bodt uti Juxänge neder på Landet, dock blevo de härom förlikta det att Peder Hindersson skall giva Mats Pedersson 2 Riksdaler och varför behåller han sitt nya Boställe utan något vidare klander.

Enontekis den 8 februari 1666

Mickel i Sundawara besvärade sig att han haft köpt en fjärde part uti ett träsk bemäld Idiwaimo, och nu ville arvingarna därpå klandra, Beslöts efter det 3 Cap: i Jord B. att arvingarna lösa igen börd sin, efter därpå icke är fasta Brev ågivet.

Gefleb. läns renov. dombok n:o 16, 1667

Enontekis den 11 februari 1667

Flera mål mellan Torneborgare och Tornebönder å ena sidan och lappar å andra sidan om fiskevatten i Lappmarken, vilka synas uppfattas som ren privategendom t.ex:

Olof Pedersson, länsman i Peldojärvi, kärande till Hendrik Mattson ifrån Övertorneå, om ett Träskefiskeri Kätkösuoando- och Perila Järvi, förmenandes sig vilja honom därifrån tränga, förmedelst ett brev som Baltzar Bäck 1609 hade utgivit. Men alldenstund Hendrik Mattson och hans förfäder av urminnes hava brukat bemälte Träsk, och där efter gjort Taxan, Beslöts det Hendrik Mattson och hans med participant bruka uti Kätkösuoando Träsk en halvpart, och lapparna bruka den andra halva delen.

Enontekis den 16 februari 1671

Dato, lät framlidna Peder Hinderssons efterleverska Agneta Hindersdotter i Tullingisuoando, första gången oppbinda de ängesland under Tullingisuoando lydande, som hon av Peder Ersson ibidem efter skriftens lydelse av den 6 mars 1669, och av Olof Hansson i Sundawara, efter brevets innehåll, daterat 1670 in Februario, sig tillhandlat och under possession föremått haver.

Sedan blev emellan samma Peder Ersson och Agneta Hindersdotter inför rätten även överenskommet, att hon, ehuru det ej står i nyssnämnda skrift, låter henne med sig i halva Tullingisuoando Träsk framgent att fiska, till hennes eget gagn och bästa.

Dato, lät Måns Mårtensson i Muonioniska andra gången oppbinda halvparten av Fiskerierna i Karisuonen (Karesuando) och dess underliggande Träsker, samt att Ängesland och tillfällen njuta be:te Karisuonen med alla andra ägor som han av Henrik Nilsson i Enontekis och Sondawara by den 7 Februari 1670 förhandlat haver.

.............................


1695

Från jorde och uppbördsboken över Torneå lappmark anno 1695, betalade de inflyttade nybyggarna/lapparna enskild skatt för sina olika skatteland inom Suonttavaara by och som de använde till jakt, fiske och betesmarker.


Jämtlands renov. domb. n:o. 1 1690

Enontekis den 7 februari 1690

Samma Dato föregav Mickel Persson Ossa (Asa) i Såndawahra (Suonttavaara) det han efter Befallningsmans Sedel får opptaga sig ett Boställe i Pälla Jerfh (Peldojärvi), för vilket på en lång tid inga utlagor äro erlagda och presterade; Alltså emedan det intygades det Nils Andersson Karist, som bemälte Boställe tillförende besuttit icke infunnit sig på 6 års tid med oppbörden eller gjort någon rättighet till Cronan; Ty hemställer bemälte Boställe under Cronan, och oppdrages Mickel Pehrsson Asa i Såndawara det samma att bruka och possidera och göra därav skatt till  Kongl.Majt. och Cronan.

Dito framträdde Pehr Ersson i Såndawara en Köpesskrift på ett Köpt Träsk med namn Tullion Suando (Tullingisuando) för Trettio daler Kopparmynt av Sahl. Befallningsman Arendt Grape det han förhandlat av Jöns Jönsson i Kuivakangas begärandes det han finge hädanefter besagda Träsk klanderlöst bruka, vilket honom av Rätten admitterat och tillåtit blev, så länge ingen laghgiltigt exception häremot infaller.

.............................


1701

I uppbördsboken från 1701 står det att den årliga skatten för Suonttavaara by är 50 dal. Smt. och det synes att två olika skattelistor förekommer ( De som skatta för nybyggen/skatteland och de som skatta för renantalet).

Jorde och Uppbördsbok Över Torneå Lappmark anno 1695

Sundowaraby Skatteland Daler
Länsman Nils Olsson Ringvoma 0:00
Nils Larsson Wassara Kallotijärvi 3:16
Nils Monsson Håtti Ringwoma 4:00
Per Eriksson Kuttainen Tullingisuando 6:00
Pål Olsson Tullingisuando 2:00
Henrik Persson Diupjärvi 5:00
Jakop Jonsson Öya Enontekiöjärvi 2:00
Henrik Larsson Wassara Kalottijärvi 4:00
Olof Olsson Öga Sundajärvi 1:00
Olof Nilsson Håtti Ringavoma 2:16
Mikkel Persson Asa Palojärvi 5:00
Amund Jonsson Riska Idivuoma 1:00
Guttorm Nilsson Lainio 2:00
Erik Monsson Karesvuoma 6:00
Nils Nilsson Nifva Karesvuoma 4:00
Olof henriksson Nicka Suckowoma 2:00
Samuel Madsson Karitz Suckowoma "
Skiutzrättare   0:00
  Summa: 50:00

Enontekis Lappmark 1695-1757

Av Anders Hackzell gjorda avhandling. Han var Kronofogde i Torneå och Kemi Lappmarker sedan den 22 april 1733, då han en enligt anteckning i Häradsrättens i Utsjoki protokoll för den 9 februari 1734, hade blivit av Kammarkollegium därtill utnämnd. Han var född 1705 och dog 1757.

1. Enontekis består av en församling allena och hör under Jukkasjärvi Pastorat. Har ej mera än ett uppbörds; Tings- och Marknadsställe, där handla Torneå Stads Borgerskap, varandes ifrån Torneå Stad till marknadsplatsen 40 mil i Norr, Torneå och Muonio älvar uppför, kan med båt färdas om sommartiden till Enontekis, änskönt att otaliga många större och mindre forsar och strömfall äro tillfinnandes. Ifrån Jukkasjärvi till Enontekis nordost är 12 1/2 mil.

2. I söder gränsar denna Lappmark till Över Torneå och Muonionniska by, Sydväst till Jukkasjärvi, uti väster och norr till Norge och i sydost till Kittilä by i Kemi Lappmark, nordost till Kautokeino. Ifrån söder och till norr berättas denna Lappmark vara 16 1/2 mil lång, och ifrån nordost till sydväst ifrån Jukkasjärvi rå till Kautokeino rå 11 1/2 mil bred ; Till Jukkasjärvi och Kautokeino Lappmarker är sommartider ingen brukbar väg, men till Norge kan om sommartiden med båt härifrån slippas uppför Könkämä älv till träsket Koldojärvi (ligger ovanför sjön Kilpisjärvi) och därifrån sedan till Wästersjön (Norge) gåendes, och räknas ifrån kyrkan till fjällryggen vid Koldojärvi som lapparna hålla för rå 10 á 11 mil, som sig härstädes mycket kröker och är på somliga ställen icke mera ifrån kyrkan än 4, 5, 6 á 7 mil, men ifrån berörda Koldojärvi över fjällryggen är allenast 1/4 mil och därifrån till Norge högst 3 á 4 mil. Ifrån Enontekis marknadsplats eller kyrka till Jukkasjärvi gräns räknas vara 5 1/2 mil och ifrån berörda kyrka till Kautokeino rå 6 mil, men till Över Torneå socken gräns 6 1/2 och ifrån Enontekis kyrka till högsta fjällryggen 10 á mil.

Så mycket bekant är, äro inga vissa gränser eller Rå någon tid utsatta emellan Norge och Sverige, ej heller emellan denna Lappmarken och Jukkasjärvi och Kautokeino Lappmarker, samt emellan Över Torneå socken, dock hålles av folket Rå vara emellan Enontekis och Jukkasjärvi vid Solajoki, emellan Enontekis och Kautokeino, Muskokaisa tunderi eller fjällryggen, varom likväl emellan bägge dessa Lappmarker stridighet är, men emellan Över Torneå socken och Enontekis Lappmark skall Rå vara lite nedanför Palojoensuu.

Av tre byar består Enontekis Lappmark, nämligen Rounala, Peldojärvi och Suonttavaara. Rounala by är belägen under fjället och haver 45 Lappeland eller Skattlappar och Peldojärvi och Suonttavaara byar, närmast till Över Torneå socken, uti den förra äro allenast 11 skattlappar och i den senare 13. Dessa trenne byar äro till Sverige allena skattlagda och 1695 med: Dåvarande Nybyggare Per Andersson i Tullingisuoando (Kuttainen) Anders Andersson, Erik Monsson i Karesuando, Nils Nilsson Niva, Erik Persson, Samuel Olofsson Riska, Anders Andersson Hoppare, till 157 Daler Silvermynt. Varandes sedermera tvenne Nybyggare tillkomna nämligen: Erik Mickelsson i Tullingisuoando och Johan Johansson i Vuontisjärvi, som ännu är under frihet. Eljest fordras av de Lappar som av dessa byar i denna Lappmark sommartiden far med sina rendjur åt Norska sidan och till Wästerhavet, ingen annan avgift än 10:de av den fisk de därstädes fånga som Prästen tillkommer.

3. Ibland älvar i Enontekis Lappmark är först Könkämä älv, som tager sin början ifrån träsket Koldojärvi (ovanför Kilpisjärvi), som ligger på fjällryggen och flyter sedan utför förbi; Nybyggaren Mons Eriksson Mauno till Enontekis kyrka 10 á 11 mil, därefter löper hon tillsammans med Lätäsen eno, som har sin upprinnelse ifrån Kattilobel under fjället 9 mil ovanför Enontekiö kyrka (Markkina), som sedan kallas Muonio älv och därifrån löper söderut förbi nybyggarna i Karesuando, Tullingisuoando ( Kuttainen), och Palojoensuu, samt sedemera igenom Över Torneå socken, varest den vid Kengis bruk, 24 mil nedanför Enontekis kyrka, tillsammans komma med den ifrån Jukkasjärvi fallande Torne älv, som sedan löper igenom Över och Neder Torneå socknar och nära Torneå Stad till Bottenhavet.

Varandest eljest Kökämä älv med båt farbar, fastän många forsar uti henne finnas, men Lätäsen Eno är så forsfull och grund att ingen slipper henne varken upp eller nedför.

4. Vad vägen angår till Enontekis så kan sommartiden resas med båt ifrån Torneå stad dit upp och jämväl därifrån uppför till Koldojärvi på fjället beläget; Men därifrån sedan till Wästerhavet kan med ingen båt faras, utan till fots eller häst kan görlige framkommas, men emellan Jukkasjärvi och Enontekis, samt emellan Enontekis och Kautokeino är om sommartiden ingen bruklig väg. Om vintern kan man med renar komma vart man vill.

5. I Enontekis lappmark äro på 11 ställen nybyggen inrättade, nämligen Palojoensuu som ligger på Muonio älv närmast till Över Torneå, landvägen 3 mil norrut ifrån Muonionniska by, har till åbo Henrik Eriksson och Olof Olofsson Baas, därifrån norrut gränsar dessa nybyggare till nybyggarna i Tullingisuoando 2 mil oppför älven, österut till Aunisjärvi 3 mil och västerut till Idivuoma 5 mil, hava allenast tillsammans 3/8 tunnors utsäde, leraktig jordmån och kunna föda 4 kor av myrängar och starr hö.

Tullingisuoando (Kuttainen), som ovanför vid samma älv är beläget, gränsar norrut till Karesuando 2 mil, västerut till Idivuoma 3 mil, österut till Ounasjärvi 4 mil och söderut till Plojoensu 2 mil, har till åbo Per och Anders Andersson, som tillsammans skola så 1 1/2 tunnor och hava sandig jordmån samt föda 14 kor av myrängar och starrhö.

Karesuando, vid Muonio älv, var nybyggarna Mårten Eriksson, Clement Eriksson och Nils Niva äro boende, som gränsa söderut till Tullingisuoando 2 mil, norrut till Kunnari 1/4 mil, västerut till Idivuoma 2 1/2 mil och österut till Peldojärvi 11 mil; Dessa nybyggare så tillsammans 2 tunnor, av sandjord, och skola föda 17 kor av myrängar och starr hö.

 Kunnari, Nils Eriksson bor även vid Muonio älv, och gränsar söderut till Karesuando 1/4 mil, norrut till Prästebordet 3/4 mil (Markkina), västerut till Idivuoma 2 1/2 mil och österut till Peldojärvi 11 mil. Har sandaktig jordmån och sår 3/4 tunna, föder 7 kor av myrängar och starr hö.

Könkämä (Mauno), Nils Eriksson Mauno är boende även boende vid Muonio älv och gränsar sedan ut till Prästbordet 1/4 mil österut till Peldojärvi, 11 mil väster och norrut till fjället och Wästerjön, har en stening och sandig jordmån och en tunnas utsäde, kan föda 15 kor av myrängar och starr, samt lite hårdvalls hö.

Idivuoma, Samuel Olofsson Riska, Johan Samuelsson och Michel Johansson äro boende vid ett träsk, Jdijärvi bemänt, 2 1/2 mil ifrån Muonio älven och kyrkan sydvästerut, gränsa i söder till Soppero i Jukkasjärvi Lappmark 4 mil, norrut till Prästebordet 2 1/2 mil, österut till Karesuando 2 1/2 mil, har tillsammans 2 tunnors utsäde och sandig jordmån, kunna föda 14 kor av myrängar och starr hö.

Ounasjärvi, Hendrik Hetta bor vid Ounasjärvi träsk som är belägen ifrån Muonio älv österut 3 mil, gränsar söderut till Muonioniska, 3 mil västerut till Palojoensuu 3 mil; norrut till Kautokeino 10 mil och österut till Vuontisjärvi 3 mil, har 3/4 tunnors utsäde, sandig jordmån och föder 3 kor av myrängar och starr hö.

Wuontisjärvi, som ifrån Muonio 5 mil är beläget, där har Jöns Jönsson sig nyligen nedsatt och njuter ännu frihet, gränsar söderut till Muonioniska 5 mil, västerut till Ounasjärvi 2 mil, norrut till Kautokeino 11 mil, österut till Peldojärvi 1 mil. Sår ännu intet, och föder allenast 1 ko av myrängar.

Peldojärvi, Per Persson Eira, västerut till Wuontisjärvi 1 mil, söderut till Ounasjoki 3 mil, norrut till Kautokeino 11 mil, österut till Enare 22 mil. Sår 1/2 tunna, av sandig jordmån och kan föda 4 kor av myrängar.

Ounasjoki, Olof Kyrö och Henrik Kyrö, ifrån Muonio älv 5 mil beläget, gränsar söderut till Kittilä 1/4 mil, västerut till Muonionniska 4 mil, norrut till Peldojärvi 3 mil, österut till Eenare 22 mil. Sår 3/4:s tunna, sandig jordmån och föda 6 kor tillsammans av myrängar och starr hö.

Suonttajärvi, Lars Stefansson, är boende vid träsket Suonttajärvi, ifrån Muonio älven västerut 2 mil, gränsar söderut till Palojoensuu 1 1/2 mil, västerut till Tullingisuoando 2 mil, norrut till Kautokeino 8 mil, österut till Ounasjärvi 2 mil. Sår 3/8:s tunna och haver sandaktig jordmån, föder 3 kor av myrängar.

6. Som utom förberörda nybruk, vilka således som förmält är, sammangränsa inga fler i Enontekis Lappmark äro som åkerbruk idka; Så anser och dessa Nybyggare för sig tillhörande, vad de utan intrång på varandra hinna och till uppodlande tjänligt överkomma, varandes nybyggena med inga rå och rör eller vissa gränser märkta och avskilda, och var för sig omgivna eller vissa distrikten ( Lappskatteland) dessa åboer sedan någon tid tillmätta och tilldelade.

7. Sammanledes är för denna Enontekis Lappmark intet annat att anteckna i denna 7 §, än såsom redan för Jukkasjärvi i 7 § förmält är, undantagandes vad myrängarna angår, emedan de övriga som av nybyggarna inte innehas, skola antingen vara så sänka och morasiga, att ingen användning av dem skall stå att förmoda, eller mestadels av renmossa överväxta.

8. Under det land som Enontekis tillkommer berättas ganska ringa skog vara och föga mera än vad de till bränsle och gärdsel kunna begagnas, skolandes en del hava lång väg till den ort varifrån de slika förnödenheter kunna sig förskaffa, men vid Peldojärvi skall likväl finnas timmer till 3, 4, á 5 famnars längd och 1 1/2 qwarter i lilländan.

9. I älven och träsken fånga nybyggarna jämte lapparna, Borting, Sik Gäddor, Mört och Lakar och i några träsk Braxen, men under fjället i somliga träsk skola och foreller vankas.

10. Eljest äro i denna Lappmark inga särskilda taxerade fiskerier, undantaget Paitasjärvi, Muotkajärvi, Ounasjärvi och Idivuoma, vilka av några bönder i Över Torneå brukas, varför de årligen en viss taxa till Cronan erlägga, utan nyttjas de övriga av Nybyggarna; men största delen av Lapparna utan någon vidare avgift än deras ordinarie skatt.

11. Till nybyggen skall utom de redan upptagna, inga tjänliga platser finnas i denna Enontekis Lappmark.

12. Uti Enontekis Lappmark finnes inga Bergverk, icke heller äro några malmsträck härstädes angivna.

13. Med djurs fångande är denna Lappmark intet annat att observera än vad redan för Jukkasjärvi antecknat är i 13 §.

14. Vatten som hava pärlemusslor i Enontekis Lappmark äro inga fler än Almosjoki älv, där det skall vara ganska lite tillfinnandes.


Dombok Torneå lappmark - Enontekis Tingslag 1727

Thet besvärade sig å dess grannars vägnar Jöns Jönsson Niemi, Olof Madsson och Mads Nilsson i Muonioniska, ense med Suondowara byalag över lappen Jon Amundsson Labba, med förmälan, som hade thenne senare år 1741 och 1742, fällt inom socken rået Songamuotka vilda renar, samt där hos dem därifrån avdrivit, bemälte Byamän till en märkelig avsaknad, anhållandes att ett sådant oförrättande honom hädanefter må vara förment.

Henrik Jonsson Lainio berättat vart, det han förlidne vinter 1742 föregav sig hava sett Labba med åtskilliga Jukkasjärvi lappar i skogen inom Muonioniska och Sundowaras råå.............

Åberopande av Konung Johans brev af den 10 Julii 1584, på sidan 26:
 Dombok Torneå lappmark - Jukkasjärvi og Enontekis tinglag - år 1733

Norrbottens renov. domb. n:o 21. 1746

Jukkasjärvi den 14 januari 1746.

Suondavvaara byamän kärade till en del Jukkasjärvi lappar om intrång, som dessa senare gjorde på deras tillständiga skattland Pessingi. Jukkasjärvi lapparna sade att de endast sökt sin näring på sitt därtill gränsande skattland Pallokoma, och anhöllo om syn på gränsen mellan Suondavaraborna och dem. Synemän utsågs.


Dombok Torneå lappmark - Enontekis Tingslag 1747

...............Högst i åminnelse Konung Johan den III:s brev (se ovan), och så Muonioniska som Sundowara Byalag och Lappar något intrång på deras land igenom Songamuotka rå, ifrån Landsbygden skilt, och så må de oftast en och samma klagan emot bemänte Labba och dess söner fört, ändel. de till Labbas övertygande därutinnan varken då eller nu kunnat några vittnen uppvisa. Ty befredas Muonioniska och Sundowara ägor medelst förlagt wite och laga bot för den, som dem hädan efter olovligen beträdes nyttja, lämnandes vederbörande sig med widermäle för sig enär någon erfares häremot bryta.


Jordregisterutdrag rörande Karesuando socken

R. L. 308/ 1937 Domhav. I Gällivare domsaga.

Suonttavaara Nr.13, blad 66

Lappskatteland

Jordnatur: Krono under enskild disp.

Ord. Nr. 1

Reg. Nr. 1:1

 
         

Viikusjärvi Nr. 1

Gällande 1:1

Mantal 7/16

Särskilt namn å fastigheten 13:16

Jordnatur: Skatte

Avvittring 29 dec. 1915

Ägarens namn:

Nils Hendrik Ersson ½ och

Mickel Kemi ½

Arkiv Nr: 3:37

(4)Enontekis Tingslag år 1732

§ 9. Som förmäler, prövat nödigt att låta taga berörda distrikt i närmare besiktning med hela rågången emellan Rounala och Suonttavaara byar, för den yppade misshällighet som även då vid Rätten blivit anhängig gjort.

§ 10. Därefter skall förtroende männen komma med sin redovisning av sitt uppdrag till Rätten.


Enontekis Tingslag den 26-30 januari 1736

§ 25 På Menighetens vägnar här sammanstädes blev av nedanskrivna Personer en sådan skrift inlevererad av innehåll som följer:

Ädliga och Högaktade Herr Häradshövdingen samt den Högtärade Härads Rätten Wäl - hunstige befordrare. Såsom hans höga Nåde Högvälborne hr. Baron och Landshövdingen Hög-Gunstigast behagat resolvera det Kronofogden hr. Anders Hackzell skall undersöka angående råskillnaden emellan Enontekis och Kautokeino Lappbyar, och vi nu redan såvida uti det målet Lagligen förfarit, att är till förmodandes, Råen wara tidigare utsett, så att en vidare Rågång lärer vara onödig.

Och för oss fattiga Lappskattedragare faller mycket odrägligt att påkosta landtmätaren där till. Alltså och emedan vi tagit denna sak i betracktande att hos hans höga nåde föredraga beskaffenheten där av, och nu äro sinnade att avfärda och åstadgöra en fullmäktig på Enontekis bornas vägnar till berörda saks utförande in för Högvälbemte. Herr Baron och Landshövding.

Och är vår ödmjukaste anhållan det Högtärade Härads Rätten gunstigast täcktes lämna ett vitsord eller Extractum Protokoll där av det vår utvalde fullmäktige Nämndeman ärlig och välförståndig Mons Eriksson är av oss samtliga Enontekis borna utskickat, till för berörda ärendets uträttande, och vad han där utinnan gör och låter, vilja vi hålla för gott och giltig, avvaktandes här å ett gunstligt utslag och Extractum Protokoll förbliva vi med vördnad, Ädel och Högaktade hr. Häradshövdingens och den Högtärade Härads Rättens Ödmjuka tjänare........Därefter följer alla undertecknares bomärken.

På begäran uppsatt av Ander Hellander, varpå följande Extractum protokoll beviljades:

Anno 1734 den 31 januari blev föregående för samtliga närvarande allmogen uppläst, härvid som den sig förklarade att hava till fullmäktige utsedd och antagit omrörda Nämndeman Ärlig och Välförståndig Mons Eriksson Mauno härifrån Enontekis socken till att inför Högvälborne hr. Baron och Landshövdingen icke allenast tala och svara uppå dess vägnar uti tvistigheten som varit emellan Enontekis och Kautokeino socknar och Tingslagar om Råskillnaden, utan och där hos allra Ödmjukast överdraga det allmogen i Enontekis intet prövar sig vara av den förmögenhet, att den på Egen bekostnad kan begära någon landtmätare som den samma avtager, har Härads Rätten uppå gjord ansökning ej funnit sig befogat att förvägra Allmogen detta här över att till bevis lämna Actum Enontekis Ordinarie Tingställe ut Supra.

På Härads Tings Rättens wägnar

Carl Sadelin


Enontekis Tingslag år 1760

S. D. Till rågångens uppgående emellan Jukkasjärvi och Enontekis Lappmarker, utsågo Enontekisborna sin Fullmäktige vilka tillika med Fullmäktige ifrån Jukkasjärvi Lappmark böra nästkommande höst uppgå Rågången efter de skiljemärken som Socknarna emellan av ålder varit.


Torne- och Kemi lappmarker var indelade i lappbyar på privaträttslig grundlag; Rounala och Suonttavaara lappbyar och i det område som idag dels utgörs av Enontekis kommun och dels den nordligaste delen av Sverige. Till Torne lappmark hörde dessutom lappbyarna Kautokeino, Karasjok (Avjovara), Teno och Utsjoki. Lappbyarna Enare, Peltojärvi, Sompio och Sodankylä mfl tillhörde Kemi lappmark. Lappbyarna hade redan i början av 1600-talet fasta gränser i terrängen i enlighet med gränsbrev som blev fastställda av domstolarna. Inom en lappby fanns det på 1740-talet och framåt en privaträttslig indelning i arvs- eller skatteland samt lappbyns allmänna egendom (Se rättsfall i Finnmarken) Lappbyns enkla skattelappar hade efter fast rättspraxis en lovlig grundlag för förvärv av sina markområden. Bruket av marken inom skattelandets gränser och på lappbyarnas områden var skyddat mot utomstående vid rättsregler om egendomsrätten. Skattelanden gick i arv men kunde också byta ägare vid försäljning. (Se härads och byaallmänning)


Av tre byar består Enontekis Lappmark, nämligen Rounala, Peldojärvi och Suonttavaara. Rounala by är belägen under fjället och haver 45 Lappskatteland eller Skattlappar och Peldojärvi och Suonttavaara byar, närmast till Över Torneå socken, uti den förra äro allenast 11 skattlappar och i den senare 13. Dessa trenne byar äro till Sverige allena skattlagda och inom Suonttavaara skatta år 1695: Dåvarande Nybyggare Per Andersson i Tullingisuoando (Kuttainen) Anders Andersson, Erik Monsson i Karesuando, Nils Nilsson Niva, Erik Persson, Samuel Olofsson Riska, Anders Andersson Hoppare, till 157 Daler Silvermynt. Varandes sedermera tvenne Nybyggare tillkomna nämligen: Erik Mickelsson i Tullingisuoando och Johan Johansson i Vuontisjärvi, som ännu är under frihet.

Eljest fordras av de Lappar som av dessa byar i denna Lappmark sommartiden far med sina rendjur åt Norska sidan och till Wästerhavet, ingen annan avgift än 10:de av den fisk de därstädes fånga som Prästen tillkommer.

(Av Anders Hackzell gjorda avhandling. Han var Kronofogde i Torneå och Kemi Lappmarker sedan den 22 april 1733, då han en enligt anteckning i Häradsrättens i Utsjoki protokoll för den 9 februari 1734, hade blivit av Kammarkollegium därtill utnämnd. Han var född 1705 och dog 1757.)


Enontekis den 18 februari 1760

S:O: Inställde sig Nils Larsson Hurri emot Jon Jonsson Labba, och androg, det Labba, som är Jukkasjärvi Lapp, skall i flera år med hela  sitt bo uppehållit sig oppå hans Skattland emellan Paljasjärvi och Rikaasjärvi, vilka inom Enontekis Rå ligga; Och emedan Will renarne därigenom ifrån Hurris skattland bortskrämde blivit, och Labba även därstädes både skjutit och fångat vad Willt han överkomma kunnat, så påstod Hurri, det Labba måtte påläggas, att genast därifrån avflytta, samt därhos ersätta honom rättegångs kostnaden med 12 dlr. Krmt.

Labba svarade det han både förlidit och innevarande år skall sökt och erhållit Fjärdingsmannens Lars Nilsson Marakatts samt Nils Andersson Marakatts tillstånd, att någon tid få bo och vistas på deras Skattland Luongasvuoma kallad, eftersom därstädes ett fördelaktigt Renmossa land vara skulle, Men då Labba strax efter sistne Jul skulle begiva sig dit, samt därunder kommit till Rickasjärvi, skall han sett sig nödsakad, att där kvarbliva, eftersom ganska litet snö funnits vid Luongasvuoma, och renarna således torde vid ditkomsten hava skingrat sig att beta efter svampen, som honom mycken skada tillskynda kunnat, dock skall Labba då icke vetat, att samma land tillhört Hurri;

Men som han numera därom förvissad blivit, så försäkrade Labba, det han med första ersättning för rättegångs kostnaden tillagd varder, eftersom By Länsmannen Henrik Henriksson Palocka skall lovat Labba, att vid Rickasjärvi någon tid förbliva.

Sedan Labba på Härads Rättens fråga tillkänna givit, det han med hela sitt bo ännu vistas vid Rickasjärvi och Sundavaara Lapparne även påstått, det Luongasvuoma icke hörde Lars och Nils Marakatt enskilt till, utan vore Byns samfällda Land, så berättade Palocka, det han aldrig tillåtit eller kunnat tillåta Labba, att få vistas vid Rickasjärvi, utan som Labba sagt sig vara på flyttning stadd, som orden lytt, så hade Palocka allenast yttrat sig, "det Labba kunde väl på en eller 2 dagar därstädes slå läger":

Även påstod Fjärdingsmannen Marakatt, det han icke lovat Labba, att få vistas vid Luongasvuoma: Som ock Nils Andersson Marakatt, vilken nuförtiden uppehåller sig i Norge, skulle sällan komma hitöver, så att ovisst vore om Labba någonsin hans tillstånd därtill undfått; men Labba förblev vid sin förra gjorda berättelse, och förmente, det Palocka och Marakatt borde deras utsagor med Ed styrka.

Sedan Nämnden tillkänna givit, det Paljasjärvi och Rickasjärvi ej mindre än det stället varest Labba nu vistas, ligger inom Enontekis Rå, det ock Labba vidgick: så

Avsades

Alldenstund Jon Jonsson Labba icke kunde neka, det han strax efter sistlidne Jul utan Nils Larsson Hurris tillstånd flyttat uppå den senares skattland inom Enontekis Rå, samt att han därstädes intill närvarande tid sig uppehållet, ehuru Labba uti Jukkasjärvi Lappmark sitt eget skattland haver: Fördenskull och emedan Hurri påstår, det han därigenom i en och annan måtto skall förfördelad blivit: Ty prövar Härads Rätten skäligt pålägga Labba, att inom Fjorton dagar ifrån detta dato vid Tio daler Silv.mynts vite flytta med sitt bo inom Jukkasjärvi Rå tillbaka; Och förbjudes jämväl Labba vid lika vite av Tio daler Smt., att hädanefter med sitt bo vistas inom Enontekis Rå,, innan han därtill vederbörande Skattlappars tillstånd erhållit: Och skall Labba för den Hurri härigenom förverkade kostnad, till honom Åtta daler kmt. betala.


Enontekis lagtima Häradsrätt den 16 februari 1769

Olovlig vildrensfänge

§ 18

S. D. Inställde sig By Länsman Olof Olsson Mämmi och Hendrik Nilsson Niva, bägge i Suonttavaara, emot Anders Andersson Nikodemus samt Anders Jonsson Suoro i Ruonala och påstodo det svaranden måtte förbjudas att hädanefter idka något vildrensfänge å Suonttavaara mark; Varmed ock de övriga Suonttavaara borna sig förente.

Svarandena, tillika med flera närvarande Rounala bor, förbehöll sig att å Pessingi få på sätt som hitintills skett med Suonttavaara borna samfelt vildrens fänge idka; Men efter mycket tvistande anhöllo Suonttavaara borna om anstånd med saken till nästa Ting, att emellertid få efterse om icke någon Dom må finnas som Ruonala borna allt fänge å Pessingi och Suonttavaara övrig mark förbjuder; Och emedan svarandena förklarade sig vid samma ansökning icke hava något att påminna; Ty prövade Rätten skäligt detta mål till nästa Ting att uppskjuta;

Åliggandes parterna, i brist av vänlig förening att utan vidare stämning sig då åter infinna, samt hava med sig alla sina skäl och bevis; Och det vid fem dalers silvermynts vite; Som genast avsades.


Enontekis lagtima Häradsrätt den 14 februari 1780

Intrång i fisketräsk och vildrensfänge

§ 6

S. D. Till detta ting har Nils Johansson Riska och Johan Hendriksson Niva, instämt Olof Persson Kuttanen, för det denne med fiskande gjort dem intrång uti Riska träsk, det de efter avhandling med Nils Larsson Hurri innehaft.

Kuttanen svarade att han efter avhandling med Anders Andersson Marainen, hjälpt honom fiska i berörda träsk, samt påstod efter vice versa stämning att få delaktighet i skedda vildrens fängen.

Däremot åter Riska och Niva anförde att Kuttanen med dem så mycket mindre vore delaktig uti någon vildrens fänge som han såsom löser nybyggare icke hade rättighet till jakt, allra minst på de ifrån nybyggen avlägsna ställen.

Nekandes i övrigt att Marainen haft lov giva Kuttanen fiske rättighet i Riska träsk.

Marainen närvarande hördes och sade att han aldrig lämnat Kuttanen tillstånd fiska i Riska träsk; Och kunde Kuttanen på tillfrågan varken styrka detta föregivande eller utsago om vildrensfänget.

Varför avsades:

Som Olof Persson Kuttanen icke kunnat i bevis leda, det han med Riska och Niva uti någon vildrens fänge deltagit; Alltså varda och dessa ifrån hans tilltal härutinnan frikände; Och skall Kuttanen som utan bevisligt lov gjort Riska och Niva intrång uti Riska träsk, ersätta deras lidande med 24 skilling, samt betala rättegångskostnaden med sexton skilling.


Dombok Torneå Lappmark Enontekis Tingslag år 1783

S. D. Uti den till Tinget av Nybyggarna uti Idivuoma, Per och Mons Johanssöner, å den ena sidan Kärande och lappen Nils Henriksson Nifva, å den andra sidan Svarande, angående rättighet till fiskes idkande uti Sautusjärvi träsk, instämda Sak, gåvo Parterna tillkänna det de med varann på det sättet i vänlighet överenskommit, att de till hälften vardera i samma träsk fiske idka och varvid Tings Rätten lät bero, som avsades.


Dombok Torneå Lappmark Enontekis Tingslag år 1790

Olof Persson Niva klagade över att bonden Johan Mattson Kiviniemi gjorde honom intrång medelst fiske i Kelottijärvi träsk. Kiviniemi ansåg visserligen att han enligt Syneinstrumentet över sitt Nybygge inte var berättigat att fiska i Kelottijärvi, men att han fått tillstånd av förre Nämndemannen Nils Henriksson Niva, vilket dock denne bestred.


Insynade och skattebetalda lappskatteland

 

Jorde och Uppbördsbok Över Torneå Lappmark anno 1695

Sundowaraby

Skatteland

Daler

Länsman Nils Olsson

Ringvoma

0:00

Nils Larsson Wassara

Kallotijärvi

3:16

Nils Monsson Håtti

Ringwoma

4:00

Per Eriksson Kuttainen

Tullingisuando

6:00

Pål Olsson

Tullingisuando

2:00

Henrik Persson

Diupjärvi

5:00

Jakop Jonsson Öya

Enontekiöjärvi

2:00

Henrik Larsson Wassara

Kalottijärvi

4:00

Olof Olsson Öga

Sundajärvi

1:00

Olof Nilsson Håtti

Ringavoma

2:16

Mikkel Persson Asa

Palojärvi

5:00

Amund Jonsson Riska

Idivuoma

1:00

Guttorm Nilsson

Lainio

2:00

Erik Monsson

Karesvuoma

6:00

Nils Nilsson Nifva

Karesvuoma

4:00

Olof henriksson Nicka

Suckowoma

2:00

Samuel Madsson Karitz

Suckowoma

"

Skiutzrättare

 

0:00

 

Summa:

50:00

 


Skattland inom Suonttavaara by

Skattland

Befäst år

Tullingisuando

1674

Idivuoma

1666

Paitasjärvi

1701

Rautojärvi

1725

Poukotamoivitunturi

1729

Vuotkavuoma

1729

Mertajärvi

1707

Muotkajärvi

1718

Ounasjärvi

1697

Wikuriniemi

1699

Vuoniskavuoma

1731

Vuontisvuoma

1731

Kurrackavuoma

1737

Sautusjärvi

1740

Enontekisjärvi

1746

Sondajavuoma

1707

Pessingi

1746

Paljas-Rikasjärvi

1760

Luongasvuoma

1760

Wuotkavuoma

1738

Kellotivuoma

1758

Paitasvuoma

1749

Kutsuvuoma

1760

Wuokasjärvi

1760

Raistitunduri

1746

Ringavuoma

1741

Vikusjärvi

1765

Rigasvuoma

1738

Källor: Domböcker och skattelängder (RA, KKA, KA, HLA)


Enontekis och Sundovara Jordebok ( fastställd 1715)

 

Per Ersson Kuttain i Tullingisvando

6

1650

Erik Månsson (Maunu) i Karisvoma

6

1672

Michel Persson Asa

4

 

Hindrick Persson Asa

3

 

Nils Nilsson (Nifwa)

4

1672

Som man kan konstatera, mot tidigare påståenden, har nybyggen fastställts redan före år 1673 när nybyggesplakatet trädde i kraft, och därför finns det också anledning att studera deras historiska juridiska rättigheter enskilt.


Uppbördsbook och specifikation över Nybyggare i Torneå Lapmark, som skatta till Kongl. Majt. i Swerige allena Pro Anno 1727.

Enontekis och Sundonvara

Pehr Andersson Kuttainen, Tullingisuoando

4

 

Anders Andersson, ibidem

4

 

Mats Mickelsson (Kyrö )

------

I Norge

Erik Mickelsson (Kyrö )

------

 

Olof Olsson Baasi

2

 

Nils Nilsson Niva

3,16

 

Erik Persson (Kuttainen )

1,16

 

Samuel Olofsson Riska

4

 

Henrik Henrikssons hustru

2,16

 

Lars Hoppari

1,16

 

Michael Johansson

1,08

 

Erik Monsson i Karissuando

6

 

Summa

30,8

 

Specification uppå de Byar i Torneå Lappmark som skatta till Kongl. Majt. i Swerige och Konungen. Pro Anno 1739.

Enontekis ( Skatteland)

       

Tullingisuoando

1650

1693

Per Andersson

4,16

------"---------

"

"

Anders Andersson

4,16

Palojoensu

   

Olof Olofsson Baasi

4

Karissuoando

1672

1687

Nils Nilsson Nifva

3,06

Palojoensuu

   

Henrik Ersson

3

Karissuoando

1672

1687

Mårten Ersson

2

-------"---------

   

Nils Ersson

2

-------"----------

   

Clement Ersson

2

Idivuoma

1690

1696

Samuel Olofsson Riska

2

-----"------------

   

Son, Johan Samuelsson

2

Vuondisjärvi

1697

1712

Henrik Hetta

2,16

Suondojärvi

   

Lars Stefansson Hoppare

2,16

Peldovuoma och Vuontisjärvi

   

Micael Johansson

1,08

Karissuando

   

Erik Ersson Spögubbe

Utfattig

Tullingisuoando

   

Erik Mickelsson

---"----

Mannajärvi

   

Johan Johansson, Komminister under Olof Sirmas Torp

 
     

Summa

35,24

Man kan vidare följa de skattebetalande framåt i tiden i skattelistorna.


Uppgift för nybyggare i Sveriges fjälltrakter om skogsrenarsskötsel m. m.

Pehr Adrian Gadd, 1780.

...............................

§ 28 Skogsrenars skötsel.

Ej mindre våra Skogs-lappars hushålls-sätt, är en del landtmåns förfarenhet i Kemi Lappmark, har länge ådagalagt möjligheten och nyttan, att förena Ren-skötseln med åker-bruk och boskapsskötsel.

Renarna födas över vintern, jämte renmossa med ris av Mar-björk, betula nana, asplöv, fräken, lite hö, lav lichenes, asp-bark samt asp och björk-kvistar. Om sommare gå de uppå Bondens vanliga betes-marker, utan vall-hjon, och flytta sällan bort.

§ 29 Att inbyggarens arbetsstyrka i Fjälltrakterna, igenom denna näringsgren, dock ej för mycket må ledas och dragas ifrån jordbruket, såsom den säkraste grund till deras trevnad, borde en sådan renskötsel helst bestridas igenom Vallhjon av Skogs-lappar; härigenom skulle den kunna bliva vidsträckare, och av mera betydlig nytta för Inbyggarna i allmänhet...................


Utdrag Från Nordisk Familjebok uggleutgåvan

Om invandringen av norska samer till Karesuando.

Citat utgåvan:

"De förhandlingar, som efter delningen af "F^llesdistriktet" vid Varangerfjorden fördes mellan Ryssland och Norge rörande finska undersåtars fiske i Varangerfjorden och norska lappars betesrätt å finskt område, ledde slutligen därhän, att Ryssland 1852 stängde sina gränser för de norske lapparna med deras renhjordar, hvarpå Norge svarade med att å sin sida förbjuda finska undersåtar beta sina renar eller drifva jakt och fiske inom Norge.

 En följd af denna gränsspärrning blef, att en hop norska lappar genom den vårdslöshet , 1853-71 inalles 274 personer med ett (som vanligt för lågt) uppgifvet antal af 20,530 renar utflyttade från Kautokeino till Sverige, hvarifrån de allt fortfarande kunde tillgodogöra sig renbetet i den finska kilen mellan Kautokeino och svenska Enontekis ^Karesuando).

 

Till stor del genom denna inflyttning blef utrymmet inom Torne lappmark för

litet. Betesmarkerna utsögos af de stora renmängderna, och renskötseln kom i oordning och tjufaktiffhet, som utmärkte många af de nykomne lapparna. 

En stor del af dom följde sina nya svenska grannar till dessas gamla sommar-betesmarker i Tromsö amt, där då likaledes oreda uppstod. 

Äfven den alltmer framryckande och ibland t. o. m. utanför sina naturliga gränser gående odlingen på norska sidan bidrog till försämring af förhållandena och

tillspetsning af lappfrågan. 

En andra svensk-norsk kommission tillsattes nu 1866 för dess behandling,

men det lagförslag, som på grundval af dess arbete framlades för 1871 års riksdag och storting, vann ej gehör".


Invandringen av renskötarfamiljer från Kautokeino till Karesuando området (Enontekis) under 1850-1870-talet.

Ouppklarade gränstvister mellan Norge och Ryssland ledde till att ryssarna 1852 beslöt stänga gränsen mellan Norska Finnmarken och Finland. Detta kom att oerhört hårt drabba samerna i Kautokeino, som hade sina renbetesland vintertid i skogarna kring Hetta och Karesuando.

Icke mycket annat var möjligt än att söka nya betesmarker. Många tog då sin tillflykt till Karesuando området, där det genom giftermål fanns gott om släktingar.

Inom loppet av några år hade församlingens befolkning ökat med ca 400 personer eller 30%.

Nu togs alla utrymmen i husförhörsböckerna i anspråk trots att många levde som "obefintliga".

Mängder av mycket vackert handskrivna "Flyttattester" kom från socknepresten i Kautokeino, Fredrik Waldemar Hvoslef, som såsom ung kyrkoherde i församlingen var med om det s.k. Kautokeino upproret 1852.

Bland de många till Karesuando invandrade renskötarfamiljer var släktnamn som; Bær, Baal, Qvænangen, Utsi, Sikko (Lars Jonsen Sikko gift med Marit Johansdotter Hetta hade sex barn och 2000 renar med sig då de flyttade till Karesuando 1855) Skum, Somby, Tornensis, Saara, Siiri, Gaup, Eira, m. fl.

Resultatet av den stora invandringen av renar blev att markerna blev överbetade och på 1920-talet var en del av renägarna tvungna att flytta neråt till Västerbotten med sina djur för att kunna fortsätta med sin näring.

Karesuando byalag försökte skydda sina marker från överbetning genom en Byalag 1913, fastställd av länsstyrelsen.

Där det bl.a. står att: "För vinterbetets bevarande och upphjälpande vare varje renägare förbjudet att under tiden från 1 juni till 1 september hålla sina renar på till höst och vinterbete nödig mark inom byalaget, utan vare en var renägare skyldig att för denna tid föra sina renar till fjälls.

Där står också bl.a. "Uppbrottet från vinterbeteslanden må ej ske tidigare än nödigt; och må renägare i och för uppflyttning sålunda icke med sina renar passera ovannämnda linje Palojoensulandsvägen vid sockengränsen före 25 mars".

Ett flertal av renägare som uppehöll sig med sina renar i förbudsområdet fick bötesföreläggande av domstol. De skulle skyndsamt passera området till hänvisade vinter och sommarbeten. Betesmarkerna kring byarna skulle användas av de bofasta ursprungsbefolkningens boskap.

Källa: Kyrkoböcker från Kautokeino och Karesuando, samt från länsstyrelsens arkiv.


Bihang till Riksdagens Protokoll vid Lagtima Riksdagen i Stockholm år 1886. (Kommittébetänkande, m. m.)

Förslag till: Förordning angående de svenska Lapparne och de bofasta i Sverige.

Avgivna av den därtill utav Kongl. Maj:t förordnade kommitté.

..........................

Åter till kommittén:

Kommitténs undanhållande av de befästa hemmanen och skattelanden i övre delen av Lappland fick allvarliga konsekvenser för befolkningen. Deras utredning överlämnades till riksdagen som följde deras anvisningar (§ Paragraferna var färdigt skrivna) vid beslut om:

  Förordning angående de svenska Lapparne och de bofasta i Sverige, 1886.

Detta karta (nedan) blev också lämnat som bilaga till utredningen och som synes är det bara inritat flyttningsleder i den. Övre lappmarken är ritat som en vit fläck på kartan av kommittén (outforskat område).

Kommitténs förslag forts:

Bibehållande av de gamla lappbyarna

Uti här ifrågavarande §§(7-10), vilka innehålla de närmaste bestämmelser, som erfordras till genomförande av vad sålunda befunnits önskvärt, har i första rummet skolat föreskrivas, huru de områden, där sommarbetet skall vara gemensamt för en viss samfällighet av Lappar, böra till sina gränser bestämmas. Där lappby indelningen ännu finnes kvar i dess gamla form, såsom i Tornio (Suonttavaara) och Luleå lappmarker, kan den antagligen i det väsentligaste bibehållas, så att därstädes icke torde däri böra tagas rubbningar än de mindre, som kunna betingas av syftet, att lappbyarna må erhålla naturliga gränser, där detta tilläventyrs för närvarande ej är förhållandet.

Vad härnäst beträffar frågan, vika lappar skola vara befogade att med andras uteslutande sommartiden vistas inom varje särskild by, så synes vad därom bör gälla vara lättfunnet. Medlemmar av byn bliva, efter den föreslagna indelningens första genomförande, de, som hava särskild inrymning å land inom dess område, samt av dem, med vilka sådant förhållande äga rum, sådana som genom födseln eller gifte kunna sägas tillhöra byn. 

Det överlämnade ärendet tillhörande handlingar få kommitterade underdånigast bifoga.

Underdånigast: H. A. WIDMARK

L. Annerstedt Will. Farup P. O. Hörnfeldt Fr. Tigerhielm / K. S. Husberg.

Stockholm den 25 augusti 1883.


Suonttavaara Lappskatteland: krono under enskild disposition.

 

Lappskattelandets grundlagsskyddade rå och rör förblev dock kvar på marken och är där än i dag.

Afvittringsverket inom Vesterbottens och Norrbottens län.

N:0 17. Kongl. Maj:ts nådiga stadga den 30 Maj 1873 om afvittring i Vesterbottens och Norrbottens läns lappmarker (med deruti sedemera gjorda förändringar).

§ 1.

Genom allmän afvittring skola från kronans marker nödiga områden tilldelas så väl de i lappmarken förut varande, icke behörigen afvittrade hemman och nybyggen, som ock de nybyggen, hvilka kunna vid afvittringen i laga ordning tillkomma.

Tillika bestämmes ränta och mantal för provisionellt  skattlagda hemman och förut behörigen upplåtna nybyggen och dylika jordlägenheter, ehvad de äro större eller mindre, samt för nybyggen, som vid afvittringen tillkomma......

Som Avvittringslantmätaren riktigt konstaterar att: "Har inte undergått avvittringsåtgärd" då sådana områden som sedan gammalt har blivit befäst med gräns (rå och rör) skall ej avvittras på nytt utan de gamla lagliga gränserna skall gälla enligt avvittringsdirektiven.


Detta dokument om byalag som vi har satt här nedan följer nästa exakt Lappskattelands (Lappbyn) Sounttavaaras gränser. Detta för att skydda dess bofasta inbyggarnas näringar. Till det gällde även att skydda lavmarkerna som de bofasta använda till sina renar och andra djur. Renlaven samlades in på hösten och rullades i stora s.k. bollar. Detta kokades sedan i en blandning som foder bl.a. åt korna.


Resolution

I öfverensstämmelse dels denna uppbördsbok, som härigenom till efterrättelse fastställes, dels ock med den jämkning som enligt 4:de § af lappfogdeinstruktionen den 5 augusti 1760 bör i afseende å lappskatten äga rum har kronofogden i Torneå fögderi att de påförda medlen af de skatteskyldiga i Enontekis socken i laga ordning uppbära samt i specialräkningen redovisa.

Luleå i Landskontoret den 18 december 1905

Karl Bergström

Utan afgift.

Till Kronofogden i Torneå


Norrbottens Läns Kungörelse 1913

För Karesuando byalag fastställda byaordning den 6 december 1904

Ser. A Landskansliet Nr.83 (Nr. 7 bil. g)

(Uppläses i Karesuando kyrka)

Till vederbörlig kännedom kungörs, att Konungens Befallningshavande denna dag funnit skäligt att till efterrättelse från och med den 15 september 1913 fastställa följande ändrade lydelse av § 1 i det för Karesuando byalag den 6 december fastställda byaordning.

§ 1.

För vinterbetets bevarande och upphjälpande vare varje renägare förbjudet att under tiden ifrån 1 juni till 1 september hålla sina renar på till höst- och vinterbete nödig mark inom byalaget, utan vare en var renägare skyldig att för denna tid föra sina renar till fjälls.

För att betet å höst- och vårbeteslanden i möjligaste mån må sparas vare en var pliktig att, så snart han under hösten med sina renar passerat en linje, som tänkes dragen från Liinakurkio vid Köngämä älv, följande barrskogsgränsen över Laponunas, Reitarisvaara och Keukeskeros sydöstra sluttning till sockengränsen vid Akkasvaara, skyndsamt och utan andra uppehåll än som äro oundgängligen nödvändiga för vila, med sin hjord flytta till vinterbeteslanden i det egentliga barrskogslandet;

Och skall renägare i alla händelser den 1 december med hjorden befinna sig nedanför en linje, som tänkes dragen från Palojoensu vid Köngämä älv över Paittasjärvi-Suijavaara-Luongaslompolo-Ruodosjärvi-Kaarejärvi och Ruoksujärvi, samt därefter följande landsvägen till sockengränsen mot Jukkasjärvi.

Under hösten må renägare ej heller för bete under längre tid, utan endast för skyndsam genomflyttning använda Liinakero och Pulsuvuoma, eller sålunda det område, som begränsas av en linje, som tänkes dragen från den punkt, där Lainio älv skär sockengränsen vid Sarvesåive, samt därifrån till utgångspunkten.

Uppbrottet från vinterbeteslanden må ej ske tidigare än som är nödigt; och må renägare i och för uppflyttning sålunda icke med sina renar passera ovannämnda linje, Palojoensu landsvägen vid sockengränsen, före den 25 mars.

Därest ovanliga väderleks- eller snöförhållanden omöjliggöra iakttagande av här ovan givna bestämmelser angående ordnandet av betesrätten, må jämkning däri ske, sedan den i särskild ordning tillsatta tillsyningsmannen därvid givit sitt tillstånd. Lapp som icke ställer sig till efterrättelse de i denna § meddelade förbud eller föreskrifter, är förfallen till ett vite från 20 till 100 kronor.

Luleå i Landskansliet den 25 juli 1913.

Oscar von Sydow                   Oskar Forsgren


31 augusti

N:o 3976.                                                                                57/58 avf.

Till Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarkollegium.

Åberopande Eder kommunikationsresolution den 2 juni 1923 å länsstyrelsens i Västerbottens län underdåniga förslag om avskrivning av den så kallade lappskatten får länsstyrelsen med remisshandlingarnas återställande överlämna yttranden från vederbörande häradsskrivare jämte eget underdånigt utlåtande.

Ehuru sådant hade bort ske, har den knappa tiden icke medgivit hörande av vare sig vederbörande lappfogdar eller lappar.        Inst.

G. F.        H. G.

 

57/58 avf.

N:o 3977.                                    Till KONUNGEN.

Av Eders Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarkollegium har länsstyrelsen anmodats att avgiva underdånigt utlåtande över länsstyrelsens i Västerbottens län underdåniga förslag om avskrivning av den så kallade lappskatten, med anledning varav länsstyrelsen i underdånighet får anföra följande.

Inom detta län finnas i 1876 års jordebok upptagna följande lappskatteland med för vart och ett av dem angivna ränta.

Inom Karesuando socken.

Köngämä eller Ruonala kronor 15:25  
Lainiovuoma  " 17:87  
Rommavuoma " 4:--  
Suondavaara " 6:37 43:49

(Därefter fortsätter uppräkningen av inom länet övriga skattelanden)

-------------------------------------

Inom detta län har sedan gammalt lappskatten debiterats i en post för varje lappskatteland och betalats av vederbörande byordningsman, som sedan fördelat skatten bland de renägande lapparna i respektive lappby. Ehuruväl detta förfarande icke fullt överensstämmer med de föråldrade bestämmelserna om lappskattens debiterig och uppbörd, har dock den fördel därigenom vunnits, att man kunnat undgå de svårigheter i Västerbottens län.

Någon betydelse ur statsfinansiell synpunkt har ju lappskatten icke, varför länsstyrelsen biträder länsstyrelsens i Västerbottens län underdåniga förslag om dess avskrivning. Dock synes det länsstyrelsen som om denna avskrivning icke borde ske omedelbart utan först i samband med frågan om skattskyldighet för nomadlapparna efter modernare principer. I likhet med vad lappfogden Lindström låtit komma till synes i sitt den 13 september 1920 i ärendet avgivna yttrande, håller nämligen länsstyrelsen före att nomadlapparna fästa ett ganska stort avseende vid dem åliggande skyldighet att utgöra skatt till staten, enär de genom denna skyldighet känna sin samhörighet med samhället och befrias från känsla av nådehjonsförhållande.

Huru denna skattskyldighet skulle närmare ordnas, finner sig länsstyrelsen i detta sammanhang icke böra närmare ingå på, men anser, att den bör ordnas efter enklast möjliga principer. Tänkbart vore, att skatten uttoges efter vars och ens till vederbörande lappfogde deklarerade reninnehav.

Lnst.        R. S.                H. G.

N:o 3978.

Till Länsassessorn H. Glimstedt.

Sedan undertecknad Holm beviljats semester under tiden 1-6 instundande september får Ln. härigenom förordna Eder att under sagda tid uppehålla landskamreraretjänsten i länet.

Lnst.

A. H.            R. S.


Karesuando 50

Kungl. Lantmäteristyrelsen
U 2/48

Avskrift tillställes:
Kungl. kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Lantmäteristyrelsens arkiv

Till överlantmätare i Norrbottens län

Genom skrivelse den 24 mars 1943 anmodade Kungl. lantmäteristyrelsen Överlantmätaren att verkställa utredning rörande lappskattelandens redovisning i jordregistret och till styrelsen inkomma med yttrande, huruvida de borde kvarstå där.

I anledning härav inkom Överlantmätaren med yttrande den 31 mars 1943. På särskild förfrågan har Överlantmätaren den 21 april 1948 avgivit ytterligare utlåtande i ämnet.

Yttrande ha jämväl avgivits av lappfogdarna i länet, häradsskrivaren i Kiruna fögderi, samt den 12 april 1949 av länsstyrelsen i länet och den 5 december 1949 av Kungl. Kammarkollegiet, vars arkiv avgivit ett den 30 augusti 1949 dagtecknat tjänstememorial.

Kungl. lantmäteristyrelsen förordnar härigenom, att enheterna, Köngämä eller Ruonala nr 1, Lainiovuoma nr 1, Rommavuoma nr 1 och Suondavaara nr 1 i Karesuando socken, skola såsom icke vidare befintliga uteslutas ur jordregistret. Det åligger Överlantmätaren att verkställa åtgärden, därvid hänvisning till detta beslut skall tecknas å de uteslutna enheternas jordregisterrum.

Stockholm den 12 mars 1951.

Allan Nordenström

G. Prawitq


Suonttavaara (N:r 1) Lappskatteland  förblev kvar i lagfarts- och jordregisterboken även efter upprättandet av dagens samebyar. År 1943 upptäcktes detta "misstag" och en lantmätare fick i uppdrag att utreda detta förbiseende. Därefter förordade Kungliga Lantmäteristyrelsen år 1951 att Suonttavaara lappskatteland 1:1 skulle göras som ej befintlig. 


UTDRAG UR SVERIGES RIKES GRUNDLAG FRÅN 1734


Jordabalk

10 kap: Om den som annans jord, hus och tomt, sälja, skifta eller förpanta kan.


Ingen haver våld att sälja, förbyta eller förpanta annans mans jord, hus eller tomt, utan han haver hans öppna brev och fullmakt därtill. Sker annorledes; vara ogillt, ändå att utbud och stånd där å kommit; Böte ock den det gjort haver, fyrtio daler och skadan åter.

Förklaring:
Lagens grund och mening instämmer, att enär det klander anföras att annan mans jord, hus och tomt blivit såld, skiftat eller förpantad, utan rätta ägarens öppna brev eller fullmakt därtill, ingen preskriptionstid kunna fastställas, såvida att laga fång alltid skall fordras hos possessor (ägaren) och enligt lagrum sådant alltid kommer att saknas. I synnerhet mot dem som inte hade den minsta aning om sin rätt och ej blev delgiven beslutet (den som innehaft en annans egendom, skall icke allenast gå ifrån jorden, utan ock betala alla årens högsta inkomst).

12 kap: Om rå och rör, så ock andra bohlstada skiäl byar emellan.


Rå och rör byar emellan skola läggas med fem stenar, fyra utan och en hjärtesten mitt uti; Den bör vara halvannan aln ovan jord och en aln i jord, de andra try qvarter, alla med sten under och kring skolade. De bör ock vara mer än mans börda och med sina kanter visa väderstrecket vadän rågången kommer och dit han skall gå.

Är nu rågång med stadfästad karta eller dom bekräftad, så gives emot dessas laga kraft inga äldre handlingar vitsord, vare sig av vad beskaffenhet som helst.

13 kap: Huru den plikta skall som rå och rör rubbar, uppriver eller åt annan inflyttar.


Ingen må bolstada rå upptaga eller nedsätta utan Häradshövdingens med några av nämnden, då alla jordägare tillkallade och därom ense äro.

Utjord är vidare ibland bebyggd; ibland och det oftare, icke bebyggd. Någon gång har den särskilt Åbo, men mestadels lyder den till något hemman, varunder den blivit skattlagt och får då därifrån icke skiljas.


Byggning balk

17 kap: Hur byns fiskevatten nyttjas må.

1§ Oskift fiskevatten måtte de som äga del däri, bruka med not och nät, vartill nödtorft sin.

3§ Alla fiskevatten inom enskilda Frälse-Skatte och Kronohemmans rå och rör, nyttja strand och jordägaren utan andras intrång.


Vem får jaga och fiska?

http://www.regeringen.se/sb/d/5290/a/39380

Jur.dr. i rättshistoria Kajsa Korpijaako/Labba (Delar från densamma)

sid. 139

1789 års förenings- och säkerhetsakt fastslog jordnaturens oföränderlighet mot framtiden.

Det som var skatte förblev skatte; beträffande kronolägenheter gällde detsamma, men innehavarna fastslogs ha en orubblig rätt att inlösa lägenheten till skatte om de så ville. En lägenhet av skattenatur utvecklades däremot så småningom till en modern äganderätt utan att ägaren behövde ta till några som helst åtgärder för att trygga sin rätt vidare. Detta alltså i normala fall inom Sveriges rike men inte i Lappmarken.

Enligt min uppfattning kan inte en skattemannarätt till jord bara försvinna och bli kronans av sig själv eller "eo ipso" vilket också fastslås flera gånger i HD:s dom i skattefjällsmålet.

Beträffande förhållandena i Lappmarken gäller det ändå närmast att granska möjligheten att jorden skulle ha övergått från enskilda till kronan genom avvittringarna. Enligt nuförtiden gällande uppfattningar i historisk och rättshistorisk forskning, som också bestyrks av Högsta domstolens dom i skattefjällsmålet, kan äganderätten inte ha uppstått enbart i form av en allmän "deklaration" från kronans sida ("att de hädanefter förbehålles till kronan") eller till exempel på grund av Gustav Vasas brev rörande obebodda ödemarker från år 1542.


1683 års skogsordning. (Kongl. Maij:tz Nådigste Förordning och Påbuud Angående Skogarne och hwad därwid i acht tagas bör 19.2.1683)

Det står i HD:s dom som följer:

"Oavsett författningens disposition är det dock ofrånkomligt, att den innefattar en förklaring om äganderätt för kronan till viss mark. Frågan blir då hur långt denna förklaring kan anses ha sträckt sig. Till en början bör understrykas att kronans anspråk inte avsåg mark som fanns inom rågångar för skattebönders hemman och byar. Då rågång saknades, skulle varje hemman få så mycket skog som behövdes för att hemmanet skulle bli fullsuttet."


sid. 145

"Jordebok över Norrbottens Läns Torneå Lappmarker för år 1875". (Norrbottens Lanskontor G III a:20. Härnösands landsarkiv).

Denna jordebok är indelad i kolumner som anger: 1) Byanamn 2) Rökar 3) Skattskyldiges namn och 4) Kronor. För Enontekis socken anger man byarna Könkämä, Lainiovuoma, Rommavuoma och Suonttavaara. Någon avvittring hade naturligtvis ännu inte förrättats här.....

För Enontekis och precis samma lappbyar finns en till innehållet något olik "kronouppbördsbok" åtminstone ännu från 1905 i Härnösands landsarkiv. Den gäller alltså tiden efter 1886 års renbeteslags ikraftträdande. Där står det bl.a. att Suondovaara lappskatteland betalar 6,37(Härnösand EEExxx9).

Den mest intressanta är emellertid den "resolution" som utgör titeln till längden. Där står det:

I överensstämmelse dels med denna uppbördsbok, som härigenom till efterrättelse fastställdes, dels ock med den jämkning, som enligt 4 § av lappfogdeinstruktionen den 5:te augusti 1760 bör i anseende å lappskatten äga rum, har kronofogden i Torneå fögderi att de påförda medlen av de skattskyldige.....uppbära.....

På ort och plats har man alltså ännu år 1905 uppfattat saken så, att man bar upp "skatt" för "lappskatteland" byavis. Uppbörden grundades på lappfogdeinstruktionen av år 1760. Den i sin tur grundar sig på 1695 års skattläggningsordning och instruktion för lappfogdarne.


sid. 146

Avvittringen förrättades i Karesuando (före Enontekis) socken på grund av KB:s utslag 19.2.1907 och Kongl. Maj:ts utslag februari 1913. KB:s avvittringsutslag är daterat 29.12.1915. efter sistnämnda beslut hade beslutet vunnit laga kraft.

De sista uppgifterna kan läsas utifrån en "jordebok" som finns i kammarkollegiet, men som av innehållet att döma innehåller uppgifter från år 1878 upp till 1951.

Under rubriken "krono" finns upptagna olika kategorier: kronoegendomar under allmän disposition (närmare ett Boställe) samt jordlägenheter under enskild disposition med flera kategorier. Unde krono under enskild disposition anger man "överloppsjord" för Karesuando hemman n:r 4 och Kuttainen hemman n:r 7, med ränta i penningar. På samma sätt, krono under enskild disposition anger man också Könkämä eller Rounala, Lainiovuoma, Rommavuoma samt Suondavaara lappskatteland med ränta i penningar - med precis samma ränta som år 1905 års jämkningslängd. Utom lappskatteland anges tillsammans med dem 19 stycken ängeslägenheter i Maunu.

Se: Jordebok och äganderätt.

I samband med angivandet av lappskatteland hittar man ännu en anmärkning: utesluten ur jordregistret jäml. Lantmäteristyrelsens beslut d. 12 Mars 1951 B II 93 år 1951. (Se ovan)


På grund av den genom kammarkollegiet uppfattade jordebokens trassliga innebörd går det inte utan vidare att slå fast, vid vilken tidpunkt som lappskattelanden tagits in i jordeboken under rubriken "krono under enskild". Jordeboken har skrivits under av "Kammarkollegii Tredje Provincekontor 18.12.1878, Hugo Boström". Fastighets- och kamerarättens specialist Gerhard Hastfröm går i sin artikel "Jordebok och äganderätt" igenom kammarkollegiets brev och skrivelser på 1800-talet rörande anvisningar för de olika kategorier inom vilka lägenheterna borde införas och redovisas i jordeboken.

Av särskilt intresse är kammarkollegiets skivelse till Kungl. Maj:t 14.3.1856 angående upprättandet av nya jordeböcker. I denna skrivelse föreslår kollegiet under punkt 12, att kronoegendomarna skulle införas i jordeboken under två kategorier, krono under allmän disposition och krono under enskild disposition. Med kategorien "krono under enskild" ansåg kollegiet enligt skrivelse "sådana som äro under åborätt upplåtna".

Enligt Kongl. Maj:ts beslut (och kammarkollegiets därpå grundade kungörelse) i ärendet fick emellertid begreppet kronoegendomar något vidare definition: enligt punkt 5 skulle med kronoegendom under enskild disposition förstås "sådana, som äro under åborätt upplåtna, eller, på grund av särskilt stadgande, av enskild besuttos (SFS 1856 nr. 62; se Hafström 1977 s. 96-97). Hafström har inte kunnat hitta några handlingar i arkiven som skulle vara grundade på ovannämnda beslut. Kammarkollegiet återkommer till de tidigare besluten snart, redan år 1870, genom kungörelsen 28.1.1870. Definitionen krono under enskild disposition har samma precisering som ovan.

Grupperingen i Enontekis/Karesuando socken måste på grund av det ovansagda och underskriften antas ha införts in i jordeboken år 1878, efter den förnyade kungörelsens meddelande. Detta är situationen också rörande skattefjällen i Jämtland, enligt Hafström.

Att man med kategorin "krono under enskild disposition" inte menat eller kunnat mena någon som helst jord som enligt nutida tolkningar avser lappmarkerna ovanför odlingsgränsen och renbetesfjäll som jord "under kronans omedelbara disposition" borde vara helt klart. En sådan glidning har i praktiken kunnat ske och stiftas först efter det att lappskattelanden helt uteslöts från jordregistret år 1951.

sid. 147

När det gäller att närmare definiera innebörden av begreppet "krono under enskild disposition" har Hafström jämfört situationen med lappskatteland/skattefjäll med situationen med häradsallmänningar. Rörande häradsallmänningar hade kammarkollegiet själv tolkat saken så, att införandet av häradsallmänningarna under "krono under enskild disposition" berodde "säkerligen därpå, att varken skatte eller frälse titel funnits användbar å dem. Kollegiet framhöll vidare att, även om redovisningen av häradsallmänningarna varit uttryck för då genom kollegiet rådande uppfattning angående äganderätten till häradsallmänningarna, syntes uppenbart att sättas för redovisningen i jordeboken icke kunnat tillägga kronan en äganderätt, varpå den icke av annan grund kunnat göra anspråk gällande (se Hafström 1977 s. 99).


 

Sammandrag av gränsdragnings utredningen

 

7.6.1 1882 års lappkommitté

Kommitténs tillkomst och sammansättning har behandlats ovan i

kapitlet om 1886 års renbeteslag (avsnitt 6.2). Själva lagen innehöll

inga preciserade uppgifter om sedvaneområdets utsträckning, däremot

förarbetena.

Betänkandet, som var färdigt redan 1883, innehöll en karta som endast hade till uppgift att visa lappbyarnas ungefärliga läge i förhållande till varandra och ger inte någon bild av sedvanemarkernas utsträckning (se karta 7.7.10).

 I betänkandet ingår emellertid de första mera utförliga beskrivningar som finns av

samernas flyttningsområden i landets olika delar.


7.6.3.3 Renbeteskommissionen 1909

Renbeteskommissionens undersökningar skulle enligt direktiven

omfatta Karesuando och Jukkasjärvis socknar samt av Pajala socken

med Muonionalusta kapellförsamling de områden som ligger ovanför

en linje dragen från Parkajoki by till Kärendöjärvi, därifrån till

Kangos, vidare till Junosuando och längs landsvägen till sockengränsen

mot Tärendö. Avgränsningen torde motsvara vad man uppfattade som renbetesmarkerna för fjällsamebyarna i de nordligaste delarna av Norrbottens län.

Sedan undersökningarna slutförts skulle kommissionen till skiljedomstolen

insända fem exemplar av såväl protokoll som karta över betesförhållandena. Ett exemplar av vardera finns i kommittéarkivet.

 

12 Protokollen är ett under av prydlighet och noggrannhet. 214

De utgavs i tryck 1912.

Sammantaget rör det sig om sex band omfattande nästan 2 000 sidor jämte fyra kartor. Del I innehåller kommissionens utlåtande samt en karta över vinterbetesområdena i Norrbottens två nordliga socknar.13 Därjämte ingår i kommittéarkivet ett 30-tal detaljkartor som visar flyttningsvägarna 1909– 1910 för ett urval av de intervjuade samerna.

12 Renbeteskommissionen 1909 arkiv (YK 185b, RA).

13 Renbeteskommissionens af 1909 handlingar I – VI (Helsingfors 1912).


Delbetänkandet från utredningen SOU:17 http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/07/15/c1fdbf32.pdf

 

..................21

I Västerbotten tillämpades indelningen i lappskatteland fram till

1886 års renbeteslag. Då slutade en del samer att respektera lappskattelanden, medan andra ville behålla dem. Det ledde till motsättningar och oreda i renskötseln. För att skapa ordnade förhållanden fick lappfogden 1898 en möjlighet att återinföra lappskattelanden i så kallade byaordning 63

Detta skedde och renskötseln i Västerbotten blev åter ordnad. Men länsstyrelsen hade slutat att utfärda nya inrymningar på lappskatteland 1897. Några år in på 1920-talet var ungefär hälften av de samer som stod upptagna för lappskatteland döda eller hade upphört med renskötsel, men ingen fick inrymmas i deras ställe. Detta orimliga tillstånd ledde till att lappskatten avskaffades 1928. Då försvann också de sista resterna av indelning i lappskatteland. 

Endast den som innehade ett lappskatteland kunde ha någon ensamrätt till jakt och fiske. Landshövdingen i Västerbotten skrev till Kungl. Maj:t 1828 att praxis i länet blivit att den som förlorar sina renar också går miste om sitt lappskatteland "där han har tillgång till "fiske, fågel, djurfångst".64

 

63 I 1898 års renbeteslag (9 §) står att "lapparna inom byn" skall lämnas tillfälle att uppgöra

förslag till byordning. Länsstyrelsen, kronobetjäningen och lappfogdens skall yttra sig och

sedan fastställa byordningen. Böter på 1–200 kronor kand sedan utdömas vid överträdelser. I

1928 års renbeteslag (§ 11) var samernas inflytande inskränkt. Byordningen skulle "utfärdas

av Konungens befallningshavande efter lapparnas hörande". Böterna för överträdelse sattes

där till 2–500 kronor.

64 Brevet återgivet i Prawitz 1966, s 26. Landshövding af Schmidt tyckte inte att detta var

något bra system, men enligt egen uppgift tillämpade han det utan att veta när och varför det

en gång införts. Han hade då varit landshövding i 11 år.


22

I takt med att lappskattelanden försvann blev jakten och fisket i Lappmarken formellt sett fritt. Det uteslöt inte att det fanns överenskommelser, som gjordes upp lokalt eller regionalt. Enligt den

riksomfattande fiskestadgan av år 1852 var fisket fritt "i de delar av större insjöar till vilka strandägarerätten sig icke sträcker" (§ 1) samt på hemman som är anlagda på kronomark där delning, dvs. avvittring, icke har skett. (§ 6)65 Jaktstadgan av år 1864 hade en liknande innebörd.66 Där står (§ 4) att "på oavvittrad skog samt oss och kronan vid avvittring i de norra länen tillfallen överloppsmark" är jakten "tillsvidare fri för varje svensk man". Men om det är "annorledes bestämt" genom urminnes hävd så gäller detta. (§ 5)

Hela Lappmarken var oavvittrad. Frågan om urminnes hävd gavs inte någon betydelse i sammanhanget. "Något särskilt förbehåll rörande lapparnas jakträtt förekommer icke därstädes [d vs i lagen],

utan synes deras urgamla rätt hava bortglömts", konstaterade 1915 års jakt- och fiskerisakkunniga.67

I Jämtland-Härjedalen hade lappskatten avskaffats redan 1893. Men där hade samernas rätt markerats när de tilldelades skattefjäll efter 1841.

65 SFS 1852:30

66 SFS 1864:6


 

 

Svårfångad praxis

 

Här uppstår en viktig fråga. Vissa lappskatteland avvecklades inte officiellt förrän 1928, men hur länge hade innehavarna en enskild jakt- och fiskerätt?   (suonttaslut.html )            I existerande referat av domböcker kan man hitta en del svar, men det bör understrykas att de inte är uttömmande eftersom tidigare undersökningar inte varit inriktade på just den frågan.

Nils Arells genomgång av häradsrättens utslag i Torne lappmark 1840–78 tyder på att indelningen i lappskatteland var under upplösning där vid den tiden. Sjön Kelottijärvi hade ända sedan1600-talet givit namn åt ett vidsträckt lappskatteland, som fått sin särskilda rätt bekräftad i tvister bland annat 1740, 1758 och 1760.

En klockare i Maunu ville syna in sjön under sitt nybygge 1843. Då beskrevs den som "krono och odisponerad". Samma år behandlades sjön Sautosjärvi vid tinget. Även den hade varit centrum i ett lappskatteland i mitten av 1700-talet. Nu beskrevs även den som "krono och odisponerad". Några tvister om vildrenar förekommer även under perioden. Arell drar slutsatsen: "Gällande praxis var tydligen att de vildrenar, som kom in på byns område, delades mellan [lapp]bymedlemmarna."68

 

Vi kan alltså konstatera att lappskattelandens särskilda rätt respekteras i en del mål vid häradsrätter i Norrbotten ännu under 1850-talet. Sådana utslag kan ha förekommit även senare.

I Västerbotten levde lappskattelanden kvar längst, men vi har ingen forskning som ger någon information om hur häradsrätten behandlade jakt- och fiskerätten under senare delen av 1800-talet.

 

Det är mycket tidsödande att ta reda på om det ens är möjligt att finna några svar. I stort sett hela länsstyrelsens arkiv försvann vid Umeå stadsbrand 1888. I de få inrymningar som är bevarade från senare delen av 1800-talet nämns inte jakt- och fiskerätt, men den kan ha varit "förutsatt". För att ta reda på om problemet är lösbart måste man gå igenom alla domböcker för området och perioden

samt ha turen att finna rätt sorts mål i protokollen. Enstaka domstolsutslag kan också ha tagits fram i lokalhistoriska undersökningar

Dokumentation om agande och brukande.html

67 Utredningen tillsattes ursprungligen för att överväga vissa fridlysningsfrågor. Detta skedde

1915, alltså 29 efter det att 1886 års renbeteslag trätt i kraft. Flera av förhållandena både före

och efter lagens tillkomst bör ha varit bevarade i levande minne vid den tiden. I utredningen

ingick bland andra jägmästare Arvid Montell från Luleå. Han var en mycket god kännare av

Lappmarken och hade bland annat 1910 deltagit i en av de kommissioner som undersökte

renbetet i Torne lappmark. Till utredningen knöts också Lennart Berglöf, som ända fram till

1940-talet var regeringens främste expert på samefrågor. Efterhand fick utredningen allt fler

uppgifter inom jakt- och fiskeområdet. Dess betänkanden fick beteckningen SOU 1922:16

(jakt) och SOU 1923:58 (fiske). Utredningens arkiv (7 volymer) finns i Riksarkivet, signum

YK 202.

68 Arell 1973, s 183 ff, citatet s 186

69 Hultblad 1968, s 393, s 397, s 399, s 423 med hänvisning till domböckerna för respektive år

70 Bylund 1956, s 271


Den provisoriska odlingsgränsen hade fastställts 1871 och den definitiva 1890. Trots detta skedde inga förändringar i praxis när 1886 och 1898 års renbeteslagar trädde i kraft. Samerna hade redan

före 1886 års lag kunnat utöva jakt och fiske "å enskild mans ägor opåtalt av denne".78 Den bofasta befolkningen fortsatte att uppfatta jakten som fri. "Kännedomen om renbetesförfattningarnas specialstadganden synes ha vunnit föga utredning bland den bofasta befolkningen", skriver 1915 års jakt- och fiskerisakkunniga. Inte ens de tjänstemän som tillsatts för att övervaka lagarna kände till dem, enligt utredningen. Denna okunskap verkar ha funnits även på högsta länsnivå. Landshövdingen i Norrbotten skriver 1890 att "i länets avlägsna fjälltrakter ligga oerhörda vidder av bästa ripmark

öppna för varje svensk jägare".79 Fem år senare skriver en ny landshövding i samma län att villebrådet inom Lappmarken betraktas som ett "commune bonum" [en allmän egendom] och att det skall bli bättre ordning när avvittringen är avslutad. Han verkar helt omedveten om att jakten ovanför odlingsgränsen är reglerad i en nio år gammal lag......................

 

Fotnot: Hänvisning till de olika länkade dokumenten är gjort av föreningen Suonttavaara lappby.


Läs också om en byaallmännings område i Finnmarken, Norge: Svartskogen i Manndalen.html


Juridiska tillkännagivanden

......Vidare måste man skilja på vad som skall till för att uppnå egendoms och bruksrätt till naturresurserna efter norsk rätt och efter folkrätten. Villkoren för att sådana rättigheter skall etableras är inte nödvändigtvis de samma efter de två rättsystemen. Detta har att göra med att synen på egendomsrätt kan variera efter vilket land och rättstradition vi står inför.

Ett tredje förhållande jag vill sätta uppmärksamhet på är skillnaden mellan kollektiv och individuella rättigheter. Det skall preciseras  att med kollektiv rätt i denna sammanhang menas en rätt till utnyttjande av naturresurserna för en avgränsad krets rättighetsinnehavare (allmännings delägare). Det kan vara en större eller mindre krets av rättighetshavare, men skall inte här betyda att samerna som folkgrupp har betydliga rättigheter som tillkommer alla i egenskap av att vara same.

Förutsättningen är att det måste föreligga en viss typ av bruk utöver en viss tid i en bestämd tro. Frågan om en rättighet kan utövas kollektivt och/eller individuellt har betydelse för bl.a. handhavande och förvaltning av egna rättigheter. Detta är fråga om vem som är rättighetsobjekt i förhållande till de aktuella bestämmelserna.

Vidare är det en central tema om en rättighet skall betraktas som en näringsrätt eller en rättighet baserat på tingsrättsliga grunder. Det är viktigt att fokusera på denna skillnad då lagen ger olika skydd till olika typer av rättigheter. En näringsrätt anses njuta mindre skydd mot ingrepp än den tingsrättsliga rättigheter, och hur en rättighet skall betraktas är därför avgörande för vilken beskydd som krävs. Ett exempel är grundlagens § 105 (norsk) som säger att det skall erhållas ersättning när man avstår från egendom eller rättigheter: Forder Statens Tarv, att Någen maa afgiva sin rörliga eller orörliga Eiendom til offentlig Brug, saa bör han have fuld Erstatning af Statskassen".

En näringsrätt har inte samma beskydd av grundlagen som en rättighet baserad på en tingsrättslig rättighet. 


Jakt- och fiskerätt på kronomark ovanför odlingsgränsen

Av chefsjuristerna Fredrik Bonde (LRF)

och Lars-Göran Lövgren (Sveaskog AB)

sid.47

Undertecknade, som ingår i den till Jakt- och fiskerättsutredningens knutna juristgruppen, har ombetts komma med synpunkter på hur vi ser på följande två frågeställningar vad gäller jakt- och fiskerätt på kronomark (statligt ägd mark) ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen.

1. Vad innehåller samernas på urminnes hävd grundade jakt- och fiskerätt? Är et bara en rätt att tillsammans med andra jaga och fiska eller innebär det rätten att ensam förfoga över jakt och fiske på ett visst område?

2. Har staten en jakt- och fiskerätt på kronomarken ovanför odlingsgränsen och i renbetesfjällen? På vilka sätt har denna rätt utövats eller tagits i anspråk före 1987?

sid.52

Våra synpunkter

Om statens jakt- och fiskerätt

Det är inte uteslutet att det kan finnas markområden som i dag ägs av staten till vilka enskilda samer (lappar) eller samekollektiv (lappbyar) kan anses ha bättre rätt. Allmänna uttalanden av Högsta domstolen i Skattefjällsmålet och Kajsa Korpijaako-Labbas forskning ger en antydan om detta. Intill dess nämnda förhållanden, nya rättsfall eller ytterligare rättshistorisk forskning resulterat i att staten fått avstå äganderätten till mark till samer (lappar), utgår vi ifrån att den statliga marken ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen från historisk tid och alltjämt ägs av staten...........


(Fotnot: Med lappar menas inte en etnisk grupp utan en näringsutövande befolkningsgrupp som  skattade för lappskattelanden och utövade alla näringar som hörde till lappmarken, som jakt, fiske, renskötsel och annan boskapsskötsel).


.........Till de befogenheter som ingår i äganderätten till mark hör rätten att jaga och fiska. Denna grundprincip har även kommit till uttryck i jakt- och fiskelagstiftningen. I 10 § i jaktlagen (1987:259) stadgas att markägaren har jakträtt på sin mark och i ) § fiskelagen (1993:787) föreskrivs att markägaren har fiskerätt på sin mark (vatten). Vår utgångspunkt är sålunda att staten såsom markägare har jakt- och fiskerätt på den nu ifrågavarande marken.

....... Det kan framhållas att när ett nybygge insynades av länsstyrelsen angavs ofta i besluten att tillgången till jakt och fiske var förutsättningen för att nybygget skulle kunna godkännas. Åtskilliga nybyggen och byar skulle sålunda inte kommit till om inte tillgång till jakt och fiske funnits. De av staten initierade avvittringarna är ett annat exempel. Som framgått ovan resulterade dessa i att staten utsläckte de jakt- och fiskerättigheter nybyggarna fått på kronomarken i samband med kolonisationen men också i att myndigheterna i en del fall lät nybyggarna behålla dessa rättigheter genom uttryckliga beslut i avvittringsutslagen. Sedan avvittringen slutförts för Västerbottens del 1926, erbjöds de bofasta upplåtelser av jakträtt från länsstyrelsen och rätt att bibehålla jaktkojor som uppförts på statens mark. Jakttillstånden erbjöds till en kostnad av fem kronor per år och arrendet för jaktkojorna sattes till en krona per år.

Ytterligare exempel på statens jakträttsutövande är den förut nämnda 1864 års jaktstadga enligt vilken staten lät envar man jaga på den mark som vid avvittringen förbehölls kronan som överloppsmark.

sid. 53

Jakten och fiskets betydelse för den bofasta befolkningen

För den bofasta befolkningen i fjälltrakterna var jakten under äldre tid av stor ekonomisk betydelse. Främst ripjakt men även fångst av pälsdjur var tidigt viktiga för försörjningen i fjällkommunerna. Jakten tillsammans med försäljning av jordbruksprodukter svarade i vissa fall för upp till 80 % av socknens intäkter varav 25 % emanerade från jakten. De som jagade i fjällen var inte främst de renskötande samerna utan huvudsakligen den bofasta befolkningen. De jaktmetoder som användes - snarning och fasta anläggningar av skilda slag - visar att de bofasta som drev den ekonomiskt betydelsefulla jakten.

sid. 57

Sammanfattning

FRAMSTÄLLNING

AF DE SÅ KALLADE

GRUNDREGALERNAS

uppkomst och tillämpning i Sverige intill slutet af sextonde århundradet,

med anledning af den uppdiktade berättelsen om ett riksdagsbeslut på Helgeandsholmen år 1282.

Af CARL GUSTAF STYFFE, Stockholm 1864.

 

Uppläst vid inträdet i Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien den 19 Sept. 1860.

Ehuru den Svenska samhällsförfattningen i det hela mera än någon annan utvecklat sig självständigt, så att de ännu i våra dagar bibehåller flera väsentliga drag av sin ursprungliga karaktär, och ehuru folket, ända till senaste tider, med ömtålighet och misstroende mottagit förslag om ändring i dess allmänna lagar; har dock varken vår egentliga rättskipning  eller den ekonomiska förvaltningen undgått att tidtals röna en stark inflytelse av rättsåsikter, som gjort sig gällande i andra länder, men stått i skarp strid med våra egna lagar.

En sådan inverkan visar sig även i fråga om äganderätt till jord särdeles till sådana delar av jordytan, som genom sin natur icke kunna underkastas en så fullständig formation eller bearbetning som den odlingsbara jorden, men vilkas fria ändamålsenliga begagnande för samhällsmedlemmarna i allmänhet är av stor vikt - skogarna och vattendragen samt malmbergen.

Dessa hava därför i äldre tider vanligen varit betraktade såsom allmänningar, upplåtna till allas fria begagnande eller vissa menigheters gemensamma egendom; men liksom förut skett i det mellersta Europa, har även hos oss kronan under tiden närmast före och efter reformationen däröver tillägnat sig en rätt, som sträckt sig vida utöver den myndighet, statsmakten i varje civiliserat samhälle äger, att i den enskildes rättighet att förfoga över den yttre naturen göra sådana inskränkningar, som är nödvändiga för helas bästa; ja den har rent av sökt att förklara all ouppodlad jord, alla större vattendrag och malmlager för kronans egendom, och för skattkammarens räkning eller regentens personliga syften använda dem.


Det var till stöd för dessa anspråk, med ett gemensamt namn kallade grund-regaler, som en man, av sin samtid ej känd för särdeles pålitlighet, mot slutet av sextonde seklet framkom med den ryktbara berättelsen om ett riksdagsbeslut, vilken år 1282 skulle hava blivit fattat vid ett möte på Helgeandsholmen i Stockholm, och genom vilket ej blott äganderätten till all ouppodlad mark, alla större vattendrag och alla malmstreck skulle hava blivit kronan tillerkänd, utan ock den första skattläggningen å jorden av "Rikets Ständer" samtyckt.

Ett sådant beslut skulle utan tvivel hava varit en av de märkvärdigaste tilldragelser i Sveriges historia, och ehuru dess verklighet genast betvivlades och efter flera våra hävdaforskare blivit bestridd, har dock vanligen erhållit en plats i historiska arbeten, liksom det plägat av kameralister åberopas såsom den yttersta grunden för de ovannämnda regalernas laglighet.


Skogs-regalet

I Sverige hafva dessa regal-begrepp först senare inträngt och blott småningom kunnat göra sig gällande. De gamla landskapslagarna veta ingenting därav, ej en gång Upplandslagen, som likväl blott 14 år efter det föregivna Helgelandsholmsmötet erhöll kunglig stadsfästelse. Den enskilde jordägaren har, enligt dem alla, fullständigt disposition över sin skog, likaså menigheterna över sina allmänningar, endast med undantag för den ärftliga besittningsrätt, som nybyggare därå av menigheterna själva erhållit.

Till någon inblandning från konungamaktens sida finnes, vad Svea landskapen angår, före Magnus Erikssons tid icke det ringaste spår, varken i lagböckerna eller i andra till vår tid bevarade handlingar. Man skulle snarast kunnat vänta något sådant exempel från Helsingland, emedan detta landskaps lagbok i avseende på allmänningarna är mest obestämd, och vad som låg utom den s. k. byamännens egna skog, där var ingens tillhörighet. Men även från detta landskap hava vi et ojävigt bevis, att kommunerna i början av fjortonde seklet ansetts kunna disponera den kringliggande skogen.

Under den följande unionstiden finnes, så vitt vi veta, ingenting, som antyder att de gamla Svenska menigheternas äganderätt till allmänningarna blivit ifrågasatt. Kristoffers Landslag stadfäster vad som i den äldre Landslagen i detta hänseende var stadgat, och uti ett särskild brev av den 19 juni 1444 förbjuder Konungen sina ämbetsmän att befatta sig med häradsränta och avgäld av häradsallmänningarna, mer än lagboken utvisar.

Helsingelagen omtalar Ume och Bygde såsom de nordligaste egentliga bygderna, och även dessa voro ej fullt införlivade med landskapet, emedan de ej deltogo i den allmänna ledings-skyldigheten. Det vid samma tillfälle givna förord, att domsrätten över nybyggarna skulle utövas av Konungens Fogdar i Helsingeland och ej av Lagmannen., visar att den omtvistade trakten ej egentligen hörde till Helsinge lagsaga, vilket ytterligare bestyrktes genom Konung Magni brev av den 16 Mars 1340, varest han bekräftar förmyndar-styrelsens förordnande, att de, som bosätta sig i den intill Ångermanland gränsande landsända kallad Lappmark, skola hava full äganderätt till den mark som de intaga, samt stadgar, att de skola bruka Helsinglands lag.


Kung Kristian I förbjöd i ett brev av den 25 Juni 1462 bönderna att jaga och utlägga stockar i skogen, på samma gång han förnyade det gamla påbudet, att var härad skulle årligen erlägga fyra vargskinn till Fogden; och i ett brev, daterat Dagsberg i Östergötland den 6 Mars 1488 kungör Riksföreståndaren Sten Sture jämte några andra rådsherrar, att Rådet vid nyss hållna mötet i Arboga, likasom tillförene, beslutat förbjuda "den olagliga jakt, som bönder och klerker bruka här i riket". Icke heller skulle någon friboren man giva sina undersåtar och bönder lov att jaga på sin eller annan mans skog. De brev, som Riksföreståndaren själv utfärdat för bönder och klerker å jakträtt, förklarar han numera ogiltiga.


Först genom Konung Johan III:s försök, att även i Sverige införa det s. k. jakt-regalet, blevo kronans anspråk på allmänningarna verkligen betänkliga, ej blott för menigheternas, utan även för den enskildes rätt. Redan i Magnus Erikssons Landslag var väl jakten på rådjur Konungen förbehållen, och likaså älgjakten, men med undantag för denna av de norra provinserna jämte Värmland och Dalsland. I övrigt hade jordägaren oinskränkt jakträtt.


K. Johan III förnyade flera gånger förbudet mot fällning av ek och bok samt andra bärande träd och särdeles visade han sig mån att förbehålla sig jakträtten till vissa ädlare djurarter. Särskilda djurgårdar blevo för hans räkning anlagda. Hela Öland behandlades nästan såsom en kunglig djurgård, och det var ur denna synpunkt som han strängt förbjöd all åverkan å ej blott de "bärande träden" utan även å all slags lövskog på denna ö. Det gick så långt, att han förmenade bönderna därstädes hava hundar, med mindre än att ett ben å dem skulle vara avhugget, samt att genom Kongl. Kungörelse av den 10 maj 1572 vilken av innebyggarne, som tredje gången beträddes med att hava fällt hjort, rådjur, harar eller andra djur, som Konungen ville hava frikallade, hotas med förlusten av sina jordegods och, om han var ofrälseman, med döden. Under K. Johans senare år lät adeln i Östergötland fråntaga bönderna både hundar och skjutgevär.


Vi hava sett, huru redan den gamla Landslagen i fråga om älgjakten gjorde ett undantag för skogrikaste landskapen i Norrland, vilka naturligtvis också voro de rikaste på vilddjur. Att onödigtvis inskränka jakten här skulle hava varit i flera hänseende oklokt, emedan en ej ringa del av folket brukade den såsom ett huvudsakligt näringsfång, och kronans tjänstemän voro alldeles för fåtaliga, för att kunna övervaka förbudets iakttagande, samt Konungen själv dessutom sällan eller aldrig besökte dessa trakter.


Tagen efter bokstaven skulle Helgeandsholms mötets besluts berättelse också bevisa, att denna kronans rätt sträckte sig även till frälsejorden, vilken den egenmäktigaste av Sveriges Konungar hittills icke hade vågat antasta. På en dag skulle kronan hava vunnit folkombudens bifall till ett ingrepp i äganderätten, vars like Sveriges historia lyckligtvis icke sett och som endast efter en våldsam erövring eller under ett fullkomligt envälde kunnat komma i fråga.


Vatten-regalet

Östgöta-Lagen stadgar likaledes att fiskerätt och qvarn-fall (strömfall) tillhöra jordägaren, men förbjuder att genom fiskeverk och uppdämning i ström göra skada å de ovan eller nedanför liggande fisken eller qvarn-anläggningar.

Helsingelagen innehåller i få ord ett stadgande, som med avseende på de anspråk, vilka i sextonde seklet av Konungarna gjordes å de Norrländska laxfiskena, är avgörande, att nämligen den äger vattnet, som land äger, så vitt det ej genom köp blivit avsöndrat; varjämte den bestämmer, att där allmän farled till och från havet framgår en tredjedel av vattnet skall ligga obyggt.

Vad åter Västerbotten angår, var av skäl, som vi ifråga om skogs-regalet redan anfört, förhållandet annorlunda. Kronan innehade här, åtminstone redan i Drottning Margaretas tid, laxfisket i Ume älv, vilket den förmodligen förbehållit sig vid landets egentliga bebyggande. I de äldsta räkenskaperna från Gustav Vasas första tid äro fem särskilda laxfisken i denna älv upptagna såsom kronans. Likaså hade kronan under den senare medeltiden ett laxfiske i Torne älv.

Även Finlands äldsta handlingar visa, att fiskerätt även där som annorstädes tillhörde jordägaren, och ehuru vi mindre säkert känna kronans egendom i detta land, är det åtminstone i avseende å ett par av de där befintliga kronofiskena antagligt, att de enligt den allmänna regeln innehades på grund av jordäganderätten, emedan de benämns efter tvenne närbelägna kungsgårdar.

Ehuru kronan alltså icke befinnes hava under medeltiden haft någon särskild rätt till de inre vattendragen, är det däremot obestridligt, att fisket ute i skärgårdarna eller öppna saltsjön togs för dess räkning i anspråk, samt att särskild skatt därå erlades.


Från samma bok:

Om häfd å äganderätt till jord enligt svensk rätt till och med 1734 års lag 

Av Carl W. Kuylenstierna

För ett folk med primitiva lefvnadsförhållanden är ej äganderättsbegreppet något priori gifvet. Den ursprungligaste formen af herravälde öfver en sak grundar sig icke på rätten utan på makten, och en förutsättning för uppkomsten af detta herravälde är en strid om objektet.

Med avseende å fast egendom ligger det nära tillhands att bestämma det så, att en viss tids brukande är nödvändigt. Från början var utan tvivel våra landskapslagars häfd en verklig specifikationshäfd. Detta framgår klart redan av namnet "häfd". Ordet häfd är härlett  av "hava" och betyder egentligen innehavande. I landskapslagarna användes det endast om fast egendom och betecknar blott ett sådant innehavande, som yttrar sig i brukande av egendomen. Det innebär sålunda i sig själv just ett sådant bearbetande, som är erfoderligt för specificatio. Ett verkligt laga fång är det dock ej, förrän det är en "laga häfd" - terminus technicus i de flesta stadgandena i landskapslagarna. är den emellertid en verklig specificatio, ett laga fång.

J. Serlachius anser laga häfdens verkan vara den, att häfdarens besittningsrätt alltid behörigen ådagalägges genom bevis om ett fång, och att han har vitsord, d. v. s. ovillkorlig bevisrätt beträffande besittningsrätten, även om klandraren skulle kunna ådagalägga bättre rätt.


Det förfaller ytterst osannolikt, att den i bevishänseende synnerligen osäkra urminnes häfden skulle i egenskap av bevismedel överträffa ett så utomordentligt kraftigt bevismedel som och rör. I sammanhang härmed kan påpekas, att man som grund för den ofta uttalade regeln, att syn ej tilläts, där urminnes häfd åkommit, alltid anförde, att annans välfångna egendom icke fick kväljas.


Beträffande urminnes häfd å ett helt hemman är det uppenbart, att ingen särskild avgränsning fordrades (Svea Hovrätts dom den 16 juni 1627). Detsamma gällde hela skogar ( Svea hovrätts domar den 12 juli1636, den 9 mars och 22 maj 1667). Inom skog åter kunde visserligen servitutsrätter, såsom rätt till mulbete, yxbörd etc. förvärvas utan särskild avgränsning ( Svea hovrätts dom den 24 april 1665. Jämför 1647 och 1664 års skogsordningar).

Men för att förvärva äganderätt inom skog genom urminnes häfd var en avgränsning nödvändig. Detta har fått tydligt uttryck i en Svea hovrätts dom den 5 maj 1683. Där uttalas nämligen, att "uthi een yppen skog och mark ingen uhrminnes häfd kan gillas, utan i sådanne intakur som med hägn och stägd äro omgiorde, och uhrminnes häfd åkommer". Hurdan avgränsningen borde vara beskaffad, framgår ej av domen. Såväl gärdesgårdar som bäckar och andra naturliga gränsmärken hava säkerligen varit tillfyllest.

L.L. upptager i B.B. 14:5 beträffande urfjäll i åker och äng dels en fordran på viss avgränsning, nämligen genom "staf och sten" eller "gård och vård", och dels även en fordran på bestånd sedan gammalt. Detta stadgande har tolkats så, att beträffande dylika urfjäll gränsmärken fordrats för giltighet av urminnes häfd.      ( Se även 1734 års grundlag).


Beträffande urminnes häfd åter kan anföras, att när den numera har karaktären av en legal bevispresumtion och ej av fatalier eller "preskription" i egentlig mening, så hava vi formaliteter här knappast ett tillämpningsområde för regeln "præscription non currit in coronam". Vi tro ej, att något verkligt stöd för en motsatt åsikt skulle kunna framvisas, och tveka därför ej att även efter 1734 medgiva urminnes häfden full kraft jämväl mot kronan.


Från: Idre renbetesmålethttp://www.oloft.com/rendomen.pdf  

I 11 § nämnda kapitel stadgas .Det är urminnes hävd där man någon fast egendom eller rättighet i så lång tid okvald och ohindrad besutit, nyttjat och brukat haver, att ingen minnes, eller av sanna sago vet, huru hans förfäder, eller fångesmän först därtill komna äro..


 

Med nya jordabalkens ikraftträdande den 1 januari 1972 upphävdes bl. a. bestämmelserna om urminnes hävd.

 På de skäl tingsrätten anfört finner hovrätten att vinterbete efter utgången av 1971 ej kan grunda rättighet till följd av urminnes hävd. Den rätt som vid den nya jordabalkens ikraftträdande

3

redan tillkom någon på grund av urminnes hävd rubbas inte (6 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken).


 

Mot bakgrund av innehållet i 1886 års lag, vari sägs att vinterbetesmarkerna omfattar de trakter samerna efter gammal sedvana hitintills besökt, har fastighetsägarna gjort gällande att det efter lagens ikraftträdande 1889 inte varit möjligt för samerna att grunda vinterbetesrätt på urminnes hävd till områden som inte redan brukades 1889. En sådan tolkning skulle dock innebära att lagstiftaren åsyftat att för samerna begränsa den då befintliga möjligheten att förvärva rätt på grund av urminnes hävd. En sådan avsikt går inte att utläsa ur förarbetena. Uttrycket .hitintills. har dessutom borttagits genom 1898 års lag och finns inte heller med i de senare lagarna.

Mot denna bakgrund utgår hovrätten vid sin bevisprövning från att även vinterbete efter 1889, utöver att betet kan ge indikationer om tidigare bruk, kan ge upphov till en rätt till sådant bete grundad på urminnes hävd.

 

Fastighetsägarna har vidare gjort gällande att, vid bedömningen om rätt till vinterbete uppkommit till följd av urminnes hävd, respektive sameby endast får åberopa den egna byns nyttjande och inte heller enskilda samers nyttjande före 1889, då samebyarna bildades, om inte dessa enskilda samer varit föregångare till den senare bildade sameby som åberopar nyttjandet.

 Hovrätten finner inte att same-byarna, genom att respektive sameby i målet hävdar vinterbetesrätt på respektive samebys påstådda vinterbetesmarker enligt markredovisningsplanerna, kan sägas ha begränsat sin talan till att endast åberopa den egna samebyns nyttjande. 

Någon sådan begränsning som fastighetsägarna hävdar följer inte heller av lagen. Av lagen följer däremot sedvanerätt på de marker där samer bedrivit renskötsel av ålder vissa tider av året. De första samebyarna, som då kallades lappbyar, bildades vid en tidpunkt då lagstiftaren ansåg att sedvanetrakter redan existerade, uppenbarligen på grund av nyttjande av enskilda samers renar, vilka sedvanetrakter fortsättningsvis skulle kunna nyttjas av lappbyarna.


 Av l § rennäringslagen följer att renskötselrätten tillkommer den samiska befolkningen. 

Det är en annan sak att renskötselområdena av länsstyrelsen fördelas mellan de olika samebyarna. Detta är motiverat av näringsmässiga skäl, såsom förhindrande av överbetning. Vid prövningen i målet är följaktligen att beakta alla samers eventuella nyttjande av de aktuella markområdena, utan någon sådan begränsning som fastighetsägarna gjort gällande.

 

Fastighetsägarna har slutligen gjort gällande att gamla jordabalken inte självständigt kan grunda rätt till renbete till följd av urminnes hävd, då lagen inte är tillämplig vare sig på sådant nyttjande eller sådana marker som det är fråga om här i målet. Vad först gäller frågan huruvida rätt till renbete är en

4

sådan rätt som omfattas av reglerna om urminnes hävd är följande att säga. 

Av 15 kap. l § i gamla jordabalken följer att urminnes hävd kan åberopas även till stöd för annan rätt än äganderätt, nämligen för servituts- eller därmed likartad rätt.

 

 Urminnes hävd kan åberopas till stöd för rätt till t.ex. fiske, jakt och mulbete (se Undén, Svensk Sakrätt II, 4:e uppl. s. 141). 

Av de tidigare renbeteslagarna och nu gällande rennäringslag följer också att renskötsel-rätten, inkluderande rätten till vinterbete, grundas på urminnes hävd. 


Hovrätten anser alltså att rätt till renbete är en sådan rätt som omfattas av bestämmelsen om urminnes hävd i 15 kap. l § i gamla jordabalken. 

 

Vad sedan gäller påståendet om att reglerna om urminnes hävd inte är tillämpliga på sådana marker som det är fråga om i målet har fastighetsägarna åberopat undantagen från urminnes hävd i 15 kap. 2-3 §§ i gamla jordabalken. 

Av dessa följer att reglerna om urminnes hävd i princip inte är tillämpliga vid tvister grannarna emellan i en by (15 kap. 2 §) och inte heller när hävden avser områden som inte är avgränsade (15 kap. 3 §).

 Dessa bestämmelser infördes för att inskärpa byarnas karaktär av ägoenheter och värdet av gränser. Detta skedde mot bakgrund av att reglerna tidigare, före 1734 års lags ikraftträdande, hade tillämpats så att påstående om urminnes hävd gick före byggningabalkens bestämmelser om hur oskiftad mark skulle brukas och delas. 

Byarnas egna marker och de mellan byarna liggande områdena kunde därför naggas i kanten av inkräktare som slog vakt om sitt innehav genom att hänvisa till reglerna om urminnes hävd.

 

 Syftet med undantagsbestämmelserna var alltså att man ville hindra att byggningabalkens bestämmelser om hur oskiftade marker skulle delas sattes ur spel genom åberopande av urminnes hävd (se här Maria Ågren, Att hävda sin rätt, Synen på jordägandet i 1600-talets Sverige, speglad i institutet urminnes hävd, 1997, s. 222 f och Undén, a.a. s.138 ff). 

Undantagen i 15 kap. 2-3 §§ i gamla jordabalken kan enligt hovrättens mening inte anses tillämpliga på förhållandena i detta mål. Fastighetsägarnas invändningar i denna del kan därför inte vinna beaktande.


 

Sammanfattningsvis anser hovrätten alltså att frågan om samebyarna har vinterbetes-rätt på de aktuella markerna i första hand skall prövas enligt reglerna för urminnes hävd, att kvalifikationstiden för urminnes hävd kan löpa längst tillgången av 1971, att fastighetsägarnas marker inte är undantagna från reglerna om urminnes hävd, samt att varje sameby äger rätt att tillgodoräkna sig alla samers tidigare nyttjande i aktuellt avseende.

 

Enligt 15 kap. 4 § i gamla jordabalken gällde i fråga om bevisningen för urminnes hävd följande:

.Förebär någon urminnes hävd, som klandrad varder; vise då med gamla och laggillda brev och skrifter, eller trovärdiga män, de där om orten väl kunniga äro, och på ed sin vittna kunna, att de

5

varken själva veta, eller av andra hört, någon tid annorlunda varit hava. Gitter han det ej; vare då den hävd utan kraft och verkan.. 


 

Enligt förarbetena till 1928 års renbeteslag och rennäringslagen skall frågan om rätt till vinterbete gäller inom visst område i tvistiga fall prövas av domstol på grundval av samma bevisning som enligt allmän lag krävs för styrkande av urminnes hävd (se prop. 1928:43 s. 71

och prop. 1971:51 s.158).

Bevisbördan för att vinterbete ägt rum på fastighetsägarnas marker i en sådan omfattning att samebyarna har rätt till fortsatt vinterbete får således anses åvila samebyarna.

 

För att en rätt till vinterbete på de omtvistade markerna skall anses ha uppkommit på grund av

urminnes hävd måste enligt hovrättens mening emellertid därtill krävas att utredningen med tillräcklig styrka talar för att samer med åtminstone någon regelbundenhet ohindrade, d.v.s. utan invändning från andra rättsinnehavare, använt just de aktuella markerna eller delar av dem för vinterbete åt sina renar.

 

Fastighetsägarna har i detta mål inte gjort gällande invändningen om att reglerna om urminnes hävd inte är tillämpliga som grund för rätt till renbete. Vidare har fastighetsägarna förklarat sig godta att samebyn som kvalifikation för sedvanerätt till vinterbete i Klövsjö och Rätan får tillgodoräkna sig alla samers vinterbete med ren i området under den tid då en rättighet grundad på urminnes hävd kan ha uppkommit.

 

I konsekvens med denna ståndpunkt har fastighetsägarna gjort gällande att de äger tillgodoräkna sig protester mot renbete i området inte bara från de bofasta i socknarna Klövsjö och Rätan utan också från markägarna i Vemdalen.

 

Samebyn har i detta mål inte åberopat någon sådan på sedvana grundad betesrätt

som uppkommit enär renbete under lång tid utövats Okvalt, varvid besittningen av nyttjanderätten konfirmerats genom passivitet hos berörda fastighetsägare, vilken grund samebyarna åberopade i renbetesmålet. Däremot har samebyn nu gjort gällande, att dess rätt till bruk av marken för vinterbete inte bygger på 90 års bruk, att rätten inte heller upphör om den inte utövas under en period av 30 år och att ett förvärv av renbetesrätt genom sedvana fortgår även efter 1972, då jordabalken inte är tillämplig på en nomadiserande renskötsel.

Den bestämmelse i 3 § rennäringslagen som reglerar sedvanerätt till renbete är i sak identisk med motsvarande bestämmelser i de tre tidigare gällande renbeteslagarna. Dessa bestämmelser är geografiskt obestämda och därmed råder också en oklarhet om sedvanerättens utsträckning på marken.

 

I utredningen inför 1898 års renbeteslag uttalades att frågan om förekomsten av

en sedvanerätt skulle göras beroende af samma bevisning, som enligt allmän lag behöfves för

styrkande af urminnes häfd..

 I förarbetena till 1928 års renbeteslag (prop 1928:43 sidan 71) anges att frågan om sedvanerätt föreligger skall bedömas enligt de bevisregler som gäller för urminnes hävd. Denna regel för bedömningen av förekomsten av sedvanerätt till vinterbete med ren upprepades också i förarbetena till den nu gällande rennäringslagen (prop 1971:51 sidan 158).

 

Samma utgångspunkt för bevisprövningen om en sedvanerätt till vinterbete förelåg tillämpades både av tingsrätten och hovrätten i renbetesmålet, i vilket mål, som tidigare har nämnts, prövningstillstånd inte meddelades av Högsta domstolen.

 

Mot denna bakgrund kan enligt tingsrättens mening samebyns nyss nämnda invändningar inte beaktas i prövningen av målet.

 

Vidare kan Norsk Höyesteretts dom i Selbu-saken inte påverka bedömningen i detta mål, eftersom svensk rätt skall tillämpas i målet. Svenskt rätt skiljer sig för övrigt från norsk rätt i den fråga som är aktuell i detta mål.


Bilaga till åbokommitténs betänkande.

Om Rekognitionsskogar och under bruk skattköpta hemman.

Med särskild hänsyn till å desamma förbehållna enskilda rättigheter. Av Carl W. U. Kuylenstierna, Stockholm 1916.

Ur förordet: .... Ett hänsynstagande till tradition blott i dess slutliga gestaltning må vara tillåtet för den, som skall skapa normer för nya rättsförhållanden. Den åter, som har att behandla rättsförhållanden från gångna tider, han måste följa traditionen, ej från nutiden bakåt utan från början tiderna igenom, och taga noga sikte på de omständigheter, som påverkat och ändrat traditionen.

Skall det vara möjligt, gives för närvarande ingen annan utväg än att med stöd av gamla orginalkällor, fri från förutfattade meningar, söka skaffa sig en fast utgångspunkt. En rättshistorisk undersökning måste i första hand vara historisk. - Av det anförda följer, att den utgångspunkt, jag anser vara den rätta, ej i alla avseenden överensstämmer med härskande uppfattning. Därför har jag funnit mig nödsakad att i en "inledning" i korthet relatera även en del av de skäl, som kunna åberopas för min skiljaktiga mening i vad avser särskilt 1500-talets allmänna jordrättsliga förhållande.

..... För övrigt hava källhänvisningarna så vitt möjligt gjorts så fullständiga, att man med deras tillhjälp bör omedelbarligen kunna få eventuella rekvisitioner effektuerade i vederbörligt arkiv.

......... Stockholm i november 1916.

Carl W. U. Kuylenstierna


1. De statsekonomiska synpunkternas inverkan på kronans jordpolitik i äldre tider.

En strävan att skaffa kronan säkerhet för skatters utgörande hade redan under medeltiden utlöst sig i en rad bestämmelser, vilka rätt avsevärt kringskuro den fria äganderätten till jorden. Icke för att en inskränkning i äganderätten som sådan var grunden för dessa staganden. Tvärtom, jordäganderätten, den gamla odalrätten, var principiellt fullkomlig, dess begrepp ville man ej rubba. men i den fria förfoganderätten till jord gjordes inskränkningar, vilka närmast voro att betrakta som i det allmännas intresse instiftade regler för den fulla äganderättens åtnjutande.

Som utgångspunkt har man härvid haft att taga hänsyn till grunden för jordskattens utgörande. Denna skatt utgick i allmänhet efter mantal eller bondetal, d. v. s. varje fullsutten skattebonde skulle utgöra visst belopp, oavsett om hans innehavda jord - blott den fyllde måttet för fullsuttenhet - var större eller mindre. Under dylika förhållanden var det för erhållande av en jämn årlig skatteinkomst av vikt att tillse, att antalet fullsuttna bönder ej minskades.

Samma fråga kunde svårligen bliva aktuell ifråga om frälsejord. För denna utgick ingen ordinarie skatt, utan i stället skulle adelsmannen prestera rusttjänst. Om rusttjänsten ej utgjordes, gick frälserätten förlorad: jorden blev åter skatte. De genomförda regleringsnormerna kommo alltså ej att avse annat än skattejord.


Frågan om äganderätten till skattejord dök emellertid åter upp som tvistefråga vid riksdagsarbetet med det nya lagförslaget vid 1731 och 1734 års riksdagar. Det var nu åter ett praktiskt viktigt spörsmål, nämligen om skattebondens jakträtt, som förorsakade stridigheterna, Härvidlag har dock tidigare icke frågan om skatterättens innebörd spelat någon roll, utan inskränkningarna i jakträtten hade hänförts till andra rättsgrunder. Sistnämnda spörsmåls sammankopplande med äganderättsfrågan torde hava varit den särskilda drivfjädern för de ofrälse stånden till motståndet mot lagkommittens förslag. Resultatet blev till sist bortfallande av kapitlet om jakträtten ur lagen.

Skatterätten kallas i K. br. 13 jan. 1707 för "jordäganderätten" (Bergsordningar). - K.resol. på allmogens allmänna besvär 3 juni 1719 p. 3 kallar skatteägaren för "jordäganden" (MODÉE). - I kammar- och ekonomideput:s mem. 6 juni 1723 om skatteköp (i Riddersk. och adelns tryckta prot.) heter det: "Jorden är och förbliver skattemannens fasta egendom".


Kap. I. Nybyggesväsendet.

När den ouppodlade jorden ännu var res nullius, kunde äganderätt till densamma förvärvas genom blott intagande och brukande under vissa år, en specifikation, som kallades laga hävd. Men i samma mån som de s. k. allmänningarna blevo föremål för samfälligheternas, byarnas och häradenas, äganderätt, så bortföll möjligheten att genom blott intagande och uppodling förvärva äganderätt till områden å desamma.

På det äldre stadiet befann sig däremot ännu Hälsingelagen. Enligt denna voro allmänningarna res nullius, och äganderätt till nybyggen å densamma förvärvades alltjämt genom treårig laga hävd, medan å andra sidan samma rätt förlorades genom tre års ödesmål. Jorden ansågs då vara derlinkverad.


På ödemarkerna i norra Sverige har med största sannolikhet en fri nybyggesrätt existerat. Denna nybyggesrätt har, som nämnts, beträffande de i hertig Carls hertigdöme belägna ödemarkerna särskilt fastslagits i et mer omnämda brevet till Värmland den 2 november 1582. Där har hertig Carl förklarat, att nybyggarna skulle behålla sina "aff ödis ör och mark". Efter sex frihetsår skulle nybyggena skattläggas. Nybyggenas skattenatur kan ej betvivlas. Någon kronans äganderätt till ödemarkerna i Värmland har Carl IX ej heller uttalat.

Till ödemarkerna i Norra Sverige däremot bör fullt konsekvent ingen hava haft dominium utile. Dessa allmänningstrakter hade fortfarande så gott som intet värde i ouppodlat skick. Kronan hade emellertid största intresse av att även denna jord blev föremål för dominium utile och skattskyldig. Genom uppodling, anläggande av nybyggen, kunde också ett sådant dominium utile uppstå - det blev, som det allt ditintills blivit, fortfarande skatterätt, som erhölls.

Det är i varje fall säkert, att det är åsikten om kronans ursprungliga äganderätt till all jord i riket, som så småningom dragit de nordsvenska ödemarkerna under kronans äganderätt. Det är därför av intresse att, såsom här skett, fastslå den ursprungliga karaktären av denna uppfattning och påvisa, att även den leder till den konsekvensen, att alla nybyggen i dessa trakter borde bliva skatte. Och att de norrländska nybyggena (skattelanden) faktiskt under större delen av 1600-talet blevo skatte, torde knappast kunna förnekas. Snart nog synes det hava blivit vanligt, att upplåtelsebrev angående nybyggen även å norrländska ödemarker utfärdades av Kungl. Maj:t.


Ingenstädes i upplåtelsebreven från denna tid har anträffats något exempel på, att rätten till nybygge odisputabelt blivit endast en nyttjanderätt, ingenstädes hava vi heller i dem funnit benämningen "kronans allmänning" eller ens "allmänning" på dessa ödemarker. Härtill kommer den synnerligen betydelsefulla och utomordentliga intressanta omständigheten, att sagd nybyggen, såvitt känt är, i hela Norrland upptogos som skatte i jordböckerna och alltid i domböckerna behandlats som enskild egendom.

I avseende å äganderättsförhållandena beträffande de nordsvenska ödemarkerna innebar 1647 års skogsordning sålunda ingen förändring. Ingen påstod eller kunde påstå dominium utile till dem. Kronan hade endast dominium eminens. Och nybyggenas skattenatur var och förblev huvudregeln. För erkännande av den privata rätten till allmänningsjord, varesig denna rätt var en äganderätt eller blott emphyteutikarisk (§ 2), fodrades emellertid fortfarande i enlighet med den ännu kvarlevande gamla huvudregeln ett visst nedlagt arbete. Minium var så bestämt, att nybygget skulle kunna skattläggas till åtminstone 1/4 mantal, minsta måttet för fullsuttenhet (§§ 2 och 3).

Såsom avgränsning för nybyggen fordrades rå och rör. Den privata äganderätten till allmänningsjord erkändes endast i den omfattning, som rå och rör funnes eller laga fång kunde uppvisas (§ 2). Såsom laga fång lärer urminnes hävd hava haft stor betydelse (ett specialfall omnämnes i § 3), varvid dock märkes, att beträffande skogsmark enligt allmänt gällande regler fordrades en särskild avgränsning (ej nödvändigt rå och rör utan även exempelvis gärdesgård), därest urminnes hävden skulle gälla såsom grundande mer än sevituträtt.


Frågan om äganderätten till de nordsvenska allmänningarna var sålunda i verkligheten tvivelaktig, men all ovisshet avklipptes genom Kungl. Maj:ts "Förordning och Påbud angående Skogarne, och hvad thervid i acht tagas bör" den 19 december 1683. Genom denna författning har konan uttryckligen tillförsäkrat sig en privaträttslig äganderätt till de skogar, som ej kunde visas vara föremål för annans äganderätt. Denna uttryckes även senare i förordningen så, att "alt hwad af slike store skogar ligger obrukat, och alt hwad som icke med gode skäl kan fulltygas at höra någon  gård, By, Sochn eller Härade til", det vore "oehlbart Wår och Cronones rätta och enskylte egendom". Förordningen angives förövrigt uttryckligen innebära ett förnyande av Gustaf I:s brev.

För att urskilja kronans skogar från enskildas påbjödos i författningen avvittringar, varigenom byars och hemmans rågångar skulle fastställas och, om dylika ej funnes, varje hemman erhålla tilldelning av "så mycken skog, som finnes skiäligt och til fullsatte Hemman nödigt".

Enligt skogsordningen den 1 augusti 1805 voro nybyggen å norra Sverige efter syn och av Konungens befallningshavandes upprätta förslag, till vilket antal nybyggen som borde anläggas, varefter Kungl. Maj:t skulle bestämma de närmare villkoren angående nybyggesanläggningarna. I detta avseende innehålla avvittringsförfattningarna närmare bestämmelser om nybyggen å de vid avvittringarna uppkomna överloppsmarkerna. För dessa nybyggen erhållas vissa frihetsår, och alltifrån 1817 resp. 1824 jämväl skattemannarätt efter inom frihetstiden fullgjorda odlingsskyldigheter. Den juridiska kärnan är i dessa fall denna: äganderätt till nybygge förvärvas genom specifikation av jord, som i och för sig anses sakna större värde - låt vara jorden i egenskap av råmaterial förr var res nullius och nu anses vara kronans egendom.


Skattläggningen verkställdes i vanlig ordning av kronofogde, häradsskrivare, lantmätare och tvänne nämndemän samt sedermera jämlikt kammarkollegii cirkulär den 18 juli 1821 punkt 7, även en nära förrättningsstället boende för redlighet känd ståndsperson. Skattläggningsinstrumentet insändes till Konungens befallningshavande för granskning och därifrån till kammarkollegium för prövning och fastställelse.

I 1809 års ständerskrivelse omnämnes "rätt till mulbete, fiskevatten eller fäbodställen på skogarnas område, med eller utan yxbörd". Härtill torde böra läggas rätt till slåtter. I avseende å urminnes hävd å ägande jord "uti skog och mark" erfordras enligt J.B. 15:3 särskild avgränsning, rå och rör eller gård och vård, d. v. s. stängsel. Vare sig skogsmarken brukats till mulbete, fäbodställe, skogshygge eller slåtter (ströängslägenhet), torde, därest dylik avgränsning sedan gammalt funnits, äganderätt i regel hava fått presumeras - innehavarens äganderättsvilja bör sålunda hava måst motbevisas.

Fisken

Ehuru under gångna tider äganderätt till grunden ofta fått medfölja fiskerätt - vilket är mindre underligt, då fisket representerat lägenhetens kanske enda värde. Hemmanens skatt ansågs innefatta även fiskevatten och mulbete (Kammarexp. rådspro 19 juni 1821. R.A.)

 


Att såsom kronoegendom beteckna ett servitut , tillydande hemman under privat äganderätt, är således juridiskt omöjligt. - I sevitutets begrepp såsom appendix till en fastighet ligger just, att det i alla avseenden följer denna fastighet med dess natur. Dess omfattning bestämmes av dess syfte att i visst avseende tjäna den härskande fastigheten, dess oskiljaktighet från fastigheten ligger i sakens natur.

Av det anförda framgår klart oriktigheten i kammarkollegii uppfattning, att skogsavräkningarna skulle vara av krono natur, oavsett om de hemman, vartill de hörde, voro krono. Denna uppfattning skulle innebära en så ytterligt egendomligt juridisk konstruktion, som att kronan hade äganderätt till på privat mark vilande servitut, vilka nyttjades av ägaren till andra privata hemman. På vilket sätt man tänkt sig, att kronan skulle kunna tillgodogöra sig en rättighet, som saknade innehåll, framgår däremot ej.


Kammarkollegium har även infört de sålunda skattlagda lägenheterna i jordeböckerna såsom "krono under enskild disposition". Härvidlag har emellertid kollegium ej beträffande vare sig avrösningar, avräkningar eller fäbodlägenheter kunnat hämta något stöd i 1821 års Kungl. brev, som endast avsåg rättigheter, tillkommande jord av krono natur. Oegentligt är även, att ifrågavarande skogsrättigheter (skattland), fäbodlägenheter inbegripna, betraktas som självständiga lägenheter.

Kungl. brevet från den 8 oktober 1846 innehåller i själva verket för flertalet fall prejudikat även i äganderättsfrågan. Kunde nämligen ingen skattläggning äga rum, så saknades förutsättningen för lägenhetens upptagande i jordebok och skatteförsäljning. Skatteköpeskillingen betalades efter vissa års räntor, och någon sådan kunde därför ej bestämmas, om ingen särskild ränta blivit åsatt.

I Kungl. Maj:ts nådiga brev från den 12 januari 1849 angående natueren av den under äldre hemman i de norra länen vid avvittringarna emot ökeskatt bibehållna överloppsmark (Lilienberg). Konungens befallningshavande i Jämtlands län hade bl. a. anfört, att det "vore oriktigt att genom dessa ökeskatters särskilda upptagande i jordeboken formera hemman, som aldrig funnos och, ehuru de benämndes krono, i allt övrigt måste betraktas lika med skattejorden", varför Konungens befallningshavande hemställt, att ökeskatterna skulle hava samma natur som de hemman, dit de hörde. Denna Konungens befallningshavandes hemställan bifölls av Kungl. Majt med bl. a. den motiveringen, att "då intet nytt hemman uppkommer, tillökningen uti det gamla hemmanets skattetal måste erhålla hemmanets redan ägande natur".

Såsom synes, äga de här relaterade delarna av såväl Konungens befallningshavandes som Kungl. Maj:ts argumentering sin direkta tillämpning på nu ifrågavarande skogsrättigheter.


Företrädesrätt till skatteköp av besittningshemman skulle regelrätt tillkomma åbon, av vad stånd han än vore. Hit är sålunda ej att hänföra sådana hemman, som på grund av gällande författningar innehades med ärftligt.  Dessa behövde ej skatteköpas utan skattelades efter frihetstidens utgång.

Begreppet "åbo" förklaras av kammar- och ekonomideputationen så, att ingen kan "med rätta bära namn af åbo, som ej i egen person hemmanet bebor eller och med egen afwel och folk brukar". Även bondeståndet anför som utmärkande för en åbo, att "han sielf deruppå bor".

Äganderätten till en fastighet kunde däremot ej försvinna, och skatterätten var i verkligheten, en verklig äganderätt.