Norrbottens Läns Kungörelse 1913

För Karesuando byalag fastställda byaordning den 6 december 1904


Ser. A Landskansliet Nr.83 (Nr. 7 bil. g)

(Uppläses i Karesuando kyrka)

Till vederbörlig kännedom kungörs, att Konungens Befallningshavande denna dag funnit skäligt att till efterrättelse från och med den 15 september 1913 fastställa följande ändrade lydelse av § 1 i det för Karesuando byalag den 6 december fastställda byaordning.

§ 1.

För vinterbetets bevarande och upphjälpande vare varje renägare förbjudet att under tiden ifrån 1 juni till 1 september hålla sina renar på till höst- och vinterbete nödig mark inom byalaget, utan vare en var renägare skyldig att för denna tid föra sina renar till fjälls.

För att betet å höst- och vårbeteslanden i möjligaste mån må sparas vare en var pliktig att, så snart han under hösten med sina renar passerat en linje, som tänkes dragen från Liinakurkio vid Köngämä älv, följande barrskogsgränsen över Laponunas, Reitarisvaara och Keukeskeros sydöstra sluttning till sockengränsen vid Akkasvaara, skyndsamt och utan andra uppehåll än som äro oundgängligen nödvändiga för vila, med sin hjord flytta till vinterbeteslanden i det egentliga barrskogslandet;

Och skall renägare i alla händelser den 1 december med hjorden befinna sig nedanför en linje, som tänkes dragen från Palojoensu vid Köngämä älv över Paittasjärvi-Suijavaara-Luongaslompolo-Ruodosjärvi-Kaarejärvi och Ruoksujärvi, samt därefter följande landsvägen till sockengränsen mot Jukkasjärvi.

Under hösten må renägare ej heller för bete under längre tid, utan endast för skyndsam genomflyttning använda Liinakero och Pulsuvuoma, eller sålunda det område, som begränsas av en linje, som tänkes dragen från den punkt, där Lainio älv skär sockengränsen vid Sarvesåive, samt därifrån till utgångspunkten.

Uppbrottet från vinterbeteslanden må ej ske tidigare än som är nödigt; och må renägare i och för uppflyttning sålunda icke med sina renar passera ovannämnda linje, Palojoensu landsvägen vid sockengränsen, före den 25 mars.

Därest ovanliga väderleks- eller snöförhållanden omöjliggöra iakttagande av här ovan givna bestämmelser angående ordnandet av betesrätten, må jämkning däri ske, sedan den i särskild ordning tillsatta tillsyningsmannen därvid givit sitt tillstånd. Lapp som icke ställer sig till efterrättelse de i denna § meddelade förbud eller föreskrifter, är förfallen till ett vite från 20 till 100 kronor.

Luleå i Landskansliet den 25 juli 1913.

Oscar von Sydow                   Oskar Forsgren