ÖPPET BREV:

Karesuando den 11 februari 2008
   
 
                                                Till Svenska staten och DNA-forskaren
                                                Ulf Gyllensten
                                                Uppsala universitet
 
Hej!
Du ledde den stora "hälsoundersökningen" som gällde befolkningen häruppe i Karesuando-området år 2006, där ca 700 personer testades om bl.a. deras DNA-profil.
Nu har flera av oss som deltog i denna undersökning skrivit till dig och velat veta resultat av denna forskning, men du vägrar att svara på våra frågor.
Vi vet att svenska statens politik går ut på att vi skall vara två "raser" häruppe (lantalaiset, lappar eller kväner) och samer.
Vad är det som skiljer oss häruppe?
Hudfärg eller utseende?
Vad vi själva kan se så ser vi ganska likadana ut.
Den släktforskning som bl.a. Fil.dok. Erik Wahlberg har utfört och som visar att de flesta släkten häruppe härstammar från samma stam.
 
En del av oss blev drabbade av den svenska statens apartheidpolitik redan vid skolgången på 40 och 50 talet. Vi blev förbjudna att använda vårat modersmål och blev straffade om vi talade med varandra på skolans raster på detta språk.
Med hjälp av länsstyrelsens tjänstemän förbjöd den svenska staten våra förfäder och oss att livnära oss på de gamla lapplandsnäringar som sedan urminnes tider har funnits häruppe och utövats av befolkningen.
Det gäller bl.a. renskötsel  jakt (på vildren) och fiske på våra lappskatteland.
Ni inrättade dessa moderna samebyar och påstod nu att det är bara de som är inskrivna där som får utöva dessa näringar på det som ni numera kallar "statens mark" (Den mark som staten stal från oss rättmätiga lappskattelands ägare).
Om ni fortsatt vill utöva denna apartheid politik mot oss så vill vi att ni skall låta FN undersöka och pröva om det är förenligt med de människorättsliga lagar som svenska staten har skrivit under och förbundit sig respektera och följa.
 
Nu vill vi att forskningsresultaten redovisas av en opartisk tvärvetenskaplig forskargrupp gällande bl.a. våra DNA-profil och vad det är som skiljer folk åt häruppe, hur de har vandrat in i områdena hit upp och vilka de var, då vi ej litar på att Ulf Gyllensten redovisar oss dessa resultat riktigt utan försöker mörka och förvanska densamma så att de skall passa in i den av svenska staten förda politiken mot oss. Han är ju lönad av den svenska staten.

Svara gärna på våran e-post adress: suonttavaara.lappby@telia.com

E-post adress till Ulf Gyllensten: ulf.gyllensten@genpat.uu.se

 

Vetenskapsrådet stödjer utvecklingsprojekt vid DDB
Vetenskapsrådet har beviljat 668 250 kronor i planeringsbidrag för att undersöka möjligheterna att med utgångspunkt i befintliga befolkningsregister skapa en populationsbaserad befolkningsdatabas med stort generationsdjup. Projektet bedrivs av professor Ulf Gyllensten, Uppsala universitet i nära samarbete med Demografiska databasen. Av de beviljade medlen avser 495 000 kronor den del av projektet som utförs vid DDB. Med utgångspunkt i en försöksförsamling analyseras hur historiska befolkningsdata, på ett säkert sätt och med hänsyn till behovet av skydd för den enskildes personliga förhållanden, kan länkas samman med moderna befolkningsregister, i detta fall SCB:s Flergenerationsregister. Avsikten med planeringsbidraget är att analysera förutsättningarna för att utföra en sammanlänkning i större skala, vilket skulle skapa en unik forskningsinfrastruktur av stort värde både för medicinsk, historisk och samhällsvetenskaplig forskning.
Världens bästa DNA teknik:
http://www.kth.se/aktuellt/press/pressmeddelanden/1.5298
 
"Förklaringen till Gyllenstens märkliga desinformation kommer i slutet på intervjun där han säger att han och andra forskare i Sverige "under lång tid varit väldigt, väldigt måna om att ha en diskussion om de moraliska och etiska konsekvenserna av forskningsresultaten". Med andra ord: Vi ska hålla tyst om skillnaderna mellan olika raser eftersom det skulle avslöja den politiskt korrekta lögnen om att det inte finns några raser eller skillnader mellan folkslag. Forskarna vet också att deras karriär skulle vara slut och statsbidragen till dem stoppas om de avslöjade den fulla sanningen".
 
http://hennix.blogspot.com/2007_10_28_archive.html

Ulf Gyllensten:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17554563?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum

http://www.nature.com/ejhg/journal/v15/n1/full/5201712a.html#aff1

Ska historieundervisningen styras av staten?  
 
Om historieuppropet - uttalande från Socialistiska Partiet  

Om benämningen: Skattlappar, finnar och kvener.


 

Vetenskap i rasismens tjänst

Av Lennart Lundmark, f 1942, docent i historia
......................
I en artikel 1918 skärpte han tonen och skrev att blandning mellan två raser leder till förödande resultat. Avkomman skulle få försämrad motståndskraft mot sjukdomar och dålig karaktär. En blandning mellan tre eller flera folkslag skulle leda till "ohejdad själviskhet, tygellöst leverne och brottslighet".
 
Lundborg vistades i Lappland på somrarna fram till 1920. Men han fick också andra uppgifter. Uppsala universitet anställde honom som ärftlighetsforskare och rasbiolog 1915.
..............................

INSTITUT I UPPSALA


Efterhand väcktes tanken på att inrätta ett särskilt institut under Lundborgs ledning. Två likalydande motioner till 1920 års riksdag förespråkade ett Statens rasbiologiska institut. I motionerna hänvisas till flera framstående forskare som uttalat sig för ett sådant institut. Dit hörde professorerna C M Furst, H Nilsson-Ehle och T Thunberg i Lund, J V Hultkrantz, H Öhrvall och hela medicinska fakulteten i Uppsala samt rektor F Lennmalm vid Karolinska institutet.
...............................

RESULTATEN DRÖJER


Lundborgs forskningar i Lappland och Jämtland-Härjedalen stred egentligen mot direktiven för Rasbiologiska institutet, som ju skulle koncentrera sig på den svenska folkstammen. Trots det använde han stora delar av rasbiologiska institutets resurser för den så kallade lappundersökningen. Han engagerade en folkskollärare i Kiruna för det tidsödande värvet att göra familjeregister med hjälp av kyrkböckerna. I institutets årsberättelser kan man följa de resor som Lundborg och hans underlydande gjorde till Lappland och Jämtland-Härjedalen från 1922 till 1935. Det är svårt att hitta något system i valet av resmål. Lundborg och hans assistenter verkar ha gjort nedslag lite här och där som det slumpade sig.
..........................
 
 Rasbiologiska institutet ägnade sig i fortsättningen åt genetisk forskning om ärftliga sjukdomar och gick upp i institutionen för medicinsk genetik vid Uppsala universitet 1958.
.............................

09-03-10:

Näkkäläjärvi vaatii ILO sopimuksen vahvistamista

Särrättigheter på grund av etnicitet

FORSKJELLSBEHANDLER SAMER OG KVÆNER - Ságat - Samisk avis AS

- Samer og kvener i eldre folketellinger."Mannen er så vaskeekte lapp som i våre dager kan presteres"

Nasjonale minoriteter i offentliga arkiver:

Nytt Från Tromsö universitet:
Om etniska bastarder:
ETnisiTET

Last ned rapport.

Försök till etniskt kvalificering och rasindelning:

http://www.kulturnettnordland.no/ncms.aspx?id=585EEF9B-8E4E-412B-BD17-643CBB7FB5C0&design=&ax=center:53306AE7-CB49-4A81-90F6-DB523AC71DF6,0