En del av bidragen

   

  Utgiftsområde 17- Kultur, medier, trossamfund och fritid

   

  Statens kulturråd har fått i uppdrag att stödja och främja de nationella minoriteternas språk och kultur. Sedan 2002 lämnas ett allmänt

  kulturstöd. Det totala bidraget uppgick till 7,9 miljoner kronor 2005. Därutöver anvisas bidrag till samisk kultur och samiska organisationer med 14,5 miljoner kronor, inklusive ett särskilt bidrag till Sámi Teàhter.

   

 1. 7.2 Utgiftsutveckling  Utgiftsområde 23- Jord- och skogsbruk, fiske, med anslutande näringar

Tabell 7.1 Utgiftsutveckling inom politikområdet

Miljoner kronor

 

Utfall2005

Budget2006 P1P

Prognos2006

Förslag 2007

Beräknat2008

Beräknat2009

Anslag inom utgiftsområde 1

45:1 Sametinget

22,6

21,0

20,6

25,8

26,3

26,8

Totalt för utgiftsområde 1

22,6

21,0

20,6

25,8

26,3

26,8

Anslag inom utgiftsområde 23

45:1 Främjande av rennäringen m.m.

45,9

46,7

48,6

46,7

46,7

46,7

2004 23 45:2 Informationssatsning om samerna

2,1

-

0,7

-

-

-

Totalt för utgiftsområde 23

48,0

46,7

49,3

46,7

46,7

46,7

Totalt för politikområde Samepolitik

70,6

67,7

69,9

72,5

73,0

73,5

 

P1P Inklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/06:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

 1. 7.3 Mål

Samepolitikens övergripande mål är att verka för en levande samisk kultur byggd på en ekologiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar.

Ovanstående mål är beslutade av riksdagen (prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108). Resultatbeskrivningen i det föl-jande görs i förhållande till detta mål. I den mån som regeringen bedömer att indelningen i politikområden eller mål för dessa bör ändras återkommer regeringen vid ett senare tillfälle.

 1. 7.4 Insatser
 2. 7.4.1 Insatser inom politikområdet

Under 2005/06 har två slutbetänkanden över-lämnats till regeringen inom det samepolitiska området, Samernas sedvanemarker (SOU 2006:14) av Gränsdragningskommissionen för renskötselområdet och Jakt och fiske i samverkan av Jakt- och fiskerättsutredningen (SOU 2005:116). Betänkandena innehåller bl.a. förslag på hur förvaltningen och nyttjandet av mark och vatten respektive jakt och fiske skall ske i de traditionellt samiska områdena. Därutöver har ett utkast till nordisk samekonvention utarbetats av en nordisk expertgrupp. Remisstiden för Utkast till nordisk samekonvention löpte ut under somma-ren 2006 och för de andra två utredningarna löper remisstiden ut i slutet av 2006. Därefter sker beredning av förslagen i Regeringskansliet.

Frågan om ytterligare en förlängning av kon-ventionen om renbete över den svensk-norska gränsen har varit aktuell under flera år. 1972 års svensk-norska renbeteskonvention upphörde att gälla den 1 maj 2005 eftersom de båda länderna efter förhandlingar inte har enats om en ny kon-vention. Regeringen har i en skrivelse till riks-dagen (skr. 2004/05:79) gjort bedömningen att Lappkodicillen från 1751 alltjämt är gällande mellan de båda länderna och utgör en grund för det gränsöverskridande betet från den 1 maj 2005. Under sommaren 2005 kom Sverige och Norge överens om att återuppta förhandlingarna med syfte att få till stånd en ny konvention och dessa förhandlingar pågår alltjämt mellan län-derna.

Under de senaste två programperioderna för EU:s strukturfondsprogram respektive Miljö- och landsbygdsprogram, har stöd för särskilda samiska insatser lämnats. Huvudmålen i pro-grammen för de samiska insatserna under 2000–2006 är att stärka det samiska näringslivet och därmed bidra till utveckling av samisk kultur och näringsliv. Med det menas att traditionellt näringsutövande bevaras samtidigt som nya livs-kraftiga verksamheter och näringar med utgångspunkt i samiskt näringsliv och kultur utvecklas samt stöds. 

Den nuvarande program-perioden beräknas av Sametinget att ha genererat omkring 230 miljoner kronor (inklusive EU-medel, offentlig och privat medfinansiering) till projekt med samisk inriktning. Arbetet för att utarbeta strategier och program inför nästa pro-

114 PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

gramperiod, 2007–2013, har pågått under 2005 och gått in i en mer intensiv period under 2006. Samiska intressen har varit företrädda i flera av referensgrupperna som varit knutna till arbetet och diskussioner har förts mellan Sametinget och dåvarande regeringen i frågor som rör samiska insatser och frågor i kommande EU-program.

För att lyfta frågan om ökad jämställdhet i det samiska samhället skall alla organisationer som beviljas stöd från Sametingets kulturråd fr.o.m. 2006 ha en aktuell jämställdhetsplan. För att på motsvarande sätt arbeta för att öka samiska ung-domars inflytande i frågor som rör det samiska samhället och intresse i politiken har Sametinget under 2006 beslutat att inrätta en tillfällig ung-domspolitisk kommitté. Kommitténs uppgift är att upprätta en handlingsplan för att stärka samiska ungdomars medbestämmande och inflytande i Sametinget.

Sametingets kulturråd har under 2005 fördelat sammanlagt nära 20 miljoner kronor till samiska kulturändamål. Störst andel av medlen har gått till samiska organisationer och tidningen Samefolket, därtill har medel gått till Sámi Teáhter (samiska teatern) och olika projekt inom forskning, utbildning, teater, slöjd och bibliotek.

Internationella insatser

Den 29 juni 2006 antog FN:s nybildade råd för mänskliga rättigheter i Genève en deklaration om urfolks rättigheter, vilken bl.a. bekräftar urfolks rätt till självbestämmande och till tradi-tionella marker och resurser. Resultatet av röst-ningen utföll med 30 röster för, 2 röster emot och 12 avstod att rösta. Förhandlingarna om en FN-deklarationen om urfolks rättigheter har pågått i elva år. Målet är att deklarationen skall kunna behandlas av FN:s generalförsamling under hösten 2006. FN:s generalförsamling har tagit beslut om ett internationellt urfolks-årtionde med början 2005.

I november 2005 redovisade den expertgrupp, som regeringarna och sametingen i Sverige, Norge och Finland har utsett, ett utkast till en nordisk samekonvention. Samekonventionen är tänkt att ge en ökad samsyn på de samiska frågorna i Sverige, Norge och Finland. Utkastet bereds för närvarande i de tre länderna.

Regeringen medverkar i ett internationellt samarbete genom deltagande i Arktiska rådet. Rådet är ett internationellt samarbetsorgan bestående av åtta arktiska stater och sex urfolks-organisationer. Samarbetet syftar framför allt till studier och forskningsprojekt, bl.a. med fokus på arktiska urfolk och levnadsbetingelser i Arktis. I Arktiska rådet belyses rennäringen och andra samiska näringar ur ett arktiskt perspektiv. Under 2005 har Sverige lett arbetet med att införa ett nytt kvalitetshöjande procedursystem för godkännande av projekt. Från och med 2007 övertar Norge ordförandeskapet i rådet efter Ryssland varefter Danmark och Sverige står på tur. Planering inför ett sexårigt gemensamt ordförandeskapsprogram för de tre nordiska länderna pågår för närvarade. Inför de kom-mande internationella polaråren (IPY), 2007–2009, har Arktiska rådet drivit att fokus skall ligga på människan i polarområdena, vilket ger möjlighet att uppmärksamma urfolken i Arktis.

Ett annat internationellt samarbete sker i Nordiskt organ för rennäringsforskning (NOR) som är ett organ under Nordiska ministerrådet. NOR är ett kontakt- och samarbetsorgan för rennäringsforskning mellan Sverige, Norge och Finland. Ett av målen med samarbetet är att främja forskning och forskningssamarbete som är till nytta för rennäringen, vilket bl.a. görs genom återkommande konferenser där nordiska forskare möts och diskuterar aktuella frågeställ-ningar.

 1. 7.4.2 Insatser utanför politikområdet

Utbildningspolitiken

Regeringen gav i november 2004 Statens skol-verk i uppdrag att göra en förnyad kartläggning av utbildningssituationen för de nationella mino-riteterna för att få en tydlig och aktuell bild av hur den samlade situationen för minoriteterna såg ut och vilka ytterligare insatser som skulle kunna behövas på området. Skolverket redo-visade uppdraget i oktober 2005. Förslagen bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Under 2005 och 2006 har försöksverksam-heten med modersmålsundervisning delvis på distans via webbportalen Tema Modersmål vida-reutvecklats. Den har omfattat elever från årskurs 6 i grundskolan och sker exempelvis på samiska.


 1. 7.8.2 45:1 Främjande av rennäringen m.m.

Tabell 7.4 Anslagsutveckling

Tusental kronor

 

2005

Utfall

45 905

P P

Anslags- sparande

11 121

2006

Anslag

46 718

P 1P

Utgifts- prognos

48 642

2007

Förslag

46 718

P P

2008

Beräknat

46 718

P P

2009

Beräknat

46 718

P P

 

P1 PInklusive tilläggsbudget i samband med 2006 års ekonomiska vårproposition (bet. 2005/06:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget 45:1 Främjande av rennäringen m.m. disponeras av Sametinget fr.o.m. den 1 januari 2007 i enlighet med riksdagens beslut och pro-positionen 2005/06:86 Ett ökat samiskt infly-tande.

De utgifter som belastar anslaget är:

 1. − underhåll eller rivning av vissa riksgräns-stängsel och renskötselanläggningar för vilka staten har underhållsansvar,

121

PROP. 2006/07:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

 1. statens del av kostnaderna för redovisning av markanvändningen, riksintressen och mar-ker som är värdefulla för renskötseln, natur- och kulturmiljövården,
 2. − utveckling av företagsregistret för rennär-ingen,
 3. − prisstöd till rennäringen enligt förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött,
 4. − ersättning till följd av Tjernobylolyckan enligt förordningen (1994:246),
 5. − kostnader för medling m.m. i tvister mellan samebyar och jordbrukare när det gäller konflikter på grund av renbetning på åker-mark samt
 6. − övriga åtgärder för främjande av rennär-ingen.

 

Beställningsbemyndigande om ekonomiska åtaganden

En viss del av den verksamhet som finansieras av anslaget är åtgärder i form av projektstöd och medel till speciella satsningar för främjande av rennäringen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 45:1 Främjande av rennäringen m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 kronor under 2008.

Tabell 7.5 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tusental kronor

 

Utfall2005

Prognos2006

Förslag2007

Beräknat 2008

Beräknat2009–

Ingående åtaganden

2 500

893

4 000

4 000

0

Nya åtaganden

44 281

51 227

4 000

0

0

Infriade åtaganden

45 888

48 120

4 000

4 000

0

Utestående åtaganden

893

4 000

4 000

0

0

Erhållet/föreslaget bemyndigande

4 000


Regeringens överväganden

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-ringen att 46 718 000 kronor anvisas under anslaget 45:1 Främjande av rennäringen m.m. för 2007. För 2008 och 2009 beräknas anslaget till oförändrat belopp.

Tabell 7.6 Härledning av anslagsnivån 2007–2009, för 45:1 Främjande av rennäringen

Tusental kronor

 

2007

2008

2009

Anvisat 2006P 1P

46 718

46 718

46 718

Förändring till följd av:

Beslut

Överföring till/från andra anslag

Övrigt

Förslag/beräknat anslag

46 718

46 718

46 718

 

P1P Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2005 (bet. 2005/06:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

123


Rovdjur - renar

Högre kostnader
Totalt skulle,  enligt förslaget, mellan 25 000 och 35 000 renar ersättas årligen. Det ska då jämföras med det tidigare hårt kritiserade ersättningssystemet som för 1993/94 ersatte samebyarna för drygt 6000 rivna renar. Ersättningens storlek i kronor beror helt på vilket sätt värdet för en rovdjursdödad "genomsnittsren" räknas ut. Arbetsgruppen lämnar inget förslag i den delen, men har gjort beräkningar utifrån ersättning för trafikdödade renar och landat på en summa av 1475 kronor per ren.

Räknat på den rovdjursförekomst som Naturvårdsverket beräknat så skulle de ge en årlig kompensation till samebyarna på 30-35 miljoner kronor.

www.samer.se - Kostsam vinter


 

 

I Norrbottens län uppgick intäkterna för år 2004 för jakt- och

fiskeupplåtelserna inklusive länsstyrelsens administrationspåslag till

sammanlagt 6 515 313 kronor. Av dessa avsåg 3 267 028 kronor

småviltsjakt, 2 110 660 kronor fiske och 1 137 625 kronor älgjakt. I

beloppet för älgjakt ingår även upplåtelser för björnjakt om högst

ca 30 000 kronor.

Av beloppet 6 515 313 kronor förbehöll sig länsstyrelsen

2 171 770 kronor för administration, bevakning och viltvård/fiskevård.

Det återstående beloppet fördelades mellan Samefonden och

de berörda samebyarna.

 

Det innebar att Samefonden fick 2 171 770 kronor och de 20 samebyarna

samma summa. Genomsnittligt uppbar därmed varje sameby

108 588 kronor. Som en kommentar kan nämnas att genomsnittssiffran

inte ger en helt korrekt bild. Många byar har små intrång och

därmed små intäkter, medan huvuddelen av intrången och därmed

ersättningen hamnar på ett fåtal byar. Vidare varierar intäkterna

mellan åren.

Av de 2 171 770 kronor som länsstyrelsen förbehöll sig användes

1 468 000 kronor för jakt och 703 553 kronor för fiske. Jaktmedlen

fördelade sig med 664 000 kronor för administration, 115 000 kronor för bevakning och 171 000 kronor för viltvård. Överskottet blev därmed 518 000 kronor.


271

Fördelning inkomster för jakt och fiskeupplåtelser.

Specifikation            Jämtland Västerbotten Norrbotten

Inkomst småviltsjakt 2.570.000     3.450.000       3.267.028

Inkomst älgjakt             190.000         750.000    1.137.625

Inkomst fiske              1.440.000     1.650.000     2.110.660

Inkomst totalt            4.200.000   5.850.000   6.515.313

Till samefond och sameby respektive.

                                      1.400.000      1.950.000    2.171.770

Inkomst/sameby             127.000        325.000       108.588

Länsstyrelsens inkomst 1.400.000  1.950.000    2.171.770

Länsstyrelsens utgifter

Administration (tryckning, distribution kort och

broschyrer, hemsidor, provision kortförsäljare,

renhållning m.m.)           820.000   1.070.000    1.170.282

Specifikation provision kortförsäljare.                                             

                                            460.000     550.000         532.162

Vilt- och fiskevård             155.000     230.000        441.442

Bevakning                           355.000     450.000        254.830

Tot. Utgifter                    1.330.000 1.750.00   1.866.778

Överskott                               70.000      200.000      304.992

Därutöver; tjänster på länsstyrelsernas ramanslag ca 2,5 ca 2,5 ca 2

 

Sammantaget innebär det nuvarande systemet att såväl intäkterna

som kostnaderna är strikt reglerade. När det gäller intäkterna är en

tredjedel öronmärkta för samebyarna, en tredjedel öronmärkta för

Samefonden och en tredjedel får användas av länsstyrelsen för

administration, vilt- och fiskevård samt bevakning.


Forskningsrapport

 

Inkomst deklaration från renägarna år 2002.

 

Under år 2002 deklarerade 592 personer inkomst av rennäring, årsinkomst i genomsnitt 90.000 kronor. Av dessa nolldeklarerade 54. Etthundra personer (104) deklarerade en årsinkomst av rennäring under 20.000 kr. Det här är det lägst avlönade fjärdedelen. Den högst avlönade fjärdedelen låg mellan 120.000 och 300.000 kronor i årsinkomst. Här har vi de 150 heltidsarbetande renskötarna, som skapas genom konstruktionen av kollektiva samebyar, den svårfångade kår som trollas bort i den officiella statistiken. Under heltidsarbetarnas årsinkomst ligger renskötarens sociala nätverk (familj, släktingar, grannar) de som hjälper till vid arbetstoppar och fördelar skattetrycket.

 

2004-års deklarerade inkomster från rennäringen.

 

samebyn (Fakta om samebyn)


Signerat Lena Askling Vad kostar en ren?

 

Rennäringsrapport

 

Vad kostar en ren- - en ekonomisk och politisk analys, sammanfattning


NSD  01-10-01

Samekultur får miljoner

Regeringen vill satsa ytterligare fjorton miljoner kronor till information om samernas historia och kultur. Informationssatsningen om samer har redan fått tjugo miljoner kronor från år 2001 till år 2004. Nu vill regeringen förstärka resurserna ytterligare.......

 

www.Folkbladet.se  03-10-29

Får bidrag för forskning kring samisk bosättning

Arkeologerna från Silvermuseet i Arjeplog och ekologer från Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå ska genomföra ett tvärvetenskapligt samarbete och forska om Fjällens kulturlandskap.....

För detta har Silvermuseet fått fem miljoner kronor ur Riksbankens jubilleumsfond för de två första åren för forskningsprojektet. Man räknar med att projektet kommer att kosta elva miljoner kronor och Silvermuseet får inkomma men en ansökan om fortsättningsanslag för ytterligare två års forskning..........

Samefolket får pengar

etc...etc...