Informationssatsning om samer och samisk kultur

Under 2004 slutfördes ett informationsprojekt om samer och samisk kultur som drivits inom Jordbruksdepartementet sedan 2001. Syftet med projektet var att öka kunskapen i samhället om samer och att förebygga och motverka diskriminering.

Nationell informationssatsning

År 2001-2004 pågick på regeringens initiativ en nationell informationssatsning om samer och samisk kultur. Satsningen benämndes Regeringens nationella informationssatsning om samer och samisk kultur och drevs av Jordbruksdepartementet. Regeringen anslog för ändamålet 20 miljoner kronor under en fyraårsperiod. Satsningen syftade såväl till att öka kunskapen om samer och samisk kultur som att förebygga och motverka diskriminering. I december år 2004 avslutades informationssatsningen.

En viktig komponent i satsningen var att projektbidrag lämnas till olika verksamheter runt om i Sverige. Ett 40-tal olika projekt har fått finansiellt stöd varav vissa har drivits i Jordbruksdepartementets egen regi. För att trygga fortsatt informationsverksamhet har regeringen givit Sametinget i uppdrag att utforma ett Nationellt informationscentrum för samefrågor. 3 miljoner kronor har beviljats för att Sametinget ska utforma det nya informationscentrumet.

Under 2003 och 2004 har Regeringens nationella informationssatsning drivits under benämningen Konkreta informationsvägar om samer och samisk kultur (Konkreta informationsvägar). Konkreta informationsvägar bestod av ett flertal delprojekt och Skolprojektet var ett av dessa delprojekt.

Skolprojektet

Skolprojektet var en informations- och kunskapsinsats som under våren och hösten 2004 riktats mot högstadieungdomar och lärare i hela Sverige. Syftet var att utgöra ett steg i arbetet med att öka kunskapen om Sveriges ursprungsfolk, ge högstadielärare underlag för lektioner och inspirera till diskussioner kring samernas situation i dag samt om den samiska kulturen och historien. Initiativtagare till projektet var Urbefolkningsdelegationen och styrgruppen för Konkreta informationsvägar. En lärdom under informationssatsningens första två år var nämligen att bristen på kunskap om Sveriges urbefolkning grundläggs redan i skolan eftersom aktuella läromedel saknas.

Projektet var uppdelat i olika steg. Det första syftade till att producera ett informationsmaterial om det samiska med högstadieungdomar som målgrupp. Informationsmaterialet fick namnet Same, same but different. Det andra avsåg planering, marknadsföring och genomförande ett seminarium, Same, Same-träffen, om samer och samisk kultur.

Inom ramen för skolprojektet har det även utvecklats en lärarhandledning till informationsmaterialet. Den ska fungera som ett stöd för lärarna i arbetet med temat.

Sápmi och det samiska

Den 18-19 november 2004 arrangerades idéseminariet Sápmi och det samiska av regeringens nationella informationssatsning i samarbete med Sametinget. Seminariet vände sig till personer som i det dagliga arbetet eller föreningslivet informerar, vill informera eller på annat sätt har användning av kunskaper om samiskt samhälle, historia och kultur. Seminariet bjöd på två dagar fyllda med föreläsningar, presentationer och gav deltagarna goda möjligheter att knyta kontakter för vidare informations- och kunskapsutbyte inom området. Knappt 150 personer från hela landet deltog under de två seminariedagarna i Stockholm.

Samer ett ursprungsfolk i Sverige

Under hörsten 2004 har regeringens nationella informationssatsning även arbetat med att producera en bok om det samiska. Det är en form av vidareutveckling av informationstidningen Same, same but different, men med en bred allmänhet som målgrupp. Produktionen har skett i samarbete med Sametinget och det nationella informationscentret. Boken, som heter Samer - ett ursprungsfolk i Sverige, skildrar det samiska folkets liv, kultur och förutsättningar i dagens samhälle.

Jordbruksdepartementet (registrator@agriculture.ministry.se)

Artikeln senast uppdaterad 25 januari 2005

Läs också om vårat brev till Jordbruks och sameministern.