Ur Finmarkens politiske historie

Av OSCAR ALBERT JOHNSEN utgiven 1922


Våra påpekanden om felaktigheter i historiebeskrivningen i informations och undervisningsbladet om samer till alla svenska högstadieelever.

Det största felet gör regeringen och jordbruksdepartementet genom att bara ge ut ett sådant blad, utan att göra en liknande satsning om ursprungsfolket kvänerna i området. Detta leder till att konflikterna kommer att öka i området.

Sid. 2: Där benämns "urminnes tid". Vad är urminnes tid? Vi fodrar dokumentation över detta påstående och källhänvisningar.

Sid. 4: Där står det att samerna är inte invandrare. Till området invandrade stora mängder samer från Kautokeino, under tiden 1852 och framåt. De hade med sig sina renhjordar.

Sid. 4: Där påstås att samerna hade jakt och fiske som sin näring. Den utövades av de bofasta kvänernas/skogslappars ättlingar.

Sid. 6: "Blandas de samiska eleverna med andra i högstadiet". Vad eller vilka är de andra? Menas det områdets kvänättlingar och som har meän kieli som sitt språk? Alla orter, älvar, sjöar och berg bär meän kieli namn. Vi frågar varför gör de det?

Sid. 6: Står det återigen om "urminnes tider". Vi frågar efter dokumentation.

Sid. 7: Bästa med att vara same: "Köra skoter i nationalparken". Provokativ påstående. Gäller inte Sveriges rikets grundlag de s.k. samerna?

Sid. 8: Saxo nämner inte samerna men kvänerna och lapparna. Tamrenskötseln i större skala börjades i området först i slutet av 1700-talet. Ännu på mitten av 1800-talet innehade renskötarna ej mer än hundratalet renar enligt bouppteckningar från området. Alla bofasta hade renar. Först som lockrenar till vildrenarna och som dragdjur bl.a. vid färdsel.

Sid. 9: Det var inte några bönder som började använda områdets sjöar och marker först utan kväner som utövade många olika slags näringar, som jakt, fiske och boskapsskötsel (innehade även renar). Det var de som insynade och befäste lappskattelanden i området.

Sid. 9: Hävdas det återigen att samerna (storrenskötseln ) bedrev jakt och fiske. De började utöva detta först på 1970-talet i området (Karesuando och Enontekiö socknar).

Sid. 10: Skrivs "icke same". Vad är en icke same?

Sid. 12: Redan för 3000 år sedan talades "samiska" och på 800-talet började ursamiskan uppdelas i dialekter. Vi frågar efter dokumentation för dessa påståenden?

Sid. 13:" Vi samer tror inte på att man kan äga mark". Svenskarna tog mark och sa: "Det här äger jag nu". Vilka svenskar? Urbefolkningen i området talade meän kieli och kunde inte ett ord svenska och de var den ursprungliga lappskattelandets ägare.

Sid.14: " Ifjol skrev tidningarna mycket om bråk mellan samebarn och andra i byns skola. Man talade om mobbning och rasism. Vilka är de andra och blev någon elev fälld för anklagelserna? Veckan efter skolstrejken klubbade kommunalfullmäktige i Kiruna igenom införandet av ett samedagis i Karesuando ( Ingen av ledamöterna ville väl bli anklagade för rasism). De "samiska" barnen rycktes bort från de "andras" grupp (där de trivdes) och isolerades i ett eget dagis. Där skulle de serveras samiskt mat och de skulle få "känna sig" som samer. Undrar vad förslags mat som serveras där idag?

Sid. 15: "Det är stor skillnad på svenskar och samer. Vilka är svenskar i området? Dokumentation fodras.

Sid. 18: "För snart hundra år sedan blev hennes föräldrar flyttade med tvång". Det var på grund av att stora invandrargrupper med samer kom över med sina renhjordar till området från Kautokeino (Norge). Betesmarkerna tog slut och en del blev tvungna att flytta med sina renar neråt landet om de ville fortsätta med näringen.


Jordbruksdepartementet marknadsför undervisningsmaterialet på följande sätt:

Materialet kan användas i flera olika ämnen som exempel samhällskunskap, historia och geografi. Reportagen kombineras med "faktatexter" inom olika områden som har anknytning till det samiska. I tidningen får läsaren också en kortfattad överblick över historien med hjälp av en tidslinje  "med historiskt fakta". Till hösten utkommer en bok som också tar upp den samiska historien och bekostas av jordbruksdepartementet.

Föreningens kommentar: Vi ger inte mycket för den fakta som presenteras i bladet. Det är lösa påståenden utan källhänvisningar och dokumentation och om boken följer samma linje så är det en ren förfalskning av historien. Och detta skall läras ut till alla högstadieelever i Sverige. Vad säger utbildningsministern om läromaterialets tillförlitlighet?


Förfrågan ställd till Jordbruks- och sameminister Ann-Christin Nykvist                                    Karesuando den 4 mars 2004
Ang. utgivning av informationsmaterial om samer till högstadieelever i Sverige.
 
Suonttavaara lappby och föräldrar till elever i Karesuando skola, Kiruna kommun protesterar mot direkta historiska felaktigheter i det utgivna materialet. Vi reagerar också på att enbart en minoritetsgrupp tas fram från detta område, då här finns annan, nämligen Kvänerna.
Vårt språk, Meänkieli är en av minoritetsspråken i Sverige, vi har en egen kultur och historia. I materialet talas enbart om samer och svenskar. Vilket är fullkomligt felaktigt.
Eftersom Jordbruksminister A-C Nykvist undertecknat materialet, är det av stor vikt att vi erhåller svar på följande frågor:
 
  1. Materialet är ämnat att användas i undervisningssyfte enligt förordet. Materialet beskriver på flertal ställen historien. Varför finns inga källförteckningar?
  2. Man använder ord som tex, sedan urminnes tid. Ex på sidan 2 "samerna har sedan urminnes tider levt i ..... sid 6 "samerna har sedan urminnes tid tävlat i renkapplöpning och längdskidåkning". Våra förfäder kvänerna har likaledes som flyttsamerna använt renen och skidorna som fortskaffningsmedel, detta är inte alls specifikt samiskt i dessa områden (hela Tornedalen och Malmfälten).  Vad är urminnes tider? Vilka källor hänvisas eleverna till?
  3. På sidan 7 svarar en pojke att "Bästa med att vara same är att köra skoter i nationalparken". Det är en verklig sanning idag. Vi som lever och bor i detta område ser varje dag att om man är accepterad som same kan man köra skoter var man vill. Fiska i alla sjöar etc. Vem har möjlighet att kontrollera att detta handlar om renskötsel eller inte och med allt ökade samiska inflytandet och ensamrätten i fjällvärlden så är det precis som pojken svarat. Är detta regeringens ambitioner att en grupp ska utan några som helst restriktioner ha möjlighet till fri skoterkörning även i nationalparker, då en annan minoritetsfolkgrupp/ursprungsbefolkning beläggs med enorma restriktioner?
  4. Sid 8-9 beskriver historia utan några källförteckningar. Här har man direkt gjort stora övergrepp på historien och utan fakta eller dokument talar om särrättigheter inom jakt och fiske. Vi har under de senaste åren i både Kvenlandsförbundet och Suonttavaara lappby, systematiskt tagit fram dokument från mitten av 1500-talet. Vi har sammanfört mantalslängder, tingsprotokoll och skattelängder som visar vilka som var ägarna och vilka som betalade skatt för de s.k. Lappskattelanden. Det är en juridisk fråga. Vi har ett tätt samarbete på regeringsnivå i Finland. Där har en oberoende forskningsgrupp börjat reda ut dessa saker och begreppsförvirringar i den skrivna historien över detta område. Att tolka historien med att lapp är lika med same är en enorm förfalskning av historien. Vi har idag tagit fram vilka dessa lappar var, vilka släkten de tillhörde. Vi har en sammanhängande släktutredning över dessa områden från 1500-talet. Detta kan bevisas, samt likaså våra rättigheter till jakt- och fiske och renskötsel. Vår fråga till ministern är: Kommer ni att köra över ett folk, dess historia, dess språk och deras kultur?  Meänkieli är bevisligen det språk som kvänerna talade. Det är ingen dialekt av finskan. Har regeringen ingen kännedom om att meänkieli fortfarande talas av kvänerna i norr? Om man erkänner ett folks språk, varför inte deras historia och kultur i övrigt?
Slutligen poängterar vi med kraft att vi kommer inte under några som helst förhållanden att låta våra barn bli matade med denna felaktiga information, och vi anser detta vara propaganda som tjänar andra syften. Vi har sett liknande exempel, och kommer inte att acceptera detta.
 
Detta är början till en stor konflikt som man börjat bygga upp från staten/regeringen. Man vill ansluta sig till ILO 169 utan att utreda vem som egentligen ska få de särrättigheter som följer denna konvention. Man har inte i utredningar tagit hänsyn till kvänernas folk, ej heller har de haft möjlighet att deltaga i arbetsgrupper tillsatta av regeringen i dessa frågor. Här håller ett helt folk på att diskrimineras till förmån för ett annat folk. Vårt folk har sedan urminnes tider varit ett starkt och stolt folk, vi kommer aldrig att acceptera att vår historia, kultur och språk förintas och beskrivs på ett felaktigt sätt.
 
Har regeringen verkligen avsikt att med hjälp av lagstiftning bygga upp en konflikt utan motstycke i detta fredliga område?
 
Vi har förskräckliga exempel från Balkan-området, vi här i norr är inte annorlunda som människor än överallt annanstans i världen. Vi är förskräckt över den accelererande farten på besluten i regeringen och det ökade trycket från de samiska organisationerna. I Finland har detta "tåg" bromsats, man vill utreda med hjälp av fakta och dokument. Våra handlingar har visat sig hålla i den finländska domstolen. Vi har exempel på detta.
 
Har regeringen någon kännedom över det som händer i Finland eller vill man ta besluten innan sanningen kommer fram?
 
Vi ser fram emot att i ett demokratiskt land erhålla skriftliga svar på de frågor vi ställt till same- och jordbruksministern.
 
Suonttavaara lappby                Adr.: Box 75
Styrelsen                                            980 16 Karesuando
 
Telefon 0981-20414

Same och jordbruksministerns svar;

Tack för ert e-brev om Jordbruksdepartementets informationsmaterial om samerna. Jag beklagar att svaret har dröjt.

Låt mig inledningsvis säga att jag tycker det är positivt att ni har uppmärksammat vårt informationsmaterial om samerna och att ni med kritiska ögon granskat dess innehåll. Som ni säkert känner till ingår utgivningen som en del av den informationssatsning om samerna som regeringen tog initiativ till för fyra år sedan. I det fortsatta arbetet kommer ett mer djuplodande material om samerna att produceras - en skrift där målgruppen är bredare.

Skoltidningen ska inte betraktas som en vetenskaplig avhandling. Tanken är att texterna ska fungera som ett diskussionsunderlag samt inspirera till fördjupning på svenska högstadieskolor. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att den fakta som presenteras är korrekt. Jag ska därför se till att era synpunkter framförs till de tjänstemän på departementet som arbetar med projektet.

När det gäller begreppet ursprungsfolk så diskuteras det i utredningen "Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige" (SOU 1999:25). Ursprungsfolk definieras där såsom folk som härstammar från folkgrupper bosatta i landet vid tiden för fastställandet av nuvarande statsgränser och som helt eller delvis har behållit sina sociala, ekonomiska, kulturella och politiska institutioner. Avgörande är inte att dessa folkgrupper historiskt sett bott i ett visst område längre tid än andra eller att man var först. Det är av större betydelse att deras sociala och kulturella situation är speciell och att de själva uppfattar sig som ursprungsfolk.

Ni skriver om ILO-konventionen. ILO-konventionen handlar om skydd för ursprungsfolken. Kvänerna som grupp är inte erkänd av riksdagen som ursprungsfolk - så är inte heller fallet i Norge eller Finland. Men regeringen har hela tiden sagt att en ratificering av ILO-konventionen måste göras på ett sådant sätt att jord- och skogsbruket i Norrland inte drabbas negativt. Som ni vet har regeringen därför tagit initiativ till ett antal utredningar som bland annat handlar om att identifiera gränserna för de områden som avses i konventionens artikel 14 samt klarlägga omfattningen av samernas jakt- och fiskerätt. Eftersom dessa frågor ännu inte är klargjorda är det omöjligt för mig att ha en färdig uppfattning om till exempel samebymedlemmars jakt- och fiskerätt.

Gränsdragningskommissionens uppdrag att utreda omfattningen av den mark där renskötselrätt föreligger ska redovisas senast den 31 december 2004. Jakt- och fiskerättsutredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 december 2005.

Jag vill slutligen försäkra er om att jag är väl medveten om att meänkieli är ett av fem erkända minoritetsspråk i Sverige.

Med vänlig hälsning

Ann-Christin Nykvist
Jordbruksminister


Karesuando den 15 juni 2004

Det har nu gått 100 dagar sedan vi sände iväg våran skrivelse till same och jordbruksministern Ann-Christin Nykvist. Det är från jordbruksdepartementet broschyren kommer och ministern har godkänt och skrivit under densamma. Den är framtagen med våra skattepengar.

Oddasat och Nordnytt har varit och intervjuat oss om våran skrivelse till myndigheten och regeringen. I en demokratisk land förväntar vi oss att våra frågor besvaras snarast. Broschyren är redan delat ut till samtliga svenska skolor och lärarna skall börja använda den till undervisningen av eleverna.    

Hoppet är det sista som överger människan. Vi tackar för all stöd som har visats åt oss i våran kamp mot myndigheterna.