Arkiv material

Norrbottens historia har reviderats och börja nu närma sig verkligheten:

Norrbotten

Olaus Magnus Carta Marina tryckt 1539 JPEG

Cipher Project (Forntida kartor på nätet)

Olaus Magnuksen kuvaus

Olaus Magnus första bok förklaring

Olaus Magnus och hans framställning af Nordens geografi; studier i geografiens historia

Full Text

- Karl Jakob Mauritz Ahlenius

Olaus Magnus - Ett försök till karakteristik och några önskemål ...

Internet Archive Search- publisher-"Almqvist & Wiksells"

Historiska museet: bild.asp-uid=23772


09-05-09: Fler forntida kartor

Map of 14th - 15th Century Finno-Ugric LandsFrån de historiska böckerna:

Från JORDHA BOOCKEN WTHAAFF WESTHRABOTNEN 1543

Om Wästersjölappar står det här:

..... När den svenska fogden nu söker utkräfva skatt af dessa lappar, vägra de, heter det, men utbjuda sådan skatt, som är ludh (lod) och kruth, hijsk (?) och pil, och svara samma sjöfinner: "När du kommer med konungens bref i Sverige , wele wi svare eder med all den del, oss är mögeligit och Gud gifver oss råden till. Där må I fullkomligen förlåta eder uppå. Sedan vele vi hålla, hvad utaf gammal ålder varit haver".

År 1584 hade ock Oluff Bwreman fått K. Maj:ts öppna bref och fullmakt att kräfva skatten utav dem; men när han kom till dem, fick han tvärt emot deras löften "all ond svar", efter han icke därtill hade med sig danska konungens tillåtelse, att så ske skulle. - Den vanliga benämningen "Västersjö-lappar" var lapparna icke till lags: de ville heta Västersjö-finnar. Nils Oravains skrifvare har i den delen berättat ett betecknande drag. När så händer, heter det, att det skrifves ifrån K. Maj:t eller ifrån ståthållarne och (man) kallar dem Västersjö-lappar, så svara de så: "Drager effter dem, hvarest som I kunnen finne någre lappar, och kreffuer dem och icke oss!"

Under öfverskriften "Till minnes" antecknas därför ock i räknekammaren: "Skall därföre skrifvas Västersjö-finnar och intet lapper".......


Handlingar i Arkiv

Kammararkivet (S.K.A.)

Norrlandshandlingar

Fogderäkenskaper för Västerbotten , Lappmarker och Västersjöfinnarnes 1533-1624.

Riksarkivet Köpenhamn (D.R.A.)

Svenske Ackta 1571-1611

Norske samlingar

7 Afd. Finnmarken

Det Kong. Geheimearkivs Registrature 13

Akter vedrörende Finnmarken

Riksarkivet i Kristinia (N.R.A.)

Schnitlers protokoll

Kong. Biblioteket i Köpenhamn

Kalls Samling