UTDRAG UR SVERIGES RIKES GRUNDLAG FRÅN 1734


Jordabalk

10 kap: Om den som annans jord, hus och tomt, sälja, skifta eller förpanta kan.


Ingen haver våld att sälja, förbyta eller förpanta annans mans jord, hus eller tomt, utan han haver hans öppna brev och fullmakt därtill. Sker annorledes; vara ogillt, ändå att utbud och stånd där å kommit; Böte ock den det gjort haver, fyrtio daler och skadan åter.

Förklaring:
Lagens grund och mening instämmer, att enär det klander anföras att annan mans jord, hus och tomt blivit såld, skiftat eller förpantad, utan rätta ägarens öppna brev eller fullmakt därtill, ingen preskriptionstid kunna fastställas, såvida att laga fång alltid skall fordras hos possessor och enligt lagrum sådant alltid kommer att saknas. I synnerhet mot dem som inte hade den minsta aning om sin rätt och ej blev delgiven beslutet (den som innehaft en annans egendom, skall icke allenast gå ifrån jorden, utan ock betala alla årens högsta inkomst).

12 kap: Om rå och rör, så ock andra bohlstada skiäl byar emellan.


Rå och rör byar emellan skola läggas med fem stenar, fyra utan och en hjärtesten mitt uti; Den bör vara halvannan aln ovan jord och en aln i jord, de andra try qvarter, alla med sten under och kring skolade. De bör ock vara mer än mans börda och med sina kanter visa vädersträcket vadän rågången kommer och dit han skall gå.

Är nu rågång med stadfästad karta eller dom bekräftad, så gives emot dessas laga kraft inga äldre handlingar vitsord, vare sig av vad beskaffenhet som helst.

13 kap: Huru den plikta skall som rå och rör rubbar, uppriver eller åt annan inflyttar.


Ingen må bolstada rå upptaga eller nedsätta utan Häradshövdingens med några av nämnden, då alla jordägare tillkallade och därom ense äro.

Utjord är vidare ibland bebyggd; ibland och det oftare, icke bebyggd. Någon gång har den särskilt Åbo, men mestadels lyder den till något hemman, varunder den blivit skattlagt och får då därifrån icke skiljas.


Byggning balk

17 kap: Hur byns fiskevatten nyttjas må.

1§ Oskift fiskevatten måtte de som äga del däri, bruka med not och nät, vartill nödtorft sin.

3§ Alla fiskevatten inom enskilda Frälse-Skatte och Kronohemmans rå och rör, nyttja strand och jordägaren utan andras intrång.


[Tillbaka]