Karesuando 50

Kungl. Lantmäteristyrelsen
U 2/48

Avskrift tillställes:
Kungl. kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Lantmäteristyrelsens arkiv

Till överlantmätare i Norrbottens län

Genom skrivelse den 24 mars 1943 anmodade Kungl. lantmäteristyrelsen Överlantmätaren att verkställa utredning rörande lappskattelandens redovisning i jordregistret och till styrelsen inkomma med yttrande, huruvida de borde kvarstå där.

I anledning härav inkom Överlantmätaren med yttrande den 31 mars 1943. På särskild förfrågan har Överlantmätaren den 21 april 1948 avgivit ytterligare utlåtande i ämnet.

Yttrande ha jämväl avgivits av lappfogdarna i länet, häradsskrivaren i Kiruna fögderi, samt den 12 april 1949 av länsstyrelsen i länet och den 5 december 1949 av Kungl. Kammarkollegiet, vars arkiv avgivit ett den 30 augusti 1949 dagtecknat tjänstememorial.

Kungl. lantmäteristyrelsen förordnar härigenom, att enheterna, Köngämä eller Ruonala nr 1, Lainiovuoma nr 1, Rommavuoma nr 1 och Suondavaara nr 1 i Karesuando socken, skola såsom icke vidare befintliga uteslutas ur jordregistret. Det åligger Överlantmätaren att verkställa åtgärden, därvid hänvisning till detta beslut skall tecknas å de uteslutna enheternas jordregisterrum.

Stockholm den 12 mars 1951.

Allan Nordenström

G. Prawitq