http://www.sapkiruna.s   
Re: Ursprung och minoriteter
Månntro vad Allan vill säga med sitt senaste inlägg? Kanske att:
"Både samequeen och jag anser att de som kallas Cwen av Ottar också är samma folk som nutida samer. Man har funnit lämningar av dem ända från söder om Sundsvall och uppåt. Nu har man också visat att samerna fanns under gropkeramisk tid alltså från ca 5200 FÖRE Kristus, också på Öland, Gotland och Åland."

eller
"Förresten tom namnet finnar är missvisande. Samerna kallades för finnar AV FOLK MED FORNNORDISKA SOM SPRÅK."

eller "Jag kan inte för något i världen fatta varför ni måste förfalska er historia så till den milda grad att ni hela tiden uppträder som TJUVAR. Ni stjäl allt från samerna, i århundraden har ni gjort det och nu ska ni tom stjäla deras identitet."

 eller
"Nu är man dock säker på att samer fanns på Öland, Gotland och Åland ca 5000 fKr, genom genteknikens olika markörer. Vi har i Nordnorge Komsakulturen från ca 9000 fKr minst, och längre söderut i Norge Fosnakulturen. (Varggrottan i Finland, jag vet inte hur gammal, 9000fKr eller 7000fKr?)"

eller
"Jag vill svara Návdi att svenskarna kom till Finland på 1000-talet, man hade haft det i drygt 700 år när man tvingades lämna över det till Ryssland 1809. Jag har skrivit tidigare att soumalaiset kom till fennoskandia omkring år 0."

Så skriver en sann historiker och sanningssägare...
 

Inlagt av anna den 03/05/2007 23:20
 
Re: Ursprung och minoriteter

Skandinaviens kolonisering

Forskarens projektbeskrivning:
Genom tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare inom arkeologi, osteologi och molekylärgenetik vill vi ta reda på hur Skandinavien koloniserades. Vi vill också undersöka vilka som levde här under stenålderns neolitiska fas (4 200 – 2 300 f. Kr).

Hypoteser kring Skandinaviens kolonisation, och vilka som levde här under neolitikum, tillhör de mest grundläggande frågorna inom skandinavisk arkeologi. Det är enkelt att kategorisera fyndmaterial från tidig- och mellanneolitikum till någon av de tre tydliga kulturkomplex, trattbägarkultur (TRB, 4 200-2 800 f. Kr), gropkeramisk kultur (GRK, 3 200-2 300 f. Kr) och stridsyxekultur (STR, 2 800-2 300 f. Kr), som existerar under perioden. Svårigheten ligger i att förstå de olika kulturernas inbördes relation och deras ursprung.

Under det dryga sekel som Skandinaviens kolonisering debatterats av arkeologer har två etniska grupper diskuterats i tre olika hypoteser. Först ansågs samernas förfäder vara de som bott i Skandinavien under stenåldern. Senare kom en dualistisk modell att dominera, där både samer och germaner ansågs ha bebott området. Den senaste hypotesen förkastar tanken på samisk närvaro i det neolitiska Skandinavien och hävdar i stället att samernas förfäder invandrade långt senare, under brons- eller järnålder.

Det arkeologiska materialet erbjuder ingen slutgiltig sanning utan materialet måste läsas av och tolkas. Sambandet mellan Skandinaviens kolonisering, samernas förfäder och germaner har åter blivit en högaktuell fråga då nya data har kommit fram i samband med Torbjörn Ahlströms benanalyser på stenåldersskelett från Åland, Gotland och Öland. Han har funnit att skelett från GRK visar egenskaper som tyder på köldanpassning. Liknande egenskaper finns hos samernas förfäder, men inte hos dagens skandinaver eller hos brons- eller järnåldersmänniskorna. GRK tandkaraktärer visar också en exceptionellt hög likhetsgrad med moderna samer. Detta kan innebära att samernas förfäder trots allt går att hitta i södra Skandinavien 5 000 år tillbaka i tiden, i det GRK komplexet.

Mot denna bakgrund blir vår konkreta fråga; hur förhåller sig det GRK komplexet till moderna samer, moderna svenskar och till de två andra mellanneolitiska kulturerna? En förlängning av detta blir också att nya data genereras som kan göra det möjligt att besvara den sedan länge diskuterade problematiken kring invandringen till Skandinavien under neolitikum och om de tre kulturgrupperna speglar forntida folkvandringar eller övergångar från ett kulturellt skede till ett annat.

För att få ett statistiskt användbart material kommer DNA extraheras ur benmaterial från totalt 40 neolitiska män, där 20 tillhör GRK, 10 tillhör STR och 10 tillhör TRB. Benmaterialet kommer från platser där DNA analyser tidigare har gjorts i olika sammanhang vilket gör oss mer säkra på att det faktiskt finns DNA-molekyler i materialet.

Vi kommer att använda en extraktionsmetod för DNA som tidigare har gett bra resultat på varierande prover från olika organismer och tidsperioder. Gammalt benmaterial består främst av mineralet hydroxyapatit till vilket DNA är bundet samt proteinet kollagen. DNA frigörs genom att först avlägsna benets kollagen och sedan extrahera fram DNA ur hydroxyapatitet. De sekvenser som skall analyseras renas fram genom att DNAt binder till specifika DNA-sekvenser och sedan separeras med en magnetisk separationsteknik. Vid analys av DNA-sekvenser från förhistoriskt material bör man arbeta med mycket korta sekvenser eftersom gammalt DNA är nedbrutet. Vi kommer därför att använda singelnukleotidpolymorfier (SNP) som utgångsmaterial för sekvensering med pyrosekvenseringsteknik. Alla positiva resultat från laboratorium i Uppsala och Linköping kommer att bekräftas oberoende i Madrid.

Vi har valt att arbeta med genetiska markörer som redan har visat sig vara användbara i studier kring samernas förhistoria, däribland mitokondriens D-loop, HLA-systemet och Y-kromosomala markörer som TAT, M9 och SRY 10831. För att undersöka populationsbundna frekvenser kommer CCR5 och markörer som relateras till laktasintolerans att analyseras. Dessa ytterligare data är nödvändiga för att bestämma antalet populationer under neolitikum (1, 2 eller 3 stycken) och därigenom erbjuda data för diskussionen om folkvandring eller kulturell överföring.

Till Vetenskapsrådets startsida

Hem > Tvärvetenskap
Välj område Välj forskningsprojekt inom Tvärvetenskap
 
Inlagt av Allan den 03/05/2007 22:28
 
Návdi, det är inga påhopp från mig - utan enbart personliga uppfattningar om det du skriver. Det märkliga är att du hade i princip hela arkeologkåren emot dig i Arkeologiforum och ändå kan du uttrycka dig så här i ditt förra inlägg;

"Det är bara det att det är så mycket kunskap som FATTAS hos en del på detta forum. Liksom på Arekologiforum."


Ottar var bosatt långt norrut utmed norska kusten och är ögonvittne till: Och nord för dem (svearna), hitom ödemarkerna, är "cwenernas land" och mot nordväst är "scridefinner" och mot väst är "nordmännen". Tvärs över Ottar bodde alltså folkslaget ”scridefinne” och ”cwener” och, märk väl Návdi, så menar Ottar att "cwenerna" hade ett "land". I ödemarken norr därom bodde ”finnas” som gick på jakt om vintern och fiskade på sommaren. Ottar företog också en sjöresa till Vita havet och mötte här på västra sidan folkslaget ”beormas”. ”Beormas” och ”Finnas” talade enligt honom nästan samma språk. Var dessa verkligen "samer" alla dessa folkslag - "scridefinne", "cwener", "finnas" och "beormas"?? De sistnämnda talade dessutom "nästan samma språk"!! Ottar nämner alltså fyra som han uppfattar som olika folkslag. Vad som särskiljde dessa vet vi i dag ingenting om. Något måste det ha varit, eller hur Návdi?
Eller menar du att alla dessa folkslag var "samer"?

Vad det sedan gäller ortnamnen på "finn" så hette Smålands rikaste fornlämningsområden i sydväst redan under vikingatiden "Finnveden".
Tillhörde detta också Sapmi? Den Tacitus som du nämner (år 98) uttrycker att "fenni" fanns i Vitryssland och att deras närmaste grannar var "bastarnerna" som levde norr om Karpaterna i sydöstra Polen/Västukraina och "veneterna" som bodde i norra Ukraina. Menar du att de olika folkslag som han nämner var alla "samer"?

Nej Návdi, det finns inget som tyder på att "finn" någonsin betytt "same", inte i alla fall i nuvarande Sverige, Finland och Ryssland. Så man kan inte ta ställning till att det var "samer" som bebodde "Finnveden" och "Finnmarken" ursprungligen? Detta ställningstagande tar alla vidsynta forskare/arkeologer idag....
 

Inlagt av anna den 03/05/2007 21:41
 
Oh herra jumala vilken rappakalja, du sprider. Skall vi inte på en gång fastställa att antalet Samer i Norden + Ryssland är grovt uppskattad 70000, är allas våra urfäder och att vi övriga som inte bär samestatus, bara är ett avskräde från ingenstans! Antalet Meänkielitalande är 10 ggr fler än Samerna, vi poppade upp från ingenstans och tog allt som Samer ägde och ärvt i Tusentals år. Att deras utveckling inte tagit ett steg framåt beror inte på deras särart, utan på valfrihet av återhållsamhet.
 
Inlagt av Faravid den 03/05/2007 21:07
 
 

Návdi. då pratar jag med dig och påstår liksom du att "samer" aldrig har funnits, de är bara ett påhitt! Lappar-strölappar i litet antal inom det som idag är Sverige. Att ni använder alla förekommande och påhittade namn bevisar bara att ni har problem med er identitet, ni vet inte vilka era förfäder är eller var verkar det som! Vi har bara åberopat namnet Kväner, med ett undantag och det är under en period på arton och nitton hundra talet som man kallade alla boende i området för "lappar". Just detta ligger er i fatet, då ni var så liten som grupp att ni inte kunde särskiljas från den övriga befolkningen. Ordet finni, finnar fenni m fl. har alltid varit en benämning på vår grupp, vårt språk och det finns bevisligen nedskrivet i Kyrkoböckerna
Sedan så får du gärna förklara detta som du skrev:
"Jag har aldrig påstått att "kväner" inte har funnits eller att
de skulle vara samer. Men "kväner" har aldrig funnits som folk,
varken förr eller senare. "
Motsägande eller?
 

Inlagt av Faravid den 03/05/2007 19:07
 
 

Jag ska försöka förklara bättre för er varför ni blir så motsägningsfulla:


1.Se en gång till på kartorna över funna bosättningar från 6500 f.Kr.-500 f.Kr. i nuvarande Finland och försök övertyga mig om att alla dessa var bosatta av "samer"!
http://www.nba.fi/NATMUS/MUSEUM/Undervisning/bosatt1.htm


2. Eftersom ni förutsätter att "samerna" är den enda urbefolkningen i Norden så hänvisar ni blint till de få arkeologer (av vilka många är projektavlönade av svenska staten på minoritetsmedel) och bortser ifrån alla de arkeologer som menar att det inte går att urskilja en "proto-urbefolkning" eftersom gener, seder och riter sammanblandats och de kringvandrande folkstammar som ursprungligen levde i norr (genom jakt, fiske och samlarkultur) har talat många olika språk och haft många olika kulturyttringar, vilka alla är utdöda idag. Det funna arkeologiska materialet talar för detta, den lingvistiska erfarenheten av områden med liknande kulturella uttryck likaså.


3. Ni bortser även från de arkeologer som påvisat att urmänniskan funnit liknande sätt att nyttja naturen till gagn för sin överlevnad, liknande vid jämförbara förutsättningar. Det går inte att påvisa etnicitet inom arkeologin, då är man ute och spekulerar vilt, likt Zachrissson/Fossum gör.


4. Människor har i alla tider och överallt gett sig hän åt andlighet, mysticism och religiösa bevekelser. Musik har man skapat genom trummor och olika förfärdigade instrument runt hela världen. Olika slags trummor har hört till de vanliga urinstrumenten. Inom den religion man tytt sig till i många jägar-/samlarsamhällens livsåskådningar har det funnits mer eller mindre tydliga ekologiska inslag (inte bara hos "samerna") eftersom ekologin var en livsavgörande faktor i urmänniskans liv. De helgade och var mer måna om naturen än vi nutidsmänniskor!


5. Ingen arkeolog kan påstå att det är mer typiskt för samer än några andra att ha nyttjat rödockra och asbestkeramik eller att finna eldhärdar nära varandra. Även här gör många forskare felet att förutsätta att inte alla kringströvande jägarfolk ända från stenåldern sökte sig till små sociala strukturer för att få skydd och trygghet från varandra (sedan må man kalla dessa siida inom just samekulturen).


6. Näver och samiska gravar då; Finska staten undervisar elever: "Utöver gropgravar har man på västfinska boplatser påträffat gravar som byggts av sandstenshällar eller utrustats enbart med gavelstenar. I en del gravar har den döde täckts över med näver." Riksantikvarieämbetet har i olika arkeologiska undersökningar (bl.a. i Västerhaninge/Ösmo och i Botkyrka kommun Södermanland samt i norra Halland) funnit i järnåldersgravar spår efter näver eller trä som gick att skönja som likens svepaskar bestått av. Bitarna av harts som påträffades i sammanhängande sjok med avtrycken nedåt och på yttersidorna. Kropparna brändes men lades i svepaskar av det man tror har varit näver. Eftersom näver är förgängligt så är det svårt att påvisa dess närvaro från stenåldern.
 

Inlagt av anna den 01/05/2007 20:36
 
Re: Ursprung och minoriteter

Samequeen och Návdi, hör ni verkligen inte själva på hur ni låter?
Jag säger inte att ni inte har funnits i Finnmark (det ni vill kalla Sapmi) - ni har arkeologiska bevis för det - men när ni påtalar att ni under tusentals år varit ensamma i Finnmark som enligt Návdi "omfattade Norge/Sverige på båda sidor om Kjölen(med undantag av kustområdena och trakterna kring Storsjön) ner till Jämtland samt Nord-Finland och Kola.", då protesterar jag bestämt och bergfast.
Vad jag säger är att ni har inga belägg för att hävda detta. Jag ska försöka förklara för er i två stora sjok, mitt enda sätt att få fram mitt budskap på;
1. Visst Samequeen; Lina Flygerfeldt har skrivit denna C-uppsats i sin foskningsutbildning på Uppsala universitet där hon tar upp amuletter, bl.a. bärnsten som beskyddande magi med massor av källhänvisningar. Men vad denna C-uppsats har med näver i gravar och samer att göra förstår då inte jag! Kolla själv:
http://www.arkeologi.uu.se/ark/education/CD/Cuppsats/Flygerfeldt.pdf
Däremot hänvisar Flygerfelt till Inger Zachrisson: "I Vivallen så är den mest spektakulära graven den med en eventuell shaman. Han
visar också på en genderambivalens och det framträder tydligast av hans kläder. Hans trapetsformiga hängbleck, som återfinns runt nålhuset, påminner mycket om de runbleck som man kan hitta längre söderut i landet. Denna form ska enligt Zachrisson vara en utpräglad
östligtyp och typisk för de samiska områdena. Hängblecken är ofta kopplade till offerdepåer eller till samiska trummor och förekommer från 1000-1350 (Zachrisson 1997:207)...Kanske har de samiska hängblecken utvecklats från en kontakt med runblecken från söder?" Vetenskapligt kan man kritisera hennes arbete om man nu vill och har utrymme för detta. MEN Samequeen, du säger att du citerade Flygerfeldt gällande näver i samegravar! Var finner jag detta uttalande i hennes texter??
2. Sedan måste jag beröra Birgitta Fossum. Jag håller med henne om att "Så sent som på 1970-talet var den historia som skrevs om norra Skandinavien en historia för svenskar och norrmän (Olsen 2000a:29)samt "Därmed återgår vi till det synsätt som rådde inom humanistisk forskning fram till 1970-talet där den historia som skrevs om norra Skandinavien bar prägel av att vara en historia om bara
svenskar och norrmän (Olsen 2000a:29)." Skulle Fossum ha forskat om kväner skulle hon ha hänvisat till samma strof - och det också med rätta! Fossum spekulerar i kapitlet "Bilden av Sápmi, 1800 f.Kr–1800 e.Kr." och tar inte upp några som helst vetenskapliga belägg för Sapmi i sin text, enbart spekulationer. Gällande hennes kortfattade fördömande av kvänerna kan sägas; "Jag har nu också läst Inger Zachrissons forskningsrapporter och Möten i gränsland. Jag kan icke förstå hur man kan ställa sig bakom utgivelsen av dessa. De är helt enkelt dåliga - rent vetenskapligt." Inger Zachrisson sammanfattar sina vetenskapliga belägg gällande att insjögravarna är samiska så här:
"Sammanfattningsvis: anser jag att insjögravarna är samiska för att
* de är belägna i inlandet där en fångstkultur dominerar i motsats till kustområdets agrara bygder (=Selinge)
* de äldsta insjögravarna är äldre än de kända bygderna i norr (=Selinge)
* på vissa gravar har man offrat horn och kranier av älg och ren (=nordeurasiatisk sed)
* muntlig tradition talar om finn och lapp i samband med insjögravar (=Selinge, Sundström)
* artefakter i dem kan brukas som kriterier på samisk kultur, t.ex. skinnskrapor, en fågelfigur, jaktpilspetsar av östliga typer"
Vill någon påstå att detta kan sägas vara vetenskapligt vedertaget bevis för hennes påstående? Zachrisson skriver också; "Att skidåkning spelade en framträdande roll för samer i samband med deras jakt och fångst betonas i många äldre skrifter; alltifrån 500-talet och till 1800-talets sågs det som en samisk specialitet...I Fennoskandia har ca 200 äldre skidor påträffats i myrar och andra sankmarker." Hon menar att alla dessa är bevis på samernas närvaro i Fennoskandia, återigen rent vetenskapligt bara hennes egna tyckanden och tänkanden!

Samequeen och Návdi; med all respekt för det ni uttalar så anser jag att ni hamnar i en tankefälla när ni förutsätter en teori som ni orubbligt för fram utan eget kritiskt ställningstagande till det ni hävdar... Kommer ett sjok till...
 

Inlagt av anna den 01/05/2007 20:25
 
Re: Ursprung och minoriteter

För den intresserade kan man följa människans resa från Afrika tidsmässigt runt världen, men detta är bara en teori av många.
http://www.bradshawfoundation.com/journey/

Kolla också "Genographic project - Atlas of human journey". Intressant att jämföra med diskussionen på denna tråd;
https://www3.nationalgeographic.com/genographic/atlas.html

Sedan genetiken bara för den som tror sig finna sitt ursprungssvar inom denna, själv hittar jag inte ens den av Návdi så omtalade U-genen i stamträdet.;
http://www.familytreedna.com/haplotree.html


 

Inlagt av anna den 29/04/2007 09:32
 
Re: Ursprung och minoriteter

Ska vi nu inte äntligen också börja analysera vilka som kan benämnas vara ursprungsfolk enligt ILO 169:s definitioner. Begreppet definieras olika, och det finns egentligen ingen politiskt eller rättsligt klar definition. Det är svårt att med definitioner dra gränser för vilka som är ursprungsfolk, för de kan och bör inte ses som en homogen grupp. Samtidigt har de dock gemensamma drag och livssituationer som särskiljer dem från andra grupper, exempelvis etniska minoriteter. Svårigheten med att klart definiera ett ursprung från en minoritet gör att enskilda minoriteter får problem i sina försök att få ursprungsstatus av sina regeringar.

De vanligaste och mest använda definitionerna är de som återfinns inom FN och i ILO:s (International Labour Organization) konvention 169. FN:s rapport från 1983, kallad Cobo-studien, säger att ursprungsfolk är de som...
~ har en historisk kontinuitet med samhällen i det territorium som senare invaderades eller koloniserades av andra.
~ anser sig själva skilda från den allmänna befolkningen som nu lever i detta territorium.
~ strävar efter att bevara, utveckla och överföra sitt traditionella territorium och sin etniska identitet till framtida generationer.

Cobo-studien ser den historiska kontinuiteten som viktig i definieringen av ursprungsfolk, där en eller flera av de faktorer som nämns i studien ska stå i relation till denna kontinuitet.
Ytterligare en av FN:s definitioner är den som lagts fram av the Working Group on Indigenous Populations.

ILO:s konvention 169 förklarar att ursprungsfolk anses vara de som...
~ härstammar från de folkgrupper som levde i området vid tiden för erövring, kolonisation eller skapandet av nuvarande statsgränser.
~ helt eller delvis har behållit sina egna sociala, ekonomiska, kulturella och politiska institutioner.
ILO 169 betonar självidentifiering som ett avgörande kännetecken för ursprungsfolk.

Nu ska vi se till ILO 169:s definitioner och jämföra med det vi känner till om kväner/tornedalingar:
Minoriteten "tornedalingar" levde i vad som nu är Sverige innan de nuvarande gränserna fanns. Dessa drogs ju först 1809 och innan ens länet Norrbotten fanns. Norrbotten blev en del av Sverige någon gång på 1300 eller 1400-talet. Dessutom har även Návdi godtagit att kvänerna fanns innan nationsgränsrena drogs mellan Finland, Sverige, Ryssland och Norge. Kvänernas område koloniserades av de som benämner sig vara "svenskar" idag. Dessutom känner sig kväner/tornedalingar sig inte som "svenskar", skäms över sin bakgrund och kämpar för att få känna sig stólta över sin identitet, fritt skilt från svenskhetens! Därmed borde tornedalingarna/ kvänerna benämnas ett "ursprungsfolk" enligt ILO 169 såvitt man kan tolka definitionen utefter som den är skriven.

OBS!; Eftersom inuiterna i Canada inte ens uppfyller dessa kriterier, trots att de fick ursprungsstatus (vilket de fick tillsammans med indianer och metis) så kan jag inte förstå varför Návdi diskvalificerar kväner/tornedalingar från den möjligheten...
Návdi vill dessutom att en "urbefolkning", liksom kvänerna, inte får ha varit aggressiva och trängt undan/assimilerat en ännu äldre "ur-urbefolkning". Dock har ju även kvänerna blivit utträngda av "norrmän"/"svenskar". Dessutom, ett sådant kriterium överensstämmer inte med alla de ursprungsfolk som fått detta status, t ex med polynesierna som Návdi anser sig vara så nära släkt med...

Både Kvänland och Tornedalen införlivades med Sverige via kolonisation och erövring men inga egentliga historiska källor för detta finns - lika lite som det finns om att att Sapmi skulle ha funnits och koloniserats...

 

Inlagt av anna den 28/04/2007 20:23

 


Om renskötarna hade dokument på lappskatteland över Tingevaara, Siggevaara och Suonttavaara, så hade man för länge sedan börjat driva linjen att de skall granskas.

Sedan vad gäller att inget händer. Det här tar tid. Alliansen är tyst vad gäller sameparlament och att Mona Sahlin har börjat mumla om ILO168 ratficeringen, kan ses som tecken att någonting händer.

http://www.sr.se/norrbotten/nyheter/artikel.asp?artikel=1326647
Inlagt av BJK den 26/04/2007 06:20
Re: Ursprung och minoriteter

Månntro vad Návdi vill säga med det senaste hon skrev; möjligen vill hon bara briljera och på det sättet vinna respekt för sina åsikter men hon öppnar samtidigt mest nog bara sin sköra inre prestigefyllda person. Men nu vet vi vilken profession hon har/har haft. OCH so what? Det konstiga är att för varje gång man tar fram arkeologer/forskare/"proffs" som går emot hennes teorier - teorier som hon kommit fram till utefter som hon kallar sig själv "välutbildad arkeolog" - så kommenterar hon dessa inte.
En "dialog" med Návdi är omöjligt att ha, däremot ensidig monolog, hon postar mycken text men undviker hela tiden att svara på de strategiska frågorna...och just därför att dessa inte går att svara på! Istället kallar hon diskussionen för konstig, underlig, förvirrande eller undermålig och oproffsigt kvalitetslös. Detta gör hon på denna tråd liksom hon dömer ut arkeologerna som undermåliga i arkeologiforum.

Det underliga är att hon inte ser ett dugg underligt med sitt eget beteende. Månntro hur många högskolepoäng arkeologi hon själv har läst? Hon talar om att man måste vara "proffs" för att vara tillförlitlig men det stora antalet "proffs" som inte tycker som hon negligerar hon, till och med Musieverket och finska staten eftersom finska staten i sitt utbildningspaket inte anser att det är klarlagt att "samerna" var först! 

Hon tar dock mer än gärna upp en "amatör" när detta gagnar hennes egna syften, annars avskyr hon dem! Jouni Tervalampi har av många arkeologer ansetts "tala rappakalja" med sina påstådda fornlämningar av samisk art! Men då säger Návdi; "Ta nu och gå in på Tervalampis sajt och läs vad han skriver. Se på källorna. Icke avfärda honom bara därför att han icke har universitetsexamen." 

När något som Riksantikvarieämbetet utgivit passar hennes syften så hänvisar Návdi till den länken men om det inte gör det, liksom som när Riksantikvarieämbetet stöttade Thomas Wallerstöm bok "Vilka var först?" så låter det så här; "jag har nu också läst Wallerström "Vilka var först?". Jag kan icke förstå hur Riksantikvarieämbetet kan ställa sig bakom utgivelsen av denna bok. Den är helt enkelt dålig - rent vetenskapligt."


MEN när det gagnar henne att nyttja Wallerströms ord liksom nedan; "Det torde stå klart att benämningen lappar i de berörda områdena, däribland Suonttavaara, i vart fall under 1600-talet principiellt avsåg människor med samiska som modersmål. Annars skulle nog inte den av kyrkoherden Johannes Tornæus översatta Manuale Sueticum (1648) ha fått samisk språkdräkt..." så gör hon det.


OCH sedan skäller hon på andra för att "plocka ut lösryckta citat ur sitt sammanhang"! Nej, Navdi är omöjlig att föra en tvåsidig dialog med, ensidigt upprepande av en och samma budskap är hon dock en mästare på...Länken gällande yttrandet om Wallerström nedan;
http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php?topic=596.msg7649

Inlagt av anna den 25/04/2007 19:28

Berättelser om etnicitet
Barth vände sig mot den tidigare kopplingen mellan kultur och etnicitet och lyfte istället fram tillskrivandet av etnicitet utifrån för de inblandade relevanta tecken, signaler och grundläggande värderingar. De inblandade är två grupper som interagerar och är i behov av att tydliggöra en gräns. Den etniska gränsen (som är social och inte territoriell) är viktigare än det kulturella innehållet inom gränsen (Barth 1969:11ff). Stabila interetniska relationer kräver enligt Barth strukturering och reglering av interaktionerna i de sfärer dessa sker medan andra sfärer skyddas från interaktion. Denna strukturering bestämmer vad som ska artikuleras som etniskt relevanta skillnader och vilka sfärer som kommer i fråga beror av vilken strategi för interaktion som valts. Utanför dessa sfärer kan det finnas stor intern variation i en etnisk grupp.

Förändringar i interaktionssfärerna kan ske utan att etniciteten förändras, så länge gränsen mot de man identifierar sig utifrån är intakt (Barth 1969:13ff). En etnisk grupp kan alltså enligt Barth (1969:38) förändra sin kultur med bibehållen identitet.
Kärnpunkten i Barths resonemang är att etnicitet är en social konstruktion som formas utifrån ett utilitaristiskt behov att ordna samvaron mellan två grupper. Här finns två problem, dels att det ofta finns fler än två grupper inblandade och dels att utilitarism inte behöver vara den enda drivkraften.

Dikotomin vi/de innefattar föreställningar om normalitet. ”De” framställs som konstiga, komiska eller omänskliga (Werbart 2002:13f). Enligt Barth (1969:18f) är dock ”de” begränsade till en specifik grupp, de övriga etniska grupperna i regionen ”become a part of the natural environment.”

 Enligt Thomas Wallerström (1997:304) håller dock inte Barths teori för det medeltida norra Fennoskandien, där flera grupper interagerade och ”vi” och ”de” fanns i många olika konstellationer. Att notera är att det här är fråga om grupper som identifierats av andra och Wallerström lyfter här fram flera olika möjliga identifikationsmöjligheter (se tabell 1). Ingen av dessa identifikationer behöver vara etnisk (Wallerström 1997:309ff). 

”Lapp” och ”finne” syftar till exempel båda på ett rörligt liv med jakt och fiske och användes som motsats till bofast. En lapp som blev nybyggare upphörde att vara lapp. Sin etniska innebörd fick dessa namn långt senare (Kjellström 2000:292; Wallerström 1997:319ff, 329). Det etniska namnet ”same” använt av arkeologer som synonym till ”lapp”, kan alltså beteckna grupper med olika etnicitet under järnålder/tidig medeltid.

Om etnicitet överhuvudtaget ska vara relevant för arkeologer måste den vara möjlig att urskilja i det arkeologiska materialet (Werbart 2002:12). Flera arkeologer talar i detta sammanhang om etniska idiom (Forsberg 1994:168ff, Olsen & Kobyliński 1991:14f). Detta syftar på de signaler och tecken som Barth talade om. De etniska värderingarna kan enligt Bjørnar Olsen och Zbigniew Kobyliński (1991:16) ha ”materiella korrelat”.

Till exempel kan förhållande till rum och skräp röja etniskt grundade värderingar. Pär Nordquist (2000:46) menar apropå relationen mellan GRK och TRB att stilen, ”dvs. den aktiva materiella gestaltningen av den egna identiteten”, kan röja även emiska aspekter av etniciteten.
Enligt Pavl Simonsen (1994:156f) har etnisk identifikation formats genom fusion av olika grupper som alla bidrar med olika etniska markörer. Språket kan komma från ett håll, härstamning från ett annat och delar av den materiella kulturen från ett tredje.
Med tiden kan någon markör falla bort och nya komma till (jämför Wallerström 1997; Werbart 2002:136). Uppstår den etniska identifikationen i relation till andra bör den också förändras om den relationen förändras (jämför Baudou 1987:21, Werbart 2002:25). Eftersom det är en dynamisk process och inte ett ting föredrar Thomas Hylland Eriksen att tala om identifikation istället för identitet.
Man har alltså inte en identitet utan identifierar sig ständigt i relation till andra och till situationen (Eriksen 1996:51f).

Inlagt av anna den 25/04/2007 08:26
 
Re: Ursprung och minoriteter

Att tolka förhistoriska lämningar i termer av etnicitet är att försöka balansera på en kanske obefintlig lina. Den gamla definitionen identifierade etnicitet med kultur och vidare med arkeologisk kultur. Bortsett från att det innebär en statisk bild av en föränderlig verklighet kan den lätt användas i politiska syften. Idag har kopplingen mellan etnicitet och kultur problematiserats och de flesta arkeologer ifrågasätter användandet av begreppet arkeologisk kultur (Werbart 2002:47).

 När det handlar om förhistorien i norra Fennoskandien är hållningen ambivalent. Man utgår oftast från nya definitioner som på olika vis tar avstamp i Fredrik Barths diskussion i Ethnic Groups and Boundaries (Barth 1969). Samtidigt är frågan om samernas etnicitet laddad av politik, fördomar och dåligt samvete. Bozena Werbart (2002:132) hävdar att svenskars attityder mot samer idag, liksom polackers attityder mot judar, präglas av skuld, förakt och mindervärdeskomplex. Ett postkolonialt perspektiv kan möjligen belysa detta.

 Vi vill försöka visa hur besvärligt begreppet etnicitet är i arkeologiska sammanhang och presentera ett alternativ i ett mikroarkeologiskt arbetssätt där man istället för att koppla likheter i materiell kultur till fördefinierade identiteter (varav etnicitet bara är en) studerar dem som serier med olika utsträckning i tid och rum. Detta skulle kunna visa på sammanhang som annars förbises. Användandet av begrepp som myter och berättelser påtalar det konstruerade. 

Enligt Jean-François Lyotard har de gamla valideringsformerna för vad som är sant spelat ut sin roll. De förutsätter enligt honom sig obevisbara fundament och regler som an manipuleras av de som har mest makt. Lyotard kallar dem därför berättelser, om än stora sådana och förespråkar istället många små, lokala berättelser, där deltagarna alla kan vara med och påverka spelets regler Lyotard 1984). Dessa tankar är även centrala för det postkoloniala. Lyotards beskrivning av de stora och små berättelserna är dessutom en rätt bra (om en förenklad) bild av hur norra Fennoskandiens förhistoria behandlats. 

Det har skapats en stor berättelse om samerna, som formats av politik, vetenskap och olika intressegrupper. Ett arkeologiskt mikroperspektiv skulle kunna ge stoff åt lera lokala berättelser som bättre kan svara mot individens existentiella behov.

Inlagt av anna den 25/04/2007 08:23
 
Re: Ursprung och minoriteter

OK, nu är jag tillbaka med lite mer tid;
Erland Bjarne och Linus Hammarstrand skrev så här:
- Exemplet norra Fennoskandien -
Abstract
Vi vill försöka visa hur besvärligt begreppet etnicitet är då man inom arkeologin oftast utgår från statiska modeller. Istället vill vi presentera ett alternativ i ett mikroarkeologiskt arbetssätt där man utgår från de mönster i tid och rum man kan finna genom att studera den materiella kulturen på lokalnivå. Detta skulle kunna visa på sammanhang som annars förbises och möjliggöra identitetsskapande berättelser som inte tyngs av tidigare maktrelationer.

 Our aim is to illuminate the difficulties inherent in the concept of ethnicity which in archaeology is often based on static models. Instead we would like to present an alternative in a microarchaeological approach. The point of departure is the discernable spatial and temporal patterns which can be found by studying the material culture at a local level. This might clarify
circumstances otherwise overlooked and thereby make possible various identityshaping narratives, unburdened with previous political discourses.


Sedan kommer deras arbete där de ta upp många, många "proffs" och deras arbeten där bl.a. framkommer att "alla ”Lapp” och ”finne” syftar till exempel båda på ett rörligt liv med jakt och fiske och användes som motsats till bofast. En lapp som blev nybyggare upphörde att vara lapp." Mer av deras mycket intressanta arbete arbete kommer i nästa inlägg...

Inlagt av anna den 25/04/2007 08:21
 
Re: Ursprung och minoriteter

Jag kan inte låta bli att kommentera Návdi, trots att hon inte vill svara mig; "Om det är något "proffsen" här icke är "proffs" på så är det samisk kultur, samisk historia och förhistoria. De kan inte ens samiska. Hur ska man kunna förstå en kultur utan att kunna språket? De är icke "proffs" på finsk (inklusive "kvänsk" och/eller Tornedals-) kultur heller. Samerna eftersträvar icke "ensamrätt" på Nordkalottens historia. Du kommer med absurda påståenden och ställer provokativa spørsmål."
Návdi; är nu detta verkligen bevis på "god debattetik"?
Här kommer i alla fall några "proffs", professorer m fl. som inte håller med dina "proffs". De har årligen träffats i s.k. NordArk-seminarietr, forskare från Ryssland, Norge, Finland, och Sverige i Vuollerim för att diskutera kring olika arkeologiska teman:
1. Thomas Wallerström tog upp problematiken kring arkeologi och etnicitet. Han menar att det finns många olika principer för att namnge en etnisk grupp. Benämningar kan skilja över tid och plats, därför är det omöjligt att applicera dagens etniska benämningar på förhistoriska folkgrupper.
2. Milton Nunez, professor i Oulu, talade om invandringen till Finnoskandia efter den senaste istiden. Han menar att den har skett både från väst och från öst. Nunez senaste projekt är en studie av kranier. Han har funnit att ”surainiac fossaes”, d.v.s. en speciell gropbildning i kraniet, förekommer i norra Finland. Dessa gropbildningar var ett speciellt drag hos neanderthalare och det, menar Nunez, kan innebära att människor invandrade till Finland från Europa väldigt tidigt. Eftersom Finland är relativt isolerat så har detta drag bevarats under lång tid. (han känns inte riktigt kul just denne "proffs", Návdi, eller hur?) Se också uppgifter om den för ca 130 000 år sedan bebodda Varggrottan som kanske avgör denne professors uppfattning...?;
http://www.nba.fi/sv/varggrottan
3. Michael Zhilin, professor i Moskva, har forskat om den teknologiska utvecklingen, framförallt i flintamaterial, i området kring Volga, Ryssland. Spår av en kultur, ”Botova-kulturen” från omkring 10 000 BC finns i området. Zhilin menar att den teknologi man finner spår av har startat i Volga-området och spridits västerut mot Baltikum och Finland. Zhilin har tolkat de äldsta boplatserna som tillfälliga jaktplatser. En av boplatserna som är daterad till 9900 BC, ligger på en höjd som borde ha varit under vatten vid den tiden. Antingen är dateringen felaktig eller så har man felberäknat tiden för isens avsmältning.
4. Peter Woodman, professor i Cork, Irland, talade om komsakulturen. I de tidigaste boplatserna kan man inte se några spår av renjakt, vilket går emot tidigare tankar om att människan koloniserade norra Skandinavien därför att hon följde renen, som i sin tur följde isens avsmältning. Det är lätt att man som arkeolog stirrar sig blind på detaljer och därför kan missa viktiga aspekter i sina tolkningar. Woodman tycker inte att vi i alla lägen skall jämföra nya fynd med redan kända kulturer eftersom man då missar att var kultur kan ha sina egna typologier, teknologier och användningsområden.5. Jarmo Kankaanpää, doktor i Helsingfors, visade bilder och berättade om undersökningarna av en boplats i Kaaraneskoski utanför Pello. Undersökningen pågick 1997-98. Boplatsen ligger på en sandplatå på 84-92 möh. Och dateringarna ligger mellan 7000-6500 BC (okalibrerat). I fyndmaterialet fanns bl.a. ansamlingar av rödockra, kvarts, skiffer, kol och ben av främst fisk och älg.
6. Tuija Rankama, docent i Helsingfors berättade om Kaaraneskoski-boplatsen och den vetenskapliga analysen av materialet. Hennes tolkning är att platsen användes som en samlingsplats under lång tid. Det handlar om flera enskilda faser, inte en enda stor samtida boplats. Kvartsmaterialet visar på att tillverkningen troligen skett någon annanstans. Kanske var det nomader som tog med sig materialet till platsen. De vetenskapliga metoder Rankama använt är Teknologisk analys, frakturanalys, rumslig (spatial) analys samt identifiering av användningsområden.
7. Kjell Knutsson, docent i Uppsala och Vuollerim, talade om isens tillbakagång i Finland och om skapandet av gruppidentitet. Vad innebär det att kolonisera nya landområden? Knutsson menar att kulturer är historiskt strukturerade. De reproducerar sig själva. Människor använder ofta sitt ursprung för att uttrycka identitet. Det finns många historiska exempel på detta, t.ex. renässansen och den nationalromantiska perioden. Knutsson tar upp Suomusjärvikulturen som ett arkeologiskt exempel. Det finns en kontinuitet i bosättningsmönstret och i teknologin. Det är starka traditioner som bevaras i generationer och förs vidare genom interaktioner mellan olika grupper.
Inlagt av anna den 23/04/2007 17:25
Re: Ursprung och minoriteter

8. Svetlana Savchenko, doktor i Jekaterinburg, Ryssland, forskar om mesolitikum i Uralområdet. Vid sjöarna finns boplatser som kan tolkas som permanenta, i övrigt verkar det som att området använts av nomadiserande jägare. Miljön i sig är dessutom inte passande för att bosätta sig permanent. Savchenko menar att boplatserna vid Uralbergen utgör en länk mellan öst och väst. Fyndmaterialet öst om Ural är liknande fynd som påträffas vid Volga och Finland. Men man kan också dra paralleller till material som påträffats sydöst om berdskedjan.
9. Alexander Volokitin, doktor i Syktyvkar, Ryssland, har undersökt bosättningsmönster i området sydöst om Barents hav. Han visade bilder och talade om den teknologiska utvecklingen. Hans tolkning av stenmaterialet är att området beboddes av små, isolerade jägar- och samlargrupper.
10. Ingrid Fuglestvedt, doktor i Stavanger, har i sin forskning jämfört arkeologiskt material från norra Norge med material från övriga Skandinavien. Hon menar att det är lätt att ”överjämföra” material i jakten på likheter. Själv har hon letat efter skillnader, dock utan tydliga resultat. Hennes slutsats är därför att människor har i princip använt sig av samma tekniker från Tyskland och upp till Finnmarken.Fuglestvedts studieområde är Ahrensburg i norra Norge. Under tidig mesolitikum (10 200-9000 BC) har samma tekniker använts i området.
Vad säger du förresten om detta påstående av en arkeolog Henrik Runeson: "Utgrävningen av Bjästamon i Ångermanland är den största sammanhängande yta som grävts ut i Norrland och man gör den för att bereda plats för Botniabanans järnväg. De märkvärdigaste lämningarna arkeologerna här grävt fram är kanske de stora boplatsvallarna. Halvmetertjocka kulturlager visar att här kontinuerligt bodde stenåldersmänniskor i över tusen år. De har lämnat mängder av värdefulla spår och fynd efter sig. Och 3 500 år efter att de övergav Bjästamon anlades ett antal härdar över de gamla boplatsvallarna, samerna tog då över användningen av området."
Är nu just detta utlåtande tillförlitligt så kom "samerna" först 3 500 år efter en ursprungskultur som verkade där i över tusen år.
Våra val av "proffs" avgörs av vad vi vill hävda Návdi!
Inlagt av anna den 23/04/2007 17:25

Vintturi, forumet har så många olika alternativa diskussionforum; kollade du på den nyligt påbörjade länken om den 40 000 åriga homo sapiens sapiens som hittats i Kina? Arkeologernas dialog om huruvida neandertalaren "beblandade" sig med homo sapeins sapiens är lika intressant att tänka över som det är att fundera över på vilka sätt våra olika ursprungliga folkslag möttes i Fennoskandinavia och "beblandade" sig....
http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,1457.0.html

Inlagt av anna den 22/04/2007 17:55Hyvä iltapäivä kaikile!
Jag får ta och dela upp mitt svar till Návdi.

1. Citat Návdi: "Det måste nog klassas som ett av de mest bombastiska partiska påståenden jag har stött på.."
Svar: Hur menar du nu? Är det ett partiskt påstående att påstå att medlemmarna på arkeologiforum.se är icke-partiska? :-) Jag menar att både jag och du, Návdi kan anses vara partiska eftersom vi bägge har intressen att bevaka. De på arkeologiforum.se däremot verkar inte ha någon anknytning till varken "samefalangen" eller "kvänfalangen" - alltså: icke-partiska...

2. Citat Návdi: "Vilka "man" är det som tror här ? Välutbildade arkeologer "tror" inte - de har kommit fram till - genom boplatsfynd och gravfynd mm. - att asbestkeramiken kan knytas till samisk kultur."
Svar : Ordet "man" är underförstått "välutbildade" arkeologer. HUR kan boplatsfynd och gravfynd mm knytas till "samisk" kultur? HUR definierar man "samisk" fornkultur? HUR definierar man dagens "samiska" kultur? Návdi, du anser att det alltid och uteslutande har bott samer här och ser alla boplatsfynd och gravfynd som samiska även fast det inte går att fastställa etniciteten på människorna som levde för så länge sedan. Vad säger du om metallframställningsteorin? Vad är "samisk" kultur för dig? Tänk på att alla nu levande människors förfäder på hela denna planet har varit jägar och samlarfolk en gång i tiden.

3. Du anser att de flesta på arkeologiforum.se har förutfattade meningar. De flesta som skrev i länken jag refererade till var ju utbildade och yrkesverksamma arkeologer och antikvarier - menar du att du dömer ut alla dessa proffs? är det bara Navdi som är expert på arkeologi och lingvistik eller vad? Återigen: arkeologerna på arkeologiforumet har inget att vinna eller förlora på att samerna får ensamrätt på nordkalottens historia men Návdi har mycket att vinna - alltså partisk.

4, Citat Návdi: "Det tyder också på en TOTAL missupfattning (sic.) av urfolks rätt till sin egen historia att dra in NAZI-Tysklands göranden och låtanden i denna diskussion."
Svar: Detta är ett citat från arkeologen Gunnar Creutz, man hittar hans inlägg på första sidan i länken http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,596.0.html som jag hänvisade till:
"Det är oroande när arkeologer och andra börjar tillskriva fynden en etnisk tillhörighet. Det kan exempelvis röra sig om Nazitysklands utpekande av germanska fornlämningar eller Östtysklands utpekande av de samma fornlämningarna som slaviska. I båda fallen var syftet att rättfärdiga imperiebyggen."

Jag menar att samernas Sapmi-propaganda är ett försök till att skapa en stat i staten, jag vet att det i samiska kretsar har diskuterats och kanske fortfarande diskuteras om Nunavut, inuiternas eget territorium som skapades 1999 när man delade upp Kanadas Nordvästterritorierna i två delar.

5. Citat Návdi: "Att skriva: "Är det dags för samerna att börja göra egna skallmätningar snart?" är en grov förolämpning och tyder på en stark illvilja mot det samiska folket."
Svar: Här skulle jag kunna låtsas att jag var ironisk men det var jag tyvärr inte - möjligen sarkastisk. Jag tycker faktiskt att Samequeens argumentering luktar rasbiologi och den "forskningsgrenen" hoppas jag att vi inte ska ta upp igen... Om du känner dig förolämpad så var det inte alls min mening. Och nej, jag har ingen stark illvilja mot det samiska folket. Tror inte mina samiska vänner skulle anse mig vara samehatare, däremot tycker jag väldigt illa om nationalism av alla de slag - även samenationalism.
Inlagt av Vintturi den 22/04/2007 17:28
Re: Ursprung och minoriteter
Návdi, du skrev; "Välutbildade arkeologer "tror" inte - de har kommit fram till - genom boplatsfynd och gravfynd mm. - att asbestkeramiken kan knytas till samisk kultur."
Kära Návdi; Hävda inte något du inte har någar som helst belägg för! Vilken forskare har gjort denna direkta koppling, menar du?
Jag presenterar dig häred utdrag från Museiverket, Finlands nationalmuseum: "Asbestkeramiska grupper ca 2800-1500 f.Kr.
Efter den typiska kamkeramiken karakteriseras inlandets boplatser av asbestkeramik, som i förändrad form fortlever ännu t.o.m. efter stenåldern. Denna keramik torde ha utvecklats i Saimenområdet, där det finns rikligt med asbestförekomster. Om egentlig asbestkeramik kan vi emellertid tala först från och med att man lärt sig att dra nytta av asbestfibrerna. Tack vare asbesten fick man till stånd kärl med tunna och lätta väggar vilka trots det var hållbara. Befolkningen i inlandet har haft nära kontakt med den sena kamkeramiken vid kusten och med Pyheensiltagruppens befolkning."
"Kiukaiskulturen ca 2000 - 1500/1300 f.Kr.
Båtyxfolket uppgick småningom i den ursprungliga befolkningen. Kulturerna som smälte in i varandra gav upphov till det sista skedet av kustens stenålder. Kiukaiskulturen har fått sitt namn av Uotinmäki boplats i Kiukais. Den innehåller element av vardera kulturen, men den kamkeramiska traditionen fick övertaget. Fångstekonomin var alltjämt den förhärskande. Ett nätfynd från Tuorsniemi vid Björneborg som omfattar över 800 tallbarksflöten och rester av ett nät, knutet av bast från lind, härstammar från tiden omkring 1900 f.Kr. De härrör från minst tjugo nät som sannolikt har använts för sälfångst. Av fynd i anslutning till jordbruksnäringen kan nämnas skäror av flinta, malstenar och stötar samt smaleggade yxor som eventuellt använts som hackor."
"Lappland fick sina första invånare genast efter istiden. Invånarna har kommit söderifrån, från Suomusjärvikulturens områden, men även från öster eller sydost, kanske t.o.m. från Skandinavien.
Under loppet av stenåldern blev olikheterna i norr djupare jämfört med det övriga Finland. Pil- och spjutspetsar som tillverkats av rödskiffer från Kölen talar för goda kontakter med Skandinaviens skifferkultur. Den vanligaste råvaran för mindre föremål var kvarts och lokal kvartsit. Utmärkande var att man använde skiffer även för stora isbillar som gick på export även till grannländerna. Den tidiga kamkeramiken spred sig redan i ett tidigt skede ända till Enare."
"De äldsta fynden på Åland hör till den tidiga kamkeramiken. Här är alla kamkeramiska perioder företrädda. Befolkningen fick sin utkomst av sälfångst. Stenföremålen tillverkades av lokala porfyritiska stenarter. Även på Åland förekommer fynd från båtyxkulturen. Vid samma tid uppenbarade sig nya invånare även västerifrån. Dessa hörde till den skandinaviska gropkeramiska kulturen. Malstenar utgör ett tecken på att även jordbruket var känt. På boplatserna tillverkades profilerade lerkärl som hade spetsig botten och dekorerades med stämpelavtryck och gropar. Eldstäderna var ofta rektangulära."
Jag frågar dig igen; tror du verkligen att alla dessa boplatser som hittats runt de till ytan utbredda sjön Saimen, Lappland och Åland från stenåldern, bronsåldern och järnåldern var "samer"?
Även de som livnärde sig på säl? Vill du studera mer av finländsk arkeologi, så: http://www.nba.fi/NATMUS/MUSEUM/Undervisning/stenald.htm#De%20första%20invånarna%208000-6500%20f.Kr.
Här kan du läsa om rödockra, asbestkeramik och de olika perioder finnanrna noggrant kartlagt. Här står det också att läsa(om du orkar söka dig fram till det):
"1. Efter istiden invandrade folk till Finland: europider från söder via Baltikum och sydost samt folk ännu längre österifrån. Här sammansmälte de olika grupperna småningom med varandra. I Lappland blev det sydliga inslaget ringa, men hit kom folk även från Västeuropa längs med Norges kust.
2. Det finsk-ugriska språket spred sig till Finland från det centrala Ryssland senast med den typiska kamkeramiken.
3. Båtyxkulturen förde med sig nya europida gener till sydvästra Finland, språket var tydligen baltiskt. Då befolkningsgrupperna smälte samman började det finsk-ugriska språket utvecklas till ett urfinskt språk. I inlandet och norra Finland, som låg utanför båtyxfolkets kulturområde var det baltiska inflytandet ringa och språket utvecklades till ursamiska.
4. Under bronsåldern förstärktes kustbefolkningens förbindelser västerut och den skandinaviska in- och utflyttningen ökade befolkningens europida drag och försåg språket med germanska element. Detta drag kan varken skönjas i inlandet eller i norr. Man kan tala om finnar och lappar som skilda folkgrupper. Det betyder dock inte att de dåtida lapparna var samma folk som våra nuvarande samer."
Inlagt av anna den 22/04/2007 16:28
Re: Ursprung och minoriteter

Jag måste nog också kommentera Návdis jätteinlägg. Större delen av inlägget är precis samma sak som hon skrev i arkeologiforum.se. Jag uppmanar alla intresserade att följa länken http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php?topic=596.380 och läsa all kritik Návdi får av kunniga, icke partiska forskare, både professionella och amatörer.

"Asbestkeramikens utbredning sammanfaller med samernas bosättningsområde så som det är känt i historisk tid - och brukar därför tas som ett kännetecken på samisk etnicitet i materialet." Precis detta är vad jag menar med att det inte forskas förutsättningslöst på nordkalotten. Man "vet ju" att det bara har varit samer som bott i norr alltså tolkas alla fynd som "samiska". Man tar på sig en sorts "sameglasögon" som man väljer att betrakta fynden genom.

Apropå asbestkeramik så finner man den oftast tillsammans med slagg. Man tror att asbestkrukor - som tål mycket höga temperaturer - har använts för att framställa järn, något som jag aldrig hört tillhöra den samiska kulturen? Jag antar att det krävts ett mer icke rörligt levnadssätt än vad man förknippar med den samiska kulturen av idag för att man ska syssla med metallframställning? Självklart är det möjligt att förfäder till de som i dag kallar sig för samer någon gång i forntiden har framställt järn - för att sedan sluta med det och börja leva mer nomadiskt - men det kan ju annars tyda på andra folkstammar...

Jag menar återigen att man i dag inte kan säga att det bara är samerna som är ättlingar till folket/folken som levde i fennoskandia för tusentals år sedan. Frågan är om man någonsin kommer att kunna påvisa ett sådant samband. Det behövs mycket mer forskning utan förutfattade meningar än vad som varit hittills. Min tro är att alla vi som lever här i dag är ättlingar till dessa.

Skulle vilja tillägga att samma resonemang om asbestkeramiken som Návdi framför användes av tyskarna när de invaderat Polen. När arkeologerna hittade samma typ av stenåldersfynd som på tysk sida så tog man det som bevis för tyskt ursprung - alltså var det tyskt land egentligen! Att använda arkeologin på detta sätt är inte seriöst och för mig lite skrämmande. Jag reagerade också på Samequeens inlägg om stenåldersben för att även detta påminner om rasbiologiskt tänkande. Är det dags för samerna att börja göra egna skallmätningar snart?
Inlagt av Vintturi den 22/04/2007 14:15
Re: Ursprung och minoriteter

Vintturi; Ursäkta mig, det var här jag fann dialogen om tjuderna:
http://forum.skalman.nu/viewtopic.php?start=0&t=20080
Inlagt av anna den 22/04/2007 12:16
Re: Ursprung och minoriteter

Vintturi, jag har inte haft tid att svara dig eftersom Návdi kom med en så omfattande skrivning som man bara måste bemöta. Vad gäller "mystiska och sägensomspunna" tjuderna som i myterna var så våldsamma så hänvisar jag till denna länk "Fornhistoria 6000 år", debattanterna har här försökt noggrannt debatterat även detta ämne, samt givetvis grundligt den kvänska och finskugriska frågans komplexitet. Det finns mycket intressant att ta del av i denna debatt som nu allt fler deltar i på olika fora i etern...
http://www.debatten.fi/index.php?topic=1466.210
Vad gäller vepser så utgör Karelen ett utpräglat gränsområde mellan öst och väst. Ursprungligen beboddes Karelen av finsk-ugriska folk såsom karelare, finnar och vepser, men idag är en övervägande del av de 800 000 invånarna ryssar.
"Som jag har förstått det så gjorde svenska nationalister anspråk på Åland och fennomanerna i Finland krävde då att Tornedalen skulle tillfalla Finland, vilket blev ytterligare en orsak till att försvenska Norrbotten.", skrev du. Ja, du har rätt, det är lätt att glömma denna viktiga del som bevisar hur slumpmässig vår historia blir...

Jag har läst en del av Paulaharju för ett tjugotal år sedan, fann däri även en historia från min hemby som han besökte men får nog gå tillbaka och söka kunskap om "vintturifolket" som jag inte kommer ihåg något om...
Inlagt av anna den 22/04/2007 11:57
 
Re: Ursprung och minoriteter

idag har "finnarna" efter stor möda och besvär stärkt sin identitet och känner samhörighet sinsemellan. Detta skedde genom den språkliga reformen, idrottsframgångarna, delaktigheten i EU och deras historiesökande som idag är på stark frammarsch. För att en minoritet ska kunna stärka sin identitet är språket troligen den viktigste delen till att nå samhörighet, sökandet/forskandet efter sin egentliga historia är det andra.
Här har "samerna" fördelar mot "meänkielitalande" eftersom forskningen av förklarliga skäl kring kväner/tornedalingar kommit igång så sent...
Inlagt av anna den 22/04/2007 10:15
 
Re: Ursprung och minoriteter

En orsak till varför historien om de finsktalande i Norrbotten inte tilläts söka sin historia var den svenska statens rädsla för fennomanin (finskhetsvurmerin) i Finland, denna språkliga nationella rörelse i Finland som gjorde svensk riksdag och regering under 1800-talet djupt oroade över den närapå hatiska attityd den intog mot "svenskheten". Finnarna hade lytt under Sverige till 1809 och sedan under den ryska tsaren. Självklart hade varken den svenska staten eller Rysslands tsar något som helt intresse av att tillåta den finska själen att stärkas genom att stödja dess identitetsutveckling genom att beveka deras bakgrund och historia. Rädslan för fennomanin var orsak till att skolöverstyrelsen under andra hälften av 1800-talet fick i uppdrag att göra meänkielitalande till "svenskar" så snabbt som möjligt och glömma sin historia. "Samerna" behövde inte svenska staten vara rädda för på samma sätt, trots att även denna minoritet givetvis lidit starkt av svensk politik, och staten lyckades splittra även denna minoritet, liksom "finnarna" och de som nu kallas "meänkielitalande" ...
Inlagt av anna den 22/04/2007 09:59
 
Re: Ursprung och minoriteter

Rätt av Mats. Men det finns mycket material som ej gått att hänföra till Samerna. Då har man antingen lämnat detta, eller antagit att det ändå är Samerester. För man har ju arbetat med tron om vetskapen om att det bara funnits ett folkslag här uppe.
Inlagt av Faravid den 22/04/2007 09:36
 
Re: Ursprung och minoriteter

Rent allmänt måste man kunna skilja på två saker som är väldigt viktiga.
1. Historia=är det material som finns dokumenterat och man kan läsa om.
2. Arkeologin är det vi inte kan läsa om,utan får ta till andra metoder.
Det finns ett antal debattörer som betraktar arkeologin som något väldigt suspekt och består av vilda gissningar trots att så icke är fallet.Om man enbart ska hålla sig till den historiebeskrivning som finns nedtecknad så skummar man bara av lite på ytan,medan arkeologin
tar oss tusentals år tillbaks i tiden,ta de i åtanke ni som föraktar arkeologin.
Inlagt av Mats den 22/04/2007 09:24
Re: Vetenskap och politik

Oj vad du tar i från Kitkiöjärvi. Inte behöver du kalla dig för kvän, vem tvingar dig? jag har då inte talat för din sak! Men med vilken rätt ber du mig hålla käft om vad jag tycker, eller be mig dra åt helvete? Jag har då inte velat skada dig på något sätt, eller kränka dig, eller på något annat sätt förringa dig - än mindre bett dig dra till varmare trakter än du är just nu...
Men så är det kanske med oss "tornevelingar", vi vill att man ska hålla käft och vara tacksam för det lilla man får och genom strävsamt och hårt arbete försörja sig bugande inför svenskheten och överheten. Tornedalingens "håll käft och var tacksam"-mentalitet, "Luther på axeln"-mentalitet, "våga inte vara någonting annars hugger vi halsen av dig"-mentalitet, "skam och skuld"-mentalitet har jag många analyser om men jag tror inte att du är intresserad av dessa...
Inlagt av anna den 21/04/2007 15:19
Re: Ursprung och minoriteter

"Sana Lappi saattoi vanhastaan tarkoittaa lähinnä syrjäisessä sisämaassa olevaa paikkaa ja lappalaiset ketä hyvänsä, jotka siellä asustivat" betyder ungefär: Ordet Lappland kunde närmast i begynnelsen betyda i utkanten av inlandet (min tolkning; "bushen") varande plats och lappar kunde betyda vilka som helst som bodde i denna trakt.
Inlagt av anna den 19/04/2007 20:45
 
Re: Ursprung och minoriteter

Fortsättning på BJK:s översättning: "jotka eivät todellisuudessa olleet kielellisesti, kulttuurisesti tai elinkeinoiltaan yhdenmukaista joukkoa" blir på svenska ungefär: "vilka språkligt, kulturellt eller i sin livsföring egentligen inte var en sammanhållen och enhetlig folkgrupp."
Inlagt av anna den 19/04/2007 20:37
 
Re: Ursprung och minoriteter

"keskiajan kirjallisissa lähteissä "lappalaiset" oli yleisnimitys erämaaseutujen asukkaille".
ungefär
"Enligt medeltida skrifter var "lappar" ett övergripande namn på boende i ödemarken".
Inlagt av BJK den 19/04/2007 20:15
 
Re: Ursprung och minoriteter

Jag fann finsk tolkning på "lapp" (på finska "lappalainen") : "Historiantutkija Jukka Korpelan mukaan keskiajan kirjallisissa lähteissä "lappalaiset" oli yleisnimitys erämaaseutujen asukkaille, jotka eivät todellisuudessa olleet kielellisesti, kulttuurisesti tai elinkeinoiltaan yhdenmukaista joukkoa. Sana Lappi saattoi vanhastaan tarkoittaa lähinnä syrjäisessä sisämaassa olevaa paikkaa ja lappalaiset ketä hyvänsä, jotka siellä asustivat. Karjalassa pohjoisempana asuvia ihmisryhmiä on nimitetty lappalaisiksi aivan viime aikoinakin, vaikka nämä eivät saamelaisia olekaan. Esimerkiksi lyydiläiset kutsuvat pohjoispuolellaan asuvia eteläkarjalaisia lappalaisiksi. Vienalaiset erottivat kaksi eri Lappia.Nykyisin Lappina tunnettua aluetta he kutsuivat nimellä Tulilappi, ja siellä asuvat saamelaiset tunnettiin "tulilappalaisina". Lapiksi he taas kutsuivat Vienassa ja jonkin verran Vienasta itään ja pohjoiseen sijaitsevia eränkäyntialueitaan. Maanviljelyn yleistyessä lappalaiset sulautuivat vähitellen muuhun väestöön. Muutamat Etelä-Suomen paikannimet (esim. Lappi, Lapinniemi ja Lapinjärvi) viittaavat näihin lappalaisiin."
Kanske BJK kan översätta detta, men för er andra kan jag berätta att detta bekräftar att man ska ta BJK:s och Faravids påståenden på allvar...
Inlagt av anna den 19/04/2007 20:04
Re: Ursprung och minoriteter

Sedan
återigen
Varför hette kebnekaise kijrioswara 1643?
http://www.kiruna.se/lantalainen/kijriosvaara.htm
Inlagt av BJK den 19/04/2007 13:52
Re: Ursprung och minoriteter

Du har fastnat i dina föreställningar, Allan. Men visar dokumenten att lapparna på 1600-talet var kvener , så är det så, vad du själv än har fastnat i för föreställningar, och den linjen som dokumenten visar skall följas hur länge det än tar innan denna linje får genomslag! Något annat är fullständigt omöjligt att acceptera!
Inlagt av BJK den 19/04/2007 12:07
Re: Ursprung och minoriteter

Utrikesministeriets text författad av pol. dr Henrik Ekberg gällande Finlands tidiga bosättningar; "Efter den senaste istiden för ca elvatusen år sedan skedde en invandring från olika håll till detta nordliga, vidsträckta och fortfarande glest bebyggda land. De äldsta spåren av människor i det som senare blev Finland härstammar från ca 7000 f. Kr. Man vet föga om de tidiga invandrarnas språk, men när den historiska tiden bröt in i mitten av 1100-talet e.Kr. hade landet en befolkning som talade finska." Návdi; ingen tydlighet finns att finna heller på utrikesministeriet i vårt grannland gällande vilket "folk" som var först och vilket "språk" de talade....
Inlagt av anna den 17/04/2007 15:31
 
Re: Ursprung och minoriteter

Návdi, du skrev: "Arkeologi är en omfattande vetenskap, så omfattande att den faktiskt tar i bruk i stort sett alla andra vetenskaper, både humanistiska och naturvetenskapliga. När det gäller samisk etnicitet i arkeologiskt material så säger arkeologer som har specialiserat sig på samisk förhistoria att samisk etnicitet kan spåras i materialet ca 4000 år tillbaka."
En grottbjörn ristades in för 35.000 år sedan i Chauvetgrottan vid en biflod till Rhône. Den äldsta ristningen av björn som hittats i Nordnorge gjordes för 5.000 år sedan i Alta. Den italienska grottforskaren och Chauvetexperten Valérie Feruglio har svårt att se påtagliga likheter mellan grott- och hällbilder, men påpekar att samma grottmålningsstil varade i hela 20.000 år i Europa, även om den skiljde sig något från grotta till grotta och de avmålade djuren växlade så att bison och häst blev vanligare i de sista faserna.

Sedan blev det varmt och skogigt, nya folkgrupper flyttade in och en kultur utan grottkonst tog över. Älgar, renar och jägare sökte sig norrut tätt i spåren på den smältande isen. I Halland finns spåren av jägare för 13.000 år sedan, i Nordnorge för 11.000 år sedan, vid Höga kusten för 10.000 år sedan. Jägarkulturer, som vid Nämforsen, levde kvar trots jordbrukets ankomst för cirka 6.000 år sedan. 4.000 år senare hade ett revolutionerande kulturskifte skett. Nu kom en "indoeuropeisk aristokratisk krigarkultur med de manliga gudarna Tor, Oden och Frej som etablerade sig i södra Sverige", enligt Lars Bengtsson, antikvarie vid Vitlyckemuseet i Bohuslän och arbetar på en doktorsavhandling om bohuslänska hällristningar. Om den kulturen vittnar bland annat hällristningarna i bohuslänska Tanum med omnejd. De sträcker sig i tid från cirka 2.000 före Kristus till år noll.
Návdi; det är stor tidsskillnad mellan Chauvet och Alta samt mellan jägarna i Halland samt de 4.000 år du menar spår har hittats efter "samer"...
Návdi, menar du att det var "samer" som verkade i Halland för 17 000 år sedan, Nordnorge för 11.000 år sedan samt Höga kusten för 10.000 år sedan, liksom i Chauvet för 35 000 år sedan?
Inlagt av anna den 17/04/2007 15:23
 
Re: Ursprung och minoriteter

"Jag har läst Sven-Donald Hedmans doktorsavhandling. Utmärkt avhandling.
Dessutom i samklang med andra avhandlingar".

Jo, men när han stötte på mig som inte är imponerad av titlar så kunde han inte svara på min återkommande fråga på det som påstods: Hur vet du det? Han sade att han inte kunde säga vilket språk de hade som gjort fångstgroparna eller hur de var klädda. Då frågade jag omedelbart: varför i h-e säger Du då att det är Samer, om du inte vet vilka det var? Sven-Donald Hedman vet inte vilka det är som efterlämnat fångstgroparna, kokgroparna och eldhärdarna! Han följer bara svenska värderingar, det som sägs vara sanning nu. Jag sade åt honom att alla följde Herman Lundborg för åttio år sedan, med hans rasism. Vad kommer man säga om er om åttio år. Håll distans till din egen tid och de "sanningar" som råder nu, för annars kan Du hamna i vanrykte i en framtid, då föreställningarna är andra än nu, så säg inte en bokstav mer än vad Du vet och kan stå för!! Man skall kunna lita på att vetenskapsmän håller distans till politik. Gör de inte det så blir de bara politiska motståndare och har ingen trovärdighet som vetenskapsmän.
Inlagt av BJK den 17/04/2007 13:46
 
Re: Ursprung och minoriteter

Buaregh Návdi. Jag förstod väl att detta skulle få fart på dig, så skriver den som inte kan stå för allt man skriver, och självklart har har du filat på dina argument sedan mars 2006. Men jag är lessen, jag kommer även i fortsättningen att söka motsättningar, överord gränsande till svårartat narcissim i dina texter, trots att du menar att jag inte får göra detta... Så här skrev du 13 april 2007, 23:48: ""Kväner" är ingen enhetlig beteckning på ett folk - varken historiskt eller i dag." 5 april 2007, 15:55 skrev du: "Jag har aldrig förnekat att det har funnits "kväner", tavaster, karelare, birkarlar i ursprungligen samiska områden. Tvärtom." Du skrev 26 mars 2006 17:37: "Under järnålderns senare perioder är fynden med östlig anknytning påfallande många både i Norrbotten och Västerbotten. Det fanns alltså permanent kvänsk/karelsk bosättning i både norra Sverige och i norra Finland under järnåldern.I Torneå och i Piteå kyrkby har man daterat kulturlager till mellan år 200 och 600. Detta är lämningar efter kväner, birkarlar och karelare. En nordisktalande (ännu var inte svenska, norska och danska egna språk) befolkning fanns upp till åtminstone nuvarande Skellefteå socken på 1000-talet."
Länken till detta är:
http://forum.svt.se/jive/svt/report.jspa?messageID=72914
Finn en karta över Fenno-Skandia och Nordväst-Ryssland ! Vänd den upp och ner ! Ta bort alla sentida gränser ! Glöm bort "Norge", "Sverige", "Finland" och "Ryssland" ! De fanns icke på den tiden...
30 januari 2007, 16:45 skrev du: "Finn en karta över Fenno-Skandia och Nordväst-Ryssland ! Vänd den upp och ner ! Ta bort alla sentida gränser ! Glöm bort "Norge", "Sverige", "Finland" och "Ryssland" ! De fanns icke på den tiden..." Ja, Návdi, så var det ända fram till 1300-talet. Men Návdi, detta gäller för alla andra kringvandrande jägarfolk än samerna...
2 februari 2007, 01:19 skrev du: "När de historiska kvänerna kom till Sápmi var vi som sagt redan här. De deltog i erövrandet och koloniserandet av Sápmi (se ILO 169) - först under Novgorod, sedan som skatteindrivare åt den svenska
centralmakten." Min fråga är om du anser att kvänerna fanns eller inte? Den andra frågan är: Var finner jag att ett Sapmi har funnits, ge källhänvisning? samt Hur många "samer" bodde i Sapmi och hur kunde de minimeras så som de gjorde i Ryssland (ca 2000), i Finland(ca 6000) och sverige (ca 17000-19000)? Du skriver om Suomusjärvikulturen i Finland 6500-4200 f. 0 som du menar hade boplatser överallt i Finland. Nämn källan där det framgår att utgrävningar visar att de alla vara "samer". Du skriver: "De över 6000 år gamla hällristningarna det här talas om liknar de som finns i Jiepmaluokta, Áldá, och de bilder som finns på samiska trummor från medeltiden - och ända fram till i dag." Jag menar att människor som levde i norr av jakt-, fiske- och av en samlarkultur använde sig av många olika språk och haft disparata kulturer. De är alla är utdöda idag. Arkeologerna kan bevisa detta idag, ävenså de lingvistiska forskarna! De bevis som arkeologerna funnit är mycket få, och alla lika varandra, obereonde var de hittats; alltså sådant som människor använde sig av för att överleva inom många olika likartade klimatområden, t.o.m. figurerna på trolltrummorna påminner om . Alltså Návdi, inga bevis på att de vara dagens "samer" som efterlämnade dem.
Nåå-nåå Návdi.
Inlagt av anna den 17/04/2007 13:23

Re: Vetenskap och politik

Den 1 juli 2006 ändrades 3 § förvaltningslagen (FL). Det framgår numera klart att beslut, som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter, kan överklagas även om det finns ett överklagandeförbud. Se mer i denna länk:
http://www.skl.se/artikel.asp?C=835&A=42325
Man kan nog, enligt min bedömning, anmäla både namnbytena på vägar och platser i Kurravaara liksom lojheten Kiruna kommun intar till minoritetsarbetet, också att ingen information om minoriteten meänkielitalare förts ut av Kiruna kommun.
Faravid, du kan vända till till Centrum för rättvisa för guidning i hur du ska gå till väga; Centrum för rättvisa, Box 2215, 103 15 Stockholm, Telefon 08-693 03 80, Fax 08-693 03 89, info@centrumforrattvisa.se.
http://www.centrumforrattvisa.se/
Läs gärna också de synpunkter Gunnar Strömmer, jur kand och verkställande ledamot i Centrum för rättvisa har i frågan:
"Europakonventionen och EG-rätten gäller i lika hög grad i Sveriges kommuner som i Strasbourg och Luxemburg.
- Men många känner fortfarande inte till det, eller har inte nog med resurser. Det är där Centrum för rättvisa kommer in", uppger Gunnar Strömmer. Läs mer här:
http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_8880833.asp
Inlagt av anna den 16/04/2007 13:06