Bild på forntida jägare och fiskare

 

Steinalderfunn ved Altevatn – innvirkning på historia

22.7.2003 08:12 

I ”Nye Troms” forleden, kunne man lese om oppsiktsvekkende funn i steinalderboplass på innerenden av Altevatn. Utgravinger ledet av professor Hans Peter Blankenborg. I samme avis, datert 17 juli 03, var det et intervju med 94 år gamle Per Steien fra Bardu.
Per Steien er en naturens mann, historiker og levende interessert i arkeologi, en som kjenner områdene ved Altevatn bedre enn de aller fleste. Dette ga han bl a tittelen, ”Årets villmarking” i 1998. Han søker svar på spørsmål andre ikke ønsker eller tør stille.
Steien har på bakgrunn av sine observasjoner og studier av forskjellige dokumentasjoner, deriblant ”Major Peter Schnitlers Grenseeksaminasjonsprotokoller”, kirkebøker, manntallslister m.v. - gjort seg opp sin egen mening om den historiske opprinnelse til befolkningen i de nordlige strøk av vårt land. Undertegnede har gleden av å kjenne Per Steien. Gjennom mange timers lytting og diskusjoner over kaffekoppen på ”Domuskafeen” eller på tur i altevannstraktene, har jeg fått oppleve denne ”Sareptas krukke” av tanker og meninger om befolkningsopprinnelse i landsdelen. Undertonen er vel at den historien som forfektes i dag, kanskje ikke er den helt korrekte. I september 2001, hadde jeg også gleden av å være med på hans til nå, siste ”ekspedisjon” til Irgas- området.
De 4 turkameratene som deltok i ”ekspedisjonen”, representerte en gjennomsnittsalder på 71 år. Det var imponerende å oppleve hvordan den da, 82 år gamle Gunnar Steien og hans 92 år gamle bror, Per Steien, klarte å ta seg frem gjennom den frodige tilveksten i det området hvor sistnevnte for ca 73 år siden, for første gang, oppdaget fangstgropene og folkegravene.


Vi fant gravene og gropene igjen uten altfor store problemer. Objektene var en del overgrodd, men ikke til å ta feil av. Både av størrelse, retning og utseende, var de lik tilsvarende funn fra andre steder. Det var spennende å være med på dette! Hvilke mennesker var det som hadde vært her, langt inn i landet for å opprette og betjene slike enorme fangstanlegg? Som opererte her over tid, i og med at de gravla sine døde her? Hvor kom de fra? Hvordan ble fangsten transportert til forbruker? Steiens teori er at reinen ble fanget og levende drevet til kysten. Det er jo absolutt det mest sannsynlige, men det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål.
Gravene og gropene ble fotografert og videofilmet innen vi forlot området, og vendte tilbake til Altevatn og båten, som var vårt transportmiddel. En fantastisk flott tur i et alldeles nydelig høstvær.


Professor Blankenborgs funn ved Ousto forteller at det har bodd mennesker i området for 8 – 10 000 år siden, altså – i steinalderen. 

Det er meget interessant. Hva betyr det? Er kanskje ikke historien om befolkningen av bl a Nord-Norge, slik den i dag forfektes med meget høy røst, korrekt? Rokker dette ved de krav om særrettigheter for den til nå, udiskutable urbefolkning i Norge? Urbefolkningen – hvem var/er de?
Jeg ser frem til den historiske analysen av funnene professor Blankenborg har gjort.


Johannes Irgens


Historia - Esihistoria (Enontekiö)

Nykyisen Enontekiön alue on ollut asuttuna jo varhaiselta kivikaudelta asti. Ounasjärven pohjoisrannalta on löydetty muinaisia asuinpaikkoja jo 8000 vuoden takaa.

 

Pohjoisten alueiden esihistoriaa tutkitaan jatkuvasti eri menetelmin, mutta asutuksen alkuvaiheista ei olla vielä täysin yksimielisiä. N. 9 000 - 5 000 eKr. Jäämeren rannalla eli tutkimusten mukaan varhaiskulttuuri, jota nimitetään Komsakulttuuriksi (Gorravárri-kulttuuri). Komsakulttuuri oli luonteeltaan primitiivistä kvartsikulttuuria ja yhteydessä Norjan rannikon Fosnakulttuuriin. Nykytutkimuksen valossa saamelaisia pidetään tämän varhaiskulttuurin ja alueelle muuttaneiden ihmisryhmien jälkeläisinä.

Enontekiön alueelta on löydetty Museoviraston inventointien ja maastotarkastusten yhteydessä runsaasti pyyntikuoppia ja kivikautisten asuinsijojen jäännöksiä, esineistöä, seitoja, palvontapaikkoja ja hautapaikkoja. Muutamia asuinpaikkoja on tutkittu kaivauksin, ja ne on ajoitettu esikeraamiselle aikakaudelle. Vanhimmat jäänteet on ajoitettu 8000 vuotta vanhoiksi.

Somasjärven harjut (Kuva: Teppo Loikkanen)

Eniten esihistoriallisia löytöjä on Enontekiöllä tehty Ounasjärven rannoilta ja sen lähistöltä, Muotkajärven rannoilta, Periläjärven rannoilta sekä Pöyrisjärven ja Näkkälän ympäristöstä. Peuran pyyntikuoppia ja asuinpaikkoja löytyy kuitenkin koko kunnan alueelta. Merkittävimmät löytökohteet Ounasjärven pohjoisrannalla ovat Proksinkenttä, Hotelli Hetan vieressä ja Museotontti, järven itäpäässä. Proksinkentän varhaismetallikautiset ja Museotontin kaukaiselta kivikaudelta olevat löydöt ovat tärkeitä koko Lapin asutushistorian tutkimuksen kannalta.

Käsivarren alueella maastokartoituksia ja tutkimuksia on tehty vain vähän. Lätäsenon ja Könkämäenon yhtymäkohdassa oleva Markkinan vanhaa kirkko-, käräjä- ja kauppapaikka on yksi koko Lapin huomattavimmista muinaisjäännöskohteista. Markkinan kummulta on löydetty kiviesinelöytöjä, jotka osoittavat alueella asutun jo kivikaudella. Paikka on myös siitä merkittävä, että sitä koskevia kirjallisia dokumentteja esiintyy jo 1600-luvun alusta lähtien. Markkinaan rakennettiin kirkko vuonna 1611. Kirkkoa ympäröivät tuolloin kirkkotuvat ja kauppiaiden aitat. Markkinasta tuli merkittävä hallinnollinen keskuspaikka, jossa käytiin käräjiä ja koottiin veroja kruunun kassaan. Tältä ajalta on säilynyt runsaasti kirkonkirjoja, maakirjoja ja käräjäpöytäkirjoja. Paikkaa kuvailevat myös lukuisat tutkimusmatkailijat matkakirjoissaan. Asiakirjoja, joissa kuvataan itse rakennuskantaa on kuitenkin niukasti. Alueella on tehty Museoviraston kaivauksia ja tutkitut neljä kodanpohjaa ja yksi hirsirakennuksen perusta sisälsivät runsaasti mm. kivikautisia löydöksiä.

Tarvantovaaras historia

Knappa uppgifter om den förhistoriska 

På Tarvantovaara ödemarksområde har det knappt alls gjorts arkeologiska undersökningar, såsom inventering av fornlämningar eller arkeologiska utgrävningar. Tillsvidare har det från området endast listats tre fasta fornlämningar från den historiska tiden. Det är ändå möjligt att det har förekommit jakt och fiske på området redan på den förhistoriska tidsperioden. På Pöyrisjärvi ödemarksområde, som ligger öster om Tarvantovaara ödemarksområde, har det gjorts otaliga fynd, såsom boplatser och fångstgropar från stenåldern.

De tidigaste näringarna

Tarvantovaara ödemarksområde ligger på den gamla Suonttavaara lappbys område. Fångstkulturen var områdets tidigaste kultur. Förutom av jakt på vildrenar och pälsdjur fick man även sin utkomst av fågeljakt och fiske samt genom samlingskultur. De primära näringskällorna var vilt och fisk, men man åt även olika växter. Ännu idag är Tarvantovaara ödemark populär bland den lokala befolkningen som jakt- och fiskeområde. Det har idkats yrkesmässigt fiske på området fram till denna dag och även renskötsel är en viktig näringsgren. Bärplockning ger omnejdens befolkning en nyttig tilläggsinkomst.

 


Muinainen Muonio –

inventointituloksia vuodelta 1995

Hilkka Oksala

Oulun yliopiston arkeologian laboratorion tutkimusraportti 17 M E T E L I

http://www.oulu.fi/taida/arkeologia/labra/PDF/meteli/meteli17.pdf

Käytännössä kartta-analyysi alkoi

paikannimien tarkastelulla, sillä alkuperältään ne voivat olla hyvinkin vanhoja (Vahtola

1990: 8-12; 1991: 186-; vrt. Wahlberg 1963), ja ne voivat kertoa paikan aiemmasta käytöstä

ja merkityksestä: eläinten nimet voivat viitata pyyntipaikkoihin,

KIVIKAUSI (8000 - 2000/1000 eKr.)

Ennen vuoden 1995 inventointia Muoniosta tunnettiin 25 kivikautista löytöpaikkaa.

Jonkinlaisina asuin-, leiri- tai oleskelupaikkoina voidaan näistä pitää 15 kohdetta, loput

muodostuivat yksittäisistä irtolöydöistä. Tämä aineisto käsittää kiviesineitä, kuten talttoja,

kirveitä, tuuria, veitsiä tai kvartsiteriä ja -iskoksia.


Varhaisimmat ihmiset ovat voineet saapua Muonioon pian jääkauden jälkeen, ehkä

jo 8000-6000 eKr., jolloin maaperä muotoutui asumiskelpoiseksi. Teoriassa varhaisimmat

asuttajat ovat voineet seurata jo mannerjään reunaa nopeasti laskevan Muonion jääjärven

(ks. Manner - Tervo 1988: 84-87; Saarnisto 1991: 24; 1981) itäosiin, ainakin 40

m nykyisen Jerisjärven pintaa ylempänä sijaitseville muinaisrannoille yli 297.6 m:n korkeuteen

meren pinnan yläpuolella (mpy). 

Kivikaudentyyppisiä löytöjä Muoniossa tehtiin korkeusväliltä 160 - 300 m mpy. Tällaisia 300 m:n tuntumassa sijaitsevia kohteita rekisteröitiin vain kaksi: pieni liedenpohja Nivunkijärven kaakkoisrannalta (Muonio 132)

sekä pyynti- tai purnukuoppa saman järven lounaispuolelta (Muonio 135). Pelkkä löytökorkeus

ei kuitenkaan missään tapauksessa vielä ajoita näitä jääjärven ajalle. Topografia


Muoniossa asettui nykyiselleen hyvin nopeasti jäätikön sulamisen jälkeen. On tosin mahdollista,

että Itämeren Ancylus-järven koilliskolkka aivan alkuvaiheessaan n. 8000 eKr.

(ks. Hyvärinen 1997: 21-22; Nunez 1997: 97) olisi voinut ulottua vielä Muonionkin

lounaisosaan, jonne Muonionjoen suu kuroutui sitten vuoden 7500 eKr. tienoissa (vrt.

Okkonen - Petäjä-Ronkainen 1996: 2). Tähän Ancylus-rannan hyödynnykseen mahdollisesti

kytkeytyneitä löytöpaikkoja saattaisivat näin olla Aarean, Siekkijoen suun sekä Vanha-

Kihlangin kivikaudentyyppiset havainnot kohteissa Muonio 53, 54 ja 60, kun Äkäsjokisuulla

ylimmäksi Ancylus-korkeudeksi on ilmoitettu 168 m mpy (Saarnisto 1991: 28).

Löydöt ovat luonteeltaan kiinteitä asumusten pohjia eli ns. asuinvallipainanteita.

Muonion perustopografia lienee maankohoamisen johdosta varsin nopeasti alkanut

muistuttaa nykyistä maisemaa tarjoten pian tukevaa maapohjaa asutukselle. Erona

nykyisen ja kivikautisen maiseman välillä lienevät jänkien kohdalla tuolloin virranneet

muinaisvesistöt, muuttuneet uomat sekä ilmastovaihteluista johtuneet kasvillisuuserot (vrt.

Hyvärinen 1997; Hicks & Hyvärinen 1997).


 Keskeinen jääkaudenjälkeiseen aikaan liittyvä kysymys on, mistä ensimmäiset ihmiset saapuivat? Koska sulava mannerjäätikkö peräytyi karkeasti ottaen täältä kohti lounasta (vrt. Hyvärinen 1997), niin useimmat muut ihmisten saapumisilmansuunnat ovat mahdollisia. Tässä vaiheessa ihmisasutusta on ajoitettu ainakin jo Pohjois-Norjan rannikolta sekä kaakosta Ääniseltä ja Laatokalta, kuin myös Etelä-Suomesta (ks. Nunez 1997: 96) aina Kainuuseen saakka n. vuoteen 8000 eKr. (cal.)2 mennessä. Vanhimmat asuinpaikka-ajoitukset Lapissa tunnetaan Inarista n. 7800- luvulta eKr. (cal.) sekä Enontekiöltä n. 7400-luvulta eKr. (cal.) (Schulz 1996: 31).

 Ihmiset ovat voineet seurailla kohti Ancylus-järveä laskevia vesireittejä, joista merkittävin jo

tuolloin oli tietenkin vielä eteläpäästään muotoutuva Muonionjoki. Idästä siihen laski jo

Jerisjoki, länsiluoteesta Merasjoki ja kaakosta esim. pienemmät Kangos- ja Pakajoet. Mikäli

ensimmäiset muoniolaiset ennättivät hyödyntää Ancylus-järveä, siellä yksi tärkeimpiä pyyn-

tihoukuttimia lienee ollut hylje kalojen ja sisämaariistan rinnalla (ks. Ukkonen 1997:


Aikakauden väestön arvellaan yleensä olleen suhteellisen liikkuvia pyytäjä-keräilijöitä,

jotka hyödynsivät saaliinsa nahka-, puu- ja luutuotteiksi kivityökalujen, kuten

kaavinten, uurrinten, porien, naskaleiden, leikkuuterien ja nuolenkärkien avulla. Joskus

kiviraaka-aineen ohella löytöpaikoilla on säilynyt hyödynnettyjen eläinten luuainesta liesien

palojäänteissä, kun muu orgaaninen aines on tuhoutunut (ks. Kotivuori 1988). Muonion

tähän mennessä vähäistä luuainesta ei kuitenkaan ole vielä analysoitu.

Ruotsin Merasjärven alueen (ks. Algotsson 1994) sekä alemman Tornionlaakson havaintojen

pohjalta (Klang 1988; Sturk 1992; Karman 1993) ennakoitavissa ollut uusi kivikaudentyyppinen

löytöryhmä Muoniossa ovat asuinvallipainanteet (ruots. boplatsvallar),

joita rekisteröitiin kaikkiaan 30 paikasta (kuva 3). Puolet näistä esiintyy yksittäin ja

loput yleensä 2-4 painanteen ryhminä, mutta suurimmassa ryhmässä Äkäsjärven itärannan

Sappisalmessa (Muonio 122) oli kahdeksan pyöreänsoikeata vallipainannetta. Näin

Äkäsjärven seutu muidenkin havaintojen perusteella näyttää inventoinnin johdosta kehkeytyneen

aiemmin tunnettujen kirkonkylän sekä Jeris- ja Särkijärvien rinnalle kivikautiseksi

asutuskeskittymäksi. Muita vastaavia tihentymiä paljastui myös Kätkäsuvannon ja

Kajangin hiekkapohjaisilta kankailta. Luonteeltaan Muonion painanteet näyttäisivät hie-

man poikkeavan esim. Pajalan kirkonkylän lähialueiden havainnoista, joissa painanteet

vaikuttavat laajemmilta ja muodoiltaan joskus suorakaidemaisilta esiintyen myös suurempina

ryhminä (vrt. Karman 1993: 383-388). Eroavuuden taustalla saattaa olla mm.

ympäristötekijät kivikautisen sisämaan ja Litorinameren muinaisrannikon vaikutuksen

välillä. Asuinvallipainanteiden lisätutkimukset ovat tulevaisuudessa välttämättömiä koko

Tornion/Muonionlaakson kivikauden asutuksen tarkemman ajoittamisen sekä yhteisöllisen

luonteen selvittämiseksi (vrt. Halinen et al. 1996). Muutkin muinaisjäännöstyypit

kaipaavat omia erillistutkimuksia lähikartoituksesta alkaen.


SAMMANFATTNING

 

FORNTIDEN I MUONIO - INVENTERINGSRESULTAT FRÅN ÅR 1995

 

Intresset för de östra Torne- och Muonioälvdalars förhistoria är en faktor bakom denna

undersökning mm. för att kommunerna Muonio, Kolari samt Kittilä hade ända till 1990-

talet förblivit de sista oinventerade stora socknar i hela finska Lappland. Samtidigt hade

arkeologisk forskning annars på Nordkalotten hela tiden intensifierats. Speciellt bevisade

Riksantivarieämbetets inventering år 1992 i svenska Pajala bristen på jämförande material

på andra sidan av riksgränsen. Jag får tacka för den dåtida arbetsgruppen för intresseväckandet

till planering av denna undersöknings konkreta förverkligande. Orsaker till

arkeologisk inventering är dock inte bara vetenskapliga, utan också samhälleliga, eftersom

meningen är ju att producera kunskap om den lagmässiga fridlysningen av alla fornlämingar

för generalplanering och markanvändning, samt upplysning för lokalhistorisk

utbildningsarbete och utvecklingen av kulturturismen.

 Det djupa syftet av inventeringen har dock varit att nå en allmän översikt över områdets arkeologiskt material och förhistoria.

De första uppgifterna om förhistorian i Muonio har dokumenterats år 1901, när

folkskolelärare Lauri W. Pääkkönen utförde en kulturvetenskaplig samlingsresa till området.

Hans resultat var fem arkeologiska lokaler i kommunen, tre av stenålderstyp, ett

metallfynd och en lokal med fasta lämningar och lapptradition. 

I början av inventeringen år 1995 var 52 lokaler kända från kommunen i Museiverkets kataloger och Nationalmuséets samlingar i Helsingfors. Inventeringen producerade 168 dokumenterade lokaler, därtill 107 traditionsuppgifter, samt 135 karttecken om enstaka anläggningar från historisk tid.

Muonio befinner sig mellan det nordliga barrskogs- och fjällområde, med kännetecken

av höga berg och runda fjäll, rikligt med älvar, sjöar och kärr. Vattenlederna

rinner mot väst till Muonioälven. Berggrunden för det mesta består av kvartsitskiffer och

granit. För den förhistoriska bebyggelsen betydelsefulla sandåsar befinner sig jämnt över

hela socken.


Arbetet startades med att definiera begreppet fornminne eller lämning, först med

hjälp av fornminneslagen. 

Kort sagt är det fråga om kulturella drag och strukturer i

landskapet, som är förorsakade av människor, men nu bejordade, ruinerade och övergivna.

Samfundet bakom lokalen vanligtvis inte är känt varken från historiska källor eller

från muntlig tradition, eller den forna formen av samfundet inte längre existerar. Lösa

fornföremål däremot skall vara minst 100 år gamla markfynd, vilkas ägare man inte känner

till. Ett problem var informanternas uppfattningar om en fornlämning, som ofta

tolkades vara t.ex. en gammal byggnad. Inventeringen ändå inte rörde sig kvarstående

byggnader, eftersom de ingår till byggnadsskyddslagen (1985), och hör till den byggnadshistoriska

forskningens område.

Meteli 17 Hilkka Oksala: Muinainen Muonio

32

Praktiken av arbetet baserar sig på arkiv-, litteratur-, kart-, interview- och terrängundersökningar,

samling av empiriskt material och prov, och framför allt dokumentering av

fasta lokaler. Metodologin har delvis baserat sig på kvalitativa principer genom att kritiskt

erkänna relativiteten av den subjektivt tolkade empiriska världen, som på sitt sätt

definierar objektiviteten av forskningsprocessen. Detta innebär, att genom observering,

lyssnande och förnimmande av konteksten och dess kända och analogiskt jämförande

kulturella relationer försöker man förstå den forna människas värld och dess meningar.

Samtidigt skall man vara kritiskt medveten över att den forna miljön kan märkvärdigt ha

avvikit från den nuförtida.

 

Ett av de viktigaste problem i terrängarbetet är vetenskapsteoretiskt och -filosofiskt

av sin karaktär: hurudana observationer i naturmiljön verkligen berättar om verksamheten

av forntida människor, och hur kulturella anomalier eller avvikelser skiljer sig

från naturfenomen. I Muonios fall löstes problemet genom att acceptera till materialet

koncentrationer av flera traditionella drag, som sannolikast påpekar till mänsklig närvaro

på platsen under forntiden i de sk. osäkra fall med annars svaga tecken på marken. Detta

innebär, att för inventerare inte enbart direkta bevis, utan alla slags möjliga, även osäkra

tecken av fornkulturen är betydelsefulla, när syftet och intresset är att finna, bevara och

forska fornlämningars mångsidigt varierande kunskap om den mänskliga kulturen. Man

måste hela tiden komma ihåg, att arkeologiskt material är fragmentariskt och ofta till och

med osäkert antydande av sin grundkaraktär. 

 

Bland forskare har oeniga tolkningar förekommit om vad som egentligen är ett fornföremål och vad som inte är det. Debatten har lett mig att precisera vidare definitionen av en a r t e f a k t, som jag anser att kunna vara nästan vilken som helst objekt, som man ur dess fyndkontekst kan tolka att troligtvis ha varit betydelsefull på medveten nivå för den forntida människan genom styckets egenskaper som form och/eller material. Tillväxtprinciperna av landets offentliga arkeologiska samlingar har bevisat sig vara inkonsekventa, vilket försvårar uppväckande och senare forskning av nya frågor och behandling av nya materialgrupper, som kan representera

förut okända lokala särdrag av kulturen. 

 

I arbetsrummet långt borta i storstaden glömmer man lätt bort rollen av naturkrafter, som tex. erosion och fossilering, vilka t.o.m. kan kraftigt påverka på stenartefakternas ytor under tusentals år i olika mikroförhållanden.

Syftet av inventeringen är ju att föregripa forntidens människors aktiviteter i den nuförtida

miljön, därför är alla möjliga hänvisningar till det forna viktiga, eftersom tecken och

uppenbarelseformer kan ju variera otaligt. Därför måste man försöka identifiera karaktäristiska

drag av de lokala förhistorier i förhållande också till större kultursammanhang.

Vill man skapa nya aspekter om forntiden, så räcker det inte till att man dogmatiskt

stirrar enbart på de typologiska föremålsserier i skolböckerna. Man skall också kunna

observera för forskningstraditionen okonventionella material. Som resultat av inventeringen

kan fornfyndena uppdelas i en grov lokalkronologisk ram. 

 

S t e nå l d e r n diskuteras under period mellan 8000 - 2000/1000 f.Kr., vilket

närmar sig de i sistone kalibrerade värdena. Det är alltså troligt, att de första människorna

efter istiden kan ha flyttat hit kanske mellan 8000 - 6000 f.Kr., när marken höll på att

(Meteli 17 Hilkka Oksala: Muinainen Muonio)

forma sig duglig till att bli bosatt. Det är möjligt, att alldeles den nordöstligaste hörnan

av Ancylus-sjön kan under en kort tid ha nått till kommunens sydvästligaste del. Stenåldertyps

fynd kommer från höjder mellan 160-300 m ö.h. Det finns tre fyndplatser i byar

Aarea och Kihlanki, som kan ha haft anknytning till Ancylus-strandlinjen, av typen är

lokalerna välbejordade boplatsvallar. De första människorna kan ha kommit från alla

andra håll än sydväst, dit fastalandsisen drog sig. Vid den antagna Ancylus-stranden kan

en av de viktigaste ressurserna ha varit säl och fisk, dock fynd som skulle antyda till sälben

nog saknas från det samlade materialet. - Enligt de typologiska drag i föremålsbeståndet

ser det ut, att Jerisjärvi-området i östra delen av kommunen skulle kulturmässigt kunna

representera den äldsta bosättningen, t.ex. genom de mesolitiska krumryggade hålmejslar,

som hör till den sydfinska Suomusjärvi-stilen. Lite senare anknyts Muonio till den

nordbottniska stenåldern med bruk av den relativt lokala grönsten med tillhörande redskap.

Inventeringen producerade 75 nya lokaler av stenålderstyp, så finns det nu 100

kända fyndplatser i Muonio från denna period. Dessa omfattar 45 % av det hela inventeringsmaterialet.

De fasta fornlämningstyperna är följande:

a) kvartslokaler

b) fyndplatser med bearbetade stenartsredskap och avfall

c) boplatsvallar

d) härdar

e) boplatsgropar

f ) koncentrationer av brända stenar

g) stenbrott eller materialförvärvsplatser

h) en del av fångstgroparna torde höra till stenåldern

i) en möjlig gravplats.

Dessa typer ofta utgör även kombinationer.

En ny fyndgrupp i kommunen är boplatsvallarna, som dokumenterades från 30 ställen.

Hälften av dessa är enstaka, resten vanligast i 2-4 anläggningars grupper. Den största

gruppen på östra stranden av Äkäsjärvi består av åtta fördjupningar. De tätaste bosättningsområdena i Muonio under stenåldern enligt denna undersökning verkar ha varit de

största sjöområdena i östra och nordliga delar av kommunen samt i den nuförtida kyrkbyn

vid storälvsstranden i väster.

Den största delen av redskapsmaterialet består av kvarts. Avslags- och verktygsfynd

registrerades från 45 lokaler. Fyndbeståndet kännetecknas även av ringa andel av

benfynd, men keramik och hällkonst blev borta från materialet. Heller de sk. kokgropar,

som är karaktäristiska till den västra sidan av Muonioälven, observerades här inga.

 

Me t a l l p e r i o d e n (2000/1500 f.Kr. - 1550 e.Kr.). Av de allmänna förändringarna

i den materiella kulturen på Nordkalotten i skiftet av sten- och metallåldern är i

Muonio troligtvis bäst synlig bara den antagna intensifieringen av vildrenens gropfångst.

Meteli 17 Hilkka Oksala: Muinainen Muonio

Från denna epok i Muonio kommer två tidigare lösfynd från kärr, nämligen en sk.

bottnisk skida och en sledmed av trä. Ett kärrfynd skänktes till samlingarna genom inventeringen,

nämligen två delar av fint bearbetad träskål, som ändå ännu är odaterad.

Metallfynd är också redan tidigare katalogiserade, och de dateras först till vikinga- och

korstågstider (800-1300 e.Kr.). De består av yxor, knivar, en pilstpets och en dolk från

fyra olika ställen, som alla har också stenålderstradition i närheten av lokalerna. Stilarna

på järnföremål riktar sig till kontakterna mot norra Skandinavien.

Grovt till denna periods fasta anläggningar räknades:

a) fångstgropssystem

b) sejtor

c) saivo-vatten (sjöar)

d) kåtahärdsställen

e) kåtabottnar

f ) gravplatser

g) boplatser med samisk (lapp-)tradition

h) boplatsgropar av ‘purnu’ -typ

i) stensättningar.

Före inventeringen kände man till bara två fångstgropssystem från Muonio. Inventeringen

producerade 26 nya lokaler. Enstaka gropar och system med färre gropar verkar befinna

sig i sydligare delar av skogsområdet. Tydligt till den fornlappsk eller -samisk tradition

tillhörande sejtastenar kände man till från kommunen redan 11 st. före inventeringen.

Arbetet producerade en observation till, som sannolikast hör till fångstdyrkningstraditionen,

och troligtvis hör till typen av sk. fiskestolpar av trä med ett offerhål mot sjön. P.g.a.

sitt material är denna säkerligen relativt ung av åldern, även om själva traditionen skulle

härstamma redan från metallåldern. En annan trästolpsfynd kommer från gravplatssammanhang

enligt en nedskriven traditionsuppgift. Sannolikast representerar denna fynd

de flerkantiga minnesstolpar från den tidiga kristliga tiden av samekulturen på området.

Denna som lös sågad funnen stolpe har sex kanter.

 

. I slutet av1700-talet bosatte sig också flera släkter hit som skogslappar, vilka sedan blev bönder och förfinskade senast till början av 1900-talet. Osvarade frågor om Muonios metallålder är:

1) Vem/vilka egentligen var lapparna i Muonio före nybygget?

2) Hur var de organiserade i sina samfund?

Meteli 17 Hilkka Oksala: Muinainen Muonio

3) Hur kan deras levnadssätt jämföras med de lappbysystem, som är kända

från grannområdena?

4) Hur egentligen skall sameminnen bli daterade i Muonio?

 

Den h i s t o r i s k a p e r i o d e n kan här räknas börja med de första historiska källor,

som gäller sjöar med fiskerätt av bönderna från söder i Torneå, Övertorneå och Pello

under 1550-talet. Dessa var föregångare av års 1584 Lapplandsgräns norr om den nuförtida

kyrkbyn. T.o.m. känner man till en nedskriven tradition från "Kilpamella" om en

kamp mellan samer och bönder. De första nybyggare i kommunen anses ha varit lappfogder

och birkarlar med namn Olli mellan 1550-1600. De första uppgifterna om fasta

bondgårdar kommer ändå först från 1640-talet med bara två hus i hela socken. Från

denna tid skulle alltså de äldsta fångstbondekulturens minnen härstamma på samma sätt

som sannolikast de flesta kvarliggande ålderdomliga  renskötselslämningar med

trästrukturer, som t.ex. mjölkningsgärdor av vajor. Gammal typs bostadslämningar från

denna period är även de talrikt förekommande fyrkantiga hyddbottnar med en kallmurad

ugnshög i hörnan. Man känner till också ett par uppgifter om rökstugor med spisen mitt

på rumsgolvet. Från tjärbränningsperioden, som enligt uppgift blev intensivast i Muonio

först under 1800-talet, härstammar ju de tiotals tjärdalar ibland med anläggningar efter

jord- eller torvkåtor. Lönsamt var tjärbränningen ända till det andra världskriget och

därefter har tjärdalar blivit brända endast för hembehov ända till det pågående decenniet.

Flera dammlämningar hade byggts för två olika skäl under denna tid: både för att reglera

vatten till att växa och samla ängshö för boskap, eller för virkesflottning, som förekom

vid Torne- och Muonioälvar mellan 1870-1970.

De yngsta typs flertaliga anläggningar härstammar från Lapplandskrig mot tyskar

år 1945 med olika skyddsdiken samt bomb- och skottgropar vid vägar och broar. Andra

mer eller mindre talrika lämningstyper från historisk tid vidare är t.ex. märkta tallar,

byggnadsrester, stenkällare, ängsladors rester och kvarnställen. Av hela inventeringsmaterialet

blev 16 % dokumenterade enbart från den historiska perioden. Detta gäller alltså

de största anläggningar med flera strukturer. Enstaka fynd blev endast nedskrivna på

kartor med var sin symbol.


KIRJALLISUUS (bl.a.)

Sturk, Bror-Tommy

1992. Saivaara. En fornlämningslokal med boplatsvallar och boplatsgropar

från kamkeramisk tid, i nedre Tornedalen. C1 uppsats Arkeologi. Umeå

universitet Institutionen för arkeologi.

Teerijoki, Ilkka

1993. Maatalouselinkeinot ja maatalouspolitiikka. Tornionlaakson historia

II 1600-luvulta vuoteen 1809. Toim. Olof Hederyd - Yrjö Alamäki.

Jyväskylä, 70-97.

Ukkonen, Pirkko

1997. Pohjois-Suomen eläimistön historiaa. Varhain pohjoisessa. Maa -

The Land. Helsinki Papers in Archaeology 10, 49-58.

Vahtola, Jouko

1990. Nimistöntutkimus ja Pohjois-Suomen varhaishistoria. Sukuviesti.

Sukumme eilen ja tänään 2/90, 8-12.

1991a. Kansojen moninaisuus, 179-211.

1991b. Jokilaakson kylät ja yhteiskunta, 225-256.

1991c. Tornion Lapin saamelaiset, 257-265. Tornionlaakson historia I.

Jääkaudelta 1600-luvulle. Malung, 179-265.

Meteli 17 Hilkka Oksala: Muinainen Muonio

Wahlberg, Erik

1963. Finska ortnamn i norra Sverige. Förberedande studier med introduktion

till utforskningen av ortnamnen i Torne älvdal med angränsande

områden. Tornedalica 2. 1963. Luleå/Uppsala.

Äyräpää, Aarne

1931. Lapin kihlakunta. Muonio. Muinaismuistoja. Suomenmaa.

Maantieteellis-taloudellinen ja historiallinen tietokirja IX:2. Toim. J.E.

Rosberg, Kaarlo Hildén ja Erkki Mikkola. Porvoo, 244-245.

 

 


Från anbytarforum: http://genealogi.aland.net/discus/

Av Kristina Öberg – tisdag den 15 mars 2005 kl. 21.43:

Vid utgrävningarna i Vuollerim, en ca 7000 år gammal boplats, ställde jag frågan till arkeologerna om de kunde säga om det var en samisk eller 'svensk' boplats.
Svaret jag fick var att de inte hade funnit några belägg att den kunde vara samisk, snarare en jakt och fiskebefolkning. Inga tecken som benrester av ren, endast rester av älg, bäver, fiskben och från björn. Tiden har ju gått och fler och fler gamla bosättningar har återfunnits idag och många är inte av samisk ursprung.
Håller med Bo Olsson att detta är endast ett politiskt beslut och inget annat, men en känslig fråga för de som vill göra anspråk på att få kalla sig 'urbefolkning' med dess fördelar men även nackdelar.


Av Anders Ryberg (Ary) – tisdag den 15 mars 2005 kl. 22.00:

Denna 7000 år gamla boplats var väl knappast "svensk" heller? Den var väl helt enkelt mänsklig. Det bodde människor på dagens svenska territorium på en tid varken "samer" eller "svenskar" sannolikt var uppfunna. Och etnicitet är ju en mänsklig konstruktion, inget annat.


Av Kristina Öberg – onsdag den 16 mars 2005 kl. 13.13:

Det var det som jag menade vid mitt förra inlägg. "Urbefolkning" är en konstruktion av nutida politiska beslut. Olika befolkningsgrupper har vandrat upp efter istidens tillbakadragande och alla vill på ett eller annat sätt göra anspråk på att få kalla sig för 'urbefolkning'.


Vinterhyddan

Jägarstenålder http://www.forntidateknik.se/

Vinterhyddan är av skärvstensvallstyp vilket innebär att hyddbottnen är nedgrävd i marken och omgiven av en vall av jord och skärvsten.

Skärvstensvallar är fornlämningar från jägarstenåldern som förekommer i Norrlands inland. Fyndmaterialet i dessa vallar talar för att de har varit vinterboplatser, men av själva hyddkonstruktionen finns inga spår. En skärvstensvallshydda bör alltså ha varit byggd i en relativt lätt konstruktion som inte lämnar några spår, men ändå är så stabil att den klarar vinterns snötyngd. Bågstångskonstruktionen uppfyller dessa krav och därför har vi valt att använda oss av den tekniken. Vinterhyddans bärande konstruktion består av tre par bågstänger. Hyddan är täckt med slanor, näver och stentorv. Dörren är sydd i näver.


Stenåldersbyn i Svansele tar form 

Norra Västerbotten 2005-10-17

Hyddan utanför Svansele har byggts i samma stil som stenålderns boplatser. Roland Lindblom berättar att det var vanligt att två eller tre familjer följdes åt.  Foto: Lennart Enkvist    (Se länk till torvkåta på vår hemsida)

Hela sommaren och hösten har arbetsstyrkan barkat, bränt och byggt.
Nu är den stora vinterhyddan på plats i stenåldersbyn utanför Svansele.
Omkring 400 slanor har gått åt till bygget. Slanorna har rests som väggar, sedan har allt tätats med näver och klätts med torv.
Dessutom har hyddan försetts med ett stadigt golv av slanor.
Arkeologer i Ryssland har hittat brända fragment som visat att en del byggnader haft golvåsar.
De har bevarats tack vare att de bränts. Det var den impregnering som fanns och nu har vi använt samma teknik, säger Roland Lindblom, som står bakom stenåldersbyn.

 Älghudar som saltats och spänts upp för att torka. Älgkött är tillsammans med fisk det viktigaste inslaget i stenålderskosten.


Asutusvirran asujamisto alkaa muodostaa Suomusjärven kulttuuria.
Moskova Minsk Varsova Kiova FOSNA-kulttuuri KOMSA-kulttuuri Asutusta Petšorassa asti SUOMUSJARVEN KULTTUURI VERETJE-kulttuuri KUNDA-kulttuuri ANCYLUS-JÄRVI Jääkauden jälkeiset 
KASVILLISUUSVYÖHYKKEET Seuraavat tieto-isku-ikkunat 
ovat käytössä: KLIKKAA
edellinen kartta
noin 8.000 cal eKr
seuraava kartta

tieto-iskujen lista
karttavalikko
karttapolitiikka
"käyttöohje"
taustatietoja
palaute/comments

12.01.2005 Mauri Rastas

Paikannusohjeeksi:
Moskova, Minsk,
Varsova ja Kiova.

Huom.:
Itämeri on muuttunut Ancylus-järveksi, sillä keski-Ruotsin yhteyttä Atlantille ei enää ole, eikä Tanskan salmet ole vielä auki.

Arkeologiset löydöt todistavat ensiasutuksen leviämistahdista Suomeen:
ks. tarkempi 8.100-kartta

Punaviivalla on merkitty nykyinen rantaviiva.

Som vi ser från kartan ovan så är det inte alls konstigt att det har hittats 10.000 år gamla boplatser vid Kangos. Isen hade ju smält undan och vattennivån från Bottenhavet nådde då ända dit upp.

2005-02-04  kl 06:30 
Unikt fynd ger mersmak

LULEÅ, KURIREN.
Den lilla grusvägen Kangos-Hukanmaa tar plats i norrbottniska historien.
Bredvid vägen hittades i somras det som troligen är Norrlands äldsta boplats.
Förstummade arkeologer grävde fram nästan 10.000 år gamla eldplatser, redskap samt ben från gädd- och renmåltider.

Mycket har hänt inom arkeologin i Norrbotten de senaste 20 åren.

 På 1980-talet hittades sten-åldershyddorna i Vuollerim, 6.000 år gamla. 2001 upptäckte Silvermuseet i Arjeplog en 9.800 år gammal boplats vid sjön Dumpokjauratj.
Augusti 2004 var det åter dags att skriva om Norrbottens historia. Men allt började egentligen 1993. Då gjorde Riksantikvarieämbetet en inventering i Norrbotten. Vid väg 886 i Pajala, mot Hukanmaa norr om Kangos i Tornedalens övre del, registrerades en boplats.
I samband med att vägen skulle breddas fick arkeologerna vid Norrbottens museum i somras uppdrag att kolla fornlämningen nära Lainioälven. Marken är sandig.
 – Marker som är bra att bo på, säger sommarens grävledare, arkeolog Olof Östlund.
Här anträffades nu intressanta saker. Bland annat en anläggning som var en slags eldstad, en nedgrävd matlagningsplats utan stenar.
 – Den innehöll mycket brända ben som vi skickade till datering, berättar Olof Östlund.
En ny metod användes för att datera benen. Dessa visade sig vara 9.700–9.900 år gamla.
Boplatsen i Dumpokjauratj är lika gammal eller något yngre.
 – Intressant är att båda boplatserna har renben i materialet, vilket tyder på renjakt. Renbenen tyder på att landskapet var renvänligt och att området just frilagts från inlandsisen, kommenterar Olof Östlund.


 – Vi har inte vetat något om den här tiden när de första växterna, första djuren och männi-skorna kommer till vårt område förrän vid utgrävningarna i Arjeplog och Kangos.
Utgrävningarna visar att inlandsisen drog sig tillbaka mycket snabbare än vi trott. På gamla iskartor ligger boplatserna så att säga på isen.
Majlis Granström, chef för landstingets division Kultur och utbildning, minns när Carina Bennerhag, verksamhets-ansvarig för arkeologi vid Norrbotten museum, hörde av sig om boplatsen.
 – Hon skrev i ett e-postbrev att det var så fantastiskt att hon inte kunde sova på natten. Och visst är det fantastiskt. Norrbotten är enda området i landet där historien flyttas bakåt efter varje fynd. Europas sista vildmark där det aldrig funnits människor … tro aldrig på det.
Arkeologerna vill gå vidare i området. Ett sätt är att från myrarna ta upp borrkärnor, vilka kan ge besked om växtligheten på platsen under olika tidsskeden. Då kan man få veta vilken sorts natur som Kangosfolket levde i.
 – Det som också är intressant är att försöka hitta liknande naturområden där det finns boplatser för att se hur gamla de är, säger Olof Östlund. Kangos och Dumpokjauratj är en bra början, men måste vi måste hitta alla boplatser emellan också. Vi vill få en uppfattning om var människorna kom in i Norrbotten.
Fakta/Kangos boplats
För 9.800 år sedan var området vid Kangos boplats tundra. Platsen låg ett par mil från havsstranden, den stora sötvattensjö som Östersjön var då. Troligen har boplatsen använts under en kortare tid.
Oklart är om någon form av skog fanns. Inlandsisen hade just smält bort och kanske var inte iskanten så massiv som man ansett. Ställen med glaciärer och isområden kan ha legat kvar här och där. Mellan dessa kunde människorna förflytta sig.

Teorin är att Kangosfolket härstammade från Norge.
Klimatet var inte så hårt som man kan tro, även om isens närhet bidrog till kyla. Boplatsens invånare fick sin föda från jakt och fiske, kompletterat med ätbara växter. Inget odlades vid den här tiden.
Något oväntat hade invånarna vid Kangos boplats rätt gott om fritid, mer fritid än vad vi har. Själv överlevnaden med att skaffa mat tog bara två–tre timmar per dag. Fritiden kunde ägnas åt sådant som redskapstillverkning och skinnberedning. Detta visas av nutida undersökningar.
På något sätt levde de här människorna ett gott liv, anser Olof Östlund, arkeologen som lett grävningarna i Kangos.
Livet i forntida Norrland var kanske inte i enlighet med gängse uppfattningen: att bebyggarna satt och frös i djurhudar.
Sveriges äldsta boplats finns i Skåne och är 14.000 år gammal.

Håkan Zerpe


Intervju gjort med Arkeolog och historiker Jorma Kalman i anledning av fyndet i Kangos. 

Sänt i Päivän Tima måndagen den 7 februari 2005 kl. 17.10. Reporter var Bertil Isaksson.

Jorma Karlman: " Det här är inget nytt utan vi har genom fynd av kisel alger från den här trakten kommit underfynd med att här måste ha varit en bosättning redan sådär 10000-10500 år sedan. Det gjordes redan för 45 år sedan. Östra Norrbotten är det område som först befriades från istiden häruppe. Alltså Muonioälven och uppåt från Kengis och Lainioälven uppåt från Kangos upp mot Lainio.

De första bosättarna häruppe var jägare och fiskare, och de följde bl.a. vildrensflockarna. Alltså de livnärde sig inte med fångster från havet  (som havsfiske och sälfångst) fast havslinjen ju då var i närheten. Så det är ingen överraskning att man här i övre delen av Norrbotten hittar de första tecknen till bosättning.

Det är inte så noga forskat när isen började dra sig tillbaka häruppe som det är gjort neråt landet, (sagt med anledning av att Norrbottens museums arkeologer säger att man måste skriva om historien häruppe då man börjat hitta boplatser som enligt dom borde ha varit under inlandsisen) Enligt min åsikt kom befolkning hit upp från öster då. Den andra stammen av folk som kom hit för sådär 6000-7000 år sedan är ett helt annat folkslag som kan betecknas som finsk-Baltiska folkstammar. Man kan med andra ord säga att Norrbottens fornhistoria börjar här uppifrån".


Läs också tidigare uppgifter om fornfynd från vår hemsida.

En intressant stenhög mellan Karesuando och Mertajärvi.


Norrlands historia skrivs om
20050221 NSD
           Pilspets från stenåldern.     foto: kurt engström
Hela Doktorsavhandlingen: http://www.umu.se/umu/forskning/index.html .Klicka sedan på pressmeddelanden och avhandlingar.
 

Arkeologen David Loeffler vid Umeå universitet försvarade på fredagen sin doktorsavhandling. Där visar han hur Norrlands förhistoria har försummats, avfärdats och förvanskats. I den ringa mån den alls har uppmärksammats i skolböcker, historieböcker och av arkeologer under 1900-talet.
- Många felaktigheter i historieskrivningen baserar sig på förutfattade meningar och projiceringar av nutiden till dåtiden, säger arkeologen David Loeffler.
Redan på 1900-talet hade arkeologer gjort fynd som berättade om Norrlands forntida historia. Men dessa förklarades bort och det tog 80 år innan forskare och historieskrivare började inse att Norrland har en både lång och annorlunda förhistoria.


Bakvatten
- Norrland har betraktats som ett bakvatten till södra Sverige och har tolkats utifrån en sydsvensk tankemodell och David Loeffler finner fem ständigt återkommande teser:
• Norrland befolkades sent, omkring 3 000 till 2 500 år före Kristus.
• Därefter var regionen glest befolkad av kringvandrande nomader som levde ett mödosamt liv i kyla och mörker.
• En retarderad stenålder dröjde kvar fram till medeltiden, kanske ända in på 1800-talet.
• Utvecklingar och förändringar kom från Uppsala och Mälardalen.
• Norrland var det eviga vildmarksförrådet - och entreprenörer från söder har naturligtvis förstått att ta tillvara rikedomarna.

Men han har inte hittat belägg för någon av de fem teserna i sin forskning.
- Man kan lika gärna vända på alla fem.


Koloni
David Loeffler kommer fram till att Norrland uppfyller alla kriterier för definitionen av en koloni, fullt jämförbar med kolonier i Afrika.
Tolkningen av Norrlands förflutna har varit påverkad, av det koloniala förhållande mellan Norrland och södra Sverige som har rått under de senaste 600 åren.
Kolonisationen av Norrland inleddes på 1400-talet, enligt Loefflers historieskrivning.
Formgiven av ett maktcentrum i Mälardalen har sedan - omedvetet eller medvetet - den förvrängda bilden av Norrlands historia slagit rot.
Ingen arkeolog skulle ifrågasätta ett fynd i Skåne daterat till äldre stenålder.
Men när sådana fynd gjorts i Norrland har de bortförklarats. Till exempel att det har följt med en besökare från syd.

Förvånad
När David Loeffler kom till Sverige från USA för 30 år sedan blev han mycket förvånad över att det saknades böcker om Norrlands historia.
Som arkeolog har han sökt och grävt ut fornfynd i hela Norrland, från Hälsingland till Norrbotten.
Historieskrivningen borde ha handlat om Norrland som rikt, mångkulturellt och självständigt. Ett område med fri handel som alltid har lockat folk. Kontakter och handelsutbyte skedde i alla väderstreck, inte minst i öst-västlig riktning, under en tid då nationsgränser helt enkelt inte fanns.


Ny tankestil
Först 1975, då en arkeologisk institution kom till Umeå, fick embryot till alternativ tankestil möjlighet att börja växa.
Det arkeologiska underlaget från Norrland har vuxit och visar bland mycket annat hundratals åretruntbosättningar med husgrunder från stenåldern och framåt.
Att Norrland befolkades så fort inlandsisen börjat dra sig undan har sent omsider accepterats. Istidens slut beräknas till cirka 8 500 före Kristus.
- Jag är övertygad om att de första människorna i norr såg iskanten vid horisonten, säger David Loeffler.


FAKTA / Norrlands historia
Som forntid räknas tiden från 20 000 före Kristus till 800 efter Kristus. Istiden beräknas vara över cirka 8 500 före Kristus.
Norrland befolkades under äldre stenåldern, direkt efter inlandsisen. En boplats i Pajala kommun som grävdes ut 2004 har daterats till omkring år 8 000 före Kristus.
Endast en del av sydöstra Norrland betraktades som svenskt under vikingatiden, cirka 800-1100 efter Kristus.
Kolonisationen av Norrland inleddes under folkkungatid (cirka 1250-1490) och fortsatte under unionstid (cirka 1490-1520). Först på 1600-talet ingick hela Norrland i Sverige.

Anders Edholm/TT  Läs mer om: kvanland.html


De äldsta stensättningarna

i Sverige finns i Norrbotten!

Stenåldersgraven från Ansvar i Överkalix socken

daterad till ca 5000 f Kr. Foto L Liedgren, 1996.

 

Vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering 1990 i Överkalix socken

påträffades ett tiotal märkliga stensättningar. Det som främst utmärkte gravarna var att rödockrafärgad jord förekom mellan stenarna i fyllningen. I de flesta fall påträffades också stenålderslämningar i närheten av gravarna. Läget och den genomgående höga nivån över havet antydde att gravarna var mycket gamla.

Resultaten, som förstärktes genom ytterligare några fynd av stensättningar med rödockra i andra områden, pekar på att det rör sig om stenåldersgravar.

 

Den allmänna meningen har varit att gravkonstruktioner synliga ovan mark börjat anläggas

först under äldre bronsålder i Norrlands kustområde. Dessutom hade endast en stenåldersgrav kunnat beläggas i hela Norrland fram till 1990, en hällkista under flat mark som undersöktes 1923 i Medelpad. Genom flera olika undersökningar har det nu bekräftats att gravläggningar markerade av

stensättningar åtminstone går tillbaka till senmesolitisk tid (ca 5000 f Kr) i Norrbotten. De

äldsta gravtyperna är stensättningar med rödockra.

 

Graven vid Ansvar

En ansamling av stensättningar med rödockra finns vid Kalix älv, ca 3 mil norr om Överkalix

samhälle. Gravkomplexet tillhör de nordligast kända rödockragravarna. De äldsta lämningarna är belägna längst i norr. När gravarna anlades låg de sannolikt på en mindre avlång ö.

På södra delen av ön finns tre rödockragravar, boplatslämningar samt några gropanläggningar.

De senare kan ha varit små hyddor eller förvaringsanläggningar. Gravarna är anlagda på avsatser och krön med vid utsikt över en dåtida fjärd. En grav är rektangulär och två är rundade stensättningar. Den rektangulära hade en speciell utformning.

Stensättningen, som begränsades av en rektangulär stenram, hade en fyllning av rödockrafärgad

sand. På samma terrass som den rektangulära graven fanns boplatsspår. Graven

undersöktes och boplatsytan delundersöktes 1995–1996. Dateringar visar att platsen använts från ca 5200 f Kr – 4800 f Kr. 

Boplatsen i anslutning till graven visade sig vara rik på artefakter, brända ben och skörbränd sten.

Stenmaterialet domineras av kvarts, grönsten samt gråsvart bergart. Kvartsit och flinta förekom

i ringa utsträckning. En del föremål av ben och horn påträffades också. Benanalyserna visar att jakt på säl samt fiske av gädda och sik varit

 

Gravläggningen

Vid utgrävning av graven visade sig rödockran förekomma 10–15 cm ned i marken. På ca 0,4

m djup under torvytan påträffades en avlång grop. I kortsidorna samt i mittpartiet av gropen stack fem större stenar fram. När fyllningen i gropen och stenarna tagits bort, påträffades

rester av en ca 1,6 m lång människa.

Skelettet framträdde som gulvita färgningar.

Stenarna visade sig vara lagda omedelbart ovanpå den döde. Den döde var lagd i utsträckt

ryggläge med fötterna tätt ihop och armarna tryckta längs bröstkorgens sidor med händerna placerade över bäckenet. Huvudet var vridet på så sätt att ansiktet låg med blicken mot land. Längs kroppen fanns spår av rödbruna och mörka färgningar. Hela huvudpartiet var indränkt med rödockrapulver. Kroppshållningen tyder på att den dödes lemmar varit surrade. Sannolikt har personen virats in i hudar eller pälsverk som surrats, varefter stenarna lagts ovanpå. Två föremål som kan tolkas som gravgåvor påträffades i bröstområdet. I samband med gravgropen under

stensättningen fanns även rester efter en härd, som uppenbarligen använts vid begravningsceremonien.

 

Väl utvecklad gravrit

Rödockragravarna visar att jägarfolken i Norrbotten hade en väl utvecklad gravrit, som

påminner om samtida gravläggningar i Finland, men även i Sydskandinavien. Någon motsvarighet till de ovan jord uppbyggda stensättningarna finns dock inte i sistnämnda områden. De förhistoriska jägarfolkens sed att använda rödockra vid begravningar är främst utbredd under äldre stenålder i norra Europa.

Under loppet av den yngre stenåldern minskar användningen av rödockra, för att så småningom

helt försvinna. Upptäckten av stensättningar med rödockra har gett nya infallsvinklar på stenålderns

gravläggningar i Norrbotten. Det har bl a inneburit att hela gravmaterialet i Norrbottens kustland kunnat tolkas på ett bättre sätt. En stor mängd gravar som tidigare ansetts tillhöra

bronsålder, kan i dag på goda grunder istället föras till stenåldern. De flesta av dessa gravar

ligger i miljöer som i stort sett är orörda sedan stenåldern.

LARS LIEDGREN


Möten mellan människor

Bland s k naturfolk och i tidiga kulturer förmedlades kunskap mellan generationer

genom sagor, myter, danser och riter. Dessa förklarade världens skapelse

och naturens ordning i livet, andevärlden och döden. De beskrev och förklarade samhällets regler och människornas förhållande till varandra.

 

Naturen beboddes av andar (eller gudar). Platser där man hämtade sitt råmaterial blev heliga platser. Alla som hämtade material från samma plats betraktades som en del av familjen eller

klanen. Även olika redskapsfomer eller färg- och mönstersättningar signalerade vem man var och vilken roll man hade. En pilspets kan vara ett lika effektivt vapen oavsett modell och ett

keramikkärl kan dekoreras på en mängd olika sätt. Trots detta finns inom ett stort område från Överkalix i väst till Onegaområdet i öst likadana pilspetsmodeller och liknande keramikdekor.

 

Vi vet att förhistoriska människor gjorde långa resor – något som är nödvändigt om man är jägare och samlare. Bytesdjuren rör sig över stora områden och människan måste följa med för att spåra djuren och hitta bra fångstområden. Vi är också sociala varelser som har lusten att resa, upptäcka och knyta kontakter.

 

Utgrävningen på Lillberget

Lillberget har likheter både med andra norrländska kustboplatser och med boplatser från samma tid i Finland, Baltikum och Karelen. Kvartsen är det vanligaste stenmaterialet på boplatserna i Nordfennoskandien och det gäller även Lillberget. Däremot är den karbonska flintan som finns på

Lillberget ovanligare. Karbonsk flinta har sitt ursprung i Vitahavsområdet eller Onegaområdet och importerades därifrån till Finland, Baltikum och norra Sverige. Med denna import kom några modeller av pilspetsar som slogs med särskild teknik – bl a en s k mandelformad typ. Vi har hittat en sådan på Lillberget. Eftersom inga andra spetsar är slagna med samma skicklighet kan man anta att inte bara råmaterialet utan även den färdiga pilen är ett importföremål. Den måste ha betraktats

som ett praktföremål som inte vem som helst fick i vängåva.

 

Från Baltikum har man importerat bärnstenspärlan som hittades i vad vi tror är en gravläggning. Anledningen till att vi antar att det är en grav, är likheter i behandlingen av de döda inom den kamkeramiska kulturen från samma tid. Den döda är täckt med rödockra och näver och en flat sten förankrar henne vid marken. Som gravgåvor finns en liten kruka och bärnstenspärlan.

Eventuellt har även en pilspets och en sälfigurin fått följa med till livet efter döden.

Ett annat uttryck för att man tillhör samma kultur är keramikens dekor. Kamstämplarna (som fått ge namn till hela kulturen) arrangeras under denna period i strikta horisontella fält och geometriska mönster. Kännetecknande för den kamkeramiska kulturen är dock tillverkningen av figuriner i lera.

 

Det finns både en typ av männskoidoler som är böjda – vi tror oss ha funnit delar av sådan bl a i närheten av gravläggningen – och djurfiguriner som vår lilla säl.

Vid resor som Lillberget-borna gjorde runt Östersjön utväxlades gåvor och idkades handel. Råmaterial och föremål ingår alltså i byteshandel som handelsvärde eller symbol för vänskapsband

mellan folk. De föremål och företeelser som vi hittat på Lillberget berättar – även om de i sig är vackra och intressanta – främst om möten mellan människor.

ANETTE FÄRJARE


Boplatsvallar i Torne älvdal

Tornedalens förhistoria kännetecknades förr främst av ’’Nordbottniska redskap’’. Idag

är nog begreppet ’’boplatsvall’’ det närmast kan beskriva Tornedalens och för övrigt även större delen av Norrbottens ’’nya’’ forntid. Nedgrävda hyddbottnar och förrådshushållning i grävda gropar är också en cirkumpolär företeelse.

 

1984 fick Riksantikvarieämbetet ett lokalkontor i Luleå, vars uppgift blev att i nära samarbete med Lantmäteriets produktion av en ny ekonomisk karta bedriva fornminnesinventering i

Norrbottens och Västerbottens län. Tidigare fanns RAÄ:s inventeringar och undersökningar i samband med vattenkraftutbyggnaden, som dock främst var koncentrerade till Norrlands

mellersta och västra delar.

 Kalix älv och Torne älv förblev outbyggda och därmed också oinventerade.

Idag är det knappast någon överdrift att påstå att det ’’nya’’ fornlämningsbeståndet avsevärt har nyanserat bilden av forntiden i Norrbotten. På Killingholmen vid Järtajaur i Jokkmokk

finns en fornlämningslokal som är 8000 år gammal. 

Alträsk vid Boden är en annan undersökt lokal, som är 7000 år. Vuollerim 6000 är ett begrepp mer än något annat. Lillberget vid Överkalix är en 5000 år gammal boplats med kamkeramik. Saivaara ’’stenåldersby’’ i Nedre Tornedalen och Merasjärvilokalen

i närheten av Muodoslompolo är några andra av de mest kända ’’nya’’ fornlämningslokalerna. Alla med det gemensamt att där finns boplatsvallar – och detta i trakter som bara för några årtionden sedan inte ansågs ha någon egentlig forntid alls.

 

För 4000 år sedan började Torne älvdal att vara befolkad i hela sin utsträckning och från denna tid finns också större bebyggelsecentra. Där fanns centrala fångstboplatser med väl

organiserade jägarsamhällen med stor kunskap om byggnadsteknik och förrådshushållning, ’’stenåldersbyar’’ och säljägarboplatser i Nedre Tornedalen, säsongsboplatser med

förrådshushållning i större byggnader i mellersta Tornedalen och ett folk i övre Tornedalen med kontakter både i öst och med det norska kustområdet.

Gropologi

’’Gropologi’’ kan man skämtsamt kalla den arkeologi som lett fram till denna nya kunskap om förhistorien i norr. Nedgrävda hyddor för såväl bostäder som ekonomibyggnader, fornlämningslokaler i ett så gott som opåverkat kulturlandskap.

Därför hör de också till landets bäst bevarade hyddlämningarna från stenåldern.

 

Med utgångspunkt från en kulturmiljövårdsplan, som jag tillsammans med arkeologen Åsa Algotsson skrivit för Pajala kommun, bedömde vi området kring Erkheikki/Juhonpieti

vara ett område där förhistoriska boplatser kunde finnas. Fornlämningarnas antal utökades långt över förväntningarna. I ett område på båda sidorna av Torne älv, två mil uppströms

Pajala, finns idag 62 lokaler med förhistoriska lämningar registrerade.

Tidigare var 4 fångstgropar kända i området. Den vanligaste fornlämningskategorin är boplatsvallar (hyddbottnar). Dessa uppgår till ca 50 stycken.

 

Området kring älvstränderna vid Erkheikki/Juhonpieti utgör alltså en förhistorisk kulturmiljö, dvs ett boplatskomplex beläget i ett naturgeografiskt mycket intressant område, med stenåldersboplatser, boplatsvallar, boplatsgropar, kokgropar och samiska lämningar i form av gamla härdar m m.

Läget intill älven med dess många vikar, uddar och bäckinflöden samt det väldränerade sandiga hedområdet gjorde detta område attraktivt för bosättning redan under stenåldern. 

 

Här levde man av jakt, fångst, fiske och samlande. Med hjälp av ben som vi funnit brända i kokgropar, vet vi att man fångade bäver.

Under åren 1992–95 har undersökningar och karteringar utförts på flera olika fornlämningslokaler längs Torne älvdal inom forskningsprojektet ’’Samhälle och bebyggelse i östra Norrbotten under neolitisk tid’’, som bedrivs av arkeologiska institutionen vid Umeå universitet. Jag har undersökt 10 boplatsvallar i området kring Erkheikki/Juhonpieti i Pajala kommun. Samtliga har visat sig vara lämningar efter nedgrävda byggnader, ca 0,5–0,8 m under ursprunglig markyta. De har varit 5–6 m långa och upp till 3 m breda. Innanför vallarna påträffades tydliga förkolnade träkonstruktioner. Något slags golv kan också skönjas. I några går det att urskilja en terrassering på längden med hyllor längs långsidorna och en gång i mitten. I anslutning till någon av gavlarna bör ingången ha funnits.

 De flesta av de undersökta byggnaderna innehåller fortfarande resterna av förkolnade kraftigare

takåsar, som de sluttande långväggarna har vilat på. Inne i byggnaderna förekommer inga föremål eller andra fynd. Där finns heller inga spår av någon härd eller några skärviga eller skörbrända stenar. Däremot har en enkel skifferkniv, ett nordbottniskt redskap, kvartsstycken samt kvartsavslag, koncentrerade till små begränsade ytor med brända ben och skörbränd sten, hittats utanför vallarna. En tänkbar tolkning av dessa konstruktioner är att de utgjort någon form av förrådsbyggnader i ett större fångstsamhälles viktigare resursområde, koncentrerade till lättdränerade sandhedar intill älven. C14- dateringar av de undersökta anläggningarna ligger i huvudsak i tidsintervallet 3900–3600 BP, dvs boplatsvallarna tillhör

samma kontext under slutet av neolitikum och början av epineolitikum (bronsålder).

 

De kan ha innehållit gruppvisa ’’visten’’ med 3–5 förråd för varje familjegrupp och hyddor med olika funktion, bostäder strax intill av en enkel lätt konstruktion, som inte avsatt spår i terrängen, endast antyds av härdar, kokgropar, kvartsavslag och skärvstensförekomster.

En vår- eller sommarboplats i en älvdalskultur omgiven av skogsinlandet upp till vattendelaren.

BROR-TOMMY STURK


Stenåldersfynd gjort i Västerbotten

2004-11-01  kl 07:51 
8000-årig boplats hittad i Västerbotten
UMEÅ. TT.
Ett intressant fornfynd har gjorts i Västerbotten där den äldsta hittills kända kustboplatsen påträffats. Platsen var bebodd för drygt 8 000 år sedan. 

Rester från verktygstillverkning, brända ben från säl och en yxa är några av fynden som gjorts på platsen som ligger mellan Hössjö och Gräsmyr i södra Västerbotten. Den ligger 160 meter över havet i ett område som skogsavverkats och markberetts.
För drygt åttatusen år sedan var platsen en udde vid havet. Där bodde människor under vissa delar av året, kanske främst under hösten och vårvintern för att jaga den kustnära sälen. 
– Det rör sig om minst fyra boplatser, säger Eric Sandén, en av projektledarna för Skog och historia vid Umeå universitet.
– Kvartsen och kvartsiten som vi hittat finns närmast lokalt i Vilhelminaområdet. Yxan som hittades helt öppet i ett traktorspår är gjort i grönsten som inte heller finns naturligt i området. Det skulle kunna tyda på att människorna rört sig över ett större område eller att kontakten med andra bosättningar varit större än man tidigare trott, säger Berit Andersson, en annan av projektledarna vid Umeå Universitet, till Västerbottens Folkblad.