Enontekis lagtima tingslag den 24 februari 1818

Skattläggning av Hemman efter frihetsår

Nr.2

Högädle Herr Häradshövding samt den Högtärande Häradsrätten

Som frihetsåren för krononybygget Nr. 7 Karesuando by af Enontekis Lappmarks Kongl. Svenska område, med förlidit år till ända gått,

Och bemälte Nybygge som det för närvarande innehaves af afl. Olof Olofssons Karsikos Änka, Karsiko, Anna Pehrsdotter, således med detta år kommer i Skatt att ingå, så får jag anhålla det Herr Häradshövdingen och Högtärade Häradsrätten behagande å berörde Krono Nybygge utsättas Provisionell skattetal.

Med högaktning framhärdar

Zacharias Grape


25 februari

§ 25

S.D. Ingav Kronobefallningsmannen Herr Commisions Landmätare Isak Grape en sålydande till Härads Rätten ställd skrift: Nr. 9

Som upplästes, varefter Härads rätten i grund av dess kännedom om Sujajärvi Nybygges förmåner, aktade skäligt till Kronobefallningshavandes vidare prövning, derå föreslå 5/32 mantal skatt.


Den 26 februari 1819

§ 23

S.D. Ingav Kronobefallningsmannen Herr Commisions Landmätare Högaktade Isac Grape, en sålydande till Härads Rätten ställd skrift:

Nr.9

Som upplästes. Varefter så väl Nämnden som närvarande Tings menigheten gav av handen, att enligt den kännedom de ägde om ovannämnda Nybygges beskaffenhet, kunde densamma icke möjligen tåla högre skattetals avsättande, än som Kronofogden Grape föreslagit.

Varför Tings Rätten får till Kongl. Respektive Befallningshavandes prövning och avgörande vördsamt överlämna, om ej 1/16 mantals skatt kunde för Krono Nybygget Nr: 9 i Karesuando, innehavaren Niva,Pehr Hendriksson, finnas lämpligt.

Skolandes protokoll utdrag häröver Kronofogden Grape medelas.


Den 3 mars 1823

§ 63

S.D. Uppläste Herr Commisions Landtmätaren och Kronofogden Grape, Isac inför Tingsmenigheten innevarande års Jorde bok och Socknejämnknings längd för Enontekis Tingslag, däröver intet var att anmärka, varöver Bevis skulle å Jordeboken och Socknejämnknings längden antecknas.

 

År och dagar som förr skrivna stå

På Härads Rättens vägnar

Caretof Modin