Ur rennäringsdelegationens sammanträde den 18 september 2003.

Hållen hos länsstyrelsen i Norrbottens län.

 

I rapporten Ren 2000 , konstaterar länsexpert Jan-Ivar Rönnbäck att; "hela Norrbottens län är i sin helhet renskötselområde".

Detta felaktiga påstående har bl.a. Lantbrukarnas Länsförbund och Norrbottens Skogsägare påtalat att, det måste vara en missuppfattning av länsstyrelsens tjänstemän. De lovade också att ändra på sin skrivelse till Jordbruksverket och rapportera hur det faktiskt förhåller sig häruppe i lappmarken.

En annan fråga som togs upp var när tjänstemannen Erik Gustavsson, som har hand om markupplåtelse samt jakt och - fiske ärenden ovan odlingsgränsen, meddelar samebyarnas beslut i ärenden till den sökande. Han skriver som slutvinjett på samebyarnas negativa beslut att ; "Får överklagas endast av samebyn". Man kan  ju fråga sig vilken anledning de har att överklaga sitt eget beslut? 

Som  svar på detta sin vedertagna skrivning, hänvisar han på rennäring lagens 99 § (1971:437) Man kan ju då undra, när har rennärings lagen fått större kraft än Sveriges rikets demokratiska grundlag, där det stå bl.a. att:" alla medborgare i landet har lika rätt "?

I samband med EU-medlemskap skrev Sverige ett Grundlagsskydd för näringsfriheten 1994. Det står i regeringsformens 2 kap. 20 § bl.a.:

" Att begränsning i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas endast för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag ". ( I detta fall samebyns rennäring ).De bofasta innehade också renar tidigare och drev s.k. skogsrenskötsel som komplement till jakt och fiske. Rennäringen monopoliserades i samband med en renäringslag 1928 i Sverige.

(Hela protokollet från rennäringsdelegationen senaste sammanträde går att läsa på länsstyrelsens hemsida) Läs mer om Ren 2000 här.