Bil 7

Enontekis Lagtima tingslag den 6 September 1855

Syneprotokoll

År 1855 den 6 september förrättades av undertecknad biträde av fjärdingsmannen Mämmi Olof Amundsen och f. Nämndemannen Tornberg Salomon med anledning av Kungl. Befallningshavandes Remissorial Resolution den 25 november 1853 samt efter i behörig tid kungjord termin, syn och besiktning å de lägenheter invid Könkämä älv emellan Naimakka och Kummavuopio, varav Naimakka, Petter Olofsson söker anlägga och uppodla. Ett nytt Krono Nybygge, som och till bekvämligheter länder för vägfarande emellan Norge och Svenska lappmarken.

Härvid tillgick som följer:

Färdig äng Rödnings land

1

Till gårdsställe och gärde utsyntes en trait bestående av en liten höjd vid älvstranden nedanför Saarikoski fors beväxt med små björkskog. Jordmånen består av sandmylla och ansågs efter begödsling komma att avkasta minst

Lass

Ruik

Lass

3

Ruik

2

Vittangi suandon maat tvenne stycken små ängslogar nära invid bostaden

 

4

   

3

Leveäsuandon saari en holme å älven nära invid bostaden

2

   

5

4

Weivijoki en bäck som tager sitt ursprung från Kirkkojärvi och har sitt utlopp uti Suvijoki båda sidor om bäcken jämte träskstränderna

3

5

   

5

Nakerinivan jänkkä en myra invid sistbeskrivne lägenhet

 

4

   

6

Kivivuopio jemte Ulkuniemi

 

2

   

7

Fiellajänkkä ½ mil i väster

 

5

   

8

Suvijoki båda sidor om bäcken ifrån dess utlopp i älven 1/8 mil uppför beväxt med vide till en del

4

5

18

 
 

Tillsammans

11

5

22

 

Fiskevatten finnes förmånligt invid bostaden samt mulbete å närmaste kronoallmänning.

Alla här ovan beskrivna lägenheter ligga intill varandra på högst ¾ mils avstånd ifrån bostaden och då de äro krono samt odisponerade för de ansökta ändamålet tjänligen tillräckliga och användbara få synemännen för sin del tillstyrka desammas upplåtande åt sökanden till ansökt ändamål, helst hinder därav heller icke uppstår för bildande av sådana gemensamma renbetesland som uti Kungl. Avvittringsstadgan den 13 december 1850 avses.

Den här ovan beskrivna traiten till bostad ligger belägen vid den allmänna vägen för de personer som besöka norska marknaden i Lyngen, på 2 ½ mils avstånd ifrån krononybygget N:r 1 Naimakka och tre mils avstånd till Kumma N:r 1 och 2.

Gott renbete gives alla tider på året varför en åbo här vore så mycket bättre.

Sålunda förlupit, betygar dag som ovan

På syneförrättningens wägnar

J Lidström


Enontekis Lagtima domsaga den 6 mars 1872

§ 18

S.D. Företrädde Herr Pastor Curtelius, J O och angaf sådan skrift.

" Härmed överlåter och försäljer jag mitt egande renmärke åt Pastorn J.O. Curtelius för ett öfverkommet pris, och äger Pastorn Curtelius således att begagna mitt märke å hans renar,

som erkännes och försäkras.

Karesuando den 11 April 1871

Per Jonsson Labba / bom /

Vittnen:

Nils Larsson Sima / bom / Zacharias Andersson /bom /

Jemte ett märke, och som Labba är med döden afgången, och af tingsmenigheten upplystes att den företedda märket warit Labbas, så fann rätten skäligt, då intet hinder mött, låta Pastor J.O. Curtelius begagna detsamma.