http://www.regeringen.se/sb/d/2665/a/43174

 

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige har startat sitt arbete. Läs intervju med Bengt Westerberg, en av 10 ledamöter i delegationen.

 

Läs mer om den nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter i Sverige

 

Läs Nyamko Sabunis tal (Hållen under MR-dagarna i Malmö)


Förra regeringens planer:

 

135 åtgärder för mänskliga rättigheter i Sverige

 

Jens Orback

Demokratiminister

*****

 

4.3 Nationella minoriteter och urfolk

Nationella minoriteter

De svenska nationella minoriteterna är samer, som också är ett urfolk, sverigefinnar,

tornedalingar, romer och judar. De språk som skyddas genom minoritetspolitiken

är samiska (alla former), finska, meänkieli, romani chib (alla former) och

jiddisch.

En rad internationella dokument behandlar frågor om nationella, etniska, religiösa

eller språkliga minoriteter. Enligt FN:s konvention om medborgerliga och politiska

rättigheter ska de som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter få ha ett

eget kulturliv, utöva sin religion och använda sitt eget språk.

 Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter

(ramkonventionen) och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

(minoritetsspråks konventionen) utvecklar skyddet för nationella minoriteter. I den

svenska grundlagen sägs att etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter

att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas.

 

I februari 2000 anslöt sig Sverige till ramkonventionen och minoritetsspråkskonventionen.

Den svenska politiken om nationella minoriteter grundar sig på bestämmelserna

i dessa konventioner.

Målet för minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och

stärka deras möjligheter till inflytande. Det är också ett mål att stödja de historiska

minoritetsspråken så att de hålls levande.

I april 2000 trädde minoritetsspråklagarna i kraft. Dessa lagar ger enskilda personer rätt att använda samiska, finska och meänkieli i kontakter med förvaltningsmyndigheter och domstolar. Lagarna gäller i vissa kommuner i Norrbotten (så kallade förvaltningsområden).

 

Läs mer: FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 27,

Europa rådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.

36

Regeringen har låtit utreda om de områden där den enskilde har rätt att

använda samiska och finska i kontakter med domstolar och förvaltningsmyndigheter bör

utvidgas. Under våren 2006 har utredningarna skickats till berörda parter för synpunkter.

Regeringen tänker återkomma till riksdagen med förslag mot bakgrund av utredningarna.

37

Regeringen kommer med början 2006 att genomföra flera åtgärder för att

förbättra romernas situation i Sverige. Åtgärderna ska bland annat motverka diskriminering

och öka kunskapen hos myndigheter, kommuner och romerna själva om romernas

livsvillkor i Sverige. Arbetet ska ske med aktiv och öppen medverkan från romer.

38

Regeringen kommer under 2006–2009 att utöka samrådet med de nationella

minoriteterna. Företrädare för de nationella minoriteterna kommer bland annat att

bjudas in till diskussion när Sverige rapporterar till Europarådet om hur minoritetsspråkskonventionen och ramkonventionen följs i Sverige.

39

Regeringen tänker under 2006 lägga fram en plan för arbetet med att sprida

kunskap och medvetenhet om vad Europarådets konventioner om nationella minoriteter

och minoritetsspråk betyder för Sverige.

40

Skolverket har lagt fram en rapport om utbildningssituationen för de nationella

minoriteterna. Regeringen överväger vilka åtgärder som bör genomföras på grundval av

denna rapport.

*****

41

Regeringens mål är att Sverige ska ansluta sig till ILO:s konvention (nr 169) om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder så snart det låter sig göras.

Regeringen lämnade i februari 2006 en proposition till riksdagen med förslag om att Sametinget ska få fler myndighetsuppgifter och på så sätt ökat inflytande.

43

Arbetsgruppen för en nordisk samekonvention lämnade i november 2005 ett förslag till konventionstext. Nästa steg är att tillsätta en nordisk förhandlingsdelegation som ska utarbeta en slutlig konventionstext.

*****

Regeringen kommer under 2006– 2009 att arbeta för att öka spridningen

av dokument om hur Sverige följer internationella överenskommelser om

mänskliga rättigheter. Många sådana dokument kommer även i fortsättningen att översättas till svenska.

******