Socialdemokraterna kräver:

Permanenta fjälljakten!

I en motion till socialdemokraternas distriktkongress i Norrbotten föreslår Karl Rune Bergdahl och Thomas Widén att nuvarande upplåtelsesystem för småviltjakt och fiske på statens marker i fjällen ska permanentas.

Motionärerna konstaterar att det nya upplåtelsesystem för småviltjakt och fiske som infördes 1992, har fungerat väl under mer än tio års tid och att de invändningar som framförts visat sig sakna grund. Motionärerna konstaterar också att intensiv renskötsel gått att förena med jakt, fiske och annat friluftsliv även på marker, där staten inte är ägare, men att den mediala uppmärksamheten från dessa områden varit obefintlig.

I en annan motion till partikongressen vill Karl Rune Bergdahl och Tomas Widén att Sverige inte ratificerar ILO-konventionen och att sametingets roll omprövas. Han vill också att rennäringslagen omarbetas från att tydliggöra särintressen till ett regelverk som är anpassat till ett modernt, integrerat och utvecklande samhälle, där hänsyn och balans råder mellan olika kulturer, näringar och intressen.

Bernt Karlsson

( Klipp från Svensk Jakts nyhetsbilaga 9 december 2003)

Kommentar: Vi stöder motionen och vill bara tillägga att i Torne lappmark hade ursprungsbefolkningen jakt och fiske som sin huvudnäring i början och därefter började en mindre form av boskapsskötsel växa fram. Den del av områdets historia är ej ännu forskat och skriven i Sverige, utan alla utredningar och forskningar startar från den samiska synvinkeln. (Läs gärna på vår hemsida bl. a. om Norrlands jakt och fiske).

Suonttavaara Lappby