Medborgarförslag

Jukkasjärvi den 31 januari 2007

Jag har i dag lämnat följande medborgarförslag till kommunkansliet i kieruna kommun. Enligt kommunkansliet kommer förslaget att behandlas den 12 februari då nästa kommunfullmäktige hålls.

"Till
Kiruna kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Medborgarförslag


1999 stiftade riksdagen en lag gällande skyddet av tornedalingar/kväner(lantalaiset) och samer vilka är de två absolut största minoriteterna i Kiruna kommun. Oberoende forskning av varandra världen över har visat att det för minoriteternas identitetsutveckling och självkänsla är ytterst viktigt att de får lära sig om sin bakgrund och historia, att behärska sitt språk och att bevara sin kultur. Därför lämnade regeringskansliet en anvisning till Pajala, Övertorneå, Haparanda, Gällivare och Kiruna kommuner att utveckla sina förskolor/skolor i syfte att ge sina minoriteter lärdom i sin ursprungshistoria, lära sig att uttrycka sig skriftligt och muntligt i sitt hemspråk samt möjlighet att utveckla sin kultur. Regeringskansliet påpekade även vikten av att de uppräknade kommunernas äldreomsorg, inom öppen hemtjänst och särskilda boendeformer, måste erbjuda äldre möjlighet att kommunicera på sitt hemspråk eftersom erfarenhetsmässiga rön visat att människor i en viss ålder oftast regredierar till sitt ursprung.

Av Kiruna kommuns ca 23 300 invånare är ca 2 000 av samiskt ursprung. Det finns dock ingen uppgift på hur många som har sitt ursprung som tornedalingar/kväner men mycket troligt är att långt över hälften av Kirunas befolkning har denna härkomst. Vi som tillhör denna minoritet anser oss förfördelade av Kiruna kommunfullmäktige eftersom kommunen saknar politiska direktiv och mål för denna minoritets behov av tydligt stöd och för meänkielis bevarande. Vi anser därmed att Kiruna kommunfullmäktige bryter mot de statliga direktiven och snarast måste utforma riktlinjer till nämnder och förvaltningar i syfte att stödja och skydda minoritetsspråken samt dessutom informera sina invånare om minoriteterna.

Medborgarförslaget uppdelat i 6 punkter:


1. Kiruna kommun ska fr.o.m. höstterminen 2007 i sina samtliga förskolor införa lekfulla teman gällande "Minoriteterna samer och tornedalingar/kväner, deras språk, kultur och historia" på det sätt och med det antal timmar som förvaltningen anser vara rimligt. Stöd för planeringen för detta kan fås genom länsstyrelsen och skolverket.


2. Kiruna kommun ska fr.o.m. höstterminen 2007 i sina samtliga skolor införa ämnet "Historien om samerna och tornedalingararna/kvänerna - deras ursprung, språk och kultur" på det sätt och med det antal timmar som förvaltningen anser vara rimligt. Stöd för planeringen för detta kan fås genom länsstyrelsen och skolverket.


3. Kiruna kommun ska fr.o.m. höstterminen 2007 i sina samtliga skolor införa undervisning i samiska och meänkieli på det sätt och med det antal timmar per månad som förvaltningen anser vara rimligt. Stöd för planeringen för detta kan fås genom länsstyrelsen och skolverket.


4. Kiruna kommun ska fr.o.m. 1 januari 2008 i sina samtliga hemtjänstområden och äldreboenden garantera att meänkielitalande och samiskttalande får den tillgång de önskar till personal som talar deras modersmål. Detta ska utgå som en skriftlig kvalitetsgaranti från förvaltningen till brukarna. Stöd för planeringen för detta kan fås genom länsstyrelsen och socialstyrelsen.


5. Kiruna kommunfullmäktige ska delge samtliga invånare kommunen, snarast detta är möjligt, information om de två största minoriteterna samer och tornedalingar/kväner genom kommunblad, lokala tidningar och hushållsblad.


6. Kiruna kommunstyrelse ska gemensamt med förvaltningen och länsstyrelsen utvärdera denna satsning under 2008 inför ett nytt beslut till 2009.

Slutligen kan nämnas att Europaunionen stödjer alla Europas minoriteter varför ytterligare information, stöd och medel kan nås genom Europaunionen. Kiruna kommunfullmäktige kan dessutom genom Pajala kommun införskaffa mer information och erfarenheter om möjliga vägar till framgångsrikt minoritetsarbete.

Bengt Johansson-Kyrö
Nybyggarvägen 28
98191 JUKKASJÄRVI
Mobiltel: 073- 0747770
e-mail: bengt.j-k@hotmail.com"


KVÆNSK (Länk till ett barnehage i Nord-Norge).

Kvenkulturcenter.

http://www.porsanger.kommune.no/

VADSØ Ordfører i Porsanger oppgir full aksept av de tre kulturene i Porsanger som årsak til at kommunen ikke har opplevd hets mot det samiske. Satsing på tre kulturer vil etter hvert resultere i nasjonal satsing i millionklassen – også i kvenkulturen.

Kommunen vedtok tidlig i 90-tallet at den har tre kulturer og er trespråklig.
– Hvorfor vedta noe man er? Det spurte mange.I ettertid har dette vist seg at dette var veldig klokt gjort. De tre kulturene er likestilte og vi har ikke fått det bråket mot det samiske som preger mange andre kommuner. Politikerne vår var vise og forutseende, sier ordfører Bjørn Søderholm.
Han konstaterer at revitalisering av samisk er kommet langt.
– Den tredje pilaren er like viktig. Har du ikke respekt for dine røtter, får du ikke ut det du har av kreativitet og skaperevne. Og det er ikke din tap alene, men for hele samfunnet.
Satsing på kvensk kultur betyr for eksempel at Børselv har opplevd en aldri så lite strøm av folk som flytter til bygda.


Läs om det internationelle grundlaget: http://www.stortinget.no/inns/2000/200001-145-003.html

....................Disse medlemmer er kjent med at kvenkultursenteret i Nordreisa har planlagt byggestart i 2002 og at Nordreisa kommune har søkt om statlig tilskudd til senteret. Disse medlemmer ber Regjeringen i budsjettet for 2002 komme med framtidsplan for sin medvirkning til realisering av planene for Kvænkultursenteret i Nordreisa slik at også dette kan bli fullført.

Disse medlemmer ber også Regjeringen redegjøre for Regjeringens forsknings- og mediepolitikk for kvener og andre minoriteter og legge fram forslag for å følge opp meldingens intensjoner på disse punktene.
Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til sin generelle kommentar innledningsvis vedrørende en konkret tidsplan.
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader under kap. 1.2........


Sveriges Kväners krav:

1.Regeringen bör därför se som sitt ansvar att utan dröjsmål tillskapa en utredning om landets urbefolkning (kvenerna) och erkänna denna befolkningsgrupp som en av landets urbefolkning.

2. Sverige bör också utan dröjsmål starta en rättshistorisk opolitisk och opartisk utredning som gäller hela lappmarken. Alltså från 1500-talet och framåt följa befolkningens mark- och vatten användning, befästning och skattebetalning över sina områden. Denna utredning har man redan gjort om övre lappmarken i Finland (den gäller delvis våra områden) och den gavs ut i höst 2006. Man kan då ha forskningens resultat och dokumentation för kommande politiska beslut. Då skulle man slippa de oändliga domstolsärenden om vem som har bättre rätt till mark och vatten häruppe.

3. Det är också vårt människorättsliga krav att Sverige, gör som man har gjort i Norge, beviljar medel och möjligheter för vårt folk häruppe att bilda en kultur och forskningscentrum för kvänerna,  i Karesuando. (Minoritetsstöd)

I dagsläget har vi två ideella kulturföreningar som verkar och försöker ta fram våran dokumenterade historia i området, Suonttavaara lappby och Kvenlandsförbundet.