Likhet mellan språken

Ur boken, Major Peter Schnitlers GRENSEEKSAMINASJONSPROTOKOLLER 1742-1745, band III. Sammanställt av Lars Ivar Hansen och Tom Schmidt.

Kommissionen använde de boende och vistande ortsbefolkningen som vittne till hur riksgränsen skulle dragas och hur markerna historiskt hade används.

Betydelse på Norska(översatt till svenska) Lappiska eller Finske ord Karelska eller Storfinländska ord (översatt till meän kieli)
Renskinn handskar Kistak Gienhatt (Kintat)
Husbonde Eisæd  Isanda (Isändä)
Matmoder Aned Amanda (Emändä)
Dræng Ræng Dræng (Drengi)
Tjänste-Piga Balvelin-Piga Balvelima Piga (Palvelo Piga)
Ung dotter Nore-neida Nurin Neita (Nuori Neiti)
Fruntimmer Naars Maars (Naras)
Sjö-Fisk (Havssej) Saide Saida
Tran Voje Voida
Järn-Steen Raude geriæ Rauda girj (Rauda kivi)
Søe (Plats) Bardne Baika (Baikka)
Guld Kolle Kulda
Gryde Gata Gatan
Set paa en ting (Sett på en plats) Bia Bajela Bama Bajelin ( Kattonut yhtä paikka)
Var är min pipa? Gast Pipa? Gussa Pipo (Missä pipo on)
Här är den Dast le Dæssan (Dässä)
En bedrövlig tillstånd Surgas Dille Surgulenen delan (Surolinen dila)
Ett sorgligt leverne Surgæs Ælem Surgolænelle Læmem (Surolinen elämä)
Här i Världen Dam Ilmest Dæma Malman (Dämä Mailma)
Igennem Kaars och sjukdom Rusi Kiale ja Daudej Restem Gaute ja Daudin
Hedra din Fader och din Moder Kunget Akiet jeset Ædne Kunjet Sinæn Isan, Sinan Eide. ( Kunioita sinon Isä ja Äidiä)
Söndag Sodna Peive Sodna Peive (Sunnuntai Päivä)
Skinn Tule Dolja (Dalja)
Lamm Lappe Lambha (Lammas)
Ren kalv Nurssa Vahaset (Vassika)
Dag Peive Peivan (Päivä)
Natt Ija Øna (Yö)
Afton Akiet Ægta (Ilta)
Bank Bænge Bænkin (Bankki)
Säng Sænge  Sængin (Sängy)
Brännvin Bollem Vine Balla Viine (Balo Viina)
Ett Ogt Oxe (Yksi)
Två Qvegt Koxe (Kaksi)
Tre Kolm Kolm (Kolme)
Fyra Niell Nelje (Neljä)
Fem Vitt Viise (Visi)
Sex Kutt Kusse (Kuusi)
Sju Ziesziem Zietsem (Seitsemän)
Åtta Kauthe Katixen (Kaheksan)
Nio Aute Ydixen (Yheksän)
Tio Laage Kymenne (Kymenen)
Överhet Esevalde Esevallat (Isovalda)
Straffa inte Alle Rangast Alle Rangast (Älä Rangasta)
Förbjudet Gielda Gielda (Gieldå)
Vred Vaisse Vehas (Vihasa)
Dop Gaste Gasten (Gaste)
Dryck (Dricka) Jocha Jocha (Juoma) (Jouka)
Skulder Volgoloik Volgoleinæ (Velgoja)
Förlåt Andagas adda Andagas anna (Anteksi anna)
Evig Tid Ikken aig Ikan aig (Ikonen aika)
Salig Audogæs Audogæs (Audogas)
Tro Osko Oskon (Usko)
Bekännelse Daudest dæme Dauest demen (Tunosta minen)
Kropp Runnes Rumen (Rumis)
Lag Lake Lain (Lagi)
Lax Louse Lohen (Lohi)
Fågel Lodde Lenda (Lindo)
Ord Sanne Sana (Sana)
Bön Rokos Rokos (Rokous)
Menighet Seuro gadde Seurogundan (Seuragunda)

Denna likhet emellan de Lappiska (mer om språket) och Östfinländska ord samlat av den Norske Missions Skolmästaren i Varanger den 8 februari 1745.     Niels Pedersen. Läs också om Jacop Fellmans anteckningar.

Från Shefferus bok History of Lapland, 1673.


FRÅN NORGE:
Skal man lære dansk eller svensk fordi bokmål er så nært disse språk? Det er nasjonalgrensene som definerer språk, slik er det også for kvænsk. Ikke glem at kvænsk ble skrevet allerede i 1596 i Finnmark.. Grensen melom Finnmark og dagens Finnland ble satt i 1751-52. Kvænsk har sine historiske røtter også i Troms og Finnmark lenge før riksfinsken var innført. Vær stolt av din historie snakk og skriv kvænsk. På samme måte som ein snakkar og skriv nynorsk. Kvensk er eit nasjonalt minoritetsspråk i Norge. Det er helt utrolig at man skal krangle om noe så viktig. Dette skulle være en selfølge

tunturintytar sa

Kvensk er et offentlig godkjent språk i Norge. Kvenene er et eget folk og har vært det i mange hundre år. Kvenene har vært og er fremdeles utsatt for en knallhard fornorskning og usynliggjøring i det norske samfunnet, mye mer enn noen andre grupper av folk. Jeg har møtt kvener som er fra Harstad, Tromsø, nord Troms, Vadsø, Alta, Måsøy kommune, Porsanger, Tana, Bugøynes, Pasvik, Karasjok og Kirkenes. Alle er stolte av sin kvenske bakgrunn og rike kultur og historie, og er opptatt av at det kvenske språket skal tas vare på. I nedslagsfeltet for den tidligere aktive fornorskningpolitikken nord i Norge, har menneskene over generasjoner lært å forakte sin egen og andres bakgrunn og språk. Dette går i dag utover kvenene , og er svært synlig i de kommentarer som er kommet i denne debatten.
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Finno-Ugric_languages

Common vocabulary

This is a small sample of cognates in basic vocabulary across Uralic, illustrating the sound laws (based on the Encyclopædia Britannica and Hakkinen 1979). Note that in general two cognates do not have the same meaning; they merely have the same origin. Thus, the English word in each row should be regarded as an approximation of the original meaning, not a translation of the other words. According to Estonian philologist Mall Hellam, the only entire sentence that is mutually intelligible is, "The living fish swims in water" (even though it isn't really mutually intelligible [1]).

English Finnish Estonian North Sami Inari Sami Mari Komi Khanty Hungarian Finno-Ugric reconstruction
heart sydän, sydäm- süda, südam- - - šüm śələm səm szív *śiδä(-mɜ) / *śüδä(-mɜ)
lap syli süli salla, sala solla šəl syl jöl öl *süle / *sile
vein suoni soon suotna, suona suona šön sən jan ér *sōne / *se̮ne
go mennä, men- minna, min- mannat moonnađ mije- mun- mən- menni, megy *mene-
fish kala kala guolli, guoli kyeli kol - kul hal *kala
hand käsi, käte-
gen. käden, part. kättä
käsi, kät-
gen. käe, part. kätt
giehta, gieđa kieta kit ki köt kéz *käte
eye silmä silm čalbmi, čalmmi čalme šinča śin sem szem *śilmä
one yksi, yhte-
gen. yhden, part. yhtä
üks, üht-
gen. ühe, part. üht(e)
okta, ovtta ohta ikte ət'ik ĭt egy *ykte
two kaksi, kahte-
gen. kahden, part. kahta
kaks, kaht-
gen. kahe, part. kaht(e)
guokte kyeh´ti kokət kyk kät kettő/két *kakta / *käktä
three kolme kolm golbma kulma kumət kujim koləm három *kolme / *kulme
ice jää jää jiekŋa, jieŋa jiena ij ji jöŋk jég *jäŋe
louse täi täi dihkki tikke tij toj tögtəm tetű *täje

(Orthographical notes: The hacek (š) denotes postalveolar articulation, while the accent (ś) denotes a secondary palatal articulation. The Finnish letter 'y' [y] represents the same phoneme (a rounded or centralized [i]) as the letter 'ü' in other languages. The voiced dental spirant [ð] is the origin of the standard Finnish 'd', which is realized differently in each dialect today. The same sound is marked with the letter đ in the Sami languages. The Sami 'č' is a voiceless postalveolar affricate [ʧ].)

 

[edit] Numbers

The numbers from 1 to 10 in Finnish, Estonian, Võro, North Sami, Erzya, Meadow Mari, Mansi, Hungarian, and Proto-Finno-Ugric.

Number Finnish Estonian Võro North Sami Inari Sami Erzya Meadow Mari Mansi Hungarian Proto-F-U
1 yksi üks ütś okta ohta vejke ikte akva egy *ykte
2 kaksi kaks katś guokte kyeh´ti kavto kokət kityg kettő *kakte
3 kolme kolm kolm golbma kulma kolmo kumət hurum három *kolm-
4 neljä neli nelli njeallje nelji ńiľe nələt nila négy *neljä-
5 viisi viis viiś vihtta vitta veƭe wizət at öt *vit(t)e
6 kuusi kuus kuuś guhtta kutta koto kuδət hot hat *kut(t)e
7 seitsemän seitse säidse čieža čiččam śiśem šəmət sat hét N/A
8 kahdeksan kaheksa katõsa gávcci käävci kavkso kandaš(e) ńololov nyolc N/A
9 yhdeksän üheksa ütesä ovcci oovce vejkse indeš(e) ontolov kilenc N/A
10 kymmenen kümme kümme logi love kemeń lu lov tíz N/A

One reconstruction for numbers 8 and 9 is *kak+teksa '10–2' and *yk+teksa '10–1', where *teksa cf. deka is an Indo-European loan; notice that the difference between /t/ and /d/ is not phonemic, unlike in Indo-European.

 

[edit] Finno-Ugric Swadesh lists

100-word Swadesh lists for certain Finno-Ugric languages can be compared and contrasted at the Rosetta Project website: Finnish, Estonian, Hungarian, Erzya. Notice that particularly the Finnish list is unreliable, because it contains several neologisms or formal words, for example, henkilö (from henki life + place suffix) instead of the more commonly used ihminen, which is a Baltic Finnic word. The Finnish list has also spelling errors suggesting it was compiled by a person who does not know Finnish.

 

[edit] See also

 

[edit] External links


Liten lektion i Meänkieli/Kvänska

(Nytryckt ordlista påbörjat i augusti 2005)

Kompletterat från Inkeri Tuovinen 1929-37, mikrofilmat material.

Den ungdom, som efter sekelskiftet uppväxte i Norrbottens finnbygd, fick aldrig skolans hjälp att väcka intresse för bygdens språk och dess andliga liv, ej heller att göra bekantskap med finsk litteratur eller att lära sig i skrift behandla sitt modersmål. Snarare var tendensen i skolans verksamhet och myndigheternas inställning att väcka motvilja mot detta. Det kulturella folkskiktet, som uteslutande behärskade svenska språket hade ej förutsättningar för denna forskningsgren. Dessutom såg det enligt tidens sed nedlåtande på bygdens ursprungliga andliga allmogen kultur och betraktade den närmast som en primitivitet utan något värde icke minst därför, att den var av finsk ursprung.

Därför blev Tornedalska allmogekulturens historia med dess säregna drag aldrig skriven. En i seklets början missriktad rasfråga och en förlegad degradering av allmogekulturen som "kulturens" motsats i relation till herrefolkets kultur som den verkliga kulturen, uppfostrade även finnbygdens folk till att förneka och ringakta sin ursprungliga historia.

De fåtaliga namnhistoriska undersökningar, som utförts i finnbygden, visar enstämmigt i samma riktning, som dialektforskningen. Här må endast hänvisas till undersökningar av W. L. Wanhainen (Finnbygdssakunnigas betänkande 1921), Erik Wahlbergs arbeten, Jalmari Jaakola, A. Luukko, H. Ojansuu m.fl. I ett arbete redovisar förf. till detta arbete resultatet av en undersökning rörande namnen i Tornedalen (även den finska sidan) och deras ursprung. Där påvisas, att enligt vad namnen omvittnar skedde den första historiskt kända invandringen från Tavastland och Satakunta, medan en senare invandring av savolaksare skedde huvudsakligen under senare delen av 1500-talet från de av savolaksa nybyggare invaderade områdena kring Uleträsk och Uleälvdal.

En tidigare invandring under kvänernas tid hör till en period, därifrån vi har få dokument, men de som finns, peka på Österbotten som kvänernas hemtrakt. Ort- och släktnamnen under 1500-talet i Tornedalen ger inga antydningar om en ursprunglig svensktalande befolkning här men väl bevis på livlig kontakt med orterna i Finland.

På samma sätt pekar den bebyggelsehistoriska forskningen på inflyttning från Finland. Tornedalens bägge älvstränder, som var den del av finnbygden, som allra tidigast befolkades, hade enligt alla vittnesbörd redan vid den historiska tiden inbrott en befolkning av finsk nationalitet, medan samerna ännu nomadiserade i periferierna. En del forskare vill t.o.m. anse att finnar fanns i finnbygden redan under de första århundradena e.Kr. Kolonisationen spridde sig från älvdalen inåt ödemarkerna lockad av fiskrika sjöar, det rikliga villebrådet och förefintligheten av naturängar kring sjöarna. Detta skedde dock först under 1500- och 1600-talet. Befolkningen i gränsbygden kunna således med fullt skäl sägas vara bebyggare sedan "ur minnes tider". Förf. August Lindell, Bidrag till historien om Norrbottens läns bebyggande. Ak. avh. 1900, s. 9., ger talrika citat från historiska urkunder som stöd för denna uppfattning. W. L. Wanhainen framhåller att " I Tornedalen och sannolikt i Kalxälvdalen mötte dem (event. svensktalande) bebyggare av annan stam"

Detta gällde den tidiga medeltiden. bebyggelsen hade redan då utbrett sig norrut längs älvdalen. Som egen socken nämns Torneå 1403, men ett kapell fanns där åtminstone redan 1346. Huruvida det då fanns fast bosättning i Råneå och Kalix vet vi ej men är sannolikt. Men i förläningsbrevet till ärkebiskop Jakop Ulfsson 1482, omnämnes Kalix som egen socken jämte Särkilax (Serchilachtij= Särkilax) eller nuvarande Övertorneå, kapell under Torne pastorat. Området var då birkarlarnas intressesfär med Torne handelsplats som huvudort. Dessa hade nämligen redan 1275 erhållit monopol på handeln, vilka privilegier på nytt fastställdes på Telga möte 1328, vartill även tillades rättigheten att uppbära skatt. Med birkarlarna följde stamförvanter från Tavastland och Satakunta och med sannolikhet kan man räkna dessa som tillhörande den tidigaste fasta bosättningen här uppe. Här är emellertid icke platsen att ingå på dessa väl veriferade folkrörelser, som vederhäftigast skildras av J. Jaakola i Pirkkalaislikkeen synty, 1922. Tavastrna hade emellertid konkurrenter i kareler, som från Vita havsområdet (Gandviken) gjorde sina handelsfärder och plundringståg ända ner till Helsinglands norra gräns vid Bygdetrakten.

Läs mer om detta här: Ur Norrbottens finnbygds historia.html

Om ortnamnens betydelse för forskningen angående bebyggelsens ursprung skriver Esias Tegnér d.y.: "Ortnamnen äro utan gensägelse att räkna bland människotankens varaktigaste skapelser. Städer förintas så att knappt spillrorna mera finnas, men namnet, som staden burit, viker ej från sitt rum. Själva naturen ombildas, skogar uthuggas, höjder jämnas med marken, strömmar sina ut, sjöar torka och likväl bär orten ett namn, som talar om skog, höjd och ström. Hela djursläkten kunna utdö från jorden, men ortnamnen vittna ännu om, var sådana djur en gång haft sitt bo."

Beträffande finnbygden finns otaliga exempel, som bestyrker riktigheten av dessa iakttagelser. I Tornedalen, den tidigare bebyggda delen av finnbygden, är alla namn på byar, gårdar, berg, ställen, orter, floder, åar, sjöar m.m. av finskt ursprung. Många av ortnamnen är redan tidigare försvenskade eller förvanskade i gamla handlingar till följd av icke-finskkunniga tjänstemäns oförmåga att återge den rätta ortografin (H: Tenerz, ibid., 1960). De numera förkommande svenska ortnamnen är självklart av färsk datum och ofta mer eller mindre lyckade resultat av den försvenskningsiver, som med järnvägens tillkomst introducerades här av järnvägsstyrelsen.

Läs mer om detta här: Namnandring.html

 

Meänkieli/Kvänska   Svenska  Finska
Ahmanjäsen (Varkanjäsen), "Poron takajalan jäsen johon ahma iskee. Taitamaton teurastaja yrittää katkaista jalan samasta kohtaa, oikein tehtynä jalka katkaistan alenpaa. Bakre knäled på renen

 

 

Apaja Notdrag (plats) Nuotanveto (paikka)
Arina Ljuster
Aikanen Ganska Melko
Aisat

 

Dragstörar av trä för vagn och släde (ren och häst) Rekiveto välineet

 

Alju Tam Kesy
Alli Alfågel Alli
Ansa Fångstsnara Hirttosilmukka
Asukhaat Bosättare
Avento Vak Avanto
Auttaa, "Se küllä ei auttaa mithän että Aukusille sârnâ".

"Tässä ei auttaa mithään se koriu, tässä ei püsü mikhän ôrninkissa".

Hjälper (inte)

 

 

Auvokäsin Utan vantar (handskar)
Bikari Spik Naula
Biexo Pjäxa Mono
Buota Vackert väder, uppehåll Kesäsää
Davi Krikka (mindre sjöfågel) Tavi
Dirro Silvertärna Lapintirra
Dokka Mindre flock av djur Pinempi lauma
Eemäs Längre bort Kauemmas 
Eksuivät  Gick vilse  Eksynyt
Erheys Misstag Erehdys
Elämöijä Föra oljud Melu, Meteli
Elå Hjord (stor flock av renar) Lauma
Emäke (Emäte) Matstrupe Kurkkutorvi
Freistata Försöka Yrittä
Göyesi Hampatråd
Haavaitunnu Skadad Loukkaantunut
Haaruka Delad kvist att fästa ripsnaran i
Hankavitta

 

Hållare för åra (oftast gjort av vriden vide tidigare)
Hangisäski Insekt
Hango Stör
Hanki Skare Hankiainen
Hankala Svårt Vaikea
Harjaintua Bli van Saada kokemusta
Hailea Sval (Vattnet är under kroppstemparatur) Villeä
Havata Upptäcka Keksiä, Löytä
Havilinen Den har inget värde, (onödig) Turha, Tarpeeton
Haasio (teta) Hässja hö Riposta heinä
Heinähäkki Hösläde med galler väggar Heinäreki
Hellä Spis Liesi
Herällä Vaken Herreilä
Hias Sölig Hidas, Vitkasteleva
Hihata Åka skidor Hiihtää
Hilla Hjortron Lakka
Hinki Hink Sanko, Ämpäri
Hinkalo Koplats i ladugård
Hiri Råtta Rotta
Hirvistellä Grimasera Irvistellä
Hoksata Komma på Muistua mieleen
Homma Sysselsättning
Hoppu Bråttom Kiire
Houkka, Houllo Tok Hölmö
Hokka Varg Susi
Houpada Backa båten med årorna Taaksepäin kuljetta venen
Huokátta Sucka Huokaista
Huoratrilla Cykel Polkupyörä
Huntérata Tänka Miettiä, Ajatella
Huuliparta Mustasch Viikset
Hyysikä Toalett Vessa
Hyttheinen Svidare (Insekt)
Häjy Elak Ilkeä
Häthäinen Otålig Kärsimätön
Häikässä Skrämma Pelotta, Pelästyttää
Ikävä Sorgligt Surullinen
Ilma Väder Sää
Ilmanaikan Utan orsak
Ilmanki Det är väl så
Ilmestyä Dyka upp plötsligt
Itseviisas Egenkär (självklok)
Ittepäinen Envis Itsepäinen
Jaakea Senfärdig Hidas, Kankea
Jahada Jaga Metsästää
Jankutaa Tjata
"Konka sie jaksat"? Hur mår du? Miten voit?
Jalkalapsi, Jalkakläppi Barn utom äktenskapet
Jalkakynä, "Ku oli valkeat laattiat ei niitä pestu ku kolme kertaa vuoessa: Johanekseksi, jouluksi ja marianpäiväksi. Hiala ja jalkakunälä, se olí vanhaa varpuluuta, josta oli sijep päästettu. Skurkvast

 

 

 

Jarho Ispigg, att göra hål i isen med
Jata Utkastade nät efter varann Monta verkoa peräkkäin
Joki Bäck Puro
Joulu, "Jos en jouú joiluksi, kullä pääsen pääsiäisennä, jos en pääse pääsiäisennä, kullä heilun helluntaina". Jul

 

Joulu

 

Juoulukeitto, "Tälä on prukattu kuivattua saita joulukeitoksi, se on lipeässä liotettu". Lutfisk

 

Joutava Onödig Tarpeeton
Jouten Ledig Vapaa (töistä)
Joutsi Pilbåge
Juokale Drinkare (drucken person)
Jouhkainen Svan Joutsen
Jukko, "Reen tai kelkan etulautaa aisain poikkipuun yhdistävä, nivelikäs rautaesine. Nut on se jukko aivan rauvasta, ennen vittasta". Slädes tvärbalk där dragselen fästes

 

Juova Svårforcerad terräng (stenig)
Juorukas Skvallrig Juoruta
Jurakko Tjärig stubbe Kanto
Judella Samtala, berätta Keskustella
Jukkoaisat Dragsele (mindre modell, till ren)
Juksata Lura Puijata
Jumalanlapsi, "Kristitut ne vain on jumalanlapset, ja kaiki mut on mailman ja pimeuven lapsia jotka rietasta palvelevat". Guds barn

 

Jumalaton, "Kristituile veisathin (kuoltua) taifvalisia virsiä, ja jumalattomille huonompia". Ej troende

 

Jyleä Spårig väg (stig)
Jänkkä Kärr Suo, rämä
Järämä Sele mellan två forsar mindre än suoando
Jätkä Vandrande arbetare
Jääpohja Flen (Isbildning på barmark)
Jääteli Isflak Jäälautta
Kaalompi Svalare Viielämpi
Kaare Båge Kaari
Kaare Fångstplats vid snarning av ripor (Även rengärde)
Kaarisaha Bågsåg
Kaamos

 

Midvintertid då solen ej når över horisont i övre lappmarken
Kadotta, "Se Maija viielätoista, lähti sivakoilla käumhään Ulika ihnuusseen, sillä oli sisar sielä, Kristiina, Parskin Pekkalan vaimo; ja puörtyj methään, se oli tuiskunu tien, ja kaotti sen ja kuoli sinne, vikkoa jälkhiin löuttui". Försvinna, gå vilse

 

 

 

Kahetia Vara avundsjuk Kateellinen
Kainuunruotsi, "Kainuun murre; sanotaan niin vaikeaksi, ettei pirukaan sitä ymmärrä vaan tarvitsee tulkin". Kalix mål

 

Kaitainen Smal Kapea, Ahdas
Kakarat Småungar Penska
Kakuri, "Tohtajaa ja kakkuri on virattomat linnut, ej nitä voi suä". Storlom (fiskätande sjöfågel, dåligt kött) Kuikka

 

Karjasta Höja rösten (skrika) Huutaa
Kastua Bli blöt Märkä
Katua Ångra sig Katua
Katto tuone! Titta dit! Katselle sinne!
Katsoja, "Mies tai vaimo, joka saattaa katsomalla parantaa eriläisiä tauteja". Tämä Matin Mina kattoia, mie menin sen tuöt. Se kattoi, mie paiian risuin, se puhalteli ja tulitikuila pirsi ninku karusellisä umpäri sitä kättä. No illala sinä oli tuhaisen tuska, mutta ku mie nukuin vuön, se amulla ej mithän. Ei net ota palkka. Helbrägdare 

 

 

 

 

Kaljamaa Väg som frusit till och blivit halkig
Kaljupää Flintskallig Kaljupäinen
Kalve Skyddat plats (Mot t.ex. vind) Varjopaikka
Kallokat Vinterskor gjort av skinnet från renens huvud
Kalso Ovass yxa
Kaltio Källa Lähde
Kamphet Pinaler/saker Tavarat
Kamala Konstig Kummalinen, omituinen
Kangas Vadmal
Kanta Bära Kantaa
Kanta Föda, bära på en kalv
Kanta Hur långt bössan går
Kanatta Löna sig
Kankea Trög, osmidig Jäykkä
Kanki Järnspett Kanki
Karhaka Liten tall eller gran
Karhunrauta Spännjärn för att dra åt kedjan kring lasten
Karata Smita iväg
Karhunlanka Kraftig sytråd i rulle
Karinokka, "Karinokka pieni kun hiiri, musta ku hiili, päilüü niin, kolo pahantekijä mettissäki, leikka mitä hüänsä, kiikuu vaikka minne, jauhojaki süö, nokka pitkä". Liten mus med spetsig näbb

 

 

Karkotettu Blivit skrämda (djur)
Karppi, "Se on Kainuun ruotsalaisten leipoma erikoisen ohut leipä, joka paistetaan avovalkealla". Tunnbröd

 

Karppisääri, "Kainunlainen karppisäri; Venälainen verikirves tappoi isän tappoi äitin........" Smalbent Kalixbo (Kainulainen)

 

Karsia Kvista tex. björk
Karsina Tex. kalvhägnad i ladugård
Kartano Gårdsplan Piha, tarha
Karvastella Svider
Kajava Havsfiskmås (Större) Kalalokki
Kaiku Eko Kaiku
Kaivo Brunn Kaivo
Kalakutu, "Kalankutu: Keväälä nut hauki, ahven; ja harri jäitten lähettuä; siijan on kahen puolen Mikkeliä, ja lohen ja taimenen 1½ viikoa ennen Mikkeliä. Mustempi kala, luhut ja leveä. Särki Johaneksen etupuolela. Maet maaliskuusa". Fiskarnas lektid

 

 

 

Kaljamaa Fruset och halkigt väglag
Kallo Huvud Pää
Kalmanhaju, "Ku Aron Fia vaina kuoli se tuli tästä läpi iso tokka nitä (tasapäitä) ja hirveä haiju; Mie husin navetalta; minkäs teh menéttä! Ne sen ku menit vain. Illala Fia kuoli. Ja Erkii Jussan kuoleman, elä´ mennu talvena, oli niin kolo haiiu kolme vuorokautta tässä kartanolla". Liklukt. Varsel

 

 

 

 

Kalmat, "Kuolleiden edellä tai saattoväkenä kulkeva pieni manalaisväki: Eikä neh milloisin kalmat kuliek ku päivän raiála, ku päivä on kahela karvala, amua tai ilta". Små varselfolk

 

 

Kalpea Blek (sjuk)
Kalve Skugga Varjo
Kalvipuu Från näver skalad hård stång
Kartiinit Gardiner Verhot
Kauhtua Bli uppskärrad
Kaverta Snida i trä Vuolla, veistää
Kehto Vagga Kehto
Kehno Svag Heikko
Kehrätä Spinna Kehrätä
Kehittä Ta upp tex. stickningen
Kehä Timmerstomme
Keijata Gunga Keinua, Heilua
Keino, "Kullä mie näin, että se on sit´ä keinoa mennu. Polkutie tai jälki tai suunta". Led

 

Reitti

 

Keilu Båtför
Keili Nätflöte Koho
Keituri, "Ku hä´n pití rukouksia nin lapset nauroit. Ja sitte hän jälístä küsü mit´ä tet nauroita? - "No kun keituri tulí loutheen alta sieltä ja seisoo opétajan takána ja märéhetii". Get

 

 

Vuohi

 

 

Kejustooli Gungstol Keinutuoli
Keksiä Uppfinna Keksiä
Kela (Kaivo)

 

Vindsbrunn. Användes även vid notdragning i båten för att veva in draghampan. Puola, Kela

 

Kelonut Skavt bort skinnet från hornen
Kelpa Det duger Kelvata
Kellari Källare Kellari
Kelvoton Kraftlös, Oduglig Kelvoton
Kelvolinen Duglig Pystyvä, Kelvollinen
Kengittää Sko hästen
Kenkätä, "Joká kenkätün kenkkää, se onnensa menéttää". Ge gratis

 

Anta, Lahjoitta

 

Kenkäheinä, "Krovi luhtaheinä se on paras, kestävin. Küllä jänkkähenäki hüvä on, mutta korte murénee. Kenkäheinät puistethan takán ümpärille, ja tüönnethään hellän pessän kuivumhaa. Sitte niilä heinitethään kengät, panhaan kenkhään sis´äle ne heinät, pohjale ja joká kanthiin". Skohö

 

 

 

 

Kenttä, "Tilapäinen asunto. Esim. kala-, pyytö-, lypsykenttä". Tillfällig uppehålls- eller fångstplats Väliaikainen asunto
Kepposet Lungor Keuhkot
Keritä Hinna Ennättää, Ehtiä
Kero Rund och kal fjälltopp Paljas, pyöreäpäinen tunturilaki
Keskissä Ofärdig Ei valmis
Kesutta Tämja Kessyttä, Taltuttaa
Kesänavetta Sommarladugård
Kesäleipä, "Hauki, siika ja ahven se kuivathan. Niitä ennen ollu isot tunkiot pirtin nurkassa. Kuivaka pojat kesäleipä, sanoi isävainaa". Torkat fisk som bröd

 

Kessäintyä Salt fisk som surnat Hapantua
Ketara

 

På slädens medar anordnade upphöjningar (stolpar) för att hålla upp flaket
Kettu Räv Repo
Ketunmalkkuri, "Ketunmürkkü: Sille mihele pitäs antaa ketunmalkkuria! Ennen sanoit ette rüssiltä sai hüvíä mürkküjä, ne olít väkéviä, arsenikkiä se olí". Rävgift

 

 

Keula Båtför, Stäv
Kevittä, "Ruumisarkun päälä istuvia manalaisia karkoitetthin: Matkakirfhelä luötö arkun päle (sanottu): "Kevittäkkä, kevittäkkä, marsika marsika!" Lätta på bördan

 

 

Kiela Ögla av renhorn till lasso Poronsarvesta tehty rengas
Kielinen Skogbeväxt berg
Kielonmaa 10 famnar i kant (100 m²
Kieruna, Tuntuririekko (lagopus alpina) Fjällripa Kiiruna
Kierttä Göra en rundgående rörelse
Kierri Lågväxt fjällris
Kierä, "Valpas ja nopea: Mutta Aukusti se on kierä mies, silmistä sen jo näkke". Snabb och ihärdig. Även snar att bli arg
Kiho, "Kihoksi käskthään noita pääliköitä, tukkijoela".

 

Övervakare, Förman (Även en som tittar på och följer med vid tex. jakt och ger tur)
Killeri Fälla tex. råttfälla Rotanloukko
Kiljokahanhi (Anser erythropus) Bläsgås
Kilkoa Skrika
Kilkora Kännemärke för djur
Kiimakissa, "Silmäki kiiluvak ku kiimakissala". Löptik
Kiire, "Mik´ä se tuola Mikolaki on kiire, vaikka istus niin että jäk´älä päähän kasúa". Bråttom

 

Kiire

 

Kiiri, "Taijamma met sen muurauksen antaa olla tältä illalta kun jäi näin müöhäsheen, antaa olla toishen aikhan kun passaa olla virkmalla kiirillä". Mera på alerten

 

 

Kiisa, "Iso rasio, vakkanen. Alla Palo-raukan äidin kiisa; äiti oli kuollut 1882, 90-vuotiaana". Kista (Förvarings dito)

 

Kiiski Skalbagge Kovakuoriainen
Kilkura, "Ori mennee talhiin, kaks kilkaretta kaulassa"! (Koi---s) Bjällra

 

Tiuku, Kulkunen

 

Kilkua Skriker Huutaa
Kiltoilla, "Nimísmies mulle kiltoili kartanolla että sakkoja saate. - "No ekkö pölänü? - "En se küllä mie jäníksen kepposista olé, ja mit´ä mie siitä pölkäisin? Tappa sei tohi ja tiihneeksi ei saa, mit´äs mie siitä". Visar sig (Framför)

 

 

 

Kimuroita, "Se sanó tervas tuohele: "Siksi mie olen jo mihen lämmittänu kun sie siinä kimúroittet". Slingrar sig (Nävern)

 

Kinnipeski Päls av renskinn vars hår har nötts bort Peski, josta karva on kulunut pois
Kinntat Handskar Käsineet, Hansikas
Kiosata Reta Ärsyttä
Kipene Gnista från eld Kipinä
Kipeä Sjuk Sairas
Kiepehti Röken från lägerelden snurrar runt efter backen 
Kireä, "Kun vitilumí on ja sitte pakkanen: Se on niin siivo ja kiréä keli nüt, ette jaláksep parkuvat, huono se on aijaa". Dåligt kärvt före (Nysnö och köld)

 

Kiristä, "Kitisee ja kirísee ja vikisee se sikíö, kriina ja kriinaaja, kärüs ja kärísijä". Grinar (Grinigt barn)

 

Kirjava Mångfärgad
Kirja, "Ei kirfheettää methään eikä kirjatta kirkhoon".

 

Bok (Ordspråk): "Man går inte till skogen utan yxa och inte till kyrkan utan bok"
Kirjallinen, "Oltiin huväkki lukiiat ja kirialisten vanhimpain lapset, muttei menhet vain". (Rippikouluun) Kan läsa i bok

 

Kirkoväki, "Saittajako siltä Saittajärvestä....silä oli hevosen varástanhet, Köykäsen markkinoilla. Se nosti kirkoväen nittä auttamhan sitä hevosta. Ja se oli ottanu vain että tuovat küllä. Ja tuothinki, hevoinen oli vahéssa, nin oli hoppu ollu. Se meni Saittajakon ja pühkäsi käélä sitä vahtea, ja sitä ei olis sanu tehtä ku se oli vihapäissä. Se tulik sitte toinen varrás ontuva ja toinen kuoli.

 Se ei tahtonu ennä saha asétumhan sitä väkéä milhän kun se oli vihapäissä koskenu vahthên Se sitte olí pannu varkhât viemhään nîtä kirkonmâle. Se´olí pystö (jyrkkä) törmä kirkonmâle, ja olí äiiä (toinen varas) hûtanu ette "tästä ei küllä nouse püstökünnessäkhän". Mutta se´olí vain pakóttânu. Ja vîmein olít pääshet" Rôpe tuli saunhân: "No tuola´olí tien päällä tâs väkéä. Iisko: "No lähé näüthään mullekki, jos ei ne ülön kauheita olé". Roope: "Ei´io ne menít". - Vähän aikâ olí, se tuothîn länneltä rûmis" (maantietä myöten). Kainulasjärvi 1932-34.

"Välistä ku on hevonen rinnuksista lauvenu auki (hautaussaatossa), on sanóttu että kirkoväki on vielä ollu matkassa".

Kyrkfolk (Vålnader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirnu Smörtillverkning
Kirota Svära Kirota
Kirkonmaa Kyrkogård Hautausmaa
Kirsi Tjäle Routa
"Kissa tuli pöyvän alta"

 

"Katten kom underifrån bordet". (Går ej att direkt översätta) :-)
Kissa, "On jollaki juuri haukkuniménä kissa, tuoki Fiinan veli oli Kissapekka ku söi kissan". Katt

 

Kiskoa, "Tuohenlähtö se on hüvä jollaki aikaa kevväilä, sillon mäihän aikana; Olén kiskonu tuohta, niin hüvä tuohen lähtö että kohta pülüämällä lähtee". Dra (Näver dragning)

 

 

Kisura Liten ren
Kita Mun Suu
Kitka Eld som ej vill ta sig
Kiukset Fiskgälar Kidukset
Kivipäät Betesfisk, småfisk
Klasi Fönster Ikkuna
Klinkussa På snedden Vinossa
Klonia Vandra omkring (söka)
Kluompia Ströva omkring Vaelta
Klämmätä Känna efter med handen
Kläppi Unge Lapsi
Knapsu Feminin man (Gör kvinno- sysslor) Naisellinen mies
Knuusa Slägga Muokari
Koipi Skinn från tex. renens ben
Kojrankonsti Försöka lura någon
Kojama Hanlax
Kolea (Ilma) Dåligt väder (kallt)
Kolkata Klubba lake
Kolo Ful Ruma
Koloto puu Barkat träd
Komu jää Hängande is i tex. en bäck
Komea Vacker Kaunis
Kompsio Barnvagga av skinn
Kone Fordon Ajoneuvo
Konna Spjuver (ej att lita på)
Konnti Märgben Ydinlo
Kontti, "Kontti tuohta tai päréttä; siinä kansi ja kannukheet".

 

Behållare gjort av faner eller näver som bars på ryggen (användes som ryggsäck)
Kontturi Mindre inhägnad vid rengärde
Kontta Går på knäna Kävellä polvilla
Kortteeri Ligga över, få härbärge Majapaikka
Kulas Storgädda Iso hauki
Kulkea Färdas Matkustaa
Kolea sää Kallt väder
Kolså Svärta (Havssjöfågel) Pilkkasiipi
Kontata Krypa Ryömiä
Kopara Klöv Poronsorkka
Koppa Nedre teln (nät eller not)
Koppakiiski Skalbagge Kovakuoriainen
Koora Rimfrost Hurre
Koranus Svordom Kirosana
Korjata Laga Korjata
Korkea Hög Korkea
Korte Fräken
Kortteli

 

Längdmått (1/4 kyynärää) mellan tummen och pekfingret
Kortto Otursföljd Paha
Korva Grund fors där älven svänger
Korvakka, "Peuroile net olít (hankaat). Kaksi puuta, kuusta, hakáttu, kanto noin kolmea küünärää korkea ja lalvat vastakkaa. Korvakka tai kaksi lalvoja kannattamhan". Grenat stör

 

 

Korvata, "Lohí kun se nousee jokhiin nin se kuttoo semmossiin karhiin, rantamatálhoin ja uhtä sel´ässäki kun se on siivo pohja ja puhás karí. Vasíttu kulkukeino sillä on mitä se kulkee jokea ülös, korvaa (nousee) lohi. Kaksi niitä on uhéssä aina koiras ja naaras, ja kun se nousee, Kojáma ja Marjas". Laxen stiger upp efter älven

 

 

 

Koste Strömfritt i fors tex. bakom en sten eller udde Viraton paikka koskesa (Kiven takana)
Koskelo, 1. Valkea (Kirjavakoskelo) asuu karikoissa, syö kaloja. 2. Musta (Tukkakoskelo). Valkea koskelo syödään, ej mustakoskeloa. 3. Lehmäkoskelo, edellistä suurempi; sillä on kellertävä höyhen (mergus merganser). Skrake

 

 

 

 

Isokoskelo

 

 

 

 

Koskema, "Jos se koskee munhaisille eli suämheen se heti kuolee, jos muualle, sen saattaa puöruttää. Juoma sillet tehhään. Otat pienen vesíastian, uhtä kahvikupin, vähän vettä siihen. Sitte veittellä tai naskalilla vastapäihvään, pohjaa muön, kuljetethaan sit´ä terrä pustössä ja sanóthaan: Jos sin´ä kosket uksi nin minä kosken kaksi jne. Kummenen asti. Kun sanoo kummenen niin pistää tomhauttaa siihen keskheen. Sitte kaata saihraale suuhun. Sillon se pistää vasta kolósta uhenkerran. Mutta sitte se onki terve. Sen saapi tehhä ittelensäkki". Helbrägda recept

 

 

 

 

 

 

 

Kotamikko Medellös
Kottarainen Hackspett Tikka
Kouranen En näve (Rymdmått)
Kranttu Petig, Noggrann Pikkutarkka
Kraviaiset Begravning Hautajaiset
Krapista Föra ljud
Kretta Grädde Kerma
Kruununtorpari Liten hemmansägare som betalar skatt till kronan
Kokainen (Kuukainen) Lavskrika
Koliainen Väl tämjd (uppfostrad)
Komea Vacker Kaunis
Kopat Not telnar
Kóóta Plocka Poimia, Kerätä
Kouvi

 

(Spovsnäppa) Kärrsnäppa, fågel som förekommer på myrar Kouvisirri

 

Koskenkorva Ovanför forsen
Kostaa Hämnas Kostaa
Kostua Komma fram
Kota, 1. Tuorvekotá. 2. Hirsikotá. 3. Ulkukotá. 4. Tuohikotá. 5. Koskuskotá. 6. Hurstikotá. Kotá se on ennen ollu mutta ammeriikasta ne on tuonhet sen sanán kämmppä".

Tuorvekodan rakenne: Kaaret kuin kotapuut ovat tietenkin paksumpia - tav. kuorittuja koivunrunkoja, joten uusi kota on hohtavan valkea ja vanhakin seinäinsä alaosasta savurajaan asti - Ja kotapuut taajemmassa, milteipä vierivieressä, niin paljon kuin vain puitten käyryys salli. loudetta vastaa tuohi, valkea puoli sisään (kotaan) päin. Sen päälla, huolellisesti aseteltuna on turve, paksusti multaa alla, ja sen annetaan kasvaa umpeen yhtenäiseksi levyksi. Ovi on oikeitten pihtipielten välissä sarannoilla lukkuva".

Kåta (Olika former)

 

 

 

Byggnadsbeskrivning på torvkåta

 

 

 

 

 

 

Kotamikko Medellös
Kotaruode, "Kotáruotheet ja korvakat, isot käurät puut, niitä on neljä, keskelä ulhälä niitä keittostanko kannattaa, siitä viljoissa pata valken päälä". 4 st. böjda störar till kåtuppbyggnad

 

 

Kottarainen Stare (Svartstare) Kustakottarainen
Kousata Uppfostra (aga upp) Kasvataa
Kravata, "Kova kilpailu kläpilä puuropaasta että kuká sen saa kraváta, siihen annethiin maito; Keittäjä sen muuten krapási. Laattialla se oli kaikila, pellin tai lauvan päälä". Skrapa

 

 

Raapia

 

 

Kraviaiset Begravning Hautajaiset
Krakku Kraxar (kråkan) Vaakkua, Rääkkyä
Kranttu Noggrann Tarkka, Huolellinen
Krenkku Sågbock
Kretta Grädde Kerma
Kromoja Samlat till sig mycket "skräp" Roska, Romu
Kruuvasaarnaaja, "Üksi se on ollu kruvasarnaia joka on Svansteinissa asúnu, ja sen alle on kulunhet nämä Vaskivuorin ja Masunti ja Palokorva eli Tornionkoski ja Svansteini, sinä oli kans pruki, Svansteinin eli Turtolan pruki (toimi 1753-1803). Vistoista vuotta ennen ku Köysäshen kirkko on tullu oli kirkonkiriat sillä Svansteinin papila". Gruvpredikant

 

 

 

 

 

Kryysi, "Puukupit ne on olheet ennen jois´ta on kahviaki juotu. Sitte ku tulit ensimäiset krüüsit nin se oli Täränön äijä piättännu niin vaaralisenna teefatia kahela käelä, että se oli mennu halki". Porslin

 

 

 

Posliini

 

 

 

Kräpätä, "Tohtaja se huuta välhin ninku poikaset: Uuhuhu!"

"Ja süöpi niin paljon ettei voi saattaa lentää, kräppää vain siivilä vettä muös ja tüürää niinku sivakoila".

Flaxar och hasar sig fram

 

 

Kudelma, "Ensi kerran ku kuélmaan pessee nin ei pi´äp panna saipuaa, siitä tullee kulmempi. Kuumassa veessä vain pestä". Stickning

 

 

Neule, Kudin

 

 

Kutoa Sticka Neuloa
Kåppelo Tjäderhöna
Kuhainen Skugga av tex. människa
Kuhnari Sengångare, senfärdig
Kuivettua Förtorkat skinn
Kuivakala, "Hauki, siika ja ahven se kuivathan. Niiton ennen ollu isot tunkiot pirtin nurkassa kuivakaloja, kesäleipää, sanoi isävainaa". Torkat fisk

 

Kukkaro Med den kan man bl.a. ta upp kollekten Kukkaro
Kukkura Mindre, brant berg
Kulo

 

Slaget gräs (Även höskörd som ej blivit slaget året före)
Kuolku Flyter Kellua
Kuoritta Skala Kuoria
Kuoppa Grop Kuoppa
Kuu Fett Rasva
Kuura Frost på marken Hurre
Kuppari Åderlåterska
Kuuja Grind Veräjä
Kurento Kropp Ruumis
Kunhailla Göra ingen nytta
Kunnollinen Ordentlig, Redbar Huolellinen, Tarkka
Kunto Tillstånd
Kuma Varm Lämmin
Kumpani Kamrat Toveri, Kaveri
Kummitus (Maahiaiset) Vålnader
Kuokkia Gräva upp tex. potatis Kaivaa
Kurkko Svalg Nielo
Kuri´ Uppfostran Kasvatus
Kurikka Pojkspoling
Kurjuus Dåligt förhållande
Kurmutalja Renskinn med maskhål
Kuorpa

 

Rökt korv gjort av älg eller renköttfärs Savustettu makkara jauhelihasta (hirvi tai poron)
Kuoste Strömfritt ställe i fors tex. bakom en sten
Kupata Kopperskan suger upp blod med renhorn
Kuppari,"Kupparilla kumma luonto, kummempi ku muilla. Imme verta ihimisistä eläimitten luilla". Kopperska

 

Kuliainen Lydig, Väluppfostrad Tottelevainen, Kuuliainen
Kurso Ravin Rotko/Kuru
Kurki, "Kunnes kulet kurjen änen, älä mene järven jäle". Trana Kurki
Kurkoitta Sträcka sig för att få tag i någonting Kurkottaa
Küpsüsuolassa, "Vielä vanhempaa suolala kupsentämistä oli se, ette loovhan panthiin kuivia suoloja ja niissä istuthiin lihhaa upissa kaks viikkoa, sitte riippumhaan". Saltat fisk eller kött till en viss sälta.

 

Kusto, "Kustaa Vaasasta: Mutta oli seki kavala ämmä se uksi, ku tolthin Kustoa ärastamhan (vangitsemaan), se löi pelkala pershele ja ärjui ette, lähes sieki sitä lappelemhan talhin ja hopusti!" Gustav Wasa

 

 

Kutea, "Mutta muu kala ei keväälä kutea kun hauki ja ahven ja harri. Juhaneksen aikana se on särjelä keväkutu". Fiskens lektid

 

Kutu

 

Kutoa Sticka Neuloa
Kudelma Stickning Neule, Kudin
Kytkeä Ordna renskinn till tork
Kylmettyä Frysa Palella
Kylä By Kylä
Kylänkulkuri Går från gård till gård
Kynsi Nagel Kynsi
Kypsysuola Saltlake
Kyttä Snål Saita
Kälmi Spjuveraktig
Kämppä Stuga Mökki
Käpsä Snabb Nopea
Kärppä Hermelin
Kärsä Snedvriden, bössan går inte rätt Vino, Kalteva
Käsittää Förstå Ymmärtää
Kärsiä Lida nöd Ahdinko
Kävästä Snabb visit
Käyrä Krokig Mutkikkaat, Väärä
Käärme Orm Käärme
Kökki Kök Keittiö
Köngas Brant vattenfall Jyrkkä vesiputous
Köpeli, "Köppelit on manálaiset Överjording (även mildare svordom) Saakeli
Kössi, "Pöökärä ja kööpeli, kössi ja hissi, olento ja kuuletus, haltiat ja maahiset, maahiaiset ja niitten tuttäret, manalaiset ja sarviäijä", (Mytol. olentoja) Om vålnader

 

Köyhä, "Tälä kun jo köuhus vesistä, sinä ne on prukanhet opetella uimhan". Fattig (man lär sig att övervinna fattigdomen)

 

Köyhä

 

Köyttä Säkra lasten med tjockt rep (binda)
Köyry, "Mitä si köyry sielä nut tehit? "Se on vaasta köyryä se kun poikaa särki tilprinnaarin". Ondskefullt

 

Laasta, "Ku se ajó niin että mettää laastana (niinku yks puu), herrajumala elä rakas rättäri ajá". Går ihop

 

Laitava (Vene) Båt med höga kanter
Laki Bergs topp  Vuorenhuippu
Laiha Mager Vähärasvainen, laiha
Laiskus, Laiska Lättja, slö Veltto, Haluton
Lainata Låna Lainata
Lakkia Dricka Juoda
Lamu Omfattande Laaja
Lana Ryssja (Fiskeredskap) Kalastus väline
Lanta Lågland, skogsland
Lantalainen/Ouan mies Boende i skogslandet
Lantto Tjärn Lampi
Lappi, "Net joka Karesuanosta tulle ni net puhhut lappia, Lapin suomea, net kullä tunte änen pästä". Lapska språket

 

Lappi, "Juntti - on lapissa mutt mie asun talossa" sanoi Palojärven Mikkeli veljestään Juntista; Molemat asuivat yhesä paikassa Lapissa, mutta Junnti kierteli porojeten muukana asuen eniten kodassa. Lappland

 

 

 

Lapio Spade Lapio
Lappa......! Dra åt....! Vetä......!
Lapsellinen Barnslig Lapsellinen
Larvata Prata strunt
Laskea Smida tex. lie Takoa
Laskea (alas venhelä)

Laskija (koskiveenen perämies). 

Släppa ned för en fors

Styrman när man släpper nedför i forsen

Päästää alas

Perämies

Laskiainen, "Laskiaisenna eli Lihavannatiistaaina eli koparajuhlana keitethiin kropulihoja (restbitar av kött).

"Ajethaan laskiaista ja tuuräthään kelkala ja sivakoila, eli laskethaan".

Fettisdagen

 

Skolungdom hade utflykt för att åka på skidor

Laskiaistiistai

 

 

 

Lastella, "kullä net kai pit´ävät meitä lastheela vähän ruottin herrat". Överse någon

 

Lato Lada Lato
Latukka, "Sian sitúkka, lamphaan latúkka, koiran kukkula - huomena tämä terve". Helbrägda ramsa

 

Lauha Milt väder
Laukka, " Ja jos ej mené jänis ansaan, se panhaan parín laukaman päähän hänen jälkheen tuohen kämurän, se ku krováthtaa se mennee ku paska eikä se jouva moittimhaan". Fångstmetod för hare

 

 

 

Laukkoa Springa Juosta
Laululintu, "Laulilinnun ansat sitte kevväilä, vanhan Marian päivästä vanhan Erkin päifhään, heän laulupaikoile". Fångstmetod vid skogsfåglarnas speltid

 

Laukko Ryggsäck Selkäreppu
Launis, Havuinpääsä semmonen haarukkaluu, josta panhan launhin mathen koukku". Krok gjort från gäddans huvudben

 

Lausuta, "Haltianniemi se on Raahmussa ja Pikkusaari se on Lompolossa, kurtakkokivi jokkaisessa joita palvelthiin".

"Poijakassa sitte ollu oja ja siinä reikiä, ja siihen panheet tupákkapullia uhriksi. Ei viskutellakhan saanu eikä mithään puhua".

Offerställen och ihåliga stenar

 

 

 

Lavitsa, "Se Vasili olí puörtänu saunasta, oli moittimassa kun sielä olí niin paljon akkoja: Siel olí Aatom MaijooLassin Tiinoo, halkojalkoon koivusiärtä ja suotanan ruokkeita, olí lavissa ihán täunä". Bastulav (Upptaget av fruntimmer)

 

 

Lehmänkenkä Kofot Sorkkarauta
Lehtikimppu (Knippu) Av björkkvistar gjort knippe till fäfoder.
Leima Blixt Salama
Lentsu Influensa Influenssa
Levä Sankmark (myr) Suo, Räme
Likelä Nära Lähellä
Lieko, "Vedessä makaava puunrunko". Blöt och tung fallträd Tulen kaatama märkä puu
Lieppi Kroka fisk med (huggkrok)
Léukka-puu (keppi)

Liekkapuu

Grövre kvist att förankra t.ex. ripsnaran i.  
Liinava verko Nätets djuplek
Liikutus Väckelse "rörelse"
Likelä Nära Lähelä
Liero Drillsnäppa Rantasipi
Lieko märkkä Genom blöt
Lievene (Tuli) Vinden bedarrar
Lieventää Göra det svagare tex, sätta mer vatten i kaffet
Liipatahko Brynsten för att tex. vässa lien med
Livistellä Hålla sig undan
Loue, Loude Skydd av tyg Vaatesta tehty suojakatos
Loukata Såra en annan Haavoittaa
Loude Bäddtäcke
Loja Stark Voimakas, Vahva
Lompolo Smal sjö där vattnet rinner igenom
Loppa pari Ogift par som lever ihop
Loppakenkä Osnörda skor (tillfälligt påsatta)
Loukko Hörn Nurkka
Lounastuuli (Luode) Nordvästlig vind Länsipohjoistuuli
Luppo Hänglav
Luhta Vass, växer på sanktmark  Järviruoko
Lupa Lov (Sportlov) Loma (Hiihtoloma)
Luppakorva Hund med hängande öron
Luspa Fors i slutet av en sjö (nedre del)
Luoko Slaget gräs Niitetty heinä
Luokomies Räfsare som kom efter att höet var slaget
Luistin Skridsko Luistin
Luja Stark Voimakas, Vahva
Luoska Gammal trasig båt
Luodekota (Lavu) Kåta gjort av tyg
Luonto,"Kaijan vanhemmat olivat lappalaisia, ja sillä (sentähden) se olí hänéläki kaks luontoa; muréluonto ja viháluonto, hulivililuonto". Ärvda egenskaper (Begåvning)

 

Lahjakkuus

 

 

Luuta Kvast Luuta
Lykätä Knuffa Työntää
Lystäntää Lust att göra
Lypsinaika Mjölktid
Lymytä Hålla sig gömd, ej röra sig
Lypsää Mjölka tex. kor Lypsää
Läikkyä, "Lahnajärvessä semmonen puhaltaja Hans-Leevi, vanha. Se puoski Eerikiltä pahan korvan takaa, siitä tuli märkää aivan läikumällä, aivan kusemalla. Viskutteli se jotaki siinä kehóv vieressä polvilansa". Skvättar. I övrigt handlar texten om helbrägdagörare.

 

 

Länket Sele Valjaat
Läpituttu, "Uksiki rouva se mulle toi suuren paperisäkín nisuja. Ei se mulle omhainen ollu, se olí muuten niin läpítuttu". Känd person

 

 

Tunnettu

 

 

Lääppälakki, "Lääppälakki vain verrathaan että lakki on pääsa ninku lehmänpaska". Mössa (Basker)

 

Baskeri

 

Läätiä, "Meil´ olí uksi Tiina Sophia piika, luhukäinen ja paksu ja siitä se Hanhi tukkäsi, sen perässä se läätti marsia, net oli juuri somá parí". Följa efter

 

 

Löuhä Svag Heikko
Löyhkä Starkt lukt Haju
Löylyvesi, "Kaivosta löuluvesi saavila saunhaan, ja saunavesi taas navetan passa lämmitethään ja viehään toisela saavila". Bastuvatten

 

Saunavesi

 

Maa, "Lauri-Heikin Eeva katto ja puoski rupia tuttäreltä, sanoi: Mä sie mä mie, mä oli iesuksen äiti, mene mä sinne mistäs olét tullu. Jos olet tullut tulesta nin menét tuhlén, jos olét tullu vestä nin mene vethen, jos olet tullu mullasta nin mené multhan, jos olét tullu savésta nin menet savhen". Jord (Helbrägdarramsa)

 

 

 

 

Maa

 

 

 

 

Mae Lake
Mahiainen, Lehon Mikko muisteli itte titämäänsä: "Uks tuär meni hilhan isän ja äitin kansa. Ej se ollut tuöntekiä vielä. Se alkoiin haltio häntä äitin hamunä methän houkuttan, hän lähti rukathan sen perhän. Mutta sattuki äiti sillon hutamhan, ja hän tuli takasin, ja nin hän käntu. Kusu äitiltä: "Oletko sie ollut sielä?" En mie ollu, haltis seón ollu". Överjordisk skepnad

 

 

 

 

Mannalainen taruolento

 

 

 

 

Maatua Stanna en längre stund på ett ställe
Maho Får ej kalv (steril)
Mahollinen Det är möjligt Mahdollinen
Maantieposki Nära landsväg
Marssia Promenera Kävelää
Maikovat Fisk som vakar
Maine Ryckte
Mainelukkari, "Niván Heikki Pajalasta (eräs tukinuittaja), se oli mainelukkari. Ja se oli veisanut kun kuluskelit Hitaniemen suantoa alas. Ja küllä oli väkéä kokkointunu rannoile". Psalmsjungande klockare

 

 

Mainion Väldigt (bra). Utsökt Erinomainen
Mainoa, "Ej saa maino vaikka kuinka paljon olisi sânut, eli taas kunka vähän. Enämpi sallaa toisilta se on vitävä sishään".

 

Tex. Om någon frågade hur mycket fisk man hade fått, skulle man säga: "Bara till stekning". Man skulle hemlighålla fångsten. Kerskailla

 

 

Maisemat Terräng (Natur) Maasto
Maltaa Låta bli
Makkara, Valmistus: Poron suolet (paksusuoli) ja eräät muut sisälmykset puhdistetan (känethän nuri) huolellisesti. Niiden sisään sullotaan puuromainen makkaransisus, joka tehdään jauhoista, suolasta, vedestä, sisälmysrasvasta ja verestä. Suolen pää suljetaan tikulla tai langalla. Kypsennetään keitämällä. Blodkorvs recept

 

 

 

 

Makustella Smaka Maistua
Makauksia Sängkläder Vuodevaattet
Maanselkä

 

Markrygg (Topp) där vattnet rinner åt båda hållen
Malja, "Ennen olít puuastiat valtapäästä ruoka-astioinna, maljat ja kaarat; mieki kerran tiskasin Välitalossa, tuo Timo soli sillon, mie sanon että ompa täälä kaaraset astiat". Matbestick av trä

 

 

Manalainen, "Minun mumma kertoi tuola Kälasluspassa; Sielä oli uksi...isäntä... sitte se kävi Killimässä rahóia varastamassa...muta sitte Killimälaiset panthin manalaiset sen pälle. Häuthin lähteä Parákkhan nojan tuöt, Iuovatörmän nojan. Mutta ennenku tulthin Parakkan näköselle se hirtethin ku hiren". Vålnader

 

 

 

 

Marssia Går, kan gå Kävellä
Matala Låg, grund Matala
Mastata Renar blandas med annans hjord
Matkia Härma Matkia
Menhelä vikola Förra veckan
Menettä Förlora Kadottaa
Menestyä Lyckas Onnistua
Meneskellä Gå sakta
Meinata Tänka sig (mena, planera att göra någonting)
Meikälaiset Vårt folk
Melu Oljud Melu
Melko suuri Ganska stor Aika iso
Melki Bröstben
Melkein Omkring Nooin,  Suunilleen
Metto Tjäder Metso
Meriläinen Sjöorre (havsjöfågel) Mustalintu
Merimetso Storskarv Merimetso
Minon mielestä.... Enligt min mening....
Miehevä Självgod, Skrytsam
Miehustella Spela över
Miestyä Utvecklas
Mistanta Förlora Kadotta, Menettää
Mittääntekemätön Ingen funktion
Muisku Kyss (snabb) Suudela
Murkku Dimma Sumu
Myrsky Hård vind, Snöstorm Myrsky
Molli, "Mollivasíkka ja mollihärkä, sit´ä puhétta naurethaan vanhaana lännen puhhena  ja lapín perítönä". Tjur

Det gjordes narr av den kvenska språket

Sonni, Härkä 
Moittia Kritisera Arvostella
Moska, "Lamphaan paskaa ja hevósen moskaa keitethiin lehmi´lle; ja net lihoit ja lüpsit, ja hakóa (kuusen) keitethiin kevväilä ku oikheen heinän hät´ä tulí". Brygd, till nödfoder till boskapen, som kokades i ladugårdsgrytan

 

Mojole Ler Hymyillä
Muutampia Några Joku, Jokin
Mukkanen Kurvig Mutkainen
Muieta Surna Hapantua
Muikea Stark smak
Muistella Berätta, Delge Kertoa
Mujahdella, "Ummärsi se vain suomea, se mujáhteli tässä kun met saarnasima". Le

 

Hymyillä

 

Muha Lösbottnad sjö
Mukava Rolig Hauska
Muori Gumman Eukko
Muotka, "Muotka se on kaitanen taival kahen järven välilä, tai kahen väulän välilä, taij järven ja väulän väli, 300-400 metriä, taj neljäneski". Sund

 

Salmi

 

Murea Spröd, Knaprig  Hauras, Rapea
Murkina Middag Päivällinen
Murkku Dimma Sumu
Muru  Skuren fiskbit Kalakappale
Myydä, "Net vain sapi mütä suriä muein ja vi´ä sakshan, eikä ti´ä mithän" (Vanhat suomalaiset, koska eivät ymmärrä ruotsia) Sälja

 

Myydä

 

Myöntä Ge med sig, hålla med Antaa perään
Myötäle Nedför Alaspäin
Myöthäänsä Ständigt, för jämnan Alituisesti
Myä Sälja Myydä
Mûllitauti Påssjuka Sikotauti
Möyrästä Råma Ammua
Mädäny Härsken mat Härskiintynyt
Mäki (Vastale) Uppför Ylöspäin
Märe, Toisen kerran üksi noitaämmä meni navethán ja otti lehmältä märe´ppalan ja vei sen kunnuksen alle, pilasi sen sillä viisilä. Sitte toi sen märhén takasin ja pani suuhun". Nötkreaturs fradga när de idisslar.

Helbrägdare

Märehtiä

 

 

Märsä Gråter Itkeä
Naida, "Naivat ne mûala ihmisiä mutta me´än külässä ne ei naik ku toisiansa". Giftermål

 

Avioliitto

 

Naitta, "(Eräs isä) Naitti sitte tuärtänsä: "Nais sie Feki tuo me´än Anielika. Mie annan kiesit ja tamman. Ja lehmiä annan kaks ja kolme, nin palio ku mahtu. Ja Niliman ison pirtin annan utheita täüthén". Giftermåls förhandling

 

 

Nakia Smyga Hiipiä
Nakko Hondjur Naaras
Nalikka (Nulikka) Pojkspoling
Naali Fjällräv
Napori Granne Naapuri
Narrata, "Sorttia ja meriläistä narrathan vihéltämällä" (tulemaan pyssyn kantamiin). Locka med falska förespeglingar

Ljuga, Skoja med någon

Huijata, Petkuttaa

 

Narri Elak, Omedgörlig Ilkeä
Neliko (rymdmått)  En fjärding att salta fisk i
Neli-laidainen (Vene) Fyrbordsbåt
Nastale Småspik jorda av trä
Naskutta, "Ku ne laulavat sielä mettot. Se (koiras) metto naskutta ja hiijoo, ja sillon ku se hiijoo se ei näé eikä kuule, sillon laukothan hopustí. Sitte ku pääsee lähéle se ammuthan". Tjatar, Tjattrar

 

Tjäderspel

Nauhakenkä, "Nauhakengät vaimoila, nättijä püh´äkenkiä, pruunia nahkaa. Kül´äsuutarit niitä on tehneet, nokka püstüssä, ilman sollaa".

"Mustakengät sitte joissa on solá ja korkeat ruohjuut (varret) ja nauhat".

Snörskor (Söndagsskor)

 

 

 

Naukuttaa, "Mutta riekkoia sapi nakuttamalla; ku on oikein seppä (taitava). Naukuttamhan se sapi vaikka käélä kini". Locka ripan till sig genom att härma dess läte

 

Nenämies, "Koskea ylös sauvottaessa nenämies (Son keulassa sauvoja) ojentaa veneen jopa selän tai rannan puolelle, samalla kun lykkää sauvoimella ylös virtaa vastaan.

Perämihen tavallisia komennussanoja nenä mihelle (sauvottaessa): "Ojenna nenää selkään! Ojenna nenää rantaan! Kovemissa korvissa: "Ota nenä lujalle!"

Förkarl vid stakning uppför forsarna

 

 

 

Akterkarl vid samma göromål 

Nenämaito, "Nenämaito ensi lüpsüssä; sitte viikon uusi maito elí juustomaito" Första mjölkningen efter kalvning
Nenäpaju, "Takka jolla reki sijóthan, 3 takaa ja nenäpaiju neljäs". (Kolmetakkanen). Vide som används för att snöra fast tvärbalkarna i träsläden
Nepain Kusin Serkku
Neuloa Sy Ommella
Nevvo, "Kalu, tarvekalu: Kirves ja rautakanki net on aijanpanijan neuvot. "Neuvoa ei olék kokó talossa ku üksi ainoa rautaveltta". Arbetsverktyg

 

Työkalu

 

Neuvo, "Älä huoli, küllä jumála keksi neuvot joká kipeä on, küllä se sittä terfheksi tulle". Finna på råd

 

Neuvo

 

Neuvo, "Nikkaruslautoja jouto kuivatta, pahá se on tuohreista neuvosta tehhä. Lavála ne on kuivatettu, ja häättü olla külpömättä sen aján". Material (snickeribräder)

 

 

Neulåmakone Symaskin Ompelukone
Niemi Udde Niemi
Niesta Förnödenhet Eeväs
Niloa, "Vispilä se on nilótusta hoikista koijuvarvuista, ja oorninkisti sijóttu; sen pittä tehä kevväilä lehéntulón aikhaan, ku se nillaa". Barken eller nävern lossnar från trädet

Tillverkning av visp från tunna björkkvistar

Nimi, ".....ja silloin se (nimismies) hûsi että "lain niméssä met aukasemme nämät ovét". Namn (Länsmannen:"i lagens namn..".) Nimi

 

Nimismies, (Raippoja annettaessa) " Nimismies sauvala näüttänü kuinka kovin piti lüä". Landsfiskal (Länsman), visade hur hårt man skulle slå vi utdömande av spöstraff. Poliisi

 

Nirkunnarkun, "Siinä on hööli hoito, ´hyvä ruoka ja paljo´n. Panhaan höölisti pöythään, ei olé nirkunnarkun". De var frikostliga (ej snålt tilltaget)

 

Antelias

 

Niska, "Koskessa on kova veto niskassa, vaarallista mennäs siihen". Forsnacke

 

Koskenniska

 

Nisuleipä Fikabröd Pulla
Niva, "Niva on jo aikanen, kivinen ja virtava, saattaa se olla süväki, enänpi siinä on virtaa ku järämässä". Strömmande vatten (Mindre fors) Pienempi koski

 

Nivota Håret nöts bort från pälsen
Noita, "Henkilö joka muilta salatuita voimia käyttäen, aikaansaa hyvää tai pahaa toisille ihmisille. Noita tas se tekke tuhoia jos se suttu, panne mätänemhän ja jäsénhin vikója. Mutta tas jos mie tarvitten johonki nin se auttaki.

Taikuri on eri: "Se pittä hänélä olla sanat ja vehkhet; mutta valtanoita se tekke mitä tahto ja missä tahto".

"Püli-Einari"- noitakin se küllä teki mitä haluis ja mut tehit mitä satethin. Hänellä kuitenkin tuli huono loppu: Vaimon varomattomuuden tähden piru otti hänet, vaikka hän kuinka paljoon yritti: Einari raukan jalan jälki on Piliijärvessä pahássa kalliossa vieläki, sinä pahássa jolla se järven uli kulkui".

Spåmän (gummor) Häxa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nokka Näsa Nenä
Nokkanori, "Norillääkettä on tiivesräski eli äijänpaskaa, rüssät ennen kuljetit, kaupparüssät. Sit´ä panthiin juoma-astian laithoin nin sitte ei tullu norí. Ku üskittää se on nokkanorí, ja limá tullee sieramista, se paránee tärpättihöürülä. Süännorí ei üskitä, se on kuolemaksi". Snuva

 

 

 

 

Nuha

 

 

 

 

Nokkava, "Nopeaälyinen, hüvä hoksamhan, joka nopeasti käsittää asian ja on heti valmis antamaan nasevan vastauksen. Päisevä". Lättlärd och har träffande svar.

 

Noukoa Halvsover
Nostautta, "Lännessä ku pappi tulí lapín talósta saataviansa noutamhaan, se oli em´äntä ollu juuston teóssa, se oli nostauttanu hamétta ja istunu juuston pääle. Siitä asti ei pappi olé tahtonu juustoja.( Ei sit´ä vain olé minun muisthoon ollu"). Lyfta upp (Osttillverkning)

 

 

Notkea Snabb Nopea
Nousuviikko Näst kommande vecka
Noura Sentråd
Noutaa, "Rupía kasúvista paránsi: Nouti kellarista multaa ja sit´ä hüpheessen ja sillä hiero niitä rupía. Kolmek kertaa noutaa ja aina hieroa püörittää niitä, ja sipísi. Kuivoit." Helbrägdare 

 

 

Noutaa, Hakea

 

 

Noutaja, "Kalmak kuhisevat,...ku rumista satethan, piienet sen noutaiat". Jos se (arkku) on raskas (kantaa tai hevosella vetää), eikä noutaiat kehta marsia, istuvat aivan. Matkakirfhelä lüötiin arkun päle: "Kevittäkkä, kevittäkkä, marsika, marsika!" Net noutaiat, manálaiset, on painanhet, ühtä vaikka on ollu kristittuki, ku sillä on olhet väkévät haltiat". Vålnader som följer på kistan

 

 

 

 

Nuhdella, "....se oli Ruottin kunigas nuhéllu Italian keisaria että ku hän antâ nien hävittä nuoita pohianperän mûttolintuia". Anmärka

 

Huomauttaa

 

Nurin Felvänd (avigt) Nurja
Nuoskuus, "Me´ät Juusefiinan kans saunassa paní pehna, sanó Sunna vaina". Slappa av i bastun

 

Nuotta Not
Noutaa Hämta Hakea
Nuotikorva Gehör Sävelkorva
Nukumapussi Sovsäck Makuupussi
Nulkata Springa lätt Juosta verkkan
Nuuskia, "Koira nuuskii ümpäri huonetta". Hunden vädrar (luktar sig fram)
Nuusku, "Olem mie prûkanu pittä nûskua". Snus Nuuska
Nurin, "Mikkelin eeltä syyskalastus loppui. Tuli kylmä, rupesi jäätymään. Sitten ruvetaan maata nurin ajamaan, maantöihin. Jokkuut, jokka alkaa tervan pruukkiin. Nuoremmat ja jokkut muutkin rupesivat ansomaan. Höstarbetens växlingar

 

 

 

Nurmi, "Matala kasvava heinä, useaa heinälajia sisältävä". Låg gräsväxt

 

Nurmikasvi

 

Nutukka, "Poronkoivista paulakengän mallin tehty jalkine". Vinterskor av renskinn

 

Kenkä (poronnahasda)

 

Nyhkiä, "Itkeä nühkit ne vaimot ku Isko oikein sü´ämestä sârnasi". Försöka förtränga (rörda till tårar)
Nykiä, "Lintu nuíthän ja sitte raathaan. On nin alásti niinku nüíttü metto". Plocka fågel (ta bort dunen)
Nykki Nötkreatur som betar gräs
Nylkyri, Nülküri se on joká ottaa korkean korón, ei olé armoa sillä köühäle eikä kohtuutta ollenkhan, otta minkä suijuu". Slaktare

 

Teurastaja

 

Nyrkkä Brant Jyrkkä
Nyrkkä, "Jos se iässä on nürkkä (pilvi) ja länthen loiva se tullee alhalta tuuli". "Mutta pohjosesta, jos toisin käsin menevä pilvivanthet, ku se vanttaa taivas, raitto". Förutse vädret

 

 

Nyypyki, "Nüpüki se oli äiiäfarila tuo Müllümäki, ja sittä is´ä vaina sen sânu". Nybygge

 

Uudisrakennus

 

Nåjda En som kunde spå
Nähdä, "Sille (noidan ruumiile) panthin sukát jalkhan että se nähiän laukko ko se (öisin)." Se (kunna se)

 

Nähdä

 

Näin, "Küllä ne on semmoset näkimet ette!" (mainoi Ville Kiürunalaisen silmälaseja). Ser bra med glasögonen

 

Hyvä näky

 

Näkijä, Finan is´ä se oli näkiiä, se näki olénoita. Sen vaimo oli rûmhin pesiiä. Se oli sitte aina sanu palkka nitä kuolhén vâtheita, ku köühüs oli. Oli sitte ollu varrasläiä seinä vasten, se oli vaimo aina sen takan pannu vathet siksi ku hän koria net. Sitte oli tas kerranki pannu pihlon sinne vatheita. Mies ei ollut tienu, mutta oli küsunu ette onkos sulla nitä tuola varrasläiän takana? - On sen kuolhen vathet. - No ilmankos mie olisinki kattonu, joka päivä sinä on kihissü väkéä, mennu ja tas tullu". Kan se de döda

 

 

 

 

 

 

 

Näkijä, "Yliluonnollisia asioita näkevä henkilö: Näkiiä joka nitä tühiiä näkké, manálaisia ja henkiä". Synsk

 

Näkki, "Uimaan mennessä paiskata k´äelä vettä maale, sanoa: "Hui näkki maale, mie vettén!" Skrämma bort näcken

 

Vedessä asuva luonnon haltia.
Näkösen, "Ei se ollu pitémällä kun tässä ojústalla, tuon näk´ösen pässä se oli". Inom synhåll

 

Nästyyki, "Nästüüki on ollu kolmekkümmentä vuotta, tai enempää, eikä sitä käütetäk ku küläreisussa ja kirkossa. Näküvissä sen piti olla, se oli malissa, ette vaimolaki oli hamheessa takana pakkari ja siitä se näkü. Miehilä rokin pikkupakarissa". Näsduk

 

 

 

 

Nenäliina

 

 

 

 

Nävertää,  Borra hål i timret med handborr Porata
Nätälumi Tösnö som fastnar i skidorna
Nälkyä Svälta Kärsiä nälkää
Nökkö Liten hö-hög Heinäläjä
Nöyle Söm

Nöyräilma, "Lumisade ja tuuli. Amuruskasta tullé nöüräilma".

Dåligt väder

 

Nöyräpäinen, "Juhán Pekka taas osti Tär´änöstä maan ja muutti sinne ja lahjotti Nilsile ja Aukustille. Se oli ruokkopoika, tuon Miinan poika, mutta se oli nöüräpäinen, nin sille ei saattanu antaa maata omhiin nimhiin, se antoi tüttäritten nimhin". Mindre bemedlad

 

 

 

Oieta, "Eikä se hänkhän (Laestadius) pässü oikenemhan (selville sieluntilastaan ja uskoon) enenku se hänén auttoi se lapin Maria". Komma till tro

 

 

Oikasta Gena
Okkosenkurento Trollslända
Olletenkin I synnerhet Varsinkin
Olento, "Nilä on olénto ja taliit, lemät kaunhit ja porrut ja kaikki (maanhaltioilla)". Vålnad

 

Olento Hur man mår (ser ut som en vålnad) Voida, Voi
Ulko Stör till tex. grind
Omavanhurskaus, "Se on omá vanhurskaus joká panné ihmisen halventhän itteänsä ja kristilisüttänsä". "Vaivakos Jonasta omávanhurskaus?" - "Jo külläpä se vaiva mutta kulläpä sie toistat anthéksi!" Trosfråga (Tycker sig vara mer troende än andra)

 

 

Omituinen, "Omituinen ihminen, ei sitä sa selvä onko se lintu vai kalá". Annorlunda (svår att förstå sig på)
Onkia, "Joka kesän onki, se persetä talven ronki" Meta. Översätt:"Den som sommaren metar får på vintern svälta" Onkia

 

Onkka Djup vik Lahti
Opas Känning eller känt plats eller folk
Opastaa, Pappiantti kivéränokka opásti meitä Norhian". Lotsa. Visa vägen (vara talesman) Luotsi
Oppi, "Oppi se on ku sápi keppiä". "Se sé opiks tullé ku rahálla osta". "Ei oppi oihan käy, eikä tieto tieltä tüönnä". "Pä rupea pimä jauhahan jos ül´ön palion oppi". Ordspråk (lärdom)

 

 

Oppineisuus

 

 

Orava, "Oravakuréinoita on kuivattu ja keitettü, hüvä´t net on. Ja rapávatta jos on valkea se keitethän ja on kun paras paistoputti (peruna), ja paukkû ninku knalli ku halkea": Ekorre (användes även som föda)

 

Orava

 

 

Orjuu Underlägsen/rädd
Orpo Föräldrarlös
Orro, "Linnuile sitte jouhista tai orrosta. Jouhilanka se on puhás ettei siihen tule kuura, siite se mennee lintu. Material som snaran är gjort av
Otkotta, "Se taválisesti koppeloa säästethän sillon laulunaikana, ette se sitte munnii. Joskus sattumalta tullee tapétuksi". Se kauheasti otkotta koppelo: "otk, otk, otk". Orres smattrande

 

 

Otta, "Terése otti hetí pöl´ön, ku äijä alko istumhaankin navétassa, ettei sunkhaan het olé mithään naimakalúja". Tog, (blev rädd)

 

Tulla, Huolestua

 

Otollinen, Bra, Passande Hyvä, Sopiva
Outa, "On tunturi ja outalappalaisia, samoin kuin tunturi ja outaporoja. Sen mukaan asutavatko - edes kesäisin tunturissa vai oudassa (ruotsista lainatulla sanala lannassa); Tûmia voitelevat ne outaihmiset, ej tunturilaiset". Skogstrakt. Fjäll och skogrenskötsel.

 

 

Havumetsä

 

 

 

Oudassa/Lannasa Trakt nedanför kalfjället
Outalappalainen, "Metsälappalainen, se joka kesät ja talvet paimentaa porojaan metsissä, ollenkaan tunturiin vaeltamatta, tavalhisesti talossá asuen". Skogslapp som har sina renar i skogstrakter (Lanta) året om. Vanligtvis boende i hus.
Outariekko Dalripa Riekko
Outo Okänd
Ovi, "Turvekodan ovi on kuten tavallisen huoneen, pihtipielten välissä sarannoilla lükkuva. Loudekodan ovi ylälaidassa olevaan puuhun kiinnitetyllä nauha "sarannalla" sidottu savu puusta riippumaan; se on vaatetta, kuten kodan seinät, ja sisäpuolelle kiinnitetyillä poikkipuuila". Torv och tältkåta (lavu)

 

 

 

Pahta Stor sten
Pahánilkiset Elaka Ilkeä
Pahkakoppi Träkopp gjort av knöl
Pahentua, "Küllä nut on jotáki pahétta tullu välhin, en vain tiä mitä, mutta Pekka ei käü ennä meilä...." Ta illa upp. Slutat komma och hälsa på.
Pahimmiten, "Kun on päivä kahéla karvala, sillon ne on pahimiten likhéllä manálaiset". Vid gryningen är vålnaderna mest i farten.
Pahnata (Pehnata), "Jo se pehnaa heiniä, semmonen joká hinkalosta süö, ja jokú hevónenki, tekkee pehnoja hüvístäki heinistä". Trampa ner och förstöra höet.

 

Pahus, "Lievä kirosana". Mildare svordom
Painosta

 

Bedrövad, deppig även tryckande känsla före tex. åskväder Murheellinen

 

Paimentaa, "Ennen on paimenettu hirfhat erninänsä vaenoista vasikoittema aikana, vieritusten, mutta koiraseló alémpana korilla, ja nahrat ilman koiria". Valla och skilja på kalvande renkor och tjurar.

 

Paimentaa

 

 

Painaa, mytol. merkitys: "Parantaa eritä tauteja, itsekutakin omalla keinollaan".

"Samála teräsassela millä nämä on tehtü.... kolme kerta paina...poiki hava".

Helar konst

 

 

 

Painajainen, "Jokin paha olento, joka öisin vaivaa lehmiä, niin että ne aamulla ovat hiessä ja vapisevat. Painhaisen on Selma nähnü kotinavétassa, "ninku nürkinkokoinen tulipallo ja sinä häntä per´äsä reskutti nuoin" (Täristää kädellä). "Ninku kirkasti navétan, mie lûlin että navetta oli palámassa. Ei sitä näek ku piméässä". Mäén Hermanni tas oli nähnü ikkunasta menévän valkean ninku tiekkikappalhen ja lehmän pältä se oli noussu". "Ja seinän läpi se plosáhti mennä, lähéltä kattoa pitan rakhon".

Painajaista vastaan on tehty monenlaisia taikoja: "Ja harákka pantu rieppamhan navétan pithan että painhainen ei tulé lehmiä kisusamhan. Vasta se on pantu ku lehmä on hiessä ollu, kun se on ollut tuore. Ja toinen konsti on vettä musta risti lehmän selkhän, keskiselä´le ristiluilta ethen, noki kekähellä, kolme kerta ühthen sihan ja siunathan: Jésus siunakhon minûn lehmäni!" Kokó karia se siunathan: "Mene ulós painhainen pahólainen!" Ja se kekä´le viskathin ulós sontataikkunasta ninku sen perässä.

Vålnader som stör djuren i ladugården.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paise, "Se paisû kohta paisumisensa, mutta ku on ennen ollu nitä puhálusmiehiä nin nitä küllä puhálethin ja püörütethin. Tuo Finan äitivaina se nitä puoski, messingikammala painoj ja puhalsi, sülki ja viskutteli. Ja paráni se küllä jos se oli vasta alkamassa. Jos se pitémälle päsi nin ei se luopunu enneku se märki. Ruispûroa se ennen on käytettü paisheissin, nin kûmana ku kärsi. Se küpsütti paisetta hopûmasti". Svullnad (infektion)

Helare som tog bort svullnader. 

 

 

 

 

Paistaa, "...Olkileipä on paistettu". Poron künsiäki oléma süönhet hilula paistanhet valkealla ja....".

"Lihhaa on paistettuki pannussa, kuussa tai voissa tai talíssa (joka laihankeitosta jäi ja hyytyi), suolaa siihen. Joku´pannee löökiä ja pippuria, ilman vettäki sen saattaa tehhä, tai vähä´lä veelä. Helpheiksi se leikothaan, uhtä ohu´kaiseksi".

Steka (Även renarnas klöver stektes på glöden och åts upp)

Skav (recept)

 

 

 

Paistaa

 

 

 

 

 

Paiste, "Kalámiehelä on parás olla tüvén ja paistet" (kalanpyynti sááná) Solsken

 

Auringonpaiste

 

Paistekala, "Se tarpomalla otethan. Verkko panhan aijaksi. Tarpomaverkko on vahvempi ja raskhampi ja väleämät silmät siinä ku tapatuverkossa joka itte vüöilä püütää. Sauvomella tarvothan". Vid varmt väder (solsken) kommer fisken in i vikarna.

Tarpoa (skrämma fisken i näten)

Paistekesä, "Pikkueevavainaala olí pesä´päivistä (8 päivää ennen joulua) merkki: Jos net on kokohnaan sumu´set nin se tullee huono satheinen kesä´, jos alu´ssa ja lopu´ssa on kirkasta tai koko´aika, se tullee paistekkesä´". Soligt sommar

Spågumma som kunde tyda tecken och spå vädret därav.

 

Paistekesä

 

 

 

Paisti, "Pannukakko: Veren sulatus ja suolaaminen, sitte vispathaan vähän jauhoja. Pannu voijelhaan kuula, sitte kaathaan siihen se suurusta ja kuuta leikothiin pääle. Sitte pesässä paistehiin niin että se kohosi harjalensa. Ennen sitä sanothiin verileiväksi, järvessä paistiksi". Stekning

Recept på blodpannkaka.

 

 

Paistaa

 

 

 

Paisua, "Erän taudin oire: Lihasten tai jonkin jäsenen laajeneminen, tulehtuminen ja kipeytyminen. "Paisumishen lehmän sonta, verés on hüvä, parás metesini (lääke). Mullaki ku säri paisui sitä tuli apû. Ja tältä nämät lihákset haliethin ninku veittelä. Ja sitä yritithin parántha vaikka millä, sitä´jos kuká freistasi, eikä mikhän auttanut sihen mû ku lehmän sonta". Svullnad

Recept på läkemedel. Färsk kogödsel var bra till svullnader

 

 

Pajutiainen, "Harmahtava pikku lintu, pesü mättään syrjiin ja puun onttoihin. Muuttaa talveksi pois". Liten fågel (Lövsångare)

Lahtin: Phylloscopus Troehikus´.

Pakana, "Kristinuskosta tietämätön villi jossain kaukana".

"Kalánterin isä´n kinkeriluku´. Pappi küssüü: "Mikä´s on jumálan poján nimi? - "En ainakhaan mie sitä´saata tietää. - "Ei täälä küllä jeesuksesta puhu´ta?" - "No juuri tasán!" Vai se sé pakána oliki!".

Icke troende. Används även som förstärknings ord.

Husförhör.

 

 

Pakkanen, "Uskokkos sie sen että Tärä´nössä on kohta astekkümmentä pakkasempi kun täälä, se on vetten rannoila, nämä´t on vaaramaat". Frost. Kylan växlar vid nivåskillnader.

 

Pakkanen, Halla

 

Pakkaskuu, Kuun sarvista se on taika: "Jos kuu makka selä´lens kun se on süntünü, niin ku viiva, ja hüvín hoikat ja käürät sarvet, se tullee pakkaskuu". Frostmånad.

Tyda nymånen och läsa kommande månadens väder därav.

Pakkaskuu

 

 

Pakkastähti, "Tänä´vüönä se ei küllä nuku´, silmät sillä on kirkhaat kun pakkastähét". Stjärnor som tindrar klart när det är frost.
Pakko, "Sitte tuli ninko pakko mennä rippilukhun...ku pappi ei ilman laaskenu vihíle". Tvång

 

Pakko

 

Pakkula, "Pakkula se on jossaki semmosessa halkeimessa, kun se on viká tullu ja pû kasûnu semmoséksi, sitä se on poltettu sillon tupákkapulán aikana". Knöl (svamp) som växer på träd. Användes förut som tobak när det var brist på den varan. Kyhmy, Kuhmu

 

 

Pakkari Ficka Tasku
Palas Stig Polku
Pallas, "Turska tuohan külmettünä talvela tänne, suoli vain otettu pois. Ja saita ja pallas. Iso ümmüräinen, üksi silmä pääsä". Flundra (Norsk havsfisk)

 

Kampela

 

Palentua Fryser Palella
Paliskunta Renskötarens betesområde
Palkia Renen springer runt på grund av tex. insekter
Palo Kulle Kukkula, Kumpu
Palsa

 

Stor upphöjning i myren, oftast på grund av permafrost
Paltto, "Paltto metto se hiijoo niin lühüeen ettei siinä saata kerítä naakkaaamhan".

"Mamma mulle süötti kanánmunia ja mie nin paltuin nistä".

"Mie olén nin palttunu vaimoihmisistä, nitä pitämhän".

Skrämd av erfarenhet för fara.

 

 

Fått nog eller har dåligt erfarenhet av något.

Palvelto Bortskämd Hemmoteltu
Panna, "Ku se alkaa valkenemhan verkko nin se ei kalá taho´panna; ja siitä se on ülö`n kranttu jos se kovín tummaksi menne verkko".

"Marja mení külä´lle sitte ja mie panín perhän".

Sätta (Fisken går i näten)

 

 

Sätta efter (gå efter)

Paneutua

 

 

 

Panna, "Ei net olé nuo ruottalaiset laulajat, ei net olé ku paskat, ei niilä olé rintaa, mutta suomen poját ne on erí, niitä külä kuuntele vaikka vuorokauen süömättä. Mutta rüssät voi net panít niinku hanhitokka". Låta, lät (sångröst)

 

 

Pannujuusto, "Ku lehmä poikii, ni kaks ensimäistä ateriiaa on nenämaitoa, ensi ja toisen kerran lüpsü. Sitte tehään pannujuustoa. Se voijelhaan helläloova, kaathaan maito siihen ja töötähän pessään. Süähään maijon kansa". Ostlöpe (recept till dito)

 

 

 

Panka

 

Runt huvudet mellan öronen anlagt bindsel för tex. renen
Pankkokruunu, "Rahan nimitys: 1½ kruunua". Riksi oli papérirahá nük. krûnu". Bankkrona

 

Pankkotolppa, "=37½ äyriä Bankmynt Tolppa=25 öre
Pano, "...Pekka se oli tarkka mies lathon pano´ssa. Se aina punhautti (väänsi) heinät käéssä ja jos ne vähä´nki olit sitkeät se ei pannut lathoon". Sätta höet i ladan.

 

 

Pantaa Vattensamling som fryser till is
Pantti, "Sitä manpanttia on ennen pantu mahan, rahá tai hopéalusikka, kun on tultu asûmhan talo´npaikkan. Ja joká sen manpantin löütä ja otta, siltä meene näkö, ninky Nivan Levi Tärä´nösstä joka löüsi hopéalusikan pellostaas ja tuli sokéaksi". Pant.

Offergåva som grävdes ned i marken när man kom till en ny bosättning.

 

Papinkappa, "Pappile jyvinä maksettava palkka. Papile veroa ennen jyviä kahéksan kappá...noin kolmenki äürin talo´sta, pinemistä neljä tai kaks kappâ. Uvven vuoen aikhoin nitä viethin".

"Mûtamissa pithäissä on pitänü papile anta kümmenüksen kaikista. Rüssäsä on titenki hätünü anta lehmän papile että muiian sielu taifvâsén päsé".

Skatt till prästen.

 

I kappa=4,58 liter

 

I en del socknar fick man skatta en tiondel av allt man ägde till prästen (Kyrkan).

Pará, "Üksi ämmä ku se sünütti saunassa se sanoj että: "Sünnüs, sünnüs, pará, pará mie sinun sie minun!" Ja seisonu ramatun pälä ittes saunan lattealla, takáperin mennu ikkunasta. Kun se sitte piti sanóa että voita ja maitoa kantamhaa!" Se husiki pahanilkinen trenki ikkunan takka että "kusta ja paska kantamhan! Ja se tuli täuthön kusta ja paska".

"Aton äiiä on ollut pará, se oli rahha pannu kantamhaan Laurin vaimon äiiäfarile. Se oli kironu että ennen Narkauksen väylästä vesi loppu ennenku häneltä rahá. Oli sitte vanhana sanonu että nuoruven sünnit häntä painavat. Ette sanothan ette köuhä on raukka ja riepu mutta se sé vasta rauka on joká jumalansa hülkä".

Vålnad som kunde uppfylla ens önskningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jokin mytol. olento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paarmuska Barnmorska Kätilö
Parhaiksi Han fick vad han förtjänade
Paranus, "Mielenmuutos joka tekee mailmanorjasta juomalanlapsen; paranuksen ulkoinen ilmaisu ja seuraus on ette ihminen tunnusta syntisä uskovaiselle". Göra bot och bättring och bli troende

 

Herätys

 

 

Parempi, ""Parempi se on". Bättre, blivit bättre (om en sjuk person) Parempi, Hyvä
Paarma, "Paarmala, tuola isóla, se pruuvathaan mistä miehen saa. Otéttu sit´ä siivistä ja pantu tikku perseesseen: "Vanno, vanno, vanno, vanno mistäs mulle mihen nouvat´", ja viskattu sitte mihímpäin se lentää. (Sama asia jos vaimo hake). Humla (ska visa vädersträcket till ens tillkommande)

 

 

Kimalainen

 

 

 

Paavali, "Paavonpäivä, 25/1, päivälä put hakka": Man ser att hugga ved på dagen
Pari, "Heinän solmeamisella se pruuvathan tulleeko joistaki pari; Neljä tai kuus heinää se solmithan keskeltä, sitte ne heinät veethään solhmeen, ja sitte päistä. Jos se tulle üks vihti se tullee nistä parí, muuten ei". Par. Se med hjälp av tecken om det blir ett par av ett fästfolk.

 

 

Pari

 

 

 

Passata, ......"Kolmas sai kaksi jalkakläppiä, Leena se oli se. Heikki, toinen niistä, se oli sokéa ja sillä olí kaatumavika; se oli jo täüsi, ku se passas kaatumhan valkehaan ja paló siihen". Passade på

 

 

Käyttää tilaisuutta

 

 

Passeli Passar Sopeva
Paskanen Smutsig Likanen
Paskakielinen Pratar ej rent (oftast om barnspråk)
Patakka, "Lampan äiiä, Piimä-Jankko, lähti ja veti Peuravuomhan, hihtoi ja joutuki karhun kans patákalle, ampui karhun ja veti külhän". Fajt. (hamnade i strid med en björn)

 

Patapeso, "Patapeso se oli ennen. juomapaassa navettasa se joka lauvantai pesthiin, kaikki siinä pesit ittensä, miehet ensin. Ei sitä vaihettu vettä, samassa veessä ne kaikki pesit. Saipualla ja pesimelä; Meki Kristiinan vainan kansa vanhala pesirraajala perkasimma ettei rihirokka tule. Sielä oli lauta paan pohjala ja siellä istuthiin, makkoilthiin että kohta vesi läikküi suuhun. Lehmät makkoilit ja märetit, päre taikka kiilu paloi seinässä". Vatten och foderkokgrytan i ladugården som användes till djuren, kom också till användning när husfolket skulle bada och tvätta sig i den. Bastu saknades på många gårdar.

Se bild nedan!

 

Paukko, "Knallipüssü ei olék ku ihmisten surma. Ikka kun ampu mettoa, mettoki kâtu mutta ei ollu aika kattoa!" (kun pyssy täräytti ampujankin kumoon). Knall

 

 

Paukahdus

 

 

Paula, (Nutukan paula), "Villalangasta kudottu side, joka kierretään nilkan kohdalla tiiviisti kengänsuun ympäri". Flätad band, som användes till att snöra fast bl.a.  vinterpälsskorna Palmikko
Paula Nätteln Verkon paula
Pehtaroija Hästen rullar sig runt
Peipponen, "Pikku muuttolintu". Fringilla coelebs=Bofink
Penikka Hundvalp tex. Pentu
Pelli  Spjäll Savupelti, Kuristusläppä
Pellonpöläke, "On niinku pellonpöläket lentää, ku kulkee rimpsuissa ja traasuissa akka". Fågelskrämma

 

Pelkka Brödspade
Pelkkasarvi Skovelhorn
Pelikuorma En mil Peninkulma
Peltiviikate Modernare och bredare form av lie
Peltopyy, "Metto, teeri, riekko, pyy ja peltopyy on Karungissa. Ylenpänä Muoniota näkee hyvin harvoin teiriä; metsoja hiukan. Metso syö männynhakoa, teeri syö urpaa".(koivunurpu). Skogsfågel

 

 

Perse, "Tytöt on pitäneet yllään palion vâtetta, kolme neliä hamétta ett on isó perset". Ända

 

Takamus

 

Peräsuoli Ändtarm (fettet tas till vara)
Peräti Ganska Aika
Periä, "Se olí uskotoin kanssa ja petélinen muutenki, ei se taivasta perínü" (Aanuraukka). Ärva

 

Periä

 

Perustaa, "Vaimoihmiset ne küllä on pesseet joka päivä kasuvia, mutta ei miehet olet perustanheet". Brytt sig (bryr sig)

 

Olla tapana

 

Peräkkä, "Met menémä kun lehmät perä´kkä". "Menkää tet eessä, met lamáset tuléma jälíssä". Gå efter varann

 

Jälkeen, Takana

 

Peski Renskinnskolt (av renkalvskinn gjort päls)
Peso, "Pikku pesója tehtü ussein missä lapsia on, mutta isópesó kolme neljä kertaa vuôessa". "Süüspesó Mikkelin etú- tai jälkipuolela". "Joulupesó jouluksi". "Kev´äppesó Marian päivän aijoissa, ja toinen Joháneksen etúpuolela. "Püüki se on ko vatheita pese". Skura runt

 

 

 

Pestä

 

 

 

Petäjäleipä, "Petäjäkuorista valmistettu katovuosien leipä; kerrotaan viimeksi syödyn edellisen sukupolven lapsuudessa". Barkbröd (bakades vid nödår)

 

Peura, "Poron ja peuran sekamuodoista ei tidetä, sitä ei olé nukuaikona ennä tietoa. Net olit talvet tälä ia kesäksi menit tunturhin, ei juri nin ülös kun nämä porot, olit vissin nissä outamaissa". Net olthin isomat kun nykuaikaiset porot.

1. Net püsit nitä hankhaila (suri ansa) punóttu hampuistá, nistä parhaista aivinoista, pelikurmia pitkät aijat (usein oksineen kaadetuista ja päällikkäin kasatuista puun rungoista) ja sitte aina ansat välissä".

2. Ja sitte püssüilä, kuttuthin peurapussuiksi (piipun läpimitta 1 cm leveä, piilukko, suusta ladattava).

3. Kolmas tapá ette ku hanki tuli nin sivákkamiehet hihátin ia ammuit tai löit sitte kuoliaksi (ensin väsytethään peuran).

Vildren 

 

 

 

 

Fångstmetod

 

 

 

 

 

 

Villiporo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peukutta, "Joka kevä se on polsterin puhístus elí korju. Tühjentää ne höühenet kaikki jossaki havílisessa huohneessa rummenkorhiin. Sitte käélä peukutethaan höüheniä vähä´n kertaa ette niistä lähtee pois se turha mölö. Toiset kuumentavat niitä kuivassa paassa ja vispaavat luuala. Sitte takásin sisu´stoihin". Rengörning av dunkuddar

 

 

 

Pian Kanske Ehkä
Pidätellä, "Üksiki Pekka ku mie sille sanon keskiviikkona että:"Pekka on noessa", nin se sano, piättelemällä, se oli piättelijäki:" e-e-hei sunkhaan, la-lau-vantaina pe-pe-pessü sa-saunassa!" Stammar

 

 

 

Änkyttää

 

 

 

Pidättäjä, "Antaian käéstä ei lopú, mutta piä´ttäjän käéstä loppû". Snålaktig

 

Saita

 

Pidättää, Pahárován Juhán Pekan isänisä se piätti heinävarkhaan laón ovén". (Haltijan avulla tartutti varaas ovhéen kiini) Hålla fast

 

 

Pidättää

 

 

Piekana

 

Fjällvråk

 

Piekana

Tunturihaukka (Jaktfalk)

Pieksu Skinnskor (Oftast hemgjorda)
Pieksää, "Ja Hannu ku tuli kotia, pieksettünä, ihmiset nouvit, se kohta kuoli. Ei jaksanu mutá sanóa ku "pe la". Ja sitä sait tietä kuká oli pieksänü". (se oli Pertun Lassi). Slå (ge stryk)

 

Lyöda, Iskeä

 

 

Pienet neuvot, "5 naulaa villoja, 10 küünärää liina, 2 paria kenkiiä, 2 huivia, omakutó pumpuli ja karttuni, 1 vüölinä tai valmis omákutó puolivillanen hamé ja 1 naula sukkavilloja. Net olít pienet neuvot. Net ja 85 krunnua olí vuosipalkkaa piijale vielä 20 vuotta sitte".

LÄNSIPOHJA, Täräntö, Kompelusvaara Inkeri Tuovinen 1939 (1930)

Låg lön (Pigans årslön)

 

 

 

 

 

 

Pieni, "Ku on pieni kari (kuun ympärillä), tullé pieni nöüräsää". Liten (se kommande väder genom att se på månen) Pieni
Pieniväki, "Kuhuväki, tasapää, manalainen, kuhiainen, surviaiset, kalma, hissi ja keijukainen". Småfolk (vålnader)

 

Pieru, "Nälkhäinen pieré ja süönü röühtelé". "Itku ilón perästä, ja pieru kauvon nauramisesta". Fjärt

 

Pieru

 

Pietarinkukka

 

Blomma som användes som tobak. Klipptes i småbitar och torkades i ugnen
Pihistää Stirra noggrant 
Pihkavoide, "Kuusen pihásta ja rasuasta keittämälä tehtü voié, silattu harvan vathen läpí, sitte takaisin panhun, ja kretta ja sokkeria vähän ja likuteltu sinä, vieläki se on käytännössä yleinen (1929) Av grankåda gjort läkemedel

 

 

Pihlaja, "Kun pihlajassa on runsaasti kukkia ja marjoja, tulee paljoluminen talvi". Rönn (spå vädret till kommande vinter) Pihlaja

 

Pihtipieli, Oven pieli, "(kun ruumis on viety huoneesta ulos), "Kirfhélä lüötü ovenpielhén kolmek kertâ, kumphânki ja sanottu: "Pois kaikki!" Dörrpost

 

Pikistää Snåla
Pikisuola För mycket salt
Pikiöljy Med tjära blandad myggmedel
Piika, "Sitte se oli kerran lapsia saamassa, ja heitti kaikki jumálan langat (vatheet) päältänsä, istuj penkin nokále: "Jo tullee, jouvakko Miina tuula kattomhaan tulleeko poikia vai piikoja!" 1939 (1930) Piga (väntar barn)

 

 

Piika

 

 

Pii Räfsans tapp
Piian Kanske Ehkä
Piikari Spik Naula
Piinantua Plågas Kärsimyksiä
Piiruus Ondska, Ondskefyll  Pahuus, Ilkeys
Piira

 

Från fågelmage (muskelmage) och innehåller småsten
Pihjala Lönn Vaahtera
Piiskanen Svansdel av djur. Innehåller mest bara fett
Piisata Räcka till Riitää
Piiskoa Småregn
Pikistä Snåla Saita
Pilkka, "Mie ammuin ensin, ja se tuli pilkan surhiän. Sitte ampu Kristina vaina, ja ei löuttu kokó seinästä, harjan oli vähän krapassu. Isko setä vaina sanó mulle: "E-en panis pipuuuani pilkaksi". Kristina vaina sanó:" Sullek kohta menisin itte pilkaksi". Måltavla

 

 

 

Maalitaulu

 

 

 

Pilkkanimi, "Oskar Alpertti, se huitari on, ittes se on pannu (kun on vanhapoika ja huoleton).

Könnä-Erkki, Pölökki, Mätä-Paavo, Kylmetty-Paavo".

Öknamn

 

 

Haukkuma- Pilkkanimi

 

 

Pilkata Göra narr av någon (mobba)
Pinta Fett Rasva
Piita Mittendel i båt (Tvärbräda)
Pirtti, "On küllä ollu sauvupirtti Hannun talóssa, mutta haiótettu se on jo ainaki satá vuotta aika. Eikä ollu klasia uhthän, mutta vähä´set ikkunat seinässä ja lauvat sinä pienain vällissä lükättü". Pörte (Rökpörte)

 

 

Pirsa, "Itkuinen ihminen. Se pirsa ja itke kaikkia tühiä" Gråter, Lipar Itkeä
Pirsta Hyggen småved
Pirstale Skärva Sirpale
Piru, "Paholainen. Kun se jokú on noitunut toisen ihmisen, kun sihen on pirut püstütettü, se viehän kolme kivéä kirkonmâhan. Ninku tuonki Pekkan Hialmari jonka se Paharován Juhán Pekka noitui pirhuin ja (Hjalmari) tuli vähämieliseksi, mutta Hapaheikka fari vaina oli ollu korttia lümässä, juonhekki sielä, mutta selvilä hän oli. Se oli tullu pirú ninku poró ja pannu kopárat Pollokkalassin olkapäille ja kattonut peliä. Püörittänu oli pätä, isot sarvet. Mihet olit türmistünhet ninkun Fari vaina oli sanónu. Lähit laukkomhan". Appifarinsa ja vaimo kun kävit kiviä panémassa Täränön kirkonmahan, parempi se nüt on jo". Ja Juhanna oli sillon pikku tüär. Mutta tas vanhâna muisteli Juhanna sen Selmale".

"......sanoi üksi nuori vaimo pirule joka tuli ovésta, üksi silmä ottasa, kirkas sâpas toisessa jalássa ja hevósenjalka toisena, ja nin pitkä että ovésta ku tuli nin päki suiju puolilattihan ninku luokka."

Den lede själv (Djävulen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paholainen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisoa, "Kuivan puun halkeama". Spricker Haljeta, Säröillä
Pissihauka, "Sillä on silmäkki kun pissilä päässä, kierät ja kirkhaat". Uggla Pöllö
Pistää, "Jos käärme on pistänü elläintä, nin pittää otta paiju joká veesä kasvaa, sitä´tüvéntä müöten, eikä saa veittellä otta. Sen kun sittoo lehmän kauhlan vüöksi ja siihen kolme vastapäivästä solmea kun tekkee, nin aamula sitte jo saa ottaa poijes. On kai se mullekki elä´välle". Sticka (Läkekonst vid ormstick på nötkreatur)

 

 

 

Pistää

 

 

 

Pitkänen, "Net oli ollut kaksi äiiä laóssa. Toinen sanónu että küllä nüt likkû herranvoima. Toinen oli vanha sotámies se oli sanónu että mitäs tuo nüt on, toisenlaisen pommit ne olit Pommerin soássa! Ku sitte räiä´hti pitkänen nin ei ku süää huppeli miehestä laon lâttiale. Aivan tühiä süää (vakuuti Jisko ihmettelyyni)".

"Mutta üks toinen fâri, se aina kirósi ja meni laón ovéle iskemhää tulta, sanónu että "Ninkö sie lûlet ettei muilaki tulet olé? Mutta sille ei tullu mithää."

"Mutta üksi mies se oli pitkäsenilmala sanonu että jo tâs jauhâ Ülitalófâri krüniä. Se oli pirstaläiä´ollut koássa, se oli jürähtännu, ja pirsta lensit kathô ja haiálensa. Kun kothin tuli se oli kaivon vintti kaikki pirstoina".

"Pitkäsen ilmala miehet ei saa olla lakki pääsä, ei saa juosta ulkona, ei saa olla klasín alla, ei saa mennä puun alle, pittää istua hilja, naisten piti peittää päänsä huivilla sisälläkin".

"Kerran oli eräs mies maannut penkillä; se oli pitkänen iürähtännu. Se oli mies lauvaassu pierun, sano´nut "Küllä mieki sâtan ios sieki!" Se oli varsin lüönü seinästä sisäle ja tappanut sen mihen". Tämän muisteluksen on KajsaMarja lapsuudessaan kuulut".

Åska (Förhållningsorder)

 

 

 

 

Tro på övernaturliga händelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukkonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pikäsapara, "Tarttis saaha pikäsapáran jaaran siitoslamphaaksi tänne Leipojärvestä". Svansstump (Särskild fårras)

 

Pitkäseisoja, "6-7 viikoa ummessa. Läpílüpsäjä, ennen se on piéttü hüvä´nä, muutta ei se olé hüvä, sanó Vanhainen". Uppehåll i mjölkningen

 

Pito, "Se oli semmonen pito että se Palsarin Olli on noita". (arveltin). Tro, Tror Luulla, Uskoa
Pitukainen, "Tuonen koira, tämän veitten pään vahvukainen ja tuon pitúkainen, sillä on karva päälä, ja hangela niitä on, jos paljon on, nin se külmää vielä. Mustat ne on". Så lång, längdmått (Mask som förekommer på skare)

 

Pituus

 

 

Pitää, "En mie tuota Krétua küllä olis nainu, vanha piéttüä, mutta ku se on nin hüvä tüö ihminen". (Kreetu oli aikasemmin ollut suhteissa toisiin miehiin ja saanut heille lapsia).

"Viinamies se olí paha, mutta sekí heitti viinan pois ja tulí kristitüksi, ei se nainu, mutta pití se muuten, mutta se sukú on täältä loppunu aivan tarkoin".

"Viis tolppaa maksa, onkos kallis? - No on se, kakskümmentäviis äüriä annot liikaa. - Vai niin piät, vai niin piät".

Använder

 

 

Gjorde det ändå

 

 

 

Tycker det är för dyrt

Käyttää

 

 

 

 

 

 

 

Pionpohja, "Oikean piónpohja: Se saapi jotáki, vasémpi: Se menéttää". Nävens botten

 

Plakkari Ficka Tasku
Pohjapiimä, "Viilin hapatuspiimä, jota pannan astian pohjan hapatettavan maidon alle". Grund till filtillverkning  

 

Pohjolanhanhi Simsnäppa
Pohotta Skymtar, börjar synas lite Vilahtaa, Pilkottaa
Poika, "Ja raski se poika süä jalán irti" (rautoihin jalasttaan jäänyt kettu). "Mutta jälkhin ku suorasäristein joukkhoin joutuí (kuolee). Pojke

 

Poika

 

Poikalapsi, "Tüärlapsi on raskaampi kantaa mutta helpompi sünnüttää, mutta poikalapsi päivvaston. Ja küllä se kohta niin oon. Ja jos poikalasta kantaa se sille on karhu vihánen mutta jos tüttölasta  kantaa se ei olé". Pojkebarn 

 

 

Poiiki Föder Synnyttää
Poikinaittu Gift sig över gränsen
Poissa, "Antti kertoo "Kaaresuantolaisten omitusesta lapinkielestä": "Ja sieltä se oli seki sirtolainen joká tahtoi tietä mistä mie olén poiiessa ku se küssu "kos tu olét erá?" Borta. 

Varifrån är du?

 

Poissa

 

 

Pokkaliha Muskelkött kring djurets ben
Polkkupeski, "2 peskiä päällekkäin (porolappalaisen talviosu: Alla turkki - peski sekin - karvat ihoa vasten, päällä peski - rukka, karvat ulospäin". Dubbla renskinnspälsar

 

 

Polokka, "Polokassa elethä´n Rovaniemelä. Täälä kontti- eli huorapari". Sambo

 

Avopuoliso

 

Polsteri, "Polsteri on tuo pitkä (päänalainen), höühenistä. Lännessä vain on takkupolsterit". Kudde

 

Tyyny

 

Polte, "Ja poltet ku oli tämä blintarmi, ni se teki Jâkon muori ühéksän pûn parkista juoman keitti ja hampun rohtimilla hautoi, se lähti poltet elinaiaksi sitä".

"Poltheessen suolavettä ja noin korttelin pullo väkévää, ja uséampaan kerthaan. Ja liikutelhaan hevósta, ajéthaan sillä".

Värk (helbrägdare) 

 

 

 

 

Poltto

 

 

 

 

Ponttilauta Spåntat bräda
Poovireikä, "Kaula-aukko rukássa.

 

I renskinnspälsen gjort innerficka med öppning via halslinningen
Porevesi, "Kevätjään rannasta irtautuessa syntyvä railo. Tavallisemmin rantapore. Varsin ku väülä tullé auki net (linnut) tulévat rantaporheile, istuvat näissä sulissa. Nitä on sillon helpompi saa". Vatten som kommit på isen eller vid stranden när isen ännu är kvar

 

Porimasiini, "Se oli se porámasini semmonen että se kehräis sen malmin sisälens. Sitte tulit näitten (käsinporain) jälkhen porimasinit. Sitä veivilä vänthin ensin (Hurukin, 80-vuotias, ollut itse vääntämässä). Sitte se tuli üksi sortti jotá käütethin ölljulä, öljümasini. Net on vimiset ilmavoimamasinit Malmivârassa ja Kierunassa". "Prûviporit elikkä tiamánttiporit, ihmiset nitäki käüttävä". Borrmaskin (gruvdrift)

 

 

 

 

 

Poro, "Kesy peura". "Lukuisten lappalaisperheiden asetuttua vakinaisesti paikoillaan asumaan outan tai lantaan, ovat sekä heidän ette porojen elintavat muuttuneet; heitä sanotaan outalappalaiseksi ja heidän porojaan, jotka siis laiduntavat enää vain metsäseuduissa - kesät talvet - outaporoksi. Nämä ovat paremman ja varmemman ravinnon sekä helpompien elintapojen ansiosta humattavasti suurempi kuin tunturiporot.

Lappaisen koti-eläin - Lantalaisillekin porosta saadut tuotthet ovat melkein välttämättömiá näillä seuduin. Isä vainaa piti aina aiokhaita...sillä oli kolmeki poroá aina talóssa. Irtamenna net oli tallon porot mettäsä, kilometeriä ne menit. Ja ei ne likkunhet mihikhän ku hüvä ruokapaikka tuli. Se oli ühtä ku hevósen tallista näpätä otta sen sieltä. Mutta ku se tullé nile rûattommûs se net tulévat kotia jûri varmasti. Sielä net sâvat jäkälä joka on pantu kesälä, külmettünhet sitte, ja tuotu kotia kun keli tuli".

Ren (tam, tämjd vildren)

 

 

 

 

 

 

Renskötsel

 

 

 

 

 

 

 

Poro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porohenkinen, "Küllä sillä on fiini tüär, küllä se hihtelee porója. Se on niin poróhenkinen". Renintresse (Renvakterska)
Poronkarva, Porónkarva paisu ku se kastû, se on hüvä (veneen) triviksi". Renhår Poronkarva
Porras  Trappsteg till bron.
Porstua, "Sauna rakénthiin väh´än ulómaksi valkeanvaaran tähén; ei aina veen rannale, mutta rannan puolele vain. Oli porstua hirsistä jos se on oikein alústa rakenettu". Farstu

 

 

Eteinen

 

 

Potaatti, "Söin ku rottá minun potatit söi", sanoi Antan ämmä vainaja kun keitti rotan, joka häneltä perunat söi. Potatis

 

Peruna

 

Potaattijauho, "Noin 30 vuotta sitten käytätöön tullut ostojauho; ensin ostettu lasten kuivikkeeksi, kuin tuokanjauhoja ei enää ollut helppo saada". (1932) Potatismjöl

 

 

Potaska, "Potáskaa muisteleva miesten keittänheen vasítuissa huonheissa vanhoista koijuista. Puhúthiin potáska levískästä. Sitä´müüthiin Täräthöön". Pottaska (kaliumkarbonat)

 

Pouta, "On nin pouta että sillit seinille paistuvat". Varmt och klart väder
Pouvata, "Linnurratá näüttää tulleeko ková lumítalvi ja millä aijala tullee lunta. Se on süüs on ijän pää ja kevä on lännen pää. Mikkelin aikana se pouvathaan". Spå väder

 

 

Ennustaa

 

 

Pounu (Pounikko) Tuva Mätäs
Povatha Spå Ennustaa
Putta När noten fastnar i botten (oftast bakom en sten)
Puittio=Soutumies, "Palkattiin nuotalle. Kaksikin talo omisti yhteisesti nuotan. Ei palkattu muita mihiä kuin puittio: Pikkunelikko, yks puoliastia annettiin 1-3 viikon ajalta palkkaa, ja vähän rahaa". Notroddare

 

 

Puijasi, "Puijasi se sitä´poikaa, ei huolinu". Lurades Harhauttaa, Puijata
Pulmukainen, "Pulmukaisia süähään, ei niitä täälä tule püütöä, tuola Norjassa ne niitä".

Kolari, Sieppijärvi 1939

Snösparv

 

 

Pulmunen

 

 

Puna  Tjorv
Punakorva, "Lehmän nimi". Rödöra (konamn) Punakorva
Punapää, "Hyvin pieni lintu, punanen pää, muuten harmaa; tulee keväällä". Gråsiska Urpiainen
Puoltaa Stödja någon
Purkakarva, "Uusi, lyhyt, tiheä karva (vasan karva) Tät korthårig päls
Pottati Potatis Peruna
Praatikas Pratsam Puhelias
Praamata Berömma Kehua
Pruukata Ha som vana Olla tapana
Pruuvata Pröva Koitta
Punasuorsa Gräsand Heinäsuorsa
Punehtua Rodna Punastua
Puola Lingon Puolukka
Puolikko ½ tunna
Nelikko ¼ tunna
Puoskari, ""No sé on kohta sihen noitumahoithon sekin kûluuva; net on jokka püörrüttävä ninku koskemia ja vammia. Mutta se on vähémpi ku noita. Noita sâpi manálaiset likhéle mutta puoskari se ei kun muten vain paránta".

"Semmonen se on puoskari kun tuo Eevavaina; ja puoskii sen tüärten paarmuskaki joká ottaa ulós sikíönalu´n".

"Küllä karjale olí Mikón emä´nällä jonkulaisia puoskimisia. Se ensi kerran kun laski laitumelle, paní jokhaiselle tervaa nokhaan, ja paní rautakangen künnükseen alle, näköselle".

Vårda en sjuk. Även att med speciella ramsor försöka förbättra tillståndet för den sjuke (Helare)

 

 

 

 

För att skydda djuren

 

 

Purkapeski, "Poron syyskarva, uusi, tiheä ja lyhyt. Peskiksi ja kengäksiksi halutuinta nahkaa". Av korthårigt renskinn tillverkar klädsel
Purra, "Puremalla salveta poron. Jälkhín Mikkelin ku purhân, heittä se parivikon pästä sarvét pois". Tugga (kastrera hanrenen genom att bita i könsorganen) Purra

 

Purkarukka Från fullhårigt honrenspäls gjort kolt
Puonoa Vrida Kiertää, Vääntää
Pudas, "Kun iso joki alajuoksullaan muodotaa saaren (keskelle väylää), niin saaren ja mantereen välisistä joen uomista kapeampi on pudas. Djupställe i älven (mellen ön och fastlandet)

 

Pouta Vackert väder Pouta
Puhemies, "Enontekiön lappalaiskosijan avioliittovälittäjä. Lappalaiskosija ajaa puhemiehineen toiseen kotakuntaan, kiertää muutaman kerran vauhdilla kodan ja hakkun paikan kodan edessä. Ovella on morsian vastassa ja riisuu ajohärän valjaista. Tämän jälkeen astutaan sisään kotaan, ja puhemies ryhtyy talon pannusta keittämään tervetulijaisia mukana tuomastaan kahvijauhoista. Se joka tarjottua kuppia ei ota vastaan, on avioliittoa vastaan. Kaupat on  viimein päätetty, kun solhanen ja morsian ajaneet toistensa härillä ja vaihtaneet ne keskenään".

Enontekiö, Erkki Tiesmaa 15/1 1937.

Talesman vid frieri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edustaja, Puhemies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puhti Rekyl Rekyyli, Potkaisu
Pujahduttaa, "Ku lehmä puihauttaa itteänsä ku se paskantaa nin että sonta suittua, tullee külmät ja satheet". Skaka till. Man kunde se kommande väder.
Puistaa  Skaka Ravistaa, Pudistaa
Puijro Liten gädda (under ½ kg.) Pieni hauki
Puittia, "Nuottaveneen soutaja. Jos kalóia ei olé se heitethän puittio järvhen. Soutaianna (voi olla) lapsellainenki puittio. Se päästää nuotan puuton päältä, jos on puuttanu. Kaikhin isoin kalá annethin puittiolle airo kaláksi, ja isót jaéthin kaloitten jälkhin ja pienet kattilalla nile toisile. Taukomies oli se toinen". Rorsman (notfångst)

 

 

 

 

Puinos Tjorv. Tex. nät som blivit tjorvade av en gädda
Puista Skaka Ravistaa, Pudistaa
Pukata Stöta Työntää, Tönäistä
Pullurainen Bubblor Kupla
Punehtua Rodna Punastua
Puntari, "Vanhin oli luoiipuntari, sielä kümmenen, kahénkümmenen luoiin. Sittemmin naula- ja kilúpuntari". Metttisä on käütettü semmosta puntaria ette on pantu taváran puun toisseen päähän ja jokú paino toisseen ja keskeltä piä´tettü sitte" (Bessman). Våg (hjälpmedel att väga med)

 

 

 

Vaaka

 

 

 

Puola Lingon Puolukka
Puoli, "Päivä puolessa ja nälkä suolessa ja kivíkakko kainalon alla". Halv (mitt på dagen)

 

Puoli

 

Puolialasti, "Tämänaikhaiset nuoret kulkevat iûri puolialásti". Halvnaken
Puolikko, "Puolikko=½ tünnüriä; Nelikko=¼ tünnüriä". ½ tunna
Puuska, "Pouvanpuskaksi nitä kuttuthan, nitä kesälä kulkevia. 

"Pahasta ilmasta se tulle tauti,nissä on riethaita palion, semmoset vinkevat püörivät ja nistä sâpi tauvin jos tulévat kohin. Pittä pietä henkeä".

Virvelvind

 

 

Kom med sjukdomar

Pyörremyrsky

 

 

 

Puutaa Not som fastnat i botten Jäädä kiini
Putka Häkte, Fängelse Vankila
Puu, "Pusta ja karhakasta rantan tehthin suojus jonka läpi sitte ammuthin vesilintuia kevällä": Träd (skydd vid sjöfågel jakt på våren) Puu
Puulintu Lockfågel gjort av trä vid sjöfågeljakt
Puumetsä, "Aivan pûmettät net on malmivuoret, no Kierunassa...on paljas mâ". Skogbeväxt

 

Puumerkki Bomärke
Puukhollari, "Erään Erkin liikanimi ammattinsa mukkan: Prûkin Erkki Pûkhollari, se oli eelästä lähtösin..." Bokhållare

 

Puuro, "Nita neljä sorttia (naavaa, jäkälää, olkia ja petäjää panthin ja nistä tehthin leipä ja pûroa".

Keskitalon Tiinakretta muori se keitti aamulaki puuroa, ja sen kansa naurethiin".

"Krüünipuurot sitte aloit tulla, suunile neljäkümmentä vuotta aikaa. Ohrakrüüniä ostethin Könnäsen markkinoilta, alhaalta nittä olí tuotu". Länsipohja, Täräntö, Kompelusvaara 1939 (1931)

Gröt (ingredienser)

 

 

 

 

 

 

Puuro

 

 

 

 

 

 

Pustö Brant Jyrkkä
Puusyli Famnen full av ved till bränsle
Puutua, "Kuolentua, herpautua, esim. käsi tai jalka pikällisen samassa asemassa olon vuoksi". Domna

 

Puutua

 

Puuvelta, "Puu-aura; vanhin seudulla tunettu kyntó váline. Ne pûveltat, omáteko vanhimat. Sitte sahrat, Suomesta. Sitte veltat, omátekó. Sitte aurat, osto, rauta (n. 20 v.)". Länsipohja, Täräntö, Isokylä 31/8 -38. Plog

 

 

 

Aura

 

 

 

Pyhittää, "Küllä se Ita vain freistas mulle Alpea nin pühittä, mutta mie küllä tunnen mihen uhtä hüvin ku Itaki (koetti kehua hyväksi)". Framhålla ens goda egenskaper (berömma)

 

Kiittää, Kehua

 

Pyhä, "Rüssät ne matkivat vieläki nitä vanhoia tapóia ku ne pühhä savua ja suistsutuksia ja mitä konstia käüttävät he´än menoissans". Helig (katolska symboler)

 

Pyhä

 

Pyhäherkku, "Pyhänä laitettu erikoisen hyvä ruoka. Pühäherkku Hakásessa net verikakót, tälä maitovelli".

Länsipohja, Kompelusvaara 14/6-37.

Söndagsmiddag

 

 

 

Pyhänpäivällinen

 

 

 

Pyhätyö, "Pyhä´nä ei ensi kertâ sânu laskea (lehmiä ulos), sinä olis ollu ninku eritüisempi homma, künsiä leikkoa ja kelloia panna, ja se olé ilmankhan pühätüö". Söndagsarbete

 

 

Pyhätyö

 

 

Pydä Fånga Pyydystää
Pykällys Märkning av renar
Pykältää Räkna renarna och föra in dem i bok
Pykältää, "Rautavara on semmonen ette sillä piirthään hirtheen ne priimut, joita müön vara, se naaras hakáthaan kirfheelä, ensin pükälthään pitkin päin ja sitte vasta kesken kauta, samála kehä´kirfheelä". Uttryck som användes vid timring

 

 

Pylistää Visa ändan
Pyrskähtä Brista i skratt
Pyrstö Fiskfena Evä
Pyssypyytö, "Niván Isko Pajálasta neuvo püssüpüön: Vähäsen mukán suötila süöttä latuasta sürhiän, kiukan, ettei kukhan kulkiia laukassu". Bössjakt (Bössan gillrades så att den skulle avfyras när ett djur kom mot tråden)
Pystyttää, "Kiiteästi yhteydessä püstüttä pirut toiseen ihmissen: "Ku se joku on noitunut toisen ihmisen, ku sihen on pirut pustütettü, se viehän kolme kivéä kirkonmahan". Sätta på, onda andar

 

 

Pystyä, Suomen vaimot net vain püstü, ei nistä ruottin neitosista olé mihän". Klarar av, Förmår

 

Kyetä

 

Pysäyttäjä, "Oli kai nitä ennen verén püssäüttäijä, noitia".

"Mie hakkasin polven, ei se ollu kun pikku hava, telfonitolppia hakasimma. Pekka vaina nouthin, no ei sen puháluksista ollu. Se sen kirfhén pani sihen havan päle. Mutta sitte soitethin Muotkan Juhán Erkki vainale, Vittankhin. Se sanoi ettei se varsin püssäinü, ette se veri mikä sinä on irti pässü, se sitä juoksé. Muttei olla oriûessa, ette küllä se püssäintü".

"Ja veri püssäintü ku lukke isämeijän kolhmen kerthan".

Blodstämmare

 

 

 

 

 

 

 

Pytkyläinen, "Tiskipunkki se on tämä pläkkipunkki, 20 vuotta ennen se on ollu puusta seki, pütküläinen kakskorvanen". Ovalformat

 

Soikea

 

Pyy, "Pieni pulintu mutta ková lentämhän. Humisé juri mailma ku se lähté. Mettiköissä se elä hän. Ei se mahan tulé ku harvoin, eikä juokse. Ampumalla sen sa, se on siksi rohkea". Järpe (gråbrun fågel i tallskog)

 

 

Pyy

 

 

Pyydelä Jaga Metsästää
Pyyntö, "Kun outhon methän menty asumhan nin täutu anoa vüösija. Püntö sanóthan ku kotá on valmis: "Mahiaiset armhaiset, pühän pelthén alhaiset, antaka minun mata mataksemmin, lemmentä levätälesemmin, ajjaksemmin mutta ei ijäksemmin". Be om nattro av halltiaiset (ny natthärbärge i skogen)

 

 

Pyytö, "Se on süntümästä asti ihmisellä pütöonni...."Pütölükküä sitä ei tule sâhman jos sitä ei olé luomapäivänä io annettu".

2-3 viikkoa asuvat kentällä, kun ovat "pyyvössä".

Jakt (jaktlycka) och fiske

 

 

 

Metsästys, Pyydystää

 

 

 

Pyytöhenki, "Sai se Einoki talvela kärpän, vaikka net on kläpit. Mutta sinä onki oikea pütöhenki". Jaktinstinkt
Pyytökota, Turvekota; se on ruotheista korvakkaitten varaan rakennettu ja turpeila katettu suoja, pohjakaava pyöreä". Jaktkåta (torvkåta)

 

Pyytölaukku Ryggsäck Selkäreppu
Pyytömies Jägare Metsästäjä
Pyytöneuvot, "Pyytäjän tarvekalut: Pyysy, kirves ja krütisarvet" Jaktredskap (bössa, yxa och kruthorn) Pyyntivälineet
Pyyhkäistä Slå (Klippa till någon) Löydä, Iskeä
Pyörtyä Gå vilse Eksyä
Pyörtyä, "Mennä tajuttomaksi". Svimma Pyörtyä
Pyörtää Vända Kääntyä
Pyörryttää, "Üksi kulkevainen suomen mies se püörütti vamman minúlta. Se otti pärhén ja musttan hilen ja hilelä kiriotti pärhessen. Sitte sormela püöritti ümpäri sitä vammâ ja räknäsi iotaki. Paráni se". Kainulasjärvi 1932-1934.

"Jos sitte vesí menee kätheen jostaki salhaisesta reijästä, sitté painethan kolmela vesíkivélä, ja sanothan: "Vesi vanhin veljistä, tuli vanhin sisarista, vesi otá okhaat, ja vie vees väkheen"; no tuo viká, maa, se on okás".

Net kivet piit olla rantakivíä joitten ülí vesi läikküi, ja niilä painela, ja sitte panna siálensa takásin. (Jellivaara, Vettasjärvi 1939)

"Konnossa hänén kotisi, niittümäthäässä hänen äitinsi, ruumenta rummenta, pahólaisen partasuuta".

Se on käärmhen püörrütüs. Sen lukéa oikean kä´en nimíttömhän sorhmen ja sillä müötäpäifhän kiertää sen. Sitte toisen kerran lukéa ja vastapäifhän. Parakka 1939, 1932.

Få det att vända (Helbrägdare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kääntää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyöräntahko, "Tahko on santakivestä tai kovasta runaisest kivestä. Püöräntahóssa laskethan tehtan vikáthet; joskus lasketaan kotitekoisenki kun se käüpi vahvale". Brynsten med vev

 

 

Pyörätauti, "Laskiaisena ei saa kehrätä eikä kartata, muuten lampaat tulévat hulluksi, püörätauthin. Eikä saa hakata puuta poikki, halki vain, muuten lehmät ontuvat kesä´lä". Täräntö, Kompelusvaara 1939 (1930). Skrocksjukdom. Förhållningsregler vid fettisdagen.

 

 

Päily Blänker  Kiiltää, Loistaa, Välkkyä
Päisevä Duktig Taitava
Päistynyt, "En mie piä´ihmisennä juokaleita, mie olén niin arka päistüneistä". Fyllerist 

 

Humalainen, Juopunut

 

-Päinen, "Ittepäinen, Pahápäinen, Puskapäinen, Äkkipäinen, Huonopäinen, Kehnopäinen, Raivopäinen, Paksupäinen, Väkipäinen, Jäükkäpäinen, Raiupäinen...." Ärvda anlag

 

 

Päivänpanema, "Ja Kristinavaina ja mie se pruukasimma hiala pestä, ette lähtee päivän panema kasuvista ja ruostek käsistä". Tvätta sig med sand

 

Päivänpuoli, "Oksakki ne on pûssa pitémät päivänpuolela eli etélänpuolela". "Vara se ensiksi sullâ lännen ia etélän puoli". Se väderstreck via trädens kvistar.

 

Päivänpalkka, "Tilapäiselle työmiehelle kultakin päivältä maksettu palkka. Krûnu se on ollu miehele päivänpalkkâ ja fri hoito" (noin 50 vuotta sitten). Vittangi, Parakka 1932. Dagsverke (lön)

 

 

Taksvärkki

 

 

Päiväsyüän, "Kunkas sie lähét taipalhéle näin päiväsüämella, juri kûmiman päivän aikana?" Mitt på dagen

 

Keskellä päivä

 

Pällistellä, "Se on nin kumma ihminen, se seisô ja pällistellé, ei se tahót tüöhön tarttua". Stå och stirra

 

Pälvi, "Jos puun alustat jätää pälvele nin se ei püsü, mutta jos umpheen tuiskua nin se on talven pohja". Barmark

Om snön hålls hela vintern

Pängäs, Vitta Skohållare i skidor oftast av skinn
Pännä, "Tuo frökina kiriottá, küllä sillä pännä likkû".

"Pä on mulla pännä ja järki papérinna" (läksysi Kreeta, joka ei osannut kirjoittaa)

Penna

 

 

Kynä

 

 

Pärjätä Klara sig Tulla toimeen
Pärgmestari, Vuorimestari. "Sitte vasta pärmestari panné vitmölan, ku tullé hella (malmikivi) ja sitä prûvi (otetaan) ja tulévat kûtermannit (lautamiehet) ja tutkivat onko se hüvä malmi...ei se kelpâ insenüöri sitä sünähän, se pittä olla pärmestari, ja kûtermannit toistavat". Bergmästare

 

 

 

Vuorimestari

 

 

 

Pää, "Se oli oikea pärosvo, Satáheikiksi kuttuttu, se oli pävarrârraâs lappalainen".

"Küllä se nälkä hevónen pellonolienki süö, ja mûnki ku sen päinensä antâ".

Huvud

 

 

Pää

 

 

Päähuivi, "Huivi on pumpulinen nelinurkkainen kulmittain kännetty vaatekappale jota naiset pitävät päässä kesällä ja talvella huoneessakin. Talvella ulosmentäessä tämän pääle pannan suuri villainen päähuivi"- Viivi-Liisa Tapaninen, Ylitornio 1924 Kvinnlig huvudbonad

 

 

 

Päälipaula, "Tauko kiini päälipaulassa; alipaula; tarpomapuu = sauvomet joissa paksu klupu pässä. Nuotassa ei miekkalautaa". Övre teln (nät eller not)

 

Pääle, "ja sihen tuli päle se lappalainen jonka ne (porot) oli" (kun ensin oli poliisi pidättänyt porovarkaan).

"Siin on se Heikka mutta se on niin huonotapánen, se on niin ahne viinan pääle".

Kom tillstädes

 

Använder rusdrycker

 

Päälé, Pahoissa koskissa tauvothan se (vene) pälle koskea, mihet rantá müön tauvossa vetävät". Båten dras upp för en svår fors med rep
Pällä, "Kolmen sormen pällä"= mittassa poron rasvakerosta selässä puhutaan yhden, kahden, kolmen, hyvissä tapauksissa neljänki sormen vahvaista rasvakerroksesta". Muonio, Erkki Tiesmaa 15/9 1937.

"Se on ilman ja veen pääle kuinka hüvä ottamhan on kala".

Djurets fettlager i ryggen mättes med finger som mått

 

Förhållanden för fiskens nappvillighet

Päänkoira, "Koira joka haukkuu hirveä edestä päin. Semmoinen on hirvikoiran oltava. Mie prûasin penikka tulléko pänkoira, laskin härkävasikan kartanolle. No tämä ninku elävähopea laukko ümpäri, ja hakkui küllä pän puolhén. Ja toinen ei päse minhen, puské ja potki, mutta küllä se kestä koira potkia (ei saa kiini). Ei se sovi katto hirvikoira joka perssén puolhen haukkuu, se menné hirvi ja jättä kûlmät jäliet koirale". Älghund (som skäller framför älgen)

 

 

 

 

 

Päänänsä, "Mutta katto nuorempa kansa, ne ón ihán ruottalaisia, päänänsä kaikki". I stort sett (ungdom som blivit försvenskade)
Pääsinpäivä, "Palvelijain työvuoden loppunuspäivä. Tavalisesti Torniolla pühämiestestä, tälä mikkelistä, alkaa uusi työvuosi, oik. ensin vapaaviiko. "Jo nût on päsinpäivä lähélä, heti perhäiset helisevät". Kompelusvaara 29/7 1937 Årsslut för tjänstefolk

 

(Römppäviiko)

 

Pääskynen, "Jos pääskynen tulee keväällä erikoisen aikaisin, se tietää kylmää; pääskynen lähtee vielä takaisin ja palaa takaisin. Jos päskynen ülhälä lentä se on kaunis ilma. Jos veen pälä lentää se tullé sáet". 

"Jos pääskünen paskantaa silhmiin se tullee ihminen sokeaksi".

 

Svala

 

 

Genom att iakttaga svalan kan man förutse vädret

 

 

Pääskynen

 

 

 

 

 

Päästä (eron), "Lappalaiset ne nitä viskovat, irtilapsia, sen ku vain päsevat" (Heittävät metsään kuolemaan). Bli av med

 

Päätysalvo, "Asumahuone kun on hakáttu nin siihen päätüsalfhon, tai molémphiin, isä´ntä paní rahán, ette olís menéstüs talóssa". Översta timret när man timrade upp ett boningshus
Päävikanen, "Kaakuri, kaakuri kirjava lintu, Jatkon kaapissa sinínen sintu, oli Isónvaaaran Valtteri laulanu ku se olí Jatkola päävikásenna, hospitaalisaa nüt". Sinnessjuk 

 

 

Mielisairas

 

 

Pöhikkö, "Tiheä ja vaikeakulkuinen pensikko". Tät svårforcerad snår Pensaikko
Pöhnä, "Pöhnä pannê, se on ihmisen tai elukan kun paistâ aurinko ja kûma ilma tekke väsünéksi". Tillfälligt lättja (svaghet)

 

Pöhnä (Lana) "Päreistä tai rautalangoista tehty ryssäntapainen matheen (kalan) pyydys. Merta eli pöhnä se on pärheistä tehtü. Suu siinä on, ja nielu, ja sivút, ja perä. Ümmüräiseksi se enínpäin tehhään. Vittoistaki on kuottu pöhniä samhan laihin kun pärheestäki; lujémpi se tietenki tulle".

Kolari, Sieppijärvi 1929

Fiskefångst anordning (ryssja)

 

 

 

 

Pökerrýs, "Mull on häkä´ mennü pähän ette mie olén oikein pökérrüksissä". Påverkat, Svimfärdig

 

Pyörtyä

 

Pökkylä, "Pystöön kuollut, sisältä laho puun kanto". "Joka taulla tekkeé se vaivaa näkkee, pökkülän persettä püllistää". Ruttnande träd som fallit till marken ( den kan även ännu stå upprätt)
Pöllö (Kissapöllö) Kattuggla Lehtopöllö
Pölistä, "Jopá multa pölisê". Dammar Pölytä
Pölky Timmerstock Tukki, Tukkipuu, Pölky
Pölkö Rädsla Pelko
Pölätää Skrämma Pelästyttää
Pönttö Tunna Tynnyri
Pörrö, "Vähäjärkinen". "Aiia ku pörrö, taváttomasti ia tühmästi, kohta tärvä (hevosen)". Galning

 

Hullu

 

Pörröttää, "Net sielä pörrötit mihet, ja Fiina pirthiin ette kaiken vüötä pörrötättä". Få någon igång (göra saker), hjärntvätta
Pörhäytellä, "Sanóa mitä´mie olén ümmärtännü. Küllä mie ajáttelin ku sie sanót ensin ette küllä tässä piijan pellola olhaan jos minu´n kimphuun käühään". Säga vad som helst

 

 

Pöristää, "Välístä lehmät on levóttomina, pöristävät, sanóthan ette emäntä (vainaja) on käünü. Korna råmar och är oroliga Ammua

 

Pörhöinen Fjäril Perhonen
Pöykköillä, "Pöükköilee mäthäästä mäthääsen ja kohta süöküä, päistünükki". Snava, Snubbla

 

Kompastua

 

Pöytä (Mylly) "Reikäpuu siinä naván luona kivéä vasten josta toinen auttoj. Jos ei ollu auttajaa ei sitä´pantu ollenkhaan. Kivénsilmä keskelä, siihen puotethiin piola jüvíä. Küllä se kahén nürkin mentävä reikä oli. Sitte jauhot tulít pöüäle, oli se vasíttu pöütä, vankempaa tekóa, muuten taválinen". Bord till mjölkvarn

 

 

 

 

Pöytä

 

 

 

 

Pöökärä, "Manalainen, tav. lasten peloitteluksi mainittu nimi".

"Pöökärä ja kööpeli, kössi ja hissi, olénto ja kuuletus, haltiat ja maahiset, maahiaiset ja niitten tüttäret, manálaiset ja sarviäijä" (Mytol. olentoja).

Parakka 13/4 1934

Spöke (vålnader)

 

 

 

 

Kummitus, Mörkö

 

 

 

 

Raajoa Stycka Paloitella
Raato Kropp Ruumis
Rankinen Uppspänd skydd mot mygg av tyg Liinavaatteesta laitettu kaltainen sääskien suoja
Raavas Vuxen Aikuinen
Rahantekijä, "Silmät kiltävät ninku rahántekiiällä). Uttryck om ögonens glans
Raikua, "Nüt se vain raikua, Palon talon kautta se on sielä takana, Mustavaaran nokassa kivirovassa, siirtünü pitemän puun lalfvaan, ku se nuoin alkoi raikuamhan" /käki/. Parakka 1939 (1932) Göken gal

 

 

 

Kiekua

 

 

 

Raipat, "Varkhalle ennen annettu raipat selkhän, pölhän nostettu, ettei jûri jalát mahan koske. Ja kaks vittâ ühthén lalvasta, ja kaks kertâ joka paríla lüä. Ja nimismies sauvala näuttänü kuinka kovin piti lüä, paijan päle": Spöstraff

 

 

 

Raju Stor Iso, Suuri
Raivo Våldsam Väkivaltainen
Raiska, "Se sitte löüthiin perämies. Ja sen oli jo raiskanhet ja süönheet puoli ruumista" /ahmat ja muut peot/. Täräntö, Kompelusvaara 1939 (1930) Halvt uppäten av rovdjur

 

 

Raiskakarhu, "Ühén raiskakarhun tälä Henrik ia Andres Linmarki kiersit ja herrat tapéthin". Vittangi, Parakka 1932. Slagbjörn

 

 

Raiskatiainen, "Vahingolhinen pikkulintu, esim. Varpunen". Vittangi 1932-34. Gråsparv

 

Varpunen

 

Raita, "Pumpulikangas saataa olla esim. ristiraitainen ja toisessa pohjassa fini raita". Rand (bård)

 

Reuna, Viiva, Raita

 

Raito,"Raidoissa kuljettiin ennen paljonkin tiettömiá talvitaipaleita muidenkin kuin lappalaisten keskuudessa; rahdin heinien - ja tukin ajo esim. suoritettiin vielä yksi ihmisiká sitten suureksi osaksi poroilla". Vittangi 12/9-1933. Renrajd

 

 

 

Raitio, "Raitio = Poropaimen. Erkki Tiesmaa, Muonio 15/5-37. Renvaktare
Raivo, "Pahoin mielisairas, vaarallinen muille "mutta raivo hospitâlhin" (viedään). Vansinnig (raseri)

 

Raivo, Vimma

 

Raja, "Se puhú kaikki puoliraihaan. "Ei mulla pii(mää) mutta mai(toa), eikös Nii(Nikun) Annila, eikös vanhaassa(talossa".

"Lammas on kantamarajála", "hevonen on varsomarajála", "koira on peníkoittemarajála".

Stammar

 

Olika födsel benämningar

 

Änkyttää

 

 

 

Raju, "Suuri, Valtava, Voimakas". Stor Iso, Hurja
Rakastella (Rakastua), "Rakastella vasta, nin no mitä hiljemin hiltü sen parémin pallâ" (sanotaan vanhasta).

"Jokka rakástuva, vaimo ihminen on kehno, mutta küllä nitä on miehiäki. Alkava nin pitkhän huntérahan. Ja huntérauksesta se kaikki tullé".

Bli kär

 

 

 

 

Rakastunut

 

 

 

 

Rakentaa, "Vanhasta (entisaikaan) ku net on nitä (taloja) alkanhet rakéthan net on aivan vâramaihin semmoshin kouvhin maihin rakénettu. Ninku (vaaran) keskipistéle alás, pitkittäin. Mutta jokû tietenki on kartanon kuivâmisen tähén rakéntannu poikki maihinki, ette länsiaurinko se on parás kuivâmhan.

Hirret on tieténki ollu rakénushirsiksi pinnattomat juoksevat hüötüput, männüt. Küllä hongista rakénthan ku nissä pintâ ei olé. Se on nin tervanen pû, se on luémpi lahómista vasthan. Mutta räkäpû... eikä sittä olé rakénuspûksi. Nin tuorhéna ku kuivana se on vain kolóttu parkki pois ja hakattu kehä ülös".

Bygga (timra upp ett hus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakentaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakentaa, "Haasioida heinä tai olkia. ....Mutta poliettu lato suolathan". Täräntö, Kainulasjärvi 13/6 1935. Hässja  upp hö

 

Rakentaa, Joku se rakentaa alassen ja ülissen paulan ühtä kunka. Sen pittää rakentaa alasen paulan kahtia /liinan solmuvälin pituutta rakennussilmäksi/ ja ülisen puoli silmää kümmeneltä kokhon". Parakka 1939 (1932). Tillverkning av nät (bona)

 

 

 

Rakkari, "Se on rakkari joká kaivaa toisen pakkarin". Spjuver
Rakkaus, "Luaton rakhaus, nuoila jokka irtilapsia tekévät". "Ihástu nin ette rakhaus sitä on varsin alkamassa". Rakhauven vimmassa se ei pästä silmästä sitä pois". "Hällä se rakhauven kihko..." Kärlek

 

 

Rakkaus

 

 

Rakki Pojkspoling
Rakko, "Kenkä hieronu jalán, küllä se on lüönü rakoile". Skavsår
Rankinen, "Palttinasta tai muusta ohukesta vaateesta tehty teltan tapainen vuode verho, suojaksi sääskiltä". Tältliknande skydd (myggskydd)

 

Rankka ilma Kallt och dåligt väder
Rannio Tex. där hararna har gjort en stig i snön
Raonu Rana  (Ylletyg)
Rapakko Gyttja 
Rapea Inte så bra (ganska)
Rapéa, Rapeasti Drygt (sätta övermått)
Rapoa Skita ner Paskantaa
Rasitunu, "Olén niin rasintunnu, tüöstä väsünü ja paikak kipeät". "Minúa niin rasinutti tuo reisu". Blivit trött

 

Rasio, "Esim. voirasio". Enontekiö L. I. Itkonen 1914-26. Ask (smörask) Rasia
Raskia Tillåta sig något Sallia itselleen jotakin
Ratas Hjul Pyörä
Ratkoa Skilja olika ägares renar från varandra Erottaa
Rauhea, "Kolmea päivää ennen net tulevat hakijat, kirkonväki hakemhaan sitä lähtijää; mitä rumempi on ollu elämä sen rauheampi on vasthaanotto". Täräntö, Kompelusvaara 1939 (1931). Svår, Hård

 

 

 

Vaikea, Vakava

 

 

 

Raukka, "Vainaia joká on huonosti elänu ja joutunu helvethin" (nähtävästi itsemurhan tehnyt).

"Uskottomana kuollut vainaja, etenkin jos hän vielä on huonosti elänyt. "Palóraukka ku tuli manálaisenna meilek ku.....".

"Vittikko niminen mies oli eläessään ollut noita ja toimittanut kaikenlaista pahaa kanssaihmisilleen. Ja suánossa se Vittikkö raukka, ku poikaset viskonhet kiviä ja pilkanhet, tullu ja istunu aiian tolphan ninku varis ja sanónu että "ei olép poikaset hauska mâta kirkonmâssa ja ôttâ herran tuomiota". Ja net on vielä elämässä net ihmiset jokka on olhét sinä. Vittangi, Parakka 1932.

Stackare

 

 

 

 

Spåman går igen

 

 

 

 

 

Parka, Raukka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rautu Röding Isonieriä, Rautu
Rauvat, "Rauvoila kansa püüethän /ahmoja/ mutta siihen se tietenki panhaan sekí rautahoito sen raaon lähéle, kätkethään".

"Ku korttântu (menee pilaan pyytämättömäksi) rauvat..se pittä..hihata sinne (kortorauvon luo) ja sauvala viskata rauvat vaséman olán üli ja sitte ku ne laukeavat net on päss´t kortosta".

Slagjärn (Fångst)

 

 

Få slagjärnet fångstdugligt igen

 

Rauma verkot, "Molémissa päissä sitte rippa vielä, kivi ripparihmassa, ku se rauma kulkee kovála ilmala aina vasthaan süv´älä, se mennee aina vastatuuhleen pohjassa". Smutsigt, skräpigt vatten som smutsar ned näten. Bottenström som går mot vinden.
Rautaantua, "Jokú elä´vä, ku sitä tappa yritä eikä varsin kuole, se rautaintû elä´vä nin ettei se voi kuolla milhän". Blir svårt att avliva (förhärdat)

 

Rautakenkä, "Oli kerran varas vienyt hevosen ja pannut sille kallokat jalkaan, nin että jäi kallokan eikä rautakengän jälki lumeen". Hästsko

 

Rautakiiski, "Rutakiiski on iso ja musta ja paha puremhan ihmisäki". Skalbagge Kovakuoriainen
Rautakivi, "Jokhaisen joka oli tupákkamies sen pití tukkia tupakkaa niihin reikhiin. Äijäfaari niitä uskoi, semmoinen vähä´n taikuräijä püütöhoijossa". Sten med hål som vattnet nött

 

Rautalanka, "Jäniksenansa se on rautalangasta ja messinkilangasta". Järntråd
Rautalapio, "Sonta luohaan rautalapíolla ja sitte luuala laasthaan, talliluuala". Järnspade

 

Rautalapio

 

Rautamuurahainen, "Rautamuurhainen se hattaa kiini, purree ja kussee, isó, ja perse niinku lannala kiini. Kuivala maala se on. Isompi se on tätä´taválista jolla pesät on". Hästmyra

 

 

Rautapohjanen, "Ilmasuunta, yleikielen luode". "Jûri melken ülhältä, tuturista, se kaikhin külmin, se sieltä tullé kaihin külmin tûli". Kall nordvästlig vind

 

Länsipohjoistuuli

 

Rautaviljat (Viljat) Kätting Kettinki, Ketju
Rautio, "Viikateseppä, vikáte vihän raution tükön".(Laskia). Laina Syrjänen, Muonio 1929. Smed som gjorde och servade lien
Rautu Röding Isonieriä, Rautu
Remu Oljud Melu, Meteli
Resu Slarvig Huolimaton
Rihma Snöre Naru
Ribba (Rippa) Ankarsten Köyteen sidottu ankkurikivi
Riekko, "Se on ollu kûs- ja kaheksankümmentä äüriä ja krûnuki riekko kappalet, Kierunassa se Osanteri ostâ ja lähéttä Sakssân".

Myös: Outariekko son metsäsendussa. Toinen laji on Tuntuririekko eli Kieruna, pieni rössin mallinen ja künnet pitkät".

Ripa

 

 

 

 

Rieska Tunna platta bröd
Rievikko Smårisig svårforcerad terräng
Riepata, "Jos kala vähän aikaa istuu ja siiltüü, tai verkossa rieppaa ja siiltüü, se ei tauru ennää".

 

 

Hänger 

Fisken skall kokas eller stekas direkt och den för inte hänga fast länge i näten för att den skall tauroa.

Riippua

 

 

 

Riepu Stackare Raukka
Rieska, "Ohrajauhoista tehty happamaton leipä, nostamaton. Valmistus: Kylmään veteen sekotetaan ohranjauhoja; takinaa ei ollenkaan nostateta, se venutetaan kaukalossa ja otetaan leivän osa kerralaan pöydälle leivottavaksi; rieska kuuluu myöskin juhlina käytet; juhlarieska usein tehdään maitoon tai fiiliin. A-tornio 1929.

"Haapamaton, hiivatta tehty ruis- tai muu leipä, kovuus on sinä kunka sen paista; no net tietenki sitkistüvät ku net istuvat. Mie olén sen rieskan paistanu ilman hiiva. Küllä se ülheisemmin ohrista tehän kun rukhista; se sitä pahémin sitkistü vielä jos on hüvät rukhhit finit, ja ruisrieska se hopumasti sitkistü. Ei sitä ülön sâ sotkea taikinâ, se tullé sillon varsin sitkeä leipä ninku nahka". Täräntö, Kompelusvaara 1932.

Tunnbröd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesukko (Risukko) Snårig med videbeväxt blöt mark.
Rietasäijä, "Paholainen; sielä assû ritasäijä elikkä manálainen (tanssipaikalla), totta se assû ku sielä süntiä tehhän. Djävulen

 

Piru, Paholainen

 

Rievikko, "Vaikeakulkuinen rantapensikko". Träsk snårig terräng
Rihvelipüssü, "Pyssy jonka piipun sisäpinnalla on uurroksia, kiertesinä. Tavallisesti, joskus suorad sielä pipun sisälä kiertävä rihvelit. Se on parempi jos on kierät rihvelit, kanta kauas". Räfflad

 

 

Ura, Urre

 

 

Rihma, "Paksu lanka, nuora, nauha. Jukkasjärvi 12/9 1933.

"Kirojota vain nuukhaan ülö´s, saavat sielä nähhä sitte ette on tuotaki houkka rihmain puutheessa irti piéttü". Täräntö, Kompelusvaara 1939 (1930).

"Neliäkúmmentä oravâ aina ühthén rihman. Jos vanhasta sai puoliki rihmâ päivässä se oli hüvä päivä. Nüt jos kummenenki sâ, se on huvä. Kotóna se nüliethän ja panhan silmänreijästä rihmân. On ne ennen süöhnékki orávia, nitä râtoia". Täräntö, Kompelusvaara 1939 (1931).

Band (Grövre snöre)

 

 

 

 

 

 

Ekorrfångst

 

Nauha, Hihna

 

 

 

 

 

 

Oravanpyynti

 

Rihmaruko, "Eräs heinän mitta-yksikkö. Läjä, jonka ympäri vedetiin tietypituinen nuora; tav. 6 leiviskää". Täräntö, Kompelusvaara 13/6 1936. Hömängd 

 

 

Riiausrouko, "Morsiamelle varattu nahkainen vuodepeite. Frijausrouko sitte isole rafhaile tüttärille, joká menne naimishên. Net olit ennen ku ei täkkiä ollu". Vittangi 1932-34. Bäddtäcke

 

 

Peite, Peitto

 

 

Riihitie, "Riihi rakénettu ulómaksi kartanosta tulénvaaran tähénki, pellon püörtänölle". Plats där det tillverkades mjöl
Riihituhka, "Riihen uunissa muodostuva koivutuhka. Potáskaksi rihituhkia, ensin lipéä keitethin ja sitte se kuifhin". Pajala, Erkheikki 30/9 1938. Kvarvarande aska i ugnen användes till pottaska

 

Riimuverkko Trasig nät
Riisua, "Paljasta, (Nykyajan naiset) tulévat istumhán pä risuttunna ja rinnat auki". Klä av sig

 

Rikorihma, Krekún äiiä Erheikilä ennen (luki suonen lukua...) ja sitoi sen rikórihmala, muista Selma yhtä miestä parannethin, kun oli suoni mennyt sijaltansa". Kainulasjärvi 22/8 1936. Helbrägdare

 

 

Riksi, "Entisajan raha. "Ühtä ku riksi kuivais"! sanó Äiiävâran ämmä ku tupákalehteä tikún nokássa kuivasi, loisthéssa. Rikspengar

 

Rimpi, "Pehmeä ja upottava, vettä ja muhaa, vähä heinää joillaki". Sankare än myrmark

 

Riivo Laglös, har inga hämningar Pahantekijä
Rippiluku, "Arviiti küllä kasvatti lapset täüveksi, käütti rippiluut ja kaiki".

"Jokka ei käütü rippilukúa...küllä nitä tietenki halveksithin".

"...Ei sâta lukéa vaikka on rippilússaki käünü".

"Ei Jouni käünü rippilukúa eikä se nainut tätä´ Leena mutta poika niilä vain olí, täm´ä Leevi".

Konfirmation Konfirmaatio, Ripillepääsy

 

 

 

 

 

 

Rippilukuhame, "Ripille päästessään saivat tyttäret ensi kertaa aikuisten mallin mukaiset vaateet; röijy tavallisesti musta, hame oli puolivillainen, pitkinraitainen, musta huivi varain mukaan, mustat kengät; Tiina-Johanalla musta pohia ja vihreäinen ja prankuli ja punánen  valkea raitana hame, ja puolivillainen, raitainen  lapinvyöliná...äiti kutó". 

Pojilla taas joko harmaata  tai mustaa sarkaa puku, tai rikkaammilla mustaa verkaa, tai köyhemmillä harmaata, mustalla reinustettua tai mustaa kalminkia. Jalassa nauhapieksut tai pieksusaappaat tai finimät mustankengänsâphat".Kainulasjärvi 11/9 1935.

Konfirmationskjol

 

 

 

 

 

 

Pojkarnas klädsel

 

 

Konfirmaatiohame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rippiraha, "Maksu herranehtoolisesta; viimeksi n. 40 vuotta sitten, kakstoista äüriä ollu. "Mulla ei olé ei rippirahhâ, nin köühä". Kompelusvaara 30/8 1937. Konfirmationsavgift

 

 

Risti, "Taikamerkki. Ristin merkkiä on pidetty suojana pahoja voimia vastaan. Niinpä joo ukonilmalla meni puun alle sateen suojaan, piti piirtää risti puuhun, ettei leima iskisi. Mustankaisa vaina... ioká oli lühémällä, kun sitä aina aléthin köpellöittemhän, se pirsi kepilä ristin lâttihan ovisûhun, siunasi ja posmitti ja sülki...". Täräntö, Kompelusvaara 1932. Kors

 

 

 

 

 

Risti

 

 

 

 

 

Rohki, "Hjalmari sanó että pankaa rohki nukkumhaan, ei olé lehmät tulémassa monheen tiimhaan". Visst/Alldeles (förstärk.ord) Aivan (vahvistussana)
Roikaista, "Fina... se on valkean sammuttanut kohta ku se on sihen roikassu" (sylkeä takkaan). "Lehmä roikasi hännälä nin ette mulla mettiäisiä korvak kûntelit, ninku fieteri". Händelse

 

 

Rokka, "Oskari se sitte tervala pühki ja paisteli valkeala ja sai se lähtemhän. Sihen käütettü ühéksänlaisen lehtipuun parkkia piti keittä ja sillä pestä. Ei se pilánakhan olé ollu". (Skörbjugg ?)

 

 

Rommi, "Jokin juovutusjuoma. Rommia keittänü Kurún Minaki vinasta ja véstä ja sokkeria (sekaan) ja kauhala maliasta juotu varsin, lämpimännä vishin". Rom

 

 

Romu, "Rikkimenneet tavarat, romúa ja joutavâ kolpâ". Skräp (ingen funktion)
Ronkko, "Lantionkohta kyljessä. Suomlaisila net on püstüt ronkat; mutta kainulaaisila nilä ei olé ronkkoia ollenkhân, ne on ninku lûan varsi, mitä linevä olhét ruottalaisia". Höft (höftled)

 

 

Lanne, Lonkka

 

 

Rosso Plötsligt vind Äkillinen tuuli puuska
Rosvo, "Se oli üksi oikea rosvolappalainen ennen Könnäsen (n. pr. Pajalan pit.Kengis) markkinoilla". Kainulasjärvi 1932. Rentjuv, Gangster

 

Poronvaras

 

Rotu, "Tuo Lévi se on tälä lapin rotúa, nin likéltä ei olé muita, no Artun Pritu se kohta on, kotálappalainen ämmi sillä". "Mithän rotúa se on tuo Nilsi? - "Mie olén sammakon rotúa" (sanoi Nilsi ja levitteli käsiään-). Kompelusvaara 1931. Rastillhörighet

 

 

 

Rotu; Lajike

 

 

 

Rotå Snår Pensaikko
Rova Jämn med gles skog beväxt upphöjt mark
Rouko Slädtäcke av fårskinn förstärkt med vadmal
Roukua Råma Ammua
Rouvata, "Ja üksi muu solí kansa, ku olthiin hauthan viemässä solí lähtenü pois arkusta ja lähtenü kotíans. Ja sitte üksi lappalainen olí sen rouvanu niin ette silmälensä piti arkussa, ja riethan nimélä". Parakka 1939 (1932). Fästa

 

 

 

Ruokoton Shappig, smutsig, olustig Epäsiivo
Rukka, "Lapinmiehen ja naisen vaatekappale; nahkamekko, karvapuoli päälä päin; pidetään talvisin kylmemmillä säillä päällysvaatteena; mihen rukkaan menee 5 poronnahkaa, naisen 6-7. Ei nüküisin peskiä piétä tühä rukka". Pälsrock

 

 

 

Rukattaa Skynda sig Kiirehtiä
Ruko Viss hö mängd som två män bär med "sapillat" Kekomainen heinäkasa
Runsu, "Kuivatun heinän huonoinosa, pilaantunheet heinät". Kolari, Sieppijärvi 1929. Dåligt kvalitet på höet

 

Ruoho, "Kasvava heinä Gräs Ruoho
Ruokkolapsi (Ottolapsi) Fosterbarn
Ruotsalainen, "Rüssät ennen kaupittelit, mutta nüt nämä ruottalaiset. Pajala, Erkheikki 31/8 1938. Svensk

 

Ruotsalainen

 

Ruotsinkieli, "Meinathin ruottile minüa opétta pappa ja mamma, voivoi mie itkin"..... Svenska språket

 

Ruotsinkieli

 

Rupeus, "Jalmari se on ollu semmonen tüöhoukka, mutta sitä se onki nin masseintunnu, pilánut pahón rupéuksensa". Arbetesvillig (tar sig för)

 

Ruveta, Ryhtyä

 

Rupi, "Rotuma. (Marja-Eriikan), äitivainan veli oli Pâvon muorilta oppinu, ette piti ottâ kolmesta paikasta masta multa ja sillä paina rupia. "Tai pian minä painan sillon ku kirkon ovét on auki, ja palkheila puháltâ". Skorv

Helbrägdare

 

 

Rupi

 

 

 

Rupitauti, "Jos lapsi on rupitauvissa se on otéttu pühänä ennen kirkonaika (kâârme) seinhän valóamhan, kusitteimesta vähän leikattu auki ja sitä se rasúa valósi puukuphin. Sillä kärhménkûla ku voiteli ja siunasi se ruvét katósit". Kainulasjärvi 1930. Skorvsjukdom

 

 

Helbrägdare

Ruppana, "Ruppana: Vertä, suolaa, nisujauhoja vispathaan sakeaksi velliksi. Sitte kiehuvhaan maithoon tai vetheen lusikalla panhaan, ja kiehutethaan. Jos se on maithoon, se süähään, jos vetheen, se siitä liemestä tehhään kaste, voita tai kuuta. Lapin sana se on ja Sunnavainalta se on opittu". Tükkä tälä nämä´t lannan-lappalaiset tästä. Täräntö, Kompelusvaara 1939 (1931). Recept på blodmat

 

 

 

 

 

Rusinavelli, "Krüünit ja rusinat ühtä aikaa vetheen, kiehutethaan. Nisujauhosuurus maithoon. Süöhään voin ja leivän kansa. Se on juhlaruokaa ja lapsivaimoin ruokaa. Küllä sitä´ arki aamunaki annethaan". Täräntö, Kompelusvaara 1939 (1931). Russinvälling

 

 

 

Ruskanaika, "Ruskanaikana linnut on piilossa, ja kalát on ettei ole hüvä´saaha, ja nautahärkä on vihásempi ruskanaikana". Hösttid då bladen börjar få höstfärger. Fisken går i djupare ställen och ligger stilla.
Ruskanpilhon, "Siikakala menee kun jännkäruska on piilhon eikä liiku. Se menee usein syvhin kuoppin ja mâkka sielä vikkonki. Ei sâ verkola sitä´sillon. När myren börjar få höstfärger går fisken i djupa gropar och ligger stilla. Man får ej med nät dessa då. Denna tid kan vara upptill en vecka.
Ruskenttunut, "Ruskehtunnu vaate se keitethään saipuaveessä ja hieroskelhaan". Missfärgade kläder

 

Ruskokettu, "Ristikettu ruskea, vaatan alu´sta musta ja sölkää pitkin musta risti, lavoilta poikki; se on kahén ruskoketú arvonen". Korsräv

 

Rutto, "Nopea, äkillinen". "..se tullé ruttoa kuolema jos on paljon kâtunu puita metissä".  Snabb

 

Nopea

 

Ruuhi, "Sitte siinä (myllyn) vesijohóssa on tammi, ränni, ruuhi ruuherreijän läpí mülhüün, siiphiin johtaa veen". Täräntö, Kompelusvaara 1939 (ker. 1931). Del till mjölkvarn

 

 

Ruuki (Pruuki), "Ei elä Lapissa maanpruukilla". Jordbruk

 

Maanviljelys

 

Ruuminarkku, "Jos se (Tina) tullé ninku rûhminarkun hâmu se tülle kuolema sille ihmiselle". Kista

Varsel

Ruuminlauta, "Leveä lauta jolla vainaja oikastaan ja jolla hänet kannetaan ulos (käytetty taitomisiin). Tikuila ne otit hammastauuvin pois. Vishin ne on rumhinlauvasta ottanhét ne tikút". Likbräda

 

Botade tandvärk

Ruumiinluu, "Rûmhinluista jauhoia jauhanhet ja pushin nitä panhet"(noidat). Likben

 

Ruuminpesu, "...kaiki ainaki on pestü (eikä ainoastaan autuaasti kuolleet vainajat), küllä uskottomatki ôrnathan kaikin puolin. Pesuvesi vidään pöhíkhön seki, ühtä mihin ei nitä jûri tuohon kartanolle kâta. Saippua heitethään pois. Liktvätt

 

 

 

Ruuminväki, "Se on jûri se kalma joká haisé missä rûmis jo on. Ei se vahinkoa tehé eläville, mutta ilkeä haiju ilmanki. Mutta jolleki se tekkê pahhâ, ilkeän olénon. Mutta ei sitä kaikki tunnekaan".

"Jos ei ovéa piétä auki ku rûmis on ulós kannettu, se jävät sihen huonot haltiat, ja püsüvät nin kauon kun mailma seisô. Küllä net on vasitut pesijät ja vâtittijat".

"Ennen n. 50 v. sitten on juuri rummista viemään lähdettäessä tapettu lehmä tai lammas ettei vainaja mitään veisi mukanaan. Sitten vielä eri teurastus hautajaisiksi". Kompelusvaara 1932-34.

Folket kring den döde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruumis, "Se on käütettü ennen ku tämä lâvermangi hoito on tullu nin on kravattu hevósen längistä kahvin ihviä ja sitä annetu sille saihrâle; se laksérautti. Lapsile on tehtü rüssänsaipuasta puikko ja sillä pühittü tarverreikä". Kropp

 

Läkemedel för hård mage.

Ruumis

 

 

 

Ruumisreki, "...mutta kun ruumis oli kirkkonmaalla nostettu reestä, piti reki kaataa ja varistaa sieltä heinät tarkoin, ette kaikki ruumisväki jäisi pois".

"Se on prûkattu sanóa ette rûmisrekéä ei kaao vaikka olis kuinka pahá paikka. Mutta oli Petäiävâra Juhán Erkin poián reki katunut. Mutta sielä oli katama paikkaki, orávoiássa oli pantanu ja sielä se kâtoi".

Likrissla (släde)

 

 

 

 

 

Ruumissaari, "Saari, jossa pidetään ruumista yli kesän. Semmoisissa paikoin mistä ei ole ajotietä kirkolle. Niissä ja niiden lähettyvillä usein kummittelee. Nin esim. Ala-Parakan Paulusaaressa: "Kalleki kummituksia nähnü hauvan kautta suohran sen Annastina vainan vishin se oli. Oli tullu ninku harmaia vâtet sihen tuohusloisthen toisele puolen, hän oli tuohuksella Paulusâren kohássa tuossa väülälä".

"Petti vainale sitte tuli Anteruksen Jussa tuovukselle varrâmhan ette antâ hälle rauhan. Hän oli pilkanu ennen (Jussa). Püssüä ku hän oli tahtonu ottâ nin se oli aina ollu sillä puolela (pyssyn ja Petin välissä) eikä sânu püssüä". Vittangi, Parakka 1932.

Ö där liket förvarades över sommaren.

 

 

 

 

 

Ser syner vid likön.

 

 

 

Ruuti (Kruuti), "(Haulikkonn pannaan). Mitála krûtit ja mitála haulit; sihen hülsün pantan puoleksi hauli ja puoleksi krütia. Sitte tulirauta jossa oli pikku rännü (kouru) täünä krûtia". Krut

Mynningsladdad hagelbössa

Ruskaa Rodnad på himlen "Aamu ruskaa on merimihen tuska"
Ruto Tät videskog vid bäckar och sjöar
Ryittä, "Se on muuten kokó hüvä mutta ku rüíttää se on pistokset". Hostar Yskiä
Rykimäaika Brunsttid Kiimaaika
Rykiä Hosta Yskiä
Ryssä (Rüssä) Karjansk ryggsäcksköpman Karjalainen laukkukauppias
Ryssänsaippua

 

Ryskt tvål. Kunde användas till allt, grå till färgen och fick köpas i fyrkantiga längder
Ryssänyskä Kikhosta
Ryssänsuviyö, Ruottinsuvívüöt ennen ja jälkhiin Tipurtiuksen (14/4) päivää, jos (ensimäisenä suvéa se tullee lämmin kesä´".

"Rüssänsuvívüöt olí Markuksen päivän (25/4) kahén puolen, jos sillon olí pakkasta se oli 40 vüötä sen jälkhiin vielä pakkasta".

Rysstönatt

 

Man kunde se hur vädret blev.

 

Ryöttä Sjabbig Epäsiisti
Ryökälhet Ondskefullt folk (Även en svordom)
Ryyde Just påbörjat isbildning
Ryypönen, "Ülpeä lintu, houkka lintu;" mitä se tuotaki jumála loi?" Gråsparv Varpunen
Ryypätä, "Nauttia väkijuomia. - "Kelpâkos hüvä? - "En mie olé prûkanu rüpätä".

"Kallistuessaan otta vettä yli laidan (vené).

Skåla

 

Båten tar in vatten.

Ryypönväli, "Hüvä taló mutta pitkät rüpönvälit", sanó entinen trenki. Långt mellan suparna

 

Ryöstä Ta från en annan (Råna)
Räme, Rämisko Svårforcerad mark
Rähistä Föra oljud
Räikä Trasig, gör ingen nytta
Räjähtää Åskan mullrar (Även smäller) Paukahtaa
Räkkötä Kika in genom en springa
Rämätä Barngråt
Räntä (sae), "Veden ja lumen sekainen sade". Snöblandat regn
Rääme I ögonen
Röppöna (Räppänä) Rökhål i kåtan
Röhkiä Grymta
Rökäs  Stensimppa, taggig småfisk Kiiski
Römppä, "Vapaaviiko".

 

 

Sjunger och dansar. När pigor och drängars ledig vecka börjar. I början av veckan lönades tjänstefolket och det gjordes bokslut
Röyhdellä Rapa Röyhtäistä
Saada, "Aika se on tehtü mutta nüt se on sen sânu" (sanu pieniä). Få barn
Saboa Komma fram
Sade (Sae), "Säsket ja mäkä´rät on oikhen viháiset sathen elä". "No jos tas koski jümisê se tullê hurja saét". Regn

 

Sade

 

Sahapukki Sågbock
Sakeli Svordom
Saaloa Flåsa Huohottaa
Saatoväki Begravningsfölje
Sairastaa, "Ja joká pitkhän sairasâ on piéttü vuothen alla ja takána kûsen ja kataian hakóia. Havóissa on hüvä´haiiu ja terfhellinen". Drabbas av sjukdom

 

Sairaus,Kipeä

 

Saijo, "Joenmaasa kasuva koivumettä". Vid mindre bäck växande tät björkskog
Saivo, "Kaksipohjainen järvi; se välhin antaa kaloja, välhin ei, riippuen siitä´onko haltia pyytäjälle suosio´llinen". "Poijakka on siinä toinen järvi joka on saivo, siinä on saari ja siinä kiví, ja sen kivén rakhoon net on vienheet tupákka ja väh´än mitä´ki entiset miehet lahjaksi, minun äijäfaari, Matin Heikki". "Ja ei sânu mithän puhúa, änelä kun nuotta vethin", vain viskuttelemalla ja vinkkaamaalla vain on saanu toisele puhua. Kerran olí kak´si ollu, vetä´nheet nuottaa ja toinen ei malttanukhan, äänsi että "Voi ilkeä mitä´kummittellee", kun ei apája alkanut tulla. - Noin se sanói toinen ette "Jo sie Matti nüt, küllä nüt vain on sama jos lähemä pois varsin, ei tulé mithän ennää". No ei tullu. Sjön som är i näckernas ägo. Klart vatten och tros vara tvåbottnad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haltiojten järvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saivovesi, "Hyvä pehmeä vesi kaivoissa tai järvissä, kelpaava sekä ruoka- ette pesuvedeksi: "Se on hüvä keitón ja pükivêksi". Bra mjukt vatten.

 

Saita, "Tuothan Norjasta kuivattuna". Sej (havsfisk)
Saitta-Jaako, "Erään Saittajärvestä Tärännön pit. kotosin olevan, lentävän noidan nimi". "Saittajâko se paní lehmäkki lenthän taivasta müön Pelhoon". Spåman

 

 

Noita

 

 

Sakasti, "Kirkon sakaristo. "Ja jalksikiöitä jotka tehthin, ne piti sakástissa kirkhon ottâ".

Svappavaara 12/9 1933.

Sakristia

 

 

Saksa, "Turu´llinan tuomari ja Sauvollinnan saksa". Kainulasjärvi 1935. Tyskland

 

Saksa

 

Salavuoteus, "Laiton avioyhteys. "Salávuothen sekkaitunu vaimo". "Salavuothessa tehtü lapsi". Hor

 

Salkheet, "Eikä nistä olé kûlunu paskâkhan, vaikka nile onki annettu salkhet" (metsälinnuista, joiden muka piti ennustaa kuolemaa, vaikka ne on ammuttu)". Parakka 3/1 1934. Fåglar som kom med dödsbud.

 

Sallia Unna  Suoda
Salko Används vid isfiske för att föra repet mellan två vakar
Salmi

 

Udde

 

Kahta isompaa vettä, tavallisesti järveä, kapea vesipaikka
Saloa Förstärka 
Saaloa Flåsa Huohottaa, Läähättää
Salvaa (Salu), "Salvettu on se elläin joká otéthan nuoila kolkinpuila elí salvinpuila, kolkathan ja salvethan, salu´se on hevo´nen ja jaara, myös salvikko, mutta ruuna se on leikattu elí kuohittu". Täräntö, Kompelusvaara 1939 (1931). Kastrera. Förut fanns särskilda män som bet i renens könsorgan så att de blev kastrerade

 

Kouhia

 

 

 

Salvo Timmerknut
Salvo, "Korvamerkki". Enontekiö, Erkki Tiesmaa 15/9 1937. Öronmärke

 

Salpa hengen Andnöd, Andfått 
Sammaltaa, "Küllä se nüt kuolé piiain, kieliki jo sammalsi". Tala osammanhängande (otydligt)
Sammaltaa, "Sammalttu ne on saunan seinävarát; sammal panthiin hirren selkhään ja lüöthiin toinen hirsi pääle". Mossa

 

Sammal

 

Samea Oklar tex. vatten
Sana, (Kirkon oveen piti) "Kerrala lüä ja sanát sanuá" (manalaisia vastaan) Ord (hålla vålnader borta)

 

Sana

 

Sanka; "Astian sanka". Bygel Sanka
Sanoa, "Eikä pütömies tahó sanóa, mit´én isón sâliksen hän on sânu".  Fångstmannen vill inte säga hur mycket han har fått Sanoa
Sanoma, "Jos misssä kaksi tikkua mennê risthin, se tullê kuolhén sanóma, sieltä minnes se pitin nokka näüttä". "Puhúmattomat lapset jos kattovat jalkain välistä, se tulle sieltä kuolhén sanóma". Nyhet

Bådar dödsbud

 

Uutinen

 

 

Sapilaat Två störar som det bärs hö med ( 2 pers.) Kaksi seivästä millä kannetaan heinää
Sapara, "Piiskanen eli sapára, siinä on paljon kuuta". Muonio, Kätkäsuvanto 1939 (1929). Svansstump

 

Sapékas, "Se on sapékas, se on nin sinnikäs, sitä se tullê koira" (kehui isäntä hirvikoiran pentua). Uthållig

 

Kestävä, Sitkeä

 

Saavi Ämbar av trä
Sarka Jordlott
Sata olla Det kan vara så
Satakielinen, "Sinirinta, matkii useita muita lintuja". Blåhake? Liten fågel som sjunger natt och dag
Sateniili Regnmoln Satenpilvi
Sati, "No ei se mithään tekís satí säitä olís (heinänteon myöhästyminen). Om (bara)

 

Jos

 

Satilainen Dåligt gjort. Håller inte
Saukko Utter
Saukko Fiskeanordning vid älvfiske efter bl.a. harr
Sauma, "Veneen osa laitain sekä laitain ja pohjan kuin myös laitain ja partaan liitämäkohta (samoin hankain ja partaan); tehdään tervalla, triivillä ja nauloilla". Fog, Skarv (mellan två bräder)

 

Sauma

 

 

Saura, "Osat: Pohjapuu maassa. Sangat pystyssä pohjapuussa olevissa reijssä".

Kaksi eri lajia: Talvisaura, jossa heinät säilutetään talveksi. Kuivosaura, ns. talássaura jossa heiniä kuivataan. Muonio, Kätäsuanto, kes. 1929.

Höstack (uppstaplat hö) Förvaringsplats för hö.

 

 

 

Heinäsuova (Heinäamua) Heinän säilytyspaikka

 

 

 

Saura Uthållig Kestävä, Sitkeä
Sauvoa, "Kuljettaa venettä sauvoimella pohjasta lykkien, kun matalan tai virtaisen veden vuoksi ei voi soutaa. Veneesä on perä´telio iossa sauvoissa seisothan". Stakare som driver båten motströms

 

Sauvoa

 

 

Sauvoinpuu, "Sauvomissa se häätüü laskea rantaa müöten, jos on paha kurkio; huonot laskumiehet ei tohtinheek ku savoissa laskea". Båtstake gjort av smalvuxet gran

 

Savolainen, "Villuri sôi lampurin pellon paránuksen pältä lehmän näkémän takkâ", sanó Sauvolainen karvari Monselvassa sillon ku Erkki (Jalokorva, 77 v.) seittemäntoista vuotiâna oli Noriassa käümässä". Täräntö Kk 1929. Kommer från Savolax

 

 

 

"se on konna ja kavala ihminen" (Veitkka ja viisas)

 

 

Saavi, "Iso kaksikorvainen puinen vesiastia." Stor träbehållare (ämbar) Kulho
Saverikko, "Aisaa reen jalakseen yhditävä rautakoukku tai vitsasilmus. Luokkaisoissa savirikót". Kainulasjärvi 30/9 1938. Del till draganordning för släde

 

Savirikko, "Ja vaikka sen kielen saataa nin jokku sanát siinä aina on niinku savirikot tielä, niitä ei voi väistää ei milhään" (sanoi mäen Levi ruotsin puhumisestaan). Tjälskador på väg

 

 

Savihäkä, "Ios on usi mûri (pirtin uuni) sâpi savihäkkä pähän". Bli påverkad av nymurat  ugn
Savipiippu, "Halpa tupakká. Savipippu ilkeä sûssa pittä, savut nilä sai, se ku niltä rüssiltä ostethin, tünnürittäin nitä tâs kauppamiehilä oli". Kompelusvaara 14/8 1937. Pipa

 

 

Piippu

 

 

Savu, "Sääskien karkoittamiskeino: Panemalla märkää sammalturvetta nuotiotulen peitteeksi saadaan aikaan sakea savu, jonka suojassa porot piileksivät sääskiltä. Outalappalaiset käyttävät tätä keinoa poroja lypsettäviksi kootessaan".

"On piéttü savua navétassaki, niinku muurin perústa ollu navétan nurkassa, tai astiassa. Ja ulkonaki tarhaassa, lüpsettü savula, kolmestekki päivässä lehmät tulheet sauvule".

Rök

 

 

 

 

 

 

Savu

 

 

 

 

 

 

Savupirtti, "On küllä ollu savupirtti Hannun talóssa, mutta haiótettu se on jo ainaki sata´vuotta aikâ. Eikä ollu klasia ühthän mutta vähäset ikkunat seinässä ja lauvat sinä pienain välissä lükättü", sanoo Iisko. Kainulasjärvi 1932-34. Rökpörte

 

 

 

Savustaa, "Pitää savussa (Pyytömihen). "Se hätü koriata vâthênsa, savusta..(ette ihmisen haju häviää). "Ja rauvakki pittä savusta" (ketunrauvat). Röka

 

 

Savustaa

 

 

Savutarha, "Lehmille yöksi tehty aitaus, tav. navetan takana, jossa paloi sääskisavu" (myös. Lehmätarha). Rök som myggskydd

 

Sati Om (kanske) Jos
Savimaa Vattenhaltig jord
Savoin Stör som man stakar (driver) upp båten i tex. en fors Seiväs, Riuku

 

Sees, "Taivas on sekheessä, on sees. Lännelä näkküü vinkka, nüt se tullee pouta" (kun taivaanrannalta käsin selkenee). Klart väder

 

Kirkas, Selvä, Selkeä

 

Seeteri (Saateri), "Livä kirosana: (Vaaran Heikki haki tuomenlehtitupakan savun ohjaamana tyttöjä auttoniityltä, hoki itseseen): "Nitä kärpäsen suolia, kalán suolia, kärpäsen êvät, sêterin êvät!" (tyttöjen nimi, kummankin oli Eeva). Mildare svordom

 

 

 

Selvä, "Valveiia oleva, uneton, esim. aamulla herättyä". "Hän selvilä silmilä kattô, ja välhin tuli sisä´le semmonen väkitohû ja haiiu, net kuolhêt, ihmisen hâmussa". Klar

 

 

Selvä

 

 

Sentähden, "Vaikka olis kuinkaki köühä kun se on sentähén kaikin puolin ihminen". Enontekiö 1914-25 L. I. Itkonen. Ändå (trots detta)

 

Kuitenkin

 

Seppä, "Viläpä hilloja, nitä se karhu süöpi ninku ihminen ja vielä sepémästi" Jukkasjärvi 14/6 1935. Duktig

 

Etevä, Taitava

 

Sevä, "Kantaa hyvin sivakka miestä. Lauhemasta satánu sydäntalven lumi, joka on pakkautunut niin lujaan, että kantaa ihmisenkin (Ei siis hanki, joka on vain pinalta kylmettynyt kovaksi). Välistä se on ohuessaki luméssa sevä, vuoman rannoisa eténki".  Skare (som bär en som går på skidor)

 

 

Hankikanto

 

 

 

Seipi,"Särjen ja säynäjän näköinen kala muttei ole punaisia silmiä, ruumiiltaan pyörevämpi ja suippevampi". Fisk (mörtsort)

 

Seisoa, "Joutilas se on joká pitkhään seisoo (ummessa), sillä saapi olla heikkoki ruoka".

"Semmonen lehmä joká seisô pitkhän, seisô puoliaikâ (kadotta maitonsa tiineyden ajaksi), se on huono, se alka ehtümhän varsin ku vasikka alkâ elämhän".

Verensulkusanoista: "Seisos sie veri punánen, seisopa se Punánen Meriki ku Môses löi sauvalansa".

Står

 

 

 

Blodstämmare

 

 

Seisoa

 

 

 

 

 

 

Sekainen, "Juorosekainen, Kathénsekainen, Huorasekainen". Blandning (anlag)

 

Sekainen

 

Sekaleipä, "Kahdesta tai useammasta viljalajista leivottu leipä, tai myös katovuosien jäkälällä, oljilla lisätty leipä".  Bröd (blandat med lav)

 

Selittää, "Ku on päätä särkenü ni kuumala väkévällä kahvila sitä on selítettü, kaattu hiüsten pääle ja pühíttü. Ja külmälä veelä kansa".

"Fräkäüstä (tervankusen poistamista tynnyreistä) ei sât tehhä ainakhan ennen kolmea vuorokautta ette se kerkiä selitä kusi".

Klarnar

Recept för huvudvärk

 

Restprodukt vid tjärbränning

Selittää

 

 

 

 

Selitä, "Anta-äijä, Anta sokni, se tuli tunturista, se vain saatto suomea, mutta vaimo ei vain selínü suomessa, Mari". Täräntö, Kompelusvaara 1939 (1931). Tala (prata)

 

 

Puhua

 

 

Selkä, "Ja tüömies on parémpi jolla on pitkä selkä ja lühüet jalát". Rygg Selkä
Seula, "Seulanpohjaa on ennen tehtü lehmän tuuminahásta, siihen pisteltü reikiä naskalilla, ja sitte kerí haavasta. Se olí tivís seula se". Täräntö, Kompelusvaara 1939 (1931). Sikt, Såll (anordning med hål i).

 

Seula

 

 

Seulaset, "Iän taihvaala se on aaronin sauva, siinä 3 tähteä, punásia ja kirkhaita. Mooseksen sauva, 3, pienempi. Seuhlaiset: Ilmaa niistä tutkithaan, süüsvuoesta kattothiin kellon aikaa niistä, päivän perässä net kulkevat". Rund stjärnformat därifrån man kunde läsa tiden på dygnet och hur kommande väder blir.

 

Tähtikoko

 

 

 

Seurakunta, "Kristittyjen yhteus; tällä: Læstadiolaisten, vieläpä vain vanhemman suunan; toiset ovat eriseuraisia". Församling (tros)

 

Seurakunta

 

Seurat Andlig möte, Samling Kokous
Sianvilla, Entinen laulu: "Mamma se hakí tüttöänsä ja saunan laválta löüsi, hei illalla olén laulellu ja saunan laválta löüsi. K---- oli k--- kourassa ku sián villaköüsi, hei illalla olén laulellu ku siánvillaköusi". Grisens ull

 

 

 

Sianvilla

 

 

 

Sielu, "Kuolematon sielu se on joká ihmisellä, se sé kerran ühtü vielä rûmhissen, se on vain käsittämätön missä net nüt ôn. Se on se êsvastaus, ei elläimellä sitä´olé". Själ

 

 

Sielu

 

 

Siemen, "Siemen: Se on jollaaki niin herkk siemenen vuoto, ülö´n äkänen ettei se sa sille vaimoihmiselle mithän, ei sa tiihneeksi.  Jollaki se on siemen vuotamassa ühtä koska". Frö

 

 

Siemen

 

 

Siepakka, "Poron koipinahasta tehty paulakengän tapainen jalkine". Renskinns pälsskor som snöres fast med band.
Sieppura, "Karhunnahasta valmistettu irtonainen miehen kauluri, turkin päälä pidettävä". Muonio, Kätkäsuanto, Jukkasjärvi 1929. Av björnskinn gjort pälskrage (halsduk)

 

Kaulahuivi

 

Siestin, "Teljoa kannattava, keskipohjasta irrallaan (kohollaan) oleva kaari veneessä". Träbåtsdel

 

Sihveli Skyffel (sop) Kola
Sija Plats Paikka
Siika, "Yleinen ja parhaana pidetty kala. Sikâ püethän ümpäri vuoen seisovilla selkäverkoila ja kesälä vêthän nuotta ja süksülä. Kahéksanessa kûssa se parás on, liháva, ja küllä se on keväläki välistä liháva. Kevälät ku aukenevat vêt, ja ku on pikkusen sulá, se prûka rantaántua sika.."

Se nedan sikens olika benämningar.

Sik

 

 

 

 

 

Siika

 

 

 

 

 

Sikiät Barn Lapsia
Sila Klen, Mager
Silkosi Halkade Liukkaus
Siili, "Myllyn osa: Päällys kiven silmän ympärille tehtyyn syvennykseen, upotettu, reiällinen rauta; tämän reikään vastaa aluskiven läpi tuleva väkirauta; tämä taas tukin välityksellä, pyörittä päälyskiveä liikkumattoman aluskiven päälä. Sili rautá keskeltä hoikka. Minkä verran tahto varistust (mittaiseksi jauhon putoamistiheyden), sen jälkhin se nostethin tai laskethin siliä" (sammakkopenkin avulla). Sil

Stenmjölkvarn vid fors

 

 

 

 

Siili

 

 

 

 

 

Siiliä, "Mie siilin maitoa ku mie otan kretta siitä päältä. Ei sitä juuri kuorimiseksi sanota. Päästämistä on taas se ku fiili otethaan niistä happamista putuistä; fiiliputut on vielä päästämättä; sitte se on piimäputtu kun se on päästettu". Sila mjölken

Filtillverkning

 

 

Siiliä

 

 

 

Siiltyä, "Jos kala vähän aikaa istuu ja siiltüü, tai verkossa rieppaa ja siiltüü, sei taurua ennää". Fisken blir dålig om man låter den hänga i näten för länge.
Siiepata, "Jukkasjärven poiát tulhêt ja siepanhêt sen sieltä ulós (mihen tuvasta). Plötsligt ta fast

 

Siivo Snäll/skötsam Huolellinen
Siivosti Vara tyst, stilla Hiljain
Sija, "Köpeli, Vettaslaisten (Vettasjärven kylän asukkaiden) kiróus, perkelhen sijasta". Ställe (i stället för)

 

Sijaan

 

Sinkilö

 

Märlor (Bygelformade fästanordningar till tex. stängsel
Sika, "Sikója on nouttu kontissa kantamalla Hakásesta huutavina porsaina. Süötettü korkeinthaan üksi ülí talven. Ensin maijola, kurnaalila, sitte heinilä, jauhoila, potaatila, ruokalopuila. 7-8 kuun vanhana tapéttu". Gris

 

 

 

Porsas

 

 

 

Sikiö Barn Lapsi
Siljo, "...on süksulä pilánhet jo kaikki mât siljuksi kaivanhet". Nedtrampat och avbetat mark
Silkihuivi, "Naisen paras päähine; sen sai tyttö päästyään ripille, kirkonperhän. Musta, ripsuinen. Mutta silkkihuivit ne ennen olit, ja kihérät fransut, kirkkohuivina ja vihkihuivina kihlasilkit, oli mustia ja monénfärisiä". Sjalett el. Schalett

 

 

 

Silkihuivi

 

 

 

Silkoa Halka Likastua
Silmitón, "Silmiä vailla oleva....."julmat silmittömät raukat jûri molémat vuosikümmeniä aikâ kuolhet" (haudóistaan nouseet rummiit). Utan ögon

 

 

Silmus, "Kahta pikku haarukkaa vasten sitte se silmuksen mukka /hankaassa/, ja siitä vennüü sitte alle se silmus". Snara

 

Ansa, Pyydys

 

Silmä, "Mikä üks? - Üks silmä pirúla. - Mikä kaks? - Kaks silmä ihmisellä".

"Pimä mie sille panin silmhin Matiaksele" (nukutettavalle lapselle).

"Kun kaikki 6 nuottaa on odottamassa apajalla, vedetään vuoron perään. Jolla on "kuiva silmä", se lähtee ensinnä (se joka on ensiksi tullut paikalle klo 18, kun vuoro vaihtuu ruotsalaisten ja suomalaisten välillä). Muut siinä järjestyksessä "kuin ovat tulleet apajalle".

Öga

 

 

 

 

Notdragningen skiftades i turordning mellan svenska och finska sidan.

 

 

Silmä

 

 

 

 

 

 

 

 

Silmällensä, "Ja silmälensä olí pitä´nhet hauvata sen, ja riethan nimélä hauvata, sitte se püsüi". Parakka 1939 (1932). Framstupa

 

Päistikka, Nenälleen

 

Silmá, "Myllykiven reikä (Hárkinmyllyssä). Pälisen kivén silmä isómpi siliä, noin têfain kokónen". Masunti 14/6 1937. Hål i Kvarnstenen

 

Reikä, Kuoppa

 

Silmäinen (Laiskan), "On ku tontan silmäinen, se oli tontta pannu ennen räätälille silhmäisen ja niin pitkän ette räätälin pití hüpä´tä katóle vetä´mhään". Täräntö, Kompelusvaara 1939 (1931). Betydelse av den som är lat

 

 

Silmämuna, "Knallipüssü ihmisten surma, mení silmämuna halki, knallit suittusit ulôs ja pirskosit silmän, olit huonot lukút püssüssä". Ögonglob 

 

Silmänkääntäjä, Temppuilija, ihmemies. "Silmänkäntäiä tällä üksi ruottalainen, ja nitä konstia teki. Sormusta rihmassa piätüttü ja kaótutti. Ja Iskoa pähän ampu. Ja sanóthin ette se soitta panûrämä,  mutta se oli särkenü". Trollkonstnär

 

 

 

Silmänräpäys Ögonblickligen Heti paikalla
Silmävoide, "Lestâtiuksen postilasta se oli lukénu ette kaláa sappi on silmävoijetta". Kompelusvaara 1931. Ögonsalva

 

Sinnitellä Hålla ut, Envisas Itsepäinen
Sipistä, "Tulírauvala se Jouni Puotnakka piirtel koskemaa ja sipisi, se sanóthiin kattomiseksi, sillä se paránti". Mumla

Helbrägdare

Mumista

 

Sirppi Skära Sirppi
Sitoa, Mytol. merkitys: (Manalaiset päästäjän) "Pittä ensin koiiukhon sitôa valkealla rullalangala pensikhon". Snöra fast

 

Nyörittää, Sitoa

 

Situkka, "Sián sitúkka, lamphaan latúkka, koiran kukkula - huomena tämón terve". Helbrägda ramsa

 

Sitten, "Se oli (kuollut noita) sitte kantanu ämpärillä hevóselle vettä talhin". "Ja se oli tullu sitte kamárhin illala". "Se oli tullut sitte se muori proástin tüöt". Sedan

Går igen

 

Sitten, Sen jälkeen

 

 

Siukka Sjuk Sairas
Siukkatupa, "Eihään Iiskokhaan joutunu siukkatuválle, metésiinillä vain hoitava". Sjukstuga

 

Sairastupa

 

Siula Nätets (notens)  början eller slut
Siunata, (Painajaiselta suojaksi kun tehdään taikaa) siunathan: "Jêsus siunakhon minún lehmäni! "Mene ulós painhainen pahólainen!" "Mâhiainen mânalainen, pühän piltin kuninkas, anna mâta rauhassa, lemmettä levä´tä, minut luontokappalhenni".

Tämä on ollut tapana tehdä mitä moninaisimmissä taioissa. Kuten ristiä lehmän selkään piirettäessä (painajaista vastaan), ovista kuljettaessa, kastamattoman lapsen aivastaessa niinikään. Mustakaisa vaina, Levin isän äiti, Jounin äiti joká oli lühémällä, ku sitä aina aléthin köpelöittemhän, se pirsi kepilä ristin lâttihan ovi sûhun, siunasi ja posmitti ja sülki: "Thüi jêsus siunakhon! "Älä tulés sisä´le mailman pämies!"

Välsigna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siunata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisnakkat, "Äijäfaarin isä´lä nolít sisnahousut aina kesä´lä". Benskydd av renskinn (utan hår) Karvattomasta nahasta tehdyt säärystimet
Sivakkat, "Kun hanki tuli nin (sivákkamiehet) hihátit ja ammuit"...(peuroja, entisaikaan). Skidor

Skidade och jagade vildren förut vid skare.

Sukset

 

Sivakkasauva, "Sivakkasauvan on olla korvhán tällä. Karhun pütöjillä ei olé ollut ku üksi sulkapikki putkessa, hänen nimi keihäs oikein. Somman keri kännethän kojjusta; vastukhêna somman nahát. Alápässä sauvâ putki ja korvasta kinni". Skidstav

 

 

 

Suksisauva

 

 

 

Sivuaisa, "Reen jalaksiin, sivuille kiinnitettävä aisa. Siivuaisat net on rekiaisat, savirikoissa (kinni)". Draganordning för släde

 

Sivuitse, "On suolattu linnun lihaa miethoon suolaan. Se oli luinensa suolassa. Eihän se ole linnun "kurento" niin suuri. Kyllä sitä vähän "raajottiin" ossiin, mutta ei luita otettu pois. Eipä se tainnu paljon siutti joulusta riittää". Insaltning av sjöfågel

 

 

 

Slöijá, "Morsiamella krûnu ja slöiiä, ülhesimillä, ei puntila (talonpojilla), ja ku se ei olé neitsüennän nin ei slöiiâ". Slöja och krona (ej för den som tidigare varit gift eller sambo) Huntu

 

Soida, "Jos korva soi: "Se tietää kuolheen sanómaa. Jos niinku kirkonkellot, se on kuká tahánsa. Jos oikheen lumheuttaa, se on kaivattu kuollut. Vasémpi vaimoa, oikea miestä". Ringer (i öronen)

 

Kommer med dödsbud.

Soitta

 

 

Soitta Spelar Pelata
Sokerimaito, "Sairaan ruoka: Sokerilla maustettu, keitetty maito. "Lapsivaimoile on ollu..vanhâsta siráppivelli tai sokkerimaito". Socker mjölk (sötmjölk)

 

Sokkopaarma, "Sokkoparma pieni, hevósissa enípäin musta. lentää ku sokkopaarma ja kaataa kaikki ja süöküä". Insekt (mindre humla)

 

Pinenpi kiimalainen

 

Sola Sula Pohja
Solmi Knut Solmu
Solmi, "Se lehmä saattas kantaa ensi annostaki vaikka se härkii. Ku se kaks viikkoa jälkhiin tullee, sen ensi kerran jälkhiin, se sanóthaan ettei se olé härissä ku solmila. Sille sillon kuitenki annethaan, se häätüü antaa varáksi, jos se ei olís tiine. Taválisesti se on aina kolmen viikon häríssä, muuten". Täräntö, Kompelusvaara 1939 (1931). Brunst på nytt

 

 

 

 

Sotka, "Se munni ûhun. Pyydetään ampumalla keväisin". Knipa Telkkä
Sotkea, "Siinä taikinakaukalossa sekótethaan käsílä jästiä niihin kuifhiin jauhhoin. Vettä panhaan vähä´n kertaa ja sotkethaan käsilä niinkauvon ette se ei tartu kässiin". Blanda (göra deg)

 

 

Sekoittaa

 

 

Soma Trevlig Mukava
Sonta Gödsel Lannoite, Lanta
Sontakärpänen, "Sontakärpänen se on lehmän sonnassa kes´älä, keltanen se on, isóki". Gödselfluga

 

Somaton Opassande Sopimaton
Sompasauva Skidstav
Soopa, "Soopan keitto se oli ennen käütänölistä. Navétan pikkupaassa met keitimä hirvenkonttia. Sitte heitimä kontit virttakellarhiin. Tehimä nelíkossa lipéätä ja panima pathaan ja keitimä. Sitte paníma lehmänämpärhiin hüütümhän, lammaslääthiin. Ei sekhään saa kuohua kun se kihuu. Küllä soopaa käütettü saunassa ja kasuvillekki, soopakiulussa sitä oli. Täräntö, Kompelusvaara 1939 (1931). Såpa

 

 

 

 

 

Suopa

 

 

 

 

 

Sopuli," Poromiesten kiusa, koska porot ajavat takaa sopulilaumaa ja syövät niitä eivätkä välitä paimennuksesta mitään. Laihtû se sillonki kovin". Fjällämmel

 

 

Lehtimies

 

 

Sormi, Nämät net on: Peukapukki, suomen sukki, lankamälli, kultatralli ja pikkulilli". Finger

 

Sormi

 

Sortti, "Vesilintu: Sorttia ja merläistä narrathan vihétämällä (tulemaan pyssynkantamiin). Ei kaikesti tulé. Ja musta lakkia heiluttâ sortile penssân tâkkâ. Se on hüvin karski lintu ja arka, kun on külmä ilma ja tûli. Mutta tüvénellä ja lauhala sitä sâpi kohta vierhên tulla. Tukkasortti on paljôn pienempi, ja se tukka erótta".

1. Heinäsortti. 2. Kulósortti (joka kulhon munni). 3. Hankisortti. 4. Tukkasortti (pitkät höyhenet pääsä).

Vigg (Havsjöfågel)

 

 

 

 

 

 

Tukkasotka

 

 

 

 

 

 

Sose Isblandat vatten
Soukolo, "Takamaa, perukka. "Küllä se on jo soukoloa Täräntö (Vitankiin verrattuna) aivan süriämailmâ". (mutta Täräntöláiset työntävät saman arvonimen oman kylänsä kohdalta aina idämmäksi Korpilompololle). Jukkasjärvi 12/9 1933. Avlägsen

 

 

 

Kaukainen

 

 

 

Suljut Fisktarmar, efter rensning Kalan sisälmykset
Sulju Fiskens slemmiga skyddshinna
Suppu Kart. Om tex. omogna hjortron
Suoando (Suoanto) Sel (lugnt vatten i älven) Tyyni (vesi)
Suojusta Gömsle vid tex. sjöfågeljakt gjort av ris.
Suokulainen

 

Brushane. Hannarna har under våren olika färgade kragar.
Suopunki Lasso Silmukkapäinen ohut köysi
Suopata kini Fånga renen med lasso
Suokeri

 

Svåger. Makes eller makas bror; systers man. Lanko

 

Suoninuora Sentråd Jänne
Suopa (Sopa)

 

 

Såpa som tillverkades genom att koka det fettet från magen som ej kunde användas till mat. Suopa

 

 

Suorasta Rycka Kiskaista, Repäistä
Soutaja, "Airojén hoitaja veneessä, keulapuolella nenäteliola. Koskéa laskettaessa on perämies, joka määrää miten soutajan on soudettava. Kun tottunut koskimies on soutajana, niin hän voi jo itse nähdä perämiehen liikkeistä mitä on tehtävä". Nuottaveneen soutaja on puittio. Rorsman

 

 

 

 

Soutaa

 

 

 

 

Suova (Suora) Uthållig Kestävä, Sitkeä
Suikko, "Suoninuoraa se tehthiin, ensiksi se pieksethiin semmosenna ku net olít ulkoilmassa kuivatut, kirvespohjala tai vasáralla. Sitte se sormila sen paní suikhoon / repi suikaleiksi /". Täräntö, Kompelusvaara 1939 (1931). Fördela (ta isär)

 

 

 

Suimo, "Tahrata märäksi, limaseksi". "Olí se maékki hüvä´kalá mutta suimô parran, sanoi Rüssä". Maträtt (soppa)

 

Suisto, "Suisto se on monhenki laihin. Nuokki reisiverkot on suistona, tai taas tavalinen verkko lanhan". Stängsel som leder djuret (fisken) i önskat riktning. 
Suitimhet (Suitset) Tömmar Ohjas
Suittaa, "Küllä vain net suittavat heinän tehhä sen vertaselle karjale". "Küllä mie en kauvon suita laittaa ruokaa tuolle miestokale". Klara av

 

Selviytyä, Kyetä

 

Suivastua, "Kylläästyä, Tympäästyä". Enontekiö L. I. Itkonen 1914-25. Få nog (tappa lusten)

 

Kyllästyä

 

Sujua, (Piru tuli tupaan): "Ja nin pitkä ette ovésta ku tuli nin päki suiiu puolilâttihan ninku luokka". Böja

 

Taivuttaa

 

Suku, "...se Lassi raukka tuosta Pertun sukuá vimenen.."  "Saittaiâko sitte Saittaiärvestä (n. pr. Korpilompolon pit.) se oli nile sukúa" (Lahna-Heikille ja Paharovan Juhanille). Kainulasjärvi 1932-34.

"Tämä Kemitten suku´se on suomenKemistä. Antti Kemi se onki Lovikassa asunu ensimäinen". Masunti 17/8 1936.

"Huru´n suku´, sitäö net on pölänhêt" (nuoret naimisiin aikoessan kiertäneet). Vittangi, Parakka 1932.

"Ja tuo Pinkin (Pinki) suku´on tältä kuollu kokónhans, Kristina vaina oli vimenen"....."ja ei ühthän verisukúlaista ollut sâttamassa ulós (vainajaa kuolinhuoneesta), üksi sitte tuli mâhan sâttamhan"...."Ei se oles sikhâa iok on sukhûn". Kompelusvaara 1932-34.

Släkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukukanta, "Isän puolelta Lehón ja äitin puolelta Lauri Heikin sukúkantá met oléma, Vaskivuoresta äitin ja sitä lapin Pieiistä isän". "Kumpiko on sukúlaisempi: " isän äitin kummin kaima vai velien vaimon anóppimuori?" Kompelusvaara 29/7 1937. Släktanor

 

 

 

 

Sula, "Jäätön paikka vedesä, esim. virran vuoksi. (Linnut keväällä) tulévat rantaporheile, istuvat näissä sulissa ja helppo pytä". Vak

 

Avanto

 

Sulaa, "Näüttää niin kaválalle ja niin kavalisti kattoo toista, mielheisisti, sulávat silmät". Smältande vackra ögonkast (spjuveraktig) Sulattaa

 

Sulaamakaltti, "Palókorvassa se oli masúnti, jossa sulátethin (rautaa). Rauta limphuin suláthin ja tavóthin. Sulámakaltit olit mêteriä pitkät ja puoli leveät ja tulthin ûnista ulós semmoshén lôfhân. Sillon ku se Rüpeis hütühän se leikothin semmosella rauvala, ette üks mies jakso likutta. Sitte viethin Könnäsen hamárhân...vasára aina lüöi sihen kalthin". Masugn

 

 

 

 

 

Suleva, "Ja oli ninsuléva se vaimoihminen ette kaikki se vei mukhansa". Jukkasjärvi 12/9 1933. Framåt (tog med sig allt)

 

Sulistella, "Koetta olla mieleksi: "Vinsan Jussi sano ette Kompelusvâralaisekki ne vain sulistelevat papin kansa enémän ku kristitun ihmisen on hüvä". Kompelusvaara 1931. Gör sig till

 

 

Sumeta Sikten börjar bli dålig
Summia

 

Göra det på en "höft". Påstående utan förankring
Summikauppa, "Viis häkkiä se räknäthään lehmäle talveksi, kümmenen hevóselle. Lamphaile annethaan summikauppaa". Beräcknat förbrukning av hömängd för vintern för olika nötkreatur.

 

Summpu

 

Kaffesump. Kunde återanvändas två eller tre gånger förut.
Sunile Omkring
Suonitella Beräkna Laskea, Laskelmoida
Suisto Stängsel som leder till gärdet
Suittaa Förmå Kyetä, Voida
"Suola se jalan massa pitää" "Salt håller foten på marken"
Suomen mies

 

 

 

 

 

 

 

Användes förut av Tornioborna som benämning på dem som kom längre bortifrån i Finland. Även efter fredslutet 1809, räknade Tornioborna sig länge som under svenskt herravälde tillhörande.

A. V. Koskimies SKS oy Tornio 1880.

 

Suomalainen, Suomesta kotoisin oleva ihminen tai eláin. "Suomalaiset ku tälä neulovat net sârnâvat sitä´ompelemista" (puhuvat o:sta). Person som kommer från Finland.

 

Suomalainen

 

 

Suomenveri, "Suomenveri on nin râka se ei pölkä manálaisia, mutta jollaki se on luonnossa" (pelko). Finskt blod

 

Suomenveri

 

Suomusta Fjälla (fisken)
Suonenveto Sendrag
Suoni, "Krekun äiiä Erkhekilä ennen (luki suonen lukuia, ks. surkahtaa)...ja sitoi sen rikórihmala (muistaa Selma yhtä miestä parannetun, kun oli suoni mennyt sijaltansa). Sena

 

 

Jänne

 

 

Suoninuora, "Pokkalihát ku on ratkottu ia sitte vêttü suonet, jäsénen kohásta se on matkhâna pantu, käélä otétân ja toisela vêthän tai polvén takkâ, üläpästä se on irti, ia alápä veittelä. Ne suonet ku on porósta vêttü se on kuntura. Ei nitä olé ennä suonen punóiia. Suoninuorâ se tehthin, ensiksi se pieksethin semmosenna ku net olit ulkoilmassa kuivatut, kirvespohjala tai vasáralla. Sitte se sormila sen pani suikhôn (repi suikaleiksi). Sitte se hamphaitten välissä kisko net, ühén kerta, nin pitkäksi kun se nuora piti olla, ei se üksi rittänü, se litti sitte ja kieritti polvea vastan.

Kieritti se mûnki, toisela käélä, ia toisessa oli sitte, sihen se kiersi sen välhiin. Sitte ku olit kaikki nuorat, se pani aina ühén mukále ja kiersi, kaksseiseksi ja poskele vielä kiersi, oikealle. Sitte kokó kuntura kun oli, se pani mukále ja palmikoitti, löüsän titenki.

Sitä sitte kun veti sen sai varsin nuoran. Vielä sihen tehthin sukhainen pähän. Sitä ittestä sillä neulothin suoninuorala kaikkea nahkâ: Kinthaita, kenkiä, roukoia ia mitä. Se oli suonen punómista tuo. Tolppa kuntura se oli palkkâ Sunna vainala.

Täräntö, Kompelusvaara 1939 (1931)

Sentråd (tillverkning)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suvi Suoja
Suora, "Koskea sauvottaessa perämies työntää ylös samala pitäén huolta, että vene on suorana virtaa vastaan".

"Ja monta kertâ net on suoria suruttomia palion rehélisempiä ku nuot kristitüt".

Rak (hålla båten rakt mot strömmen)

 

Ärligare

 

Suora

 

 

 

Suorasärinen, Kuollut: "Io se on Mikúki iou tullut suorasäristen ioukhôn". Rak benat (avliden)

 

Suosku, "Kaloista suolaveteen erottuva kiinteä aine: Sisämyksen osia, roskaa, rahnaa, suomuja jms. "Meän Hilta sen suoskun pesi pois ja pani ûven liepeän suolavén". Restprodukter efter fisk vid saltning.

 

Suostuella, "Pikkuéva se omálta äitivainalta sai nitä. Se neuvo hevósia suostuttelemhân: Kuin tullé ûsi hevónen talhôn nin ette se püssü laitumilla, se pittä ottâ ja kulietta makiven ümpäri kerran kun päsê nin mennä kivéle ja viskutella korfhân: "Entiset isänät ja emänät on kuolhét, entiset asú mahuohnét on paláhnet, nüt sie sat mennä puoli pelikuorma mihinkä vain muttet emäksi". Hålla djuret i vissa områden med andarnas hjälp.

 

 

 

 

 

Suostutuskonsi, Lemmentaika. "Se on üksi suostutuskonsti iolla suostuthan vaimo tai mies vaimhôn. Jostaki ainhêsta se tehän juoma ja sanát sihen, se juotethan. Sillä se suovutethan. Eikä se lopú ennenku vihilä jumálansannâ luéthân". Brygd som ges till ett par så att de skall bli ihop.

 

 

Suotutusleipä, "Jos peltään ette koira ei aina seuraisi isäntäänsä etenkin metsämiestä, syötetään sille voileipä jota on hetken aikaa pidetty isännän kainalon alla ja hihan läpi vedetty pois". Få jakthunden att komma tillbaka till ägaren.

 

 

Suovamuorra, "Savupuu, se on kodan tulisijan yläpuolella oleva vaakasuora tanko. Ks, aulipuu". Jukkasjärvi, Svappavaara 14/6 1935. Stång i kåtan som hänger över eldstaden.

 

Surkahtaa, "Krekún äiiä Erheikilä ennen (luki suonen lukua): "Jos on suonelta surkahtannu, jos on jäséeltä järkähtännu, nin sé suonele súrkahtakhon, ja jäséelle järkätäkhön. Surkahti se ennen hevosen jalka, nôan hirsiä vettäissä". Kainulasjärvi 22/8 1936. Helbrägdare

 

 

 

 

Surma, "Lehmä meni surmân sinnek kaltihôn" (lähteeseen hukkui). Förolyckades
Surmaantua, Mennä pilalle. "Ja ei sitä haltia metsoa sâta ampua vaikka kuinka freistâ, ja ei olé püssü surmaitunnu". Parakka 3/1 1934. Tjädern skyddas av andar.

 

Suruton, "Erittäinki surutonta käüväki kristitüt puhúttelemassa" (ennen suruttoman kuolemaa). Dog som okristen

 

Survoa

 

Stöta snabbt upp och ner med en stör tex. vid klädtvättning
Sutki, Hevoskoijarin filosofia: "Toinen on aârttikas (kohtelias) ja kätévä (nopsa), toinen on sutki ja plantattu" (juontenpunoja). Korpilompolo, Nuoksujärvi 14/6 1935. Dålig människa. Tjuv och lögnare. Försöker luras.

 

 

Suukristitty

 

En människa som uttalar sig vara kristen men ej lyckas med sina föresatser "Ulkokullatut ja sükristitüt on ühélaisia"

 

Suulastaa, "Lapsi vasta pässü üli künnksen ja nüt jo vanhmille sûlasta". Munhygger
Suunta (Suuntan) Riktning eller när man jämför något
Suupaltto, "Sûpaltto vaimoia pakánhêt puhúmhân ethén miehiä kristilisüessä". Pratsam

 

Suuri, "Ja ios sûri vihánen pailakka (opettamaton urosporo) on..."

"Otti mettästä kaikhin sûrimen aikhion" (vanhan hongan).

Stor

 

 

Suuri

 

 

Suurus, "Ruoka, syötävä, kun ei tarkemmin ilmaista mitä se on. Deg (smörja)
Suurviha, "Venäjän suurvihan aikana kun se Suomen lakaasi". Muonio, Kätkäsuanto 1939. Konflikt tid.

 

Suutarin äimä, Pilkkaláksy: "Sûtarin sâteri, pikineulan pistäiä, naskalin (äimä) nostaia". Små träpigg som skomakaren använde Suutarin naskali

 

Suute, "Puukiila, joka työnnetään viikatteen niteen alle". Träkil som användes för att spänna fast lien i skaftet. Kiila
Suveta, "Lamphaankuut on taifvaala, se tulle saé. Jos net kevväilä ovát suvémisen jälkhiin, se külmää. Net on mustat pilvet ja valkeita klimmpiä riippuu niissä".

"Se tullee eninpäin luotheelta talvisuví. Ku se isómpain suvéa, nin se tullee sieltä tuuli ja ilma, üölä".

..."jäkilä sillon on hanki, päivälä suvéa ja üöksi külmettüü".

"Kärppää pyydetään sihen astik ku suvi tullê".

Töväder

 

 

Se kommande väder.

 

 

 

 

Suojasää

 

 

 

 

 

 

 

Suvi, "Ruottin suvivüöt on kahén puolen Tipurtiuksen (14/4). Se etúa oléva on parémin merkillinen. Jos sillon külmä se külmä neliäkümmentä vüötä ethenpäin. Jos on lauha se sitte tulleki lauha kauniskevä".,

Markuksen (25/4) vüö se on rüssän suvivüöt. Jos sillon suvési ne alót rüssät (laukku) painelemhan etéhlän, mutta ios külmäsi ne jäit vielä".

"Jos Monikka (4/5) on kaunis ja vüö lauha se tullê kaunis kevä".

Spå väder

 

 

 

 

 

Suoja

 

 

 

 

 

 

Sydänkuu, "Süänkuu = Tammi- ja osa joulu ja helmikuusta". "Lehmät ne on niin krantut süänkuila, ja hevóset".

"Se oli hüvä lahti, se oli liháva elukka, süänkûkki olit nin vahvat".

Hjärtmånader

 

Slaktmånader

 

Sydänmaa, "Syänmailla on viritetty karhuille pyssy "haaskalle". Karunki, Niilo Valonen, 1950. Obygd

 

Sydännori, "Noríllääkettä on tiivesräski eli äijänpaskaa, rüssät ennen kuljetit (kaupparüssät). Sitä panthiin juoma astian laithoin nin sitte ei tullu norí. Ku üskittää se on nokkanori, ja lima tullee sieramista, se paránee tärpättihöürülä. Süännori ei üskitä, se on kuolemaksi. Täräntö, Kompelusvaara 1939 (1930). Snuva (influensa)

 

 

 

 

Sydänpuu, "Süä´npuista ei tehtü pärheitä, se ei juossu. Se tehthiin pirstoiksi". Kärnved

 

Sydän-Suomi, = Sisä-Suomi. "Küllä sen kûlé kun süänsuomesta jokú tullé että ne on eri puhhêt". Inre-Finland

 

Sydänveri, "Ku se laháthân se on süänveri vielä süämessä vaikka se mû veri laskethan pois. Se sitte halásthan ja otéthan pois, hütünüttäki sinä on".

"Se on entishen aikhân verta laskettu süänsuonestaki. Mutta ku se kupáthan ei se verí tulé süämestä, eikôpa se tulé lihasta?"

Hjärtblod

 

 

 

 

Sykertää Tjorva tex. tråd eller garn Kiertää mutkalle
Syksy, "Tuohustaminen tâs süksülä piméän vüön aikhan...". "...ne süksüksi muiiethin vähän" (kesällä suolatut kalat muikenivat). Jukkasjärvi, 12/9 1933. Höst

 

 

Syksy

 

 

Sykähtää Snubbla (tappa takten)
Syltä (Sültä)  En famn (Längdmått c:a 2 m.)
Syltti, Ruokalaji: "Nautavasikan pästä tehdään. Keitethän lihát lûsta irti, sitte krüäthän. Pippuria ja mitä´panhet. Sitte ku se alkâ hütümhän ja lihát on longonhet pois, se jähütethän. Sittekoriattu orninkhin ja süötü külmänä". Parakka 3/1-34. Sylt (maträtt gjort av djurhuvud)

 

 

Sylvesteri, "Ku Süvesterin päivänä silmät pessee ei tartte pestä kokó vuonna". Sylvester (namnsdag)

 

Synkkä (Sünkkä), "Karhu, villi asumaton. Ja semmosissa sünkissä erämmaissa kivéliöissä se on (hukka).

"103 vuotta sittä ku Nivan korvasta tullu tähä´n asúkas, sünkhään kivélihöön, minún äijäfaari".

"Äiti oli sünkkä lappalainen".

Enontekiö, Hetta 1939 (1929)

Otrevligt ställe långt inne i skogen

 

 

 

 

 

Synkkä

 

 

 

 

 

Sünninpästö, "Jâ se on Krêtaki ottanu eilen sünninpästön (mielessään nöyrtynyt armon edessä syntiseksi ja tunnustsnut sen uskonveljille). Jâ met oléma toistanhet sille antheksi". Blivit befriad från sin synd och kommit till tro.

 

Synti, "Kun Sakko toi Joonas vainajalle kaloja lahjaksi, niin Joonas kiittti mutta luki lahjan synniksi Sakolle: "Näitten matheitten pällä sie helvetissä potkit jos sie et paránusta tehé, vaikka sie sen hüvästä tahósta olet tehnü".

"Ei se vain sais istua pihlin eikä nousta püörän päle net on kaikki sünnit".

"Sünti pûron puréminen, toinen ilman nieleminen".

"Mikä on korppia mustempi? - Sünti".

Hevoskoijarin elämästään: "Küllä se on piru´tuôtaki süntiä tullu tehdyksi, seki iumálanpilkka että semmoselle miehele sânata kristilisüttä..." Korpilompolo, Nuokssujärvi 14/5 1936.

"Isónjuháninpoian sünnit ios panthais kirhiân ja viethäis Suohmên nin oliskhan palioakhan vähémät ku Korppelon" (Korpelan). Jukkasjärvi, YliSoppero 14/5-36.

"Länsilestâtiolaiset ne on pitänhet süntinä nästükit, että koréutta se on pittä linoia pakkarissakhan".

Synd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syntylaiska,  Född lat Laiska
Syntymämerkki Födelsemärke
Syntymävika, "Sitä süntümävikâ tâs on freistattu pühkiä kuolhén käélä".  Med född sjukdom. Man försökte bota det med helbrägdare.
Syrjätä Undvika, Gå åt sidan Välttää, Karttaa
Sysiä Stöta Työntää, Tönäistä
Syttöpuu Ved för att tända brasan med
Sytytysneula, "Perästäladattavan tuli aseen osa, lukon etupäässä oleva nasta, joka sytyttää ruudin". Anordning som antänder krutet i bössan.
Syylä, "Kärpässienellä hieroa süüliä, lähtevät küllä. Ja tahkokivelä kolmena tuorestaina hieroa süüliä, muttei se auta sanoo Henterikki".

"Süülää ihmiseltä leikathan hiüksellä, jos siinä süülässä on kaula".

Få bort vårtor

 

 

 

Syylä

 

 

 

Syysporo, "Süüsporón talja se on hüvä´, makáustaljaksi sanóthaan". Höstren (skinnet bra till bädd)
Syöttä, "Süöttänä sitte kalán silmä elí kurkunalus, eli vesipörhöinen, eli pieni sammako, eli toukkamató kannosta puun ja parkin välístä. Kun süötän hääsä on, panhaan lihápalánen elí fläskipalánenki". Jellivaara, Vettasjärvi, 1939 (1931). Åtel

 

 

 

Syötti

 

 

 

Syöttärauta, "Ahmale vain süöttärautoja. Se onki hüvä menheen, ei se olé kranttu niinku kettu. Jonki haaskan lähéle, johón se on aattunu ja nähtü, pantu sitä´samma haaskaa jäljen pääle rauthoin, lumén alle vahvat hammasrauvat". Betessaxar (järvfångst)

 

 

 

Sakset, Raudat

 

 

 

Syöttö, "Pysähdys ajomatkalla hevosen ruokkimista varten. Jellivaaraan ajattaessa se on ollut süöttö Ullatissa ensimäinen, toinen Tokásessa eli Leipojärvessä". Mata (mat och rastplats för hästskjutsarna)

 

Syöttä

 

 

Syökähtä Snubbla, Ragla Kompastua
Syöpeentyä, "Joku järvi ku se on vuonkunu jonkun aikaa, sitte siitä taas alkaa saamhan. Jos tasasesti püütää se süöpentüü niin ettei siitä ennää saa". Fisken tar slut eller minskar i en sjö.

 

Syöpä, "Terva ja fiiliä süöpää vasthaan. Pikiöljü on uuempaa". Mygg, Knott
Syöpä, "Tuli süöpä sästäiälle", sanotaan ku löütä toisen sästöt. Den sparsamma mister sitt förråd.
Syöpäläinen, "Jos laskiaisenna sattaa paljon lunta, se tullee paljon süöpäläisiä". Tyda vädrets tecken

 

Syötitä, "Kettua ensin süötithään lihápaloila enneku mürkküpulla panhaan, tehhään süöttätolá, latúam poskheen lihán helpheitä vuolhaan". Mata (förbereda ett bete)

 

Syövánaialla, "Räkkänaika; kesäinen sääski- ja paarma-aika".

Enontekiö L. I. Itkonen 1914-26. (30).

Insektstid

 

 

Syöátá, "Hakkê ia süökä sitä´sampûkâ, ku Helke itki ia tursusi ia hoppuili kouhlûn" (virsikirjaa). Söker

 

Etsiä, Hakea

 

Säikähdys, "Sakko rájáytti dynamiittia vamman päälä: "Sitä säikhäüvestä se meni pois eikä olé koskhan tullu ennä". Kainulasjärvi 1932-34. Förskräckt, Skyggar

 

 

Pelästynyt, Kauhistunut, Säikähtää

 

Sáilyä, "Pysyä terveená, elossa. (Maahiaisen táhden) "Ei sill olhêt säilünhêt lehmät. Ja vasta sill olit alkanhêt elävät säilümhän ku sirsi" (navetan). Masunti 14/6 1937. Hållas kvar

Flyttade på ladugården på grund av olämpligt plats (onda vålnader)

Säilyä

 

 

Säkki, "Hurstisäkki". Säck av tyg (väv) Säkki (kangas)
Säkätä, "Pirkelek ku se olís teile äkä´sesti säkännü nin olís teilä tullu hoppu kothaan, ja sieltä ampua suolanheet" (Puhe karhusta). Rusa (björnen)

 

Rynnätä

 

Säserä, Säperä, Säsérä vene se kohta rüüppää vettä jos vähäänki liikahtaa". Smal båt som kantrar lätt. Låga kanter
Säpäkkä, "Ihminen ku on hüvin särevä ja hoikka". Vittanki, Parakka 1929. Smal och klen människa

 

Säpäkäät, Pitkävarsinen poronnahkainen miehen karvakenkä (säärisuojus)". Alatornio, Arpela 1929.

"Säpäkät on verála harputten ja hilimustista koivista tehtü. Terhet on punásesta kanghasta ja leveät. Teré on kurhén alla. Kümmenen koipia menné täüven miehen säpäkkäishin. Alla on verka joká tullé nutúkan alle"

Benklädsel av renskinn (med hår)

 

 

 

 

Poronnahkaiset säärystimet

 

 

 

 

Särjettää, "Ja ne viethin sitte Isôle poiále ne rahát särjettäväksi". Växla (pengar) Vaihtaa
Särkyä, "Tarttis kupáta tâs sitä särkünüttä verta pois" (kun jotakin ruumiinossaa kauan särkenyt). Värker (behöver åderlåtas) Särkeä

 

Särmilakki Skärmmössa (keps) Lippalakki
Sätkä Rullad tobak (egen tillverkning)
Säynäjä, "Ei ole tällä säünäjä". Mört Särki
Sääri Byxben
Säärito, "Kelirikko". Föret tar slut
Sääskisavu, "Ihmisten tai eläinten suojaksi yö´n ajaksi tehty savu, ulkona tai huonessa. Taulakänsästä se on säskisavu tehtü (hiilipataan taulakänsää), se sauvuilé pâssa kokó üön, ei sa palá..."Ulos tehdään usein turpeesta, esim. poro-kaarteela". Myggrök (håller myggen borta)

 

 

Sääskivoide, "Imisille: Säskivoithêna tervankusta...nitä oli iokú ainé vielä sen tervankusén seuhrân, sinä oli huono haiiu....housuvvüössä se oli tervakulppu (puupullo)".

"Ellämille tâs hapánta kusta ia lampon öliüä ja terva ja tunkakûn rasuâ ette se ei terva polttanu lehmä. Ei sitä keitettü. Sitte säkkitrasula voiieppülüstä salkun (kepakon) ümpäri sen säkin, ja sillä lehmät pühithin, joka âmu, paikkulaisiksi, ettei pârmt tulhêt eikä mû süöpä, ku sitä kuséehapánta pani". Kainulasjärvi 22.8-36, ker. 1935.

Myggolja

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyttynen- Sääskivoide

 

 

 

 

 

 

 

 

Sölkäsauna Få stryk
Taaja Tät, finmaskig om nät Tiheä
Taajoa, "Katto nüt nuoitten kalain kans tâionu kokú iän, ja kalát on sitte aivan suomalaiset" (Siksi ei Antti kalastaja, ole oppinut ruotsia puhumaan). Svamla, för skojs skull

 

 

Yritellä somavuoksi

 

 

Taajuus, "Ja vistoista sültä kummaltaki puolta (nuotan perää) sitä tâiutta" (6 kertaa kortteliin). Täthet  (maskarnas storlek i noten) Tiheä

 

Taalanvyölinä, "Pari sukupolvea sitten käytännössä ollut, pokkiraitainen pumpulinen tai villainen esiliina. Sitte tâlavvüölina tuli, se alko kulkemhan kulkukauppihoita ja rüssiä (jotka niitä môivät), ja nisa olit pôrtit levéät ia koméat, sininen ia vihreä pohia ia sinä harvatellen pikkuraitoia ia sitte pôrti" (reunus helmassa). Myös: Porttivyöliná. Förkläde

 

 

 

 

 

Esiliina

 

 

 

 

 

Taifaanjaara, "Taivaanvuohi; Tietä hyvää ilmaa kun Taivaanjaara mähöttää". Huonon ilman elä se pitää toisellaista ääntä, niinkuin taajempaa ja kolkompaa". Himlageten (vårfågel) Fågel som med sina vingar uppger ett läte när den sänker sig hastigt ned. Telmatias

 

 

Taifhaanmerkki, "Taifhânmerkistä on otéttu aika ennen ku ei olé ollut kelloia: Âronin sauvasta iltanavétan aika, seulhaisirta ia otávanpürstöstä mâta panón aika, mitä´sûnta neh menévät. Ia nousinaika on ku on kointähti päivän koitossa, se sûri kirkas tähti taifvân seliälä." Himlamärken (man läste med hjälp av himlatecken vilken tid på dygnet det var).

 

 

Taivaanmerkki

 

 

 

Taivaan valkeat, "Tuisku tulle ja lauhtû kun taivfhan valkeat pallâ (revontulet). Jällivaara, Vettasjärvi 1928. Norrsken

 

Revontulet

 

Taivaltaa, "...tuola io on taipalhêlla..."

"Se (ruumis) häüthin kantamalla viä Sarisuánthôn asti ja sitä venhélä, muta ku Sârikurkkion siutti vain taivalta" (muotkata).

"Häüthään taivaltaa venheet ku on niin kova koski, veethään üli taipalheen"

Färdas (vandrar)

 

 

 

 

 

Vaeltaa

 

 

 

 

 

Taivas, "Ios kârena pallâ taifhaan süriä iästä pohiassén (revontulet) se tulevat pakkaset". Himmel

 

Taivas

 

Taivastella, "Töllistää, älyttömästi tuijotella; aikuaa  arvella, mihinkään ryhtymättä".  Glor (står)obeslutsamt (får ingenting gjort) Töllistellä

 

Tajuta, "Eks sie nüt jo tajua, vieläkö mie häün sulle suomenta (sanoa selvemmin). Förstå

 

Ymmärtää, Käsittää

 

Takka, "Voivoi ketároita palele" sano´Niilsin Hilta vaina ia tüönsi jalka takhân". Öppenspis

 

Avotakka

 

Takka, "Reentakka: Ketaroita yhdistävä poikkipuu, joka samalla kannattaa reen pohjaa. Takát ne on paiiua. 3 takka ja nenäpaiju neljäs". Enontekiö, 1929. Träslädens tvärbalkar

 

 

Takka, "Selssä kannettava kuorma". Alatornio 1929.  Börda som man bär på ryggen Kuorma
Takkahärkä, "Poro jolla kesäisin kuljettaessa kannatetaan tavaraa". Rentjur som bär börda på ryggen
Takkala, "Hiukan kostea raskas lumi, joka tarttuu sivakan pohjaan tai reen jalakseen. Kolari, Sieppijärvi 1929. Tösnö

 

Suoja

 

Takki, "Vaatekappale, niinhyvin lapinmiesten kuin naisten; se on umpinainen mekon tapaan pääle pujotettava miehillä polven ylä- , naisilla alapuolelle ulottuva; tehdään talveksi sarasta eli kankaasta, kesäksi pumpulista tai muusta ohuemmasta vaatteesta, juhliksi ainá verasta; väri musta tai sininen.

Kaula aukko, hihansuut, hartiat ja helmukset koristetaan kirjavilla - tav. punaisilla ja keltaisilla verkanauhoilla. Kylmemmillä säillä pidetään kahtakin takkia päälletysten; oikein pakkasilla vedetään vielä rukka, so. nahkamekko, takin pääle". Vittanki 12/9-33.

Rock

 

 

 

 

 

 

 

 

Takki, kankaasta tehty peskimallinen päälysvaate. Ylitornio, Lohijärvi 1929.

 

 

 

 

 

 

 

Takku, "Poron karvat, jotka on taljasta nivótettu ja joita käytetään veneenteossa laitojen välisten saumain tiivisteenä. Ne tervalla tartutetaan laitaan ja sitten toinen laita painetaan pääle". Vittangi, Parakka 1932. Renhår som användes som tätningsmaterial mellan båtbräderna

 

 

Takku, "Tukka meni takkhun". Hår som klimpats ihop
Takkulattia, "Filpalla oli vuodepatjan karvasisuste pesty ja levitetty navetan lattialle kuivamaan". Svappavaara 1/8-36.

(Patjan täytteeksi poronkarvat) ..."höühenitten sekhan vispathan vittala. Sitte ei mené takhun". Jukkasjärvi 14/5-35.

Renhår (som användes i madrassen)

 

 

 

Takoa, "Sitkistyttää nahkaa nuijimalla. Ilttinahán takóminen, se sillä kovétethan nahka, se otta ulós nin palioon sittä ette se ei sitte venü ei vähhäkhän". Kainulasjärvi 30/9-38. Hamra skinnet

 

 

Takosormi, "Jäykäksi jäänyt sormi. Ensin hauki puri ia sitten sihen sormhen meni lämmin, omá hiki, ia alkoi aiámahan ja oli viiä käien multa. Se löi puhti lûhun asti, ia jäsénen se vei, tuli takósormi sitä. Se suomen äiiä sen plôsterilla paránsi". Vettasjärvi 1929. Stelnat led i fingret

 

 

 

Taksvärkki, "Päiväpalkka (Kaivoksen). "Omistaia se maksa Kûtermanille (lautamiehille) taksvärkin.." "Ühétki mihet sâthin kolmatta tuhátta (kaivoksen löytöpalkkaa) ia taksvärkit vielä sihen". Svappavaara 17/8-36. Dagsverke

 

 

 

Taksvärkki

 

 

 

Talalainen, Eräs perunalaji: "Valeampi ku tuo punánen, ummuräinen se on sekí. Inspektori Falkki nitä oli talásta tuonu Täränthön. Hekki olit talásta Falkkilaiset, ne olit vielä viháset sitä ette sanóthin találaisiksi. Ja Falkkilaisiksi nitä on Järvessä sanóttu". Kompelusvaara 1932. Dalmas (person bördig från Dalarna)

 

 

 

Taleerta, "Hommata, Touhuta, Järjestellä. "Küllä nin kauvon ku met tälä talêrâma näissä maioissa..." (elämme maan päällä). Finnas till, vara verksam

 

Tali, "(Teuraseläin) "Se on nin liháva ette veittiki on iûri talissa, ku on nülkenü..." Djurfett

 

Talitianen, "Hyvin pieni tummanharmaa lintu, jolla on valket posket; enemmän kuin puolta pienempi kuin varpunen". Parus major. Talgoxe

 

 

Talitianen

 

 

Talrikki Tallrik Lautanen
Talja, "Süüsporón talja se on hüvä´, makáustaljaksi sanóthaan". Päls från djur Nahka, Turkki
Talka, "Veneen paikka (talata). Lappa båten
Talkata"Jäägmestari ku Hannalta küsü, ku se hälle petási; "Mikä tuo on? - "Jäníksen rouko. - "Jäniksen ruoka? - "Ei ruoka mutta rouko! - "Jaa äníksen ruoka", se vain talkkasi, se oli ruottalainen.

"Tuo Erkki se on juuri mató näkéhmään sen alkamisen, jos kerrassa on vain viis kuus viikoa nin küllä Erkki tontta tietää, se tullee jo talkkaamhan ette annas sie mie otán sulta polven mitán. Sillä laila se ilmottaa ette hään näkkee ette alkaa süli lühénemhän, kun se vahvenee ihminen (gravidi tilassa).

Tjata

 

 

 

 

 

 

 

Jankutta

 

 

 

 

 

 

 

Tammahevonen Häststo Tamma
Tamma, "Sinnikäs se vain on mutta ei solé maahevónen, se oli lian rutto hevonen (ori). Kun se olís pikku tamma nin se olís parémpi". Sto

Lugnare dragdjur

Tammanjuusto, "Tammanjuusto se olí ennen tuo suuri Jellivaarasta, niinku tahko, huonoa, neilikoita siinä olí ja mitä´vain, juuri ku pippuri. Olí sitä´reisaavillaki, ei siitä saatanu tükä´tä". Ost från häststo

 

 

Tammeta, Padota: "Ja sitte tammethaan se kaivosoián niska tammela ette vesi juoksé nitüile".

"Süriistä sitte kaikki pikkujärvet jotka tähän jokhén tekévät veténsä ne on tammetu kaikki".

Damma (hindra vattnat att rinna ned)

 

 

Pato, Lammikko

 

 

 

Tammi, "Iso pato, sulkulaite, joka on tiiviiksi ja huolellisesti rakennettu; esim. myllyn tammi; myöskin kasteluniittyjen, kaivosten, ojiin tehdään tammia, vaikka hüvä juoksunen kaivos juokse´kohta tammetaki..."

"Sitte siinä (myllyn) vesijohóssa on tammi, ränni, ruuhi ruuherreijän läpí mülhüün, siiphiin johtaa veen".

Damm

 

 

 

 

 

Pato

 

 

 

 

 

Tammiankka, "Tammipuinen viinaastia, n. 50-100 litra vetoinen. Tammiankat, ohúkaiset ja kevéät, vinaankat, ostethin sahtiankoiksi". Spritkärl (tunna)

 

Tammuka, "Täälä ei asuntorautuja ole mutta kulkuvat tuolta ülhäältä. Eri se on ku tammukka. Rautu on punaanen allitansa ühthen laihin niinku tammuka, mutta se on färiltäsäkki punanen, ja tammuka taas punin, mustin ja valkeankirjava (aina minkälainen pohja koskessa oon). Ja rautu on hoikempi kalansortti". Parakka 1939 (1932). Laxöring

 

 

 

 

Taimen

 

 

 

 

Taamoa, "Se otéthan kolmanella, ja välistä toiselaki vuoela urákkana tai vuorsona, se on raskhâmpi tâmoa ku se on vanhempi. Küllä sen tämä ühtä kuká lantalainenki. Ensi vuorokáusi eli puoli, piéthän lühüelä rihmassa pussa ette niska pehmeä....sitten se alethan talúthan lühüelä rihmassa. Sitte sivákkain pälä pikässä rihmassa, anethan vettä. Sitte hüvinki pitkälä, vis kûs metriä pitkälä rihmala annethan vettä pulkkâ tai ahkiota, jota se ei pelkä. Sitte lühénthän sitä rihma nin pikänä, vain piéthän ettei jalkhoin rupéa; sitte aiéthân.

Se ios ei tahó püsüä tien pälä se kourasthân kovvúela tien päle hihnasta".

Tämja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesyttä;Taltutta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampata, "Ensiksi papéri tampathin tamppipûla krûtin päle sitte haulit..." (haulinkottia tehtäessä). Tillverkning av hagelskott

 

Tamppikontti, "Takájalássa (porolla): Vuohinen, soirokontti, kinttujäsén, tamppikontti". Bakben på renen (olika benämningar)
Tannertaa, "Polkea kovaksi, siljoksi" (porosta kaivospaikassa). Enontekiö, Erkki Tiesmaa, 15/9 1937.

"Küllä sitä´ahmaaleki mürkülä püüethän, talvela. Raaoile ku se sattuu nin se tannertaa kauheasti ja kuokkii sen lumésta ülö´s. Sinne lähéle sitte panhaan jonneki se mürkkü, niinku ketuileki".

Stampa (trampa ned)

 

 

 

Fångstmetod

 

Tanhoo, Ulos, pihalle, kartanolle: "Otta niskasta ja panna tanhóle" (lapsia, ei muuten kannata komentaa). Vittangi, Parakka 1932. På gården (slänga ut)

 

Tanssitupa, "Sielä on tanssitupá, sielä assû rietasäiiä...ku sielä süntiä tehhän ja tansithân". Dansplats

 

Tapa, "Kaks tappâ virhâla: "Tulla ja lähteä". "Kuoltua koira virkan sa heittä, tappain pahát tapánsa". Sed (ordspråk)

 

Tapa, Tottumus

 

-tapainen, "Sinä ei olé ihmisüttä ei vähhäkhän, kaiken tapánen, varras ja huorapukki ja ilkeäpuheinen ja rivo ja jâstaia ja tappeliia". Levnadssätt (dåliga)

 

Tapani, "26 päivä jouluk. Tapanina ajetaan hevosella tai porolla kilpaa talosta taloon". Annandag jul, 26 dec. Stefansdag Tapani

 

Tapata, Laskea, tapista. "Olúttünnürit ostettu ja ittes sitä tapáttu ja korkattu pulhoin..." Tappa (öl från tunnan)

 

Laskea

 

Tapaturma, "Jos on hukkunu jokú tai tapáturman kautta kuollut se on tehtü valkeasta pûsta muistoristi ja sihen kirjotettu sen nimi ja kuolinpäivä". Olyckshändelse

 

 

Onnettomuus, Tapaturma

 

 

Tapaus, "Noriassa tas üksi luonnon tapahaus, mutta se on tosí. Käsketthin Repóvuonoksi se on sinä Hammerfestin lähélä. Olit fiskarit sielä vuonola. Kaksi miestä oli ja kattoit, sielä oli toinen vené, kattoit sitä. Se tuli meréltä sûri elävä, se aina nosti pätä, aina katósi ja sitte tâs nosti pätä. Se tuli sitä´toista venéttä kohi. Net ei nähnhet sielä sitä, ja nämä ei tohtinhet hûtá. Se tuli sen venhén laithân ja painoi pälä laiian alás. Miehet menit merhen. Mutta nämä kerithin mâle hopústi ja nin tulit vaphâksi". "Nitä taphauksia mie olén ittek kûllu Norjassa, kûlon kautta vain..". Kainulasjärvi 1932-34. Händelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapahtuma, Tapaus

 

 

 

 

 

 

 

 

Tappa, "Sillon se pihaná tappâ knallin ku se laukasê".

"...menthiin jalkuin, kolme karhua, Luspalaiset tapéthin" (Luspan kylälaiset tappoivat ne). Svappavaara 12/9 1933.

"Net tapethin nin kolósti palion"- (tappoivat hirviä). Jukkasjärvi Kk 1929.

"Sitä´ei sâkhan tappâ" (majavaa).

"Autta seki jos avénon hakkâ järfhên jos se on umpunainen, mûten se tappâ kaikki kalat"

Dödar (avfyrar)

 

Dödade tre björnar

 

Dödade många älgar

 

 

Hugga hål i isen för att ge fiskarna syre

 

Surmata

 

 

 

 

 

 

 

 

Tappa, "Poro tapetaan puukolla sydämeen pistäen, apumiehen pietäessä eläintä polvillan maasa; entisaikaan ja vielä paikoin nytkin oli tapana jätää pistetty puukko poron rintaan ja päästää eläin jalloilleen siksi kun se kaatui hengetönnä maahan; yleensä nykyisin eläin pidetään paikallaan ja tähdätään isku mahdollisimmen nopeasti tappavaksi". Parakka 3/1 1934. Döda (slakta)

 

 

 

 

 

Teurastaa

 

 

 

 

 

Tappama-aika, (Poron) lahtamaaika; syksyllä loka-marras kussa, keväälä helmi-maaliskuussa. Slakttid

 

Tappauskeitos, Lahin jälkeen ja kunniaksi valmistettu liharuoka: Lahtikeitos (johon pannaan) selkä ja makkarat, se on veréstä (lihaa), potâtia jos sattû" (pannan myös). Kokkött (första kokningen)

 

Tapelutta, Panna tappelemaan. "Täränön isä´nät kunnian pältä orhita tappelutit". Kainulasjärvi 31/8 1938. Anordna slagsmål (mellan hingstarna)
Tapporaha, "Küllä sitä´suláki püüethään (ahmaa). Siitä on tapporaha". Skottpengar

 

Tappovasika, "Tappovasíkka varsin kahén viikon vanhaana laháthan". Slaktkalv
Tarha, "Tarha se on tuo niittüki meilä tuossa oján takána, semmonen aijattu perä´, käskethän tarhaaksi". Kompelusvaara 1939 (1931). Betesstängsel gjort för djuren vid gården

 

Tarjeta, "Se on nüt nin külmä, ettei sielä vain sâta tarieta" (ulkona). Så kallt att man fryser Palella
Tarkka, "Se pitä´olla tarkka pistiä, se on kätévä kalá" (tuohuksella kala on nopea). Jukkasjärvi 12/9 1933.

"Se on tarkka püssü joká ensi kerrala laukeâ ja käüpi hüvin, ei flinttâ, ja ossâ sillä hüvin"

"Kun kovin paha paikkaon edessä, ette tarvitaan tehdä tarkka kääne, silloin käskee perämies soutaa vain toisella airolla, joko oikealla tai vasemmalla".

Träffsäker

 

 

 

Trång passage i forsen

 

 

Tarpoa Skrämma fisken i näten Pelästtytä kalat verkkon
Tarttua Fastna Jäädä kiini
Tarve, "Kolme siiaa siala on karsinassa: Üks jossa süöpi, toinen johónka tekkee tarpheensa ja kolmas johónka pannee makkaamhan".  Behov (svinstia)

 

 

Tarve

 

 

Tarvi, Tarfhi, Jokin sammallaji: "Ja tarfhi on eri, jänkilä ja tuorheila mailaki pounuissa. Se on pitkä, vennü, ja sitä lappalaiset pitävät lapsen persên alla (kompsiossa); ja lehmitten alla on pitänhet ennen: Se on semmonen se tarfhi ette se ei mätäne eikä lahó missän" Mossa

 

 

 

Sammal

 

 

 

Tarvita, "Jos takásin tartte otta (selkásiimaa laskettaessa) se (laskija) käskê:"Huopâ".

"Mutta tâs jos mie tarvitten johónki ni se auttâki" (noita).

Behov att backa båten (kommando)

 

 

Tarve

 

 

Tahko Slipsten (Brynsten) Teroittaja (kivestä)
Tahtoa Begära Pyytää
Tahna, "Ruohosta tarttuu viikateen terään tahnaa, joka pyyhitään pois heinätukolla jonka jälkeen terä huuhdotaan vedessä ja hiotaan. Muonio, Kätkäsuanto 1929. Smuts från gräset som fastnar på lien

 

Tasan, "Mie torún oikein sitä ette mitä´tuon kraófhoonin kansa tasán värkää". Hålla på för jämnan (spelar på grammofon)

 

Tasaantua, "Ku pelto päilet tassaintu (tähkäpäät tulevat yhtä pikäksi) se kulóheihän aléthan, mutta ei karkeissin eikä jokhin..." Kainulasjärvi 31/10 1938. Jämnas ut (blir lika långa)

 

 

Tasaantua

 

 

Tatsa Fiskarlapp (Norsk) Norjan lantalainen, rannikolainen
Taikko Högaffel Heinähanko
Taika, "Iskon äijäfâri...oli se vähä´nen loihtari itteki...eikä se sanónut kelhén nitä taikoia. Sen vain sanoit ette se äiti vaina rautakanki perässä marsi ümpäri hänén sarkâ, ja ei tulhêt vain kärmhêt meän kartanhôn". Trolleri (något obegripligt)

 

Skyddad av vålnader

Taikatemppu, Noituus

 

 

 

Taikoa, "Jos jokú semmonen isómpi tähti on joká seuraa kuuta lähélä, nin taijothaan ette sinä´vuona kuolee paljon vaimo- ja lapsen saamisheen". Kompelusvaara 1930. Tron (vidskepelser)

 

 

Taika

 

 

Taivalta Färdas Matkustaa
Talonpoikainen, "Ittes sielä on pestü, muuta kun selän, toinen toiselta. Jos talonpoikanen vieras oli se pesi itte, mutta herrat tahoit piian pesijäksi". Pojke boende i hus

 

 

Talonväki, "Viehrat kaikki ensin söit, talóvväét iälkhin". Husfolk
Tallentaa Förvara Säilyttää
Talja Skinn Nahka
Talsi, "Sillon se pesó talthén tullé ku on oikhén musta" (kun Valde pesi pikiöljyä pois). "Ku et olé pitänü nitä tallessa ku olét runsunut pitkin kartanoa (kenkäheinät). Kainulasjärvi 30/6-38. Ta till vara

 

 

Talvi, "Pihlaianmariat ja kârnhêt (kärmhet ?) tietävät kova lumitálvea". Vinter (kommande väder tecken)
-talvias, Hevosen ikää: "vistalvias", neli...., kolmi..." (mustalaiselta kuultu). Hästens ålder

 

Talvihauta, Yhteishauta. "Talvihauta se on köuhäin hauta, ku eivät talvela saata kostantaa eri hautaa". Vintergrav

 

Talvikarva, "Poron karvapeite talvisaikaan, kovanlainen ja hauras". Vinterpäls
Talvikko, "Poro jota talvisaikaan ruokitaan kotosalla ja pidetään ajokkaana". Muonio, Kätkäsuanto 1929. Dragren som matas över vinter i ladugården

 

Talvilaiska, "Talvilaiska ellää, mutta kesälaiska kuolee". Vinterlat
Talviluudas, "Varpu, jota tarvitaan talviluudan tekoon. "Urpkoiiua ei talviluaksiksi hakáta, süksülä, se on löühä". Vinterkvast

 

Talvipyytö, "Oravin pyynti kevättalvella, helmikuststa alkaen; vanhat eivät käyttäneet tätä pyytöaikaa siksi ette se oli vahingollinen oravain lisääntymiselle. Nykyistä pyytöaikaa, jonka laki salli, kestää joulukuun 1:sestä, helmikuun viimeiseen. 1931 Vinterjakt

 

 

 

Talviruokko, "Talviruokko: Ensin heinät aamula 6-7 aikhan, sitte vähän aján päästä haueämpärit, sitte lpsü; sitte puolipäivän eelä heinät; sitte panhaan ämpärhiin vesí ja keitethään haue ja se siinä 2 aikhan, ja pääle taas pieni heinätukko; sitte iltalüpsü 7 aikhan ja ennen elí jälkheen heinäsülí". Kompelusvaara 1939 (1930). Vintermatning (ladugårdssysslor)

 

 

 

 

Talvisuvi, "Se tullee enínpäin luotheelta talvisuví, ku se isópain suvéa nin se tullee sieltä tuuli ja ilma, üölä". Vinter töväder

 

Talvittua, "Oráva talvittu ios tullé paliolumminen süs ia külmä, se melkein puissa likkû, ei se mâssa käü, ia päivät nukkû pesässä. Ei sitä tunne koirakhan; ja net tuléva araksi kansa, net ei liku. Vinterboställe

 

 

Talvivilla, "Süksülä saahaan parás villa, se on kesä´villa. Talvivilla on huonompi". Vinterull

 

Tattarainen Mörkhyad människa Mustapintanen ihminen
Tauko Notvarp (Kraftig snöre) Paksu köysi
Tauro, Kova ja kiinteán murea, ei löyhä (nimen omaan kala). "Kalá ioká kovéhtû ku keittä...on tauro kalá. Nuotasta ku sen elä´vännä saapi ottaa ja varsin tappaa, siitä se tullee tauro kalá, se se tauroo".

"Hüvässä ütimassa". Poro vaikka ei ole pinta. Ku on tauro liha porossa niin on hüvässä süömälihassa...". Enontekiö Erkki Tiesmaa, 15/9 1937.

Färsk nykokt fisk tex. sik

 

 

 

 

 

Tuore keitetty kala, murea

 

 

 

 

 

Tasapää, Pieni päätön manalainen (kummitukset), joka liikkuu joukoissa: "Ei nitä näé nitä tasápäitäkhän aina. Missä vaijajia on tai kuljetetaan, siellä näkyy usein tasapäitäkin; samoin ruumisriihien ja- lautojen lähistöllä". Vålnader

 

 

 

Tasoilla, "Sanoin niile ette püsükää tet vain tasoilanne" (kun tyttäret tavoittelivat liian korkealta oksalta sulhasia). Hålla sig inom sin klass

 

Taudit, Tauvit, Synnytyspoltet: "jos net olit kehnot tauvit jollaki joká lasta varten oli kipéännä, se panthin sille kûmat kivét, takássa kûmenhin. Ja vâtheen sissän, ja niin sänkkhüün sen jalkhoin ette se sai nistä potkasta". Kompelusvaara 1931. Födselvärkar (för svaga)

 

 

 

Tauko, "Paksu köysi yleensä; erikoisesti: Nuotanvetoköysi, puunjuurista tehty. Samálaisista jûrista ninku kesä´nuotassaki, puolitoista senttiä läpi (läpimitalen) kolomisaiset".

Tauon valmistus: "Männün jûri vain kelpa. Ensin halóthan ja kraváthan karvan pois tarkhan, sitte panthan kissthon (ühthen taukhon prûka mennä seittemän kiestoa). Kun on paksu juri se halóthan monéksi, mutta oikhen fini jûri sâpi olla umpunaisenaki. Ne jûrikiestot keitethän tuhássa. Se panhan vettä ja pûn tuhka pathan ja kun se timan toista kiehû se on hüvä´.Jähutethän ja peitethän säkilä ulkona silloin varsin. Tai istutethan sinä samássa tuhkalienéssä ettei se (juurikimppu) kuiva". 

Sitte ku alethan väntämhän ni se veittelä painethan puuta vasten, hamáralla kaikki lipéä ja tuhka pois, jûri (aivan) kuivaksi. Sitte seinässä kini kelá, sinä kieriitethän, uséampi juuri aina rinta, ja sitte vihithän ku se on kiiltin kierä, kelán korvien ümpäri. Se oli ensin sän tekó se, ja ei sa pästä kieräpäihin kun vihti sitä.

Kun se on tehtü sä, kolme kerta nin pitkä ku tauko pittä olla se säistethän käsissä. Kävuthän ensin kaks osá sitä kelásta käpü kephin, ja kolmas osa on kelála. Sitte säistethän. Toisela käélä sitä keppiä kierütethän ja kelálla juokse toinen sä. Sitte takasin. Se on valmis sitte se tauko.

Jukkasjärvi 12/9 1933.

"Tauvot sitte vielä puujuurista, ei se vetü niinku hamppurihma, eikä ülä´paulaksikhaan se hamppu ole´niin hüvä´ku juuririhma. Ja net on tauvokki niinku silkki ku sen juurista tekkee". Jellivaara, Vettasjärvi 1939 (1931).

Utkujärvessä - on kertoneet - on nälkävuosina vedetty talvinuottaa (kerräämällä veetty nuotta). Hakatiin aventoja; pitkiä "salkoja", joilla veettiin taukoja.

Rep tillverkat av trädrötter

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillverkningsmetod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taukomies, "Taukomies on joka lohinuotan eli Kulteen toista siulaa kuljettaa pitkin ranetaa yksinään, ja toista siulaa kuljetta kaksi miestä veneennä". Vihtori Meriläinen Ptk. 6/11-02. Muonio. Den man som håller notvarpen och följer notkastet från stranden

 

Taula"Taula tehthin koiiun känsästä, pehmeä känsä mikä on. Se keitehin ia pieksethin pöístui se ia pehmisi tietenki, ku vasáralla lauvan pälä pieksethin. Sisälä sitte oikhen kûmassa kuiváthin. Sitte hüphêlä sitä pikku hitúsia otéthin, tai ios methän menthin nin isó râia otéthin taulapussîn, nahkâ seki oli"...ennen oli pilukút...nissä oli pi ia taula...úlipässä sitä tulirauta taula. Sihen se pähän iski valkean pi". Vittanki 1932-34.

"Taula on osa entisaikaisia tuluksia, iskuneuvoja (ks. t.) Valmistus: Otethân koiiusta vanhata känsä taulaksi. Verés känsä onkasvamassa, iäniskänsä vanha kuiva taulakänsä. Ensin otethan pinta känsästä pältä pois. Ja se pirto, joka on ohuta sisä´lä, panhan ja istutethan tuhkalipeässä ja sitten kuivathan päivässä tai ûnissa hopústi. Samán asian tekké, ios sen valken tuhkassaki hierothan, ei se haióa, se on luiia. Sitte sitä kappaleksi kertalhan otéthan, semmonen reutu, hüppüsellä sen sâ". Täräntö, Kompelusvaara 1930.

"Taulakäsästä se on säskisauvu tehtü, se sauvuilé pâssa koko üön, ei se palá semmosenna ku se mettästä tuohân". Kompelusvaara 31/1 1933.

"Taulapussi, Pyssymiehen kampeita: "...ios methän menthin niin isó râia (kappale taulaa) otethin taulapussin, nahkâ seki oli. Taulaneula se oli, sillon ku oli taulasütütüs...(ampumaaseissa)". Vittanki 1932-34.

Taulatikku, entisaikainen tulitikku: Sin oli ensin pitkä ûrto (pala) taula eli sarkanen (ks. t.), ia sitte matéri pässä ninku tulitikússa. Se oli Paiálan pârmuskalla neliättäkummentä vuotta sitte, tulitikkulôvassa ninku ne olit, ühéltä tohtoriltä sânu" Täräntö, Kompelusvaara 1930.

Tändmedel (tändstickor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulu, , (kellotaulu) "... näin semmosen ulkokellon, molemim puolin taulut ette näki mitä aika kullû". Kainulasjärvi 31/6 1938. Tavla (urtavla)

 

Tauti, "Pahásta ilmasta tullé se tauti, tulispuskastaki, missä on riethaita palion, semmoset vinkevat püörivät ja nistä sâpi taúvin ios tulévat kohi". Svappavaara 12/9 1933. Sjukdom (kommer med virvelvind)

 

Sairaus

 

 

Tauti, "Vinasta kattothân, onko sihen tarttunhêt manálaiset, ios on iokin tuntematon tauti2. "Vastusmürkküä panhan ios mikä tauti on, se prûtathan". "Hirttotauti se kurkun paisutta ja hirttämällä se lopétta (kurkkumätä, tukehduttaen).

" Keltatauthin on annettu ühéksän täitä".? - Vilutautia (parannettu) kaikenlaisila hautheila: Koiiupihkalehti - olkivesi männüllalva - mûhraspesä´. Ninku ûenpa keksitöä (samman tauthiin) on se ette hüvin vihtoas saunassa jalkoia ja jääkülmä vettä". Unitauti eli nukkumatauti se nukútta nin ette sihen kuolé, vikottain (se nukuttaa).

"Ja tuo koránuksen (pahuksen) kulkutauti tuli mulleki" (tuhkuri). "Pistotauvissa ne on keuhkokûmhén oirhet, mutta ei se olé vielä niin ankarâ, eikä kûmetta. Jollaki kûmala sitä´on hauottu, lautasella ia". "Mikóla se oli ennen ähkütauviksi sanóthin, se sülki kirkasta vettä nin palion ku kerkisi". "Kivitauti, sinä on vatta ková..." "Jos lapsela on se kivitauti sille on saipuapuikko tüönettü pershêssen".

 "Umpitauthin rasuâta juotethin, voirasuâta juohét". "Ja tuota ämmäntuhnua (lycoperdon) sekótanhet eli maithôn ja juonhét sitä". "Laukko ku paskatauvissa".

"Kuivamatauti se kaiki jäsenet vettä kompunhan ja kuiva. Ellämissäki se on, ios nahkaki hüphélä otta se paukahtellé ja nasku. Lûiauhoia sihen on jauhettu ja sekótettu jauhoin ja kostulettu". Kompelusvaara 1932-34.

Sjukdom (olika läkemedel, läkekonst)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautinen, "Jos jokú puu vasta luméle varistaa lehét, se tullee tautinen talvi". Mycket sjukdom (vidskepelse)
Tavallinen, "Taválisenna kevinä pruka nitä isóia kirsisäskiä olla". Vanligtvis Tavallinen
Tavara, "Jos on jokú kätkenü rahhâ ja tavára methän. Se uhrattu tavára sielä (aarnihaudassa) se on varkhaiin ja pahántekiöitten tähén kaivettu mâhan".

(Tyttö) "Sen Iirán taváran se oli hâskanu, kaks sormusta ia silkkihuivin". Svappavaara 12/9 1933.

Ägodelar (gömt i skogen)

 

 

Försnillat

 

Tavastaa, (pitää tapana) "Tälä sitä vain on tavástettu" (viinan keittoa. Parakka 12/9 1933. Brukat göra

 

Tavata, "Suomenpuolisten puheesta tunnettu sana, (kohdata). Puoltsan Antti kertoo suomalaisista miehistä: Jo ia sitten net erkainut niin kahthale ja heitethin hüvästin: Kolmantenajuhánuksena taváthan Âvasaksala. Se oli heän kohtâminen tavaáthan". Puoltsa 12/9 1933. Mötas

 

 

 

 

Tavata, Kohdata

 

 

 

 

Tavi, "Elää vesien rannoilla; pyydetään lihansa vuoksi kevälä. Pieni lintu se on mutta lihá maininko makéa, kaikhin parás mitä vesilinnuila on vaikka se olé kun nürkkin kokonen". Kricka (Anas crecca)

 

 

Tavi

 

 

Tehenellä,"Ei solé ku jokú tehételemüs se ette tansaa ja on liikutuksissa eikä olé kristittü". Göra sig till

 

Tehdä, "Simónin poika teki tämän...(lapsen) ühéle vaimole, se oli jalkatüär"

"Jos se on tappanu kolme nautaa, se mie olén tehnü viistoista häkkiä heiniä".

Göra

 

 

 

Tehdä

 

 

 

Teko, "Se on ihmisellä väkinäisen tekó kans, ninku väkivalta pitäs ittelens tehhä ennenku se sâttâ ottá kristilisüttä vasthân". "No se teki tekónsa ia meni keinhônsa, jätti tüttären" (sulhanen).

"Ei se küllä olé sen omán mihen tekónen, küll' se on toisen mihen tekónen, se näkküü naamastaki".

Har gjort

 

 

Hennes man är inte fadern till barnet

 

Tekopyhä, "Tuoki Vinsan Aukusti se küllä ei tunne ittessäns mithän pahûtta, aivan hüvvüttä vain, se sé on tekópühä itte vaikka se sannô ette nuût on lipílârisia". 

"Se on sûkristitüilä". Täräntö 1932.

Tycker sig vara kristen

 

 

 

Tekovyö, Tynnyriä tehtäessä apuna käytetty vanne; kun laitoja liitetään". "on vasítut tekóvüöt joihin se kupú passautethan". Band som håller fast tunnans bräder

 

Telamatto, "Käytäväksi tarkoitettu ripumatto pirtin lattialla, joko paljaalla tai umpimatossa olevalla. "Ei pirtssä sânu palveliiat käüäk kun telámatóla". Köksmatta

 

 

Teiri Orre Teeri
Telefoni, "Semmonen kätínäki kun on...ninku teléfûnissa pitkäsenilmala" (kun rouko kihisee täitä). Telefon

 

Puhelin

 

Teli, "Jääteli". "Venneessä lauvat pitkin päin ettei jalát kastu". Kolari, Sieppijärvi !939 (1925). Isflak

I båten tvärliggande bräder

Teluta, "Net telúsit ja peuhasit, nuori kansa Ullatissa. Se on rietas net villinü". Täräntö 1930.

"Jos vasikat teluavas se tullee tuuli; ja lehmäkki". Parakka 1932.

Var oroliga (bråkade)

 

 

Telvana, "Sen kläppitelvanoita tässä onki joká paikassa ninku paska rathâssa". Kompelusvaara 1932-34. Bråkiga barn

 

Tempaista, "Äkkiä temmata, riuhtaista". Rycka till Kiskaista, Repäistä
Temppuja, "Klooki ihminen on niin kumma, erílaisempi muita, sillä on hänén sanómisensa ja tempunsa ja tämppünsa".

"Heikki se on ollu Lahnaheikki Lahnaiärvessä (Korpilompolon pit.), joká sâttoi nuoitaki kovémpia temppuia" (esim. kirkonväen nostamisen). Kainulasjärvi 1932-34.

Göra olika annorlunda konster

 

Fick kontakt med vålnader

 

Temppu

 

 

 

 

Tenikko, "Hevonen, joka itsepäisésti pysähtyy ja kiltäytyy menemästä eteenpäin". Ostyrig häst eller ren

 

Terni, "Uudesta maidosta tehty juustoruoka". Alatornio kes. 1929. Ostmat som gjordes av mjölk från nykalvat ko
Tervahauta, "Maahan kaivettu kuoppa, jossa sopivieta puita, tervaksista, poltetaan tervaa". Tjärbränning

 

Tervahauta

 

Tervas kanto Tjärved, tjärstubbe
Tervamies, "Tervan kuljettaja; vei tynnyrit lautoissa Alakainuulle tai Haaparantaan". Tjärtunnorna fraktades som flotte efter älven. Tervamies

 

Tervankusi, "Tervasta erittyvä kirkas neste; se on poistettava tarkoin myynti tervasta, mutta sitä fräkäüstä ei sât tehhä ainakhan ennen kolmea vuorokautta ette se kerkiä selitä kusi. Se tehäään pohihân nävérillä reikä, lähéle ûrretta, ja sitä fräkitappi reiiästä laskethan kusi ämpärhin tai mûhun astihân".

"Jokú panné mûrisavén seuhrân tervakusta, ette ku se kuivâ se tullé ková ninku hellä, ku rappâ mûria".

"Säskivoithêna tervankusta... ja jokú aine vielä sen seuhrân"...

Restprodukt vid tjärbränning

 

 

 

 

 

 

 

Tervapääskynen, "Musta pääskynen". Alatornio, Laina Syrjänen kes. 1929. Eypselus apus

Svart svala

Tervaprûkikotá, "Maapesôkota". E. Tiesmaa kes. 1935 Tjärkåta
Tervatynnyri, "Maahiaistenkin uskotaan polttavan tervaa; Kerran oli Lehon Mikon isä kulkenut Itä- ja Länsivaaran välistä kurutitä kesäyönä ja joutunut näkemään miten maahiaiset kuljettivat tynnyreitä vaarasta toiseen notkon poikki: "Sihen vâran kohtan kun tulin nin aloit varsin tervatünnürit vieriämhän alle vârastata". Kompelusvaara 1932-34. Tjärtunnor

(Vålnader fraktade tjärtunnor)

 

 

 

Terhveiset Skicka hälsningar
Tervostua, "Puu tervostuu - kun puu on kuorittu alaosaltaan tervakseksi ja jätetty vielä kasvamaan ja pihka sitten kihoaa pintaan (honkantu). Kolari Sieppijärvi 1929. Växande tall som görs till tjärved

 

Testamentti, "Ja sitte tästämänttia kaks krûnua kultaki, sanó pappi" (hautasmaksua kuolleista pikkulapsista). Testamente

 

Testamentti

 

Tijainen,"Jos nitä tiáisia oikein palion tullé (kyliin) niin se tullé oikein huono vuosi". Småfågel

 

Tihmeä Trög Jäykkä
Tie, "No ioká ei käün poikkit tiehen, se käukhön pitkin tiehen" (ken ei talossa, käyköön ohi).

"Jâkon Olli vaina sanoi mulle: "Jo se on Krétaki joutunu toisele tiele!" (Kreeta oli naimatta raskaana).

Väg

 

 

 

Tie

 

 

 

Tienata Tjäna pengar Ansaitsee
Tienvarella Belägen nära vägen
Tieto, "Ei oppi oihan kâ eikä tieto tieltä tuönnä". Veta (lära sig, kunskap) Tieto
Tietäjä-ämmä, "Üksi titäiämmä sen sai man peitosta" (lehmän). Spågumma (helbrägdare)
Titävä,"Joka tietää enemmän kuin tavalliset ihmiset, etenkin noituulta". "Mutta küllä se on kokó titävä mies olliki ollu" (vaikka ei lentää osanut). Spåman (vet mer än vanliga människor)

 

Tietää, "Eikä tiennü paskâkhan fâri" (ei vähääkään muorin petoksesta).

Ennusta: "Kissa mennê peshän...se tietä külmä". "Tûlta tietä ios se pûta tai seinä künsi". "Pihlaiammariat ia kärmhêt tietävät kovvâ lumitalvea".

Veta

 

 

 

Tieva Kulle Hiekkakumpu tai -mäki
Tihistää, "Kattoa tarkkaan ja läheltä". Ylitornio Lohijärvi 1939 (1929). Stirra

 

Tihmeä, "Tihmeä ku tervassa". "Kelkka ei huilanu oli niin tihmeä keli".

 

Trög (dåligt före) Hidas, Jäykkä, Kankea

 

Tiilenpoltto, "Tilet kaks kolme vuorokautta kuivamassa, vähitäin (pidettävä). Tekévä jokku kuopanki maahan. Sitte laóthaan tilet, süriälensä. Sitte nin laóthaan ette jävät pesät läpi, nuoin kahén tilen levéüvelta ja puolen künärän korkeulta. Nin hauri laóthaan ette se kuivatta läpi. Mutta sürjiltä vain tivis".

"Sitte panhaan puolitoistaki meteriä korkeaksi. Sitte ühtä mitä puuta poltethaan. Jos lika kovin pallaa se suljethaan raakakivilä ja mullala. Karia (hiekka) panhaan tilihauvan laenki pälle, vähän, ette se vastaa kûmûs nihinki pälishin tilhin, huoritilhin. Sisälä nistä tullé rautatilit, luiát ja mustat. Jos se on lika kûma, se sullaa aivan limpuksi, se menévät aivan hukaan. Taiiola sen hätü hoita".

"Kaks ja viski pessä panhaan (yhteen hautaan). Vispesäsestä kerra (tuli) kolmetuhátta tiltä. Pientä hauta poltethaan kolme isóa neliä vuorokautta, üötä päivä, tai mûten ilmain jälkhin. Ja pahá tûli ios sattû, se tehhän tûlensuoia. Sitä purittu ku on jähtûnhêt, neliä vis vuorokautta. Ei sâ saétta olla. Vaikka küllä se hüvin palánut tili kestä satheen, ei se moiti"

"Keskihuta sâpi olla sükempi (tiiviimpi). Keskus tivís, sitte väli hauri, sormen mentävä, huoritilit tivhit. Hilus ei sâ pästä lakhén koskemhân. Kohénuskepílä tai pesäkoukula ja hikikarhâkalla se koláthan ja jähütethän. Tilihauvan kolárit". Täräntö, Isokylä 31/6 1938.

Tegelstentillverkning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiilenpoltto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiili, "Savitileh net ovát. Suomen tili on huono valkeaa vasthân, mutta luját net on. helisevät vain ku heittäki". "Savésta tehän ja kari pois seulothân". "Nürkilä painethân tiliarkku ette tullé tivhiksi eikä ropóselsi". Tegelsten

 

 

 

Tiili

 

 

 

Tiilmanninroppi, "Eräs lääke, ostettu apteekista; käytetty jonkinlaisena yleislääkeenä (Lapamatoon).  "...oliko se thilmanintroppia vai mitä väkévä jotá tämä muori vainá sille antoi" Thidemannsdroppar

 

 

Tiine, "Astuttu poro vaain (tai lehmä, tamma, lammas) on tiine, kataapa se sitten tai ei".

"Ilkeästi sanóthan ihmisestäki: "Se on tihnênä".

"Hangen aikana keväilä ku on jo vaimot tihneitä..."

Havande

 

 

 

 

Raskaana, Odottava

 

 

 

 

Tiitiäinen, "Titiäiset pellâvat hüvä lükküä reisun, mutta ios kûkhaiset piukuttavat se ei olé hüväksi". "Jos titiäiset kesä´lä pouala ihmisten ümpärillä kovín härrävä, se tahtô tulla saé". Lappmes (Parus cinctus)

 

 

Lapintiainen

 

 

Tikanpihka, "Tikánpihkaa sitä´harvon löütää, kuusesta, ei se olé kirkas, mutta ku on purto se tullee punáseksi. Vähä´n päältä sitä kahnaa pois, ja sitte puréskelthin, ja sitte viskathiin menheen". Grankåda (användes som tuggummi)

 

 

Tiki, "Kusa kusa" poroa kuttuthán. "Tiki tiki lammasta... "Ptrütü ptrütü vassua, lehmää. Ylitornio Lohijärvi 1939 (1929). Lockrop till husdjur

 

Tikkatie Utstakat väg eller led
Tikku"Tässä mull on ollu värtiäki välistä nin paljun ette ku tikku ollu jalka" (lappalaisystäviä kortteerivieraina aivan ahdinkoon asti). Jukkasjärvi, Svappavaara 14/5 1935.

"Pirthin tikhun valkea ia pistethin püsthön ja mihin se katui se hili sielä oli armas (se oli arpatikku).

"Siihen tikutaan verkon liina joka tyllyn välistä, ettei se laskettaessa sekaannu".

Sticka (fullt med renskötare liggande på golvet)

 

 

Med hjälp av en tändsticka se åt vilket håll den kommande kärestan finns

Nätsticka

Tikku

 

 

 

 

 

 

Tikkuri, "Kudottu villatakki". Ylletröja Neule-takki
Tila, "Nitä otéthiin paljon aina talveksi tilále, ja se küllä pittää kompsion kuivana" (valkosammal). Ta till vara

 

Tilaisuus (Olosuhteet). Heinäteko: "Se on tilásûen iälkhiin. Jolla ei olé jänkkiä ei sen kannatte alkaa ennei Jâkoa heinhän". Kainulasjärvi 30/9 1938. Tillfälle, Förhållanden

 

 

Tilaisuus, Olot

 

 

Tilhi, "Töyhtöpäinen lintu Sidensvans Tilhi
Tingata Munhyggas (pruta) Väittää vastaan
Timpermanni, "Eräs puutyömailla elävä iso kova kuoriainen". Svappavaara 12/9 1933. Timmerman

 

Kirvesmies

 

Timppa, "Lasten lorusta, jonka piilosilla oltaessa hakija luki kädet silmillä: "Tis tis timppâ, kurú kará vinsá, tará tará tamppâ, pappilan Maiiastina!" kainulasjärvi 31/10 1938. Barnramsa vid kurragömma lek

 

 

Tinaaja, "Tinnaiia tälä käupi, mustalaisiaki tinnâmassa, pannuntinnâiia. Jokko on kälmit tinâiat se panévat plüiiüä sekhan". Kainulasjärvi 31/10 1938.

"Pläkki ios se käü tináttomaksi se on kauhea painamhan ruán".

"Arsenikka vishin tuossa pannun tináuksessa" (käytetään).

Förtennare (förtennade kaffepannor)

 

 

 

 

Tinavati,, "Tinainen iso ruokaastia, matalahko. Tináfaít lamu´t kehä´lensä (leveälaitaiset), ja kupévat. Nistä süöthin uséampi omála lusíkala" Tennfat

 

 

Tipahtaa, "Vesinoppa tipáhtirästhältä". Droppa Tippua
Tippi, "Välitalóssaki olí ennen porraspäät niinku roskatippi juuri, kaikki siihen panthiin ja veet". Täräntö 1939 (1931). Soptipp

 

Kaatopaikka

 

Tirastaa, "Kivastella, südella (suulla ja sanoilla). Enontekiö L. I. Itkonen 1914-26. Munhyggas

 

Tirehtööri, "(Kaivosasioissa) "Tispunäntti hallitte, ei sen pälä olé ku teréhtöri". Direktör

 

Johtaja

 

Tirkistellä, "Tirkisteli kattoa sitä reiiästä". Kika in eller ut
Tiriikkä, "Kuovia pienempi kurmitsan tapainen jänkkälintu". Muonio, Kätkäsuoanto, kes. 1929. Myrsnäppa

 

Jänkäsirriäinen

 

Tiuhta Grönben? Liro (Liero)?
Tirro, "Sterna arctica. Valkea ia pieni lintu, se kalátiirru, punânen nokka ia punáset jalát". Fiskmås (tärna), vit med röd näbb och ben
Tirskua, Tirastaa Käfta emot som en fjällämmel
Tiskiastia, "Meilä vain olí puusta vasíttu puuastia, saavi tait tiskiastia, saavia matálampi kakskorvanen. Siinä kaikki pesthiin ühtaikaa, lämpimällä veelä ja tukóla ja sannala, hietapuolikko olí josta pióla otéthiin, ja tikúla se krapási äitivaina kahvikupín krivát".

"Lehmät sen on saahneet, tiskivesíä koottu johónki tiskinelíkhoon ja siitä lehmile".

Diskbalja

 

 

 

 

 

Tissi, "Küllä sitä´ennen on piéttü komeuvenna ette on isót tissit". "Antâ tissiä lapsele". Kvinnans bröst

 

Naisten rinta

 

Tissivä, "Isorintainen (nainen). "Liháva tüär ia tissivä tüär rippu kaulassa likutuksissa". Stora bröst

 

Tistileerinki, "Sekoitus (juoma): "Sinä olit sitte täüvet tistilérinkit ette ios into nousê" (sanoi Eeke kun Kreeta oli kertonut miten he tytöt pojille juoman vaalmistivat). Kärleksdrink (dryck)

 

 

Drinkki

 

 

Tohtia Våga Uskaltaa
Tohtaja, "Kaakkurin tapainen vesilintu, suurempi sitä. Sivula jalat, ei pääse käymään maalla. Koirhâla on valkea rinta ia sininen kaula ia pitkä hoikka musta nokka. Se on kevälä povari. Ei tartte ennä pölätä ette külmä kun hän tulle. Ei sitä tahó süä jos jollaei mûta olé. Vain höühenten tähén püüethään. Mutta nahásta tekévät säkkiä ja nissä pitävät kaikkia neuvoiansa esim. kahvisäkkiä (gavia arctica). Muonio Kätkäsuanto, Laina Syrjänen kes. 1929. Storlom

 

 

 

 

 

 

Kuikka

 

 

 

 

 

 

Tohtia, "Mie se menín sen joén ülí, ja Ullatin miehet ei tohtinheek kun katólta kattoa". "....eikä koira tohi sille mithän" (hukalle, tehdä).

"Kuinka sie tohit tuommosen vaimon kânsa olla? - "Älä sie hourâ! Koska sie ot kûllu ette hiri on heinähäkin alle kuollu?" (sanoi pieni mies, jolla oli iso vaimo).

Våga

 

 

Liten man hade en stor kvinna till fru

 

Uskaltaa, Rohjeta

 

 

 

 

Tohtori, Hansin Sakón äiiäfâri, se Jutón Juhó, se oli ninku tohturin siála jûri, leikko kuolheitaki...." "Mustalaiset tâs onki parhaisia tohtoria olhêt" (hevosille). Kainulasjärvi 22/8 1936. Läkare, Doktor

 

 

Lääkäri

 

 

Tohua, "Ei se saa tämmösessä tüössä olla minkäällaista tohúa eikä äänestüstä". Verka (verksamhet)

 

Toimia, Vaikuttaa

 

Toijata, "Toijaa vain seisoa (kattoa). Ei tulé vain tojottaa kattoa". Stirrar (kommer sig inte för) Tuijottaa
Toimekas, "Küllä se on Pritu toimekas mihin asihân se vain rühtü". "Küllä se Nilsiki külälä muistâ käüvä mutta toimeton se on mieheksi". Allkunnig, får det gjort

 

Taitava, Pystyvä

 

Toimi, virka, ammatti. Laulu: "Talón tütön minä nain, ia sillä on toimi müötä: Annan sen istua kammarissa ia tehhä käsitüötä". Yrke

 

Ammatti

 

Toinen, "Ei se ollu kun tuohon toishen talhon" (kaksijaksoinen puhelisoitto). Vittanki Parakka 1929. Andra (flera hushåll på samma telefonlinje, olika signaler) Toinen

 

Toipua Tillfriskna
Toiskielinen, Oloissa: "Ruotsalainen tuola net tâs toiskieliset lirittävät" (puhua kieltänsä). Talar annat språk (svenska)

 

Toivoa, Ennusta, merkitä. "Ûtta kuoliiâ se toivô jos kumáhtâ" (multa arkulle). "Lunta toivô ku se süksülä jä moukû". "Oikea silmä (kuin kutkuaa) toivô miehistä, vasémpi vaimoista kuoliiâ". "Net on hissit joka ei tulé näkösälle...nitä kuolheitten olénoita net on nekki, toivovat kuolemâ". "Koirat ku ulvovat se net toivovat kuolemâ, tai ios mákkâvat selälensä lâttialla".

"Harri ku vatkoo ilmhan se toivoo ette alkaa tulemhan vesi väühlän, tulevat satheet, sumut ja kovat ilmat. Küllä muuki kala".

Bådar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennakoida, Enteillä

 

 

 

 

 

 

 

 

Toivotella, "lapínämmän tüttö, lannan elä´mässä vain elä`nü Kristiina toivotteli tuulta süöpää karkottamhaan: merímustit süö" Önskemål (Spådom)

 

Toivottomuus, "eikhän Vinsan Aukusti sattais otta nuo lapinman sarnaiat" (kokousten ajaksi asumaan). -"No ei ainakhan se otta, sitä mulla on iûri toivottommûs Aukustista".

"Kuolikos kristittünä?" - "Ei küllä sillä tuli toivottommûs iûri vimi hetkellä, hällä ei maksan puhúakhan ennä, hän vain meni semmosella mielelä".

Hopplöshet

 

 

Trolöshet

 

 

Uskoton

 

 

 

 

 

Tojotta Stirra Tuijotaa
Tokka Flock Lauma
Tola Skidspår Suksen latu (Hihto)
Tolppa 25 öre
Tolppa Stolpe Pylväs, Paalu
Tolvaus "Renens rörelser: Käünti, marsi. Nulkaus, Tolvaus, Laukka". Travar Ravata, juosta ravia
Tolvana, "tämä poika ja Leevin isó tolvana eilen maatietä ja sitte valkean juuri talóv vierheen, pahánilkiset höpsüt ja pörröt". Omedgörlig mindre vetande person

 

Tomhautta, "Otát pienen vesíastian, ühtä kahvikupín, vähän vettä siihen. Sitte veittellä tai naskalilla vastapäihvään, pohjaa müön, kuljetethaan sitä´terrää püstössä ja sanóthaan: "Jos sinä´kosket üksi nin minä´kosken kaksi jne. Kümmenheen asti. Kun sannoo kümmenen nin pistää tomhauttaa siihen keskheen" (koskema). Stöta till

 

 

 

 

Työntää, Tönästä

 

 

 

 

-ton, "Pütämätöin tüömies sâpi kittämättömän palkan". Arbetare som ställer upp frivilligt får ingen tack till lön
Tontta, "Ei lehmiä kuulunu? - "Ei, sielä net tontat tietenki makásit" (mettäsä).

"Voivoivoi nuoita tontan etánoita, tuhanen etánoita, mitä´net taas on tehneet!"

Jättiläinen: "Tontta ku neula kirkonhariala, sâpasta, se tuli poró pikilangan silmukssên. Se löi vasáralla päle, sanó ette tuli vähänen möhkäle".

Mildare svordom

 

 

 

 

 

 

Tontanpohjanmaa, "Kümmenen kilómêteriä (tästä kylästä) Saittajärven vanhan käümätien pälä... ollu velhon sûri sûsihauta, parhâlans täüvessä käünissä. (Kaksi polttajaa kodassa), no ei olhét sânhêkhan rauhâ: No siäl oli tullut sitte ovíreiiäle, ninku ihminen, ja sanónu ette hauvan pittä sammuttâ, ette hilet tulévat hänén pöüvän päle. Kaks kertâ se olí ensin käünü ia kolmanella sanónu ette sén pittä paikala sammuttâ. No nilä olí püssü koássa. no se olí kirónu ette mie sulle riethâle pöüvän näütän! Ja ampunu. No se olí kaónu, ia varsin oli hauta sammunu. No ei tohtinhêt polttâ ennä, sihen jätit hauan.

"Nin on vieläki rannat sinä, kaikki risúlens kâtunhet. Ja sitä se on pantuki Tontanpohianmâksi". Vishin se oli mâhiainen joká sinä alla asui". Masunti 17/8 1936.

Vålnadens boplats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tontari, (Kaivoksen porausaukkoon)..."panhân kümmenen ia viskikümmentä kilóa dünamitiä, lâthân se tontari, ia se sitte tietenki lohkasê ia kâtâ sen malmin alás. Net on porimiehet...net ei mûta tehék ku porávat. Ja sitte ammuttavat tontarin. Ku tontarit laukeavat se tulê kümmenen hevósenkuormhaiset kivét laukeavat erimänsä..." Svappavaara 17/8 1936. Laddare som utlöser dynamitladdningen i gruvan

 

 

 

 

Toona, Haukkumasana: (Toonaksi sanotaan) "Siksi ku se on pieni, Inka". Vittanki 12/9 1933. Skällsord (öknamn)

 

Pilkkanimi

 

Toopi, "Muki on pläkístä tai kruusista ja korva siinä". "Toopi on lännesä se sama". Mugg

 

Muki

 

Topata, "Pakkanen kinneröittää käsíä lämpimhään. Luméla se on hierottava, ja se vain kansa joká valkeaksi mennü on". Stoppar blodflödet (kölden)

 

Toppineula Stoppnål
Torkota, "Pyydystää kalaá kuljettamalla uistinta vavan päähän kiinnitettynä rannalta käsin.

 

 

Dork (dorka). Norsk benämning när man drar med båten vid stranden flera beten i samma rev.

Svensk benämning, långdrag

Torjua Skrämma bort Karkottaa
Torppari

 

Torpare (På annans mark boende, eller på egen tomt, men arrenderar annans mark) Torppari

 

Torúa Tillrättavisa Ojentaa, Nuhtella
Tosi, Sanap: "Tosi ku vesí ia pittä ku seula". "Sielä assû rietasäiiä elikkä manálainen, totta se assû ku sielä süntiä tehhä..." "Ei se tulé puhumalla hüvä, se pittä tüöllä tothên näüttä". Sant

 

 

Tosi

 

 

Tossuvantus Yllevante (Lovikkav.) Lapanen
Totella "kum mariasta (Marijan pääivä) on häkki lehmäle ja kaks hevoselle see piisaa. Mutta ei se piisaa. Mutta sillä totheela vain että hevoselle antaa kauroja se räkkää". På de villkor

 

 

Ehto

 

 

Totella Lyda Totella, Noudattaa
Tottua Bli van, vänja sig Tottunut
Touhu Pågår verksamhet Olla täydessä touhussa
Touhokukka, "Tuo touhokukka se on kansa üksi pelí, paavopeli, se varsi on onsi, ja toinen puhálsi toisesta päästä, ja toinen huulila paní toisseen päähän, ilman ääntä, ette paavo paavo, sillon se pelási. Sittä se nimi on". (Taraxacum). Kompelusvaara ker. 1931. Spel eller ljud som man åstadkom med hjälp av en blommas stjälk.

 

 

Toukanjauho, "Toukanjahoa se ennen on pantu lapsile ne heltivä jalkaivvälístä, ja paránevat küllä". Mjöl som användes vid barnvård
Toukokuu "maaliskuusa maata näüttää, huhtikuussa humahtaa, toukokuussa toen tekkee". Maj, maalisk.=mars, huhtik.=april 
Traasu Trasig Rikkinäinen
Triivastua Trivas Viihtyä
Trolli "semmonen vanhaa ämmä, niinku mikä näütöskappale, seki kaijavaina ollvu vähänen trolli, käütü sitä kuuntelemassa ku se saarna niin päättävästi". Även mildare svordom

 

 

Truikutta, "satheita se tietää ku palókärki truikutta ja kilkuu". Återkommande fågelläte (bådar dåligt väder, regn)
Trussahuuli, Paksuhuulinen: "Nais sieki trussahûli kotóa se Kaiia. Erheikkilä on tapána ette omhaisia naiia". Fulliga läppar

 

Trykkiliina, Huivi "Ei nut olé muita palávampühkheitä mûta ku trükkilinasta, säskihûvat sitte ku rüssät alót kulkemhan" (laukkukauppiaat). Kainulasjärvi ker. 1935. Huvudbonad (svettduk)

 

 

Trykkirauta, "Trüükirauta on ollu 30 vuotta ainaki. Luojirauta se oli, lunkka pääsä, koukula ülö´s, ja kahva puuta". Täräntö 1939. Strykjärn

 

Silitysrauta

 

Tröijyyttää, "Nahkavaatteet, rukát ne on eninpäin, kesä´n ne riippuvat orressa, kevväilä niitä tröijüütethään luméssa, roiskithaan hangessa taikka nätä´luméssa, ette lähtee talven liká". Rengörning av skinnklädsel

 

 

Tuhat, "voivoivoi nuoita tontan etanoita, tuhánen etánoita, mitä net taas on tehneet". Besvärliga barn

 

Tueta, "Varustaa tukipuilla. "Se on siksi hovélo tuo hoito (saura) ette se pittä tueta hüvín, üks kaks mêteriä tuén väliä aina". Förstärkä (säkra bygget med stöd)

 

Vahvistaa, Lisätä

 

Tuhanen,, "Miehet pääsit kalliolle mutta venet pääsi ja meni uusi nelilaitainen tuhasen jauhoksi (koskessa). I tusen bitar (båten slogs sönder i forsen)

 

Tuhata, "Peittää tuhkalla. Esim. tervahaudalla "panhân tuhkâ...sinne päle" (haudan laelle).

"Ia kûmala tuhkala küvittit nitä pois" (manalaisia).

Aska

 

Skrämde bort vålnader med hjälp av aska

Tuhka

 

 

Tuhista, "Ja tuhísi ku mató ja silmät olít valkeat" (lehmä joka vierastui lypsäjää).

"Toukokuussa se on metton püütö, ku tullee lauhat üöt ja satélee vähä´n tuhistaa ja on sumúa, valóssa se on silti".

Lät och var orolig

 

Tjäderjakt

 

Tuhnu Slö och får ingenting gjort
Tuhkuroita, "Samphaile se tullee kun kielen lüöpi valkeaksi. Se samma on juuri niinku jäkä´lä kielen päälä. Se ei voi saattaa iméä silloin lapsi, thukuroittee (hieroskeleé) ja kärísee. Pläkkiä ja sirappia siihen on püühkästü. Täräntö, Kompelusvaara 1939 (1930). Beläggning på tungan

 

 

 

Tuhlata,, Joká nin tuhla rahánsa..." Slösa bort pengarna
Tuhnata, "Pierrä äänettömästi. "Tuttu väki mutta vieras haiiu!" Känt folk men obekant lukt
Tuho, "Noita tâs se tekkê tuhóia ios se sûttû, pannê mätänemhän ja jäsénhin vikóia". Skada

 

Vahinko

 

Tuima maku

Tuima mies

Stark smak

Arg barsk man

 

Ankara mies

Tuisku Snöstorm Lumimyrsky
Tukahtua, (Tervahaudassa) "Neliän timan pästä...se on tukáhtunu valkea ja ei olé vielä ûtta voimâ ottanu". Kainulasjärvi 31/10 1938. Elden har kvävts

 

Tukka, "Tukka musta ninku olis tervakuppi pähän kâettu".

"Tumma (ihminen) se piéthän kauhnina ia mustatukkanen, ei vâlotukkasta koskhan".

Hår

 

 

Hius

 

 

Tuki (kaari) "Veneentekijän apuneuvo laitoja pohjapuuhun kiinnitettässä. Toisiinsa tuetaan niitä pienillä, sisäpuolelle naulatuilla tukikaarilla, jotka veneen valmistuttua otetaan pois". Jukkasjärvi, Svappavaara 14/5 1935. Stöd (vid båtbygge)

 

 

 

Tuki

 

 

 

Tuuris Dyrt Kallis
Tunturi, "Peurat olit vissin nissä outamaissa, tunturiouvissa" (t:n rinteillä kasvavissa koivikoissa).

"Pienempi on tunturiporó, ja outaporó se on isómpi".

"Net on Noriassa nin kauhian isót tunturit".

"Anta.äijä, Anta sokni, se tulí tunturista, se vain saatto suomea, mutta vaimo ei vain selínü suomessa, Mari".

Fjäll

 

 

 

 

 

 

Puuton pyöreälakinen vuori

 

 

 

 

 

 

Tunturihanhi Fjällgås
Tukkasortti Vigg (sjöfågel) Tukkasotka
Tukki, Härkinmyllyn osa: "Vesirattaan akseli, yläpäästä n. 6-7 tuumaa, alapäästä n. 12-14 tuumaa läpimitaten; päätyi yläpääsä väkirautaan, joka aluskiven silmän läpi ulottuen, vastasi päälyskivessä olevan siilin reikään. Alapäässä oli kiinteä nastarauta, joka vastasi poikittaisessa hirressä, sammakkopenkissä, olevaan nastakuoppaan (sammakko - nimeä ei tästä osasta käytetty). Jauhot titenki tulévat kivénraósta kivéllauale. Ku pussi vuotaa se jüvät menévät joén pohjhaan, se tukki ravístuu ja kulluu, se pittää suutita". Masunti 14/6 1937. Mjölkvarndel (byggt i forsen)

 

Olika delar i mjölkvarnen

 

 

 

 

 

Tukki, "Karsittu, joskus kuorittukin puun runko, valmis vitäväksi jalostuspaikalle. Timmer

 

Tukki, Hirsi
Tukkia, "Jos mettiäinen tukkii kevväilä elläinten huohneessen, se tietää vahínkoa. Jos ampiainen, se tietää hüüvää".

"(Tervahaudassa) "Aina ku reikä pallâ lian sûreksi se tukithan turphêla..."

Tränga sig på

Bi eller geting kommer med budskap

Tjärbränning

 

Tunkea, Tunkeutua

 

 

 

Tukkikämppä Timmerstuga Hirsimökki
Tukkireki Timmerkälke Hirsikelkka
Tukku, , "...se leikathan jouhitukón (hevosen) hännästä ia hariasta ia panhan (oven) karmin päle". En knippa av hästhår (ger tur) Nippu

 

Tulento (Tulehto), "Lahnajärvessä soon üksi joká püörüttää niitä semmoisia tulénoita". Kompelusvaara 1939 (1930). Inflamation(en som kan bota)

 

Tulehdus

 

Tuleva, "Pâka pâka pullâ, leivo leivok kakkoa, pané voita rakhon, sästät tulévaksi jouluka, pûron silmä, pané lauvalet tilále!" Kommande (behov)

 

Tuli, "Mutta üks toinen fâri, se aina (ukon ilmalla) kirósi ia mení laón ovéle iskemhään tulta, sanónu ette "ninkô sie lûlet ettei muilaki tulta olé?" Ja varsin ku laukesi (heti kun iski, ukkonen Lehtilehtoon) se alko tuli kehrämhän kûsissa" Storm (vind)

Gjorde narr av åskan

 

 

Tuuli

 

 

 

Tuliaiset, "Jonkun kotiitulon kunniaksi tarjottu kestitys. "Prûkathan tehhät tuliaista, nisúa, ku miehet tuléva mettästä joskus". Kommer på besök och har med sig en gåva

 

Lahja

 

Tulijärvi, (eräs helvetin muoto). "Mutta kastamattomat lapset joutuvat tulijärfhen", nin net (vanhat) on sanónhet. Muttei ennä nin uskotakhan". Eldsjö

 

 

Tulikivenjäsen, "Eräs eläimen nivel paistikontti tullé tulikivéniäsénessä ühthên ronkkolûn kanssa" Vittanki 1932-34. Led i bakdelen av djuret

 

Tulikivi, "Jostain luonnonilmiöstä, mahd. havupuiden siitepölystä". "Ja ku tulikivéä sattâ, se on huono lüpsü kesä ia huono heinä talvelaki". Kainulasjärvi 31/8 1938. Visst väder bådade dåliga förhållanden

 

Tulikka, "Kesäkarvainen orava tai kärppä". Enontekiö L. I. Itkonen 1914-26. Sommarpäls på djuret

 

Tulilanka, "Tulilankâ tünamiti hoiiossa". Tändtråd (stubin) Sytytyslanka
Tulinen, "Sillo mulla tulí tulínen laukka Kreetun tükön".

"Tulinenpakkanen".

Snabbt uppbrott (eld i baken)

Mycket kallt

Tulitikku, "Sen äijän aikana se oli tulitikku tulheet, se oli Täränöstä ostanu killinnillä loovan, näüttänü muorile: "Hi! Ku kerta raapasee se on valkea". 

"Küllä mie olin kokó poika senthän ku tulitikkuja tuli. Krossit oli neliskanttiset ja nihin meni viskümmentä lóvâ. Punápätikút oli ühéksänki kümmentä tikkua lôvassa. Pohia oli nelískanttinen sirbilön jälkhin püörevä. Materin pä oli pohjassa ja toinen pä ullona".1939 (1931)

Tändstickor

 

 

Tändstickorna kommer (beskrivning av dito)

 

 

 

Tulitikku

 

 

 

 

 

 

Tulla, "Veneen hanka: (Nuottaveneessä on) "Tulla, sinä pükälä johón kelán pää pistethin..."

"Kaksisoutuisissa veneessä erikosesti perähangat". Vittanki Parakka 1929.

Notroddbåt

 

 

 

Tulla, "No korthôn ne (ketunraudat tulévat ios mie nitä jotenki huonosti olén hanttêranu" (menevät pilalle).

"Ku (mies) on nainu ia tullut lapsia...."

"Kun on kâri kûn ümpärillä nin tullê nöürä sää. Kun on pieni kâri, tulle pieni nöüräsää (ks. t. )" Âmuruskasta tullê nöüräilma".

Blir (rävsaxen slutar att fungera. Blir ingen fångst)

 

 

Regnbåge (man ser kommande väder)

Tulla

 

 

 

 

Tuska Bli orolig, illamående
Tuohi, Koivun valkea kuori. "Kopát olhet tuohesta ja kivét sisä´lä" (verkon painot). Näver (björk)

 

Tuohikatto, "Tuohikatto on joskus vesikattona vieläki, ennen se on ollu ülheinen; nüt on lauta ja pärekkatót". Nävertak

 

Tuohiportti, "Tuohiporthiinb küllä suolathaan (kalat) jos ei olla varsin kotía menémässä sinä´päivänä". Näverbehållare

 

Tuohustaa, "Pyydystää kalaa pimeän aikana houkuttelemalla sitä arinalla pistetyllä tuohuksella veden pinalle ja siitä iskemällä. Veneen keulaan kiinnitettyyn parilaaseen pannan tulineuvot - tervaksia t.m.s. - valkea houkuttelee kalat paikalle, ja kun ne ovát kyllin lähellä, ne isketään arinalla veneeseen". 

"Se pittä olla laito matála ranta, ei sitä´süvälä sâ. Se pittä olla tüvén kaunis ilma, ei se tûlela käü. Se pittä olla ihán rasúatüvén, ei sâ olla höürüä eikä tûleta eikä sattâ. Küllä se on pilviilmala parémpi. Kûtamalla se vain loista mutta kala on arka silloin. Tähét ja sês ilma ei pillâ. Ku se on külmä vesi ia sês ilma ei se otá höürüä.

Pyytöön tarvitaan kaksi henkeä: Toinen perä´mies melústa melála perälä (venettä). Toinen on venhessä nenä´lä tuohustamamies elikkä pistmämies joká arinalla pistä kalán ku se uipi. Se pitä olla tarkka pistäiä, se on kätévä kala (kala on nopea). Jotta pistäjä näkisi kalan - ja myöskin kalojen houkuttimena - on parila venhen nokássa sinä vasituita tervaksia, jurakoista halóttuia, palámassa. Tuohuskála on parémpi keittä kun se nin äkäsesti kuolé, se taurô. Jukkasjärvi 12/9 1933.

Ljustra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuohustaa, Manálaisia tuovustethin päréssoitola pois arkun ümpäriltä..." Skrämde bort vålnaderna som var runt kistan
Tuohusmies, "Tuohvusmiehet on pitänhet semmosta tuohiliuskâ lakin ümpäri vittala". "Ku se kerkiä haltia tuovusmihen ethén ei sitä´sillon sâ" (kalaa). Ljustringsman

Måste ha näver runt mössa för att hålla vålnader borta

Tuokempana, "Tässä on selkämatala Kalmasaaren päästä tänne kauvas, ja tämä on rantaväülä, joka tullee puthaasta, ja tuo on valtaväülä selkämatalan tuokempanna". Längre bort

 

 

Tuomaanpäivä, "Vaimon tavárat ne ei kestä ios Tuohmânpäivästä (21/12) jouhlûn". Thomasdag

 

Tuomiherra, "Korea lintu, jolla on vähän punaista kaulassa; laula kauniisti; nimestä on myös toisinto Tuomioherra". Domherre

 

Punatulkku

 

Tuomio, (Ruumit haudataan) "ithän jalát, ette ku se nousê vimesellet tuomiolle". De döda begravdes med fötterna mot väster Tuomio

 

Tuomita, "Net tuomithan kaikki helevethin" (itälæstadiolaiset). Täräntö, Kompelusvaara 1931. Dömmes (blir dömda)

 

Tuonenkoira, "Se on uhtä isó, kohta ku sakárisormi, musta karva pälä; kevväilä nitä näkké lumén pälä. Jos nitä palion on, se jatkû külmiä. Se vettä itteänsä koukhûin ja tâs oikasê, koikkâmalla kulkê. Auneksen Oskari makási Alátalon pirtin lâttialla ninku tuonenkoira ettei pässü ku kiertelemällä mûkhin kulkemhan (sanoi Lanton Olli mihestä, joka makasi kohmelossa ja koukistelihen ja ojentelihen). Täräntö, Kompelusvaara 1931. Mask som syns under våren på snön (fjärilslarv)

Finns det mycket av dem så fortsätter det kalla vädret.

 

 

 

Tuonne Dit Sinne
Tunkio Gödselhög Lanta
Tuolvata Trava Ravata, Juosta kovasti
Tulva, "Lasketaan tavallisesti kolme tulvaa kesäkaudella: 1. Jäänmeno tulva, Johannes tulva, 3. Tunturi tulva. "Kun pikkukalát korkealla hüppivät se tullê tulva väühlän ja sathet".

"Tulva tehnüt teuskâ (tuhoa), vienü luót ja tulvittanu nitüt".

Flod (Högvatten)

 

 

 

 

Nousuvesi

 

 

 

 

Tuliaiset Vid besök ha med sig en gåva Lahja
Tulinen Tex. svårforcerad fors
Tulponreikä, "Tervahaudan osa: "Kuurnan keskuksen puoleisessa pääsä oleva reikä, josta terva valuu kuurnaan ja joka parin. Pohjakerroksen latomisen ajaksi suljetaan tulpolla, sitten pikällä seipäälä (sihen panhân ku on vähän laóttu)". Kainulasjärvi 11/9 1935 Hål vid tjärbränning där tjäran rinner ut

 

 

 

Tulukset, "Küllä ne ottava nüt tulúkset matkhaan" (kun lehmät Laurinpäivästä alkavat maata metsässä).  Kompelusvaara 1939 (1931). Kolari, Sieppijärvi kes. 1929. Korna kommer inte mera självmant från skogen

 

 

Tunka, Ruokalaji. Valmistus: "Tunka se nuoista sisúlihátalista otethan, se vattapaita vattan (rapamahan) ümpäriltä, ja munhaisilta ja suolista kût ja leikothan vattan sisäle; hakáthan hienoksi ja vähä´sen vói vathan ja vähäsen suola, sitte kuivathan ulkona net tungat.

Jokku vain kärivät kût, panevat vattapaiian ninku kuriaksi (suojaksi). sihen. Ja nuorala kini, vähän liótettu se oli suolavessä; sitte luovássa (katoksessa) kuivathan. Süövät voina tai suláttavat ja paistavat (sillä lihaa tms.), süövät ne suonekki (ne kalvonaiset suikaleet, joita puhdistettuihinkin sisusrasvoihin aina jää). Joskus ja etenkin lappalaisten keskusdessa, suolattuja kuivattu tunka vielä savustetaan; sitä pidetään verrattomana herkkuna".

"Sääskivoiteeseen piti panna tunkakûn rasu ette se ei terva polttanu lehmä".

 Vittanki 1932-34. Jukkasjärvi Kk 1929.

Maträtt gjort av fett från maginnehållet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunkio, "Kravata tunkion pohiâ" Gödselhög
Tunkokuula, "Kuula, joka pitää tunkemalla työntää piippuun, niin ahdas. Tunkukûla se piti friskisti painâ. No se sé kûlale lähö´n antâ ku se on luiássa ja kienteä". Hemmaladdade skott

 

 

Tuokimainen Den längst bortom varande
Tuoppi,"Korvallinen juoma-astia, puuta, peltiä tai posliinia. Topit pûsta ia krûsista ia pläkistä, kripá nissä". Täräntö, Isokylä 31/6 1938. Stop (bägare)

 

Malja, Pikari

 

Tuore, (Painajaista vastaan pantu harakka navetan kattoon). "Vasta se on pantu ku lehmä on hiessä ollu, ku se on ollut tuore". Fuktig

Man hängde en skata på ladugårdstaket för att hålla vålnaderna borta

Kostea

 

 

Tuore Färsk Tuore
Tuolos, Santi Fångst Saalis
Tupa, "Pirtin vastaisessa pääsä taloa oleva isohko kamarihuone". Stuga. Även större kammare mittemot pörtet. Mökki
Tupakanlehti, "Ühtä ku riksî kuivais"! Sanó Äiiävâran ämmä ku tupákanlehteä tikún nokássa kuivasi takan loisthêssa". Tobaksblad

 

Tupakka, "Polttaminen yleistä naistenki keskuudessa, purutupakan käyttö lasten".

"Nüt se on laskenut kahéksânkümmenthên äührîn tupákkapapéri, "finsküri" (finskuren, suosittu tavaramerkki).

Vanhasta laulusta: "Jos heilä pûttû tupákkâ nin alkavat juoruia selittä". "Vielä sill oli sû tupákassa" (varaa poltella). "Püssün iûri tupákassa, sen verran on päle süönnistä" (varaa).

Tobak

 

 

 

 

 

 

 

Tupakka

 

 

 

 

 

 

 

Tupakkakaakkuri, "Kaakkurin nahka, jota pidetään tupakka pussina. Tobaspung

 

Tupakkarasio, "Tuohesta tehty, puupohjainen ja -kansinen, litteä, korkea rasio; mahtuu taskuun; pidetään piipputupakka". "Se ôn nin tuohenkranttu tupákkarasio" (mikä tuohi tahansa ei kelpaa siksi). Tobaksask

 

 

Tupakkaveitti, (hakkuri - lauta). "Ala Tärännön Rovaniemen Jannen n. 80 v. sitten tekemä". Kainulasjärvi 30/9 1938. Tobakskniv (vilken man hackade tobak med)

 

Tupas, "Pieni pensaikko, hyvin tiheä ja selvästi ympäristöstään eroittuva". Muonio, Kätkäsuanto 1929.

"Kasa, joukko, ryhmä esim. kasvavia puita, kuivia heiniä, ihmisiä". Kolari Sieppijärvi 1929.

Samling av buskar etc...

 

 

 

Tuplasilmät, "Ne on koirala semmoset läikät färissä silmäin pälä"; "Se on näkiäää se koira, näkkê manálaisia ia kummituksia". Dubbel seende

Hunden kan se vålnader

Tuppihalla, Pelttarin päiväkirjosta: "1863 tuli nöyrä vuosi (huono vuosi), silloin pani kesäwilu tupele peltoia, jota kuttuthaan tuppihallaksi". Alatornio R. E. Nirvi 1955. Nödår (frosten tog sädesfälten)

 

 

Tupuri, "Nuotan perää veden pinalla kannattamaan asetettu puinen koho (sitä näke onko nuota suorassa); "Mutta miekkalauta on peränsuussa ja pittää perrää auki".

Kolari, Sieppijärvi, Parakka 1929.

Notflöte gjort av trä

 

 

 

Turjuta, "Erkki turjus turkki päällä, se Urpaanus paita päälä".

Lievä kirosana: "Voi turiana ainaki!" Kompelusvaara 30/8 1937.

Vädertecken

 

Mildare svordom

 

Turkinpyy, "Jos turkinpyy nähdään, tulee sota". Laina Syrjänen kes. 1929 Ala-tornio. Fågel som bådar krig

 

Turkiska, "Voi turkiskan aurinko ja päiväpaiste, ku Annikka kaivoj paan ja söi Aukustin parraat lihaat, kepposet ja maksat!" Täräntö 1939. Uttryck (tog från köttsoppan de bästa bitarna)
Turkki, "Karvoineen muokatusta nahasta tehty talvipäällysvaate, karvapuoli tavallisesti sisäänpäin, täysipitkissä matkaturkeissa usein pääle päin". "Helma olí neljäki künärä pitkä ja turkin solmithin vüöllä". Parakka 12/9 1933.

"Karvanahkainen usein kankaala päälystetty mihen talvipäällysvaate". Ylitornio Lohijärvi 1929.

Rock (päls)

 

 

 

 

 

Takki

 

 

 

 

 

Turpa, "Poron, lampaan ja lehmän suun ja nenän seutu".

"Turpa se on makéa nuorela hirvilä mutta ei vanhala, se on ninku pökkülä".

Käft

 

 

Kita

 

 

Turska, "Ei turskia kuivateta eikä suolata, vereksennä ne keitethän". Turskia tuodaan Norjasta. Jäämeren kala; tuoreena turskaa, kuivattuna saitaa. Lipeäkalaa kummastakin. Torsk

 

 

Turska

 

 

Turunlinna, Laulusta: "Turúlinnan tuomari ia Sauvollinnan saksa". Åboslott
Turve, "Tarvitanesim. tervahaudan katteeksi. Varsin ku hauta (heti) on sâtu lathêssen se on turphêt kiskottu. Pertuskalla leikattu ia kuokala nostettu. Nin isót tietenki ku hollâ".

"Hienot pût poikki kuopan ia turvet pälä" (hirvenpyytökuopassa). Vittanki 1932-34.

Torv

 

 

 

 

Turve

 

 

 

 

Turvekota Torvkåta
Turvetarha, "Turvetarhâshên tehthin aita. Pounumättäitä läjhin panthin; aivan ku mâta prûkathin. Lehmät olít tarhâlla". Täräntö kes. 1935. Torvgård

 

 

Piha, Tarha

 

 

Tuska, "Ei se olé leikki ku leipä loppû, mutta sitte se on tuska ku tupákkaki loppû". Kval, Pina

 

Tuska, Vaiva

 

Tussahtaa, (Pyssy ei syty). "Se sen ku tussahti krûti, eikä lauvenu... se oli istunut lâiinki, sitä se tuli se tussaus". Krutet tände inte i skottet

 

Tussari, "Luodilla perästä ladattava pyssy, mauseri - systeeemiä. "Ruottalaiset sanóva salónkikiväriksi, hüvä´orávapüssü se on. Bösa laddat med färdiga skott

 

Tutista, "Mie en sâttanut piä´ttä kahvikuppia, käsi tutisi". "Lehón ämmi vainala se tutisi näin käsim pää (puistaa päätä sivuille). Darra

 

Vapista, Väristä

 

Tutnahaukka, Pissihaukka, Pyöräpissi. "Ku se tekké pään nin püöreäksi ia kiertä sen nin ettei sitä tiä´mikä´on etúa ia mikä´takkâ, nin sentähén se on tutna". Kompelusvaara 1930. Kattuggla

 

 

Tuttu, "Ei se olékhân vielä oikhên tuttu, jotá häätü krûsata. Mutta ku sannô varsin sie nin se on rohki tuttu". Bekant

 

Tuttava

 

Tutkinto, "Päätä se kokké tämä tutkinto" (sanoi Kaisa Marja sanastustyöstä)". Forska

 

Tutkia

 

Tuven Vindstilla Tyyni
Turmässä Avsvimmad Pyörtyä
Tuuhlata, "Tûhelta rahhâ uhta mihin, juori tuhlâ". Slösa Tuhla
Tuuki Duk Liina
Tuulenruska, "Yli taivaan pilviin heijastuva laskevan auringon rusko, titää tuulisia ilmoja". Solrodnad

 

Tuulentuoma, "Mitä´se nüh höpísee saarnata, tuulentuomia? Puhhuu kaikki mitä´tuuli suuhun tuopi, ei sillä olé puhheissa mithään porstuata". Säger vad som helst

 

Tuuli, "Sitten on kaksi eri tulta vielä, luét eli luothentuli ja lounas".

"Se mie sân vastatûhlên kulkea. Ja ios koira on mie sân olla tûlen alla..."

"Ku kurki kevälä hûtâ se tullê pohias tûli".

"Tûlta tietä ios se (kissa) pûta tai seinä künsi".

"Ios koski vastatûhlên kohisê se tullê tûlenkänös".

"Ku on etélästûli ne (paimenet) räknävät sitä, se (poro) kesä´lä kulkê müötätûlta ia süksülä alkâ vastatûhlên".

Vind

 

 

 

 

Olika tecken för vinden

 

 

 

 

Tuuli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuuliaspuuska, "On sitä´sanóttu ette sinä on manálaisia". "..sitte kerran kevvälä kanssa kävi semmonen Keskitalón rihelä, süksülä Manta (saman talon emäntä) kuoli".

"Ios tûliaspuska tullê kohin, nin se on pûkko suorastava tupésta ia pisttetävä sillä vasthan, ja siunatta".

Tuuliaispää; pahat henget siinä kulkevat ja kuolheen eeteliset".

Virvelvind som kommer med budskap

 

 

 

 

 

Tuulimaa, "Rupitauti, joka on tullut tuulesta, sitä käsketään: "Mené mâ sinne mistäs olét tullu. Jos olét tullu tûlesta nin menét tuhlên..." Helbrägdar konst

 

Tuuma, "Nîn monta tûmâ ku tîmâ" (sanoyaan hitaan työstä). Tum
Tuumi, "Tûmia voitelevat ne outaihmiset, ei tunturilaiset" (estääkseen vasikkaa imemästä).

"Luista keitetün liemen rasúa ja siihen vielä voita ja terva ja ruishjauhoja, nistä velli, ja sillä voijelthiin nisä´t; tuumile ei mithään".

Juver

 

Spenerna smörjdes

 

Utare

 

Nisä, Nänni

 

Tuumia, Ajatella, Aikoa. "Minan kansa met tûmima tuosta pükistä ette panéma nousuvikola kaks tüärtä sîhen". Planera, Beräkna

 

Suunnitella

 

Tummiliha, Tuumilihá otéthan, hüüvää se on, keitethän siitä velliä, ei se olé niinku lihá, se on semmosta fieteriä, krouskuu hamphaan alla; lihávalla elävällä se on kohta niinku puhás kuu". Kött från brösten

 

 

Tuuri, hyvä onni, menestys. "Sen (erään metsämiehen) tûria ei olé hüvä noiiuta eikä piláta". Tur (jaktlycka)

 

Onni, Menestys

 

Tuutilaulu, "Tuuti tuuti tullaa, äiti se tuuti lastansa. "Tuuti tulla tupákkarulla, mistäs tiesit tännet tulla? "Tällä sinúa tarvithaan, tupákkapipussa poltethaan". "Ei saat tulla Kunárin muori, eikä Partajounin tääne".

"Ei saat tulla Huhán kissa, eikä Lehón halli". Täräntöhön kinkerille lukkarin Mustan kansa". "Piu pau paukkaa, jänis mettässä laukkaa, poronkello kaulassa, ümpäri kannasta laukkaa".

Vaggsång

 

 

 

 

 

 

Kehtolaulu

 

 

 

 

 

 

Tyhjä, Vain, ainoastaan, joskus=kummitys. "Mie tâs en olé koskhan nitä tühiä nähnü, ninku monét kûlevat tühiä kolkkinoita ja pauhinoita ja näkévät joutavia". "Jokú se sannô kûlevansa nitä tühiä kûlemisia".

"Tühiän methän sîrtüi" (nudisasukas).

"Sill´on tyihä 5 poroa". Enontekiö L. I. Itkonen 1914-26. (30).

"Mitä sie tyihää puhut".

Tomt (ej påtagligt, finns inte, bara)

 

 

 

 

 

 

Tyhjä

 

 

 

 

 

 

 

Tyhmä, Taitamaton, Ymmärtämätön. "Ku on tühmä kaulu (poron nylkijä) ni se katkô suonet kaikki ja veri juoksê lihoin sitte". Parakka 3/1-34.

Kómpeló: "Sill´on peukalo keskelä kämmentä".

Oförståndig, mindre vetande, obegåvad

 

 

 

Tyhmä

 

 

 

Tyhä Bara Vain
Tyketit, Kuukautiset. "Iuhán Pekka se sanó vaimostansa: "Ei sill´olé mikhän, sill´on tükhêtit". Äijävaara 1932-34. Menustration

 

Tykki, Vanhanaikainen tykkimyssy, naidun naisen päähine, etenkin juhlatiloissa: "Tükki pikkunen ja ková, petsiä ja flûria ja valkeata silkkiä". "Kirkkopävâthêt net tükit, ia nîllä tükkirasiat". Isokylä 31/8-38. Kvinnlig huvudbonad vid högtidliga tillfällen

 

 

Tyllikkô, Kyllikä. "Pieni vesilintu (ranta lintu); se on hyvin kaunis, sillä on pitkänlaiset jalat ja verrattain pitkä nokkakin; istuessaan se keikuttaa päätään ja lentoon lähtiessään sanoo oman nimensä; sitä näkee vain keväällä". Muonio kes. 1929. Större strandpipare

Norwegian: Sandlo

 

 

Tykäta Tycka om någon Pitää vaimostaan
Tylly, Verkon koho, pieni tuohikääry. "Silmiä paulaan kiinniteltäessä tyllyn leikataan pikku reiät, jotta tyllyn läpi kulkeva paula saadaan esille". Jukkasjärvi, Vettäsjärvi, Jällivaara 12/9 1933.

Tüllü = Verkon koho. Koppa = verkon paino. Kolari, Sieppijärvi 1939 (1929).

Näverflöte i nät

 

 

 

 

Koho

 

 

 

 

Tylsyttää, Lamauttaa, masentaa. "Tülsütti multa kokó mielen, vastasi nin kauhean püstöstä, mi´en ennä püstünüs sanómhân palion mithän, se vastasi nin ilkeästi". Bli slö (tappa modet, nedslående)

 

Masentaa

 

 

Tyly, "Küllä soon niin tülü´riihi ja koló riihi leipoa, ku on kesä´navéttan takána (siinä on huono muuri, valkenvaarallinen). Kompelusvaara 1939 (1930).

Epämiellyttävä, liian suuri tai muuten sopimaton: "Ankarat net olit lukéa ja tülüt laushet râmatusta sen ikä´sille".

"Em mie vois saattaa mennä rumhiita kattomhaan, se niin vastaa tylyltä". Ylitornio kes. 1924.

Dålig, farlig, motbjudande

 

 

 

 

 

 

 

Huono

 

 

 

 

 

 

 

Tympäistä, Tümpäse hüvä´ki ruoka varsin (heti) ios se on ülö´n vä'kévä". Tar emot (mättnad känsla) Tympäistä, Iljettää
Tynkä, "Ja mull´on tühä´tuommonen tünkä hammasta ja kuivan leivänki rouskutan ninku hîren luita". Parakka 1932. Rot (tandrot). Tappat sina tänder

 

Tynnyri, "Tervansäilytysastia. Tehdään kotona suorasyisesta, oksattomasta, nuoresta mäntypuusta; vanteet, tav. 6, hoikista kuusista. Osat: Laidat, pohjat, runtti, runtinreikä, fräkitappi, fräkitapinreikä, vyöt (6), nurteet. "Pruntin reikä sinä sivússa tünnüriä on josta terva tünnürhin laskethan". "Ja sitte vasta ku on pohiattut tünnüri se aléthan täüshin vöihin panémhan".

"....puolikoita ja nelíkoita tehän ühthên lajhin. Mie tiän ku olén paljo tehnü ja toisekki on hüvä´ksi killanhêt. Mie olén nähnü hejjän ropóstelmân ja se´onku koiran oksennusta". Isokylä 1935.

Tunna (tillverkning av tjärtunna)

 

 

 

 

 

 

Här finns en noggrann beskrivning (i mikrofilmen) hur en tunna skall tillverkas

Tynnyri

 

 

 

 

 

 

 

 

Tynnyrinsäkki, 1 jyvätynnyrin vetoinen. "Koulukläppi tünnürinsäkkiä!" (haukut toiset vasthân). Säck som rymde en tunna med säd eller mjöl (c:a 100 kg)
Tytär Flicka Tyttö
Typehdyttää, "Illun Iisko Parákassa se on ollu voimaline verén tüpéhüttäjä aina toissiin külhiin. Se ku vain sanán on saanu ja muovon on muistanu niin silloi se on mennü vintile, ja kohta se on helpanu, toisessaki külä´ssä verí seisonu". Jellivaara, Vettäsjärvi 1939 (1931).

"...Lassi kun oritta salvo, se tüpheütti verén, otti veitten hamphaissin ja ninku paino veitten suonen päle, ja se veitten ülí huilahti verí, niin sihen seiso, ei noppâ tullu ennä. Ja veitten nakkasi selkäns tâ vainiolle". Kainulasjärvi 31/8 1938.

Stoppa blödningen

 

 

 

 Blodstämmare

 

 

 

Tukehtua

 

 

 

 

 

 

 

Typerys, "Välistä häätüü pistää juuri varsin ku on süntünü, se tullee tüpérüksissä joku´vasikka, vettää niskanuoraa, kiskoo päätä taakseppäin ja näüttää ettei se sekiä siitä". Vimmelkantig, påverkat (ej helt medveten)

 

 

Typerä Svårlärd (fattar inte)
Tyrkyttää, "Mie sille turkutin lappia puhua". Jällivaara Vettäsjärvi 1929. Försöka prata

 

Tyrmistyttää, Saattaa pökerryksun. "Jokú kiusaki se nin türmistüttä ihmisen ninku tuoki Timón lehmän menéminen (suohon hukkuminen)". Kiusa = huoli, vastus. Bli svimfärdig (vimmelkantig)

 

Tyrmä, meni turmän (lyönnistä tainnoksiin; jos heikkouttaan menee tajuttomaksi, sanotaan: "Meni pikkutaihvassen" tai menéttü).

"Mutta lehmä lüähän türmhän ja meljestä laskethân veri varsin kauhân ja kaukalhôn".

Svimma

 

 

 

Pyörtyä

 

 

 

Tyriä, Tyyrätä Åka nedför en backe med skidor eller kälke
Tysky, Tüskü, "Lapin naisen käsilaukku pikkutavaroita, rahaa, tupakkavehkeitä t.m.s. varten; alaosa poron karvanahkaa, suupuoli verkaa; kiinnitetään suusta kurenauhalla". Enontekiö Kk 1929. Förvaringspåse (handväska)

 

 

Käsilaukku

 

 

Tyttyä, "Teän tüär se küllä tüttüü laattiallaki". Nöjd (bli nöjd) Tyytyväinen
Tytär, "Ei se äiiä elänük´ku kolme kûta ja se sai semmose tavára käthê se tüär" (tyttö, joka oli nainut rikkaan lesken). "Se oli kaks semmosta lapin tüärtä jokka tähän külhän asuit". Kompelusvaara 1931.

Esim: "Oletkos sie akka vai tyär?" (oletko naimisissa vai naimaton).

Flicka

 

 

 

 

Tyttö

 

 

 

 

Tyven, "Toinen tuär tämä´Erkin Kreetu, olí vuoén vanha ku isä´ns hukku, se´olí plankkuja kulúttamassa, ja Vettäsenjokheen hukku, vaikkolí hüvä´uimamies ja niin tüvén suvánto". Kompelusvaara 1939 (1931) Vindstilla

 

 

 

Tyyni

 

 

 

Tyven, Paijunjuuri. "Jos käärme on pistänü elläintä, nin pittää ottaa paiju joká veessä kasvaa, sitä´ tüvéntä müöten, eikä saa veittellä ottaa". Helbrägdarkonst

 

Tyvi, "Tüvi aina pûsta poshon päin" (kodan perään päin, tulisijassa, niinhyvin suojus- kuin polttopuista). Vittanki 12/9 1933. Stam

 

Runko

 

Tyyris Dyr Kallis
Tyyrätä, "Lähémä tüüräähmään tuonne Eevan törhmään, mäén laskhuun, sieltä on erí huilu". Åka nedför en backe med skidor eller kälke
Työ, "Toimi se´on joka´tüön teké, mies pältä kattô" (Sanaparsi).

"Ja tüömies on parémpi joll´on pitkä selkä ja lühüet jalát"

Arbete

 

 

Työ

 

 

Työtupa, "Eräänlainen kouluikäisten lasten asutola, jossa koetetaan saada lapset oppimaan kotiaskareita, käytöstapoja ja ruotsia. "Sitte tuo Piltto...vienü lapsia tüötuále Tärä´nthön". Kompelusvaara 1932 Arbetstuga

Internathus där skolbarnen tvingades att skriva och prata svenska (fick ej använda sitt modersmål)

Työtyri (Kreetan mies-vainajakin oli sanonut): "Em mie tuota Krêtua küll´olis nainu, vanhâ piéttüä, mutta ku se on nin hüvä tüöihminen". Vittanki, Parakka 1932. Arbetsam

 

 

Työteliäs

 

 

Tähdellinen, Tähéllinen, "Tähélinen asiá, matka. "Küllä sielä olí sittenki kranttua, häätüü niin tähélisesti puhúa ja olla". Noggrann

 

Tarkka, Huolellinen

 

Tähti, "Jos jokú semmonen isómpi tähti on joká seuraa kuuta lähélä, nin taijothaan ette sinä´vuona kuolee paljon vaimo ja lapsen saamisheen". Stjärna

Himlatecken bådar dödsfall

Tähti

 

Täi, "Täit väntävä rihman hiüksistä ia vievät kaifhôn" (sanotaan jos lapset eivät anna kammata).

"Piä´pakkasessa, keitä poróssa mutta´elä saata saunan löühlüün", sanó täiki.

"On niin täissä ette täijüttää kaikki paikat, se on oikea täinpesä´".

Löss

 

 

 

 

 

Täi

 

 

 

 

 

Täkimäinen (Likimäinen) Närmast varande Läheinen
Täkkä, "Rasvainen ja paksu kohta lihassa, oik. linnunlihassa alkuaan, nykysin elävälläkin eläimellä. Täkkälihá paksumpi (liha on) ühtä missä".

"Rasvainen liha, etenkin juuri ihon alla oleva". "Jo se on tuo Terésa, hüvässä voimassa".

"Huotero" = vatsanalus, "täkkä" = selkälihá, "pättäkkä = pyrstö´, "marjas" = naaraslohí, "kojama = koiraslohi. Ylitornio N. Valonen, 1950.

Fettrand

 

 

 

 

 

 

 

Rasva

 

 

 

 

 

 

 

Täkkävä, "Luuton liha kuten paisti ja lapa; sell. poronlihaa lappalaiset surestavat syyskesällä ruoakseen". T. I. Itkonen luov. 1952. Enontekiö 1916. Fet köttt.e.x. i steken

 

 

Tällätä, "Se polkumies...sauranpälä...käsin tällä heinät poikkipäin". "...sille oiiasthaa pälüspût ja se tällä ne" (paikoilleen). "Tai tälläthän keppi sihen saurâ vasten ja síhen se varistâ" (pudottaa itsensä).

(Tytöt ovat) "Tällänhekki polstaria ett´on isót rinnat...".

Passa den in

 

 

 

 

Soviita

 

 

 

 

Tämä

"Missän tämänpäivän kürîri?" (sanomalehti "Norrbottens Kuriren").

Den här

 

Se

 

Tännekäsin, "Voj hyvänen aika, ei se ole ennä tännekäsin!". Upprörd utrop
Tärkki verko, "Ku se mennee üli viis kertaa korttelhiin se sén sanóthaan tärkiksi. - Sittä alle se on väljä. Småmaskig nät

 

Tärkkipata, "Seos jolla kovetetaan lankoja tai kangasta. Loimilankojen tärkki on tehty seuravasti:" Pannaan pataan vettä ja suoloia, siihen saippuaruupunen sulamaan. Kun vesi alkaa kuhua, visptaan siihen ruisjauhoja ja keitetään hoikka velli. Nykyisin käytetään nisujauhoja. Tässä seosessa keitetään tärkättäviä lankoja niin kauvon ette ne ovat läpi kastuneet. Jos velli pohjalta sakoo, on sihen lisättävä vettä. Liian sakea tärkki tekee langat kovaksi ja terävämutkaisiksi. Sitte pusértâ pois mutta ei väntä, ja panhan vihit kaikki vihtisauhan rintaisen ia sauva kathon. Ühén vüö palasen sâvat olla. Toisena päivänä sâpi rullata.

Liikaa tärkkiä voi ottaa pois panemalla lankoin ympärille - kudottaessa loimien pääle - kostean vaatteen. Jos on kehno tärkki, se villâ nîet (loimista lähtee nöyhtää) ja menévät poikki loimet. Sillon tehhän ûsi kehno tärkki ja sitä´porstalla hariathân, vävi nîsirtä pummipärheissin ast".

Vaatteita tärkättäessä käytetään perunajauhoja; loimiin ne eivät sovi, sillä niistä tehty tärkki on löyhää ja varisee helposti pois. Kainulasjärvi 11/9 1935.

Hemtillverkat garn och klädesbehandling (förstärkning och impregrering)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törmä, "Mäenkukkula, - nyppylä, mäkirinne. "Ja puhásta laukkâ meni törmän päle" (kummitus). Backe

 

Mäki

 

Tärppä, Kampamainen puuesine jossa naulat muodostavat pykälät. Tärpällä koristetaan rieskoja. Usein tärpän yheydessä on pistelin jolla pistellään reikiä leipään". Muonio kes. 1929. Anordning vid bakning som man sticker hål i degen med.

 

Tärrätä, Paikaltaan siirtymättä, täristä, vapista: "Vinsan venhên vieressä tärräsi ninku valkea nästüki" (Vinsalaisille kuoleman sanoma) Kompelusvaara 3/1 1934. Darra

Syn som bådar dödsfall

 

Vapista, Väristä

 

 

Tärvätä, "Vahingoittaa, Loukata. "No huonoila neuvoila tärvä ittensä" (sanoi poika, kun hirtonuora katkesi). Skadar sig själv

 

Loukata, Vahinko

 

Täysi, "Eevatäti se on täütenäki mennü Hühmälanthoon uihmaan, ja sukálsi sitte, ja pití pölä´tä ette nüt se hukku".

"Jos lokákuu ei näü ennen ku se on täüsi se tullee hüvä´vuosi".

Full 

 

 

Fullmåne

Täysi

 

 

 

Täyttyä, "Mitäs sie nut olét vanha?" - "Hetí täütün seittemänkümmentä" Fyller

 

Täyttää

 

Töisevä, ,"Paljotöinen, vaikea. "Kauhean töisevä prûkata" (viljellä, pajuniitty). Besvärlig

 

Hankala

 

Törkeä, Likainen, Siivoton. "Mutta siel net on törkeät ihmiset Vaskivuoressa" (likaiset, epäsiistit). Täräntö 1930. Smutsiga (dåligt sätt)

 

Sopimaton

 

Törmäpääskynen Backsvala
Töyly Raglar Hoippua, Toikkaroida
Töyrä, "Pienelainen mâtäs. Pieni kumpu, maan kohoama". Täräntö, Kompelusvaara 1930. Mindre markupphöjning

 

Ude, Utthet Fjun i sjöfågel (gör boet med dessa)
Uhata, "...ja ku se (noita, tai joku muukin jolla vain on kyllin väkkevä veri)) uhkâ ni se ühtä tapáhtû" (aivan kuin sanottuna tapahtuu). Hota

Spåmannen förutser eller hotar

Uhata

 

Uhkureikä, "Järven jäässä olevat luonnonsulat avannot, luultavasti vedenalaisten lähteensilmäkkeiden (kaltion) kohdalla". Kolari Sippijärvi 1929 s.k. "Andningshål" i isen, förekommer på vissa sjöar

 

Uhrata, "Jos vain tuo musta lammas säilü vahinnolta ni mie uhrán sen Pikkuitale" (PikkuIita saa sen omaksi nimikokseen). "Tuohon kökikasvimâhan mie olén uhranu aikâ ia vaivoia ja voima ja nüt se on kaikki hukkan mennü". Offrat

 

 

 

Uhrata

 

 

 

Ummiko, "Minúnki muisthôn täl´on ollu ummikhaita ruottalaisia". (Sanoi 87-vuotias Jussa). Masunti 17/8 1936.

"Aivan ummiko norjalainen se olí, mie sille türkütin lappia puhua". Jällivaara Vettäsjärvi 1929.

Kan bara ett språk

 

 

 

Osaa vain yhtä kieltä

 

 

 

Umpinen Snödriva (djupt snö)
Uihkua,, "Ääntä kovaa ja pitkään valittaen, esim. vesilintu. "Kun kâkkuri uihkua...se on huomena saét". Parakka 3/1 1934. Tecken som visar kommande väder

 

Uin Märg Ydin
Ukkonen, "Sinä onki sähköä palion sinä voimassa, sin´on lankhoi jo vetó ja semmonen vaikutus ettei sinä sâ langat siálans olla, vaikkei ilmassa klukhan". Åska

Slår mot ledningarna

 

Pitkänen

 

 

Ukkosenkorento Åskslända
Ulkokullailla, "Ulkokullatut ia sûkristitut on ühéllaisia". "Ulkokullattu se on êssä niin hüvä ette läpi mennê ia takána tâs ensimäienä haukkumassa". Göra sig till (märkvärdig s.k. munkristen)

 

Ulku (Veräjäpuu)

"Kun tuohi on irti, otetaan koivusta parkki, jolla värjäthän nuottia. Leikellään parkki, pannaan pathaan ja keitetään. Siitä tulee punertava väri. Suolaa vähän. Verkko kastetaan pataan, sitten pannaan märkänä tynnyriin läjään. Tynnyi peitetään. Annethaan vuorokauden aika istua. Nostethan ulkuin päälle". Muonio N. Valonen 1950.

Stång

Färgning av not och med hjälp av trädets bark

 

 

 

 

Tanko

 

 

 

 

 

Ulompi, (Noidat) "Ku net on ümpäri käünhêt ulvómpâ, nin se (metsäpalo) sammû justhins sihen...". Spåmannen går runt skogsbranden
Ulvoa, (Tietää kuolemaa). "Jos koira ulvô. Mutta sit´ei olé paskâkhan ainakhan lapin koirista. Ja sieltä mukân tullê (kuoleman sanoma) minne käsin koira kattô". Ylar

Kommer med dödsbud

 

Ulvoa

 

 

Ummehtunnut, "Hirvilä se ummehuttaa vattan jos ei varsin nülje. Se juoksee rapaa onthen ja pillaa lihan siltä, jos on kuula mennü vathan". Möglat, dåligt lukt

Sväller upp och förstör köttet

Paha haju, Homehtua

 

 

Ummensuora, "Suoraan hangessa juokseva ajoporo". Erkki Tiesmaa Yli-Tornio 15/9 1937. Körren som behåller riktningen
Umpisuolasa Saltet täcker köttet
Umikkasaét, "Sumunsekainen hieno vesisade, joka kestää tavallisesti useita päiviä". "Umhun lüöpi, tullê umikkasaet". (Ks. maadukesade). Kolari, Sieppijärvi 1929. Ihållande fin regn

 

 

Umo-oja, "Oja joka kulkee enimmiten maan alla ja vain siellä täälä tulee silmäkkein näkyviin". Enontekiö L. I. Itkonen 1914-26.

"Umpeenkasvanut oja". Vst. umottua. Täräntö Kk 1929.

Bäck som har vuxit igen . Går bitvis under jorden.

 

 

Umottua, "Esim. "Tie on umottunu = mennyt umpeen". Täräntö kes. 1929. Vägen har drivit igen
Umpi, "Justoa ia terni on pahát tekémhän ummele; ja lapsivaimole ei nitä sâ antâ..." Kompelusvaara 1932-34.

"Huonosta ruásta se tullee, jänkkäheinistä ja niin se umpi. Se multa kerran kuoliki lehmä ja sill´olí satákerttu niinkun puu. Se toinenki lehmä tulí mulla, ja sitte oli üksi uurmaakari ja se sanó ette pannas suoloja kantasheen. Kantanen on se mistä se kussee. No se mie freistasin panna, ja sainki väh´än. No se tulíki kohta ette lainehti kaikki laattia".

Får stopp i bl.a. mjölktillföseln

 

Stopp i urinvägarna (botemedel)

 

 

 

 

Umpihousut, "Nykyaikaiset naisten alushousut". "Umpihousut nämä´osto (-housut),...mutta ennen auki takkâ". Täräntö, Isokylä 31/8 1938. Inneslutna trosor

 

Umpijärvi"Pieni järvi - kai oikeammin lampi - josta ei lähde ojaa, jollei ehkä kaivettua niityojaa". Sjö utan till eller från flöden.
Umpinen, "Syvä´upottava lumi". "(Teurastettava poro kaadetaan selälleen lumeen) :"Umpisessa se on nînku hotimissa sînä". Djup ej bärbar snö

 

Umpisolmi, "Se jonka hätü künsilä aváta se´ôn umpisolmi" (Äsken oli juuri selitetty vetosolmesta). Knut som är svår att ta upp
Unennäkijä, "Timó se on unén näkiijä ja Prîtu täti selíttäiä".

"Talvela mie io olén unétannu ette jokú kuolê Timósta ja meiltä; olén nähnü ûhen rakénuksen, ja aina samála rajála, ei se olé jûri valmis".

"Omát minún ennustukset mitä´mie unissa näén: "Jos mie jonku kans olén tekémässä potátimâta tai peltoa, se on sille valmis kuolema". "Tai ios kuká on ûen kehän rakéntannu äkkiä, mutta kattoa ei ole".

Sanndrömmare

 

 

 

 

 

 

Ungelo, "Vesilintu munii uuhun; on pikkukoskelon muotoinen; Muoniossa hyvin harvoin nähty; Luultav. sama k. Unelokoskelo. Muonio kes. 1929. Salskrake (mergus albellus)

 

Uivelo

 

 

Upotta Skaren bär ej även när man går igenom i myren Vajota
Uppo laiska! Genom lat Läpi laiska
Uppi, "Vielä vanhámpaa suolala küpsentämistä olí se ette loovhaan panthiin kuivia suoloja ja niissä istutethiin lihhaa upíssa kaks viikoa, sitte riippumhaan". Täräntö 1939. Saltlake

 

 

Urjata, "Mie se küllä urjasin klasísta, ja Priitutäti uhrasi huutaa, mutta siitäkös net riethaat (välittivät)". Kompelusvaara 1939. Skriker

 

Urpa, "Koiiun urpia se Mina juotti maiiossa" (lapsivaimolle lääkkeeksi) Björkknoppar Nuppu
Urpiainen, Punapää. Gråsiska Urpiainen
Uskoinen, "Monta sitä´on uskontoa mailmassa mutta väräuskoset net on küllä mût eikä mûta tietä olé autukhaksi ku tämä pohiolan kritilisüs". "Mitäs nüt Minastaja ja hänén kûlemisista joká on semmonen taikauskonen ollu elíaikansa". "Samállainen kihkouskonen se on Îsko ollu kokó hänén elä´mänaiian".

"Ühén uskottoman ihmisen elä´mä se on sünti kaikki, tekipä hän hüvvä eli pahhâ se on hänéle sünniksi".

"Se´olí uskotoin kanssa ja petólinen muutenki, ei se taivasta perínü" (Aanuraukka).

 Täräntö 1932.

Olika trosinriktningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utamukka, "Oppimaton poro, jota ruvetaan opettamaan ajokkaaksi". Ylitornio Lohijärvi 1929. Otämjd ren

 

Uu (Sotkanuu) "Ontosta hongasta tehty (vesi) linnun pesimäpöntö". Knipholk
Uuhi, ""Uuhia piethään uséman vuoen, ette kerkiä jonkun kerran kantaa". Täräntö 1939. Fårsort (hona)
Uusikuu, "Jos uusikuu makkaa sellälen ninku lapsen keho ja kiukhat mukát, niin sen kuun aikana tule kovia pakkasia, jos net on püstössä niin tuullee lauha kuun ensipäivinä". Se kommande väder från nymånen
Vaadin, Vaen, "Se on hüvä vasikka vaén joká hukálekki tekkê vastuksen vasíkkansa puolesta". (Jokin naarasporo on) "Maitováiemeksi oikein hüvä´...lüpsüváen" (paljomaitoinen). Mjölkande renko

 

 

Vaksiainen Geting Ampiainen
Vahti, Vahdata, Paimentaa. "Vahtâvat ne nîtä porojaan ette ne´ei pakéne, eikä meneé noriassa tâtsain (Norjan lantalaisten) maile". Vakt

 

Vartio

 

Vahva Tjock Paksu
Vahvana, "Kantava (vaimo)". "Se oli vahvana tuota poikâ". Havande Raskaana, Odottava
Vahinko, "Ku hiri villavâthen süöpi se tullê lamphaissin vahinko, ios pumpulin leikkâ se tullê sille ihmiselle". "Hämä´häkkiä ei sâ tappâ, se tullê vahinko" (muuten). Olycka (bådar olykshändelse eller skada)

 

Vahinko

 

 

Vaidella, Kun kuolhen haamu tulee elävää ihmistä kohti, sanoo tämä: "Mitä´üksi kahélta vaitelê?" (so. henki hengen ja rummiin omaavalta). Täräntö 13/6 1935. Söker (vandrar omkring)

 

 

Vaatia, Hakea

 

 

Vaihettua, "Jäkälämâki se sais vaihettua vähinäki kaks vuotta olla lepämässä". Skifta betesmarker (lägga i träda) Vaihta, Muutaa

 

Vaihetus, "Tuöjn jälkhiin se´oli paijan vaihetus, kuukausiki sitä´piethiin sammaa paitaa, jokú viis kuus viikkoa, niinku Fiinaki". Skifta (kläder)

 

Vaihtaa, "Se tekké jóstaki pûaihnesta, vispilästä tai tuohesta tai rökkülästä ninku lapsen hâmusen, ja vaihtâ sen, mâhiainen, tai pirú itte. Se kerran oli pirú ja hevósenvarrâs, sanó olévansa netti pirún valhêla, istuit rintâ penkilä ja pirú tahto vaihettâ kehtolapsen. No se lapsi aivasti, sillon se hevósenvarrâs sanoki: "Iêsus siunakhôn, iumála auttakhôn lasta!" Sillon pirú ilmotti ittensä, näüttiki ku sûttu:"Auttakhôn se sinúa hevósenvarrâs". Ja hätü mennä pois, vei neuvonsa, sen pökkülän, ei sânut lasta. Byta. Den lede ville byta ut barnet i vaggan

 

 

 

 

 

 

 

Vaihtaa

 

 

 

 

 

 

 

Vaikainen, "Vaikas (lintu), joka noutaa vainajan hengen, tulee jo vähän ennen kuolemaa näkyviin. Tällaisia ennelintuja on mm. sotka. Svappavaara 12/9 1933. Fågel som hämtar den dödes ande

 

Vaikka, "Korvaan muodostuva tahmea aine; käyteeään lääkkeenä. "Vaikka se on hüvä monhen paikhan: Kainalokki ku kîlastuva (hiertyvät), ja päivä ku pannê hûlet, ia monhén paikhan se on korvavaikka" (hyvä). Öronvax (användes som läkemedel)

 

 

Vaikutus, Jälkiseuraus: "Jos on külmä vesí sîtä se tullê se vaikutus ette alkâ suonta vetämhän".  Verkning (följdverkningar)

 

Vaikutus

 

Vaimas, "Vaimas lîkkû, välistä se likku selässä ja jalássa ja silmässä, se tietä omhaisten kuolemâ; jos hûlessa se sanóthân ette kuoliâsta puhhû". Kompelusvaara 1931. Ryckningar i t.e.x. ögat bådar att någon närstående dör

 

Vaimo, "Ja oli nin suléva se vaimoihminen..." "lümpüri se oli Kierunasta se vaimoihminen". Jukkasjärvi 12/9 1933.

"...ne on entiset pirtiivaimot... sitónhêt reiien ümpäri...paulan tai mûn rihman" (synnyttäjälle).

"(Synnytyksen jälkeen) "Varsin se annethan vînarüppö vaimole, karvasta, se käskethän huonon voinin tähén ja poltheita (jälkipolttoja) vasthân".

"Krünipûro se on ennen ollut lapsivaimoile, mannakrünista tai rîskrünistä, ei nitä krüniä palion sîhen aikkân ollu, mûtta ku lapsivaimolen parémpâ ruokâ".

"Lapsivaimon ruokâ vielä sírápista ja juoksetetusta maiiosta ja rusínoista keitettü velli". "Jûsto ja terni on pahát tekémhän ummele; ja lapsivaimole ei nitä sâ antâ eikä lihhâ eikä pâkelsia" (voileivoksia). Kompelusvaara 1932-34.

Hustru, Kvinna

 

 

 

Skötselföreskrifter av modern efter födseln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaimojenpuoli, "Se on pirttiä, joka oli naisten askartelu ja oleskelu - alueena: Uunin vierus ja taustapuoli (syun. lautausloukko).

"Ei näistä nüküaihaisista ennä tiä´onko ne miehenpuolet elí vaimonpuolet, hârat näküvät kaikila kapán alta". Kompelusvaara 1931.

Kvinna (kvinligt kön)

"Kvinnans plats var mellan spisen och köksbänken"

Svårt att könsbestämma

 

Vaimonlaitto. Vaimon ottaminen. "Küllä se taitâ sullaki vaimolaitto olla, ühtä ku kiskoa kivéstä tuohta" (kiusoitteli Iisko 65-vuotiasta leskeä Aaroa). Planer att skaffa sig en fru

 

 

Valkea Eld Tuli
Vantot Vante Lapanen
Vaikka Kanske Ehkä
Vaila Fattas, Saknas Puuttua
Vainaja Salig, Avliden Vainaja
Vainio Äng Niitty
Vainostaa Hunden lufter upp nosen för att känna lukt och vittrar
Vaimonpuoli Kvinnlig (kön) Naispuolinen
Vainio Äng Nitty
Vaipua Tröttna Väsyä, Uupua
Vaipukka Mager ren (Utkörd)
Vaiva Besvärlig Hankala
Vaakara Yngsta barn i familjen Nuorin
Vaaksiainen, "Onnea se titää kun vaksiainen pistää; pittää äimälä tämä pisto poistaa, piirtää matkien kolmek kertaa vastapäivään sen ümpäri, sitten sülkästä keskhen ja sanoa: Otap pois mürkküsti"!

"Kun se ennen puolta päivä pistä nin se´on paha". Muonio Kätkäsuanto 1929.

Geting

 

Spådoms ramsa

 

 

Ampiainen

 

 

 

 

Vaantua, Ylitornio Lohijärvi 1929. Vana (bli van) Tottua
Vakota Försöka övertyga någon
Valakka Vitaktig ren eller dylikt Vaalea
Valkama Båtplats vid stranden
Valkene Dagen börjar gry Sarastus
Valkeapäänä

 

Så hårt storm så att vågens överkant blir vit. Även vithårig.
Valkea Eld Tuli
Valpastua, Hanna: "No se käví tässä, mie olí nukkunu io, se sé mie heräsin ja sârnasimma, ja mie valpastun etté en sitte ennä voinu sâha unta". Blir väckt efter att man somnat och har svårt att somna om

 

Valta, "...koskessa soudetaan lujasti, silloin on perämiehellä parempi valta veneen kuljettaessa (pro: kuljettaessaan venettä) aina toiselle tai toiselle virran suonelle".

"Ja vähän lehtiäki (poro syö), paiiun valtapästä"(enimmäkseen).

"Sîkâ valtapästä tullê" (enimmäkseen nuotalla).

"Se on ollu lintuvalta..." (linnut enemmistönä ruuassa).

"Se (Westergren) on ollu váltaostaia sekä talian ette paistin..." Kainulasjärvi 1932-34.

Makt

Behåller styrförmågan (herraväldet) över båten

 

Renen äter även löv, mestadelen av vide dito.

I huvudsak

 

 

 

Valta

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtapäästä, "Kirunassa net on suomalaiset valtapäästä". Huvudsakligen Pääasiassa
Valtaherra, "Sînä nüt tulit vasta valtaherrat, katto itte tispuki sielä!" (disponentti, isännöitsijä). Maktöverhuvud (Herre som har största makten)

 

Valtajärämä, "Siinä kovalainen nivaa ku se on voimavesi kevälä. Siinä on niin kovat korvat sitte ette püstössä seisoo venet, vaikkei olek ku pikkuniva, mutta küllä siinäki on voimaveelä nousemista itte siihen valtajärämhään". Parakka 1939 (1932). Storselet

 

 

 

Valtakulas, "Hauki se valtakulás riiteli ennen käärhmeen kansa, kumpi heistä maale, kumpi vetheen. Se sanó ette "jos mie maale nousen se küllä joká niemen päästä kalma haisee". No se joutu hään (kulas) väühlään". Storgädda

 

 

 

Valtanainen, "...sannô sen hüänüön toivotuksen se valtanainen" (rva Jacobson-Lilius yleisradiossa). Kompelusvaara 1931. Huvudkvinna (reporter i radion)

 

Valtavalkea, Pääasiallinen valaistus. "Pärés sé oli valtavalkeanna navétassa ia töissä. Ja näütöksissä mutta juhlissa vain talikünttilä..." Kainulasjärvi 30/11 1938. Huvudbelysning

 

 

Valtia, Vallita, pitää halussán, omanaan. (Useita miehiä) syytetään lapsen isyydestä) "Kaikki het olit marsinhet (tytön kanssa) mutta Hükü sé oli sen vâltinu". Jukkasjärvi 14/5 1935. Tagit över

 

 

Valtija, Valtio. "Jos mie halvan pütä (kettuja) se mie häün valtialta hakéa luván jolleki mâ alále.." Parakka 3/1 1934.

"Ja sitte se´oli valtio tullu välhîn (kaivoskauppoihin) ja maksoi puolen ühéksättä miliônâ näistä krûvista. Ja nüt ku ei valtio tehétäkhän nîtä vuositüöitä se hätü kuiten rahán maksâ näile jotka on münhêt". Svappavaara 17/8 1936.

Staten

 

Staten tog över gruvorna

 

 

 

Valtio

 

 

 

 

 

Vamma, Eräänlainen tauti, kohtaa ihmisiä ja eläimiä. "Ja vamman se püörrütti, Jâkon muori" (käänsi takaisin). Jukkasjärvi 12/9 1931.

"...noituvat ne jokku nîtä, hûlet lîkkuva vain ja kattova" (Eräänkin vamman päälä) "Sai peukalon püöritt ümpäri sitä´vammâ ia räknäsi jotáki" (ennenkuin parani). Vittanki 1932-34.

"Mulla oli poikasena vamma reiien tüvéssä. Mie menín Mukále (Mukka, pyörryttäjä). Se´oli mulla nînku kalá ja ihóo färinen. Se otti vettä Mukka ja kastoi sormen vethen ja püöritti sormela sitä´ümpäri. Se meni varsin pois".

"Mutta kun Sakko pääsi kotiin, niin vamma tuli jonkin päivän perästä uudellen. Sakko taas Mukalle, joka pyörsi, samoin tuloksin. Silloin Sakko pani dynamiittia päälle ja sytytti: "Sitä säikhäüvestä (!) se meni pois eik´olé koskhan tullu ennä".

"Üksi kulkevainen Suomen mies se´püörrütti vamman minúlta. Se otti pärhên ia mustan hîlen ia hîlelä kiriotti pärhessen. Sitte sormela püöritti ümpäri sitä´vammâ ia räknäsi iotáki" (paráni se). Kainulasjärvi 1932-34.

"Jos sinä´olét vamma nin älä´üléne mutta aléne". - Sanóthan vammale ja panhan sormela nuoin ümpäri, kolme kertaa".

Skada

 

Helbrägdaren botade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vahinko, Vamma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaná, Jonkin vedessä kulkevan jälkeensä jättämä jälki. "Menne nî hopusti ettei kun vaná iäi". Muonio Kätkäsuanto 1929.

"Sen päälisen kivén alípinta ja alísenkivén päälipinta olí hakáttu kurhuin. Siitä silmästä lähti laitoja kohí niinku vanója, ja niitä aina hakáthiin kuopile, ku ne olít kulúnheet siléäksi" (Mullü kivet).

Streck

 

 

Uthyggna skåror i kvarnstenarna

 

 

Vanginkuljettaja, "Neliäskunta se oli fanninkuliettaia". Fångtransportör (Fjärdingsmannen var fångvakt)
Vanha, (Rippikouluun): "Jokka ei käütü rippilukúa ia vanhaksi olhin, küllä nîtä tietenki halveksithin". "Küllä se tietenki mies hätü vähä´n vanhempi olla ki vaimo".

"Üksi lapín vanha Knûtin Kaisu, se kesälä kokui (!) kataian marjoja..." Jukkasjärvi 14/5-35.

"Üks mies, Pîppolan isäntä vanha, söi ühen rîhen oliet ühtenä talvena". Alatornio Arpela 1929.

Gammal (äldre)

 

 

 

 

Hungersnöd

 

Vanha

 

 

 

 

 

 

Vanhaerkki, "Vanhaerkki" (sanottiin) kun jokú ennen tahto finimästi kiróta". Kolari Sippijärvi 1929. Mildare svordom

 

Vanhajohannes, Vanhajohannes: 8 (10) päivää jälkhiin joháneksen. - Jos ei vanhaaksijohánekseksi (ohrapelto varísta peitä, ni se tullee huono vuosi". Märkesdag för kommande år

 

Vanhakuu, Suolattu kuiva tali; talia ei suolata suolavedessä, vaan niin ette johokin laatikhoon pannaan vuorotellen tali - ja suolakerros; laatikko pidetään uunin päälä, ette tali kuivaa, kuivasta talista keitetään keittoa niinkuin lihasta (talivelli). Verikakkoihin ja veripannukiseen pannaan talia höystöksi". Alatornio kes. 1929. Fett (saltades och torkades)

 

 

 

 

Vantut Vante Lapanen, kinnas
Vanhapoika Ungkarl ca 40-årig Poikamies
Vanhapiika, "Vanhappiat kehúvat että heil ón tavara: Sirppikoukku käessä ja vanha harava.

Palánen on kangasta ja hiukka hamppuia. Sinä ompi vanhanpiian koko tavára.

Vanhanpîan möpelit on ämpäri ja kiulu, vanhan pirtin loukossa oli ravístunnu fiulu.

Vanhanpîan möpelit on kukkaro ja pippu. Vanhanpiian olkapällä kisanpoika kikkü".

"(Vanhatpiiat lähetetään) "Huikkarin pâtissa kurkkiota alle ja vanhâpoika perä´npitäiäksi"(Kurkkio = kova koski Kainuunjoessa, 5 km Parakasta alas). Vittangi, Parakka 1932.

Ogift kvinna (c:a 40 år)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naimaton nainen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanhapohia, Kuun pimeä osa, joka uudenkuun aikana kirkaalla säälä selvästi erottuu: "Jos se (talvikuu) on püstössä ja vanhâpohia näkkü se tullê nöüriäsäitä". Nymånens mörka del visar kommande väder

 

Vanhatuuma, Vanha pituusmitta: Peukalon ensi nivelväli. "Neliä vanhâtatûmâ oli vesirathân akselin se pä..." Tum (gammalt mått: första vecken i tummen visade längdmåttet tum=25.4 mm.) Tuuma

 

Vanhaväki, (Kirkonv.)  "Met menimä kuolheita viemhän se Müllüvuomala jo tulit vasthân vanhâväki Süväioén rienassa surviaiset". Kyrkofolk

 

 

Vanhin, "Helpomalla se vanhin kasvattá kümmenen lasta ku kümmenen lasta hoitâ vanhimpansa".

"Hänée vanhinpansa hänén veit Norhiân pienenä". Kainulasjärvi 1932-34-

Äldst (Föräldrar)

 

Barnet fördes till Norge

 

Vanhempi

 

 

 

Vanhurskas, "Küllä mie vain satan Fransin pittä vanhurskhanna, küllä se on kristtittü. Vanhurskhat on kaikki jotka autuhaks tulévat". Kristen

 

Kristitty

 

Vainaja, "Kuollut ihminen, nimenomaan uskossa kuollut; muu on raukka, samoin kuin eläimet. "...oli...tuonu lapsile äiti vaina" (juustoa). 12/9 1933. Avliden (salig)

 

 

Vainaja

 

 

Vainio, "Talon tai kylän koko viljelysalue yhteensä, talojen ympärillä yhtenäisenä alueena". Pajala, Erkheikki 31/8 1938.

"Kuivalla maala oleva heinämaa (vartakohtana jänkille): "Vainioitten aikana" - (heinänteon aikaan). Jukkasjärvi Kk 1929.

"Jos käki alkukesänä pakka vainihoin, niin se ennusta huonoa vuotta". Alatornio Kes. 1929.

Äng (slåtter)

 

 

 

 

Bådar dåligt år

 

Nitty

 

 

 

 

 

 

Vainu,Vaino "Hirvi eli jäniksen mallin jos  se pölästuu kun se tuulen päälä on, se luöpi umpäri semosen piirin ja otta selvää mikä se on. Vasta kun se vainun sapi se oikenee, mutta jos se tuulen alla on ja saapi vainun ihmisestä se lähte varsin".

"Koiralla on niinku kahéllainen vaino, henkivaino ia jälkivaino".

Villebrådet får lukt av människa

 

 

 

 

Haistaa

 

 

 

 

Vainota, "No ios jotáki niinku pahhá aikô toisele, nînku nüt Einariki vainosi tuota Nanna". Täräntö 1931.

"Ei kûlunut ei vesivainukhan" (ei vihiäkään, kummituksesta, kun mentiin katsomaan). Parakka 3/1 1934.

Önskar någon person motgångar

 

Såg efter vålnader

 

Vaipua, "Myös kun eläin, vieläpä ihminenki vaipuu, kun se niin peräti uupuu ette ei se jaksa mitään tehdä". Enontekiö L. I. Itkonen 1914-26. Tröttna (bli trött)

 

Väsyä, Uupua

 

Vaipukka, "Poro joka on ajettu niin väsyksiin, ette se levonkin jälkeen on vetämään kykenemätön". "Nälkünü hirvaski voi olla vaipukka (laiha). Muonio 15/4 1937. Kraftlös (mager)

 

 

Vaistoa, "Esim; vaistoa vaara; ilma vaistoaa = kirkastuu". Ylitornio Lohijärvi 1929. Skymtar (anar)

Vädret klarnar upp

Vaiti, "Olé vaiti ja veisa!". "Pitkä vaitioló se kankistuttâ kielenki kohta". Var tyst (vara)

Hålla käft

Vaivainen, "Köyhä, kerjäläinen". "Onni se on orvolaki, vaivasellaki jumála". Vanhasta láksystá: "Paian mi annon vaivaselle. Vaivanen mulle kîtoksen anto..."

(Enenmän kuin taikoja metsämiehet) "Net ôn enä´mpi uhria tehnhet näille vaivasille, ette sille osá annethan..."

Medellös (invalid)

 

 

 

 

Vammainen

 

 

 

 

Vaivastua, "Sanóvat ette se tekke keveämän luonnon hevóselle sokkeri, ette se ei niinku vaivasu siitä kovásta ajósta". Tröttna

Socker piggar upp hästen

Vajottaa"Ja sompia tehtü vittasta ettei vaiota". Bär inte. Skidstavens kringla gjordes av vide Upota, Painua, Vajota
Vakainen, "Epävakánen silta; tohtiko aiiâ?

"Küllä se suomenkieli on vakásempi" (kuin ruotsi, puhua, turvallisempi, paremmin osaa). Kompelusvaara 1931.

"Mutta tämä külä´se´on melken vakánen ollu nîstä (etelän) vikátheista" (niitä on tuskin yhtään ollut).

"Loimi eli raanu, vahvaksi kuottu, karvalangoista, loimivüölä ümpäri, soljela kiini. Se on krouvista langasta tiuhtala kuottu kokó levéä 3-4 tuumaa vakasesti" (varmasti). Kompelusvaara 1930.

Pålitlig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luotettava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakinainen, "Vakínhainen käümäpaikka mulla tuo Juhánan tupá". Har som vana

 

Tottunut

 

Vakkakori, "Mie menen Jalmarhiin, nouan vakkakorín. Pärheistä. On se kansiki joskus vakkakoríssa, ja kripá vain aina". Täräntö 1930.

"Pintapuusta valmistetty rasia". Alatornio Arpela 1929.

Flätad handkorg

 

 

 

Vakoa, "Sielä Alákainhûla...se vaóthân joká tünnüri" (onko tervankusi tarkkaan otettu pois).

"Sitte pathaan siitä käsílä, ja vaóthaan vielä kaikki kaulustat ja liittinnit, onko vaatheet vantheissa, ja jos on likápriimuja, niihin hierothaan saipuaa".

"Se kirjassa sanóthan ette aina kun lähtee ajáhman se vakóa visústi ette se fieteri on pohjhaan asti". Täräntö 1939.

Undersöka

 

 

 

 

 

 

Tarkastaa, Tutkia

 

 

 

 

 

 

Vaksi, "Vaksila mie nuorâ olén pühkinü". Vax Vaha
Vaksineeraaja, "Pârmuskat ja tohtorit. Vemperi se´oli ioká käví, mies Paiálasta". Vaccinera

 

Rokottaja, Rokottaa

 

Vala, "No mié en vain panís koiraanikhan valále ette ne ei olé huoranhee, hännästä tempaisin senki takásin". Ed

 

Vala

 

Valaa, "Oléks valánut kûlia io?". "Takássa sítä´valéthin, sulátethîn ia horuskûn sitte plüiiü". Täräntö 1931. Gjuta (blykulor)

 

Valaa

 

Valheus, "Valheuksela ne vievä juokallhet". Osanning Perättömyys, Valhe
Valitsija, "Jos tyttö ei huoli hyvistäkään kotijoista, ja kuitenkin lopuksi saa tyytyä mitättömään, sanotaan: "No lû se tullê lihân valittiialle". Väljer

 

Ordspråk

Valita

 

 

Valjastaa, "Panna neuvot poron pääle". Ylitornio Lohijärvi 1929. Lasta börda på renens rygg Kuormata, Lastata
Valjeta, "Âmu valkenê". Gryning Sarastus
Valkaista, "Kûsiparkki se valkasê nahán, vuán (vuodan) oikhen valkeaksi ia finiksi" (kauniiksi). Jukkasjärvi 14/5 1935.

"Vâtetta tâs, tuota valkasematonta liina tai mitä´oli kotona /osto/ /kuóttu/ valkesemotomista langoista, valkastu kevväilä lumén alla. Mâlis - tai huhtikûssa ku se alkâ suvémhan, se panhân levítethän vâte luméle ja luohân lunta päle, puoli meteriä vahvalta, tai nîn sitte ku se sullâ ja külmettü sielä, se valkenê. Sitte virútethan. Jollekki rihmalet kuivamhân, vielä se valkenê sînäki".

Bleker

 

Blekningskonst

 

 

 

 

 

Valkaista

 

 

 

 

 

 

 

Valkama, "Veneen maihinlaskupaikka". Båtplats (lägerplats för fiskare)
Valkea, "...sitúa valkealla rullalangala pensikhon (manalaiset).

"Valkea kun petäiä" (oli kuolmansairas mies kasvoiltaan). Svappavaara 12/9 1933.

""...ku oli piméä âmu. Êläkäüpä vei soittoa (páresoihtua, ruumiin) kantaiain êssä...mûtta ei valkealla päivällä soittoa...". Täräntö Kainulasjärvi 13/6 1935.

Vit

Snöra fast med en vit tråd vålnaderna

 

Fackelbärare gick före kistan

 

 

Valkoinen

 

 

 

 

 

 

Valkea, "Pitäs tehä´valkea". Muonio, Kätkäsuanto kes. 1929. Eld (göra upp eld) Tuli
Valkeakoskelo Storskrake Isokoskelo
Valkeasiipi,Kolså,  "Se on isó lintu. Sillä on siiven mukát valkeat ja koirhâla musta höühen ja nokán pä punánen. Nâras harmaia ja sîven mukát valkeat. Lihá on enämpi väkevä". Svärta

 

 

Pilkkasiipi

 

 

Valkko, "Sanotaan valkean tai vaaleankin poron olevan huonompi kestämään kuin tumma, varsinkin kevätvoimattomuuden aikana". Vit eller vitspräcklig ren

Mindre uthållig som dragren

Vallapihka, "Pehmeä kuusen pihka, juuri tihkuva, tuoreesta haavasta. Vallapihka valóa pilkasta parkin pälle, fini, kaikhîn pehmein, ei sitä´sâta purra" "Käytetään pihkavoiteen ja - laastarin valmistukseen (ploosteriksi ja keitethäänki)". Grankåda

Användes bl.a. som läkemedel (plåster)

 

 

Vallaton, "Jos vaimo vallat ottâ, se sanóthân " housut ottanhên mieheltä, aivan vallaton mies". Toffelhjälte

 

Vallihaukka, "Valli- ja tunturihaukka, sinertävä sölän päältä. Piekana vähän isompi". Enontekiö Hetta 1929. Vråk

 

Valma, "Ohut, poimiinen ja pehmeä nahka eläimen jalantyvien välissä". Kolari Sieppijärvi 1929. Tunn skinn på insidan av benet stomme på djuren
Valota, "Ja jokú (maahiainen) kerran navétan alta kansa valittanu ette "kusi vaoâ heä´n pöüän päle". No se oli hätünü sîrtä navetan". Masunti 17/8 1936. Rinner

Vålnaderna klagade och ladugården måste flyttas

Vankka Tjock Paksu
Vankko, Yhtenäinen joukko, läjä. (Selma näki päätömiä manalaisia): "Nîn tuli nînku pilvi minúa vasthan niinku musta pimeä vankko matálalla mâssa". Kompelusvaara 3/1 -34. Hop

Ser vålnader komma emot

 

Joukko

 

 

Vannoa (Kiehki-noita kehotti Ollia noidaksi pyrkijää, sanoutumaan irti Jumalasta, raamattua polkien) "Jos vannot sen et minhên küttiä tarvitte" (vaan osaat lentäkin). Gå i ed

 

 

Vanne, "Jos se iässä on nürkkä (pilvi) ja länthen loiva se tullee alhalta tuuli". "Mutta pohjasesta jos toisin käsin menevä pilvivanthet, ku se vanttaa taivas, raitoo" Vädertecken

 

 

Vala

 

 

Vapa, Ohut seiväs. (Verkkorakon päisä) "Vavát sitte ensimäisessä ja vîmisessä avénossa, pohiassa, ia nîssä verkko mukásta kîni". (Launi tehdään) "Mathele vapá pohihan kîni, sîhen süöttärihma ia..."

"Haukia nîtä vavoila püthään, se rantoia müöten uipi. Neliän mêterin pitúkainen vapá koiiua, raitâ eli hâpâ. Sîhen panhân lanka pähän, tapsiksi sanóthân, 3 ja 4 sültä. ½ künärän pähän sîtä vaván pästä reifîn panhân koiiuhârukka ja kierethän sen ümpäri 8 mêteriä reiviä, halásthân sitä hârukan pätä ja sitä löüsäle se reivi ette se juoksê sitte ku kalá süö. Puoli künärä pohiasta ülös, jänkkärannoile eli mihin sen vávan". Jellivaara, Vettaäsjärvi 1939 (1931).

"Verkoilla ne kyllä pyytää talvella jään alta siikakalaa. Useampi avento peräkkäin. Verkko jään alle. Salko (saukko), jolla "uitetaan". "Vapa", johon verkko kiinnitetään, kumpaankin päähän". Muonio N. Valonen, 1950.

Smalare lång stång som man tex. fäster nätbörjan i.

 

 

Gäddfångst anordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vappaisti Du får vara här utan rädsla
Vapalintu, "Vapálintu se panhân pitkän vaván pähän, pitkä keppi pohiân ja toinen pä linnun rintapästä läpi...". "Tai vapálauvan pälä linnut vaván pässä aina, kullaki hänén reikänsä ja lauvan toisessa pässä ripparihma ja kivi. Vissiä sorttia nîtä on jotka tulévat vaphoin istumhan: Kolså, merilintu, alli, kappa ja tukkasortti ja sitte vielä isó valkea lehmäkóskelo ja sotka". Vettar.

Lockfåglar gjorda av trä användes vid sjöfågeljakt på våren

 

 

 

Vapaus, "Mie oon käsittäny vaphauen jo kolmekkymmentä vuotta sitte" (tullut uskovaiseksi). Ylitornio kes 1924. Frihet (blivit troende)

 

Vapaus

 

Vappu, "Jos vapun päivänä on pohianen se tullê huono lüpsükesä´". Valborgsmässoafton

Klimattecken

Vappu

 

Vapriiki, "Net vain on faprîkit net püssüfaprîkit ioissa nuoita haulia (haulikoita) ia mauseria on tahtü". "Kûlia sâpi kivärhin haprîkistaki...". Vittanki 1932-34. Fabrik

Vapenfabrik

 

Tehdas

 

 

Vapeila Nät hängda på tork Kuivata verkkoia
Vara, "Rautavara on semmonen, että sillä piirthään hirtheen se priimu, ne priimut, kaks, joita müön vará, se naaras, hakáthaan kirfheelä, ensim pük´älthään pitkin päin ja sitte vasta kesken kautta, samála kehä´kirfheelä". Verktyg som användes vid timmring med vilken man ristar spår.

 

 

Varraa, "Met söime sitä´varraa ette met sitte lähémä kotía". Tillräckligt (försåg sig) Riittävä
Varaantua, Päästä varoihinsa. "Ku mie tässä vielä vähä´n varrainun ni mie sen ku aielen sinísillä suittila".

"Varákhailla vaskisâvit"

"Se olí varámies, vaikka se jätkänä kulki, sill´olí kalúa joká sortista"

Få mera råd (bemedlad)

 

 

 

Varakas,Rikkaus, Runsaus

 

 

 

Varahärkä, "Poro joka irtaimena juosten kulkee raitojen lähettyvillä ja valjastetaan vuorostaan raitohäräksi, kun entinen väsyy; tavallisesti varahärkiä ajetaan, laidistetaan, tokkana so. laumana raitojen edellä, mutta jotkut aina juoksevat omaa tietäntä raitojen sivuilla". Vittanki 12/9 1933. Dragren (som hålles i reserv vid raiden)

 

 

 

Porohärkä

 

 

 

 

Varas, "se oli uksi lapinpolisi ottamassa pislakhin nitä sen varaskurenoita" (Heikin varastamia poronruumita).

(Noita pidättää varkaan) "Se tuo oliki nii hillimätöin tuo pîka ette meni ja otti ühén pellavaknipun (Saitta-Jaakon markkina) - kuorman pältä. Se jäiki sîhen kîni, ei pässü paikalta mihínkhän, ja sill´olí vielä pärés soitto toisessa käéssä. Kohta poltti käténsä, mutta se tullê sitte Saittajâko porthaile ja sannô: "Mitäs sielä seisot?" "Mené pois sîtä mutta älä toisti mené koskemhan Saittaiâkon neovhoin!" (tavaroihin). Sillä se päsi pîka irti sîtä".

"Varkhâlle ennen annettu raipat selkhän, pôlhân nostettu ettei iûri jalát mâhan koske". Masunti 17/8 1936.

"Venäläinen kulki tietä müön ja hûsi toisele: "Mitä sie kannat" (oli varrâs se toinen). Sanó hän "Ette kantâ jänístä". No mustapa se on veikkosen. Varrâs sanó ette "palómaita männun veikkosen". No sorkappa sill´on veikkosen. Käpüteitä käünün veikkosen - en mie muista ette olís enä´mpä". Täräntö E. Tiesmaa kes. 1935.

Tjuv (Rentjuv)

 

 

Spåmannen håller fast tjuven

 

 

 

 

 

Spöstraff för tjuv

 

 

Rysk vandringsman

 

 

 

Varas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varashevonen, "Varáshevósella kallokat ialássa".

 

Hästtjuv

Satte skinnskor på hästens hovar

Vaarila (Pitänü) Hålla reda på
Varata, Varoittaa. "Ja marhiân lätiessä äiti varánu siunâmhan mât ja mäthät ettei kärmet pistä". "Varási minúa ette ei mennä".

"Petti vainale sitte tuli Anteruksen Jussa (vainaja) tuohukselle varrâmhan ette antâ hälle rauhan. Hän olí pilkanu ennen". Vittangi, Parakka 1932.

Varna

Välsignade bärplockaren

 

Den avlidne uppenbarade sig

 

Vaaroittaa

 

 

 

 

Varota, "Misson kuoppa siin on rauvat, misson reikä siin on ansa, niin se varási hänén poikka jänis".

"Lappalainen varótti Jussa-Pekka samásta kohtalosta ku hänélä ittelä oli ollu ette Ruosni raukka sen mürkütti". Kainulasjärvi 30/11 1938.

Varna

 

Blivit förgiftad

 

Varoita

 

 

 

Varpa, "Koiiu on varvala ku se on varistanu lehtensä". "Mettä oli vielä varvala" (keväällä lehdetön). Löven har fallit från träden

 

Varpaankurkku, "Varphânkurkku katkenu, sîhen panthân tervâ ia villalanka solmethân ûmpäri". Tåfäste

Botemedel (behandling)

Varppeet, Veneen varalaidat; pidetään koskissa ja nenävarphet. Ne on varana ku kovhin koskhin tulhan". "Varphêt samánarfhósesta pûsta ku laiiat, ette âllon vain suoiâ, sen irtivên". "Sisäpuolelta ne tartutethan parthassen pienilä nauloila". Jukkasjärvi 14/5 1935. Extra sidoskydd för båten vid färd i starka forsar

 

 

 

Varpu, "Lehtikimppu se heitethään karsinhaan hajále, sitten otéthaan varvut pois". Ris (Lövris)

 

Varpu, Risu

 

Varaus, "Ei saa sormela viisata kaarta, se mätä´nee sormi. Se olí varáus". Kompelusvaara 1939 (1930). Ej teckna med fingret på kartan (fingret kunde ruttna)

 

Variksenmarja, "Kullä niitä kläpít süövät". Kråkbär
Varistaa Tappa Pudottaa
Varjella Skydda ,Välsigna Suojata, Suojella, Siunata
Varkaisin Göra något hemligt Salaa
Varmahtaa Bli skrämd Pelästyttää, Säikähtää
Varmistaa Ge sitt stöd, Stödja Tukea, Kannattaa
Varsi, Joen varrela. Bäckmynning
Varsin, "Nee olit ennen usiamman viikon. Jokka pisimphään pyysi, tuli heti jäiden sulattus, ja viipyi heinäntekoon saakka. Varsin jo heinänteon jälkeen heti takaisin järvelle".(kop. nuotta). Muonio N. Valonen, 1950. Genast

Började att dra not så fort isen släppte

 

Heti 

 

 

 

Vartalo, "Ei muota murkinaksi eikä varsi vâtheksi". "Se ei pelkkä kauneus köyhää elätä". Figur, Gestalt

 

Vartalo

 

Vartia, "Kuolheila on haltiat ja puila vartiat, sano äiiäfari". Skyddshelgon Suojeluspyyimys
Vartijaenkeli, "Sen jälkhên (mukaan) ku heä´n vartiaenkelit lähénevät heitä niin sen verran ikä´lühénê". Skyddsängel

 

Suojelusenkeli

 

Varustaa, "Ottaa pannu mukaan"! Förse sig med Varustaa
Vasikoitsema-aika, "Tavallisesti toukokuu. Erkkin päivän (18/5) kahta puolta se on kihkein vasíkoittemus aika. Ennen on paimenetto hirfhât erínänsä vâemista vasíkoittema-aikana. Renens kalvningstid

 

 

Vasiten Med flit, För skojs skull Tahallaan
Vasittu, "Tuola Kainulasjärvessäki on juuri vasittu äijä joká niitä ilmoja tietää kattoa". Särskild, Speciell

Väderspåman

Erityinen

 

Vaski, "Mutta malmi se vielä vuoressa on, vaskia ia...mutta se´ei ennen olé sâtettu kultâ vaskesta eróttâ". "Tässä Krûivârassa aivan vaski". "Sitte Särkirovássa vaskimalmia".

"Sielä Vittankiijovéssa üksi vaskipaikka (ollut n. 20-30 v. sitten) ja Leppäkoskessa (15 km Jukkasjärven kirkolta koilliseen) sulátettu, semmoiset hütät (ollet).

Vielä muita vaskipaikkoja: Kuokkal-niminen tunturi Tornionjärven ylipääsä, Kopparåsenin aseman kohdalla; siellä on 20-30 v. sitten suoritettu koekaivauksia, muutei varsinaiseen kaivostyöhön ole ryhdytty".

"Sjangeli-niminen tunturi 3 pel. Torniojärvestä lounaiseen, lähellä Norjan rajaa; siellä on suoritettu kaivauksia aina v:sta 1696 mailmansodan aikoihin, ei kuitenkaan yhtämittaisesti vaan ajoittain ja useampain yrittäjäin toimesta; nykyisin kaivosalue kuuluu valtiolle ja odottaa lähinnä parempia kulkuyhteyksiä. Samoin odottavat aikaansa Vaskivuoren kaivosalueet (ks. t.) 

"Vaskiraiiot menévät talvela sanóthin, vîskümmentä hevósta se´olí Pûlâkila, se hûthin aina, vaikka rauta se´olí jotá Köngäshen viethîn. Paikan tähén net vain hûthin".Svappavaara Masunti 17/8 1936.

Koppar

 

 

Kopparfyndigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 st polska hästar fraktade malmen till Kengis

Kupari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaskikaltti, "Kappale vaskea josta sulattimossa on saanut määrätyn kóon. "Ei olé vaskikalttia vietü Köngäshen, Enganthîn (on viety). Ks. kaltti. "Vaskikaltit Luongasjokéa Tôrnihôn (-jokkeen) ja Tôrniota álle Hâparannale, Salmele laivat tulhêt vasthân". Kopparstycken

Frakt sätt av malm från gruvan

 

 

Vaskikello, "Vaskikelloksi nimitettu uksi muori Männikössä (kielevä), ku se´olí sieltä" (Vaskivuoresta kotoisin). Kompelusvaara 29/7 1937. Kopparkälla

Svappavaara = Vaskivuori

Vastahako, "Ku teräásheela loukkaa haavan ni samála asheela häätüü kivút ottaa, painaa ja lukéa vastahaón kümmenheen, kolme kertaa". Botemedel (helbrägdar konst)

Även motvilja

Vastaleinen Uppförsbacke Ylämäki
Vastapäivä (Sananlaskun) "Se künsikhön iollón´rupi". Motsols
Vastata, Kaikua. "Ku on niin káiea ilma, ette vârat vastâvat ku hûta tai veisâ, nin se titä satteita".

"Ku on rakhaus keskenens ollu ja tullê heitto, se järkhen vastâ, herhmoin koskê se".

Svarar. När ekot svara när man ropar så blir det regn.

 

 

Vastata

 

 

 

Vatkata, Viskata"Se oli entisenaikhainen muistelus ette se´olí üksi mies tuohuksella, mie uskon sé olí tuola Tôrnioijoéla ja se olí sitte kirkkomâ vieressä, rannala, ja se´olí sieltä hokémus sitte ja hûtanu ette "jokó ma vatkân jokó ma vatkân?" Toinen tuskaintu ku se tuota hokí rannasa eikä lakánu. Ja se sanó sitte hän ette:"No vatkâ ios sen päitä vatkaisit!" Ja sillon sé olí alkanu ihmisen päkalloia lentelemhän venhêssen". Täräntö 1930. Kasta

De underjordiska kastade dödsskallar till båten

 

 

 

 

Heitää

 

 

 

 

 

 

Vatsa, Käytetään veresäilytys-astiana. (Heti teurastuksen jälkeen) "Luméla hieruthan vattat, krüniluméssa potkithan, ja sitte haileassa vêssä pesthän, ei kûmassa, se mennê tülhün (käpristyy) ja pallâ mûtoin. Paikala se pesthän, ei sâ istua raponensa. Sitte kâthan veri sisále, mâla varsin (heti).

Kahén külkilûn rakhun panhan ko´üksin ôn, ia toisela keéla piätethän alta. Sitte kurkula sióthan kîni tai langala, tikku pistethän vattan sûhun läpi ia sen ümpäri sióthan. Sitte kuivahan ulós, külmettymään orthen, katólen (!) krekuile. Vaikka kesä´n sâ olla, mutta saét ei sâ vain kastela, hurstisäkílä peitethän, ja raiskoilta (tuholinnuilta) verikuila. Suolatta vain. Kuivâ se nîn sîvosta ja ôrninkhin, kuivâ ja sulâ aina". Jukkasjärvi 14/5 1935.

Mage (renmagen användes som blodbehållare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maha, Vatsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatsakuu, Vattakû. Vatsapaita: "Ku se on liháva sâpi sîtä rasúata, süöähän se titenki, makkaroitaki tehhãn". Magsäckshinnan

 

Eläimen mahalaukkua ympäröivä rasvakerros

 

Vatsanpolte, "Ja sitä´(kuumaa lautasta) polthêssenki on käütettü, vattanpolthêssen". "Tuskittain se vattanpolte on". Kompelusvaara 1932-34. Maginfektion

 

 

Vatsapuu, "Vatsan alta kulkeva poronvaljoiden osa, johon vuotturaiippa kiinnittyy. V. on useimmiten täytetty pehmikkeelä hankauksen lievutinuseksi". "Liekka se porón vattapû" (johon poron vetohihna on kiinnitetty). Enontekiö 15/9 1937. Del till dragsele under renens mage

 

 

 

Vatsaremmi, Hevosen valjaita: "Ennen piettü vattan alta vattavüö, vattaremmi". Kainulasjärvi 31/10 1938. Magrem som tillhörde hästens dragsele

 

Vattanahka, "Koira laukko meän jalkain välhiin, ja Iikka päästi niin kolon mölään, ja mie nauron niin että muula oli vattanahka kipeänä vielä monta päivää". Magskinn

 

 

Vattapaita Hinnan runt tarmarna (magsäcken)
Vatukka Åkerbär Mesimarja
Vaara, "Korkea metsäinen maa, kuin tunturi pienoiskoossa, usein paljaslakinen, melkein aina joltakin puoleltaan louhikko rinteinen". Berg

 

Vuori (metsänpeittämä)

 

Vaarin, "Mie olén pitä´nü vaarin, minne päin net on menheet". Hållit reda på
Vaate Kläder, tyg Vaatteet, Kangas
Vaukka, Onomaton, Viuhkaa. Arvoitus. "Kesä´n pannê viuhkâ vaukkâ, talven aitassa makkâ? (Vikáte). Ordspråk

 

Vaulsmakkara, Vaulomakkara. "Eläimen ohuihin suoliin, vauloihin, tehty verimakkara. Nimitys käytetty erotukseksi pylsyistä; (vaulomakkara on aivan sama kuin tav. makkara). Korpilompolo kes. 1929. Blodkorv gjort i tunntarmar

 

 

Vaunutie, "Entisen Masunnin pruukin käydessä raivattu kesätie, Masunnilta Torniojokeen. Köngäshên nitä´on kulietettu (rautoja). Se on ollut tieki nîllä, vis neliänestä (12,5 km), poikki Tornihôn, vaunutieksi käskettü, sillat sînä ia, nîn ette sâtethin aiiâ levät, vuomat ainaki välíssä". Masunti 17/8 1936. Vagnväg (transport av järntackor)

 

 

 

 

Vave, Vapheila. "Rannalle pystytetyt telineet, joille verkot ripustetaan kuivamaan". Kolari Sieppijärvi 1929. Torkställning för nät

 (Störar gjorda av björk sattes upp i rad)

Vedenämmä, "Iiskon isä oli kerran Pesosenjoen myllyllä käymässä. Oli kesäyö ja aivan valoisa. Joesta myllyn takaa nousi pitkähiuksinen nainen, tuli myllynmiehen luo ja alkoi hyväillä ja tahtoi tämän naimaan itseään. Mies ihmetteli, oli hyvillään, mutta kammostui ja pakeni (vrt. vedenhalti, emo.) Kainulasjärvi 31/10 1938. Sjöjungfru (näcken)

 

 

 

 

Vedättää, "Rautiot nolí vasítut püssürautiot, joila käüthiin veä´ttämässä püssüt, se suurenthiin luojirreikää; sanóthin sitä´perkaamiseksiki". Täräntö 1939 (1931). Borra upp bössan

 

 

Veikka, "Lyöda veikkaa" (vetoa). Kolari Sieppijärvi 1929. Slå vad Vedonlyönti
Veikki, Kylännimi. Veikin asutuksesta kertoo Antti: "Pirttivuopio se on oikea hänén niménsä Veikin. Ruottalainen se´on ollu Iellivârasta Veikin Nilsi, ja Jussa  ia Marttîni ja Heikki (Nilsin veljet) iotka nîtten isä tuoi Kalávuopihoin ja itte meni keinhonsa. Marttînin se viei Tsoutsasjärfhen ja Heikki on jänü Iellivâhrân. Küllä se titenki on neliäs polvi matkassa (nyt elämässä). Mû kansa se on  lapín lähtöä..

Ja se´oli se Nilsi nainu ruottalaisen ämmän iolla´oli kolme lasta. Ja net tulhin hourupäiseksi kaikki, ja kuolhin. Täüsiksi ne vain tulhin" (etivät kyllä tulla täysikasvuisiksi). Toinen velí vain, sillä olí lapsia, vishin neliä.  Ja ne poiát nainhet ia nîtten poikain tüttärillä io lapset, râfhakki, mutámat Killimessa ia mutámat Kierunassa ia mutámat Nikkahéssa ja.

 Sînäki Vuopiossaki (Pirtivuopiossa)  ku  kaivethin venhen täüsittäin (pyydettiin kalaa), ku ensin sâthin neuvot. Ja sitte sîtä pästhin (alkuun), ruokithin lappalaisile lehmiä ia nîstä sâthin vasíkoita, ja nîn tulhin lopúksi nîn isót kariat ette montakümmentä lehmä kummalakin" (veljellä oli). Puoltsa 12/9 1933.

Pirtivuopio (lite om dess historia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veikkonen, "Älä veikkosen henki sinne mene"! (Voi hyvänen aika!) Förstärkningsord
Veres Färsk Tuore
Veisaaja, ("Ruumista kuolinhuoneesta rüheen kanettaessa ja samoin hautaussaattoon asetuttaessa piti olla veisaiat eli lukkarit, miehet, kaks aina, raskas se on üksin").

"Se on joukhaisen veisusta tullut kristitüksiki ihmisiä" (saanut herätyksen joutsenen laulusta). "Se´olí ollu nînku enkelitten ãni". Parakka 3/1 1934.

Sångare som sjöng psalmer  

 

 

Blev troende efter att de hört svanornas sång

 

Laulaja

 

 

 

 

 

Veitalisporo, Irtaalleen laskettu poro. "Veitalisporoja on lakattu hoitamasta kevälä". Muonio 15/9 1937. Lössläppt ren

 

Veisto, Veistää. Muovata kirveelä puuta halutun muotoiseksi. (Tynnyrin laitoja tehtäessä) "Se on vasittu laiianveistopölkkü iossa veistethän...lalvan puolesta se aléthan veistämhän, sîtä päin josta on rauta halássu...summila se kouru veistethän". Kainulasjärvi 11/9 1935. Timmermannen gör spår i timret med yxa

Tillverkning av sidobräder till tunna

 

 

Veitalla Renarna springer i frihet utan kontroll
Veitti, "Usein kotitekoa, terät lannan rautiolta ostetut. Yhdysosana: "Iso- ja pikkuveitti" jotka molemmat riippuvat miesten vyössä, iso jopa 50 cm kin pitkä, teurastusveitti; Pieni, tavallisen puukon mittainen, syömä ja työveitti Kniv

 

 

 

Veitsi, Puuko

 

 

 

Veivikkä, Enontekiö L. I. Itkonen 1914-26. Forell Purotaimen
Veivitahko, Kammista väänettävät. "Jos häätüü veivitahkhoon viä´vikáthêen tai mûn se laskethan". Slip som vevades för hand

 

Velho, "No velho kokónansa olis semmonen noita ku Môses oli".  "No io sau velhoo  sûreen hirven...

""Neon velhot jättiläismiehet, ei net otá pieniä miehiä Kierúnhaan" (poliisiksi). Täräntö 1939  (1930).

" Ja niitä on niinki velhoja käärmheitä, tuoki Keskitalón Juhá vaina olí nähnü ku se olí Kurkkionsiuvussa ongela Erkin kansa, monta puun välíä olí ollu ja ei toista päätä näkünü. Sitä´jos aikoo tappaa, sen häätüü ampua, muuten se raaolansa roiskii ihmisen, kostaa. Üksi se´olí puuhun kiivenü üksi mies ja sieltä ampunu. Ja niin olí roiskinu ette parkin monésta puusta irti". Kompelusvaara 1939 (ker. 1931).

Enorm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velli, Ruokalaji: "Veteen tai maitoon jauhoista, suoloista ja erilaisista höystöistä keitetty sakealainen keitto; lapin eli lihavelliin pannaan lihaa - mieluimmin kuivaalihaa - ja riisi- tai kauraryynejä, joku panee perunoitakin; ryynivelli on erilaisista suurimoista maitoon keitetty (usein höystöksi rusinoita ja sokeria tai siireppia; sellaisena se on tavallisin pitruoka". Vittanki 12/9 1933.

"Keittoruoka; valmistetaan  arkisin vedestä, jauhoista ja suolasta 1. Pyhäisinä tai muutenkin puuttettomina aikoina maidosta ". Tai piimästä. Höysteksi käytetään lihaa /kalaa /luita tms. Esim. luuvelli: "Ja luutaki keitimä nîn kauvoin ette kulúthin liemen päälä niinku kût (rasvat). Silin läpí láskethin liemen, ja sîhen vähä´n ohrajauhoia ja jos oli maitoa. Se olí lûvelli sitte".

"Tämä oli huonojen vuosien ruokaa, samoin seuraavalla tavalla valmistettu: "Nauhrîn kâlet hakkelimma fîniksi ia keitimä pehmeäksi, sîtä valótettu kuivaksi ettei vesínoppâ, sitte hakélthin. Sitte sîhen maitoa tai pîmää seuhran, se oli sitte kasthêna nîle huonoile leivile". "Ja juomu olí vielä parémi".

"Mäkäröitä ko´olí tullu vellikattilhan, varsin (heti) oli velli ninku rouko (välly)...makéat net on mutta vaivaset velli kumppanit". Parakka 12/9 1933.

Soppa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nödårs mat

 

 

 

 

 

 

 

Keitto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veltata, "Noin 100 v. sitten vielä maa käänettiin vain lapiolla. Sitten tuli puuveltta, sitten sahra, sitten veltta, sitten osto-aura eli pluuvi, n. 20 v. sitten". Erheikki 31/8 1938. Plöja

 

 

Kyntää

 

 

Venepuu, "Veneen rakennusaineeksi käytetty puu. Honka ei halkeimiensa tähden kelpaa. Ja hâvassa tahtô olla aina onsi. Mäntüpû se´ei lahó nîn pahón ku kûsi, mutta kûsi se´on kevéä". "Emäksi iso mänty, laidoiksi pitkiä, rakaisia, oksattomia, terävälatvaisia mäntyjä". Kainulasjärvi 30/9 1938. Båtträ (träslag som det var bäst att göra båten av)

(Här finns en fullständig beskrivning på båttillverkning i mikrofilmen)

 

Vene

 

 

 

 

Venkoilla, Mutkistella, Kieroilla, Vilpistellä. "Älä venkoile!" Ku jonku asíán kans, ei sanós suohrânsa. Kompelusvara 30/8 1937. Slingrar sig (säger ej rakt ut)

 

Vennu Töjs ut
Ventää, Härkä vennethän esimerkiksi süsküllä.

"Taloleiset tav. syksyllä saathaan veto- ja ajohärrät kesomaks ko net ventävät niitä". "Kun on lunta tullu niin vahvaksi, ette porot pysyvät kiellerossá niin ventämä yhtenssä "härkätokka". Enontekiö L. I. Itkonen !914-26. (-30).

Binda fast ett djur tex. till bete

Drag och körselhärkarna tämjdes först genom att de hölls fastbundna

 

 

Venyä Töjas ut
Venyä, "Vasikka alkaa venümhän, ku se on nuoska ja makaa ja ei juo".

"Venyminen on jonkinlainen vasikantauti: Eläin ei kasva eikä voimistu, ei jaksa nousta jaloilleen ja riutuu lopulta kuoliaaksi. Varokeinona venymistä vastaan pidetään kastamista: "Ku vasíkkâ aléthii iuothan se pûkupista ensi kerran pití antâ maitoa. Sitte lüöthin kolmek kertâ päähän, sillä kupíla". Kompelusvaara 3/1 1934.

Drar sig (kommer ej upp)

 

Nyfödd kalv kommer sig inte på benen (botemedel)

 

 

 

Venäjänlehti Tuggtobak Puretubakka
Veres, "Ei voita ennen saatu joka aterialla. Sillon ku kirnuthiin, se emäntä jako aina verestä voita jokhaiselle leivän pääle, ja verestä kirnupiimää". "Muuten sitä sai vain maitovellin kansa, ja kakkojen kastheena, ja mettässä joka ruan kansa, ja pühäaamuna, sillon se oliki maitovelli". Kompelusvaara 1939 (1931) Färsk

Smörkärning

Smör fick man bara vid speciella tillfällen

 

 

Tuore, Uusi

 

 

 

 

Veres jälki Färska spår Tuoreet
Veri, "Poron veri käytetään tarkoin ruuaksi: "Verén tehhän makkaroiksi, tai verileiviksi..." (Ks. kakko). Sen voi käyttää joko tuoreeltaan tai jäädytettynä verivatsassa. Vatta (rapamaha) se käänthän nurin ia sîhen panhan veri. Silloin se panhan külmettümhän, langala tai tikula kîni. Se on sitte verívatta"

"Tai, jos edellämainittu, jäätynyt verivatsa vielä kuivataan. Se (veri) mikä´kuivathan sîhen panhan vähä´n suolâ. (Tarvittaessa se jauhetaan): "Tehhään vên kans taikinaksi ja sitte kakoiksi, ja veríplättiä tehhään. Porónveréstä ia jauhosta koirale velliä keitethän...". "(Teurastettaessa) verí kokkoitû sinne tühiään onthên jossa süän on". Jukkasjärvi kes. 1929. Vittanki 1932-34.

"Veren säilyttäminen: "Poron (ja myöskin lehmän) veri jäädytetään ulkona jossakin astiassa; näin se säilyy koko talven". Muonio kes. 1929.

"Ja veri püssäintü ku lukkê isä´meiiän kolhmen kerthan". (veri lakkaa juoksemasta haavasta). Svappavaara 12/9 1933.

"Noidan voima on oikeastaan hänen veressään: "Jos sillä on semmonen luononomásûs veréssä nin se on veri sillä ninku mürkkü (väkevä). Ku se sûttûki toiselé ni se nousê sillä veri kováksi..." Eikä tarvitse siihen olla noitakaan, vaan sen voi tehdä kuka tahansa väkeväverinen ihminen". Parakka 3/1 1934.

Blod (all blod togs till vara)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blodstämmning

 

 

Spåmannens (kvinnans) kraft fanns i blodet

 

Veri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verenpysetytäiä,"Mieshenkilö, joka voi seisottaa verentulon: "Erkki se täälä on´parásta, ja Îsko se kansa on sitä tehnü, ja Koiiulehón Pekkâ se kansa sârnathan (muistellan). Täräntö 1931.  Blodstämmare

 

 

Verikakko,, "Vereen sekotetaan kuuta ja sotketaan jauhoja, niin ette tulee kovakko taikina; tehdään pieniä kakkuja, jotka keitetään". Jukkasjärvi kes. 1929.

"Veriruokaa: "Vereen lisätään vettä, siitä ja jauhoista tehdään vetelä taikina, johon pannaan suolaa ja välistä kryyniäkin"; leivotaan pieniä pyöreitä kakkuja (n. 10 cm läpimitaltaan), jotka keitêtään vedessä; syödään voissa ja keitinvedestä tehdyn liemen kanssa". kes. 1929.  Korpilompolo

"Ruokalaji: "Valmistetaan verellä sekoitetusta ohrajauhotaikinasta, uunissa tai avovalkealla paistaen". Vittanki 1932 - 34.

"Vereen sevotethan ruisjauhoja paksuksi taikinaksi; siitä leivotaan pieniä kakkoja, jotka keitetään padassa vedessä; kun vesi padassa alkaa kiehua, pannaan kakot siihen (verikakkoa sanotaan haukkuna nimellä "kampauksi". kes. 1929 Ala-Tornio.

"Verestä ja ruisjauhoista valmistesta taikinasta tehdään pyöreitä, pienen-puoleisia, ohuita kakkoja, jotka vedessä keitetään. Maustetaan pippurieen; syödään voirasoan kanssa". Uuno Hannula Ptk. 7/10 1914.

Blodkakor (palt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verikorva, "Sitten pistethin reikä ja sîhen plüiüpuikko, veríkorfhân, ette se reikä kasvo terfhêksi". Isokylä 31/8 1938. Bly användes som botemedel till sår (inflamationer)
Verileipä, "Pannukakko: "Veren sulatus ja suolaaminen, sitte vispathaan vähän jauhoja. Pannu voijelhaan kuula, sitte kaathaan siihen se suurusta ja kuuta leikothiin pääle. Sitte pesässä paistethiin niin ette se kohosi harjalensa. Ennen sitä sanothiin verileiväksi, Järvessä paistiksi". Kompelusvaara 1939 (1931). Blodplättar (bröd)

 

 

 

 

Verimaito, "Jos lehmälä oli tûmet (utareet) että se lüpsi verta, se pití viäk´kirkon ovvîn auki ollessa aiian varáseiphään reikhään, sen verimaiion". Isokylä 31/8 1938. Blod blandat i mjölken

Botemedel

 

Verimakkara (recept också i slutet  av ordlistan)

"Verimakkara tehhään peräsuolhén. Sînä on üks kolmas osa vettä. Loput on verta ja talia (kuuta) ja ruisjauhoja. Ku se paisu pannan vain kaks kolmas ossâ täüthên". Ylitornio Erkki Tiesmaa 15/9 1937.

"Eläimen suolet käännetään nurin, niitä poljetaan lumessa ja luudalla raaputetaan enin lika pois, sitten huuhdotaan hyvin kylmällä vedessä vetämällä suolia monta kerta käden läpi; Suurus valmistetaan niin ette vereen panntaan hiukan vettä ja sitten hienoksi leikattua kuuta (eläimen rasvaa), suola, pippuria ja löökiä". Jotkut panevat leumiuoitakin; Lopuksi sekotetaan ruis - ja vähän nisujauhoja, niin ette tulee sakean velli vahvuinen seos".

"Tämä ajetaan suoliin suppinlon avulla; makkarat pannan tikulla päistä kiini ja yhdistetään samalla ne reulaiksi; ne keitetään ja syödään joko sekaisinaan (heti keittämisen jälkeen) tai paistettuina. Näitä makkaroita sanot. myös vaulomakkaroiksi (ks. vaulo) Korpilompolo kes. 1929.

Av renblod (eller nötdjur)och tarmar gjort korv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verimalmi, "Sitte Tanélivârassa on verimalmi joká ku poráthan reikä se tullê vesi nînku veri punáseksi. Sîn´ei olé vähhääkhän magnêttia, eikä sîtä kompassi välítä. No sîtä tullê hüvä´rauta, vasíten hüvä´". "Jos sattû löütäää semmosen verímalmin iok´on aukihella, iot´ei kompassi veä". Svappavaara 17/8 1936. Blodmalm (vid borrning färgas vattnet röd)

 

 

 

Verka, "Täysivillainen nelivartinen, musta tai kirkkanvärinen, riipuen siitä, käytettiinkö se puvuksi vai karvakenkäin verotukseen". Mera bearbetad flerfärgad vadmal

 

Kangaslaji

 

Verkonlauta, "Ennen ollet aivan puusta kohot (verkonlauta). Sama malli kuin nykyisinkin. Lautaan pani itte kukin talo puumerkkinsä: Jos se lähti irti, tunsi omansa. Tavallisesti joka lauassa oli puumerki ja vuosiluku. 1700-luvun numeroita näkyi vielä hiljan. 1800 oli tavallisin vuosiluku". Ylitornio N. Valonen, 1950. Nätflöte av trä som hade ägarens bomärke

 

 

 

 

Vero, (Maksettava) "Tienastista ja mûsta krûnule ia pithääle". "Püütöjärvestä ja - mâsta mie hääün verón maksâ". Parakka 13/4 1934. Skatt

 

 

Vero

 

 

Veroinen, "Koko kesän ajan vuorolaan talot kävivät, "isoveroset" ja "pikkuveroset" eri päivinä, siikakalastusta. "Pannaan päiviin pyytö". (Kop. kenttä). Karunki N. Valonen, 1950. Skattebetalare

 

 

Vesa, "Mie olén vesánu niitttüä; sen tarttee vesáta ku ne tuléva pensikoksi, vesát isä´näksi, niinku tässäki Keskitalóssa, ei olé ku semmosia uittoja vain, penssain välíssä". Kompelusvaara 1939 (1931). Efter tex. röjning uppstickande nya skott av lövträd

 

 

Vesa

 

 

 

Vesi, Kun vesi on mennyt haavaan, se otéthan rannalta vesíkivi ia painethan ja tarvitaan sen parannustaikaan sanat: "Tuli nuorin tüttäristä, vesi vanhin velieksistä, otá okkés veä´väkkês, kivúle kivún vâiale vâian, ihmisen ihó terfhêks!". Kolme kertâ sillä painethan sitä hâvâ. Svappavaara 17/8 1936.

"Oltas vain ku vesi ûvessa venhêssä"; vân onko sulla nevvoissa varrâ ei se lajhinnûten käü" (60 v. nainen ehdotta rikkaalle 80 v.). Täräntö E. Tiesmaa kes. 1935.

"Maiáva teké ittelens huonhen vetén sisäle". "Ven haltiat net on kaikhin voimalisémat; no kun ei sînä pâlli (olla) ihminen ellä vêssä". Svappavaara 12/9 1933.

"Sinä on nîn pehmeä vesí ette se´ei kanna, aivan honto" (kiven alla koskessa). Vittanki 12/9 1933

"Vesíkâri (sateen) sammakonki vettä saétîhlen pilfhên".

"Ku´ottâ ühéksän pûnkarpua (kuoren pintaa) ja keittää ja sillä vêlä pessê..."(rupia). Parakka 13/4 1934.

Vatten

 

Helbrägdarramsa

 

 

 

 

 

 

 

Näcken i vattnet

 

 

 

 

 

Boteläkemedel för vårtor

Vesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesiarkku, "Tukeille koskeen johteeksi asetettu kivi tai puuarkku. Jos se on sopimaton se reisu johón net menévät, nin suistâ net toishên sûnthân". Täräntö, Kompelusvaara 1930. Vattenkista (kännemärke som ger tur i svåra forsar)

 

 

Vesihevonen, "Vesihevónen perä´ssä" kun kovásti sauvothaan". Vattenhäst
Vesikaari, "Sateenkaari; se tietää, aina vuotta myöten, milloin poutailmoja, milloin sadetta. Tullê isómpi saé jos on toinen kâri". Täräntö 1930. Regnbåge (vet kommande väder)

 

Vesikaivo, "Jos nuokkû, (sanotaan): "Meil´on vesíkaivo, ei tarttek kattoak kaivonsîiâ". Kompelusvaara 31/3 1938. Vattenbrunn

 

Vesikalvo, Vedenpinta: "Näüskeli se sînä vesíkalvossa ia tâs katósi (jokin esine veden pinnalla vuoroin ja vuoroin painuksissa). Syns bara ibland över vattenytan

 

Vesikatto, "Tuohikatto on joskus vesíkattona vieläki, ennen se on ollu ülheinen; nüt on lauta- ja pärekkatót".

"Joissaki saunoissa on vain trossikatto, eikä vesíkattoa. Se on haláspuoliskoista pinnan puoli alle, sitte ehkä tuohia, sitte multaa ja turpheita päälä". Täräntö 1939 (1931).

Vattentak

 

 

 

 

 

Vesikelkka, "Vesíkelkka, ühéstä pûsta jalás, sînä hammas, tehtü lülü-männüstä jok´on ollut käürä vähään. Sillä vedettü hevóselle vettä, ku talhîn ei ollu ränniä". Ala Mäen Iiskon tekemä, n. 30 v. sitten lankuista: "Pituus 45 tuuma, leveys 19 tuuma, korkeus 7 tuuma, korvain korkeus maasta 19 tuuma. Jalakset ja ketarat yhtä puuta". Osat: Jálas, hammas ja veike. 

"Lykättävä kelkka, tehty hevosen reen malliin, mutta pieni ja takana tolpat, joista lykätään; voi lykätä myös saavin korvista, kun saavi on täysi. "Vesikelkassa ne ketáranjatkot...". Usein ne yhdistettään poikipuula. Kainulasjärvi 13/6 1935.

Vattenkälke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesikenkä, "Kenkä, joka pitää veden (ulkona); saadaan vuotakengästä, kun sitä kyllin kaun tervataan". Kainulasjärvi 30/9 1938. Skor som håller mot vatten

 

Vesikesä, "Ku ampiaiset pûhun tekévät pesä´n, se sanóthan ette se tullê vesíkesä´. Det blir en regnig sommar när getingarna bygger sitt bo i träden
Vesikivi, "Jos sitte vesí mennee kätheen jostaki salhaisesta reijästä, sitä´painethan kolmela vesíkivélä, ja sanóthaan: "Vesi vanhin veljistä, tulí vanhin sisárista, vesí otá okhaat, ja vie vees väkheen". No tuo viká, maa, se on okás: Net kivét piit olla rantakivíä joitten ülí vesí läikküü, ja niilä painela, ja sitte panna sialensa takásin. Se on püörüttäminen". Jellivaara, Vettäsjärvi 1939 (1931). Vattenstenar (användes som botemedel vid helbrägdar konst)

 

 

 

 

Vesikylpy, "Vesikülvüt ne on titenki olhêt nuot ku on pestü pâssa" (navettakodan padassa, kun ei ollut saunaa). Kompelusvaara 1932-34. Vattentvätt (nötkreaturens kärl i ladugården användes som badbalja)
Vesilintu"Vesílintuja lauttoila ja rauvoila püüethään kevälä. Risuista ja sammalista lautta, siihen piihloon rauvat, se net laukkovat siihen linnut ja niin jäävät". Sjöfågel (jagas på våren)

 

 

Vesimaa, "Jokin ihotauti, tulee vedestä, parannetaan katsomalla. (Lapin Rekinalla, Erkin Pietarin tyttärellä oli kasvoissa): "Kasúvet auki istui rei´ässä, ja vesi ja merkä valui nîn ette tippui vain sormista alle". (Mutta Olli paransi sen, vaikkei tohtori ollut voinut). Jukkasjärvi 14/5 1935. Vattenjord 

Helbrägdare botade hudsjukdom

 

 

Vesimies, "Hüvä laskemhan venéttä ja aina sisä´lä virrankäünnistä". Forsman (duktig båtförare som kände till forsarna)
Vesinen, "Vesinen mâ se on Suomi".

"Ei nîtä (tervoja) ennää vesísin vîä kun pîlit on tullu".

"Vesinen nauris se on makea, se vesi ja se sakoki, ku sitä krappa". Kainulasjärvi 30/11 1938.

Vattnig

 

Tjärtunnorna börjar fraktas med fordon

Vattniga rovor var bäst

Vesimylly, Arvoitus: "Silmästä süpi ja küliestä paskantâ?" (Vesimüllü). Mjölkvarn som anlades i bäckforsarna
Vesipaju, "Kun käärme on lehmää pistänyt, niin pitää vesipaju sitoa kykyseksi kaulaan. Toisen tidon mukaan vesipaju sitoa pistetyn kohdan ympäri". Kainulasjärvi 31/10 1938. Vattenvide

Botemedel när ormen hade styckit korna

 

Vesipassari, "Vesipassarilla kattothan ette hirret tulevat suohraan ja ette seinät eivät tulé toríle (kalthon), joka hirttä pruuvathaan, onko ne oikeassa hirret. Ennen se pruuvathiin luojilauvoila". Kompelusvaara 1939 (1931). Vattenpass

 

 

 

Vesivaaka, Vatupassi

 

 

 

Vesiperä, "Jos noutasa ei olut kaloja niin sanothîn ette se oli vesiperä". Notdrag utan fisk
Vesipiika, "Vesípiika kantaa veet ja korjaa sonnan, lüpsää toisena ja leipoo ja tekkee sisä´lä" (sisätyötä). Tjänstepiga

 

Vesiratas, sahan tai myllyn osa. (Köökin talon härkinmylly, Rautajoessa): "Vesíratás puolitoista meteriä läpi, sîvet, ainaki kakskümmentä (luvultaan), kaks korttelia levéät. Kolme korttelia joká sîvenvälí. (Sipi) ühéstä levéästä lauvasta, ja hulpa alísüriässä. Vähä´n allekäsín. (Ristin muodostivat) vahvat plankut, kaks ristessä".

 (Kehä eli ratas) bild. "Lühüistä plankuista". "Vesíratás, sînä sîvet, vähän kaltossa oikealle, jos ränni tulí vasémalta. (Rattaaseen) kurút hukúporilla hakáttu" (ette vesi paremmin otti siihen). Masunti 17/8 1936.

Vattenhjul som drev bl.a. mjölkvarnen

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesiränni, "Kouru, jota pitkin vesi juoksee; esim. myllyyn, tai kaivolta navetan pathaan". Vattenränne

 

Vesisuoni, Veden kulkutie maan alla: "Paijulla sen löütä vesísuonen. Ei se veäk´kaikilla, tiesi vain miksi se´ei". "Sanoit ne ennen vanhân, ettei sitä´sâ veitellä leikata mûtta ku taittâ vân. Kuorimaton se pittä olla ja tuore. Sitte käshîn otéthân lalvat ja tüví jääpi ethênpäin. Ja käét polvissa kîni pittä marsia. Sitte se tüví kun taipû mâhan nin sînä on rohki vesísuoni". Kompelusvaara 1932-34. Vattenåder

Konsten att hitta den

 

 

 

 

Vesitolppa,  "Jos seisoo vesítolppa vaarain välíssä nin se titä saétta varmasti". Kompelusvaara 1939 (1930). Tecken som bådar regn

 

Vesittää, "Vesíttä nîttüä" - avata padot isomasta joesta niitylle johtaviin kaivettuihin ojiin, niin ette vesi pääsee virtaamaan niitylle". Öppna dämmningarna i bäcken så att vattnet översvämmade ängarna
Vesivelli, "Veteen jauhoista (ruis)ja suoloista keitetty nälkävuosien ruoka". "Heikko ja laiha keitos, mikä tahansa".

"Küllä vesívellistä on saarnattu, jauhoja vetheen vispattu vain". "No en´mie olé vielä vesívelliä süönü enkä iltasetta maata pannu". Kompelusvaara 1930.

Vattenvälling

Nödårs mat

 

 

 

Vesmanni, "Kullä se on niin vesmanni (hyvä) matkimhaan kun se matkhaan pääsee ette küllä se kuolheenki naurattaa". Kompelusvaara 1939 (1930). Bra på att härma andra

 

 

Verta, Hyvä, Kelpoisa (jonkin toisen rinnalla) "Üksi ämmä se on tuossa ülípääsä ollu verîn sihen, mettänpeittämälehmäin päästämissên". Parakka 13/4 1934. Jämförelse

Siare fick hem korna från skogen

 

Vertaus, Vertailu

 

 

Vertyä, "Sen häätü nülkeä nin lahátun elläinen ettei katko verisuonia ettei verrü liha". Täräntö 1931. Blodig (bli)

 

Veräjä, "Hirven ansaa asetettaessa tavallisesti joko valitaan veräjä tai tehdään se erityiseen tarhaan; ks. ansa. Parakka 3/1 1934.

"Läpikulkupaikka aidassa. Osat: "2 tolppaa, joissa reiät, minkä läpi veräjäpuut (ulút) pistetään. "Veräiä tâs se missä veräiäpût on tolpanreiissä". Kompelusvaara 3/1 1934.

"Veräjät täälä ennen olit ja krinnut olit vain pappilassa". Ylitornio kes. 1924.

Grind (öppning i stängslet)

Älgen fångades med snara

 

 

 

 

 

 

Veräjä

 

 

 

 

 

 

 

Vesipaikka, "Outaporo mennê kûmila, vuomile ja vesi paikoile..." Vattning ställe
Vesiperä Utryck vid notdragning när det inte kom någon fisk
Vetoaine, "Lääke, joka vetää märän pois haavasta; esim. pihkalaastari, piki vaskijauhojen kanssa eli rüssänsaipoasta ja sokkerista tehty vetolääke". Läkemedel till sår och infektioner

 

Vetomangilo,"Mankeli jossa on painona suuri kivilatikko; sitä vedetään rullain päällä edes takaisin". Kompelusvaara 31/8 1938. Mangel (en stenlåda på rullar)

 

Mankeli

 

Vetelä Lös tex. smet
Vettyä

 

Tex. låta träbåten ligga i vattnet så att den blir tät (Drar in vatten och sväller)
Vettäslainen, Vettäsjärven kylän asukas. "Kööpeli, on Vettäslaisten kiróus..." "Vettäsläisten kirós vielä vittahousu..." Parakka 13/4 1934. Vettäsjärvibo

Deras svordoms uttryck

Veturi, "Jos mie oiken muistan ni nit´on ollu ühéstä pûsta. Ja ennen vanhât vetännhêt nîlä lintuja mettistä, lumén aikana, hihtanhêt itte". Kainulasjärvi 13/6 1935. Låg kälke (man drog bl.a. fångsten hem från skogen med den)

 

Vettä, (Verkokin) "Iltapäivälä laskethan ja âmula vêthän". "Ku vêthän ni se otéthan aivan huopamalla".

"Airoja ei sovi tehdä tylyisestä kuusesta". "Se lülü vetä, käührän ühtä mihin". 

"Mutta ios se pitkhän vettä (ennenkuin auringon saperta, tulee ukonilma).  "Ruokatorvi...vêthän samála solhmen". Jukkasjärvi 12/9 1933.

Dra upp näten

 

 

Bra rak gran användes som virke till årorna

 

Bådar åskväder

Matstrupen tas av och knuts.

Vide, Vie "Se pakkassäälä on vieleä tuolta joká rupéa niin ihmishen, se on semmonen vié. Kall svag vind vid kyligt väder
Viedä, (Manalaiset pensaasta) "...sen häätyy kirkhon vietä..." "..alttarin ethen vîä ja sinne jättä".

"Kierunân vithän". Jukkasjärvi kes. 1929.

Föras (vålnaderna måste föras till kyrkan)

 

Fördes till Kiruna

Viekastella, "Koettaa petoksella saada toista". "Viekastuksela sânut tüttären pauhloinsa". Komma med falska förspeglingar
Vilkasta Ta en snabb titt (tex. i tidningen)
Vieras, "Ei piótparáne jos ei vierhât vähéne". "Kaks tappâ vierhâla: Tulla ja lähteä". "Vieras istu pöüän päähän nînku olis talósta sâmassa".

"Äiti vaina neuvo ette jos tullê vieras talhoon, sie piät sille jotáki varsin antâ, sitte ku se on sen nautinu, vaikka se´olís minkälainen lentävä noita sé ei ennä sulle mithän sâtat tehä´". Kainulasjärvi 31/8 1938.

"Sielä meitä vierastethin, porónmaitoa panthîn kahvînki".

Gäst

Ordspråk

 

Ge någonting åt gästen

 

 

 

Vierkku, Estää vetohihnan kiertomista. Leke; användes före fiskdrag så att linan ej blir uppsurrad
Viero, "Tuntematon, Muukalainen, esim. poro, tai ulkomaalainen ihminen. Vrt. outo. "Olit iûri vierot mulle" (en tuntenut). Okänd (tex. person)

 

Tuntematon

 

Viero, Tapa, Tottumus. Esim. "Sill´on tällä Petterillä vanha viero semmonen ette se tekke toisen längen käyremmän kun toisen". Enontekiö L. I. Itkonen 1914-26. (-30). Har för vana

 

 

Tapa

 

 

Vieski, "Vanha kaivospaikka, jossa porot ovat kaivaneet viikkoja, kuu kansa aikaisemmin". Enontekiö Erkki Yiesmaa 15/9 1937. Gammal betesplats

 

Vieterikarhi, "Ensin ne nüt fiterikarhila (äestävät) ja sitte rullakarhila tasóttavat". Kainulasjärvi 13/6 1935. Jordbruksredskap (harv)

 

Äes

 

Viettelys, "Küllä se on tämä Räsälä (tanssiklubi) semmónen viettelüs tämä´n külä´n nuorile". Täräntö Kompelusvaara 1930. Nöjesplats (dansplats)

 

Viettä Fördriva (tiden) Kuluttaa aikaa
Viha, "Lännessä on noussu nîn ková vihá iä´npuolisia vasthân" (laestadislaisuuden eri suuntain välillä). Täräntö, Kompelusvaara 1931.36. Hat, Agg

 

 

Viha

 

 

-vihainen, "Äkä´vihánen", "pikávihánen", "pitkävihánen", "tulívihánen", "äkkivihánen".

"Sääsket ja mäkärät on oiken viháset sathen êlä".

Olika former av vrede (ilska)

 

 

Kiukku, Suuttumus

 

 

Vihansuopa "On nînki tapáhtunu että jokú vihásuopa on viskanu jonku ilkeän kurénon toisen kaifhôn". Kompelusvaara 3/1 1934. Gör någon (som man är ovän med) illa

 

Vihanto, "Ei olé ennen vanhaasta ollut kauroja, ja ei se nükhään valmistu, vihántonna se pitää niittää. Kaurat net titenki parhaat, mutta ohria se enímpäin on annettu". Kompelusvaara 1939 (1930). Kornet ( havre växte ej) var ej färdigväxt (slogs ändå)

 

 

Havre=Kaura

Korn=Ohra

 

 

Vihavenäläinen, (Eräs vanha) : "Arkku, Iokín tekóa (Yli-Kainuun pit.), vihávenäläisten jälkhên sitä (lajia) on alkanu näküät täälä. Iokin vanhâ Mikkeliäiiä muisteli, että ne vihávenäläiset viethîn Iokilinkasta alle, vishîn kaksi venélastia" (hukutettiin putoukseen). Kainulasjärvi 30/9 1938. Sägnen om ryssarnas våldshandligar

 

 

 

Viheliäinen, Surkuteltava, Onneton. "Voi mie vihéliäinen, ku minún pittää olla lûtana ja vartena, ia terfhêttömüs tullê". Kompelusvaara 30/8 1937. Olycklig (hamnat i olyckliga omständigheter)

 

Onneton

 

 

Viheltää, "Ei sitä´ennen tohtinu vihéltää, kläppiä kielsivät ette "ei sâ vihéltä ja rietasta kuttua". Vislla (det var förbjudet)

Man kallade på den onde

Viheltää

 

Vihi, "Küllä mie´olén sânut sîtä vihíä ettei se nîn puhás ruotsikko olét ku se freistâ näüttä, se lossâ vain". Kompelusvaara 1931. Har fått den uppfattningen

(låtsades kunna svenska)

Käsitys

 

Vihitä, Vihota. Sarastaa, vähän kirkastua: "Se âmu alkoi pikkusee vihoitamhân päiväksi". Gryningen börjar (det börjar ljusna)

 

Sarastus

 

Vihkihuivi, "Mutta silkkihuivit ne ennen olit...vihkihuivina, kihlasilkit, olí mustia ia monénfärisiä". Kainulasjärvi 31/10 1938. Scarf, Schalett (vigsel)

 

Huivi

 

Vihkilakki, "Tükkilakit ne olit nîtten nimét, nîl´on ollut korvukset nînku kiulunkorvat, keltasta ja punásta silkiä, nauhoia ia rûsuia". (Vanh.) "Silkkitupsut nîssä lakíssa. Vissisti ne nîtä mûlonki on pitä´nhêt, ei sunkhân ne mûton olis kulúnhêt". Pajala, Erheikki 30/9 1938. Vigselmössa (även vardags dito)

 

 

 

Vihnaista, "Kuvaa hevosen koko hännän äkillistä liikahdusta". "Se sé vihnasi häntä". Svänga (hastigt)

 

Heilauttaa

 

Vihollinen, Kirosana: "Mutta kuká vihólinen nîtä muistâ". "Toisela aiiala se on nîn vihólisen huono lükkü..." (pyyntionni metsämiehellä). "Se vihólinen tâs piláis senki lapsen..."(mies houkutteli poikasen juomaan).

"Pääkärmet se on iolla ne vihúlisen noiiat kuliethin".

Svordom

 

 

 

Spåmannen var i gemenskap med ormen

Kirosana

 

 

 

 

Vihta, "Se ei piä´vihtâ, ei se vihô" (eräs vieras). "Tehé vihát, tuoss´on vihtalehtiä". Hopbundna björkkvistar som användes i bastun för få igång blodomloppet (massage)
Viikate, "Jänkällä niitettäensä viikateen kiinitetään siipi". "Siiven kehys on pihlajasta väänetty rengas, jonka sisässä on vitsoista (nuk. rautalangasta) ristikko. Siinä on lisäksi kynsi joka sidotaan viikatteen varteen vaulolla l. vitsarenkaala. Vitsaristikko, joka kiinnitetään viikatteeseen märiltä mailta niitettäessä ja joka kerää heinät karholle".

"Kun on suuri suu, paljon suuta, niin viikate haukka isolta; suurisuinen vikate sopii harvfhaan heinään; viikate voi myöskin olla suuton tai ristissä suu, se laisella ei niittäminen käy". 

"Liian kova viikatesen tulle loohin, se vihän raution tykö uudestaan ahjossa pehmennettäväksi ja karaistavaksi; kun on kauvon niitetty, viikate tulee paksule ja vidään kallittavaksi (kuumennetan ahjossa, taotaan ja karaistaan". Muonio, Kätkäsuanto kes. 1929.

Lie

 

 

 

 

 

 

Visst mått på liens vinkel

 

 

 

Smeden smider om lien när den har används mycket och blivit svår att vässa

Viikate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viikkokausi, "Mitä´mailmasia sie sielä Petäiävârassa mäihäsit vîkkokauen olla?". Kompelusvaara 1930. Veckovis

 

Viili, Fili. Paksuksi hapantuneen maidon pinnalle kohonnut kerma: "Süökää tet fîliä kun meillä süöttä, mitä´tet sitä´pîmää".

"Mitä´s sîtä nüküsestä fîlistä, vähä´sen ku kosket lusikalla se on ku rääpäle ümpärin pirttiä. Mutta ennen se´olí fîli nînku penkki" (kova). 

"Pohjapiimällä hyvästä kuorimattomasta maidosta hapatettu piimä; fiiliä tehtiin puiseen matalareunaiseen astian". Kainulasjärvi 13/6 1935.

"Sunnuntaina tuotiin ryan pöytään viilipytty, arkina otettan kerma (päällinen) viilin päältä kirnuttavaksi ja syötiin vain aluspiimä; heinänteon aikana ja riihimiehillä fiili on aamurukkaa: heinäniitylle evääksi pannaan leiliin fiilipiimää". Ala-tornio kes. 1929.

Fil

 

 

 

 

 

 

 

Användes på många sätt under olika måltider

 

 

 

Viili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viilipytty, "Lopas-Jounin Killimässä (Jellivaaran pit.), kerrotaan nautavasikan kerralla syöneen ja vielä viilipytyn sen lisäksi". Jukkasjärv, Svappavaara 14/5 1935. Filbunke (av trä)

 

 

Viimata, Tulla terävästi: "Vîmâ huohnêssen; vîmâ läpí ohúkaisten vâtetten läpí" Drag (kläder som "andas")

 

Viimiaikana, "Vîmiaikhoin ku mie olin lasárétissä". "Vîmiaikhoin se heikkoni nîn ettei ennää sâttanut kastettakhân ottâ" (heikko sairas juuri ennen kuolemaansa). Senaste tiden

 

 

Viina, "Kotitarpeiksi on aina keitetty viinaa, tosin saláa: "Täälä sitä´vain on tavástettu" (pidetty tapana keitää). "Mutta pidoissa oli ostovîna". Parakka 12/9 1930.

(Masunnin kaivos-) "Pûlâkilä´on ollut sitte vielä vînankeittohoito, ja sillon ei ollu mithään kieltoa. Minún (71-vuotiaan) isä´on kansa ollu mukána, täütenä (aikuisena) ainaki". "Potâtista ja ohrista keitettü, sûret potâtin külvöt sitä´varten". "Vasíttu huoet vînankeittohuonet...". "Ei mût talót sânhêt keittää ku tämä´Kõkin patrûni". Masunti 14/6 1937.

"Tällainen ensimmäisestä keittämisesta tullut aine, n. s. esinenä, on väkevää kuin pirtu"; se keitetään vielä uudelleen, tisleerataan; yhdestä kapasta maltaita sanotaan tulevan litra hyvää viina.

"Viinankeitto aika oli määrätty; syystalvella oli aika, jolloin ne muutamat talot, joilla oli keitto-oikeus, saivat keittää määrävuorokautensa kukin (keittoajan pituus määrättiin verojen suuruden mukaan) - Viinapannua kuljetettin vuoron perään talosta toiseen; kun kaikki talot olivat keittäneet, niin kunta pani viinapannun lukon taa". Alatornio kes. 1929.

Sprit

 

 

Tillverkning

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter skattens storlek fick man under viss tid bränna för husbehov

 

 

 

 

Viina, Väkiviina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viina-ankka, "Pieni viinatynnyri, syrjällään, keskikupeerta ankka". "Küllä ni´on ollu vîna-ankkoia etélänpûsta (tanunesta?), tälä on vieläki jälielä". "Oli erikokoisia, 10-100 kannun vetoisia". Masunti 14/6 1937. Spritkärl

 

 

 

Viinakauppias, "Köngäsäki olí üksi pátrûna iok´olí vînakauppina". Kainulasjärvi 30/9 1938. Spritförsäljare

 

Viinkeli Vinkeljärn
Vinkua Gnäller, Skärande missljud
Viippa, "Talvinuotan (eli verkkon) vedossa tarvittava työkalu; sillä haetaan jään alta esille salko, jos tämän etupää on kulkeutunut liian kauas oikeasta suunataan, pois kirveen ulottumista. Viippa on taivutettua koivua, pääsä rautaváká". Jukkasjärvi 12/9 1933. Lång stör till isfiske

 

 

 

Viipurinrinkilä, "Vîpurinkrinkilöitä Tornion markkinoiltâ...mâliskûssa". Isokylä 31/8 1938. Bakverk med en viss form

 

Rinkeli

 

Viisas, "Tuota se on Oskaria tässä külä´ssä piéttü vähä´n muita vîshâmpanna, nînku etúrivíssä, ette se ümmärtää ia tietää enä´mpi ku jokú mû". "Mutta küllä se vaii´Jalmariki on vîsas hoitamhan mailmansa, eikä ne vielä haekat olé mûkhan vaikka ne ei olé tiolta sûria eikä kulkenhê". "Ja mî en tulé tuota vîshâmaksi vaikka sie sanósit kunka". "Küllä se ithêes käsín on vîsas" (sanotaan hupsusta). "Pitkämielinen ja vîsas" (kaukonäköinen, asioissaan).

"On sitä´vielä mûtaki vîsshautta kun tuo tietovîssaus".

Klok

 

 

 

 

 

 

Det finns kunskap (erfarenhet) som man ej kan läsa sig till

Viisas

 

 

 

 

 

 

 

 

Viisastelija, Kujeilija, etenkin puheissaan, ilkeäkin. "Virukas semmonen vîsasteliia". Kainulasjärvi 31/10 1938.

"Vîs mie niistä välitän".

Självklok (tror sig vara "mer" än andra)

 

 

Viisiloppinen, "Eräs taikamerkki, joka suojelemistarkoituksessa on ennen piiretty tai leikattu työkaluihin tms. ;piiretään myös jotakin tautia parannettaessa" Jellivaara 1932-34. Femkantig stjärna (ristades in i bl.a. arbetsredskap (till skydd) och för att bota (hålla borta) sjukdomar
Viisto, "Küllä se viisto on niitten päältä" (kun Klaralla on kaks pappa ja kaks mamma, siis paljon viljalta). Kompelusvaara 1939. Tycker det är olämpligt

 

Viivikki, Jänkkälintu, koiras musta, naaras harmaa; ääntää: "Viivikki, viivikki.." Vettäsjärvi kes. 1929. Rödbena (tringa totanus)

 

Punajalkaviklo

 

Vierastua Bli blyg för främmande Ujo, Outoja ihmisiä - arastellee ja pelkää
Vihainen Arg Vihainen
Vilahtaa, "Nînku valkeasoitto aina viláhti ikkunareiiästä ku hään âmula meni navéthan" (kärppä Sofian tiellä). Skymtade (såg skymten av)

 

Pilkottaa, Vilahtaa

 

Vilja, "Parempi se on viis viljassa ku kuus nälä´ssä" (lehmiää). "Ja neljäki riittää kuutta vasthaan ku niile viljon annethaan, ku ettee nätísti". Foder (ordspråk)

 

Rehu

 

Vilja, "Ei niit olé ennen piienemiin viljan püssüjä ollukhaan ennenku aivan näilä vuosikümmenillä". Kompelusvaara 1931.

"..semmosia jouhtia tehtu pûsta joill´on ammuttu vilioia" (metsänriistaa). "Moni vilia se mennê" (hukhaan ampujalla). "Ei se kaikila käsi piä´ (rühtiä ette siháta ja ampuu vilia). Vittanki 1932-34.

Bössa till småviltsjakt

(förut användes pilbåge)

 

 

 

 

Eläin

 

 

 

 

 

Viljoa, "Jos kevväilä ensi kerran kuulee käén kukkuvan eik´olé vielä viljonu (süönü leipäviljaa), niin käkí paskantaa ja se tietää onnettommuutta. Marjakaisan äiti olí kerran kun olívat Huhássa külässä mennü aamuüöllä ulkona käühmään. Ja aurinko paistoi iä´stä niin kauhniisti, ja käki kukkuiki ja paskanti. Ja samána suvéna hukkui lehmä heiltä". Kompelusvaara 1930. Om man hör göken gala första gången på våren, tidigt på morgonen (betyder det kommande olycka)

 

 

 

Villainen, "Se (pohjavaate on) nuréalta pumpulin näkö´nen ja oikealta villanen". "Päähuivia villasiaki, rüssällaukuissa". Isokylä 31/6 1938. Ylletyg

 

 

Villiihminen, (Korpelalaisista) "Mutta net on jûri enämpi ku houkat, net on jûri villiihmiset" (harjoittavat siveettömyyttä). 1939. Förvildade (om Korpela- anhängare)

 

Villiistyä, "Villistüvät ne mettisä lehmät ku nee sielä itteksensä, eivät tulé kotía". Korna blir förvildade

 

Villitauti, "Se´olí kerran villitauti koirassa, ja se kuoli. Ja kärppä söi sitä´ja sai sen tauin. Ja kun mení navéthaan Hilta sitte ja näkí sen ja kuuli ku se parku. Sanó ettei tuo olé küllä kun küöpeli ku se hüppii pitkin seiniä eikä ihmistä pölkää. Seki kuoli sitte, kärppä". Kompelusvaara 1930. Sjukdom som drappade djur

 

 

 

Viljat Kedja Ketju
Vikla Glutsnäppa (Prärielöpare) Tundravikla
Vilpas, "Kätévä ia iloinen, reipas Hurtig, Käck Reipas
Vireä Flitig Ahkera
Viritää Ladda upp en fälla
"Vis veisa" "Har ingen betydelse"
Visastella Göra sig till
Vissi Särskild Tietty
Viskotella Viska Kuiskata
Vistotta Ilande skrämsel Pelotta, kammotta
Vilosta Känner sig frysen Pallele
Viita, Vesiheinä Ogräs Rikkakasvi
Vitta (Annan Viitasta!) Spöredskap tex. av videris
Vitsa, "Hangavitta pietä veneen airoja". "Koivun tai pajun oksa, jota väännettynä käytetään siteeksi".

"Ja sompia tehtü vittasta.." Jukkasjärvi 12/9 1933

Videris eller björk dito (användes bl.a.till årtullar)

Skidstavens kringla gjordes av samma material

Vitsajukko, "Reen tai kelkan etulautaa aisain poikkipuuhun yhdistävä vitsa".  "...se jukko... ennen vittasta. Se säistethin. Ja nîn kelkan jukkolauvan reiistä suorasthan solhmên, toinen pää vittâ toishên reikhään". Kainulasjärvi 30/9 1938. Fästanordning för slädens medar

 

 

 

Vitsakenkä, Vittakengät. "Laudanpalaset jotka sidotaan vitsoilla jalkaan. Käytetään niitäessä vesisessä paikossa" (ei nîtä sâta luokhôttâ). Muonio, Kätkäsuanto kes. 1929.

"Jokmuká lapíssa ku se passaa pahá lumítalvi. Sillon se tehhään hevósellekki vittakenkä, karhaakasta sompi ja siihen vittoja poikki. Täälä net piethään levä´sillä heinäjänkilä kun ei muuten vois saattaa kulkea". Kompelusvaara 1939 (1930).

Bäranordning som fästes i skon vid mjuka och gyttjiga ställen (liknande snöskor)

 

 

 

 

 

Vittaristi, "Heinähäkin pään sulkeva, kahden vitsan muodostama ristikko; vanhanaikainen". "Sînä oli vittaristit sînä entsessä häkissä. Nüt vain solkipût. Kainulasjärvi 30/9 1938. Höskrinda gjort av vide

 

 

Vitsasaverikko, "....sitte se savírikko kietasthân ketáran ümpäri ja silmus solmesta läpí ja pûnapúla silmukssên. Sitte aisa takkâ päin läpí, ja suorasthn ümpäri ethên päin, niinku aisa tullê. Savírikón mitta on polfhên asti, ku solmu on jalán alla, sisäpuolta jalkâ. Eikä ülön kiréä sâ olla, mûten se tärvää, katkasê savírikón. Kaihnûn puolessa on pistettü läpi aisan savírikko reiästä, mutta ei täälää". Kainulasjärvi 30/9 1938. Fästanordning gjort av vide till släde

 

 

 

 

 

Vittasilmus, "Vittasilmusksella viskothan haukia maale, uitethan silmukshen ja vatkathan". Parakka 1939 (1932). Snara av vide användes vid gäddfångst

 

Vitsastaa, "Ottalauta se sürjälens pantu, vittastettu sarhviin härä´le, ettei se nähnü etheen muutaku siuvule, eikä päässü puskemhan". Kompelusvaara 1939 (1931). Fästanordning i rentjurens panna så att den inte såg framåt och var lättare att hantera
Vittu, "Karhule´ku vitún näüttä se lähtê pakénemhan". Kompelusvaara 1931. Fi--a (kvinligt könsorgan kan uppfattas som stötande)  

 

Viien-kertainen (Verkko) Silmä ménne viis kertaa korttelhiin (Tärkki) 30 mm mellan knutarna på fiskenät. Verkon silmukka 30 mm
Vireä Flitig Ahkera
Virka, "Sill´ei olé mithän virkâ vaikka sen polttais" (vanhan työkalun). Funktion (har ingen funktion, betydelse)
Virota Skölja Huudella
Virota, (Huhta oli valekuollut) "...sanóthîn ette se üînä loppui (kuoli)...mutta Ontupekka sanó ette ä-äjä s-se´ei sîtâ v-virkoa". "Ja sillon justhîns Huhta uriasi" (karjaisi. Skendöd (vaknade upp)

 

 

Virpi Spö Vitsa
Visa´ Senväxt och vriden björk som blivit extra stark och hård Kova koivu
Viskutella Viska Kuiskata
Vispata, (Poronkarvat) "Ensin valvothan ja pieksethän vittala lâttian päälä ja sitte höühenitten sekhan vispathan vittala". Jukkasjärvi 14/6 1935. Vispa

 

 

Vatkata

 

 

Vispilänkauppa Kärleksstund (språk) Rakastella
Vissin Kanske Ehkä
Visto, Kauhea, Kammottava: "On niin visto kulkea hautausmaan ohi yöllä". Obehagligt (skrämmande)

 

Epämiellyttävä, Ikävä

 

Visu, "Se kitsaa kaiken kansa, ei raski süä´eikä jua´paljon, semmonen visúkinsilö, visúkinttu"

"Mitä´se nüt on semmonen vissûs? "Meän poika sielä söi vaphâla leivän ja nüt ei sitte täälä annetas, kun sieltä tullê tänne".

"Nîlä mennê välhîn ülöliseksi vishûs".

Snål

 

 

 

Snålheten går till överdrift

Saita, nuuka, pihi

 

 

 

 

Vita, "Järven tai joen pohjassa olevat kasvit". Ogräs som växer från sjöbotten Rikkakasvi, Ruoho
Vitii, "Hieno pakkaslumi, jota sataa aivan ohuelta". Nyfallen snö i kyligt väder
Viti Is göra så Kehtaa
Viivytellä, "Sielä se haikailê" (jäpi jälkîn). Blir kvar (följer ej med de andra)
Vika, "Noita...pannê...jäsénhin vikóia" (toisille ihmisille tai eläimille).

"Kâtumavikhân tâs paita poltethîn ja hiüksiä päästä" (parannuskeinoksi).

"Sill´olí viká, se´olí juotettu sille vînoissa" (rikkaalle Keskisuomen miehelle jolla olí vika järjessä). Svappavaara 12/9 1933.

"Nârhaitten poróien vasíkkansa jättäminen on jollaki porolla se viká jo kantaiosa".

Pohjavika. Esim. "Paksu lumi saattaa ja hautoa sulan maan, ummehduttaa jäkälän, ja sitä´ei poró kaiva, se tuntê haiiun. Jos (nälän) hätä´tullê ja se kaivâ, se sâpi vattavián ja kuolê varsin" (heti). Vittanki 1932-34.

"Ei noita eikä kukhân voi viáttomalle mithän vaikka kuinka kiróais, mutta vähä´nki jos on heilä vikkâ välíssä". "Se tullê püöräviká ja mätä´nemhän alkâ käét" (kun noita panee). Parakka 1938.

Lyte, Defekt

 

 

Helbrägdar läkekonst vid "fallande sjuka".

 

 

 

Dåliga betesförhållanden

 

 

 

Spåmannens makt (kraft)

 

 

Vamma, Vika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitkoa, Jos lehti varísee vitkomalla, niin se lähtee lumíki samhaan laihin; jos se lähtee ruthoon niin lumíki kevväilä maasta". Kasta

Visar kommande vårväder

Heittä
Vitkuttaa, "Kevväälä pîsâ külmiä pohjasia kun se (pohjastianen) vitkutta, hvuit, hvuit". Täräntö kes. 1929.

 

Kvittrar

Speciell fågelns kvittrande på våren förutser kallt väder

Visertää

 

 

Viuhka, "Nopea, Ripeä. "Ja sînä´on viuhka ihminen". "Ompa viuhka hevónen, katto´ku se marsî viuhkasti!" Kompelusvaara 1930-36- Kvick (snabb i rörelserna)

 

 

Nopea, Vikkelä

 

 

Voi, Valmistus: Voj kirnuthan mäntäkirnulla, virotethan vesä ja painetan kapustalla kokohon ennen suolamista.

"Ei voita ennen saata joka atterialla. Sillon ku kiirnuthiin, se emäntä jakoi aina verestä voita jokhaiselle leivän pääle, ja verestä kirnupiimää". "Muuten sitä sai vain maitovellin kansa, ja kakkojen kasthena. Ja mettässä joka ruan kansa, ja pühäaamuna, sillon se oliki maitovelli". Kompelusvaara 1939 (1931).

"Poronmaidostakin on joskus harvoin, paremman puutteessa, tehty voita, hyrskyttä, mällä maitoa umpinaisessa puuastiassa, joka on remmistä ripustetty katto-orteen. Täten saatu voi oli talin mallist, ei hyvää". Jukkasjärvi 14/6 1935.

Smör

 

 

 

 

 

 

Smör av renmjölk (gjordes mera sällan)

 

 

 

Voj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voide, "Künsivoithela sitte voiielhan (pyssy). Se on kopároista tehdy. Ensin met nüliemä sitte kuivatthan ulkona, sitte vuolema karvat pois...sitte panéma kiehumhan, keitämä vaikka päivänki, sitte rasúa pältä klassin (pulloon); sinä prîma möriiâ on.. mutta suola vain ei". Vittanki 1932-34.

Palánhên voiie: "Veréstä krettâ ja sokkeria hiljottens kiehuttetthan puhtassa pannussa, hîkutelhan ette se´ei pääse kuohumhan. Ios se kuohû ei se sitte sâta sakóa ennä. Ku se jähüttethän parémin se püssü tukóssa ku se on sakéa". Kompelusvaara 1931.

Smörjmedel (vapenfett)

 

 

 

 

Gjordes smör av grädde

 

 

 

Voide

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuolake, "Veitsellä vuoltu puulastu".

 

Med kniv täljd spån från tjärved (görs för att man ska få lättare upp eld)
Voilautanen, "Puinen laakea astia, jolla voi tuotiin pöytään".

"Voileipäpulla omásta sûsta lapsen sûhun". Isokylä 31/6 1938.

Smörbehållare av trä

 

Modern tuggade först brödet åt barnet

Voima, "Tulí ukosén valkea sîhen Pahturhin vaikk´olí ková saé, no küllä´voima lähteä sammuttamhan". Kainulasjärvi 30/11 1938. Kraft

 

Voima

 

Voimahammas, "Ja kuolhên voimahamphaita on hauvasta kiskottu (suusta) ette se multasäkki on luiá pirúia panhên. Sormi on nînku sitä tüötä tekémässä ja hammas voimana". Kainulasjärvi 30/11 1938. Skrockmedel

 

 

Voimallinen, "Jollaki ihmisellä net ôn nînku voimalisemat etú tulíiat ku se näin reisusta tullê" (edelliset). Föregångare (man kände i förväg när en viss person var i ankommande) Edelläkävijä

 

Voimarikas, "Karhu se on voimarrikás jos se hä´n on nînku sanóthán ette sill´on ühén mihen mieli (järki) ja ühéksän miehen voima". Kraftpaket (björnen)

 

Vointi (Synnytyksen jälkeen) "Varsin se annethan vînarüüppö vaimole...se käskethään (sanotaan annettavan) huonon voinin tähén ja poltheita vasthân". Kompelusvaara 1932-34. Må (allmäntillstånd). Föderskan fick en sup för att bättra på allmäntillståndet.
Voipara, "Para, haltija, jokka toi taloon voionnea ja jonka itse saatoi tehdä". Enontekiö L. I. Itkonen 1914-26. (-30). Husets beskyddare

 

Voipuuro, "Paarmuska se mulle keitti voipuuroa nisújauhoista, ja küllä jokku muukki keittävät, mutta klimphiin se tahtoo mennä". Gröt med blandnig av smör

 

Voipytty, "Puinen kannelinen voinsäilytysastia; erikokoisia, n. 2-20 kilon vetoisia; pyöreä- tai soikeapohjaisia; katajasta". Smörbehållare

 

Vongata, "Vonkaa rannalla; vahtii ette tukit kulkevat hyvin virrassa eivätkä´kasaannu rantaan". Vänta, passa på sin tur, Vakta och vänta ut någon Odotella

 

Vormu, "Kulia...kiväärhin...valéthan....pluiiustä luoiiformula; se on rauasta vasittu. Valinkauhassa suláthan pluiiu ja niin kaathan forhmuun. Vittanki 1932-34. Form (skottillverkning)

 

 

Vuoma Myr Räme, laaksoseutu
Vuotakka Spårsnö Näkeä jälkiä
Vuongas, "Joka ei ole väsynyt". Seg, uthållig, ihärdig Kestävä, Sitkeä
Vuongas, "Laidun tai kalavesi joka on saanuut olla käyttämättä jonkun aikaa". Muonio Kätkäsuoanto 1929. Betesmark eller fiskesjö som inte blivit brukt på en tid (fått ta igen sig)
Vuopio Större sjövik med bäck i båda ändarna
Vuosi, "Ei ennen seittemä vuotta se´ei äännä" (äpäre ei äännä ennen 7:ltä ikävuottansa), mutta sitte joká kolmen vuoén päästä". Svappavaara 12/9 1933.

"Jos Paavalinpäivää vasten vüölä sattaa tien umpheen, se tulee nöürävuosi, jos puolitiehen, se tullee puolivuotta (puolivuotta satoa), jos ei tuiskua, tullee kokóvuosi" (täysi sato). Kompelusvaara 1939 (1930).

År (barnet som lämnats i skogen för att dö hörs inte gråta förrän 7 år förflutit efter händelsen))

 

 

Märkesdagar

 

Vuosi

 

 

 

 

 

Vuosipalkka, "Piijala 40-50 kr, Trengilä 100 kr. Vaathet: 10 kuunärää liina, kangashousut, 4 kaulaa villoja, 2 huivia, 1 pumpulivyölina, 2 pa. kenkiä, kinthat.

Vuosineuvot: "Palvelijan luontaispalkka entisaikaan; hän sai vuodessa "Kolmekkümmentä krûnua rahápalkkâ" ja vuosi neuvot elí pienet neuvot: "Kaks naulâ talvivilloia, kaks naulâ kesävilloia, kaks huivia, müslini ja pumpuli, vüölina, kaks paria kenkiä ja kümmenen küünärää lînâ". "Mutta ios on rapéampi palkka se on annettu vain puolet pieniä neuvoia". Vittanki, Parakka 1932.

Piian ja rengin vuosi: "Vîmiseksi kun net on olhêt vuosipalkala nin se on ollu vuosirahhâ sînä satá krûnua ja toista" (ja lisäksi jotain tavaraa): Kenkiä, villoja jms.). Aikaisêmmin oli tapana antaa "luonnossa" enemmän - ks. vuosineuvot - ja rahassa vähemmän, esim. 30 kr.

Piijala vuosipalkka: 40-50 kr., trengilä 100 kr. Pienet neuvot: Siepakat, saaphaat, palhjaak kinthaat, housut kangasta elí puolivillasta, 10 küünärää liina. Se´olí aina kunka sovíthiin". Täräntö, Kompelusvaara 1939 (1930).

Årslön 1930-talet (pigans och drängens)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuosipalkka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuosityö, "Kahénkümmenenvién vuoén aiiala pittä valtion maksâ vuositüö mânomístaiile, mâsta niinku palkinto, joká üütmôlasta sînä kahénkümmenen krûnun paikhoin, sen puolen (koko vuosityö-maksun määrästä). Ennenku üütmôlat on pantu, se on se satákakskümmentä krûnua (koko määrä). Mutta ei meile vain tulék ku kakskümmentä". Masunti 17/8 1936. Årsarbete(staten betalade arrende åt markägaren för gruvbrytningen)

Utmål

 

 

 

Vuotanahka, "Hevosen, lehmän, hirven eli poron nahka, nyljettynä..." "Kûsiparkki se valkasê nahán oikken valkeaksi ja fîniksi". "Kolmellainen se pitt´ollá parkki vuotannahále". Jukkasjärvi 14/5 1936. Skinn från djur

 

 

Vuotaka, "Sellaiset lumisuhtet ette jälki hyvin näky". Enontekiö L. I. Itkonen 1914-26. (-30).

Tuntea jälkiä: "On niin ková hanki ei nüt vuoti jälkiä". "Vuotikko orávia?" (näitkö oravan jälkiä). "Ja mie vuotin karhun jälien rapákossa". "Mie vuotiin jälkiä pikältä mutta se´olí satánut kohta umphên, ei nîtä sâttanut seurata". Kompelusvaara 1931.

Spårsnö

 

Såg vilket djur som gått

 

 

 

Vuotturaippa, "Vetohihna, joka vatsaluokasta ahkion jukon kautta kiinitetään ahkion nokkaan. "Ennen vuotturaippa vejethiin läpi ahkion ja nappulakea panthiin kiinni". Erkki Tiesmaa. Kolari 15/9 1937.

Tav. hylkeennnahkaa, toisesta päästään kiini poron vatsan alle kiinitetyssä vatsapuusa, toisesta poron takajalkain välitse kulkien, ahkion keulassa". Vittanki 12/9 1933.

"Vatsaraippa tehhän sonnin ja lehmän nahasta ja ruoma-nahasta". Muonio 15/9 1937.

"Hülkhén karva leikka heti poron koivesta karvan pois ja on paha vennümhän". Enontekiö 15/9-37.

Dragrem för akkja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuovata, (Karhulla oli hevosen raato kaltiossa): "Mutta sitte ku se´olí vuovanut (freistanu) sitä´ülö´s, sînä se´olí tüötä tehnü". "Se sieltä vuovasi kumppania sâha sinne". Kompelusvaara 3/1 1934. Försöker (anstränger sig)

 

 

Koettaa, Yrittää

 

 

Vuovi (Pantan vuovia). Enotekiö Kk 1929.

"No se lähti üksi mies vuovila, kortteli vînâ vuovila oli, ette hãn kattô net haltiat sînä Ruoiimân talosta". "Hanspekka olí mennü vuovila sitte sinne" (kummitushuoneeseen, vetoa lyöden). Kainulasjärvi 1932-34.

Vadslagning

 

 

 

 

Vedonlyönti

 

 

 

 

Vuovi, "Tuossaki punnitushoiiossa se mûttui ku tulit nämä´lavávuovit..." (käytäntöön). Kainulasjärvi 1932-34. Våg (att väga med)

 

Vaaka

 

Vyhdetä, Vihitiä (koota lanka viihdelle). "vihíttiin lanka ja pistettin roukhan (kuivamaan) huoinhen seinälekki, tai puitten välhin". Jukkasjärvi 12/9 1933. Kardat ulltråd samlades i viss längd

 

Vyölina; Esiliina, vyölle sidottava naisten vatekappale, tavallisesti kirjavaa karttuunia leveä. Förkläde (Skyddsklädsel, kvinnlig)
Vähä, "Isónjuháninpoián sünnit jos panthais kirhiân ja viethäis suohmen nin oliskhan paliioakhan vähémät ku Korppelon" (Korpelan). 

"Kesä´kalát ne suolathin vähílä suoloila että ne süksüksi muiiethin vähän "(kesänythin) Jukkasjärvi, Ylisoppero 14/5 1935.

Lite (mindre än)

 

 

Mindre salt i fisken så att de skulle surna

 

Pienempi

 

 

 

 

Vähän, "...kûki mennê aina kerta vähémpi kûkauvessa mân ümpäri. Mie se hääün vähä´sen virútta (pesä kasvoja). Mie tätä´vähä´n virhautan". Kompeusvaara 1931. Minskar (går mindre)

 

 

Vähemmän

 

 

Västäräkki, "Jaa jo on hanhiki täälä, ku on västäräkki, se tulle hanhin siiven alla". Sädesärla

 

Västäräkki

 

Vähäjaksoinen, "Ej terve, ej sairas". Ej sjuk eller frisk, Kraftlös
Vähämielinen, "Tuoki Pekán Ialmari jonka se Paháróván Juhán Pekka, noitui pirhuin..tuli vähämieliseksi". Kompelusvaara 3/1 1934. Sinnesförvirrad (spåmannen gjorde det)

 

Vähänäköinen, "Hüvä´päivää vähä´näkönen!" (sanoi työmis sokeaa iltapuuroa, voitonta). Dåligt syn

Gröten saknade smör

Vähäpuhheinen Fåordig, ej pratsam Harvasanainen
Vähästyä, "Järviläisten tiskiä se on vähä´stüttü, vaikka kuinka paljon olí ihmisiä ollu se annethiin samoista kupísta kahvia ja samoilta talrikilta velliä". Kompelusvaara 1939 (1931). Är ej nöjd (med disken)

 

 

Väinämöinen, "Kilsi vanhaa Väinämöinen, kielsi kolmesta pahásta: "Maatiela makoamasta, vesilílä vihéltmästä, puurole paráhtamasta".

"Sanó vanhâ väinämöinen nuoremale veljelensä, ei sâ pittä kukkaroa paikattua".

"Rauhoilla ihmisillä on ollu väinämöisen selvän tehra. Joku loitsuissa mainittu, muuten tuntematon olento". Jellivaara 1932-34.

Ej identiferad varelse

 

 

 

 

 

 

Väitys, "Nuoitten rättäritten kautta se on lannotus tullu, sonnitus ja väitüs se on vanhaasta täälä". Kompelusvaara 1930. Gödsla

Gräva diken

Lannoittaa

 

Väkevä, Virrasta: "Kiinteä ja tasainen väkévä virta".

"Se häätüü soutaa rannemaksi missä liepeämpi virta on, ei ülön väkevässä saata alkaa vetämhän ülös" (onkia).

Stark ström i forsarna

Ro närmare stranden

 

Voimakas, Vahva

 

 

Väki, "Ruumhiita niisä´on piéttü aina (rühissä). Ku ruumis otéthaan sieltä ulós se jätéthään ovét auki ette väkí pääsee, joksiki päiväksi".

"Elä´vällä ja kuolhêla on hänén väkénsä". "Koska tullê lisiä?" (edellinen).

Haavan-painamis sanoista: "Vesí vanhin velieksistä, otá okkês veä´väkkês.."

"Tuttu väkí mutta vieras haiiu" (kun joku piree).

Folk

Vålnaderna hinner komma ut

Föregångare

 

Helbrägdarramsa

 

"Känt folk men okänd lukt"

Väki, Ihmiset

 

 

 

 

 

 

 

Väkinäinen, Vastenmielinen: "Se on ihmisellä väkínäinen tekó kans, nînku väkivaltâ pitä´s ittelens tehhä ennenku se sâttâ ottâ kritilisüüttä vasthân". Kompelusvaara 1932. Göra bot och bättring

 

 

Väkipäinen Envis, lyder ej, ger sig inte Itsepäinen
Väkitohu, Touhuten sisään tuleva ihmisjoukko: "...välhin tuli sisä´le semmonen väkítohú ja haiiu, net kuolhêt, ihmisen hâmussa". Vittangi, Parakka 1932. Vålnaderna kommer in

 

 

Väli, "Ja jokú (kuollut) tullê sentähén ku on ollu eläéssä joitaki välíä ja kamppauksia, ni´se tullê sitte sen kavérin tüöt puhúttelemhan..." Vittangi, Parakka 1932. Förhållande mellan personer (osams). Kommer efter sin död och talar med personen ifråga

 

Väljä, "Vienkerran verkkon sanotan tärkiksi mutta alle sitä (4½) se alka olehman väljä". Tex. stormaskig nät

 

Suurisilmäinen( verkko)

 

Vängätä Vara påstridig Itsepintainen
Värjätä, "Ennen on färjänheet koijunparkkilipéällä. Koijut kaathaan ja tuohi kiskothan, sitte parkit vuolhan, muttei mäihää saa tulla. Sitte parkit keitethän lipéässä, ja ku ne laskevat pohjaan, se panhan verkot ja kiehutethan". Jellivaara, Vettäsjärvi 1931. Färga (näten med hjälp av björkbark)

 

 

 

Värjätä

 

 

 

Värkki, "En kehtâ nähhä, enk´ilkene nähhä´silmissä kokó värkkiä!" (kikutteli Esteri Heikalle). Rackare (ej tilltalande person) Lurjus, Konna

 

Värkätä, "Kovasti yrittä ja ahertaa jonkin vastahakoisen työn kimpussa". Ylitornio, Lohijärvi 1929. Bråka, Tvista

Försöka trots svårigheter

Riidellä

 

Värsy Psalm Virsi
Väärti

 

 

Husvärd (Bofasta där renskötarna fick husrum och plägnad under sin vistelse i trakterna med sin renhjord på vintern) Vuokraisäntä

 

 

Väärä, "Kiero, ei suora, mutkistunut".  Sned Vino
Väärä, "Petollinen, kavala". Kolari Sieppijärvi 1929. Falsk människa Kavala, Vilpillinen, Epärehellinen
Väävi, Osat: "Püörät (pienet ja isot) ja pörärihmat ja rissat, ja püöräorsi, kampa, kammanpiit ja tiuhtapärheet, istumalauta, solkipuut, polkimet, rintapuu, riipipuolt". Täräntö 1930. Väv

 

 

Kudos

 

 

Vääväri, (Selman äiti vainaja) "Se´olí vääväri...nuokki harmajat kleningit jokka mulla on, ne on küllä sepä´n käéstä lähtenû". Kainulasjärvi 22/8 1936. Väverska

 

 

Väry, "Syntyy veden pintaan kalan maikkumisesta (ks. maikkua), sauvoimesta ja soutamisesta". Rörelse i vattenytan gjort tex. när fisken vakar eller av strömförandet Veden pinnassa näkyvä värinä
Väsyä, "Nukú nukú nurmilintu, väsü väsü västäräkki, jo mie´olén väsünü jûri pessiksi" (...jûri naháksi). Kompelusvaara 1932-34.

"Sitä´ihminen väsä´ntüü palion enémän "istumisessa" ku tüössä". Parakka 1938.

Bli trött (vaggsång)

 

Man blir fortare trött när man sitter (stillasittande arbete) än när man gör vanligt kroppsarbete

Väsynyt

 

 

 

 

Vävypoika, Tyttären mies. "No ei väkísin vävüksi, eikä ülönmielin üstäväksi". Svärson

Ordspråk

Vävy

 

Väykyttä, Väüküttää. Huhan Juuskon sana: "Äiiä riepu ei sâta süä leipääkhän, väüküttä se sitä´". Täräntö 1932. Försöker (tvingar sig)

 

Väylä, Virran syvin uoma. (Verkot lasketaan) "Väülän süriä müön joskus, ja joskus tâs poiki, ja joskus keskele väülä sinne süvä´le, ithen väühlän. Jos ei pohjâ nääe se kulppurihmala  (rippala) kovételhan onko se väülässä vai laijala". Jukkasjärvi 12/9 1933.

"Tämä´ki se on Narkauhjokí täälä ülhäälä pieni, mutta ku se tullee Narkaukseen, se tullee väüläksi". Täräntö 1930.

Älv

 

 

 

Bäck blir älv

 

Joki

 

 

 

 

 

Vääkä, "Pieni terävä koukku; esim. ongenkoukussa lähellä kärkeä erottuva väkänen, joka kääntää teränsä päinvastaiseen suuntaan kuin koukun kárki". Kolari Sieppijärvi 1929. Krok som användes t.ex. till fiskedrag

 

 

Vääntää, "Ennen on kaikki verkon paulat väänttü jouhista, tauvot aivan jûrista". Vittangi, Parakka 1932.

"Mie prûkân pruntti laithân jo ennen kûpúamista vääntää reiiän..."(näverillä kiertää). Kainulasjärvi 11/9 1935.

(Nostaa ponnistaen): "Auttovittala sâpi vielä vähä´n enémänki heinä vääntüksi olále, sînä on vittan päässä kapúla ja tüví tullê heinäläiä´n ümpäri peukalohankhâa, ja nîn väänthään olále". Kainulasjärvi 30/11 1938.

Vrida

 

 

 

 

 

 

Kiertää, Vääntää

 

 

 

 

 

 

Väärtti, "Se eii olé niménsä vääri emä´ntä joká talósta kulkû poiiessa". Värde (mindre värd) är den frun som flackar omkring från hemmet Arvoinen

 

Ydin, Üin. "Sitte kalúthaan se lihá päältä, ja kesí riivithään. Sitte kirfheelä tai veittelä pölkün päälä halásthaan. Se on pärímistä, sitte saahaan ne üímet sieltä süötäväksi" (ydinkontti). "Ei sitä´üvíntä sâ keittää ku vähä´sen, net muten sulavat üvínet kaikki". "Varsinkin poron jalkaluitten, konttien sisällä olevaa üin pidetään suurena herkkuna". Täräntö 1931. Märg (märgben)

 

 

 

 

Ydin

 

 

 

 

Yhdeksän, "Ku üks jättää, ni üheksälle kättä". Nio (ordspråk) Yhdeksän
Yhtä koska När som helst
Yhtä se teke, "Ühtä se on jos püörtää takásin eli mennê".

"Ahvenen päässä on yhtä paljo rasua kuin köhän miehen aitassa".

"Juunssoni: "Taitaa olla omátekósia nämä kruunut ku on niin kirkhaat?" - "Ühtä se on kuká heitä tekkee satí niitä piisa".

Det gör det samma

 

Ordspråk

 

 

Sammantekevä

 

 

 

 

Yhtä paljon, "Ahvenen päässä on yhtä paljon rasua kuin köyhän mihen aitassa". Lika mycket

 

Yhtäkkiä, "Jorkü se on käunu opireisussa eikä sieltä tuonu mithän virka tullesan, ja uhtäkkiä nin suomen unohtannu ettei omista vanhimista perusta". Kainulasjärvi 31/10-38 Plötsligt (mist språket)

 

 

Yksi, (Kerralla, vaimo lapsia, joita oli 24) "Luonnistû,...se on ühtä se sisä´le pitó ku onnistû". Täräntö 1931. En (kvinna som hade 24 barn)

 

Yksi

 

Yksinuskoja, "Vinsan Aukusti se on semmoinen üksinuskoia, se´ei tarvitte kelthään mithään". (Ei ano anteeksi uskonveljiltä). Kompelusvaara 1932. Behåller sin tro för sig själv

 

Yksipuolinen, (Hevoskoijarin filosofiaa): "Ei se piä´kenhên ihmisen (ei kukaan saa) olla ülö´n üksipuolinen, küllä sen häätüü pitkhään aiátella" (syvemmin harkita). Ensidig

 

 

Yksipuolinen

 

 

Yksiselkäinen, "Yhtenn suuntaan koukistunut puu". Trädets rygg
Yksitoikkoinen, "Etána se on üksi elä´vä. Se sarvia vettää ja lükkää, sille se isä´vaina sanó lappia, pühki ja sanó: "Taká taká tsuorvié, tehé tehé sarvia". Sillon alko sarvia tulémhan. Tulit aika pitkät, kaks ükstoikkosta sarvea". Täräntö 1931. Enkel

 

 

 

Yksinkertainen

 

 

 

Ylellinen, "Se olí kohta ülö´llistä süöntiä, ittekki paljostu". Gick över alla gränser (överdådig) Ylellinen
Ylenkatsoa, "Ülö´kattottut kanto rên kâtâ". Överse (nervärdera) Ordspråk: "Liten tuva välter stort lass".
Ylpeä, "Isotuntonen, ülpeä". Högmodig Ylpeys, Koppavuus
Ylikiveliö, "Asumaton erämaaseutu kylästä pohjoiseen päin". Ödemark (obyggd) Erämaa, Korpi
Ylikuu, "Ku ülikuuhun leikkaa, se kasúaa parémin (harja ja häntä)". Månen är växande
Yliluoden, "Tuossa soon pannu üliluojen".

 

Nedre nätteln har slagit  ovanför den övre (en stor fisk har simmat genom nätet) Paulat sekaisin ylisen ja alisen
Ylinen, "Kolóniemi se ón kaikhein ülínen taló Vaskivuoressa". Täräntö 1930.

"Kesä´lä se pärjää kahenki nuotala, net ottavat toisela käelä alaista ja toisela ülístä, itte kumpiki puolensa; toista kättä vievät veen alaisin puolin". Jellivaara, Vettäsjärvi 1931.

(Verkon tai nuotan yläpaula) "...ja panhan paula jûresta ülíshen ja hampusta aláshen". "Ülisessä on lauvat...". Jukkasjärvi 12/9 1929.

Överst (högst upp)

 

Räcker med två stycken i notlag på sommaren (man kan klara sig)

 

Notens överteln var gjort av trädrötter

 

Ylimmäinen

 

 

 

 

 

 

Ylinen, "Kahdenlaisesta kankaasta tehdyn naisenpaidan yläósa". "Puolikolmatta küünärää ülíshên, ja sîtä hiát (½ kyyn.) ..." Pajala, Erheikki 30/9 1938. Överdel (kvinnoklädsel)

 

 

Ylistää Skottet går över målet. Geväret har överslag
Ylitalonfaari, Jumala. (Eräs mies pilkkasi ukkosta): "Jo tâs jauhâ ülítalónfâri krüniä". Gud

 

Jumala

 

Ylpeys, "...se on hänélä äitinpuolelta tuo ülpeüs". "Küllä se´olí Mina nüt nîn huipussa hänén ülpeüvessäns ette sîtä vain häätü jokú alénus tulla".

"Ülpeilê toisen höühenillä"

"Ülpeüs on lankêmuksen êllä".

Högmod

 

 

"Högmod går före fall"

Ylpeys

 

 

 

Ylyttää Locka, försöka eller förmå någon att göra det. Houkutella
Ylösotettu Upptagen Varattu
Ymmyräinen Rund Pyöreä
Ympärys, "lauantaina oli ümpärüksen pesó elí korju: Pöüvät. penkit, ovén pielet, ikkunalauat tukóla veelä ja hiálla, saipua olí tuhlaus" Rundvask (på lördag)

 

Ynikka, "Nahkainen tai pegamoidinen eväslaukku, jollaista kaivostyölaiset nykyisin käyttävät". "Muotkan kartanolla se üníkka varísi püörästä..." Masunti 17/8 1936. Matbox (som gruvarbetarna använde)

 

Yritys, "Ürítüs hüvä´miehellä mutt´ei ollu miehûtta". Försöker (men har ej duglighet) Yrittää
Yrkä, Ylkä, Sulhanen. (Tytöllä) "Sillä olí ürkämies ja sen ürán taváran se´olí hâskanu, kaks sormusta ja silkkihuivin, ja se henen ürkä kiruis sen tüttären". Svappavaara 12/9 1933. Fästman (blev lurad)

 

 

Sulhanen

 

 

Yösija, "Pühää pelten isäänät ja pühää pelten emäänät püütäisin teiltä siija mâtaksenni, en ijäksenni mutta ajaksenni!"

Nin torjuthin maan haltioita. Tien pääle ej saanut asettua makuulle, siinä ei saanut rauha. Kolari Sieppijärvi 1929.

Besvärjelse ramsa för att få nattro i lägerplatsen

 

Övernattningsplats i skogen

 

Yösokko, Yösilmä. "Hevonen joka ei osaa yöllä kulkea, jaloilla tuntien. "Vüösilmä, karvaton kóhta etújalássa, säärikontissa, nînku tuomi tai süülä, tûmâ puoltatoista pitkä. Ja jolla ei sitä´olét se on vüösokko, se´ei ossâ piméällä mihinkhään". Täräntö, Kainulasjärvi 1931. Hjälpmedel till hästen så att den kunde följa spåret i mörker eller då vägen var igen snöat

 

 

Yötiainen, Lintu joka laulaa yöllä; ehkä usealakin lajhin".

 

Rödvingetrast, (Turdus iliaeus).  Fågel som sjunger på natten med olika läten. Punakylkirastas

 

Yötyä, "Se´olí sîhen vüötünü niemen nokhan - jäänyt yöksi". Natthärbärge (tagit lägerplats i skogen för natten) Yösija

 

Yövalkea, "Ja ennen on vaimotki käünhêt porón paimenuksessa, kullaki aina omá vüövalkeansa" (yönuotionsa). Vittanki 12/9 1933.

"...pieni kirves joká otéthan müötä methin ette sâhân vüövalkea". Kainulasjärvi 22/8 1936.

 

Natteldplats

Förut deltog även kvinnorna i arbetet att vakta renarna bl.a. på natten

Liten yxa skulle medtagas till skogen så att man fick eld till natten

Yövuoro, (Kaivoksessa) "...sitte tuli vüövuorot, vîkon aina (samat miehet yötyössä). Kahéla vuorola se alkoi jo neliättäkümmentä vuotta (sitten). Svappavaara 17/8 1936. Nattskift

 

 

Yövuoro

 

 

Ähmä, "Mutta Petä´jävâralaiset ku käüvät niin jo nîlä ähmä käü, ku tänne sähkötolppia püstütethään". Täräntö 1930. Flåsa.

Elstolparna dras till byn

Huohottaa

 

Äijä (Faari) Farfar Isoisä
Äijä, Nainut mies: "En mie perústa äiistä!" Joskus: Vanha mies; "mikä´s äiiä tuo on?" - "Ja se on üksi vanhâpoika". Gift man

eller ogift gubbe

Äijänpaska, "Pirunpihka, mustaa se on ja niinku pihkaa, ja ei se olé mielüttävä haiju. Sitä´pühkiä hevósen nokhaan sieraimhiin ja kuolaimhiin, eténki oríhevóselle, terfheilé". "Poltettu piipussa maun vuoksi". Kompelusvaara 14/6 1937. Kåda som röktes i pipan för smakens skull

 

 

Äidis, "Äitisethään ne on Jänkkäpritu ja Oskarin Îta, eikös, ku Prîtu on Îtan äiti ja Îtala tâs ne pojánklupúnsa". Täräntö 1931. Sin mor

Släktforskning

Äiti

 

Äimä, "Äimälä kinttaita ja kenkiä paikathân, ja ühtä mitä´". Isokylä kes. 1935.

"Parsinneula, kärjen puolelta särmikäs. Arvoitus: "Ämmä istu mäén takána neuloia nielê, äimiä noppô?" (Metto). Kainulasjärvi 11/9 1935.

Stoppnål

 

 

Gissa vad det är?

 

Äiti, "...olí rievun sisä´lä tuonu lapsile äiti vaina" (juustoa kylästä). "Teil´on vishin hirveän kursikas (älykäs) äiti ku olétta nîn hüvä´haváttemhan". Parakka 12/9 1933. Mor

Kommer med ost

 

Äiti

 

 

Äivinä, Hienoimmat hamppu tai pellavakuidut. "Net on tätä´pitkät ku net on oikein puhthat äivinät, hampussa parrât suikut". "Kun entisaikaan kehräys ja loppupuhisduskin suorittiin kotona, oli rukkiin kiinnitetty äivinälauta, jonka piikkeihin viimeiset rohtimet kehruuksista eroiteltiin: "Sinä kehrätessä seulothin rohtimet irti, net jääthin sîhen kamphan". Osat: Kampa, piit, varsi ja rukin tolppa. Parakka 13/4 1934. Redskap för klädesbehandling

 

 

 

 

 

Äkseeraus, Sotapalvelus ja siihen kuuluvat menot. "Äksêrauksessa herrat istuvat satúloissa". Kainulasjärvi 30/9 1938. Exercera (militärtjänst)

Befälen kommenderar från hästsadlarna

Varusmiespalvelus

 

Äkäinen, "Äkä´nen suuttumhan niinku kruuti".

"Äkä´sempi se on juoksemhan porón maito".

Snar stycken. Blir lätt arg.

 

Rinner lättare

Älä taijo! Bråka inte!
Ämmi Mormor Isoäiti. Äitinäiti
Ämmä, Vanha nainen, Eukko. "Nüt lotki (kulkea) niinku tuhánenvuotinen ämmä". "Mammolat (ovat) ne mâhiaisen emmänät ja ämmät..." Parakka 13/4 1934

Nainut nainen, muorikin. Vanha laulu: "Mântien vieressä portin pielessä, ämmät juoruia laittâ, eikä ne sois näin nuorela pojála, henttua olévankân". Kompelusvaara 1931.

Gumma

 

 

Gammal sång

 

 

Eukko

 

 

 

 

 

Ämmäkö, "Musta viinimarja". Alatornio Arpola 1929. Svart vinbär (ribes nigrum) Musta viinimarja
Ämpäri,"Ämpäri ja sen sanka, puuta, nätimpi kun saavi. - Hinkki samankókonen mutta metallia. - Saavi iso tai pieni, kakskorvanen". Bunke av trä

 

Äpyli Äpple Omena
Äpäre, Metsään kuollut, kastamaton lapsi, isätönnä syntynyt. "Se olí epáret rääkkunu tuola rannoila. Nîttuvenhet menévät väulä alle. Se juovatti (seurasi) nîtä venheitä ja räkkui. Sitte üksi mies hûsi ette "ette ei sie sâ rääkkuä, jos sinún äiti eli mamma on täälä nin tulé venhessen!" Varsin olí sînä venhessä ja rinnat auki ühéltä tüttäreltä, imémhän tulí sitä.

"No se kastethin ja vâtetta annethin, tütärlapsi. Ku nimén sai se katois tühiän. Mutta se äiti vain tuli kipäksi". Kolú ääni se on, nin isú, läpi ihmisen se vain menne. Ei ennen seittemää vuotta se´ei ennä, mutta sitte joká kolmen vuoen päästä, jonku päivän aina. Ittehän se sanno ette ääiti sukkâ, ääiti vâtetta". Ninku pershestä tullê se on viskattu (alastomana).

"Ja se pelótta miehiäki. Üksiki olí jûri hengen laukuttanu (juoksuttanut) mihestä, tuli perä´stä Vaskivuoresta tuohon vuomale asti". "Ja ku siunasimma se tulí vain kahta likémäksi mutta ku kirósimma se meni pois". Svappavaara 12/9 1933.

"Isä anna kenkää, äiti annas sukkâ, hakópû pistää jalkhan!", hûtâ äpä´ret ja niin se raukka vissô (loikkaa) sielä mettiä müön". Parakka 13/4 1934.

Nyfödd barn som blivit lämnat i skogen för att dö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärestää, Karhita. "Heinäharávilla on vaimot äéstänhêt püörtänönvieret...". Kainulasjärvi 13/6 1930. Harva ängen

 

Äes

 

Äreä, "Esim. "Äréä koira" - helposti vihastuva (suutu). Ilsken, blir lätt arg Kiukkuinen
Äristä, "Härísee ja ärísee" (koira). Morrar Murista
Ärjyä, Huutaa rumasti. (Emäntä rengille) äriüi ette, "lähés sieki sîtä lappelemhan talhin ja hopústi". Kainulasjärvi 31/10 1938. Skrika

 

Huuta

 

Ärryttää, Ärrsyttää

"Ahma se mennee pahthaan ja sieltä sen saapi jos ei pääse rüöstämhän. Talvela sitä saapi hiháttamalla. Aijaa pahthaan ja koira sinne, ärísemhän. Püssülä sitte vielä ärsütethän. Jos käärii traasua piipun ümpäri nin se tarttuu ahma siihen ja sillon ampua sen. Sitte koira vettää sen sieltä pahásta". Täräntö, Kompelusvaara 1931.

Retas

 

 

 

 

 

Härnätä, Kiusoitella

 

 

 

 

 

Ärrö, Pieni korea kirjava lintu; on talven poissa; keväällä niitä on paljon, ne liikkuvat suurissa "tokissa" ja laulavat kauniisti: "Ryyt, ryyt, niin ette koko metsä soi". Jällivaara, Vettäsjärvi kes. 1929. Bergfink (fringilla montifringilla

 

 

Järripeippo

 

 

Ästitianen, "Pieni varpulintu, pienempi kuin piipunkoppa; västäräkin värinen, ei talvela pelkää; Laula: "pis tii tii tii, ja sen laulun sanotaan tietävän pahaa. "Kalánpüütäiälle ästitiäiset ennustavat pahhâ". Toisella nimellään pistiainen. Kolari kes. 1929. Lappmes (parus cinctus)

 

 

 

Lapintiainen

 

 

 

Äyrinmaa, "Sen arvoinen maa, ette siitä verotetaan 1 äyri pintayksiköltä. Vast. puolenäyrin - kolmenäyrin - jne. maa". Kainulasjärvi 30 /9 1938. Öresland (skatteland)

 

Ääpätön, Kehnovoimainen, Huono. (esim. ohut vaata): "Küllä nîll´on tämänaikhaisilla melken ääpättömät ne vâthêt". Täräntö 1931. Duger inte till någonting, Menlös

 

Mitätön

 

Öljylampu Fotogenlampa

De moderna uppfinningarna som bil, radio, television, skoter, fyrhjuling m.m. har blivit försvenskade eller förfinskade då dessa anordningar ej fanns då vårat modersmål kvänska var tillåten. Som vi vet blev ju vårat språk förbjuden att användas t.o.m. med på skolans raster. Förbudet upphävdes så sent som 1957. Den som trotsade förbudet drabbades med kvarsittning eller betyg nedsättning (eller i värsta fall av aga).


Om ordet Ryöstö står följande historia:

Lapparna rånade en resande Engelsman som var miljonär och hans tolk.

Han kom till deras kåta som gäst och han hade guldpengar i sin stav. Han tog därefter dessa lappar som lots. De slog med stav i hans huvud så att den sprack. Tolken sprang och sköt men de hann upp honom. Man tog också ihjäl en lapp som kunde vara vittne till händelsen. Man gav honom gift att dricka. Han obducerades senare när han hittades men man kunde inte hitta något brottsligt anledning till hans död.

Rånarna troddes vara Iso-Tomma och Vaarin Tomma och ännu nu medelålders personer har känt dem i Saarivuoma by. (Svappavaara den 17/8 1936) Här översatt till svenska. 

 

(Thomas Johnsen Skum f. 18 april 1840, invandrade från Kautokeino till Karesuando 1862)


Renens olika kvänska benämningar:

Ålder Hanren Honren
>1 Kermikkä  
1 år Wassika "
2 år Urakka Wuongeli
3 år Vuorso (Nuolppo, tjurren som tappat hornen ) Vaen
4 år Kunteus Vaen
5 år  Kosotus Vaen
6 år Maakkana Vaen
7 år> Nimiloppu (vanha) Vaen
  Rentjur kallas Hirvas  Gallko kallas Ruono, eller en som ej fått eller mist sin kalv det året
  En kastrerad och tämjd oxren kallas Härkä En honren som aldrig kalvat kallas Stainakka (Tainakka), maho.
  En otämjd kastrerad oxren kallas Pailakka Kolla kallas en hornlös honren

Sikens olika benämningar:

Ålder Benämning
  Sirkka (Sapakka) Småsik, svårt att åldersbestämma då de kan förbli små på grund av tillgång till föda och antal
2 år Kila Silli
3 år Veiti Sappaka (Så pass stor sik så att man måste rensa med kniv).
4 år Kaskama
5 år Hirvas Kaskama
6 år Lamukka (Över ett kilo)
7 år Vatta Viilo (C:a 2 kilo) Öppnades från magen.
8 år Sölkä Viilo (måste delas från ryggen vid saltning)
9 år  Siika (Först vid 2 kilo och uppåt  fick den kallas Raavassiika)

                         Navettapata

Fodergryta där vattnet och även en blandning av nötfoder värmdes och kokades. Användes även som badkar. (Bilden från Nivas navetta (ladugård).

Från: Rotfruktsodlig i Karesuando.html ...........Ladugårdarna är oftast låga och mörka och med endast en ingång. Nästan överallt har man i ladugården eldstad med en stor ladugårdskittel. I Lappland, liksom även på många håll vid kusten, har man nämligen ordentlig matlagning åt korna.. Allt vatten, som då bjudes dem ljumt i form av en slags soppa, s.k. "döjda", som beredes genom att hälla varmt vatten på höstmod och starrhö och som försättes med något salt. Även renlav samlas och kokas med höskräpet åt de hungrande djuren. Till denna soppa sättes på många ställen i Lappland dessutom alla efter häst och människor erhållna exkrementer, som därpå kokas och utfodras åt korna. Detta avskyvärda bruk är mycket vanligt och anses på många ställen rent av såsom alldeles oundgängligt för kreaturens välbefinnande.

 Då Landshövding Karl J. Bergström i Norrbotten 1903, satte såsom ett villkor för erhållande av nödhjälp, att den hjälpsökande skulle avstå från detta otrevliga bruk, mottogs detta på många ställen med knot; och en bonde i Arvidsjaurs socken avstod t.o.m. ifrån nödhjälpen, hellre än han avstod från sin gamla fodringsmetod. Hurdan den mjölk och de mjölkprodukter, som produceras på denna utfodring, skall bli, är lätt att tänka sig.

Moska, "Lamphaan paskaa ja hevósen moskaa keitethiin lehmi´lle; ja net lihoit ja lüpsit, ja hakóa (kuusen) keitethiin kevväilä ku oikheen heinän hät´ä tulí".


Verimakkara (pylsy, tehdän rapamahan, ej suolin)

Se leikothaan se maha nahka noin minkä kokoseksi kuki tahto, veittelä. Ja nin neulothan äimälä ja lappala semmonen säkki, suipea toisesta pästä ja toisesta lamumpi. Se lamu pää jä auki. Sitte ku ne on neulotuk kaikki se alethan valamhai ja käelä panhan sinne süömüsta, se on kuta ja vertä ja jauhoia, ohra tai nisua tai ruista, ja suola, ja pippuria tai kuminâ. Jokku leikova maksan ja munhaiset sinne joukhon.

Sitte tikku sihen ja nin keitethän suolavessä, juomapassaki (navettapassa) ku nitä on palion. Se keitethän kauan, känelhän ja pruvathan tikkula onko kupsu. Jos tikku puörähtä noin käélä, se on kupsu. Mutta sitteki vielä keitethän kavon että se nahkaki pehmiä.

Makkara, Valmistus: Poron suolet (paksusuoli) ja eräät muut sisälmykset puhdistetan (känethän nuri) huolellisesti. Niiden sisään sullotaan puuromainen makkaransisus, joka tehdään jauhoista, suolasta, vedestä, sisälmysrasvasta ja verestä. Suolen pää suljetaan tikulla tai langalla. Kypsennetään keitämällä.

Pannukakko: Veren sulatus ja suolaaminen, sitte vispathaan vähän jauhoja. Pannu voijelhaan kuula, sitte kaathaan siihen se suurusta ja kuuta leikothiin pääle. Sitte pesässä paistehiin niin että se kohosi harjalensa. Ennen sitä sanothiin verileiväksi, järvessä paistiksi"

Skav: "Lihhaa on paistettuki pannussa, kuussa tai voissa tai talíssa (joka laihankeitosta jäi ja hyytyi), suolaa siihen. Joku´pannee löökiä ja pippuria, ilman vettäki sen saattaa tehhä, tai vähä´lä veelä. Helpheiksi se leikothaan, uhtä ohu´kaiseksi".


Läs mera här: Namnförfalskning