Lederen for Kvæntunet ut mot "Det dannede Norge".

Terje Aronsen, Du er leder for kventunet, et senter for å bevare kvensk språk og kultur. Hvorfor er det behov for et slikt senter?

-Kvenene har vært en del av Norges befolkning så lenge nasjonalstaten har eksistert. Vi har vårt eget språk og vår egen kultur som er unik og ulik fra både det norske og det finske språket og den norske og den finske kulturen. Vi har aldri fått anledning til å aktivt ta vare på hverken språk, kultur, historie, etnisitet eller noe annet som vi er en del av. Fornorskinga og forfinskinga har vært klamme systemer som har holdt oss nede. Nå godtar vi det ikke lenger. Selv om vi er forholdsvis få igjen som har den kvænske språklige og kulturelle infrastrukturen stort sett i behold, vil vi nå legge grunnlaget for en atskillig mer positiv utvikling for vårt folk. Denne utviklinga er det Kvænsk Institutt (tidl. Norsk Senter for kvænsk språk og kultur) som skal være spydspiss for. Veldig mange har ikke hørt om kvener. Kan du fortelle kort hva kvener er? Kvænene nevnes som et folk allerede av håløyghøvding Ottar på slutten av 800-tallet. Dette folket bebor elvedalene rundt Kainhuunmeri/Kvænhavet. Kvænhavet er den gamle betegnelsen på Bottenvika, og Kainhuunmaa/Kvænland var navnet på kvænenes land. Dette landet bestod av kyststrøkene med elvedaler fra området nordom Varsinais-Suomi/Egentlige Finland rundt Kvænhavet og videre ned mot Helsingland. I dag er den østligste del av dette landområdet innlemmet i nasjonalstaten Finland under navnet Kainu(u).

Den vestligste delen av Kvænland hører i dag til nasjonalstaten Sverige. Sverige har tidligere vært kvænenes geografiske nasjonalstat, mens Finland som nasjonalstat ikke har spilt noen rolle for de norske kvænene. Kvænene i Finland er blitt en del av den finske nasjonalstaten. Kvænene både i Sverige og Norge er en egen etnisk gruppe og kan derfor ikke betegnes som finske, finskættede eller etterkommere av finske innvandrere. I programmet til Protestfestivalen er kvænene beskrevet som "finner som flyttet til Norge fra krig og hungersnød". Dette er totalt feil! Finland ble ikke formelt Finland før 1917. Før grensa ble trekt i 1751/52 flytta kvænene, som alle de andre etniske gruppene innenfor ett grenseløst område, Nordkalotten.

Samer er jo anerkjent som urfolk. Hva er forskjellen mellom kvener og samer, som gjør at kun samene er anerkjent som urbefolkning? Det vet jeg ikke. Jeg bare vet at samene har definert seg sjøl som urfolk, og de har fått aksept på det fra nasjonalstaten Norge. Kvænene ved Norske Kveners Forbund har også definert seg som urfolk, men har ikke fått aksept på det, verken fra nasjonalstaten eller det offisielle samiske samfunnet. Den eneste forklaringa som jeg kan tenke meg er at denne forskjells-behandlinga av to temmelig like etnisiteter beror på en total mangel på historiekunnskaper i den norske staten - og kanskje hos samene? Kvensk er nettopp blitt anerkjent som minoritetsspråk. Hva betyr det for folkegruppen?

Formelt kan vi nå si at vi ikke trenger mer å krangle om det er eget språk eller en finsk dialekt. Men det betyr en fullstendig anerkjennelse av at kvænene også har, og har hatt, et eget språk. Men siden Norge ikke vil plassere språket på nivå III i den europeiske språkpakta, er det fremdeles departementene som styrer hele utviklinga for det kvænske språket. Anerkjennelsen av kvænsk som eget språk, men uten vernestatus, vil ikke endre en fremtidig språkdød. Psykisk og mentalt betyr det likevel veldig mye for de kvænene som har villet ha språkdefinisjonen.

Anstein Mikkelsens film om kvenene, soms skal vises under Protestfestivalen, er vist i de fleste naboland mens norske tv-kanaler har latt være å sende den. Han har sagt i media at det er fordi den handler om kvenene. Hva er det mellom Norge og kvenene? Hva er det mellom norske medier og kvænene? Igjen må jeg bruke historiekunnskapen og mangel på sådan som et svar. Men det største svaret er at vi bor på en helt feil kant av Østlandet, unnskyld Norge! Min intelligens kan ikke finne noen bedre forklaring enn det. Når du ble invitert til årets Protestfestival, kjente du til den fra før? Jeg hadde nok hørt om festivalen, men ikke noe mer enn det. Har det noe mening å arrangere en Protestfestival mot apati og likegyldighet? Jeg vet ikke. Det er vanskelig å få Ola Dunk til å forandre på sine holdninger.

Jeg syns, beklager at jeg sier det, at det blir stadig flere Ola Dunker. Jeg har sjøl vært lærer i over 25 år, og jeg har sett utviklinga av både apati, likegyldighet, kunnskapsmangel både hos elever, men også hos den voksne befolkninga, foreldre og lærere. Det sentrale Østlandsområdet dominerer totalt mediebildet og samfunnsdebatten i kongeriket. Jeg sier ikke at det er derfra Ola Dunkene kommer fra, men at fortielsen av at det finnes et Norge utenfor "det dannede" Østlandet er farlig, og det gir grobunn for oladunkismen.

Men, misforstå meg ikke, vi kan aldri gi opp å protestere mot "la det skure"-holdninga i samfunnet. Det er ihvertfall bra at Protestfestivalen prøver å sette kvænene på dagsordenen. På kvænsk har vi et ordtak som sier: ”Mitä päälä ko kaulalaki aikhaan tullee”, ”Hva skal du med hodet når du kan greie deg med halsen.”  Vi må slåss for å få hodet på plass oppå halsen!

Hva er det mest behov for å bekjempe mot, hvis man skal bekjempe apati og likegyldighet?
-For menneskeverd, åpenhet, kunnskaper, positive holdninger og likestilling mellom menneskegrupper. I dag har vi en elite som regjerer uten å ta hensyn til annerledesheta i samfunnet. Demokratiet er blitt fertallets diktatur! Vi har behov for å samle Norge på nytt. Har du en Helt du ser opp til? I min verden finnes ingen helter.

 Hvorfor?
-Det er en totalt forfeilet tankegang å se på enkelte personer som helter. For meg er det å være medmenneske det viktigste. Hviss jeg skulle se på noen som helter, hvordan skulle jeg da se på de andre? Som nuller? Dagens heltedyrkelse er et pepitarutet fenomen, svart og hvitt.

 Takk for praten!