Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------


Pressmeddelande
16 april 2007
Kulturdepartementet

Tid för kultur - satsningar på kulturen i VÅP 2007

Idag presenteras regeringens ekonomiska vårproposition som  bl.a. innebär att kulturområdet kommer att förstärkas med 150 miljoner kronor under nästa år. För åren 2009 och 2010 tillförs kultursektorn 70 respektive 55 miljoner kronor. Dessutom aviseras en långsiktig strategi för att stärka barn- och ungdomskultur som närmare kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2008. För 2007 tillförs extra medel till Prins Eugens Waldemarsudde och momsfrågan har fått en lösning då samtliga scenkonstinstitutioner får behålla de retroaktiva medlen utan att det ger effekter för de statliga anslagen.

Regeringens satsningar ligger i linje med den kulturpolitiska inriktning som presenterades i budgetpropositionen för 2007. Det innebär bl.a. en fortsatt prioritering av barn- och ungdomskultur, förbättrade förutsättningar för vården av kulturarvet och verksamheten vid våra kulturinstitutioner, förbättrade villkor för scenkonstnärerna samt en långsiktig satsning på etnisk och kulturell mångfald.

- Satsningarna ligger väl i linje med den ambitionsnivå för kulturpolitiken som jag vid olika tillfällen uttryckt under det senaste halvåret. Regeringen visar med all önskvärd tydlighet att kulturpolitiken är ett prioriterat område - det gläds jag åt. Kulturen har aldrig prioriterats i en vårproposition med sådan kraft som Alliansregeringen gör nu, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Kultur i skolan
Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2008 presentera en långsiktig strategi för att stärka barn- och ungdomskulturen. Syftet är att ge barn och ungdomar ökad möjlighet till kulturell delaktighet och eget skapande vilket bidrar till att nå de prioriterade kunskapsmålen i skolan.

- Barns och ungas rätt till kultur är en viktig fråga för kulturpolitiken. Kultur är viktigt för utvecklingen. Därför är det extra roligt att regeringen enats om att till budgetpropositionen presentera en långsiktig strategi för barn- och ungdomskulturen som förenar kultur och utbildning, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i en kommentar.

Lärlingsutbildning inom vissa hantverksyrken
Regeringen föreslår att försöksverksamheten med lärlingsutbildning inom vissa hantverksyrken, som exempelvis möbelkonservator, tenngjutare och silversmed, ska utvidgas permanentas. Efter utvidgningen kommer denna verksamhet att varje år omfatta 100 platser inom hela Sverige. Flera av de yrkeskategorier som omfattas av verksamheten arbetar inom kultursektorn och med vården av vårt kulturarv. Det är därför en viktig satsning för kulturområdets framtid.

Krediter till små och medelstora företag
Regeringen beslutade i mars 2007 att förstärka möjligheterna för Almi Företagspartner AB att ge mindre krediter till små och medelstora företag från 50 000 kronor till 100 000 kronor utan krav på medfinansiering. Det innebär en ökad möjlighet för kulturskapare som är egenföretagare att utveckla och förstärka sin verksamhet.

- Satsningarna på lärlingsutbildningar inom vissa hantverksyrken och förstärkta möjligheter att ge krediter till små och medelstora företag ligger inom ramen för andra politikområden, men verkar också positivt för kultursektorn, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Vård av kulturarvet och förstärkning av kulturinstitutionerna

Access
Vår förståelse av omvärlden bygger på att kulturarvet bevaras för framtiden. Att på olika sätt trygga bevarandet av våra kollektiva minnen är en nyckelfråga för vår tid. Regeringen har därför beräknat att tillföra Accessprojektet för sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn, som annars skulle avslutats i år, 75 miljoner kronor för 2008 samt 25 miljoner kronor för 2009. Det innebär att de institutioner som nu med medel från Access arbetar med att bevara kulturskatter ges rimlig tid för att avsluta angelägna projekt.

- Bevarandet av kulturarvet har varit en nyckelfråga för allianspartierna. Det är viktigt att institutioner ges goda förutsättningar att avsluta angelägna projekt,  menar kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Långsiktig satsning på etnisk och kulturell mångfald
Att medverka till etnisk och kulturell mångfald och en ökad internationalisering av kulturlivet är centralt för regeringens kulturpolitik. För att fortsatt främja och stärka den kulturella mångfalden förstärks området med 10 miljoner kronor årligen med start från 2008.

Medlen ska användas till att långsiktigt och strategiskt stödja organisationer och myndigheter bl.a. i byggandet av nationella och internationella nätverk där internationellt utbyte och interkulturell dialog står i centrum.

Ambitionen är att verka kontinuerligt och även att använda sig av det betänkande och de erfarenheter som kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006 ska lämna 1 juli 2007 för att ytterliggare stärka mångfalden i kulturlivet.

- Jag vill att det ska återspeglas i kulturlivet att vi numera tänker och lever internationellt i ett globalt samhälle. Integration genom kultur är spännande och kan fungera som en dörröppnare åt båda hållen, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i en kommentar.

Kontakt:
Maria Dupont
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91
maria.dupont@culture.ministry.se
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Startsida för Vårpropositionen 2007  (http://www.regeringen.se/sb/d/8911)
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Faktablad Kultursektorn förstärks med 150 miljoner kronor (http://www.regeringen.se/sb/d/8303/a/80474)