Naturvetenskapen behöver humaniora

 

Regleringsbrev för Vetenskapsrådet 2007 (pdf, 577 kB, öppnas i nytt fönster)

 

Forskningsstrategi (pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

 

2. Forskning inom universitet och högskolor

– villkor och resultat

 

FORSKNING INOM UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR – VILLKOR OCH RESULTAT 11

Statsmakterna anger de övergripande inriktningarna för forskningen genom

organisation, regelverk och fördelning av statsanslag direkt till lärosäten, de s k

basanslagen. Styrning sker vidare genom anslag, organisation och regelverk för

statliga forskningsfinansiärer, såsom Vetenskapsrådet.

 

Den svenska utbildnings- och forskningspolitiken påverkas också av den

organiserade samverkan som sker i Europa, främst men inte bara inom EU. Ett

mellanstatligt europeiskt samarbete har vuxit fram inom högre utbildning, där

lärosätena är aktiva deltagare.

Många av de reformer som har genomförts i Sverige har en motsvarighet i

andra länder. Som exempel kan nämnas decentraliseringen av beslutsbefogenheter

till universitet och högskolor, införandet av mål- och resultatstyrning

samt den stora utbyggnaden av högskoleutbildningen. Externfinansieringens

växande betydelse för högskolans forskning är en tendens som uppmärksammas

i många länder, liksom de kommande stora pensionsavgångarna inom forskar-

och lärarkåren.

Villkoren för lärosätenas forskning har förändrats kraftigt det senaste

decenniet. Några lärosäten har blivit universitet och flera nya högskolor har

tillkommit. De mindre och medelstora högskolorna har successivt tillförts mer

forskningsmedel och alla lärosäten har nu i någon omfattning egna permanenta

forskningsresurser. Antalet studenter inom grund- och forskarutbildningen har

ökat kraftigt och antalet avlagda doktorsexamina har, som nämnts, nästan fördubblats.

De s k löntagarfondstiftelserna har tillkommit och de statliga forskningsfinansiärerna

har omorganiserats. Reglerna för forskarutbildningen och

för högskolans tjänstestruktur har förändrats. Jämställdhet mellan kvinnor och

män har förts högt upp på dagordningen. Den tredje uppgiften, samverkan

med det omgivande samhället, har förändrats och blivit ett mer resurskrävande

åtagande.

Styrningen av högskolan har decentraliserats på ett genomgripande sätt.

Under1990-talet minskade statsmakternas detaljstyrning av lärosätena väsentligt

och de inrättar exempelvis inte längre professurer. Högskolestyrelser och

12 FORSKNING INOM UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR – VILLKOR OCH RESULTAT

fakultetsnämnder har i dag formellt sett mycket stora möjligheter att styra

forskningen. Lärosätena kan fritt fördela basanslagen inom de olika vetenskapsområdena,

avgöra samtliga anställningar, hyra och fördela lokaler och i hög

grad välja organisationsstruktur.

Den förhållandevis stora frihet som lärosätena har i dag har dock funnits

under så kort tid att den ännu inte fullt ut blivit en del av ”kulturen”, sättet att

tänka. Samtidigt finns också vissa ramvillkor som trots allt begränsar lärosätenas

handlingsfrihet. De har ett grundutbildningsuppdrag och ett examinationsmål

för forskarutbildningen. De har även ansvar som arbetsgivare och ansvar

för samverkan med det övriga samhället. De måste i stor utsträckning finansiera

den infrastruktur som krävs för att kunna attrahera externa forskningsmedel.

Dit räknas från lärosätenas perspektiv all finansiering som inte kommer

ur basanslagen, d v s även bidrag från forskningsråd.

 

Mål- och resultatstyrning

med direkta statsanslag

Basanslagen, d v s de statsanslag som går direkt till lärosätena, utgör nästan hälften

av deras totala forskningsmedel. Hur de fördelas internt inom lärosätena får

alltså stor inverkan på vilken forskning som bedrivs.

Under1990-talet gjorde statsmakterna en tydlig satsning på nya lärosäten.

Relationen mellan storleken på basanslagen till de ”gamla” lärosätena, d v s de

som före1991 hade rätt att utfärda doktorsexamen, förändrades inte särskilt

mycket. Möjligen finns en försiktig tendens mot ökande basanslag till Umeå

universitet och minskande till universiteten i Lund, Uppsala och Göteborg.

Inom basanslagen gjordes också specificerade satsningar på forskningsinriktningar,

centrumbildningar etc.

Detta tyder på att statens fördelning av basanslagen till universitet och högskolor

inte har använts för mål- och resultatstyrning. Anslagens storlek förefaller

med andra ord inte vara kopplade till vad lärosätena presterar utan kan betraktas

som mer eller mindre konstant.

För att följa upp hur basanslagen fördelas inom lärosätena har Vetenskapsrådet

genomfört en enkätstudie där lärosätena dels beskrivit sina budgetprinciper,

dels angivit hur basanslagen fördelats till fakulteter och institutioner åren

1998 respektive 2001. Uppgifterna har justerats så att organisationsförändringar

under perioden inte påverkar resultatet.

 

Ny svensk arkeologisk avhandling (En fråga som upp står: Varför måste all forskning som gäller lappmarken i Sverige gå via "Sameinstituet" Universitetet i Umeå för att bli tilldelat forskningsmedel Arkeologi och samiska studier? Utbildningen och forskningen ska vara fri och får inte styras av vare sig politiska eller ekonomiska intressen!Befria universiteten och högskolorna!


Karesuando den 5 maj 2007

 

Uttalande angående historieförfalskning

 

F.d. HD domaren Carsten Smith från Norge som har lett alla utredningar om samer i Norge bl.a. samerättsutvalget, påstod under seminariet i Stockholm om samekonventionen 07-05-03 att det finns bara två folkgrupper i Norge, Sverige och Finland. Nämligen den inhemska och samer. Läs mer (SR Sameradion)»

Nu har han också utsetts till företrädare i FN för att föra Nordkalottens urfolk och minoriternas talan. Denna man som så grovt försöker förfalska våran historia borde omedelbart sparkas från alla förtroende poster och få avnjuta resten av sitt liv som enbart pensionär. Enligt honom så finns vi inte i de nordliga länderna, alltså vi kväner (lantalaiset, även tidigare kallade lappar) och som det inte har forskats om. Man kan ju inte satsa forskningsmedel på en folkgrupp som inte finns!

Om ägande och -bruksrätt till land och vatten.    

Enligt våran amatörforskning så var de kvänerna som grundade t.o.m. orter som Kautokeino och Karasjokk för så där 400 år sedan. Men detta har aldrig inträffat enligt Carsten Smith. Numera har vi amatörforskare både i Norge, Sverige och Finland tagit fram våran dokumenterade historia gällande befolkningsgrupperna på Nordkalotten från urminnes tider. Vi får hoppas att de skolade forskarna och Fil. doktorerna också får upp ögonen om förhållanden här uppe i lappmarken och börjar söka medel för forskning om oss och våra förfäder som faktiskt har funnits och finns här uppe på Nordkalotten.

Lars Elenius från Luleå tekniska universitet verkar vela ta fram minoriteternas rättigheter baserade på den forntida historien i nordligaste Sveriges lappmarker. Vi får hoppas att han får de äskade medel som han har sökt från Forskningsrådet och regeringen. Samt även att han har mod och företagsamhet till att våga ta fram våran (kvänernas) historia och därtill hörande mänsklig (folkrättsliga) juridiska rättigheter.

Suonttavaara Lappby (läs mer om oss på: http://www.suonttavaara.se/