Stenåldersyxa upphittat vid handlastning från grustag efter Maunuvägen på 1950-talet

Foto 07-05-28 Bror Niva


Brattland Brattland i Tromsø

 
 

Tverrøks Brattland Ts 5063 (Kåfjord i Nordnorge c:a 20 mil från Karesuando)


www.nll.se - Skogens kulturarv i övre Norrlands inland

 
Skogens kulturarv i övre Norrlands inland
 
Skogens kulturarv i övre Norrlands inland

 

Skog och historia 2001

 

http://www.nll.se/upload/IB/ku/nbmum/Avdelningar/Arkeologi/skog_2001.pdf

.......Paksuniemi i Jukkasjärvi sn samt i Idivuoma-Mertajärviområdet i Karesuando sn. Det mest omfångsrika fångstgropssystemet vad det gäller antal gropar är R 1382 norr om Vittangiälven.

Det är 1200 m l och består av 41 fångstgropar.

Ett omfattande komplex av stenåldersboplatser registrerades i samband med granskningsarbete vid Mertajärvi och Idivuoma. På strandpartier

intill vattendragen Ruoksojärvi, Kätkijärvi och Falijärvi framkom boplatser med ställvis rikligt med boplatsmaterial. På västra stranden vid Falijärvi finns stora områden med kraftigt vinderoderade sanddyner och här påträffades en omfattande boplats R782 vid granskningsarbetet. Skörbränd sten, avslag av kvarts och kvartsit, två skrapor samt brända ben fanns frameroderade på ca en meters djup inom sanddynområdet.

Boplatser framkom även inne i det omgivande myrlandskapet ca 100 m söder om en mindre sjö Raakejärvi. Flera

omfattande fångstgropssystem löper längs Myllijoki ner till Silasjärvi.

Vid Salamasjärvi i Jukkasjärvi sn vid ett system av mindre sjöar framkom ett flertal boplatser framförallt vid sondning av bra boplatslägen. Även här framkom en del boplatser

som ej var strandbundna. Kompletterande inventeringsinsatser måste utföras inom Karesuandoområdet p g a att inventeringsarbetet här bedrevs på ett felaktigt sätt.

.........

Av det totala antalet boplatser på 119 lämningar registrerades 60% i samband med granskningsarbetet år 2001. Drygt 50% av boplatserna påträffades i markskador efter vägar, grustäkter och marberedningar. Ett flertal boplatser påträffades också i naturliga erosionsytor som påverkats av vind och vatten som strandhak och vindblottade områden. I samband med sondning påträffades 15 lokaler vid granskning år 2001, vilket innebar att 12% av

boplatslämningarna ej har någon idag synlig markskada åstadkomna av mänsklig åverkan eller naturlig erosion. Ej fullt ett 10-tal av boplatserna påträffades i lägen som indikerar att boplatserna kan härröra från den tidigaste kolonisationsfasen av övre Norrland för ca 8-9000 år sedan.

Boplatserna var belägna intill myrar och småbäckar vilka troligen är rester efter avtappade sjöar i samband med landskapets tippningar efter inlandsisens tillbakadragande i

övre Norrlands inland.

Exempel på lokaler som skulle kunna tillhöra den här tidsperioden är R 1136 och R 1139 vid Skiljesmyren i Arvidsjaur sn, R 4330 vid Majtum i Jokkmokks sn samt

R 792 vid Raakejärvi i Karesuando sn. Koncentrationer av boplatslämningar finns t ex vid Vajmat i Jokkmokks sn, Idivuoma-

Mertajärvi i Karesuando sn, Klingersel i Råneå sn och vid Robotbasen (RFN) intill Piteälven i Älvsby sn.

 

4.4. Boplatsvallar

Sammanlagt bedömdes 29 boplatsvallar fördelade på 24 lokaler utgöra fasta fornlämningar.

Av boplatsvallarna registrerades 8/8 i Kiruna kommun och 13/10 Bodens kommun. Övriga boplatsvallar framkom utspridda i nästan samtliga av kustkommunerna. Vid Klingersel i Bodens kommun fanns en koncentration av boplatsvallar inom nivåerna 60-90 m ö h. I inlandet fanns boplatsvallar enbart i Kiruna kommun och då framförallt vid Idivuoma- Mertajärvi i Karesuando sn.

 

4.5. Kokgropar

Totalt bedömdes 38 kokgropar fördelade på 28 lokaler utgöra fasta fornlämningar. Det flesta antalet kokgropar har framkommit inom Piteå kommun med 12 gropar på 5 lokaler.

Kokgroparna är belägna på nivåer mellan 15 – 30 m ö h.

I övrigt är lokaler med kokgropar tämligen jämt fördelade inom de inventerade områdena i de olika skogsvårdsdistrikten. Inom Karesuando sn på lokalen R792 registrerades två parvis liggande rektangulära kokgropar, 3 x 0,4-0,6 m st. Vad det gäller kokgroparnas form finns samtliga former (rektangulär, rund, oval) representerade såväl vid kust som i inland.

Kokgroparna har påträffats i omväxlande miljöer t ex vid myrar, småsjöar, älvar mm. Vid kusten har de framkommit vid forntida strandlinjer. Nästan i samtliga fall har de påträffats på boplatser tillsammans med boplatslämningar som härdar och stenåldersboplatser.

Ett flertal kokgropar har reviderats genom förväxlingar med sentida stubbtäktsgropar . Vid bedömningar av kokgropar är det viktigt att vidhålla kriteriet för kokgropar. Vid sondning ska kännas en tät stenpackning och ett kraftigt kollager ska framkomma. Gropar som ej har dessa två kriterier ska ej hänföras till fornlämningskategorin kokgropar.

 

4.7. Fångstgropar och rävtana

Totalt konstaterades 317 fångstgropar på 37 lokaler utgöra fasta fornlämningar. Det utgör ca 30% av det totala antalet fornlämningar. Fångstgroparna koncentrerades framförallt till stora fångstgropssystem vid Vittangiälven, Paksuniemi vid Jukkasjärvi samt i Idivuoma- Mertajärviområdet i Karesuando sn

 

5. Utåtriktad verksamhet

Varje distriktskontor besöktes innan granskningsarbetet påbörjades och informerades om vad granskningsarbetet innebar. Samtliga distriktskontor ska ha en stor eloge för all den hjälp jag har erhållit med utskrifter av kartor m.m.

En mycket välbesökt arkeologidag anordnades i Mertajärvi, Karesuando sn. Där förevisades fornlämningar som påträffades inom Skog och Historia projektet inför ett 70-tal intresserade personer från trakten.

Resultat från inventeringarna i Karesuandoområdet omnämndes i såväl rikspress, TV, radio samt i samtliga lokaltidningar.

Utbildningsinsatser har utförts inom kursen ”Föredömlig kulturmiljöförvaltning i skogen”.

Kursen anordnades av Riksantikvarieämbetet för Fastighetsverkets skogliga personal i Arjeplog, 15 – 17 augusti 2001.Temat för kursen var:

”Staten har ställt upp olika regelverk, stödsystem, miljömål, etc. för att skydda miljön. Då är det viktigt att staten själv är ett föredöme nationellt och internationellt. Statens fastighetsverk äger och förvaltar skogar som dels är produktionsskog, dels naturskyddad skog, och dels skog som planeras att bli kulturskydd.

Läs också: SKOGENS KULTURARV I ÖSTRA KIRUNA KOMMUN

Fornsök


Fornlämningar vid Vuontisjärvi

Skickar här en karta med fornlämningsnummerna  markerade. Ni kan sen ta fram beskrivningarna för de fornlämningar ni är intresserade av via Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister (FMIS) på deras hemsida http://www.kms.raa.se/cocoon/fmis-public/index.info Där väljer ni "sök" och skriver in hela RAÄ numret i fältet med samma namn, dvs. för boplatsen på badplatsen ska det stå Karesuando 262:1 i fältet "RAÄ-nummer". Men det verkar tyvärr vara så att den boplatsvall som finns registrerad på badplatsen inte finns beskriven i FMIS. Denna boplatsvall registrerades i ett projekt som heter Skog & Historia och bedrivs av Skogsstyrelsen. Ni måste därför vända er till Skogsstyrelsen för att få beskrivningen för denna lämning. Det ska vara så att alla fornlämningar registrerade i projektet Skog & Historia ska finnas i FMIS men här har det tydligen blivit en miss. Hör med Sven-Donald Hedman vid Skogsstyrelsen som är projektledare för projektet. Hans e-post ser ni i mejlet för han får en kopia av detta mejl för kännedom.

http://193.44.115.13/Website/Forn/viewer.htm

Lämningarna på badplatsen ska vara uppmärkta med informationsskyltar sedan sommaren 2006, meddela gärna om dom är skadade, borttagna eller om ni ser att dom är uppsatta på fel ställe.

Vänliga hälsningar ~Gunilla Edbom
<<Vuontisjärvi, Kuttainen.jpg>>

Gunilla Edbom
Kulturmiljöenheten
Länsstyrelsen i Norrbotten
971 86  LULEÅ
 
tel: 0920 - 961 35
fax. 0920 - 677 35
www.bd.lst.se

Läs mer här (Fångsgroparna vid Tievat var redan inventerat som härrörande till stenåldern).

Tidsresa i Torneälvdal (uppdat. med bilder från "Tievat").