Pressmeddelande
22 mars 2007
Jordbruksdepartementet

Förändring av småviltsjakten

Regeringen ändrar i dag rennäringsförordningen så att det inte längre är möjligt att utestänga jägare som inte är fast bosatta i Sverige från småviltsjakten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen. För att garantera goda viltstammar även i framtiden kan småviltsjakten fortfarande begränsas - men i så fall på andra grunder än folkbokföring och nationalitet.

Enligt den bedömning regeringen gjort kan kravet i rennäringsförordningen på fast bosättning i Sverige utgöra ett indirekt diskriminerande hinder för rörelsen för tjänster, vilket strider mot EG-fördraget. Av den anledningen tas kravet på fast bosättning i Sverige bort ur förordningen.
- Förändringen görs för att vi själva även i fortsättningen skall kunna bestämma över den svenska jakten. Vi undviker nu risken att det blir EG-domstolen som bestämmer villkoren för småviltsjakten, säger Eskil Erlandsson.

Detta hindrar dock inte att regionalpolitiska aspekter beaktas i frågan om upplåtelse av småviltsjakt. Företräde skall fortfarande ges sådana personer som har jakten och fisket som en väsentlig del av sin försörjning eller som bor i fjällnära områden. Dessutom skall det vid upplåtelse av småviltsjakt och handredskapsfiske på statens mark ovan odlingsgränsen tas hänsyn till rennäringen, miljön och turismen. Upplåtelsen måste även vara förenlig med god viltvård.

- Jag har för avsikt att uppdra åt Jordbruksverket att följa vad ändringen innebär för jakttrycket, miljön, rennäringen och den öppna fjälljakten. Det förefaller naturligt att verket även analyserar hur man inom EG-fördragets ram kan säkerställa lokalbefolkningens möjlighet till småviltsjakt i fjällen, fortsätter jordbruksminister Eskil Erlandsson.

- Jag vill också lyfta fram möjligheterna att utveckla jaktturismen. Det finns behov av ökad sysselsättning i glesbygden och förändringen ger förutsättningar för att fler skall kunna få arbete inom alltifrån hotell och affärer till turistföretag, avslutar Eskil Erlandsson.

Kontakt:
Therese Bengtsson
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59
therese.bengtsson@agriculture.ministry.se


Vi välkomnar regeringens initiativ och förmåga att ta tag i den infekterade fjälljakten. Man skall inte på påstådda etniska grunder få exklusiva rättigheter på de andra ortsbornas bekostnad. Rättigheterna tillhör dem som har bebott områdena sedan urminnestider och betalat skatt för sina marker enligt gällande svensk grundlag och haft jakt och fiske som en av sina lappmarksnäringar. I Finland har man inga avgifter för lappmarksborna när det gäller jakt och fiske på sina närliggande områden. Man kan inte heller gå in på andras lagfarna marker och fiskevatten och börja använda dessa som sitt eget.

Att reglera den fortsatta jakten efter tillgång har ju alltid gjorts och även andra eu-medborgare är välkomna hit och jaga (men efter erläggande av en skälig avgift till orstborna och de lagfarna markägarna förståss´).

Suonttavaara Lappby