Enontekis lagtima tingslag den 3 april 1807

Bouppteckningsprotokoll

År 1807, den 3 april, infant sig undertecknad oppå begäran att uppteckna och värdera den lösa egendom som aflidne Olof Olofsson Mämmi i Karesuando efter sig lämnat till delning emellan dess efterlämnade maka, Anna Klementsdotter, samt myndiga barnen, sönerna Olof, Johan och Anund, döttrarna Brita, som varit gift med afl. Johan Eriksson Raattamaa, Anna, gift med Johan Olofsson Gunnare, Ella gift med Samuel Pehrsson Riska, Ingrid gift med Lars Larsson Marakatt, uppgifvandes egendomen af enkan Anna Glementsdotter i följande ordning:

  Banco  
Pengar RB Srg r RB Srg R
I Banco       6    
Silver
1 st silversked, 3 lod       1 24  
Järn
1 par räftänger 1 16        
Dito 1 16        
Dito 1          
Dito 1          
2 st stampjärn   2        
4 st gamla järnspadar   8        
7 st dito   24        
1 st gammal isbild   2        
2 st dito   24        
1 st smidesstäd   32        
Koppar
1 st kopparkittel, 8 ns 2          
1 st gammal dito, 5 ns 1          
Tenn
1 st soppfat, 3 st tallrikar 1          
Kläder
1 st fårskinnsfäll         30  
Kreatur
1 st ko 6          
1 st dito 5          
1 st dito 5          
4 st får a 8 sh   32        
1 st oxren 1 16        
Diverse
80 st gl. vildrenssnaror 3          
Gamla notnät i en summa 2          
Summa inventarier 43 28  
Afgående poster
Fattigas arvode -- 4  
Inventari arvode 1 --  
Summa afgående 1 4  

Återstår således tilldelning 42 RB 24 Srg.

Att all den egendom som min affl. kära make efter sig lämnat, är så noga uppgivit att på riktigheten därav med ed kan besanna om så påfordras, betygar

Anna Glementsdotter (bomärke)

Sålunda vara upptecknat och värderat, betygar utsupra

Abraham Rechardt          Nils Hendriksson Nifva (bomärke)

De fattigas andel betalt, som kvitteras

Matthias Kohlström


Enontekis lagtima tingslag den 11 april 1809

Boupptecknings protokoll

År 1809 den 11 april infann sig undertecknade uppå begäran att uppteckna och värdera den lösa egendom som aflidne Nybyggaren Marainen, Anders Andersson i Suonttavaara efter sig lämnat till delning mellan dess efter lämnade maka Sevi, Ingrid Persdotter samt myndiga barn sönerna Per och Nils och dottern Katharina, som varit gift med Olof Larsson Marakatt och nu genom döden afgången sedan han till Norge avrest och efter sig lämnat tvenne omyndiga barn, sonen Lars och dottern Sara, uppgivandes änkan Ingrid Persdotter egendomen i följande ordning.

                                                                                                                            Banco

Koppar

     

RB

ss

r

En kittel 4 uns å 4 ss/uns

       

16

 

Järn

           

Ett par slagjärn

1

         

Ett par dito

1

         

Ett par dito

1

         

Ett par dito

 

32

       

En gryta 4 hqr

 

16

       

En gl. gryta

 

4

       

En isbild

 

8

       

En gl. järn spade

   

4

     

Två st. gamla lior

 

8

 

4

20

4

Kläder

           

Två st. vadmals koltar

1

16

       

En foder mössa

 

6

       

En får skinns fälle

1

   

3

38

 

Kreatur

           

En ko

4

         

En dito

4

         

En dito

4

         

En kviga

1

16

       

En tjur

1

         

Två st. får

 

16

       

Två st. ox renar

4

         

En oraka

1

         

Två st. vajor

2

32

       

En kalv

 

24

 

22

40

 

Diverse

           

Fyrttio sex famnar not nät å 2ss/famn

2

26

8

     

Fyrtio fem famnar dito å 1ss/famn

1

12

       

Fyra st. not rep

 

16

       

Sjy st. gädd mockor å 8ss

1

8

       

Fyra st. dito å 1ss 4r

 

5

4

     

En ryssja

 

4

       

Två st. gamla båtar

 

32

       

70 st. vildrens snaror å 1ss 4r

1

18

8

     

Fyra gamla vuot rep

 

2

8

     

Fyra st. gamla läder tömmar

 

4

       

Två st. kälkor

 

4

       

Två st. gamla ackjor

 

4

       

En dito

   

8

     

Två st. gamla ½ tunnor

 

4

       

Ett gammal ½ ankare

 

2

       

En lod bössa

2

         

En Luhteri Katekes

   

4

10

   

Summa inventarier

     

41

16

 

Fattigas andel

 

4

       

Invetarie arfvoden

1

16

       

Summa afgående

     

1

20

 

Återstår till delning:         39RB      8ss

           

Att all den egendom som min aflidne käre maka efter sig lämnat är så noga uppgivet att jag riktigheten här av med ed kan besanna om så fodras, betygar

Ingrid Persdotter Sevi

        (bomärke)

Sålunda vara upptecknat och värderat,betygar utsupra

Abraham Rechardt         Nils Hendriksson Nifva  (bomärke)

Fattigas andel betalta som kvitteras

Matthias Kohlström


Enontekis lagtima tingslag den 28 februari 1809

Boupptecknings protokoll

År 1809 den 28 februariinfant sig undertecknade uppå begäran att uppteckna och värdera den lösa egendom som aflidne Niva , Hendriksdotter Anna i Karesuando efter sig lämnat till delning emellan dess efter lämnade barn sonen Per Hendriksson och dottern Margaretha gift med Johan Johansson Raatamaa, uppgivande Per Hendriksson egendomen i följande ordning.

                                                                                                                                Banco

Koppar

RB

ss

r.

En kittel 18 uns

2

   

Tenn

     

Ett fat 3 uns

 

16

 

Kläder

     

En grön klädes kjol

 

24

 

En blå vadmals dito

 

24

 

En randig ylle dito

 

8

 

En ros ulle päls

 

5

4

En vadmals tröja

 

5

4

En svart sars dito

 

10

8

En blå vadmals dito

 

16

 

Stick tröja

 

13

4

Ett randigt ulle förkläde

 

5

4

En ovandel af lärft

 

5

8

En flissings förkläde

 

13

4

En lärfts halsduk

 

5

4

En svart silkes dito gl.

 

2

8

En svart silkes mössa

 

5

4

En kista

1

16

 

Summa inventarier

6

8

 

Afgår

     

De fattigas andel

   

6

Inventari arfvode

 

32

 

Summa afgående

 

32

6

Att all den egendom som min aflidne käre mor efter sig lämnat är så noga uppgivet att jag riktigheten däraf med ed kan besanna om så på fodras, betygar

Per Hendriksson Nifva

        (bomärke)

Sålunda vara upptecknad och värderat, betyga utsupra

Abraham Rechardt Anund             Olofsson Mämmi  (bomärke)

De fattigas andel betald, som kvitteras

Mattias Kolström


Enontekis lagtima tingslag den 26 november 1810

Boupptecknings protokoll

År 1810 den 26 november infant sig undertecknade uppå begäran att uppteckna och värdera den lösa egendom som aflidna Nifva, Sigrid Hendriksdotter efter sig lämnat till delning emellan dess efterlämnade maka Gunnare, Olof Olofsson den äldre samt sonen Olof och dottern Ella, uppgivande änklingen Olof Olofsson Gunnare egendomen i följande ordning.

                                                                                                                                Banco

Silver

     

RB

ss

r.

Två st. skindar 5 lod tillsammans å 16 ss

1

32

       

En Begarn 4 lod å 16 ss

1

16

 

3

   

Koppar

           

En gl. Kittel 4 unkr.

       

21

4

Tenn

           

Tre st. talrikar och ett fat 6 ukr. å 8 ss

     

1

   

Järnredskap

           

Ett par gl. Slagjärn

 

16

       

Ett par dito

 

10

8

     

Ett par större dito

1

16

       

Ett par dito

 

32

       

Ett par dito

 

40

       

Ett par dito

 

40

       

Ett lysjärn

 

8

       

Ett gl. Dito

 

4

       

En bilyxa

 

8

       

Ett smid städ

 

12

       

Ett par smides tänger

 

4

       

Två st. gl. Lior

 

4

       

Tre st. dito

 

2

8

     

Två siäron

 

2

       

Två st. stampjärn

 

2

8

     

Ett st. oxkörsel

 

2

       

Två st.garnjuster

 

5

4

     

Ett st. lax dito

 

8

 

5

26

8

Kläder

           

En kattuns halsduk

 

12

       

En blå och vit randig dito

 

8

       

En dito ----"-----

 

16

       

En gl. grön dammask mössa

 

5

4

     

En svart satins dito

 

5

4

     

En gl. fislet klädes kjol

1

         

En gl. grön dito

 

32

       

Ett stissnings förkläde

 

24

       

Ett blått rask dito

 

8

       

En gammal grön klädes tröja

 

12

       

En gammal regarns dito

 

4

       

En gammal ylle dito

 

4

 

3

34

 
             

Fiske redskap

           

Hundra famnar not nät å 1 ss 4 r /famn

2

37

       

Tjugu famnar täta dito å 2 ss 8 r

1

5

4

     

Tio st. sik måkor å 5 ss 4 r

1

5

4

     

Tjugu en st. gl. gädd dito å 4 ss

1

42

       

Fem st. not rep

 

32

       

Två st. kilar

 

12

       

Kreatur

           

Två st kor å 4 RB

8

         

En kviga

2

32

       

Två st får

 

24

       

Två st ox renar 1 RB 32 ss

3

16

       

En kundeus

1

16

       

Tre st vajor å 1 RB 16 ss

4

         

En kalf

 

24

 

20

16

 

Diverse

           

En båt

1

         

En gl. dito

 

8

       

En gl. dito

 

8

       

En gl. gryta ½ ts. drägt

1

         

En gl. gryta 4 ks.

 

12

       

En gl dito

 

8

       

Fyrtio st vildrens snaror

2

         

Sex st. läder tömmar

 

40

       

Fyra st. vuotrep

 

12

       

En Joh. Arents Paradis

 

5

4

6

2

4

Summa inventarier

     

47

42

8

Afgår

Fattigas andel             4

Inventarie arfvode      1

Summa afgående       1 4

Att all den egendom som min aflidne käre make efter sig lämnat är så noga uppgivet att jag riktigheten därav med ed kan besanna om så påfodras, betygar

Olof Olofsson Gunnare  (bomärke)

Sålunda vara upptecknat och värderat, betygar utsupra

Abraham Rechardt         Johan Persson Raatamaa (bomärke)


Enontekis lofl. Tingslag 1817

År 1817 den 3 december upptecknades och värderades den egendom som ogifta Drängen Riska, Magnus Magnusson efter sig lämnat.

(Bland annat)

 

Gångkläder

Daler

Shil.

1

Vit vadmals kolt

2

32

1

Grå dito

3

16

1

Filt hatt

1

16

1

Beller skinn mössa

 

32

1

Fårskinns dito

 

11

1

Par gamla byxor

 

5

1

Blå vest

 

32

3

Gamla vester

 

16

1

Kjor bälte

 

32

1

Tjock band

 

16

4

Par strumpor

 

16

1

Bälte

 

21

1

Hundskinns mössa

 

16

1

Liten mudd

1

16

2

Gamla dito

 

16

1

Skjorta

 

32

 

Ett st. tröja vest och byxor har Anders Johansson Närfvä anhållit i betalning för sitt besvär att forsla liket till graven.

Diverse

24 ¾ gång bälingar å 2sh.

105 Renskallar å 2 sh.

 

 

 

1

4

 

 

16

18


Enontekis Lofl. Tingslag 1819
N:r 4

År 1819 den 3 och 4 februari upptecknades, värderades och fördeltes den egendom Nämndemannen Nils Henriksson Nifvas avlidne hustru Anna Persdotter Vasara, vilken förlidne december månad avlidit, efter sig lämnat till delnings mellan dess man Nils Henriksson och myndige sonen Henric samt döttrarna Anna vilken varit gift med Lars Larsson Marakatt, Stina gift med Per Samuelsson Riska, Sigfrid gift med Per Eriksson Bäck från Muonionniska och Greta ogift, vars rätt bevakades av Olof Persson Niva. Alla arvtagarna voro personligen tillträdes förutom Per Samuelsson Riska vars hustru iakttog dess rätt.

Boskap Riksd. Shilling
6 Kokreatur å 10 Rd 60  
1 Kviga 2 32
4 Får å 11 Shilling   44
1 Häst 8  
2 Oxrenar å 3 Rd 16 Sh 6 32
Koppar
1 Kittel om 4 ? vikt   32
12 Koppar å 10,8 Sh 2 32
1 Ljusstake av malm   21
Järnsaker
1 Bössa 2 32
1 Dito 2  
1 Slagjärn 2 16
4 par Dito 8  
1 par Dito 2 80
1 par Dito   40
1 par Dito 1 16
1 par Dito 2  
1 par Dito 1 80
5 Lior å 42 Sh 2 10
4 Dito å 4 Sh   16
2 Isbilar 16   16
4 Navare   8
1 Dito   3
2 Yxor å 21 Sh   42
2 Dito å 11 Sh   22
1 Dito   21
1 Bilyxa 1  
1 Hyfvel   2
1 Dito   5
1 Dito i Maunu   2
1 Dito   2
1 Slipsten med järnvef   43
1 Ljuster   32
1 Lysjärn   11
1 Stämjärn   8
1 Skälla   16
1 Gryta   11
1 Brässelgryta 6 32
1 Järnstör   37
Träredskap
1 Bord   32
1 Dito   21
1 Dito   11
1 Säng   21
1 Väfstol 1 16
1 Stol   16
1 Spinnrock   11
8 Halvtunnor å 5 Sh   42
2 Bjälkar å 16   32
1 Pulka   21
1   32
6 Ämbare å 1,3 Sh   8
1 Tvåbordingsbåt   16
1 Enbordingsbåt   16
1 Kar   3
6 Mjölkbyttor å 2,6 Sh   16
3 Skålar å 1,4 Sh   4
1 Kärl   11
1 Båt   23
1 Dito   23
1 Dito   23
2 Järnspador   5
Fiskeredskap
13 Sämre mocknät å 2,8 Sh   35
6 Bättre dito å 70 Sh 4  
1 Dito   4
24 Notnät   24
29 Bättre dito 2  
4 Nottåg å 8 Sh   32
Gångkläder
1 Svart gördel med ? 2  
1 Päls   32
1 Mudd 2  
Diverse
1 Tennfat omkring 4 Mk vikt 3 26
1 Bok   8
4 Fårskinn å 50 Sh 2  
1 Segel   16
108 Vildrenssnaror 18  
3 Uheot rep? 1  
3 Tömmar 1  
2 Slipstenar   3
1 Kohud 5  
7 Rana   43
7 Bolster   32
2 Lädersäckar   2
2 Renhudar   8
4 Skinnsäck   1
4 Speie ? 8  
1 Kista med skåp   21
1 Harskinn   1
1 Kista utan beslag   32
1 Högaffel   3
4 lisp Torra gäddor   21
1 Bessman 8  
1 Sälskinn   21
1 Fårsax   5
Summa 186 42

Kläder från bouppteckning 1819 efter Anna Persdotter Niva (Vasara)
Kläder Daler Shilling
1 Gul vardagshalsduk   11
1 Vitbottnng bomullskjol med tröja 3 16
1 Mudd 2 32
1 Svart kjol med tröja 2  
1 Gammal kjortel 1 16
1 Ny yllekjörtel med lif 1 16
1 Skalla   24
1 Lentyg   32
1 Gulrandig bomullskjol med tröja 3 16
1 Yllekjol   11
1 Vadmalströja   17
1 Vitbottnigt förkläde 1 5
1 Ny yllekjol med lif 1 16
1 Kattuns halsduk 1 5
1 Svart mössa med rosor   32
1 Klädeströja 2  
1 Päls   32
1 Blågarn lintyg   32
1 Blåbottnig tröja   11
1 Linneförkläde   32
1 Bomullskjörtel 1 16
1 Stor rosig kettuns halsduk 10 8
  Ylletyg 8  
  Nya testamentet på finska 24  


Enontekis lagtima Härads Rätt den 8 februari 1819

Nr. 7

Boupptecknings protokoll

 

År 1819 den 8 februari upptecknades och värderades den egendom avlidne Marakatt, Lars Larsson efter sig lämnat till delning mellan dess efterlämnade änka, Niva, Anna Nilsdotter och omyndige barnen: Anna Greta, Nils, Brita Stina, Ella Maria, Isac och Eva Kajsa, vilkens rätt iakttogs af Förmyndaren Olof Anundsson Mämmi;

Egendomen uppgavs av änkan som följer.

                                                                                                                        Banco

6

Rum uppförde vid gården, vars värde upptages till

   

6

32

 

Boskap

       

3

Ko kreatur å 10 Rd

30

     

1

Dito

6

32

   

4

Får å 21 sh 4 rst

1

37

   

2

Oxrenar

6

32

45

5

 

Fiske redskap

       

13

Mocknät å 5 sh 4 rst

1

21

   

78

Fot notnät

10

 

11

21

 

Järnsaker

       

1

Bössa

2

     

1

Brässel gryta

3

16

   

1

Par slagjärn

1

16

   

5

Gamla lior

 

13

   

2

Järnspadar

 

2

   

2

Skäror

 

2

   

3

Gamla yxor

 

40

 

1

Bessman

 

16

8

13

 

Diverse

       

4

Halvtunnor

10

8

   

1

5

4

   

1

Kärna

2

8

   

6

Gamla byttor

10

8

   

1

Säva

1

4

   

1

Båt

32

     

1

Ackja

2

8

   

4

Wuotrep

32

     

3

Tömmar

10

8

   

1

Isbil

5

4

   

1

Mjölk flaska

2

8

   

1

Åtting

1

4

   

1

Fårskinn

21

4

   

1

Gamal bord

2

8

   

1

Kista

16

     

1

Spinnrock

21

4

   

1

Par vävstolar

16

     

1

Väv sked

2

8

   

42

Vild renssnaror

3

16

7

21

 

Summa inventarier

   

78

45

 

Avgående poster

       
 

Fattigas andel

 

4

   
 

Inventarie arvode och Nämndemannens

 

24

   
 

Skuld

6

16

6

44

 

Behållning

 

 

72

14

Att egendomen reglig är uppgiven betygar under edsförbindelse

Anna Nilsdotter Niva

        (bomärke)

Förmyndaren Olof Anundsson Mämmi överenskom med änkan att hon behåller egendomen och besörjer om barnens föda och uppfostran, samt betalar den skuld som boet häftar för.

Att sålunda är belevad betygar,

Erik August Curtelius         Johan Michelsson Närvä

                                                        (bomärke)

De fattigas andel kvitterar

Zackarias Grape


Enontekis lagtima Härads Rätt den 8 oktober 1826

Boupptecknings Protokoll Nr. 5

År 1826 den 8 oktober inställde sig undertecknade att uppteckna, värdera och fördela den egendom som avlidne Nämndemannen Niva, Nils Hendriksson, efter sig lämnat till delning emellan dess efterlämnade Hustru Mämmi, Anna Olsdotter, sonen Hendrik samt döttrarna Anna, Stina, Brita och Stina, alla gifta och egendomen befanns som följer:

 

Järnsaker

   

3

Par större slagjärn

8

 

2

Par mindre dito

3

 

4

Gamla lior

1

 

1

Bihl yxa

 

16

1

Hugg dito

 

12

2

Huvlar

 

12

1

Stor navare

 

12

1

Ispild

 

16

1

Björn spjut

 

12

1

Lax ljuster

1

 

1

Ljusjärn

 

12

1

Foghuvel

 

8

2

Åker skäror

 

8

1

Gryta

2

 

1

72 kannors gryta, varav sonen Hendrik äger en tredjedel

6

32

1

Järn krok

 

12

 

Boskap

   

4

Kor å 10 Rd

40

 

2

Får å 24 sh

1

 
 

Kläder

   

1

Fårskinns fäll

1

16

1

Gammal mudd

1

 

1

Dito

1

 

1

Rana

2

 

1

Ny vallmans kolt

1

16

1

Gammal dito

 

32

 

Körredskap

   

1

Akkja

 

8

3

Par vuotrep, läder töm

 

32

1

Bälte

 

8

1

Slip sten

 

24

18

Vildrens snaror

4

16

 

Trävirke

   

7

Byttor

1

 

1

Stäfva

 

4

1

Gammal spinnrock

 

24

1

Gammal kista

 

24

3

Par halvtunnor

 

36

1

Vatten så

 

8

1

Ljusjärn

 

16

1

Par lappskor

 

12

 

Fiskeredskap

   

45

Famnar not å 4 sh

3

36

12

Smånät å 12 sh

3

 

2

Nottåg å 88 sh

 

16

1

Par gamla kistor utan låsen

 

16

3

Tomma tunnor

 

24

5

Fjäder med en skinnpåse

 

24

1

Gammal båt

 

32

 

Kontanter

8

 

1

Rana

3

 

1

Fäll

2

 

1

Renhud

 

32

 

Summa inventarier

104

44

 

Boets utgifter

   
 

Till kyrkoherden Leastadius, likstund

5

16

 

De fattigas andel, Kvitterat Leastadius

 

8

 

Till värderingsmän

 

32

 

Upptecknings arvode

1

16

 

Summa avgående

7

24

 

Behållning

97

20

Att all egendom är redligen uppgiven, betygas under Eds plikt

Anna Olsdotter Mämmi

        ( Bomärke )

Enligt Testamente av den 6 mars 1826, avdelas till Änkan 2:ne st kor

20

 

En säng, en rana

3

 

Ett st fäll

2

 

Ett st renhud

 

32

Således lämnas till delning

71

36

En kanna

7

 

Giftorätt

11

28

Summa

18

28

Sonens andel

   

Till sonen Hendrik

17

34

Dottern Annas andel

   

Kontanter och diverse persedlar

8

41

Dottern Stinas andel

   

Kontanter och diverse persedlar för

8

41

Dottern Britas andel

   

Kontanter och diverse persedlar för

8

41

Dotter Sigrids andel

   

Kontanter och diverse för

8

41

Med ovanstämda utredning och skifte förklara vi oss till alla delar nöjda,

Karesuando den 8 oktober 1826

Anna Olsdotter Niva

    ( Bomärke )

Hendrik Nilsson Niva     Isak Bäck     Pehr Bäck

    ( Bomärke )                 ( Bomärke )   ( Bomärke )

Pehr Samuelsson     Anna Nilsdotter

(Gen. Hendrik Niva(     (Gen. Olof Mämmi)

Sålunda upptecknat, värderat och fördelat, betygar utsupra

E. U. Grape     Pehr Olsson Karsikko

                            ( Bomärke )

Pehr Hendriksson Niva

    ( Bomärke )


Enontekis lagtima Härads Rätt den 23 januari 1827

Boupptecknings Protokoll Nr. 2

År 1827 den 23 januari inställde sig undertecknade till att uppteckna och värdera den egendomen som avlidne Kyrkovärden Mämmi, Johan Olsson, efter sig lämnat till dess Hustru Eliasdotter, Margareta, som hon genom Testamente av den 13 juni 1790 erhåller.

Och egendomen uppgavs som följer:

 

Silver

   

4

Skedar om 12 lod

12

 

1

Kåsa om 7 lod

7

 

1

Kalk om 6 lod

6

 
 

Kontant i penningar

13

16

 

Koppar

   

3

Kittlar, 12 lod

8

 

1

Mässing kittel

1

16

 

Thenn

   

2

Fat om 7 lod

9

16

4

Tallrikar om 6 lod

8

 

2

Flaskor

2

 
 

Järnredskap

   

6

Huggyxor å 32 sh

4

 

1

Bile

2

 

10

Lior å 32 sh

6

32

4

Spadar å 8 sh

 

32

2

Isbild å 1 Rd

2

 

2

Harrjuster

2

 

1

Lax dito

2

 

2

Ljusjärn

2

 

14

Par slagjärn å 3 Rd

42

 

1

Fem kannors gryta

1

12

1

Dito

3

 

1

Panna

 

32

1

96 kannars gryta

24

 

2

Vildrens lasson

12

 

1

Kopparflaska

2

 
 

Boskap

   

8

Kor å 15 Rd

120

 

1

Oxe

8

 

10

Får å 32 sh

6

32

1

25 års gammal häst

10

 

1

2 års dito

15

 
 

Renar

   

10

Oxrenar å 4 Rd

40

 

10

Vajor å 3 Rd

30

 

2

Vuorsor å 2 Rd

6

 

5

Orak å 2 Rd

10

 

10

Kalvar å 1 Rd

10

 
 

Fiskeredskap

   

200

Famnar Not å 8 sh

33

16

30

Smånät å 32

20

 

15

Nottåg å 16 sh

5

 
 

Trädvirke

   

5

Båtar å 4 Rd

20

 

2

Mindre dito

3

 

1

Kista

2

 

20

Filbyttor å sh

1

32

4

Mjölkflaskor å 8 sh

 

32

1

Kärna

 

32

2

Vattensåar

 

32

10

Ackjor å 8 sh

1

32

1

Släde med korgbalkar

2

 

1

Gammal dito

 

12

10

Kälkar å 16 sh

3

16

1

Bessman

1

 

10

Vuotrep å 12 sh

2

24

10

Tömmar å 16 sh

3

16

 

Kläder

   

2

Nya fårskinns fällor

6

32

2

Dito ranar

10

 

1

Gammalt dito

1

16

2

Vadmals vantar å 3 Rd

6

 

1

Par byxor

1

 

1

Tröja

2

 

1

Par halvslitna byxor

1

 

1

Väst

1

 

1

Hatt

1

16

1

Vintermössa

1

16

100

Vildrens snaror

16

32

 

Fodringar

   
 

Av Johan Johansson Närvä

7

5

 

Av Anders Johansson Närvä, sonen

6

10

 

Av Pastor L. L. Leastadius

13

16

 

Anders Pehrsson Nuttis Änka

 

32

 

Nils Guttormsson Unga

6

33

 

Olof Jonsson Päiviö

1

16

 

Erik Grape

5

16

 

Summa inventarier

615

8

 

Avgående

   
 

Upptecknings arvode

6

 
 

Till värderingsman

 

32

 

Fattigas andel

1

 
 

Summa avgående

7

32

Att all egendom är redeligen uppgiven, betygar under Eds plikt, Maunu utsupra

Margareta Eliasdotter Sirviö

                ( Bomärke )

Sålunda vara upptecknat och värderat, intygar

 E. Grape         Johan Mickelsson Närvä (Bomärke)


Enontekis lagtima Härads Rätt den 5 september 1829

Boupptecknings Protokoll Nr. 7

År 1829 den 5 september, inställde sig undertecknade till att uppteckna och värdera den egendom som avlidne Nämndemannen Närvä, Johan Mickelsson, efter sig lämnat genom ett inbördes Testamente av den 2 september 1828, till sin Hustru Lainio, Margret Månsdotter,

Och egendomen uppgavs som följer:

 

Järnsaker

   

3

Stampjärn

 

8

3

Par slagjärn

2

32

1

Ispild

 

16

2

Spadar

 

36

4

Lior

1

20

1

Järnskopa

 

16

1

Dito gammal

 

2

1

Hammare

 

4

1

Horn huvel

 

8

1

Gammal järnspade

 

4

1

2 kanners gryta

 

16

1

30 kannars dito

5

 

2

Kistor

4

 

1

Alsk

 

8

1

Kedja

 

6

 

Kläder

   

3

Bind mössor

1

24

1

Gammal svart silkesduk

 

24

1

Ny dito

1

 

1

Gammal tröja med renkalvskinn faser

 

32

1

Blårandig kjol

1

 

1

Blå, röd, grön och vitrandig kjol

2

32

1

Dito

2

 

1

Yllekjol

 

32

1

Dito tröja

 

16

1

Gammal bomullströja

 

8

1

Dito ylle tröja

 

32

1

Skjorta

 

32

1

Cattuns förkläde

 

24

1

Linne dito

 

24

1

Läfts duk

 

24

1

Svart bottnigt Cattuns duk

 

32

1

Dito

 

24

1

Läfts duk

 

12

1

Karpun

 

16

2

Par vantar

 

8

2

Par strumpor

 

16

1

Par skoband

 

3

1

Gammal förkläde

 

12

1

Dito bindmössa

 

4

1

Vit vadmalskolt

 

32

1

Grå dito

1

 

2

Par byxor

 

32

1

Gammal mudd

 

24

1

Dito fäll

 

8

1

Dito kudd

 

4

1

Par säppäket

 

8

1

Par handskar

 

4

1

Gammal tröja

 

4

2

Oxhöskrindor

 

8

1

Runo dito

   

1

Gång bällingar

 

4

1

Senor för

 

2

4

Gamla kesäter

 

4

1

Par vuotrep, 1 lädertöm

1

 

1

Gammal päls

 

2

 

Böcker för

1

36

1

Två jumfrus tennkanna

 

2

 

Trädvirke

   

13

Mjölkbyttor

 

26

9

½ tunnor

 

36

2

Mjölk ½ tunnor

 

16

2

Åttingar

 

2

2

Brännvins visslor

 

2

6

Såar

 

24

3

Ämbare

 

6

1

Par kundar

 

6

1

Mjölkslev

 

4

1

Båt

1

16

1

Oduglig liten båt

 

8

1

Gammal pulka

 

4

1

Dito hand akkja

 

4

2

Kälkar

 

12

1

Notfås

1

16

10

Smånät

 

10

1

Nottåg för

 

24

1

Par skidor

 

6

 

Kreatur

   

2

Oxrenar

5

32

2

Kor

20

 

1

Kviga

4

 

2

Får

 

52

 

Summa inventarier

75

11

 

Avgående poster

   
 

Till Isak Isaksson Jatko

 

22

 

Till handelsman Litner

1

38

 

Till Jakop Andersson Närvä, osäker

1

32

 

Till Johan Jonsson Labba

 

32

 

Till Pastor Leastadius

2

 
 

Fattigas andel

 

5

 

Till Drängen Mårten Andersson

8

18

 

Till Anders Närvä, skjuts

1

32

 

Johan Närvä, skjuts

3

 
 

Upptecknings arvode

1

32

 

Till värderingsman

 

40

 

Summa avgående Banco Riksdaler

22

11

 

Behållning

53

 

Att all egendom är redligen uppgiven, betygar under Eds plikt,

Närvä och Mertajärvi den 6 september 1829

Marget Månsdotter Lainio ( Bomärke )

Sålunda upptecknat och värderat, intygar utsupra

E. U. Grape Samuel     Pehrsson Riska ( Bomärke )

Fattigas andel kvitteras:

L. L. Leastadius


 

Enontekis Lofl. Tingslag den 28 september 1854

Nr. 2

År 1854 den 28 september upptecknades, värderades och fördelades den kvarlåtenskap som avlidne Nybyggare hustrun Anna Pehrsdotter Niva eller Kurkiu efter sig lämnat, till delning emellan efterlämmnade mannen Isac Perhsson Kurkiu och den avlidnes moder Enkan Ella Maria Johansdotter Niva.

Egendomen uppgavs av Änklingen i följande ordning:

Banco

Fast egendom

Krono hemmanet Nr. 5 1/16 mantal Kurkiu upptages utan åsatt värde

Kreatur

3

Kor å 13 Rr. 15sh.

40

1

D:o gammal

10

1

D:o sjuk

6

1

Kviga i dräktig

10

2

Får fullvuxna

2

3

Smärre

1

24

5

Oxrenar å 4 Rd.

20

Järnsaker

1

Bresselgryta gammal och söndrig

4

2

Kokgryta å 1 Rd. 16 sh.

2

32

3

Huggyxor å 32 sh.

2

2

D:o gamla å 12

24

6

Lior å 12sh.

1

24

1

Par slagjärn

1

1

Isbill

12

1

Åker skära

6

3

Tälg knifvar

12

1

D:o rak knif

4

1

Gammal järnsled

2

3

Smärre nafborr

6

1

Järnbetsman

32

1

Sticksåg

4

1

Lysjern

16

1

Lax ljuster

32

2

Smärre d:o

12

1

Högaffel

6

3

Jern spadar

24

1

Liten finger sax

4

Trädsaker och diverse

1

Spinnrock

1

16

1

Par väfstolar gamla

1

2

Wäfskedar

16

1

Gammal säng

32

1

Liten bord

12

2

Kistor

1

24

2

Tvåbordings båtar å 2 Rd.

4

Forts. Trädsaker och diverse

3

Höskrindor

 

6

5

Räfsor

5

6

Gamla kälkar

24

4

Häst tunnor

16

13

Mjölk bunkar å 2 sh.

26

3

Byttor och en så

16

1

Kjerna

4

1

Koskälla, söndrig

8

1

Gammal kaffepanna

32

12

Finska andeliga böcker

3

3

Rentömmar och 7 Wuotrep

5

32

2

Finger ringar af mässing

4

91

Famnar notnät å 8 sh.

15

80

10

Smånät

4

24

4

Tunnor spannmål å 6.32

26

32

5

Lisp. Smör å 2.32

13

16

Gång och sängkläder

6

Randiga ylleskjortor

7

2

Ylle klänningar och en kappa

6

2

Tröjor och 2 skjortor linnetyg

1

36

6

Halsdukar och 2 förkläden

3

40

1

Ylle rana och en fårskinnsfäll

3

5

Renskinn

1

32

2

Huvudkuddar och en gammal fäll

1

3

Muddar och en tulubb

8

1

Vadmals rock

2

Kontanter

14

Summa inventarier

250

47

Avgående

För skötning under den avlidnes sjukdom

6

 

Pig lön till Eva Cajsa Jatko

8

 

Skuld till en Lappgumma

 

24

Fattig procenten

 

15

Bouppteckningskostnader

7

16

Summa avgående

22

7

De fattigas andel betald kvitteras J. Engelmark

Afhandling

Emot att Enkan Eva Maria Johansdotter Niva erhöll tvenne kjolar, en kista, 2 yxor, en spinnrock, ett par slagjern, en lie,en isbill och 6 Riksdaler kontant.

Såsom andel uti grytorna, en spade och rättighet att gemensamt begagna vävstolarne, berättigas Isac Pehrsson Kurkio till den öfriga lösegendomen, samt kontanter emot skyldighet desslikes att betala afgående posterna.

Att allt min och min aflidnes hustrus kvarlåtenskap blivit riktig uppgiven betygar under ed förbindelse.

 

Isac Pehersson Kurkio

(Bomärke)

 

Med förestående fördelning och öfverenskommelse förklarar vi till alla delar nöjde.

Dag som ofvan.

Isac Pehrsson Kurkio     Eva Maria Johanssdotter Nifva

        (Bomärke)                             (Bomärke)

 

Sålunda upptecknat och värderat och fördelat betygar Utsupra.

J. Lidström     Eric Johansson Raatamaa     Johan Eriksson Raatamaa

                                      (Bomärke)                         (Bomärke)


Enontekis Lofl. Tingslag den 28 augusti 1858

N.r. 28

Bouppteckningsprotokoll

År 1858 den 28 augusti, upptecknades och värderades den kvarlåtenskap som avlidne Nybyggar Hustrun Anna Lisa Pehrsdotter Niva efter sig lämnat till delning emellan efterlämnade arvingarna Änklingen Isac Hendriksson Niva samt barnen, Anna Maria, Nils Petter, Mathilda Carolina och Johan Isac, vilkas rätt bevakades af tillförordnade förmyndaren Aron Johansson Närvä.

Egendomen uppgavs af Enklingen som följer:

 

Kreatur

   

6

Kor å 30 Rd.

180

 

10

Oxrenar å 9Rd.

90

 

2

Wuorso å5 Rd.

10

 

2

Urackor å3 rd.

6

 

3

Vajor å 6 Rd.

18

 

10

Får å 2 Rd.

20

 
 

Diverse

   

80

Famnar notnät å 0,32

25

60

10

Sämre nottåg å 0,25

2

50

4

Gamla smånät å 0,50

2

 

1

Fähus gryta

15

 

2

Kokgryta å 6 kammorsdrägt

4

 

1

Dito å 2 kans.

2

 

1

Jernslef

 

25

1

Par jern betsman

1

25

5

Hyggyxor å 0,50

2

50

5

Liar å 0,75

3

75

4

Nafvar å 0,10

 

40

1

Lysjern

1

80

3

Ljuster jern

3

 

2

Par slagjärn

3

50

1

Koppar kittel

2

 

3

Gamla båtar tillsammans värda

6

 

1

Kaffepanna, gammal

1

 

1

Par stekkoppar

 

60

1

Liten spilkum

 

50

6

Diverse hufvlar af mindre värde

1

50

1

Halvsliten yllerana

5

 

3

Huvudkuddar

2

 

2

Fårskinns fällor

6

 

1

Dragsäng

2

 

1

Målad karmstol

 

50

2

Bord

1

50

25

Mjölkbunkar å 15 öre

3

75

3

Byttor med lack å 0,75

 

75

1

Bleck sil

 

50

1

Gammal spinnrock

1

50

10

Rentömmar å 75 öre

7

50

10

Dito wuotrep med kisatet

3

 

2

Raidackior

1

50

7

Renkälkar å 50 öre

3

50

50

Vildrens snaror å 25 öre

12

50

3

Gamla spadar å 25 öre

 

75

1

Par vävstolar, gamla

2

50

 

Summa inventarier

456

 

Att min och min avlidne hustrus egendom blivit redligen uppgiven, så att intet med vett och vilja blivit döljt, betygar under Edlig förbindelse

Isac Hendriksson Niva

       (Bomärke)

Härmed häftades sådan överenskommelse emellan förmyndaren Isac Hendriksson Niva, att den sistnämnde får sitta uti orubbad besittning ad den kvarlåtenskap som finnes, med undantag af trenne kor, som med barnens myndiga ålder, dem emellan gemensamt fördelas, emot det villkor att de kunna sig själva lifnära eller försörja, varför ofvannämda trenne kokreatur nu och tills vidare få hos fadern innestå.

Härmed förklara vi av detta nöjda.

Dag som ofvan

Aron Johansson Närvä         Isac Hendriksson Niva

            (Bomärke)                             (Bomärke)

Sålunda upptecknat och värderat som överenskommits, betyga Utsupra

J. Lidström         Anders Salomonsson Närvä

                                    (Bomärke)

De fattigas andel 58 öre, kvitteras

J.O. Curtelius


Enontekiö Lagtima Tingslag den 5 oktober 1858

Bouppteckning Nr.27

År 1858 den 5:te oktober, upptecknades och värderades den kravlåttenskap som aflidne Bonden Jakop Andersson Salmi i Idivuoma by, efter sig lemmnat, till delning emellan efterlämmnade Enkan Anna Britta Johansdotter, samt omyndiga barnen, dottern Margreta, Johan Hendric, Britta Carolina, Eva Sofia, Erik Abraham, Matilda Wilhelmina och Jonas Jakob, vilkas rätt och bästa bevakades af nämndemannen Johan Petter Riska. Egendom upptas af änkan som följer.

Fastigheten Riksdaler

 

Kronoskattehemmanet Salmi nr:3 om 1/16 mantal, värderades till

500

 

6 st

Kreatur kor a 20 Rs

120

 

1 st

Ett år gammal tjur

6

 

1 st

Kviga

10

 

15

Får å 1R 50öre

22

50

10

Oxrenar å 8 R

80

 

6

Vajor å 6 R

36

 

2

Wuonglar å 3 R

6

 

3

Urakor å 3 R

9

 
 

Diverse

   

1

Koppar kittel

4

 

1

Kaffepanna

1

 

2

Bresselgryta

30

 

1

Kokgryta

2

 

1

Stekpanna

1

 

2

Jern betsman

2

 

3

Hyggyxor å .75 ch.

2

25

1

Gammal bilyxa

1

 

5

Lior

2

50

2

Lysjärn

1

 

5

Ljusterjärn

3

75

7

Par slagjärn

14

 

170

Famnar motnät å 25ch.

42

50

3

Notrep

2

50

10

Smånät

10

 

8

Gamla tvåbordings båtar

20

 

10

Rentömmar

5

 

10

Wuotrep

2

40

2

Fårskinnsfäller

8

 

20

Hornben

80

 
 

Fodringar

   
 

Av Mårten Andersson Närvä

15

 
 

Av Johan Johansson Närvä

8

70

 

Summa inventarier

1052

 

Att all min och min avlidne mans egendom blivit redligen upptagen så att intet undantagits, betygar under förbindelse. Anna Britta Johansdotter

Bomärke A


Enontekis Laktima Tingslag. Nr.48

Boupptecknings protokoll.

År 1865 den 21 februari upptecknades, och värderades den egendom som Bonden Riska Johan Peter Johanssons i Idivuoma, hustru, Anna Stina Claesdotter, efter sig lämnat, till delning mellan sin efterlämnade man, samt med henne framavlade barn, döttrarna Eva och Johanna för vilka Nybyggaren Salomon Salomonsson Närvä blivit förordnad till förmyndare, och vilka vid förrättningen var tillstädes. Änklingen uppgav egendomen och befanns vara av följande beskaffenhet och värde.

                                                                                                                                      Rmt

Fastighet:

Skattehemmanet Nr 2 5/12 mantal i Idivuoma värderades till

500:-

Boskap:

4st

Kor a` 30:-

120:-

8st

Får a` 1:50

12:-

18st

Oxrenar jämte kuntus a` 12:-

216:-

4st

Wuorso a` 6:-

24:-

30st

Wajor och Wuonglar a` 8:-

240:-

15st

Kalvar a` 2:-

30:-

4st

Urackor a` 4:-

16:-

Diverse:

1st

Gryta om 10 kannor

3:-

1st

Fähusgryta

13:-

100

Famnar Not

30:-

6st

Smånät

6:-

1st

Ny Kittel

4:-

1st

Gammal dito större

3:-

4par

Slagjärn a` 2:-

8:-

3st

Yxor

3:-

1st

Panna

50

1st

Fotpanna

1:-

1st

Gammal Kaffepanna

50

13st

Filbunkar

3:-

25

10st

Halv Tunnor

2:-

50

2st

Soffor

5:-

2st

Stolar

50

2st

Bord

75

5st

Rentömmar

2:-

50

5sty

Wuotrep

1:-

83

7st

Gamla Båtar

6:-

2st

Huvudkuddar

2:-

3st

Hyvlar

1:-

25

1st

Lodbössa

6:-

Fodringar:

Av Mathias Kiviniemi

20:-

Summa Inventarier:

1286:

 

Avgående Poster:

   
 

Till Jon Andersson Nutti

43:-

25

 

Till Gustaf Pehrsson Riska

17:-

 
 

Till Sonen Henrik Johansson

40:-

 
 

Till Dito 10 års dräng lön a`30:-

300:-

 
 

Till Sonen Pehr Johansson

18:-

50

 

Till Dito 7 års dräng lön a` 30:-

210:-

 
 

Till Dotten Maria, 5 års lön a`15:-

75:-

 
 

Bouppteckningskostnad

5:-

 

Summa Avgår: 708:-

Behållningen bliver således 577: 37

 

Att egendomen blivit redeligen uppgivna, och intet med vett och vilja utelämnats eller undandolts, betygar med hederlig förpliktelse.

Johan Petter Johansson Riska

            (bomärke)

Sålunda lästa upptecknat och värderat, betyga:

År och dag som ovan

C.Hacksell             Jsak Olovsson Mämmi

                                    (bomärke)

Av förestående behållning tillfaller änklingen.

Hälften av Fastigheten med 250:-

Dito av lösa egendomen 38:68½ = 288:68½

Och Döttrarna Eva och Johanna gemensamt

Hälften i Fastigheten 250:-

Dito av lösa egendomen 38:68½ = 288:68½

 

Summa: 577:37

 

År och dag som ovan.

C.Hacksell         Isak Olofsson Mämmi

                                (bomärke)

Härvid närvarande underteckna.

Johan Petter Johansson Riska     Salomon Salomonsson Närvä

            (bomärke)                             (bomärke)


Enontekis Lagtima Tingslag den 5 mars 1866

Nr.49

Bouppteckning å Krononybygget Nulangi

§ 1

År 1866 den 24 januari verkställde undertecknade uppteckning af egendomen å Krononybygget Nulangi i Karesuando Församling, efter den 5 mars 1865, aflidne  Greta Kajsa Johansdotter Fjällborg (Raatamaa) och har efterlämnat mannen Nils Petter Fjällborg och med honom aflade ett barn, sonen Johan, vid ett års ålder; och för att bevaka hans fördel var den aflidnes närmaste Högtinge Kronohemmansinnehavare Johan Raatamaa ifrån Saivomuotka.

Åt honom uppgav den efterlämnade maken Petter Eliasson Fjällborg, under edförbindelse, egendomen i följande ordning.

 

Lösegendom, kontanter

Riksd.

öre

 

Silver

72

 
 

Sedelpenningar

30

 
 

Koppar

   

2

Mässingskällor

2

 

1

Kittel

5

 

1

Kaffepanna

2

 

1

Bleckdosa

 

20

 

Jern och malm

   

1

Boskapsgryta af 1½ T.as dräktighet

4

 

1

Mindre gryta af 5. Kannors dito

3

 

1

Gryta af 3 kannors dito

1

50

1

Jernskopa

 

25

1

Stekpanna

 

50

3

Yxor

2

 

4

Liar

3

50

1

Skära

 

20

1

Kniv

 

5

1

Rak kniv

 

25

1

Slipsten

2

 

2

Järn spadar

 

75

2

Bössor

10

 

1

Lysjern

1

50

1

Ljuster

1

 

1

Par rävsaxar

1

10

1

Par dito

1

10

1

Par dito

1

10

1

Par dito

1

10

1

Isbill

 

50

1

Par fårsaxar

 

50

2

Nafvare

 

50

1

Hammare

 

25

1

Blecksil

 

50

1

Bleckskopa

 

10

 

Trädsaker

   

23

Mjölkbunkor

5

75

1

 

75

1

Kjärna

1

 

1

Hyfvel

 

50

2

Hyflar

 

50

1

1

 

2

Mindre såar

 

75

1

Släfva

 

25

1

Tråg

 

50

1

Vatten bytta

 

25

3

Halvtunnor

 

75

1

Åderjärn

 

25

3

Renkälkar

4

 

2

Renskrindor

 

75

7

Ackjor

5

 

1

Kista

3

 
 

Säng och gångkläder

   
 

Päls med klädes överdrag

30

 

1

Kvinns tröja

4

 

4

Kuddar

8

 

1

Ny fårskinnsfäll

10

 

4

Nya renshudar

8

 

2

Nya ylle ranor

18

 

1

Renshud

1

50

1

Lärfts lakan

3

 

4

Skjortor

6

 

2

Bommuls kjolar

4

 

1

Ylle dito

3

 

7

Halsdukar

3

50

1

Schal

1

25

1

Ylle halsduk

2

 

1

Flor tyg

1

 

3

Kalvskinn

1

50

2

Fårskinn

1

 
 

Fiske redskap

   

20

Famnar not

10

 

22

Små nät

33

 

2

Ren tömmar

1

 

4

Wuotrep

1

 
 

Boskap

   

4

Mjölkande kor å 30 Rd st

120

 

14

Får å 1 Rd. St

17

 

20

Renvajor, 6 Rd. st

120

 

4

Oxar å 8 Rd. st

32

 

20

Mindre renar, vuonglar urakor och kalvar

60

 
 

Mjöl och matvaror

100

 
 

Fodringar

   
 

Per Jonsson Pilto

100

 
 

Alvar Tapani

42

75

 

Erik Johansson Raatamaa

17

 
 

Carl Johansson Raatamaa

10

 
 

Anund Saivomuotka

10

 
 

Johan Nilsson Idivuoma

10

 
 

Hendrik Parkalompolo

6

 
 

Rasmus Larsson Per

2

 
 

Aslak Johansson Båål

4

 
 

Summa

976

05

 

Utbetalningar

   
 

Handl. Forsström

30

 
 

Johan Yli Mattila

3

75

 

Isac Merasjärvi

2

50

 

AnnaSofia Johansdotter Raatamaa

1

75

 

Stina Anundsdotter Saivomuotka

5

 
 

Utbetalt

43

 

Att de mig veterliga egendom, har jag under edsligt uppgivit,

Tid och ort som ofvan

Nils Petter Eliasson Fjällborg

        (bomärke)

På detta sätt haver vi värderat och uppskrivit som här ovanför står i Johan Raatamaas närvaro, som å sonen Johans vägnar bevakar; han är även nöjd, som han bekräftar med eget namn och bomärke.

Johan Raatamaa

    (bomärke)

Johan Olofsson Mämmi             Spein Mickelsson Korrotus

             (bomärke)    Värderingsmän     (bomärke)

Skrivit: Abraham Tapani

Rätteligen voro från Finska originalet översatt betygar,

J. Hackzell


Enontekis lagtima Härads Rätt den 23 februari 1867

Boupptecknings Protokoll

§ 7

År 1867 den 23 februari, förrättades av undertecknade efter anmodan, Bouppteckning och värdering å den kvarlåtenskap avlidne Bondehustrun Wälitalo, Brita Maria Pehrsdotters, som med döden avgått någon dag i april månad sistlidit år och efterlämnade endast Änkemannen Wälitalo, Isak Pehrsson, men inga barn.

Egendomen uppgavs av härvid närvarande Änkemannen Isak Pehrsson och avlopp som detta Instrument här nedan utvisar:

Riksmynt

 

Fast egendom

   
 

Kronoskattehemmanet Nr. 2 om 1/32 mantal i Kuttainen by, som Änkemannen förvärvat före äktenskapet med efterlämnade Änkan, värderades

400

 
 

Lösegendom, kreatur

   

1

Häst, stokreatur

40

 

10

Kokreatur å 20 Rd

200

 

10

Får å 2 Rd

20

 

15

Oxrenar å 10 Rd

150

 

15

Vajor å 8 Rd

120

 

10

Renkalvar å4 Rd

40

 
 

Järnsaker

   

10

Huggyxor å 1 Rd

10

 

12

Lior å 50 öre

6

 

3

Rävsaxar å 2 Rd

6

 

1

Järnstör

1

50

1

Dödgryta

20

 

1

Dito

15

 

1

Dito, liten

10

 

2

Kokgrytor

3

 

4

Järnspadar å 25 öre

1

 

3

Ljuster och 1 st lysjärn

2

 
 

Gång och sängkläder

   

4

Ylleranor å 3 Rd

12

 

2

Stoppade sängtäcken

6

 

2

Fällas med beslag å 4 Rd

8

 

6

Huvudkuddar å 1,50

9

 

4

Pälsar med beslag å 10 Rd

40

 

1

Gammalt pälsrock

2

 

2

Par vadmalsbyxor å 4 Rd

8

 

2

Vadmalströjor å 3 Rd

6

 

2

Västar å 1,50

3

 

10

Skjortor å 1 Rd

10

 

10

Kjortlar å 2 Rd

20

 

4

Fruntimmer linnen å 1 Rd

4

 

3

Gamla sidendukar

10

 

7

Halsdukar av diverse slag å 75 öre

5

95

 

Trädsaker och diverse

   

6

Större och mindre kistor

10

 

1

Säng

2

 

2

Spinnrockar å 2 Rd

4

 

4

Såar å 50 öre

2

 

30

Filbunkar å 25 öre

7

50

2

Arbetsslädor å 1,50

3

 

6

Renkälkar å 25 öre

1

50

6

Akkjor

1

50

2

Båtar å 5 Rd

10

 

2

Kedjor 5 Rd, 2 st kaffepannor 2 Rd

7

 
 

Summa inventarier

1245

25

 

Avgående poster

   
 

Skuld till Handlanden J. B. Forström

374

 
 

Till Lappen Nils Andersson Wasara

100

 
 

Till barnen i förra giftet

630

53

 

Summa avgående

1124

93

 

Behållning bliver således

120

27

Att all min avlidne hustru Brita Maria Pehrsdotters gemensamma bo befintliga egendom blivit av mig rederligen uppgiven sådan den befanns vid den avlidnes dödstimma och att intet därav blivit med vett och vilja undandolt,

Betygar under edelig förpliktelse, som ovan

Isak Pehrsson Jatko ( Bomärke )

sålunda vara efter uppgift noga antecknat och värderat; betygar som ovan

O. J. Nordström     Isak Olofsson Mämmi     Johan Petter Riska

                                        ( Bomärke )                 ( Bomärke )


 

Enontekis Lagtima Tingslag Nr 26. År 1868 den 21 september.

 

Boupptecknings Protokoll.

År 1868 den 21 september upptecknades och värderades den egendom, som Bonden Riska, Johan Petter Pehrsson i Idivuoma efter sig lämnat till delning mellan dess efterlämnade änka Anna Lisa Henriksdotter, samt följande med henne framavlade barn, samt sonen Johan 8 år, och döttrarna Christina 12 år samt Maria 5 år gammal, för vilka förmyndare ännu ej hunnit förordnas. Egendomen uppgavs av änkan, och befanns vara följande beskaffenhet och värde.

 

Fastighet:

Skattehemmanet Nr 1 5/32 mantal i Idivuoma by, vilket hemman blivit

av andre mannen under äktenskapet med dels efterlämnade änka från

Krono till Skatte naturintägt, värderades till

 

 

600:-

 

 

Lös Egendom:

 

 

3st

Kor a` 20 Rmt

60:-

 

1st

Kviga

15:-

 

3st

Oxrenar a` 10 "

30:-

 

1st

Waja

6:-

 

1st

Fähus Gryta

7:-

 

10st

Får a` 2 Rmt

22:-

 

60fam

Nät a` 16 öre

9:-

60

1st

Båt

6:-

 

1st

Kokgryta

2:-

 

3st

Ren Kälken

 

75

3st

Ren Tömmar a` 75 öre

2:-

25

5st

Wuotrep a` 50 öre

2:-

50

20st

Mjölk Bunkar a` 12 öre

2:-

40

1st

Tjärna

 

50

1st

Kåsor

 

12

5st

Halv Tunna a`37 öre

1:-

85

1st

Spinnrock, målad

5:-

 

2par

Söndriga Slagjärn

3:-

 

2st

Hyvlar

 

50

2stn

Näfare (borrsväng)

 

37

1st

Säng

1:-

 

2st

Kista

5:-

 

1st

Vävstol

3:-

 

Summa Inventarier: 785: 84

 

Avgår Poster

 

Skulder:

 

 

 

Till Henrik Pehrsson Riska

50:-

 

 

Till Olof Jonsson Parrfa för 2st Oxrenar

24:-

 

 

Till Nils Hansson Marakatt

23:-

 

 

Till Gustaf Pehrsson Riska

15:-

 

 

Till Johan Mickel Hansson i Soppero

24:-

 

 

Till Pehr Mårtensson Blind. D, äldre

12:-

 

 

Till Johan Anders Andersson Omma

20:-

 

 

Till Brita Caisa Hendrksdotter

15:-

 

Till Olof Pehrsson Riska

20:-

 

 

Till Pehr Pehrsson Nutti d, äldre

6:-

 

 

Till Johan Pehrsson Nutti

3:-

 

 

Till Nils Guttormsson Labba

7:-

 

 

Till Agneta Nutti

2:-

 

 

Till Undsättningskomiten i Karesuando

50:-

 

 

Till Handl. J: Forsström

9:-

 

 

Bouppteckningskostnader

5:-

 

Summa. Avgående: 285.

Behållningen bliver således: 500:-

 

Att egendomen blivit redligt uppgiven, och att intet veterligen utelämnat eller

Undandolts, betygar, under edlig förpliktelse; År och dag som ovan.

Anna Lisa Henriksdotter

        (bomärke)

 

Sålunda upptecknat och Värderat, betyga. Ett supra

C. Hacksell Johan     Petter Johansson Riska

                                        (bomärke)


Enontekis Lagtima Tingslag. År 1873 den 29 december

 

Boupptecknings Protokoll

År 1873 den 29 december förrättades bouppteckning efter bonden Närvä, Aron Johansson, som förliden år avlidit och efterlämnat Ella Maria Johansdotter, fastersonen Anders Salomonsson samt syskonbarnen Zakarias Andersson, hustru Lisa Stark, Kajsa Andersdotter, Ella Maria Johansdotter, Greta Stina Johansdotter, Johan Johansson Gunnare, Salomon Salomonsson, Greta Kaisa Salomonsdotter, Anna Brita Salomonsdotter och Maria Salomonsdotter. Boet uppgavs av Salomon Andersson i följande ordning:

Tillgångar: Rmt

45st

Renar a` 12:-

540:-

 

2st

Kor

160:-

 

1st

Får

3:-

 

1par

Nättåtar

3:-

 

1st

3 Kannors Gryta

2:-

 

1st

Söndrig Fähusgryta

5:-

 

Summa: 723:-

Skulder:

 

Till Olaf Olafsson Päiviö

100:-

 

 

Till Henrik Olafsson Päiviö

25:-

 

 

Till Lars Larsson Tomma

14:-

 

 

Till Nils Nilsson Unga

10:-

 

 

Begravningskostnader

12:-

 

 

Bouppteckningsarvode

6:-

 

Summa: 167:-

Boets behållning är således 556:-

Att allt blivit riktigt uppgivet och ej något med vett och vilja dolt och utelämnat, betygar under edlig förpliktelse.

Karesuando som ovan

Anders Salomonsson Närvä

            (bomärke)

Sålunda efter uppgift avtecknat och värderat, intyga, som ovan

Frans Lidström         F.P. Johansson Riska

                                        (bomärke)


Enontekis Lagtima Tingslag. År 1875 den 13 januari

Boupptecknings Protokoll

År 1875 den 13 januari förrättades bouppteckning efter Tuoremaa, Olaf Donatius, Som avlidit den 4 juli förlidne år och efterlämnat enkan Ella Maria Mattsdotter, samt barnen, Matias, Johan och Per, myndiga samt Jonas och Simon omyndiga , Även samt döttrarna Stina Kajsa gift med Abraham Gunnare. Alla arvingarna utom Frans vore närvarande: Änkan tillsade uppgifterna varit sådana det vid dödstillfället befanns, vilket skedde i följande ordning.

Fastighet:

Skattehemanet 1/8 mantal Nr 2 Karesuando uppskattas för

800:-

 

Lösegendom:

1st Stocksåg 4Kr 1 dito 8Kr, Liten såg –50 öre

12:-

50

4par

Slagjärn

12:-

5st

Yxor

5:-

1st Koskälla 2Kr, 1st Fårskälla 0,25 Kr

2:-

25

7st Lior 10 Kr, 1st Städ 7 Kr 1 st Järnstör 3Kr

20:-

1 st Isbill 1 Kr, 1 st Ledtömma

3:-

4st Knifar några Filar och en borr

2:-

7st Byttor 5 Kr, 1 st Gryta 1,50

6:-

50

1 st Vält och en Harv

10:-

1 st Kälke och 2 st Pulkor 1Kr

1:-

2st

Båtar

7:-

1 st Hyvelbänk 5Kr, 2 st Säng 2Kr, 2 st Stolar 1Kr

19:-

1st

Fäll

5:-

2 st Bord 7Kr, 3 st Spinrockar 6Kr

13:-

20 st Mjölkbunkar 1Kr, 2 st Målade Såar 1Kr

2:-

2 st Kästar

4:-

1 st Fälla och 2 st Järn

1:-

100 famnar gammal not

15:-

2 st Grytor 2Kr, 1 st 100 kan. Gryta 40Kr, 1,5 kan. 10Kr

52:-

1 st Kaffepanna 25öre, 1 st Gryta 50öre, 1 st Lampa 2 Kr

2:-

75

1 st Tvålask och 1 Bättre av Bläck

1:-

2 st

Krukor

50

1 st Mat Span 3Kr, 1 st gammal Kont 1Kr, 1 st Brödkavel 25öre

4:-

25

2 st Hyvlar 1Kr, 5 st Fårkärl 75öre

1:-

75

1 st Mudd, 1Kr, 1 st Tröja samt en Mössa 3Kr

4:-

1st

Fäll

8:-

Diverse Länkar

5:-

10 st Rentömmar 5Kr, 6 Par Wuotrep 3Kr

8:-

2st

Lasson

50

29st

Renar Större och Mindre a` 14Kr

406:-

1st

Ko

50:-

1st

Häst

200:-

1par

Lakan med Ranatyg

8:-

Fodringar:

Av Kyrkokaren

7:-

Av Agata Grape

5:-

Tillkommer Lösegendom.

2 st Arinor och en Bärelä

6:-

2 st Näfare 1.50, 1 st Slipsten 1Kr

2:-

50

1par

Skidor 1Kr, 1 st Stång 50öre

1:-

50

2st

Bössor

10:-

1st

Liten Kaffepanna

2:-

Summa Investarier: 1722:-

 

Till Handlare C. Wästergren

18:-

 
 

Till Färgaren J.Strömkar

12:-

 
 

Till Kyrkokassan

50:-

 

 

Till Nils Johannes Omma

160:-

 
 

Till Handl. T. Forsström

24:-

 
 

Till Johan Tuoremaa

134:-

 
 

Till Abraham Gunnare

28:-

 
 

Till Matias Tuoremaa

62:-

 
 

Till Jsak Mämmi

3:-

 
 

Till Per Tuoremaa

14:-

 
 

Till Jan Anders Piltto

5:-

 
 

Till Aslak Aslaksson Grape

12:-

 
 

Till Olof Johansson Parffa

40:-

 
 

Till Olof Johansson Päiviö

12:-

 

Summa Skulder: 604:-

Summa Tillgångar 1722:-

Summa Behållning: 1118:-

Att boet blivit rätt uppgivet och ingenting med vett och vilja dolts eller utelämnats, betygar under edlig förpliktelse Karesuando som ovan.

Ella Maria Tuoremaa

   (bomärke)

Sålunda upptecknat och värderat, betygar.

F. Forsström         Isak Mämmi

                               (bomärke)


Enontekis Lagtima Tingslag den 6 januari 1883

Boupptecknings protokoll

År 1883 den 6 januari hölls bouppteckning efter nybyggaren Johan Josefsson Asplund, som avlidit den 23 december 1881 och efter sig lämnat änkan Anna Britta Persdotter Riska och bröstarvingarna i en föregående gifte, dottern Anna gift med Lars Persson Marainen och i en senare gifte sonen Hendrik Jonas och Knut samt döttrarna Brita Maria, gift med Hendrik Tuoremaa, Kristina och Wlhelmina, av vilka Jonas Knut och Wilhelmina äro myndiga.

Boet uppgavs av änkan sålunda:

 

Tillgångar

Kr.

Öre

 

Kronohemmanet Nr: 1om 3/32 mantal Asplund 400 kr.

   

6

Fullvuxna kor å 40 kr.

240

 

1

Kviga 20 kr. en tjur 40 kr.

60

 

8

Får å 3 kr.

24

 

200

Renar större och mindre å 11 kr.

2200

 

70

Famnar nät, 50 kr. 6 st. små nät, 12 kr.

62

 

1

Båt

6

 

1

Bättre pulka,3 kr. 8 rentömmar 4 kr. 8 par notrep 4 kr.

11

 

8

Rensläder 8 kr. 8 st. raidpulkor 5 kr.

13

 

2

Skällor 8 kr. en rana 12 kr. 3 kuddar 5 kr.

25

 

2

Söndriga boskapsgrytor 5 kr. en mindre dålig gryta 1 kr.

6

 

1

Kaffepanna 2 kr. en kaffe kvarn 50 öre, diverse laggkärl 5 kr.

7

50

2

Par vargsaxar 10 kr. 2 st bössor 5 kr.

15

 

3

Yxor 3 kr. 7 st, lier 7 kr. lieskaft och räfsor för 5 kr

15

 
 

Summa

2682

50

Att boet blivit rätt uppgivet och ingenting med vett och vilja doldts eller utlämnats betygar under edslig förpliktelse,

Anna Britta Persdotter Riska (bomärke)

Att boet sålunda upptecknats och värderats betygar,

J.Forsström     Johan Johansson Närvä (bomärke)


 

Enontekis Lagtima Tingslag den 23 1885.

 

Boupptecknings protokoll.

År 1885 den 23 januari förrättades bouppteckning efter makan Pilto Kaisa Olovsdotter,

som avled den 6 augusti 1884 och efter sig lämnat följande bröstarvingar: sönerna Johan Petter och Isak, samt döttrarna, Brita, Gift med finske bonden Johan Pappila och Wilhelmina gift med bonden Per Nilimaa. Boet uppgavs av sonen Johan Petter och måg Per Nilimaa närvarande._________________________________________________________________

 

Tillgångar.

 

Hemmanet Nr7 om 5/72 mantal i Karesuando uppges till dess taxeringsvärde.

1000:-

 

1,st

140 kans, Gryta

30:-

 

1st

5 kans, kokgryta 2Kr, 1st 3 Kans, 1,50:-, 1st panna 1,50:-

5:-

 

1st

Järnskopa 1Kr, 2st kaffepannor 6Kr

7:-

 

1st

Kaffekvarn 2Kr, 1st Kaffebrännare 50öre, 1st Kaffedosa 25öre

2:-

75

1st

Kaffebricka 50öre, 1par Kaffekoppar 25öre, 1st Sockerskål 25öre.

1:-

 

1st

Gräddsnäcka 25öre, 2st Ljusstakar 1Kr

1:-

25

1par

Slagjärn 6Kr, 2st Järnspadar 50öre.

6:-

50

1st

Hyvel 25öre, 1st Smidesstäd 1Kr, 2st Hammare 1Kr

2:-

25

2par

Tänger 1Kr, 3st Yxor 3Kr, 1st Gräfta 50öre.

4:-

50

1st

Kniv 25öre, 1st Tobakskniv 25öre, 1st Naver 25öre.

 

75

4st

Lior 6Kr, 2st Tvättskålar av bläck 50öre.

6:-

50

1st

Mjölkslev och 1st Sil.

 

50

5st

Rentömmar och 4 Vuotrep till sammans 3Kr

3:-

 

 

Några famnar hark 50öre, 4st Pulkor 2Kr

2:-

50

2st

Rensläden 1Kr, 1st Båt 10Kr

11:-

 

1st

Ny Mjölkbytta 1Kr, 1st Smörbytta 50öre, 1st Stäva 25öre.

1:-

75

1st

Så 50öre, 1st Smörkärl 50öre, 1st Fjärding 50öre, 1st Heltunna 50öre.

2:-

 

1st

Halvtunna 50öre, 1st Ljusskärm 1Kr, 1st 100 Krukkärl 1Kr

2:-

 

1st

Kista 1Kr, 20 Mjölkbunkar 25öre/st, 1st Tråg 25öre

6:-

25

2st

Slevar 25öre, 4st Träskedar25öre, 1st Härksläde 3Kr

3:-

50

1st

Baktråg 50öre, Brödform 10öre, 1st Ungskrok 25öre.

 

85

3st

Fähusämbar 75öre, 1st Warnra 25öre

1:-

 

1st

Talrik 25öre, 1Kanna 25öre, 1st Nattkärl 50öre.

1:-

 

3st

Tombuteljer 50öre, 2st Wajhudar 5Kr, 1 gl. Oxhud 2Kr

7:-

50

4st

Rentömmar 80öre, 3 gång Hemlingarn 1,50:-

2:-

50

2st

Kalvskin 2Kr, 4st Kesätes 50öre, 1st Fäll 5Kr

7:-

50

1st

Slipsten med vev 2Kr, 4st Tom säckar 1Kr

3:-

 

1par

g.l. Skankar 25öre, 1par Vävstolar 1Kr

1:-

25

1st

Kittel 5Kr

5:-

 

8st

Mjölkhinkar 1,50:-, 1 Kerno 1Kr, 1st Kista 2Kr, 1st Panna 50öre.

5:-

 

1st

Mjölkbytta och 1st så 2Kr, 1st Renhud 3Kr, 1st Fäll 3Kr.

8:-

 

1st

Rana 5Kr, 2st Trasmattor 50öre

5:-

50

5st

Oxrenar a` 15:-

75:-

 

2st

Kunteus a` 14:-

28:-

 

2st

Wuorso a` 10:-

20:-

 

2st

Urakka a` 5:-

10:-

 

15st

Wajor a`180:-

180:-

 

2st

Kor a`50Kr, 6 Får 12Kr

62:-

 

4st

Kuddar 8Kr, 8Kr, 1st Säckbolster 15Kr, 1st Täcke 5Kr, 1 Fäll 10Kr.

38:-

 

1st

Rana 5Kr, 1st revnad väv och annan garn 10Kr,

15:-

 

1st

Oxhud 3Kr, 1st Kirsto 3Kr, 1st Målad Så 2Kr, 6st Kontar a`25öre

9:-

50

3st

Vävstolar 3Kr, 2 omgångar vävskedar 2Kr, 1st Finrana 7Kr.

12:-

 

1par

Kardor 1Kr, 1st Bleckmugg 50öre, 1st Bleckslev 50öre

2:-

 

1par

Kaffekoppar 25öre, 2st Grytor 2Kr, 1st Pressjärn 50öre.

2:-

75

1st

Lie 2Kr, 1st Slipsten 50öre, 1 Kärl såpa 1Kr

3:-

50

1Lid

Bröd 4Kr, 3& Kaffe 2,10:-, 1st Renhag 75öre

6:-

85

 

Fodringar

Av Johan Pappila 32:-

Av Johan P. Pietola 10,90 42:-90öre

Summa 1586:-

Avgår

Till Brita Pappila för skötsel under sjukdomen. 42:-

Bouppteckningskostnader 15:- - 57:-

 

Behållning 1494:-

Att boet blivit rätt uppgivet och ingenting med vett och vilja utelämnats betygar under edlig förpliktelse.

J.P. Pietola

   (bomärke)

Sålunda upptecknat och värderat intygas:

Frans Forsström     Per Niwa

                                (bomärke)


Enontekis Lagtima Tingsrätt.

 

Boupptecknings protokoll. Den 18 januari 1886.

 

År 1886 den 18 januari förrättades bouppteckning efter hustru Henriksdotter Westina, som avlidit i början av mars månad förliden år och efter sig lämnat mannen Per Andersson i Ruodusniemi och en omyndig dotter Eva Kristin. Boet uppgavs av mannen i följande ordning.

 

 

Tillgångar.

 

 

3st

Fullvuxna Kor a`50:-

150:-

 

1st

Späd Kalv

3:-

 

5st

Får a` 3:-

15:-

 

7st

Oxrenar a`16:-

112:-

 

10st

Wajor a`10:-

100:-

 

5st

Kalvar a` 3:-

15:-

 

2st

Konteos a`12Kr, 1st Wuorso 10Kr

34:-

 

1st

Kista 6Kr, 2st Sängtäcken 9Kr

15:-

 

1st

Stor bolster 10Kr, 4st Mindre Kuddar a`4Kr = 16Kr

26:-

 

2st

Sängar

12:-

 

 

Den avlidnes gångkläder

20:-

 

1st

Gammal guld ring 3Kr, 1 gl. Gevär 3Kr

6:-

 

 

Johan Erik Raattamaa

40:-

 

                                                                                                                       Summa: 578:-

 

Skulder:

Till Anders Larsson Tomma -70:-

Till Bouppteckningsarvode - 6:-

Behållning 502:-

Att boet blivit rätt uppgivet och ingenting med vett och vilja

Dolts eller utelämnats intygar:

Per Andersson i Ruodusniemi

    (bomärke)

Sålunda upptecknat och värderat:

F.Forsström         Per Niwa

                                       (bomärke)


Karesuando ting 23 januari 1886 § 1 mom 8

 

Bouppteckningsprotokoll.

 

År 1886 den 23 januari förrättades värdering eller bouppteckning i Saivomuotka å Raattamaa Johan hemman av Karesuando församling efter gårdsvärdinnan Larsdotter Eva, som avlidit den 14 augusti 1885, vilken efterlämnat sin man Johan Raattamaa och med honom framfödda barn: sönerna Johan Erik och Petter, döttrarna Anna, Maria och Eva, alla i myndig ålder. Sedan uppgav änklingen med mig förpliktelse att egendom, såsom den var på dödstund och följer sålunda:

 

Lösegendom.

 

 

 

Kontant

100:-

 

1st

Guldpenna

5:-

 

2st

Silverskedar

7:-

 

1st

Mässing kittel

 

75

2st

Kaffepannor

3:-

 

1st

Gammal söndrig gryta

5:-

 

5st

Kokgrytor

8:-

 

1st

Järnstör

1:-

 

4st

Liar

3:-

 

2st

Gamla yxor

1:-

50

2par

Rävsaxar

3:-

 

2par

Knivar

 

40

 

Redskap av trä.

 

 

1st

Båt

5:-

 

3st

Kistor

15:-

 

1st

Skänk

3:-

 

1st

????

8:-

 

10st

Mjölkkärl

4:-

 

1st

Kärna, 2st Såar

2:-

50

1st

Bytta, 2st Stävor

1:-

50

1st

Säng

5:-

 

1st

Plog och Härva

3:-

 

2st

Bord

3:-

 

2st

Stolar

2:-

 

 

Kläder.

 

 

2st

Petsor av kläde

12:-

 

2st

Kjortlar

2:-

50

1st

Tröja

1:-

 

1st

Duk, 3st Skjortor

2:-

50

2st

Ylletäcken

5:-

 

2st

Fårskinnstäcken

5:-

 

2st

Dynor

3:-

 

2st

Gamla renskinnspälsar

5:-

 

 

Serveringsredskap.

 

 

 

2 Tunnor korn

15:-

 

 

Djur.

 

 

1st

Wallack, gammal häst

25:-

 

2st

Kor fortsättning

80:-

 

35st

Renar

280:-

 

 

Arbetsredskap.

 

 

 

50 Famnar nät

20:-

 

 

Böcker.

 

 

1st

Bibel

3:-

 

1st

Psalmbok och små böcker

2:-

 

 

Fodringar.

 

 

 

1 Skuldsedel av Karl Aidantausta

300:-

 

 

1 Skuldsedel av J.E.Raattamaa

160:-

 

 

Säkra fodringar

80:-

 

 

Av en och annan tillsammans

50:-

 

Boets egendom i en summa: Kr: 1453,65

 

Härav avkortning, ej veterligen något.

Slutligen tillkännagavs, att den avlidne testamenterat all egendom åt sin man Johan Raattamaa. Att boet och dess skulder rätteligen tillkännagivna äro, såsom det varit på min avlidne hustrus dödstund, så och att jag icke något fördolt eller hemlighållit, kan jag på edlig förpliktelse försäkra.

Saivomuotka den 23 januari 1886

Johan Raattamaa

   (bomärke)

Vid denna bouppteckning voro underskrivna närvarande:

Sonen Johan Erik Raattamaa

                    (bomärke)

Bevittnas:

Lars Johansson Pietto         Isak Paittasjärvi

        (bomärke)                             (bomärke)

Av:

Abraham Tapani.

Översättnings riktighet bestyrkes:

Artu Laitinen    Johan Henriksson Rasti

    (bomärke)            (bomärke)

 

Rätt avskrivet ur översättningen intygar, Karesuando den 27 januari. 1886

J.W. Lidström     August Grape


Enontekis Lagtima Tingslag § 1 mom 7

Bouppteckningsprotokoll den 27 januari 1886.

År 1886 den 27 januari förrättades bouppteckning efter gårdsvärdinnan Johansdotter Josefina som avled den 7 April 1885, och efterlämnar sin man August Grape och 3 med honom samman avlade barn: sönerna Isak Reinhold, Herman och Frans August, vilka samtliga är omyndiga. Änklingen uppgav boet sådant det befanns vid hustruns död och följer sålunda.

Boets tillgångar:

Fastighet

 

Nr.2 7/96 mantal skatte i Maunu by taxeringsvärde

700:-

 
 

Silver.

   

4st

Matskedar

10:-

 

5st

Teskedar

6:-

 

1st

Slev

2:-

 
 

Koppar.

   

2st

Kittlar

6:-

 

2st

Kaffepannor

1:-

50

 

Mässing.

   

1st

Ljusstake

 

75

1st

Mortel

1:-

 
 

Järn.

   

6st

Yxor

4:-

 

3st

Kokgrytor

3:-

 

2st

Större Grytor

50:-

 

2par

Vargsaxar

8:-

 

8par

Rävsaxar

12:-

 

5st

Länkar

9:-

 

1st

Smidje städ

10:-

 

2st

Järnrör

2:-

 

6st

Liar

6:-

 

1par

Slädstänger

1:-

 

1st

Planksåg

3:-

 

6st

Hasiorör

3:-

 

3st

Huggjärn och diverse smått

1:-

50

 

Husgerådssaker och möbler.

   

2st

Byrå

16:-

 

3st

Sängar, 3st Bord, 5st Stolar

15:-

 

3st

Kistor, 1st Skåp.

10:-

 

2st

Spinrockar, 1par vävstolar.

5:-

 

1st

Bytta, 1st Mjölkstäva, 1st Kärna.

1:-

 

20st

Mjölkkärl, 1st Så.

3:-

 

3par

Bordsknivar, 6st Talrikar.

1:-

 

1/2

Not och Båt.

15:-

 
 

Körredskap

6:-

 

3st

Bolstrar, 6st Kuddar och ett täcke.

20:-

 

2st

Sidendukar, 3st Skjortor

10:-

 

16st

Hyvlar

3:-

 
 

Djur.

   

4st

Kor

200:-

 

4st

Får

12:-

 

Summa tillgångar: 1156,75

 

Boets skulder tillsammans: - 500:-

 

Boets behållning således: 656,75

 

Att allt blivit riktigt uppgivet och intet med vilja eller vetskap dolt, betygar under edlig förpliktelse.

Karesuando den 27 januari 1886

August Grape

 

Efter uppgift noga antecknat och värderat.

J.W. Lidström         J. Wälitalo

                                (bomärke)


Karesuando ting den 13 januari 1887 § 1.

Bouppteckningsprotokoll.

År 1887 den 13 januari förrättades bouppteckning efter hustru Riska Wilhelmina född Grape. Som avlidit i oktober månad 1885 och efter sig lämnat mannen Olof Persson Riska och bröstarvingarna sonen Jonas och dottern Hilda Gustava, båda omyndiga. Boet uppgavs av änklingen i barnens förmyndares folkskoleläraren Walfrid Lidströms närvaro i följande ordning.

Tillgångar.

 

Kronohemmanet Nr4 om 1/16 mantal i Idivuoma

Skattehemmanet Nr1 om ¼ mantal i Maunu

 

800:-

 

 

3st

Matskedar av silver 12Kr, 1Tesked 1Kr.

15:-

 

2st

Kittlar 3Kr, 2st Kaffepannor 3Kr, 1st Kokgryta och 1st Panna 3,50Kr.

9:-

50

1st

Boskapsgryta 20Kr, 2st Yxor 2Kr, 8st Liar 8Kr.

30:-

 

2par

Slagjärn 8Kr, 1st Betsman 50öre

8:-

50

2st

Sängar 10Kr, 1st Bord 1,50Kr, 3st Köksstolar 10,50Kr.

22:-

 

2st

Spinrockar 5Kr, 1par Vävstolar 2,50Kr, 8st Rentömmar 8Kr.

15:-

50

 

Andra renkördorn 4Kr, 6st Pulkor 6Kr

10:-

 

6st

Renkälkar 7Kr, 1st Städ 4Kr, 1st Finkärl för 4Kr.

15:-

 

3st

Båtar 25Kr, 1st Not 30Kr,20st Smånät 10Kr.

65:-

 
 

Diverse kärl för 5Kr

5:-

 

2st

Säckbolstrar 15Kr, 4st Kuddar 6Kr, 2st Täcken 8Kr, 2st Rana 5Kr.

34:-

 

1st

Häst

60:-

 

8st

Kor 400Kr, 1st Kalv 6Kr, 10st Får.

436:-

 

10st

Wajor 110Kr, 12st oxar 180Kr 6st Mindre renar 24Kr

314:-

 
 

Fodringar.

   

 

Av Enontekis socken 300Kr, att betalas 100Kr under tinget vart år1887,1888,1889.

 

300:-

 
 

Den samme.

56:-

99

 

August Grape

200:-

 
 

Johan Josefsson            Liedakkas Esa

26:-

 

Summa. 2416: 43öre

 

Osäkra fodringar.

   
 

Av August Grape

50:-

 
 

Av Anna Lidström

30:-

 
 

Av Levi Mannela

60:-

 
 

Av Johan Mannela

20:-

 
 

Av Per Nilsson Nutti

6:-

 
 

Av Isak Martinsson i Lainio

23:-

 
 

Av Henrik Esko i Lainio

24:-

 
 

Av Henrik Esko i Lainio

40:-

 
 

Av Johan Mikal Hansson i Soppero

5:-

 
 

Av Isak Johansson i Soppero

13:-

 
 

Av Elias Johansson i Soppero

23:-

 
 

Av Hans Hansson Huru i Soppero

15:-

 
 

Av Johan Grape

14:-

 
 

Av Gustav Nilsson Jdivuoma

18:-

 

Summa: 359:-

Skulder.

 

Till Henrik Persson Riska

190:-

 
 

Till Gustav Persson Riska

166:-

 
 

Till Karl Persson Riska

100:-

 
 

Till Anders Johansson Omma

11:-

 
 

Till J. Strömberg

10:-

50

 

Till J.O. Boström

6:-

 
 

Till Lars Persson Marainen

30:-

 
 

Till Per Larsson Marakatt

27:-

 
 

Till Anders Salmonsson Närvä

9:-

 
 

Till J.A. Nyman

4:-

 
 

Till Johannes Nilsson Walkeapää

25:-

 
 

Till Henrik Nilsson Walkeapää

10:-

 
 

Till Piglön

50:-

 
 

Till Johan Nilsson Labba

17:-

 
 

Till Isak Aho

12:-

 
 

Till Josef Henriksson Nutti

2:-

 
 

Till Bouppteckningsarvode

5:-

 
 

Till Per Tuoremaa

5:-

 

Summa: - 679,50

Behållning: 1736:-95öre

Att boet blivit rätt uppgivet och ingenting med vett och vilja dåldt eller utelämnat betygar undre edlig förpliktelse.

Olof Persson Riska

(bomärke)

 

Närvarande

J.W. Lidström, förmyndare

 

Sålunda uppteknat och värderat betygar: F. Forsström


Enontekis ting § 1 mom 8

Bouppteckningsprotokoll, den 13 juni 1889.

År 1889 den 13 juni hölls bouppteckning efter kronohemmansägaren Riska Olof Persson, som avlidit den 12 sistlidne april och efter sig lämnat bröstarvingarna sonen Jonas omkring 17 år gammal och dottern Hilda Gustava 7 år gammal. Boet uppgavs av den avlidnes broder Henrik Persson Riska i följande ordning: Vid förrättningen var närvarande barnens förmyndare folkskoleläraren J. W. Lidström samt såsom boupptecknings och värderingsmän länsman F. B. Forström och häradsdomaren Isak Wälitalo.

Tillgångar.

 

Kontant i boet

120:-

 

3st

Silverskedar 12Kr, 1st Thesked 2Kr, 1st Bägare 5Kr.

19:-

 
 

Änklingens andel av hemmanet Nr 1 om 2/4 mantal i Mauno eller 1/8 mantal.

400:-

 

 

Kronohemmanet Nr 4 om 1/16 mantal i Idivuoma

800:-  

1st

Silverknapp 25öre, 1st Sked av tenn 1Kr.

1:-

25

2st

Kitlar 3Kr, 2st Kaffepanna 3Kr, 1st Kokgryta och 1st Panna 3,50Kr

9:-

50

1st

Boskapsgryta 30Kr, 1st liten dito 10Kr, 2st Yxor 2Kr, 8st Lior 8Kr.

50:-

 

1st

Vargsax 7Kr, 3st Rävsaxar 3Kr, 1st Juster 2Kr, 2st Spadar 2Kr.

13:-

 

2st

Spinrockar 3Kr, 1par Vävstolar 3Kr.

6:-

 

2st

Sängar 10Kr, 1sr Bord 1,50Kr, 3st Kistor 10,50Kr.

22:-

 

2st

Säckbolster 15Kr, 6st Dunkuddar 18Kr, 2st Täcken 8Kr

41:-

 

2st

Ranor 5Kr, 1st Bomullsklädning 2Kr.

7:-

 

1st

Svart halv Yllekofta 2Kr, 1st Bomullsduk 1Kr.

3:-

 

2st

Bomullsdukar 1,50Kr, 1st ylle Förkläde och diverse andra kläder 3Kr

4:-

50

1st

Handduk 50öre, 1st Kofta 2Kr, diverse andra kläder 3Kr

5:-

50

9st

Taldrickar 1,50Kr, 2par Knivar 1Kr, 1st betsad flaskfoder 1Kr, 1st Raketui

4:-

50

1st

Spiletui 0,50öre, 2par Koppar 40öre, 1st liten Glasspruta 50öre.

1:-

40

2

Alnar svart halvylle 10Kr, 2st Fårskin 1Kr, 1st Kalvskin 50öre.

11:-

50

10st

Rentömmar 7,50Kr, 6par Vuotrep 3Kr, 1st Lasso.75öre

11:-

25

6st

Renkälkar 3Kr, 1st Hästsläde 2Kr, 5st Pulkor 5Kr.

10:-

 
 

Diverse fiskkärl 5Kr, Diverse laggkärl 5Kr, 2st Båtar 10Kr, 1st Not,o,Nät

60:-

 

1st

Häst 80Kr, 7st Kor 280Kr, 1st Tjur 40Kr, 9st Får 20Kr.

430:-

 

30st

Renar

360:-

 
 

Diverse järnskräp 5Kr, Diverse böcker 3Kr.

8:-

 
 

Fodringar.

   
 

Av Enontekis kommun för 1888års räkning 11Kr 84öre

   
 

Av Enontekis kommun för 1889års räkning 38Kr 25öre

50:-

09

 

Av August Grape

150:-

 
 

Av Liedakkas sterbhus

18:-

 
 

Av Per Nilsson Nutti

6:-

 
 

Av Henrik Salmi

8:-

 
 

Av Johan Henrik Liedakka

1:-

50

 

Av Mats Ylitalo

1:-

50

 

Av Levi Mannela

30:-

 

Summa: 1856,29:-

Avgår Skulder:

 

Till Henrik Persson Riska enl. bouppteckning efter hustrun

190:-

 
 

Till Gustav Persson Riska Dito

166:-

 
 

Till Karl Persson Riska Dito

100:-

 
 

Till Aina Salmi

20:-

 
 

Till Jon Nilsson Labba, ny skuld för två renar.

30:-

 
 

Barnens arvsrätt efter deras mor enligt arvsskifte, ansågs här ej behöva skärskilt upptagas, då barnen tillfaller den nu varande behållning.

 

 

 

Bouppteckningsarvode

15:-

 
 

Per Niva

1:-

80

 

Begravningskostnad

14:-

 

Behållning: 1240,49:-

 

Att boet blivit rätt uppgivet och ingenting med vett och vilja, dolt eller utelämnats betygar under edlig förpliktelse.

Henrik Persson Riska

   (bomärke)

 

Sålunda upptecknat och värderat betygar.

F. Forsström         I Wälitalo

                                (bomärke)

Härvid närvarande.

J W Lidström

Förmyndare