Den evige debatten

Legg ned Sametinget, eller styrk det Framtid i Nord Lördag 3. november 2012

Skriftserien - Senter for samiske studier

.....................................

Skoltene, en glemt kultur i Barentsregionen

4.8.1 Kulturens situasjon i Norge

Den kulturelle situasjonen for skoltene i Norge er i en oppløsningsfase, og har mange likheter med situasjonen på russisk side. Etter grensesettingen har den kulturelle situasjonen forverret seg ganske raskt på grunn av de tap som kulturen har blitt påført[74].Den kulturelle situasjonen for de norske skoltene har gått jevnt nedover etter siste krig, og de har aldri mottatt spesielle støtteordninger som samene i Norge for å ivareta sin kulturelle egenart, språk eller støtte tilnæringsetablering. På begynnelsen av 1990-tallet søkte foreningene ”Skoltene i Norge” og ”Østsamene i Neiden” Samisk språkråd om støtte for språkopplæring, men begge foreningene fikk avslag. Skoltene har også på 1990-tallet søkt Samisk Næringsråd om støtte til nærings-utvikling i Skoltebyen, men fikk avslag. Dette viser også hvor viktig Sametinget mener det er å bevare skoltekulturen i Norge. Skoltenes situasjon i Norge har blitt katastrofal etter at Sametinget fikk et statlig mandat og fikk skoltene inn under sitt ansvarsområde. Skoltene i Norge har opp gjennom historien vært skeptiske til den nordsamiske forvaltningen, og den nåværende situasjonen bekrefter denne frykten.

De fleste av informantene i Norge er imot at den norske stat har lagt de norske skoltene under Samtingets forvaltning. Sametinget har økt den lokale konflikten i bygda ved å trekke inn de av ”østsamene” som i de senere år har motarbeidet de organiserte skoltene. Blant annet har hver av disse personene frasagt offentlig sin kulturarv[75], noe som viser at de har et stigmatisert forhold til egen kulturbakgrunn. Denne koblingen viser at Sametinget ikke ønsker å arbeide for å synliggjøre skoltekulturen, men ønsker å skape en større splittelse mellom skoltene i Norge for å styrke den generelle samiske kulturen i kommunen.

Fredningen av Skoltebyen har blitt en katastrofe for de norske skoltene, fordi Skoltebyen er skoltenes siste kjerneområde i Norge. De norske samene har flere kjerneområder i Norge, mens skoltene bare har Skoltebyen. På kort tid har Sametinget i Norge bidratt til at skoltene ha blitt kastet ut den siste del av Neidensii’daen, noe som vil føre til at skoltekulturen om få år blir borte fra norsk jord. Dette er etter informantenes oppfatning Sametingets virkelige målsetning.

Sommeren 1999 ble Østsamisk Museum i Neiden etablert på samiske premisser, og de organiserte skoltene/ østsamene protesterte både skriftlig og muntlig til den feilslåtte utviklingen. Sametinget svarte ikke på disse henvendelsen, men lot De Samiske Samlingers styre fortsette å overstyre skoltene i denne etableringen.

Sametinget/ De Samiske Samlingers styre[76] ikke tok hensyn til de tidligere premissene for etableringen. Det hele endte med at medlemmer fra foreningen Skoltene i Norge” også tok avstand fra ”Tusenårsfeiringen”, fordi hele feiringen ble en ren nordsamisk markering (planlagt av nordsamene). Tusenårsmarkeringen var et bedrag, fordi nordsamene er innvandrere/ kolonister på lik linje med kvenene. Det er et historisk faktum at skoltene er områdets urbefolkning, og at Sør-Varanger kommune ble dannet av deler av de tidligere skoltesii’daene, Njauddâm og Peäccam etter at grensen ble fastlagt i 1826 (Jfr. NOU 1997:4, kapittel 7). Men virkeligheten er at nordsamene ble oppmuntret av de norske myndigheter til å kolonisere skoltenes områder før grensen ble en realitet i 1826. Feiringen var i høyeste grad planlagt for å usynliggjøre skoltene som områdets urbefolkning, og for å skape et inntrykk av at nordsamene støttet skoltene i etablering av et lokalt kultursenter- og museum for skoltene i Neiden. Dessverre er denne forannevnte prosessen styrt av Sametinget, som ønsker et Østsamisk museum på samiske premisser.

I disse dager befester de samiske kolonistene sine posisjoner som urbefolkning i området, mens skoltene og deres historie blir usynliggjort og assimilert i nordsamenes historie.

I de senere år har Sametinget bevilget penger til en hel rekke nordsamiske aktiviteter i kommunen, mens slike bevilgninger til skoltene i hovedsak har blitt avvist i alle år. Blant annet har Samisk kulturråd i de siste årene avvist all driftstøtte til skolteforeningene i området. I dag gir Sametinget støtte til den historieforfalskningen som pågår i Sør-Varanger. Blant annet til ulike lokale nordsamiske foreningene og andre som arbeider for å styrke den nordsamiske kulturen i kommunen.

Både kvenene og sigøynerne har fått statlige bidrag for å synliggjøre deres særpreg og kultur, men skoltene er fortsatt utelatt og glemt i Norge. Dersom de statlige myndigheter ønsker å synliggjøre skoltekulturen i Norge og gi skoltene noen form for oppreisning, så bør den norske regjering og Storting snarlig trekke inn de av skoltene som i årevis har arbeidet for å synliggjøre kulturen i Norge. Det har etter skoltenes oppfatning ingen hensikt å etablere et Østsamisk museum på Sametingets premisser.

For å synliggjøre og støtte skoltene i Norge, er det viktigere å gi et økonomisk grunnlag for næringsetablering til de av skoltene som oppriktig har arbeidet med dette i mange år. Denne støtten burde vært gitt skoltene for lenge siden, på lik linje med samene og andre minoritets-grupper i Norge blir gitt. Skoltene er den eldste og minste gruppen i Norge, men har dessverre aldri fått noen form for statlig bistand for å etablere et næringsgrunnlag for å kunne ivareta sin kulturelle egenart i dette land.

I dag er skoltene i Norge et IKKE TEMA. De norske statlige forvaltningsmyndigheter må se til Finnland, som har anerkjent skoltene som en særskilt urbefolkning og en minoritetskultur. Sametingets manipulasjon de siste år har ført til at skoltene i Norge ikke lenger kan godta å være underlagt Sametingets forvaltning, noe det heller ikke fins noe historisk belegg for.

Dette har skolteforeningene ved flere tidligere anledninger gitt uttrykk for. Ifølge flere av de norske informantene, så vurderer de å saksøke den norske stat eller Sametinget for at skoltene har blitt kastet ut av sitt siste lille kjerneomtråde i Norge. Ikke bare har de blitt kastet ut av sitt kjerneområde, men dette uten noen form for vederlag eller erstatninger! Dette mener de strider mot internasjonale konvensjoner. Informantene er forarget på myndighetene, som påberoper seg å være minoritetsvennlige og stadfestet fredningen av Skoltebyen.

I NOU 1997.4; kap. 7 er skoltenes tidligere tap beskrevet, og fredningen bidrar til å utslette skoltenes identitet og kultur i Norge. I fredningsdokumentene har Samisk kulturminneråd (underlagt Sametinget) skrevet at fredningen er for å styrke skoltene i en revitaliseringsprosess, men dette er et bedrag for å skjule de faktiske forhold. For å belyse dette tas med utdrag fra fredningsdokumentenes grunnlag for å vise dette, sitat:

”En styrking av skoltesamisk kultur i Norge må ta utgangspunkt i Neiden, og frednings-forslaget har dette som et viktig grunnlag. Det har stilt store krav til hvordan frednings-forslag-og bestemmelser er blitt utformet, og at fredningen er blitt relatert til andre kulturverntiltak.”

Norsk informant født 1918Dette er tomme formuleringer de norske myndighetene har fått servert, som Sametinget overhodet ikke har tatt på alvor. Siden Sametinget i 1995-96 engasjerte seg i skoltesaken har skoltene blitt ført bak lyset, og Sametinget har fått tilført økte statlige bevilgninger for å forvalte i skoltens tradisjonelle områder. Neidenskoltene har pr i dag ingen som er lønnet eller har lønn for å formidle kulturen på skoltenes premisser. Denne formidlingen er i hovedsak styrt av det samiske systemet, enten på Regjeringsplan eller fra det samiske forvaltningssystem. Dette viser at skoltene i Norge er umyndiggjort av de statlige myndigheter i Norge. Det er dokumentert at skoltene er den eldste minoriteten i Norge, men dette blir ikke tatt til følge av den norske regjering og Storting. Årsaken er at Sametinget i mange år har bidratt til en systematisk omskriving av samenes historie i Norge og Norden, der viktige og grunnleggende dokumentasjon av fakta er utelatt. Denne samiske historieskrivning har etter undertegnedes oppfatning vært for lite nyansert ogdet har ført til en usynliggjøring av skoltekulturen og de faktiske historiske forhold.

Norge er ifølge den tidligere verdikommisjonen et samfunn, som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og verdier. Også ifølge denne kommisjonen tar Norge vare på sine små minoriteter og urbefolkninger, men skoltene er i denne sammenhengen utelatt og glemt.

I Norge eller Neiden er det meste av tradisjonsstoffet blitt borte, men det finnes fortsatt noe muntlige tradisjonstoff blant de eldre i Neiden. Som tidligere nevnt mistet skoltene i Norge etter grensesettingen gradvis alle rettigheter og ressursgrunnlag for å ivareta sine tradisjonelle næringer.

Skoltene i Norge har heller aldri mottatt noen støtteordninger eller kompensasjoner for å kunne bevare eller videreføre sin kulturarv. Mange av skoltene i Norge mener også at fredningen av Skoltebyen har ført til at de har blitt fordrevet fra sitt siste kjerneområde i Norge, noe de ikke hadde forventet skulle skje.

Det finnes to foreninger som har intensjoner om å arbeide for i ivareta og synliggjøre skoltenes/ østsamens kultur og rettigheter i Norge. Den første foreningen ble dannet i siste halvdel av 1980-tallet og heter ”Østsamene i Neiden”, mens den andre organisasjonen ble stiftet i 1992 og heter ”Skoltene i Norge”. Begge foreningene arbeider mot et felles mål, nemlig å synliggjøre den historiske uretten og arbeider for at skoltene i Norge får en viss kompensasjon for de historisk dokumenterte rettighetstapene.

Den historiske dokumentasjonen i NOU 1997:4, kapitel 7 viser at Neidenskoltene før 1826 hadde bruksrettighetene til alle ressursene i det området som ble Sør-Varanger kommune. Dokumentasjonen viser at skoltene hadde et valgt sii’dastyre, norrãz, som administrerte og passet på at reglene ble fulgt.

Skoltene i Norge, som har organisert seg, mener at de norske myndigheter nå må besinne seg å gi skoltene i Norge den støtten de har krav på i henhold til internasjonale- og nasjonale regler for menneskerettigheter og konvensjoner.

 

...................................

 

Dette er en grafisk fremstilling av befolkningsutviklingen i Finnmark fra år 1567 til år 1900. Fremstillingen er laget av professor Knut Skog ved universitetet i Tromsø.

Grafene er basert på professor i samisk ved universitetet i Oslo, J.A. Friis (1821 – 1896) sine beregninger av befolkningen i Finnmark, basert på skattelistene. Deretter på folketellingene.

I 1845 begynner man å skille ut de samisktalende fra de finsk/kvensktalende. Det er først da vi får et noenlunde sikkert begrep om hvor mange samisktalende og finsktalende det bodde i Finnmark. Før det er begrepet “finner” en sekkebetegnelse.

Grafen viser veldig godt at omkring 1750 skjer det en knekk i kurven for “finner” og kurven begynner å peke så kraftig oppover at dette ikke kan bety noe annet enn at da starter en kraftig innvandring av “finner” fra Finland. Det samme ser vi angående kurven for “norsk” omkring 1814. Da starter en innvandring fra det sørligere liggende Norge.

 

Trond skriver:

Hva skjer dersom “Søgne kvinnen” ikke har spor av noe samiske gen eller DNA, Da blir disse opplysningene forbigått i stillhet av forskerne i Tromsø. Når man plukker tyttebær må man renske den slik at alle er røde, vet du!!! Gjør man ikke det blir ikke syltetøyet slik man ønsker. Disse gutta er ikke på jakt etter sannheten i full bredde, bare den sannheten som kan støtte opp om politiske mål.

Forresten, NRK programmet i går var litt tendensiøst, man tok ikke hensyn til at Tromsø i 1885 og 1861 hadde en samisk befolkning på 0 individer. i flg. Friis. Man slipper også frem påstader om at byen skulle vært samisk lenge før den ble anlagt. Om det var en gamme eller to der før i tida, ble den ikke samisk av den grunn.

 Før Universitetet ble bygd i Tromsø var det heller ingen samer bosatt der. Så i Tromsø er samene innflyttere som mange steder ellers, og velkommen skal de være så lange de oppfører seg som vanlige innbyggere, og ikke som Conquestadorer med krav om spesiell makt som ikke er demokratisk forankret, men forankret i rasepolitikk.

 

Du verden, tullskap og syltynne argumenter satt på trykk. Glem dette. Det helt avgjørende i enhver befolkningsutvalg er en ting : Etnos, kultur, språk, levemåte. Er ikke disse tre parametrene til stede kan man ikke definere en folkegruppe. Kun en etnisk likhet som har eksistert. Dette komplette etniske DNA tøvet og ikke minst etnisk skille mellom en folkegruppe som har tatt opp i seg flere ander folkegrupper. med det resultatet at alle lever likt når det gjelder språk, kultur og levemåte. Små avvik må aksepteres som et 2. språk og yrkesgrupper som bærer et tradisjonelt yrke.

Altså etniske skillelinjer er en bevisst holdning fra små selektive grupper som ikke har annen hensikt enn å mele sin egen kake på fellesskapets regning.

 

Det er jammen ikke enkelt å forstå dette med samer som samtidig som de vil være urfolk, også vil være byfolk, og om bare språket og kulturen er tilstede så er man same samtidig som at det egentlig ikke er så nøye med språket og kulturen bare man har y-kromosomet og mitokondria i orden.
Det blir liksom ingen enighet innad.
Og så er det med at fordi folk for hundrevis av år siden samlet seg i Lappland, Finnmark og til og med hele Finland (mener noen) så ble denne geografiske folkegruppen kalt samer. (akkurat som de skulle være en hvilken som helst menighet, altså gen-nøytral)
Og så har vi dette snakket om tradisjonelle samiske områder, i betydningen av at ingen andre bodde og/eller bor der samtidig. En utrolig mening, akkurat som om samene skulle ha vært/er en øy alene.
Og så synes omsåkor mange samer og andre at det er helt forferdelig med de som ønsker å benevne seg som kvener fordi ens forfedre var bosatt i Tornedalen omsåkor lenge i hinhårde dager før de kom til Ruija.
Kvenene usynliggjøres fremdeles av både samer og norske myndigheter selv om vi er erklært som en norsk nasjonal minoritet og ikke er en fare for noen som helst. Voi kauhea!

 

Thomas Beck skriver: " Ja det var slik at det samiske språket var dominerende i de samiske områdene også på 1700 tallet. "

Hva han legger den diffuse formuleringen" de samiske områdene" vet ikke jeg.

ifølge opplysninger i NOU 1984:18 Om samenes rettslig stilling" (alle tallene er hentet derfra og de bygger igjen på Friis sine beregninger.) bodde det i Finnmark i 1717 1390 “finner”. Hvor mange av dem som snakket samisk vet vi ikke. Andelen “finner” av Finnmarks befolkning var da på 38%. I 1747 var tallet “finner” økt til 1740 personer.Samtidig hadde antallet norsktalende sunket fra 2240 i år 1717 til 1760 i år 1747. I år 1747 utgjorden andelen “finner” således 50% av befolkningen i Finnmark.

Er det med disse befolkningstallene i bakhodet, en rimelig påstand å hevde at det samiske språket var dominerende i Finnmark fram til 1750. Nei selvsagt ikke. Selv ikke fra 1750 til 1800 er det rimelig å hevde at det samiske språket var dominerende i Finnmark (Det er fra 1750 at innvandringen fra Finland setter fart.) for det var ikke bare samisk talende som innvandret, men også en så ganske stor andel finsktalende.

 

Hva skjer dersom “Søgne kvinnen” ikke har spor av noe samiske gen eller DNA, heller ikke størrelser som muligens kan forklares med et avvik. Det er ikke funnet en eneste samisk levning, som kan spores, elder en 200 til 400 år her nord. Det som ble funnet på Murmansk kysten var nærmest negativ. Går verden under for TB da ?
Jeg tror at TB bør utvikle en plan B umiddelbart. Dersom dette slår til sitter vi igjen med en “urbefolkning” som innvandret Norge sammen med alle de andre etter svartedauen, omlag 4 til 5 hundre år siden, som vi har skrevet om her på tråden. Det kommer til å bli hektisk når man ikke trenger en Maya kalendere for at verden skal rase sammen.

 

Du verden dette var i tråd med den kapasiteten til TB. Spør Sametinget og ord skrevet av en maskinist. For et nivå. Nei TB du er virkelig avkledd nå. Samiske kjerneområder i det 17 århundre var det mange mennesker der som snakket samisk . Min påstand totalt mellom 3500 til 4000 bofaste. Deretter har språket i forhold til befolkningsstørrelsen bare gått en vei. I dag er det rundt 3000 i hele Norge som behersker nord samisk. Fornorskning, javel men det viser at språket er fattig på fornyelse på lik linje som kvensk. Det samiske språket har, som jeg sier ikke klart å ta opp i seg et eneste ord som har med den viktigste næringer her opp, bortsett fra reindrift som jeg mer og mer ser på som noe kulturell antikvarisk. Neste gang du skal argumentere TB ikke dreg fram ord og meninger, som du ikke vet betydningen av som dette Bjørn Mathisen kom med.. Da blir det ganske stille fra deg her på tuben tror jeg.
Nå Thomas?
Hører jeg til kategorien uønskede individer siden det ikke er svar og få.

 

Slik jeg forstår begrepet førsamisk eller førsame, så kan jo dette ikke være et statisk, men et dynamisk begrep. Det betyr da at en “førsame” kan være hva som helst, Eller, etter Bechs forklaring om førsamer som foretok en innvandring langs kysten før de ble samer? Med andre ord sansynligvis på samme måte som alle andre mennesker, de kunne da godt være “førnordmenn” eller “førfinner”. Det må da igjen bety at begrepet same blir noe dynamisk, og kan forandres til å være same fra hva som helst.? I dag synes den tilstanden å ha opphørt, siden man må ha ei bestemor eller lignende som snakket samisk hjemme. Så skal en “førsame” i dag bli same er det ikke mulig, men hvis han lærer og bruker samisk som hjemmespråk, kan man med dagens definisjon bli same i neste generasjon. Merkelig, er det ikke? Med en slik rasedefinisjon, nærmer man seg endel andre tenkere i rasepolitikk som ikke har etterlatt seg særlig aktverdige spor i historien, spesielt for oss som også har noe germansk i vår avstamming. Er det rassistisk forskning man driver med i Tromsø?
Thomas skrev: Ja det var slik at det samiske språket var dominerende i de samiske områdene også på 1700 tallet. Det viser blant annet Isak Olsens “Finnernes afgudssteder” fra 1716 med eksplisitte samiske stedsnavn i samiske områder. Så dette trikset med å påføre samiske stedsnavn har vært brukt tidligere?? Det prøver man på i dag, men samisk språk er ikke noe dominerende språk av den grunn,. selv ikke på sametinget.

 

Thomas B.
Mine aner kommer fra dine såkalte sjøsamiske kjerneområder Kaldfjord Karlsøy Kvænangen..Eg va så heldig at æ hadde 2 foreldre 4 besteforeldre 8 oldeforeldre 16 tipo 32 tip tip,,,osv, dem er etter det eg kan finne ut spred utover ett stort ommråde.Mitt spørsmål til deg blir. Skal vi deles i kaster når no all forskningen er ferdig, 1 – 1/2-1/4 menneske ?.Ser jo kem som blir vinnere.Forøvrig kjenner jeg en som er veldig lik han Mikkel du har lagt ut på en en annen side. Hanes aner er fra Sandsvik på Senja. Du å Isak nærmer dere mannskitt brune teorier etter min mening .
Tror ikke noen tenkende mennesker er så redde for den virkelige historien som TB. Med alle de drømme senario du har presentert her i dag så har du virkelig tørka hode ditt.
Du må jo kunne tenke etter TB. Du svarer ikke på spørsmål som du får i en debatt, men kommer med en masse vås omkring DNA, gener som alle ser er noe vas. Enkle spørsmål tilpasset ditt og vaara JH sitt interlektuelle kapasitet, svarer dere ikke på, fordi det er muligens i grenseland før hodet sprenges. Derfor fortsett dette tåkepratet om DNA og gener i et lukk rom så andre kan slippe dette erke tøvet.
Thomas Beck skrev: "Og likevel ble det samiske språket så dominerende i Finnmark…. "

Jeg har i et ovenforstånde innlegg gitt min forklaring på hvorfor det ble slik. Slutter Beck seg til i mine betraktninger? Hvis ikke. Hva er din forklaring Thomas Beck?

 

Jarl skrev:Det er en annen side ved det diffuse og svevende begrepet “førsamisk” som det er verdt å vie litt oppmerksomhet til og det er ordet “før”. Hvor mange slektsledd bakover i tid er forfedrene og formødrene til en same en “førsame”? Jeg har akkurat kommet tilbake fra Egypt, og har både jobbet og hatt noen dager ferie. Jeg hadde det samme i tankene da jeg var øverst i Nildalen, da nettopp denne dalen sansynligvis var veien mennesket brukte da man kom nordover via Rift Valley. Var også disse førsamer, eller protosamer pr definisjon. De vandret nedover nildalen, og spredte seg østover til Mesopotamia, mellom Eufrat og Tigris. Jeg har vært ved Eufrats bredder også, jobbet der i 1,5 år, men både der og i Nildalen fant jeg ingenting som kunne minne om samisk tilstedeværelse, så spørsmålet besvarte seg selv, samene kom myyye senere. Til disse to områdene først i vår tid som solhungrige turister, og siden jeg jo er i mantallet, kan man jo si at samer har vært både i gamle Mesopotamia og i Nildalen. Forresten samme same var også en tur på Aleksander den stores øy Failaka i elvedeltaet til Eufrat, minst en gang i måneden i 1,5 år,( vi drev bare med radarvedlikehold og ikke med rein) og Aleksander har satt betydelig bedre spor etter seg der enn noen samer har klart i Finnmark.
Jeg vil minne Thomas Beck om at i 1567 var det ifølge Friis sine beregninger bare 840 “finner” i Finnmark. Dette utgjorde ca 20% av befolkningen. Hvor mange – om noen – av disse “finnene” snakket samisk vet vi ikke.

Fra 1750 øker antallet “finner” kraftig i Finnmark . Økningen er så krafti at den ikke kan tilskrives noe annet enn en betydelig innvandring fra Finland. Samtidig gikk antallet norsktalende ned til det laveste i 1812.(ca 1200 personer) Da utgjorde den norsktalende befolkningen bare ca 20% av befolkningen i Finnmark. Resten av befolkningen var registrert som “finner”.

I 1845 begynte myndighetene å skille ut samer/lapper fra finner/kvener i folketellingene. Da registrerte man vel 6000 samer og nesten 1700 kvener/finner. Da utgjorde samene nesten 80% av det som før 1845 ble registrert som en “finne”-befolkningen. Dette kan ikke forklares på en annen måte enn at innvandringen av samer fra Finland var mye større enn innvandringen av finsktalende.

Ifølge de nevnte folketellingene så var det i år 1900 ca 9500 samer i Finnmark og ca 5500 finner/kvener i Finnmark. Den kraftie økningen av samer og finner fra 1845 til 1900 kan ikke skyldes annet enn en betydelig innvandring fra Finland i denne perioden.

Så forklaringen på at det samiske språket ble dominerende i Finnmark finner man i disse faktiske forholdene.

Det kom mange flere samisktalende til Finnmark enn finsktalende i denne perioden, og det bodde få norsktalende i Finnmark. Store områder lå nærmest folketomme eller var folketomme, fra 1750 og langt inn på 1800 tallet. Når samisktalende grupper kom og slo seg ned i områder hvor det ikke bodde folk fra før av, eller at det nesten ikke bodde folk der fra før, så ble samisk det dominerende språket fordi de samisktalende ble/var i klart flertall. Dette førte til at også etterkomerne av de samisktalende innvandrerne fikk samisk som sitt hovedspråk.

 

Tror TB du må se litt på geografien så må du la være med dette ynkelige forsøket på å fortelle meg hva jeg opplevde i oppveksten. Det har du fint lite peiling på. Kan du konsentrere deg å svare på de spørsmålene du har fått av meg og Hellesvik. Dersom du føler deg ubekvem med det så ta med deg vaaka JH og fortsett evnetyret om samenes vandringer på en annen tube. Jeg skal ikke komme med noen konspiratorisk teori, men det er på fallende at dere er her med det tullet, uten at dere på død og livet vil avspore enhver diskusjon, som der ikke har, kunnskaper om eller virker for provokatorisk, i forhold til å ha et emne monopol. Det er også påfallende at du TB slenger fram noen påstander som du unnviker å svare på, men fortsetter å “vræke” av deg en masse tull. Dette er umodent og vitner om en arrogant holdning som muligens hadde medført at du hadde blitt kastt ut av vaaka JH sin tube. La vær å klag på at man blir kastet ut på grunn av ufinheter, tror du har en del å lære i deres begges litt merkelige diskusjons måte.

 

Det har alldri blitt gjort en seriøs DNA forskning blandt samer og nordmenn i Finnmark eller i andre deler av nordkalotten for den saks skyld. Hvis man skulle gjøre noe slikt, måtte dette gjøres i stor stil, men det vil ikke sametinget støtte. Det man driver med nå er som å plukke tyttebær med bærplukker, og så sortere vekk alt som ikke er rødt, og så vips har man “samisk DNA” Hvis man skulle gjøre en slik undersøkelse, ville det vært naturlig at alle som står i samisk valgmantall deltar i undersøkelsen. Man ville da få data over hvor “samisk” de som kaller seg for samer er, eller om de bare er vanlige nordmenn og europeere, men som sagt, slikt vil ikke Egil Olli ha noe av. Så teoriene til Thohas er svært svake i sitt fundament.Vi er alle i utgangspunktet innvandrere til nordkalotten, og samene som gruppe kom nok sist.

 

Her er vi i gang igjen hele Nord Europa flommet over av mennesker med samiske gen, du verden for et etnisk bilde. det må jo være et rent uhell at vi som ikke har et samisk gen har unngått denne svermen. Maken til fantasifull teori. Skjønner godt at dette er og blir god underholdning. TB kan du oversette de samiske uttrykk eller egennavn du mente var beviset for at samene har eller hadde maritime uttrykk. Så har vi noe konkret. Det vil også forsterke de maritime innlegg om samer som vaaka JH har kommet med, ta med “babord og styrbord” også.

 

For å være ærlig så er det det største bomskuddet i referanser jeg har sett TB presenterer her. Dersom TB ikke har annet å fare med en en bok som er så omdiskutert og kontroversielt så la vær. Det er det samme som vaara JH kommer med når han refererer til sine sider.

 Dersom du tilsynelatende kan så lite samisk som jeg så referere du til navn på fiskeplasser. Jeg skrev om ord og uttrykk i næringen. Start med styrbord og babord. Eller andre navigasjons uttrykk som er brukt siden vaara JH forteller om de historiske og heltmodige samiske sjøfarere omkring det 13 århundre. Jeg forstår at det finnes en masse skriftlige kilder om disse heltdådene, se vaara JH sine sider. Du kan jo gå opp på denne side og oversette til samiske uttrykk de ting jeg har skrevet der.


J.E.G. det er retorikken til TB som er feil. Du ser bare hva som jeg skriver her. I tillegg trekker den samme TB noen hoderystende konklusjoner på verdens tynneste grunnlag. Et utvalg eller populasjon som han skriver så mikroskopisk at alle konklusjoner ligger klart innenfor sannsynligheten for å treffe en mammut på Karl Johan.

Dette er greit så lenge man i utgangspunktet er klar over hva man har som mål med diskusjonen ikke la det til stadig skinne gjennom et etnopolitisk argument der konklusjonen er gitt. Det er som å skrive historie bakvendt.

 

Det er en annen side ved det diffuse og svevende begrepet “førsamisk” som det er verdt å vie litt oppmerksomhet til og det er ordet “før”. Hvor mange slektsledd bakover i tid er forfedrene og formødrene til en same en “førsame”? Omsåkormange? Altså – de som vandret ut fra Afrika var “førsamer”? Vitenskapelig begrepsbruk?

Og – har dere sett for eksempel begrepet “førnorsk” eller begrepet “førsvensk” benyttet i faglitteraturen?

 

Som sagt tidligere dette en fin diskusjon over et glass. Problemet er at populasjonen, eller utvalget i det du referere til er ikke større en et vanlig avvik. Du kan ikke bruke sjøsamer som argument de er ikke etnisk bestemt.De er mer en etnosoial gruppe definert på politisk grunnlag. Altså blir det uinteressant annet enn over et glass. Dette blir ikke noe annet enn etnisk smalsporet vrøvl.
Thomas Bech benytter ordet førsamisk. Begrepet er diffust og dermed meget velegnet til å bedrive politisk manipulasjon med.

Gaup fortalte at de første Gaupene som flyttet til Kautokeino var finnlendere og at etterkommerne ble samer. Om så er tilfelle, var de første Gaupene i Kautokeino “førsamisk”? Det finnes nordmenn som har flyttet til Kautokeino og deres etterkommere har blitt samer. Var disse nordmennene førsamiske?

Begrepet "førsamisk" benyttes etter min mening av JanH gjengen fordi det er velegnet til benyttelse i deres historiepolitiske propaganda.

 

Thomas, hvor dum går det an å være. For det første, vi har ingen DNA fra den tids jeger/samler/fiskerbefolkning som innvandret til Norge for 14000 år siden. Vi har heller ingen DNA som er “samisk” det vet du. Det kan likre godt være det motsatte av hva du hevder, samene har islett av sunnmøringer i seg som omvendt. Det er ikke noen typisk samisk gruppe, men en U5b gruppe, som du finner hos mange andre folkeslag enn samene. At du finner en match fra 1700 tallet er i bunn og grunn bare tull, de kan ha samme gruppe, men det beviser ingenting bortsett at de kan ha et felles opphav et sted i tiden. Jeg går ut fra at også Thomas forstår at de mennesker som kom til Jæren og Sunnmøre for 13-14000 år siden, ikke kan ha kommet over fjellene som da var masse is og ingenting å leve av underveis.

De Sunnmøringer som lever i dag har vel neppe mye med den tids sunnmøringer å gjøre allikevel hverken genetisk eller språklig. Det er snakk om sivilisasjoner som da er dobbelt så gamle som sivilisasjonene i Egypt. Derfor blir det helt søkt å hevde at disse var samer minst 12000 år før den første same så dagens lys.

 

Hverken Friis eller von Westen drev med politikk, jeg har aldri skrevet noe slikt.De hadde INGEN politiske motiver slik dagens forskere synes å ha. De første bosetninger i Norge er funnet på Sunnmøre og på Jæren og er 13-14000 år gamle. Det er derfor svært sansynlig at man på det tidspunkt benyttet den eneste farbare veien nordover som gikk langs kysten. Innlandet var dekket av et tykt islag. Så tykt at det ikke var farbart for mennesker.

 De helleristningene vi finner i Alta er svært like de man finner i Bohuslen, Tanum kommune. Dette kan tyde på at menneskene kom langs farbar kyst, og var stammer eller enkeltindivider som da slo seg ned i bohuslen, Jæren og Sunnmøre. Og det er da sansynlig at de som dro nordover kom nettopp fra dette området.. Det var nok ikke mange, men i litt humoristisk setning, kan vi vel si at sunnmøringene fortsetter med det samme i dag. De søker nordover etter ressurser, og da som nå finner de nok av disse her nord.

Vi kan også med sikkerhet si at dette ikke var samer. Samene og de andre finsk/ugriske stammer dukker opp mye senere,(de første for ca 1500 år siden og da ikke hos oss) og da er også isen forsvunnet og mere folk har funnet Finnmark og Nord Norge som et sted å bo, nettopp på grunn av gode jakt, fiske og fangstmuligheter, og slik en mulighet for livberging. Isen begynte å smelte for ca 20.000 år siden, og den smeltet sist i nord. Det er helt utenkelig at mennesker kunne ha kommet over et isdekke som kan sammenlignes med innlandsisen på Grønland i dag, men kystem var åpen for de som ville frem. Vekten av den isen som begynte å smelte for 20000 år siden var så stor at dette trykket landet ned, og når den forsvant, steg landet. Hittil har det steget med ca 90 meter i Porsangerområdet, og det stiger fortsatt, så vi snakker om enorme mengder.

 

Når det gjelder bevis for samisk eksistens har vi bare arkeologiske funn som er noenlunde sikre noen få steder, og de eldste er ca 400 år gamle. Det jeg kjenner best til er noen utgravinger i nærheten av Myrfjord i Måsøy kommune, hvor det er funnet steinalderbosetninger 3500-4000 år gamle, og samtidig ble det funnet en samisk boplass i nærheten som var 400 år gammel, og som den gang ble angitt å være blandt de eldste i Norge. I tillegg har vi Komsakulturen i Alta som er betydelig eldre. I alta har man også en masse helleristninger som til forveksling ligner svært mye på de vi finner omkring Tanumshede i Bohuslen i Sverige

. Disse var steinalderfunn tidligere, nå forsøker man å gjøre også disse samiske!! Senere har man gitt Sametinget ansvar for slike saker i Finnmark, og da har man gjort sitt ytterste for å bevise at også steinalderbosetningene var samiske. Det kan synes som ved å hevde slikt, så tjener dette to hensikter, den ene er politisk, den andre økonomisk. Hevder man at slike bosetningsfunn er samisk, får man mere penger. Dessuten er dette politisk svært viktig all den tid man skal bevise at samene bosatte finnmark lenge før alle andre. Jeg har hevdet at helleristningene i Alta er gjort av sunnmøringer, og kan med like stor sikkerhet bevise dette, som enkelte som forsøker å gjøre disse samiske. At Ottar hevdet at dette landet var øde uten noen som bodde her fast da han reiste nordover synes ikke å ha noen betydning.

 De finner han møtte er gjort om til samer, og når Tomas von Westen talte opp befolkningen omkring 1717, så fant han kun 29 lappefamilier som var nomader. Dessuten fant han endel han kalte finner.(de kunne være kareler, finner, bjarmer, eller lapper) Han er fra gammelt av kalt finnenes apostel, men dette er i ettertid blitt til samenes apostel. Han beskriver veldig klart befolkningen i sin Topografica som ble skrevet i tiden 1683-1717. Hvis man leser denne, ser man at i dette tidsrom var lappene(samene) i stort mindretall. Det samme finner man hvis man leset Friis, som viser til akkurat samme tall for befolkningen. Likevel forsøker JH gjengen å påstå det motsatte. Hverken Thomas von Westen eller Friis drev med politikk, den ene var prest, og den andre professor. At samene kom til Finnmark og områdene her nord, kan forklares med etpar fenomen. Det ene er at Hunnene begynte å røre på seg, og dro stadig lengere nordover omkring årene 200-400 e. kr. Dernest ble deler av innlandet i øst svært kaldt under den lille istid. Denne gjorde jo også at Vest Grønland ble forlatt. Folk trakk mot de varmere kyster i nord hvor det var godt om fisk. Både finner og samer ga seg ut på vandring fra lappmarkene i sydøst som tidligere hadde vært deres område. Så å hevde at de er urbefolkning i Finnmark er det reneste tøv.

Dette er bevis for at det ikke fantes samer i Finnmark før 1500 ?
Er de riktig at jeg forstår at du her mener eldste samisk bosteder i Finmark er ca 400 år gamle?
Hvilke sunnmøringer gjorde hellerisningene i Alta ?
Hvem ønsker at det er politisk viktig å bevise at samene bosatte finnmark lenge før alle andre ?
Vet du mer om Vest Grønnland? Siden du skriver at de ble forlatt ?
Dette er bare tøv det du kommer med plosj, fra min side er diskusjonen med deg avsluttet, du forsøker deg med å vri på det jeg sier på en måte slik at man nok blir fristet til å tro du har en annen agenda enn å diskutere. Jeg har aldri sagt at noe var bevis for noe som helst, kun at man ikke har funnet arkeologiske spor som er eldre enn 400 år. Dessuten støttes dette av skriftlige kilder jeg viser til. Takk for debatten med deg. Når det gjelder vest Grønland var hele området ubefolket inntil Eirik Raude kom dit.(far til Leiv Eriksson) De bygde opp et samfunn hvor man bl.a dyrket korn, og senere kom også kristendommen dit. Hele bosetningen ble forlatt/døde ut etter hvert, og dette stemmer svært godt med klimaforandringene som fant sted. Dette er noe de fleste som er intressert i historie vet, men ikke du.

 

Når jeg leser det som Jarl T. H. skriver om sametinget og det hemmelighetskremmeriet som har skjedd
der overfor oss vanlige borgere i Finnmark så får jeg frysninger. Det var vel dette jeg også tidligere hadde regnet med. da Fefo og finnmarkseiendommen ble deklarert.

Vi er fullstendig umyndiggjort i vårt eget
land av våre egne som vi har valgt inn på Stortinget. Hva som videre vil skje om denne statsdannelsen
skal få lov til å fortsette uten motstand fra vår side gjenstår å se.


Nå må hele dette Sametinget med alle disse falske utspill fjernes fullstendig i Norge, og det er det
vel bare ett partii foreløpig som har programmert.

Jeg svarer normalt ikke anonyme, men jeg skal generelt påpeke noen forhold som JH gjengen forsøker å fremme.

Først at det nordligste Norge var kun befolket av samer i middelanderen. Det er en bevist feilinformasjon. Det samme er å kategorisere alle som er benevnt finner i historiske skrift for samer, det er også feilinformasjon.

Det kan faktisk være snakk om både nordmenn, samer, finner, karelere og russere og svensker som ble karakterisert som finner i mye av literaturen, og det vet JH gjengen. Allkevel forsøker man å så tanken om at alle finner var samer. Samene tilhørte nok de tidlige finsk/ugriske stammene som etter hvert vandret inn fra sør og øst, men det finnes ingen bevis for at disse var her før omkring 15-1600 tallet.

Man har forsøkt å forklare både fangstredskaper, fiskeredskaper og våpen og smykker funnet i graver fra vikingetiden som samiske, bare fordi de er funnet i Finnmark. Samtidig har Sametinget nektet DNA analyse av gravfunn-hvorfor??


De
gravene det er snakk om er utvilsomt norrøne, samene hadde ikke engang slike gravtadisjoner for 1000 år siden, og de hadde ikke noen fiskerihistorie eller fangst historie slik de norrøne hadde. Ottar omtaler finner som bodde øst for kysten av norge, og at disse tidevis var på fuglefangst og jakt i kystområdene, men hadde ikke hus. Disse har man glatt omsatt til å bli samer.

Hvis den anonyme plosj ønsker å vite mer, finnes det ca 4000 innlegg om saken her på tråden, så bare les til øyet blir stort og vått….

“Samenes genetiske opprinnelse fortsatt ett mysterium
Det skriver Dr Sarkissian ved Universitetet i Adeleide. Det er ifølge ham genetisk kontinuitet mellom dagens samer og de som levde for 200-300 år siden, men genetisk diskontinuitet med forhistoriske populasjoner. Det faktum at grunnleggerhaplotypene til de to største mitokondria haplogruppene V og U5b1 også er å finne spredt ut lavfrekvent over store deler av Europa har gjort det vanskelig å finne opprinnelsen til de haplotypene som grunnla den samiske befolkningen.
Det ga også et grunnlag for å analysere de 3500 år gamle levningene i Murmanskfjorden og de i 7500 år gamle levningene Karelen som begge er å finne i nåværende og tidligere samiske språkområder. Det faktum at samiske haplotyper ikke er å finne i disse gamle befolkningene foreslås følgende forklaringer av forfatteren:

Samene innvandret senere enn bronsealderen
Den gentiske påvirkningen på de omkringliggende befolkninger var svak
Samenes forfedre kom fra Vest-Europa langs norskekysten for deretter å være i isolasjon fra befolkninger i Øst- og Nord-Øst Europa.
Den eneste måten å teste den siste hypotesen på er ifølge forskeren å analyse levninger fra den vestlige innvandringsruten opp hele veien til sub-arktiske strøk."

Dette kan man lese på “Samene historie origo”

Opplysningene understreker det jeg hele tiden har forfektet ovenfor blant annet anonymusen JanH. Vi vet intet om noen av oss nedstammer fra den aller første befolkningen som bosatte seg i Finnmark for over 11 000 år siden, så lenge vi ikke har etterlevninger av dem som vi kan gjøre DNA analyser av. Håper nå at dette betyr slutten på sludderet/påstanden om at samene, eller for den saks skyld andre etnisiteter,nedstammer fra denne befolkningen. For det vet vi intet om. Særlig anonymusen “Isak” har forfektet vulgærversjonen av denne påstanden i den senere tid på diverse debattråder.

 

Jeg undrer på om noen kjenner begrepet “etnomymer” Men den tullete postanden Vaara JH * og TB har kommet med i det kjedsommelige,så skjønner ikke de det begrepet, tullet er finn = lapp(same).


Etnomymer er betegnelsen på et etnisk kollektiv. Russiske forskere er opptatt av begrepet. Med det som utgangspunkt blir det klart at fortidens folkegrupper “folkenavn” eller navn på sosiale grupper ikke nødvendigvis behøver å viser nøyaktig samsvar med, eller kunne identifisere entydig de etniske kategorier og merkelapper som vi kjenner i vår samtid eller umiddelbare fortid. Språkbruken i tidligere århundre trenger heller ikke å være reinspråk eller symmetrisk i den forstand at en folkegruppe har spesifikke betegnelser for alle andre folkegrupper i sin nærhet, som selv har spesifikke egenbetegnelser, f. eks SKOLP.

Tvert om kan enkelte folk operere med “sekke kategorier” som omfatter en rekke av deres naboer f.eks “fjordfinn”. Derfor er det håpløst å fortolke folketellinger så demagogisk som det går fram av påstanden til *Vaara JH og TB.

 Derfor er disses rolle her inne av en etnisk politisk hensikt ikke noe annet. Jeg har tidligerer skrevet om Etnos som et begrep på etnisk tilhørighet. J.E.G har vært inne på det. Til en som mangler egen mot og identitet under navnet “plosj” eller noe slikt. Les dette og ikke spør igjen, før du spør med rett navn.

 

Sårbare JH med et øye i hele Origo. Min tvil begrunnet jeg med at jeg kjenner en del russiske forsker og deres måte å reagerer på dersom det kommer noe ut som de ikke er delaktige. Spesifikk om resultater av forskning som er utgått fra Russland. Jeg vet om noen utenlandske forskere som har vært i Russland og ikke tatt tilbørlig hensyn til denne kulturen. De har ingen framtid der. Det er muligens dette er årsaken til at det så lite historisk stoff fra Russland som kommer via norske forskere. Et annet element at dersom historiske materiale utgått fra russiske universitet eller forskere blir til noe annet en historisk forskning, så blir det bråk.

 

Eg er samd med Hilmar i det han seier om dokumnetasjonen av samisk tilstedeværelse:Her er beviser og prov medvitne samifiserte eller endra (brigda). Det uforsåelege er at skrivarar som meiner seg utdanna og velseda, får seg til å offentleggjere slike avslørande feilslutningar. Det einaste skjønelege argumentet må vere at produsentane av all denne svadaen ikkje har respekt for sitt publikum, sine lesarar og heller ikkje har respekt for kvarandre.

 For ikkje alle kan vere så skeivskoren i sin tankegang som her krevast. Det må altså eksistere ein konsensus om at alt som kan seiast omkring dette emnet, skal berre byggje opp omkring det eine mål: Samane har vore her frå tidenes morgen, eller helst før det! Denne tankegangen ligg så klårt og krampaktig i dagen at her kan ingen mistyde.

 Hilmar peiker og på den dokumentasjonen som ligg føre etter Ottar og inntil 1550. Brevsamlinga Diplomatarium Norvegicum er ei samling av autentiske diplom, altså brev, frå kongen til folket, frå kongen til folket om folket, frå kyrkja til ålmenta, frå bonde til bonde, om kaup og sal av eigedom osb. Denne samlinga er på meir enn 10 bindsterke verk (Eg kjem ikkje i hug kor mange band). Desse diploma var min kjæraste lesing gjennom tre studieår ved Universitetet i Oslo. Dei fleste av desse breva er og nøyaktig tidfesta. Desse breva var og viktige kongeopprop til heile folket: Til alle som desse breva ser eller høyra, sender eg Guds og mi helsing om at……. Desse diploma var altså datidas kringkasting til alt folket i landet om det som skjedde av viktige hendingar.

Ole M. R. kan endre eller slette denne kommentaren i to minutter til.
JH skrev: Giele-Trond: har tydligvis aldri lest innledningen eller noe som helst i avhandlingen som vanlig
Men Giele Jan Hansen, fortsetter med sin tradisjonelle forfalskning av historisk virkelighet.

 

Hvorfor tro dere at JH har plutselig dratt fram noen graver fra Murmansk kysten med en Australsk vitenskapsmann som referanse?? Bare det er rimelig på tynn is. Russerne vil aldri la noen utenforstående publisere noe som helst uten at de er med i hele prosessen.

 

Oddvar og Harald skriver om Ottar^s beretninger i 890, men nå i mer original tapping. Problemet til Jan Hansen sitt nettverk (som TB, Jan-Erik og Isak er en del av), er at disse tekstene er mye vanskeligere å endre. Her blir det vanskelig å samifisere Finner til samer eller til å endre/revidere Finner (samer) o.l.

Hvis dere går innpå lenkene til Ottar beretninger vil dere finne mange 10-tals artikler som er samifiserte og dermed gitt den lille dreiningen som skal til.

I NOU 2007: 14 Samisk rettssituasjon. Kap 2 omhandler samisk tilstedeværelse. Her heter det at norrøn og samisk jernalder går fra år 0. Norrøn jernalder slutter 1050, mens den samiske går helt fram til 1500-1700-tallet.

I kap 2.1 “Kildegrunnlag og tolkning” sies det slik: I denne perioden er de skriftlige kildene relativt sparsomme med hensyn til den samiske befolkningen.

I kap 2.2 “Nord-Troms- et grenseområde mellom nordmenn og samer” heter det tilsvarende: *Før midten av 1500-tallet er den skriftlige dokumentasjonen av tilstedeværelse av samer i Nord-Troms regionen sparsom. Videre sier forfatteren: "Den hyppigst refererte kilden som de aller fleste forskere henviser til, er Ottars beretning til den engelske kongen Alfred fra ca 890. *
Forfatteren, Steinar Pedersen, henviser så til Bjørklund 1985, Brattrein 1989, Hauglid 1981 og Sandmo 19994. Samtlige av disse forskerne er velkjente som forskere av "samisk historie.

Her får vi altså en entydig beskrivelse hvordan ikke bare tolkninger går i retning av “samisk tilstedeværelse”, men også hvordan kilder bevisst er samifisert eller endret. Det er dette som kalles å forfalske kilder, og dermed grunnlaget for forskningen. Det eksisterer nemlig en grundig dokumentasjon om det norrøne og det russiske Novgorod først og fremst fra tida etter Ottar og fram til 1500.tallet. Dette er et faktum,
Russeren regner i tillegg statsdannelsen sin fra 867, mens vi regner vår statsdannelse fra Harald Hårfagre ca 880.

Kort sagt, er dette som vi får presentert om samisk tilstedeværelse. ren forskningsvindel. Det går i alle fall ikke an å gjemme seg under ulike tolkninger av det samme grunnlaget når de samme nettverkene har gjort sitt ytterste for nettopp å endret grunnlaget.

 

Det har jo tidligere vist seg at det er kort vei fra demokrati til både kommunisme og nazisme (nasjonalssosialismen i Tyskland på 30-tallet). Opprettelsen av Fe var også sterkt innblandet i hemmelighold. I et slikt “demokrati” må det være tillatt å gjøre opprør. Katalonia i Spania går nu inn for egen stat. Hålogaland med Finnmark burde egentlig kopiere deres standpunkt. Da kunne man ta et oppgjør med uvesenet og det sterkt utglidende demokratiet.
Eg har fleire gonger skrive i offentleg presse at Fefo er ein udemokratisk og ulovleg utvekst på vårt demokrati. Og personleg har eg opplevd krumspring og rørsler frå same etat som går langt over anstendigheitskrava. Men pytt, pytt! Kall han berre for rasist og brunspetta samehatar, så borte var han vekk! Konsultasjonane har eg og opplevd på kroppen.

I bl. anna Mat-og landbruksdep. sit det og ein moldvarp, som stoppa all min korrespondanse med nemnde dep. Ikkje før Fylkesmannen tok affære, vant vi fram, etter 2 1/5 års iherdig pågang. Og kva elles vil Bech samanlikne krumspringa frå JH som enn høgekstremisme, når han lempar ut andre skrivarar av tråden berre fordi dei seier han i mot med så gode argument at han vert handlingslamma. Ekstremisme langt utover all demokratisk framferd: pøbelstreka av verste sort! Og fyren driv berre med løgn, og det kunne han ha halde fram med innafor vår tråd, Ole Martin!

 

Dette begynner jo å ligne litt på forholdene jeg ser her hvor jeg er nå. Her har President Morsi satt seg utover grunnlov og de fullmakter han har fått av folket ved valg, og tillagt seg selv nesten uinnskrenket makt. Hjemme har man lagt opp til HEMMELIGE konsultasjoner mellom politiske organ på forskjellige plan. Det er mange måter å tilrive seg makt på, ingen av metodene er særlig demokratiske, og ikke særlig tiltalende.

 

Mere fra Odd mathis Hætta artikkel “Regjeringens maktoverføring til Sametinget” i Altaposten den 22.11.12

“Sametinget med Sven Roald Nystø som sametingspresident (1997-2005) fikk opprettet en konsultasjonsavtale med Regjeringen som er unik i landets styring og forvaltning. Det er en avtale om hemmelige konsultasjoner.

Det var i mai 2005 at kommunalminister Erna Solberg (H) i regjerningen Bondevik (KrF) signerte en konsultasjonsavtale med Sametinget om at «regjeringen, departementer, direktorater og andre underliggende virksomheter» har plikt til å konsultere Sametinget. Dette er sterke ord!

Konsultasjonsplikten ble gjort gjeldende for «tradisjonelle samiske områder» som iht. avtalen er Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag samt 13 kommune i Sør-Trøndelag, 6 i Hedmark og 2 i Møre og Romsdal.»

Konsultasjonsplikten omfatter praktisk talt alle politiske områder med unntak av utenriks og forsvarspolitikk; «musikkteater, litteratur, kunst, media, språk, religion, kulturarv, immaterielle rettigheter og tradisjonell kunnskap, stedsnavn, helse- og sosial, barnehager, utdanning, forskning, eiendoms og bruksrettigheter, arealinngrep- og arealdisponeringssaker, næringsutvikling, reindrift. fiske, landbruk, mineralvirksomhet, vindkraft, vannkraft, bærekraftig utvikling, kulturminnevern, biomangfold og naturvern». De er kalt konsultasjoner, men i praksis er det forhandlinger mellom den norske regjering og Sametinget, for målsettingen er «å oppnå enighet om foreslåtte tiltak». Det er tale om hemmelige forhandlinger fordi utvekslingen av informasjon «skal kunne unntas offentlighet […]. Endelige standpunkter i de enkelte saker skal være offentlige».

Denne ordningen skulle gi Sametinget enda mer politisk makt, ikke minst gjennom hemmelige forhandlinger, også i saker som angår den ikke-samiske befolkning i nord og sør. Sametinget skal altså kunne fremme sine interesser på tvers av folkevalgte organer som kommunestyrer og fylkesting.

Etter samme ånd og intensjon er det opprettet vennskaps- og konsultasjonsavtaler med flere fylker, først med sørnorske (Hedmark fylkeskommune) og sist med de nordligste fylker, bl.a. Finnmark. Disse avtalene har samme hensikter som konsultasjonsavtalen med Regjeringen, – de gir ingen innsynsrett for allmennheten."

 

Som sagt så administrerer JAN HANSEN mange titalls artikler som promoterer det samiske. I følge den nevnte artikkelen av prof Arnulf Hagen er slike nettverk i strid med regelverket til Origo. Han henviser til nettverket til Anders Behring Breivik, Fjordman og Tinman som endret artikler i mengdevis i retning av mer rasisme, etnisitet, ny-nasisme, osv.

Bakteppet er i tillegg ca 200 master- og doktorgrader godkjent av Senter for Samiske studier og innenfor samisk historie. Nettverk basert på Etnosentrisk tankegods er åpenbart en trussel mot en demokratisk utvikling. Lov om konsultasjoner utgjør så absolutt et fremmedelement innenfor norsk politisk virksomhet.

Fordelen med slike som JH, oddvar, er at da har vi noen å være uenige med. Da har vi noen å argumentere mot, og da bringer vi alt grumset deres til overflata, so jeg synes det er OK at både JH og Bech deltar her. JH er vel i den sammenheng den som det er vanskeligst å akseptere siden Bech i det minste opptrer under fullt navn, og derfor faktisk står for sine meninger, selv om ikke vi er enig i hans synspunkter. JH derimot gjemmer seg bak et psevdonym, og er slik beskyttet og kan si hva han vil uten å ta konsekvensen av dette, eller være ansvarlig for hva han klarer å produsere av meninger.

 

Jeg har nettopp lest en avhandling fra antrepologen Marstrand om “Lyngshesten”. Urhesten som han beskriver den. Han skriver videre at denne heste kom til Norge ca 1000 år før kr. fødsel. Hvordan kan han bevise det? Muligens på samme måte om vi ser her på Orion, gener.

Nok om. det hesten forsvant nesten under svartedauen men ble avlet fram i Nordland, Nordlandshesten. Vel, hvem brakte hesten til oss?? Kom den som et resultat at den var vill eller kom den som et resultat av en folkevandring. Marstrand sier folkevandring. Jordbruksfolk som kunne skaffe for og utnyttet den arbeidskraft. Hvem var det?

Ottar bruket hest omkring år 800. Vikingene brukte hest lenge før år 0. Snakker vi om jordbruks befolkningen kalt Visu som befolket Nordishavet strender, forløperne til Kylfinger eller Vepsere som de ble kalt av Vikinger. Denne folkegruppen trakk sørover etter som det ble kaldere langs kysten, idag finner vi dem i Karelen. Denne folkegruppen, bruker idag det latinske alfabet men er i hovedsak russisk ortodokse, dette var enn avsporing men litt merkelig.

 I denne etniske vandringen finner jeg ikke samer, hvor er de i denne befolknings vandringen. Var de fremdeles rundt Ladoga ? Det betyr igjen at samenes historie er av relativt ny dato, historisk sett. At man finner fangst gjerder, hellegroper, fangst groper som skriver seg 3000 år tilbake, er det en umulighet at disse skriver seg fra noe samisk aktivitet. det sier også prof. Vorren.

Tror vi har med en folkegruppe som forsvant ned mot Karelen på grunn av klimatiske forhold, på samme måte som Vikingen forsvant fra Grønland. Tomrommet etter disse ble etter hvert fylt opp med en norrønsk/ finsk befolkning som høstet sjøen/ bonde og en jakt og veide kultur av samer som høstet innlandet. Det var bondebefolkningen som videreforedlet hesten, slik vi kjenner denne i dag. Denne teorien skulle tilsi at den befolkningsgruppen vi ser her nord i dag er en befolkning som stort sett er et resultat av en folkeflytting etter år 0.

Terje,

men du skal slett ikke se bort fra at de tilhører et stort og felles nettverk. Vi skal forsøke å finne ut av dette ved hjelp av Wikipedia selv. Det er forøvrig lett og se at de så langt har fungert på samme måte som nettverket som Anders Behring Breivik var en del.

Du finner mer i en kopi av et innlegg fra prof II Ved NTNU Arnulf Hagen.

JH skrev: Dette er trolig den mest kjente historieforfalskningsaktivsten i nåtiden, holocoastfornekteren og revisjonisten David Irving. Vel, og den største forfalskneren når det gjelder nordisk historie er ikke så modig som Irving, han opptrer under navnet Jan Hansen, han endrer på informasjon i Wiki, farer med løgn og lettvinte forklaringer, så i den sammenheng er DI bedre, han tør i det minste å stå for sine meninger under fullt navn.
Det søppelet som Jh kopierer inn her på tråden er ei plage, å gjøre det slik, gjør at vi andre må høre på dette, og slå av til stadighet. Hadde han lagt inn en link, så kunne man velge, men det er andre gangen hans rop om oppmerksomhet blir en plage for alle med å kopiere dritten inn.
Frekkheita og den grove brutaliteten har ingen grense her lenger. Først så jager han medskrivarane heilt ut av tråden, og så skal han likeve trengje seg på den tråden som vi alle har igjen. Er mannen ein fjott som ikkje har lært folkevett og oppdragelse, Han har i alle fall ingen ting i eit sivilisert samfunn å gjere. Vi har brukt altfor lang tid allereie på dette våset! Få han ut av tråden vår.

 

Eg var inne på Ottars reise, der og reisa til Wulfstan er gjengjeve. Eg merka meg at mange av namna er lett kjennelege i dag og.. Den same oversettaren som har oversett til engelsk Ottars reise, og har gjort det med Wulfstans reise Og når han kjem til Estland så skriv han om estonians, og finnans som bur i landet nord om Estonians. Her har altså den same skrivaren brukt det same ordet om dei Ottar traff i nord, og om folket som bur i landet på den andre sida av finskebukta. Og i 880 er det vel ikkje tvil om at det er finnane som bur her? For ordens skuld vil eg repetere at Kong Alfred fekk sett inn desse to historiene i sin Orsinius-samling samtidig.
Ottars reise er blant annet gjengitt i boka The discovery of Muscovy. Se fra og med side 171 og utover.
Mere fra Odd Mathis Hætta sitt debattinnlegg i Altaposten kommer her:

“Stortingsmeldinger om norsk samepolitikk på 2000-tallet under regjeringene Bondevik I med statssekretær Johanne Gaup (Sp) og II, og Stoltenberg I og II, har uttrykt det samme og forsterket det med utsagn om å overføre stadig mer avgjørelsesmyndighet og flere oppgaver til Sametinget.

I NOU 2007:13 Den nye sameretten, fremmes krav om at Regjeringens konsultasjonsplikt (avtalen fra 2005) skal inngå i hele 31 lover, bl.a. i «Lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelser etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster». Undersjøiske naturforekomster skulle altså fra nå av bli inkludert i tradisjonelle samiske områder.

Det er i sametingsperioden 1997-2001 at tonen fra Sametinget blir skarpere og kravene skjerpes. Grunnloven og ILO konvensjonen sammen med Kongens utsagn om at Norge er på samisk territorium er grunnlaget for kravene. Kulturen er ikke lenger den sentrale saken, det er kampen om politisk hegemoni og krav om rett til ressurser og territorium som er på dagsordenen.

Disse krav kommer fra den fornorskede samegenerasjon som ikke lenger har tuftet sin samiske identitet på samisk kulturarv og samisk språk, men på norsk byråkrati. Det er forståelig fordi representanter og tilsatte i Sametinget har oftest samme språk (norsk) og omtrent samme utdanning, manerer og kultur som fylkeskommunens representanter og administrasjon i Finnmark, Troms, Nordland eller hvilke som helst fylke i Norge.

Men der er dog en viktig forskjell: Jo flere fellestrekk når det gjelder språk, livsanskuelse, levesett, konsert- og kunstopplevelser og andre sentrale kulturelementer, desto viktigere blir det for Sametinget å konstruere kulturforskjeller (somknapt fantes). Samene (selv de i reindriften) er blitt mer lik de norske nå enn noen gang tidligere i historien. For å si det med Thomas Hylland Eriksen: «De er på samme tid blitt likere og mer forskjellig» (Kulturterrorismen,Oslo 1993).

 

Mere fra Odd Mathis Hætta sine debattinnlegg

“De første tegn for å bygge Sametinget som maktbase, spesielt i Finnmark, kommer etter 1997,men det er på begynnelsen av 2000-tallet Sametinget overføres vide fullmakter.

Maktoverføring fra regjeringene Bondevik og Stoltenberg til Sametinget begynte ikke for alvor før på 2000-tallet. Men allerede i Sametingsplan 1998- 2001 bebuder Sametinget at «Samene er et folk, og derav følger retten til selvbestemmelse».

Under avsnittet «Sametingets konstitusjonelle rolle» heter det at «Sametinget som samenes folkevalgte organ må utvikle et likeverdig samarbeid med regjering og storting.» Det er store ord, men det slutter ikke med det. Under «Forhandlingsplikt» står det at «Det vil være en sentral oppgave å innføre forhandlingsplikt mellom samene og norske myndigheter. […]. Denne plikten omfatter mer enn en ren konsultasjon, og må medføre gjensidige forpliktelser. […]. Forhandlingsplikten må bygges opp til å gjelde alle saker som Sametinget selv finner nødvendig.»

Internasjonalt skal Sametinget «arbeide aktivt på den internasjonale arena. […]. Sametinget legger opp til å prioritere innsats overfor organer som fastsetter internasjonale rettsstandarder.»

Klarere kan det ikke sies om selvbestemmelse! "

 

Jan-Erik, det er faktisk ikke bare jeg som mener og NB! påviser at Wikipedia kan endres av “hvem som helst”.

Professor II ved NTNU Arnulf Hagen har i en kronikk i Klassekampen 22. aug. 2011 vist i detalj hvordan dette foregår.
Tittelen på kronikken er “Wikipedia som slagmark”.
Han viser at brukt riktig, kan Wikipedia være et hendig våpen for ytterliggående grupperinge

Hva du vet om endringsmuligheter skal jeg la være usagt. Men hvis det er slik at du ikke vet, vil jeg oppfordre deg til f.eks å gå inn på “Ottars beretninger”. Her kan du telle antall artikler hvor det originale begrepet “Finner eller Finnas” er endret til “Samer”.

Arnulf Hagen bruker nettverket rundt Anders Behring Breivik og de teknikkene for endring som er brukt der. Du kan jo forøvrig gjøre et unntak når det gjelder de NOUène du sier du ikke har lest. De samme teknikker er brukt også her for å “dokumentere” det historiske grunnlaget.

Vi merker oss også at JH forsøker å presentere oss som forfalskere og revisjonister på linje med David Irving.

Saken er så definitivt motsatt. Det ligger nå antagelig 1000-vis av artikler på Wikipedia som er samifisert/endret for å vise samisk tilstedeværelse. Det er et faktum. Men hvem som har foretatt disse endringene kan vi bare ane.

 

Stå på oddvar-en fornøyelse og se at ikke denne"samemafiaen"har hjernevaska alle med tøvet sitt:)
Forøvrig sier jeg-GOD NATT!

 

Den var god, Bech! Du skal berre snakke samisk så mykje du vil, og til kven du vil. Men kor skal du finne dette Samelandet ditt? I alle fall ikkje i Finnmark eller Noreg førøvrig! Du finn knappast nokon å snakke samisk til her i landet. Han kjente Monsen hadde trava Finnmarksvidda på kryss og tvers, men hadde ikkje truffe ein einaste same der. I drivinga mot kalvingsplassane, kanskje, men då er motorstøyenintenst så ingen høyrer deg likeve lEg har ferdast på Varangervidda i 50 år, og to goger har eg truffe på samar. Den første gongen var i 1947, og då møtte eg 7 reingjetarar i fullt norsk regntøy. Den andre gongen rauk det frå finngammen på Steinfjellet, og då gjekk eg og kona inn og drakk kaffe saman med dei. Det var i 1960. Ein av dei var ein ung, høg og blåøygd kar. Det var han som kokte kaffe, og dei andre lo og vitsa om kaffekokinga hans: Men så er jo pappaen hans fra Berlin, humra dei! Dei prata alle godt norsk, også han med pappaen frå Berlin!.
Ja, her fekk vi alle sjå korleis dei ter seg når dei viser sitt sanne , frekke og stygge andlet! Både Jasper,(JH), Jesper (Bech) og Jonatan (JEG). Det formeleg tyt utav dei. Dei klarer ikkje å halde seg. Den siste fulingen må og vise hovmotet og arrogansen sin openlyst! Takke meg til at eg ikkje deler haldninger med desse folka. Vi står så langt ifrå kvarandre som det let seg gjere, sjølv på vidda! På finnmarkspråk heiter det: innmari lumske folk!

 

Forsiktig nå J.E.G. Enhver taler med sin tunge. Hold igjen skolemesteren i deg :). Det er ingen her som tråkker eller er ufin mot noen som velger å være anonym. Den rettferdigheten skal de ha som skriver meg sin rette identitet. Folk med “snørr i næsa” må ikke her inne klage på hygienen. Et er forunderlig at JH i sin blogg ikke har kastet ut en ved navn ISAK. Noe så forblåst og brun som denne Isak har jeg ikke lest.. Minner meg om en fra Samuelsberg, Ludvik tror jeg som klarte å konvertere Lyngshesten til samenes hest der han red i reinmose mot sol oppgangen, fra Sibir da hesten kom til Norge. Du verden, her skrives historie med bred pen.

 

OddMathis Hætta har innlegg i altaposten i dag og i går. Hætta ver med på å stifte NSR, har sittet i styret der og vært dets leder. I et intervju foteller han at han forlot NSR omkring 1990 da organisasjonen sluttet å ha språk og kultur som hovedsak og gjorde makterobring til en hovedsak. Jeg skal etterhver legget ut noen sitater fra det han skriver.
Det førsste kmmer her:

“Disse tre, Grunnloven, Sameloven og ILO-konvensjonen, er grunnpilarer for Sametingets mandat. Grunnloven er loven over «alle lover». Det er derfor naturlig at dette skal gjenspeiles i urfolkspolitikken. Sameloven er manifestasjonen på den konkrete urfolkspolitikken som landet fører. ILO- konvensjonen er en internasjonal konvensjon, men ratifisert kun av 22 land. En konvensjon er ikke juridisk bindende slik som en traktat, men en anbefaling. Det er da heller ingen andre land, kanskje med unntak av Canada og New Zealand, som følger Norges urfolkspolitikk.

Det er med bakgrunn i Grunnloven, Sameloven og ILO-konvensjonen at Stortinget de følgende år reviderte de gamle lover, tilføyde nye paragrafer og opprettet nye lover. Viktige lover er Finnmarksloven (Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke) i 2005, den reviderte reindriftsloven (Lov om reindrift) i 2007, forandringer eller tilføyelser av nye paragrafer eller punkter i eksisterende lover som favoriserer den samiske befolkning, f.eks. Naturmangfoldloven (Lov om forvaltning av naturens mangfold) fra 2009. Andre lover (Lov om kulturminner, Lov om stadnamn, m.fl .)er forandret eller har fått tilføyd nye paragrafer eller punkter i eksisterende lover. Disse forandringer og tilføyelser favoriserer samene. Det er også kommet en lang rekke forskrifter som verken allmennheten eller knapt nok enkeltpersoner i byråkratiet, har oversikt over."

 

Jan Hansens siste krampetrekning ble en sammenlikning mellom holocostfornekting og oss som ikke er enige i hans syn på samenes historie. I god nazi-propagandastil trekker han fram en video, som viser David Irvings argumentasjoner og historieforfalskning. Jan Hansen har gjenoppdaget propagandafilmens effekter. Den metoden ble mye brukt med godt hell i nazistenes propaganda. Goebbel`s gjentakelsesefffekter ligger trolig også nært opp til Jan Hansens arbeidsmetoder.
Dette var dårlig, Jan Hansen!! Var det siste kortet?

 

Det diskuteres hardt her-men at denne forheligelsen av samepolitikken i Norge har tatt helt av blant uvitende politikere i Oslo ser man jo tydelige tegn på! At man hevder fornorskningspolitikk er brukt mot samer i årevis er jo gammelt nytt,likevel synes de samme som sier dette at å trø det samiske språket ned over hodet på sine sambygninger som kun snakker Norsk er helt greit for vi finnmarkinger er jo ikke like frekke og utspekulerte som disse bløffmakere….

 

Etter mi meining er det ikkje å stoppe historieformidling at ein kjem med andre synspunkter enn det som tidlegare er formidla. Historieformidling går jo ut på å kome med nye og andre synsvinkler enn dei som hittil har fått råde grunnen. Ein kan vel ikkje vente å verte uimotsagt kva som enn vert servert av hjerneoppspinn og svada?

 Det er berre utruleg at ikkje fleire har teke tak her, men alt initiativ frå vår side er dugnad og personleg initiativ i motsetnad til aktivistsida som sit med begge hendene i statens pengekasse. Mange av mine samiske venner vert nøda til å skrive, for pengar skal det ikkje stå på. Og så kjem sjekkane dalane ned i størrelsesorden 25000 i slengen. Kva trur du anonymussane honkar inn for det dei serverar? Men så veit vi og at det som vert produsert for pengar korkje held moralske eller vitskaplege mål!

 

Å stoppe forskningsformidling er det vel ingen, bortsett fra Jan Hansen-gjenget. Jeg ser du kan ikke dy deg, men siterer Kjell "litt, men bare litt feil. Selvfølgelig blir det et tidkrevende arbeid å rette opp samifiseringene eller forfalskningene. Men det kan kanskje vise seg å være mindre enn man skulle tro. Dessuten er det noe som heter å forlate et synkende skip.
Så vi får se Thomas, vi får se.

 

Min polske venninne er Magister i Polsk Historie og hun sier at når denne forfjalskningen som JH har drevet med har gått så videt som nå, så vil det ha vidtgående konsekvenser ved at andre forskere ikke vil ha muligheter til å finne frem til sannheten. Alt vil være forvridd til det ugjenkjennelige. Så her har jamen denne anonymussen Herr Jan Hansen sannelig gjort en god jobb. Det ere direkte skammelig som han har fart
frem med å samifisere så mye over så lang tid. Det er på høy tid at denne fyren blir stoppet.
Det kan stoppes. Forskere som skriver forskningslitteratur skal forholde seg til primærkilder. Primærkildene (dokumenter og eldre litteratur) kan ikke historieforfalskerne endre på.

 

Gaup: Du bør spørre JanH og Bech om hva de mener. Jeg har forstått dem dit hen at de mener at det bodde bare samer i Finnmark fram til 1200-tallet.

Steinar Pedersen tituleres i nevnte NOU som forsker i historie, ikke som politiker. Han tituleres også rett som det er som faghistoriker i media.

Den flygande hollender! Han lemna heller ikkje spor etter seg, Med så mykje folk som anonymussan påberoper seg i Finnmak av samestammen, så var dei kanskje i hollenderslekt? Men no har dei nyss funne så mykje spor etter samane i Kåfjørd. Nettopp der bjarmarane landa i 1237 og utetter. Så er det kanskje bjarmarane som har setta desse spora etter seg, for etter Magga så set ikkje samane spor etter seg, og har aldri gjort det heller. Men som kjent reiste Kristian Kvart rundt i Barentshavet med mange skip i 1599. Og frå skipsdekket såg skrivarane hans Vardø med så mykje rare husvere. Dei budde i jordholer alle som ein, og gjekkk i underlege klær. Dette er eit typisk døme på korleis reisande såg på Finnmark og folket der.

Desse jordhulene var som kjent dei såkalla nordmannsgammane kledd med torv utvendig. Mesteparten av finnmarkingane levde i slike gammar heilt opp til mi tid. Då eg var gut, stod det enno slike gammar att i Kiberg. Torvdekkinga etter mursteinprinsippet verna for kulden om vinteren og var mykje betre husvere en dei såkalla røysverkhusa som ikkje hadde denne isolasjonen. I min første barndom hadde vi ein fjøs av halvdelen av ein stor båt, kvelva og ilt med torv. Det var alltid eit godt husvere, og når snøen la seg over taket, vart heile fjøsen tett og varm. I snøvintrar måtte vi måke tunell frå våningshuset og over i fjøsen. Og slik tok mora mi seg kvar dag inn til dyra med mat, og returnerte med mjølka. Eg drakk geitmjølk til eg vart nærare 12 år. Då fekk vi vår første ku.

Jan-Erik, da vil jeg bare minne deg på et mye brukt uttrykk: *Fortell meg hvem du omgås, og jeg skal fortelle deg hvem du er! *

Wikipedia er organisert slik at det kan være nødvendig å ha noen få som står åpent fram. De kan da beskytte samifiseringene/revisjonene mot eventuelle beskyldninger om koordinering. At nettverket Jan Hansen m. fl. bryter regelverket for Wikipedia om skjulte nettverk kan det etterhvert ikke herske særlig tvil om.

At du nå forsøker å framstille deg som bare faglig interessert ( i motsetning til oss andre, kanskje?) står knapt til troende. Det kan jo selvfølgelig tenkes at i vår sammenheng er du egentlig bare en Nyttig idiot. Det har jeg enda mindre tro på.

 

Perioden mellom Ottar og Svartedauen er på vel 450 år. Det er faktisk en meget lang historisk periode. Om vi regner bakover fra dagen i dag havner vi på ca år 1550. Den samiske hoffhistorikeren Steinar Pedersen innrømmer glatt at: Før midten av av 1500-tallet er den skriftlige dokumentasjonen av tilstedeværelsen av samer i Nord-Troms-regionen sparsom * Det må være det som på engelsk heter understatement, for hør bare hva han sier:Den hyppigst refererte kilden som de aller fleste forskere henviser til, er Ottars beretning.. * Selv om ikke samer som folkegruppe finnes et eneste sted i Ottars beretninger, i neste setning har Steinar Pedersen ikke problemer med å si at disse var samer. Og sette finner opp slik: *Ottar handler med og skattlegger samene (finnene). * Enhver får foreløbig selv bedømme hvordan en slik måte å behandle kilder (evt. mangel på kilder) på.

Etter at dette er unnagjort er det tydelig fritt fram, og den ene etter den andre av de "samiske historikerne med og uten doktorgrad fra Senter for Samiske studier fra Tromsø siterer hverandre uten unntak på at Ottars finner i virkeligheten er samer. En virkelig fiks kommentar fra et par stykker med doktorgrad ser slik ut:*Samisk tilstedeværelse er vanskelig å dokumentere med sikkerhet ut fra arkeologiske funn, men man kan heller ikke med sikkerhet avvise det. * Sitatet er hentet fra Bratrein 1989, Sandmo 1994).
Da er det friskt gjort av Steinar Pedersen i NOU 2007. 14 kap 2 å påstå: *Vi har ikke en eneste troverdig dokumentasjon på at Finner egentlig er samer, men vi velger å gjøre dem til samer likevel. *

Begrepet Tilsnikelse må sies å være forsiktig om en slik bruk av hverandres arbeider og bruk av hverandres kilder.

Sagaene fra Harald Hårfagres tid er fulle av henvisninger til tilknytningen mellom det norrøne og det russiske Novgorod . Hendelser fra 1026 er beskrevet grundig i Hellig Olavs saga. Den eldre Gulatingsloven viser til Leidang
og festningsskip i Bussesundet ved Vardø, senere bygging av Vardøhus festning, kirkebygging langs hele Finnmarkskysten osv. Det er faktisk ikke slik at vi mangler dokumentasjon for denne perioden. Det er slik at vi mangler dokumentasjon på samisk tilstedeværelse i perioden Og det er noe helt annet.
Vi mangler heller ikke dokumentasjon på en omfattende eksportrettet norrøn næringsvirksomhet i perioden. Det vi mangler er derimot dokumentasjon på er at denne skulle ha vært samisk.

Samisk historie ser ut til å være en sammenhengende tilsnikelse eller annektering av andres historie. Det blir ikke mye igjen av samene som urfolk for å si det forsiktig.

 

Eg skjønner godt at Trond no har vorte litt oppgitt over argumentasjonen frå desse tre proaktivistane.Alt det dei fer med er jo oppdikta og svada. Og dei vil ikkje lytte til eit einaste argument frå oss som etter kvart har gjennomskåda falskheita frå aktivistflokken. Det er tydeleg at dei greip sjansen då dei fekk lov til å spele den rolla som Finland hadde spela før: Å skape eit reinlandskap berre for samane.

Eg har påpeika slike feildisposisjonar omkring Nordnoreg, geografiske og folkesetnadsmessige som aksentuerer ei samebefolkning som aldri har vore her. Men den nasjonale folkesetnaden skal dei med penna fordrive. Dette er ei frekkheit som berre kan tolkast politisk. Og så fekk dei sjansen då Ap i sløvskap let aktiviskreftene få gå amokk. Eg merka meg denne aktiviteten då eg enno var bonde i Finnmark, og raseriet som oppstod mot reisinga av jordbruket her nord. Reinaktivistane gjekk til korporlege hevnaksjonar mot sine eigne som ville vere med på verkeleg oppbyggjing av Finnmark. Då heitte det at staten hadde nedsett ei gruppe som hadde som mål å skape rettferd omkring spørsmålet om land og vann i Finnmark. Men det varte og rakk, og det gjekk 20 år.

 Då vart argumentet snudd til at nå hadde denne gruppa arbeidd så lenge at no måtte ein snart kome fram til eit resulta. Dette skjøna alle, og så kom aktivistane med alle desse nyordningane. Og det heitte då at etter 20 år så måtte ein då kunne kome fram til eit resultat. For elles hadde heile dette arbeidet vore bortkasta. Då først skjøna finnmarkingane at dei hadde vore utsett for eit attentat. Men det har politikarane sørpå enno ikkje skjøna.Så over til litt historieforståeng: Kven har funne ut at nordmenn ikkje levde og budde nord om Malangen i vikingtida? For oss er dette ein absurd tanke, men det samiske folkehavet som vart konstruert på papiret, måtte jo ha eit lebensraum! Dei måtte og ha noko å leve av. Ergo jakt og fangst, og eit område større enn Danmark. Og ein folkesetnad langs kysten av Nordhålogaland som dei kalla Finnmark. Uten å estimere at dette namnet ikkje galdt Finnmark i det heile, men som vikingane kalla områda heilt til Kvitsjøen i dei indre nordområda langsetter fjella. Så må ein finne eit område der Håkon Håkonsson plasserte dei bortdrivne bjarmarane.

Heilt til det siste har forskarane våre peika ut Kåfjord som landingsstaden. Men skrekk og gru, her ville sameaktivistane ikkje ha dei, og så vert dei skyssa heilt til sør om Malangen, dei og. Og så viser det seg at dette malangentøvet berre er ei feiltolking av ei utsegn frå Rimbegla, et islandsk årbok frå 1200-talet: Malagr skilr millom bumenn og finnmork. Og her har historikarane vore i tvil, men aktivistane har ikkje vore i tvil, og brukt dette sitatet for alt det det er verd. Men det offisielle Noreg visste ikkje enno i 1313 kva som var meint med landområdet Finnmark, det viser eit kongebrev frå Håkon Håkonsson i 1313, prenta i Diplomatarium Norwegicum. Dei må spørre gamle menn og finnar ut om kunnskapen omkring dette. Så må det konstruerast skattar og verdiar som dette konstruerte folket skal leve av. Jau, då er det finneskatten som kjem inn som reddande engel. Då er Ottar god å ha, for han har då reist på denne strekka. Men han ser då ikkje ei einaste sjel på den nakne kysten. Berre nokre fuglefangarar og kobbejegarar.

Og dei fortel at dei ikkje høyrer heime her i traktane, berre i sommartida på matauk. Men dei bur inne i landet, og dei snakkar på eit språk som likna finnane sitt språk, for guden sin kallar dei for Jummala. Og den guden har finnane og, seier Ottar.Denne finneskatten finn aktivistane ut før heile den norske kongemakta. Men kor kan dei hente denne skatten når her ikkje lever eit einaste menneske? Sjølvsagt må dei heilt til Kvitsjøen for å finne alle desse rikdomane. Og det vitnar heile Lofotjmuseet om. Her har dei bygd storskip og langhus på størrelse som ein fotballbane berre for å henter denne skatten og handle med desse folka som igjen har samla ihop all fangst i områda.

Og finnane var kjent med desse rikdomane frå Bjarmeland, og dei handla så mykje med gråvare og skinn at enno i dag heiter pengane deira for raha. som var namnet på ekornskinn frå gammalt.

 

Hallo J.E-G. Det har vel vært en av det vesentlige tema her på Origo påstanden om at alle folketellinger som det refererer til er omskrevet fra det det står til same. Det uten noen troverdig forklaring. Argumentet fra JHG og TB har stort sett vært “tåkeprat” med et stadig krav om omvendt bevisbyrde i form av dokumentasjon. Problemet er jo at det er disse som har omskrevet dokumentasjonen. Vel når man i diskusjonen nærmere seg mer et politisk manifest en ren historisk virkelighet, blir det vanskelig å holde en seriøs debatt i gang. Er måsa svart så er den det. Argumenter blir ensporet dogmer, der hensikten blir overstyrt av emne og utvikling av diskusjonen. Jeg har mer en en gang “gått over stag” i min argumentasjon, det har jaggu de fleste her inne klart.

Etter at jeg begynte å lese russisk historisk litteratur, forsto jeg hvor politisert debatten om samer er ikke minst det som kommer ut fra UIT og Samiske Høyskole med lærer Steinar Pettersen sine utspill. Det er et kvantesprang mellom den historiske forståelsen og tolkning mellom disse to kulturer. Selv det finske og svenske miljøet stiller spørmål ved enkelte deler av den norske historiefortolkningen. Jeg har skrevet tidligere at historie er ikke er eksakt vitenskap, men når avstanden mellom den norske miljøet og de andre blir så stor er det noe galt. Dette gjenspeiles i JH og TB sin argumentasjon.

Flere utenlandske forskere har tilogmed gitt beskjed at deres resultater ikke skal brukes som et argument i den norske debatten, de blir brukt politisk ikke vitenskaplig. Da er det ille.

 

Jeg tror Jan Erik Gaup må lese det Trond faktisk skriver: *Når alle opplysninger som inneholder begreper som “Finner” eller “Finnas” blir omskrevet til “Samer” må da alle, også Trond, ha sine ord i behold når han (og vi) bare trenger å lese NOU 2007: 14 kap 2, eller for den saks skyld NOU 1984: 18 , Eller oppsummeringene i Tromsø Museum sitt tidsskrift Ottar nr 5.1995.
Hvis vi går inn på Wikipedia under Tema: Ottars beretninger finner vi mengder av artikler hvor begrepene “Finner” eller “Finnas” er erstattet med “Samer”.
Det samme er tilfelle for “finnenes apostel Thomas von Westen” som helt systematisk er endret fra “Finn” til “same”.

Eller de 670 Hellegroper – de fleste fra vikingetiden og tidligere -som er beskrevet som samiske enda Steinar Pedersen ikke har annet å støtte seg til enn Ottars beretning hvor samer ikke nevnes en eneste gang. Derimot nevnes finner. Steinar Pedersen tilsniker seg sin kilde Ottar slik: "Han (Ottar) opplyser at han handler med og skattlegger samene (finnene)..

Så her Jan Erik Gaup er du ikke annet enn en uvitende bedreviter. Hvis vi skal tro deg på ditt ord, vel og merke.

 

Jeg stusset litt i går da jeg leste Altaposten. På første siden der står det om en “10 års hyttekrangel avgjøres i retten” Det handler om om en gjeterhytte som ligger like innenfor grensen til Nordreisa kommune ved Mollesvuopmi. “Dette handler om at noen er i ferd med å presse meg og min familie ut av et område hvor vi har harr rein i 100 år” sier Johan Mathis M.Eira.
Det jeg stusser over er at dersom disse, som regnes som en gammel samefamilie, bare har hatt rein der i 100 år. Har de liksom ikke levd på Finnmarksvidda i omsåkor mange tusen år da???
Nå skal det innrømmes at jeg vet, via boka “Enontekiön Vanhoja Sukuja” (eldste slekter i Enontekis), at Eirafamilien kom til Kautokeino kommune på 1600-tallet fra Peltojärvi området (som jeg TROR er området mellom Enontekis og Kittilä og mot Enare)
Konklusjon: Eirafamilien har ikke vært på Finnmarksvidda i tusenvis av år.
 
Ble litt ivrig no. Sitter litt på tomgang før jeg reiser videre. Lyngshesten eller Nordlandshesten, kort i halsen god pels for å holde på varmen.Fantastisk i sne og nøysom. Liten snute, små ør og øya for ikke å avgi for mye varme. Mye taler for at det var dennes forfedre som vikingene tok med seg til Island. Den kom østfra, likner mye i “skap” urhesten fra Sibir.
Ottar pløyde sin åker med hest, forteller han. Hesten kom hit nord før Ottar. Kom den med Vikingene sin plyndring/handelstokt eller kom den via land. Samer har ingen historikk på hest før i nyere tid. De beste hestekarene i Tana/ Nesseby var av finsk herkomst omkring 1930 og ut. Vardøhus ble bygget i 1305 med hest som et viktig arbeidsredskap. Hvor kom hesten fra, øst ? Kortest vei. Det betyr at det ble pløyd jord her oppe rundt år 0. Det var ikke samer som drev med det. Kor er da logikken i at det var bare samer her oppe eller at alle som ble kalt finner er samer når man ser på den kulturelle virkeligheten.
Temaene politikk og historie har gjennom tidene misbrukt hverandre.
Denne misbruken har kunnet markedsføres av maktsyke og schizofrene personer som i ettertid er blitt kledd naken såvel kunnskapsmessig som etisk oppriktig.

Husker første gang jeg var inne på JH’s, Samenes Historie.
Skummet fort gjennom og leste overfladisk, … noen rynker i panna her og der, …. men var stort sett begeistret.
Etter som tiden gikk og mer detaljert lesing/vurdering av stoffet kunne gjøres, dalte respekten for Hr. Hansen’s og hans meddebatanter.
Samenes Historie med Hr. Hansen’s medsammensvorne har flere gode men desverre isolerte/hermetiserte beskrivelser, … og mangler totalt, … på en blottleggende barnslig måte evnen til å ta inn over seg andre forskningsresultater, ….hvilket resulterer i en fanatisk og feil historisk totalvurdering.

Følgende flere 1000 år’s visdomsord får sin virkelige betydning m.h.t. sameaktivistenes historieframstilling:
Det som er blitt sagt, skrevet eller gjort er på befaling fra enkelte, eller for å smigre andre, eller for å få velgerne/publikum til å tro at alt er skjedd annerledes enn det som virkelig skjedde, eller at den enes eller andres del i det som skjedde er større eller mindre enn det som er sannhet.

For de som leser mellom linjene er bedømmelsen riktig:
Jeg har totalt mistet respekten for samtlige sameaktivisters måte å behandle historisk materiale på.

At fremtredende samer har vært med på å infiltrere og bederve både Norsk og Europisk historie, med strategisk innføring av ILO169, er intet mindre enn et uetisk og kulturelt landssvik i forstand av regionalt og nasjonalt samhold.

At politikerne griper slike sjangser er forståelig. men ikke akseptable, for ennå gjelder en flere 1000 år’s reflektert sannhetshistorie:
I sin dårskap er politikerne grymme og forherdede, og Deres forfengelighet er ubegrenset.

Ufornuften må begrunnes på andre områder og kanaler enn “Holbergske disputaser” med ideologiske sameaktivister.
Kommer nok til å følge debatten, … men selv vil jeg fortsette å konsentrere min energi og info mot politiske partier.

 

Joda Gaup, allerede rundt år 400 var det en rimelig sterk befolkning langs kysten av Finnmark som ikke bare besto av samiske jægere. Denne befolkningen var rimelig stabil fram mot Svartedauen. Selv etter Svartedauen var for eksempel Varanger område rimelig befolket av nordmenn. Nå har jo enkelte her på tråden tvilt på om Svartedauen kom til Finnmark, skal ikke utdype det. Den pesten rammet alle folkeslag. Men la vær å dra frem påstanden at det bare var samer her oppe. Det blir for dumt av en som deg. Min slekt kom fra Karelen,Oulo og Kuopio området som et resultat av nød, det gjorde også min norske side fra drammensområde. Her oppe var det plass og mat.


Jeg har lest mye av Russisk historisk litteratur som omtaler hele vår region. Vi skal huske at Tsar velde var rimelig svekket, innenriks og utenriks fra omlag slutten av det 17 århundre og opp mot revolusjonen. Russerne var ikke noen reel trussel. Det var heller territoriale ønsker fra både danskekongen og svenskekongen som stimulerte til en befolkning av nordområdene. Svenskene var ikke videre begeistret at det rant inn en masse finnlendere til Norge. De territoriale ønsker ble videreført av både den norske regjering rundt 1920 ikke minst Finland med Lappin bevegelsen. All massiv bevegelse i en befolkning har mange understrømninger.De som kom hit opp var ikke skinnmagre underernærte mennesker. De var meget ressurs sterke med en vannvittig kreativ kraft som måtte medføre at noen ble tråkka på. Nordmenn klaget på dem, sjø samer. skolper. Det var likt vi ser når emigrasjonen til Amerika var på sitt høyeste.

 Det som jeg ikke skjønner i denne debatten er at det er noe forvirra sjeler som til stadig het forsøker å fortelle til det kjedsommelige at det knapt var folk her opp, kun noen samer, som i ettertid gjør krav på det som er her. Dette uten historisk dokumentasjon av noe slag. Russiske kilder, som jeg har skrevet om før sier det stikk motsatte, men blir ikke referert til. Er det politikk eller bevist uvitenhet?

 

På Wikipedia finner jeg Torolv Kveldulvsønn. Merkelig at her har noen vært å fingret igjen, han traff Finner på sin reise. Tror du ikke noen har vært å oversatt disse til samer. Du verden, i hans samtid, munkenes beretning står det ikke noe slikt. Skal jeg oversette det de skriver er det vikinger (murmaner) det nærmeste jeg kommer. Jeg blir litt skremt av denne massive historieforfalskningen som skjer. Skulle gjerne vite hvorfor, ikke minst at det til stadig kreves dokumentasjon for en hver påstand her. Dette blir useriøst og direkte komisk fra komiske JH.
Dette med Wikepedia. Skal man dra dette med at alle i Finnmark som benevnes Finner fra uminnelig tid er samer, betyr det at jeg som er fra Finnmark er same. Skal man gå litt dypere betyr det at alle som kommer med denne påstanden og som driver med å omskrive historie både på Wikepedia og NOU, og historiske artikler der man kommer med denne påstand, har et problem med sin seriøsitet. Vi har jo i et par år “kledd av” de to som holder på her med denne “hjernevaskingen”.

Hva med de som leverer avhandlinger med samme påstand og som gjør det for å få en akademisk grad? Jeg begynner å stille spørsmålstegn med sensorer og deres motiver for å underbygge slike påstander som at det ikke var ander befolkningsgrupper fra Nord Troms til Kvitsjøen enn Samer. Dette er underlig, når vi har skriftlige kilder som ikke nevner samer i noe grad, helt tilbake til år 400,. som er den eldste sikre skriftlige kilden. Ottar kom 400 år etter og han så bare finner eller samer som noen påstår, uten tanke på noe annet.

Finnans må jo være en fellesbetegnelse på befolkningen her oppe som inkluderer alle.

Trond, “Alle” kan i teorien gå inn og endre artikkelstoffet på Wikipedia. Man kan også gå inn anonymt, evt at det holdes skjult i offentligheten hvem som har gjort endringene.

I vårt tilfelle med Egils Saga “endres” Finner til Samer to ganger Første gang er det når artikkelen beskriver at han er i Finnmark på vegne av Harald Hårfagre for kreve inn Finneskatt “eller skatt fra samene”. Dette er jo egentlig ikke noen stor endring men endrer retningen fra det opprinnelige Finner til samer. Det er tilsnikelse 1.

Det neste er når sagaen forteller at han innkalte til kjøpstevne med Finnene (samene) Det er tilsnikelse 2.

Det er pent tråklet sammen som du ser og brukes så i sin tur til å endre flere artikler. Til og med redaktør Kari Karstensen har problemer med å se hva en liten gruppe med penger og vilje er i stand til å gjøre av endringer. Det kan sammenlignes med å legge klokka ved siden av kompasset i sjarken. Det er dette som skaper de nærmest umerkelige endringene, men som over tid helt viser et annet bilde enn det opprinnelige.

Jeg har dessverre ikke Snorres kongesagaer her slik at jeg kan ikke gå inn på originalen. Du kan jo eventuelt gå innpå den siste utgaven og eventuelt den som er en eldre utgave. Da vil du nok se hvordan de endrer.

Jeg tror at deler av dette endringsarbeidet administreres fra Arran i Tysfjord, mens Senter for Samiske studier ved UiT følger det opp. Det samme gjør NIKU.

 

Jeg leste en reisebeskrivelse av Jan Huygen van Linschoten fra en reise i Nord-Norge og på Kola i 1594. Den er gjenngitt av Hans Lindkjølen i boka: Nordisk saga. Samene i litteraturen. Oslo 1993. s 99-100. Fra Kola forteller Linschoten at både lapper, finner og russere bruker rein foran sine sleder. Om strekningen Stappen til Røst (Rust) skriver han at hele skjærgården og kysten er bebodd av nordmenn, lapper og finner. De bor der sommer som vinter og lever av å fiske. En gang om året reiser de til Bergen i Norge hvor de bytter fisken sin mot andre varer. Med sine spesielle små båter farer de mellom skjær og øyer.

Bare denne ene reiseberetninga forteller at det anonymussene rundt om på trådene driver med, er uærlig. Det er vel derfor de skjuler seg bak anonymitet, – for å kunne drive med løgn? Jeg har ikke tro på at disse historieforfalskerne ikke har lest Lindkjølen og andre kilder som viser en 3-delt befolkning. Nei, det dreier seg nok om anonymuser som med mot bere viten driver en målbevist forfalskning av landsdelens historie.

Og i tillegg til Linschoten fins det flere andre kilder som viser at både norsk og finsk tilstedeværelse på kysten av Troms og Finnmark går meget langt tilbake i tid. Til Ottars reise og kanskje før den tid.

Finnenes historie blir forfalsket ved at man prøver å drive propaganda for at finner=samer. Det til tross for at hele Finland og Finnskogene har fullt opp med finner, og de er ikke samer. Det er ikke dekning for å si at i norsk språk har finner betydd samer selv om det av en og annen forfatter har skjedd sammenblandinger. Ved denne forfalskning forfalsker man samtidig samenes historie og setter hele det samiske samfunn i et dårlig lys.

Sjøsamene var samer (lapper) som hadde slått seg med på kysten som fiskere sammen med nordmenn og finner. Men sjøsamenes historie blir nå systematisk forfalsket til at sjøsamene var de første som drev fiske og ved å oversette kildenes sjøfinner til sjøsamer. Særlig er Thomas Bech aktiv i forfalskningen av sjøsamenes historie. Det blir til og med hevdet at Ottar har fortalt om sjøsamer, til tross for at det helt klart går fram av teksten at Ottar har omtalt “fennas”. I tillegg blir sjøsamenes historie forfalsket til at sjøsamene har vært alene på kysten, noe som også er en forfalskning også av nordmennenes historie, – siden det fins norrønne spor som går tilbake til 1000-tallet, kanskje eldre.

Smykkefunn i Nord-Norge blir behandlet på samme måte, dvs samifisert. På min gård i Salten ble det funnet en ringformet spenne i sølv. Tidligere var det funnet 4 tilsvarende sølvspenner i Skandinavia. Spenna er karelsk og datert til 1050 – 1150.

Spenna ble sendt til Tromsø Museum og her ble den datert og fikk opprinnelsen fastlagt. Ikke desto mindre sier museet selv om smykket: Vi bruker å kalle slike funn for samiske.

Er ikke dette gravrøveri, så vet ikke jeg.

Ellers var det interessant å lese din litteraturanmeldelse av Huygen van Linschoten, Bjørnar. Samtidig tror jeg historien kanskje hadde sett litt ulik ut om f eks reisen hadde foregått ca 1450. Altså 150 år tidligere. Dette bygger jeg bl.a. på “Nordlands Trompet” skrevet av Petter Dass i 1680. Han skriver ganske så inngående om
finner og lapper.
Fjellfinnene er de egentlige nomader som stadig i hovedsak lever av reinflokkene sine. De bor høyt til fjells, og kommer bare ned til kysten noen dager rundt StHans for å handle. Siden folketellingene registrerte både “folk og fe” vet vi at fjellfinnene knapt hadde Norge og Nordland som fast oppholdssted.
Lappene derimot var utfattige næringsinnvandrere fra Lappmarkene, De fikk gjerne slå seg til på dårlige utslåtter. De gikk stort sett hurtig opp i fiskerbondebefolkningen på kysten. Hadde de noen få reinsdyr var dette mest til egen husholdning.

Jeg vil tro at nesten alle lapper var næringsinnvandrere helt fram til omlag 1850 – 1860, Det er i alle fall det folke- og dyretellingene viser. Og knapt var sjøsamer, selv om noen få etterhvert ble det. De aller fleste gikk opp i den
norske majoritetsbefolkningen som sikkert var godt ispedd en finsk befolkning.

Pussig dette som kom fram her. Jeg har i helga lest en gammel beretning skrevet av noen russiske munker om den norske høvedsmannen Torolv Kveldulvssøn som reiste fra Lofoten til Kvennland for å fiske og drive inn skatt helt opp i Kvitsjøen. Denne beretningen er fra 870. Her fortelles det om skattefolket og om fiske. Merkelig at dette ikke kommer fram som en supplement til Ottar sin reise 70 år tidligere. Det er jo ikke bare jeg som har tilgang på dette. Her beskrives skattefolket som fiskere med rein, sau og geit som næring. De betegner fisket som godt også bytte mot mel og andre varer.
Eg er så glad for at eg har ein slik dyktig gjeng som aLLE DYKK MEDSKRIVARA HERSTRENGEN..Dei siste innlegge frå Hellesvik, Ole Martin, Bjørnar, Kjell og Hilmar var alle grundige og tankevekkjande. Derfor slår det meg at all denne kunnskapen skulle og ha komme ålmenta for øre. Og det som er verdt å merke seg oss imellom, er at vi er på leiting etter dei faktiske tilhøve, og skriv ikkje ut frå eit tillaga og oppstreke program. Men det er det tydeleg at anonymussane gjer. Derfor vert dei og lite påakta. Både funna av kvinnegravene på Ekkerøy og barnegrava under Falkefloget er no tilbakeført til det samiske . Endå museumsstyraren før Vorren har stadfest bronsespenna som der vart funnen som det nordlegaste bronsefunn i Skandinavia. Og dermed slått fast at dette er ei nordisk kvinnegrav. Det vi i alle fall kan slå fast så langt er at denne samifiseringa som no går føre seg, overgår heilt både den nasistiske og den kommunistiske historieforfalskinga. Dei to siste skjøna vi alle at dei var programforplikta.

Samifiseringa i dag står mange norske historikarar for, samt heile miljøet rundt Uit. Vi fekk då dette tydeleg demonstrert då arkeolog Karsten Adriansen råka ut for universitetets vrede. Kanskje det er det Ole Martin tenkjer på når han ikkje nemner hovudguruen frå AKP,ml, Allern. Som no er teke inn i varmen og ser ut til å storkose seg. Bjørnar nemner og det viktige punktet frå Ottar om at han hadde tamme reinsdyr. Kvifor vert dette punktet aldri nemnd frå aktivistane? Det er då hovudbodskapen frå Ottar. Dermed skjøner vi korleis dei norrøne levde og ernærte seg på den tida. Eg har i pressa offentleg lagt vekt på at det var dei norrøne som først tok til med tamrein i hushaldet. Men då hagla skjellsorda frå Svein Lund og kompanjongen Hågensen. Dei to skreiv under presseinnkasta begge toi. Dei norrøne spora er mykje eldre enn 1000-talet. Merk alle utgravingane i Nordtroms og på Sletnes i Finnmark. Dei er frå 7-800-talet! Og vikinghuset i Lofoten er frå 700-talet. Til slutt denne gongen: Hai- og brugdekjøtt kunne framkalle urinsyre hos menneska. Det er dette som i sin tur framkaller podagra, altså den lidelsen som kaptein Vom hadde i stortåa. Det same kan overdreven bruk av alkohol gjere.

 

Etter det Ole Martin forteller Svalbard og ressursene der særlig av hval og hvalross. Og ikke minst at det var mange europeiske nasjoner involvert, så blir det samiske gravrøveriet virkelig tydelig.

Det samme gjør Harald Kyrre Wahl ved å presentere en engelsk oversettelse av Ottar`s beretninger fra 1807. Jeg kan ikke skjønne annet enn historiske fakta må gjøre Senter for Samiske studier virkelig beklemte. Nå hjelper det lite at såkalte fagfolk siterer hverandre. Det påpekte da også Holberg i Erasmus Montanus:*Der utgangspunktet er som galest, resultatet blir titt orIginalest *

At Steinar Pedersen driver med ren og skjær historieforfalskning kan det heller ikke herske tvil om lenger. I NOU 2007: 14 i kap. 2 forsøker han å presentere noen sammenhenger mellom nordmenn og samer som han overhodet ikke kan dokumentere og slett ikke kan sannsynliggjøre. Det nærmeste han kommer er å hevde at selv om det er gjort mange arkeologiske funn som dokumenterer en norrøn befolkning, men tilsvarende vanskelig å dokumentere en samisk tilstedeværelse: "MEN MAN KAN HELLER IKKE MED SIKKERHET AVVISE DET"
“Neivel, statsråd”, er vel det nærmeste man kommer.

Det kommer nok mer, tenker jeg.

 

Når det gjelder aktivisten Lund, og hans likesinnede, så akter jeg ikke å ta en offentlig debatt i avisene om dette emnet. Jeg har mange sider med navn og informasjon om personer som var medlemmer i både AKP ML og andre radikale organisasjoner. Noen av disse norske organisasjonene hadde også kontakt med de røde brigader i Italia og i Tyskland. Disse drev stor med politiske mord, ran og annen kriminalitet. Mange av disse personene tok etter hvert til vett, og meldte seg ut av disse organisasjonene, andre ble der.

Og Gerd LIv Valla var leder i en organisasjon som var hakket verre enn Akp ML (kommunistisk universitetslag). Så sent som på 80 tallet foreslo hun at Stalin burde få oppreising post mortem. Andre, bl.a Pål Steigan dro til monsterbruket Kambodia på besøk hos Pol Pot for å beundre hans politiske handtverk. Valla ble senere justisminister i Norge, det er virkelig utrolig. Mens Pål Steigan er blitt redaktør i Cappelen- Senere er jo også personer som Jan Bøhler blitt tatt inn i varmen hos Arbeiderpartiet, selv om han forherliget Pol Pot og hans styre.
Mange av medlemmene var bare overbeviste unge mennesker som trodde på Marx og Lenin, og deltok som en protest mot samfunnet. De fleste av disse ble etterhvert voksne, og fant andre politiske plattformer å stå på.
Men når personer som Erik Fosse og Mads Gilbert forteller om grusomheter i Gaza, så blir dette litt farget av den politikken han selv var eksponent for i sine litt yngere dager, maktmidler som krig og våpen var jo en del av deres revolusjonære program. Deres troverdighet hadde blitt sterkere uten en slik fortid, selv om boka så absolutt var lesbar og en rystende skildring av hva etniske og religiøse konflikter kan gjøre med mennesker i en moderne verden.

Jeg håper vi aldri kommer så langt her i nord. Nå er jeg i Egypt på jobb for tiden, og skal litt nordover til dårligere Internettdekning, så dere får fred for meg noen dager.

 

Thomas og Oddvar, det er ikke et spørsmål om å mislike samer, det er et spørsmål om å mislike sameaktivister, og de filler du flest av i Karasjok, Tromsø og Oslo. Det ubehag folk føler for disse går også i en viss grad utover helt valige samer som for manges vedkommende ønsker sametinget gjort om til museum eller kulturhus.

Det er noen, som Thomas Bech som har gravd seg bakover i egen historie, for å finne noen avdøde som snakket samisk. så har de blitt samer, og det er et uttrykk om enkelte kristne som er mer kristen enn paven selv, man kan kanskje anvende et lignende på slike som ikke klarer å se galskapen i hva de foretar seg når de forsøker seg på å skrive om historien.

Historien i Finnmark er alt annet enn glamorøs, både for nordmenn, finner og samer, men det er vår historie, og den trenges ikke å omskrives av Tromsømafiaen som har fått seg trygd fra universitetet.

Thomas skrev:* Hva galt er det Svein Lund har gjort da* ? Lund har alltid vært en Marxist Leninist. Han har tilhørt (og tilhører?) et parti som har væpna revolusjon i sitt program, og hvor folk med avvikende meninger skulle tas hånd om.( I samme gruppen finner du Gerd Liv Valla, Lars Borgersund, Jan Bøhler, Torstein Dahle, Erik Fosse, m.fl. alle store beundrere av Pol Pot og Stalin) Han og endel andre så tidlig på det samiske miljøet som et mulig rotfeste for Marxist Leninisme i Norge.

Dette skjedde på en tid da disse gutta begynte å ane at deres drøm om revolusjon og væpna maktovertakelse i Norge bare var en drøm, da så de at politikken i de samiske miljøer enda var på begynnerstadiet, og kunne omformes og brukes for å gjennomføre deres drøm. Derfor måtte de først få skrevet om deler av historien slik at maktbasen ble forsterket.

Svein Lund har vært en ivrig aktør som har gjort sitt beste for å omskrive historien så den passer. Han har også, som de fleste andre aktivister, slått sammen alle døde finner, kareler og samer i en felles pott, som ikke lengere kalles Finner, men samer. Dette for å danne en mer solid maktbase for den politikk de kaller samisk, men som de fleste samer ikke ønsker. I det miljøet Lund kommer fra, har sannhet liten betydning, og blir tillagt liten vekt i forhold til de politiske mål. Desverre får mannen betalt for å skrive historie som bestillingsverk i dag.

Morn Thomas ! Ettersom jeg har vokst opp i Vadsø imellom årene 1949 og 1958 så har det vel kanskje
interesse at jeg ikke kan minnes tilfeller om noen form diskriminering. Kanskje kun når man skulle kjåpe
reinkjøtt av reineieren og prisen var for høy hvor man gjerne sa: Jævlig jøde den reineieren !


Ellers på folkeskolen var det jo norske, finske og samer, men akkurat rivninger mellom oss var det ikke.
Så den historien din kan vel kanskje stemme, men ikke i mitt miljø. En annen sak er vel at de folkene
jeg kjente het Joki, Sukuvara, Ballo, Methi, Raudajoki, Sirkka og mange mange flere pluss en som het
Hauge. Men bevares også samene var representert uten at jeg nevner navn.

 

Oddvar fortalte for litt siden at kystfolket tok meget godt vare på brugde og håkjerring. Det er ikke det minste rart for ei velvoksen brugde kunne ha ei lever verdt kanskje to vanlige Lofotlotter. Vanlig lever det samme helt til de moderne mineraloljeproduktene overtok langt ut på 1900-tallet. Tran ble som kjent brukt som alternativ til linolje til lenge etter siste verdenskrig.
I Lofoten ble skreien solgt til stykkpris lenge etter år 1900.1 liter lever hadde tilnærmet samme verdi som en fisk. Jeg vil tro at i makktida i Finnmark var levra mer verdt enn fisken. Så når jektene seilte sørover utgjorde de fulle levertønnene stabil balast. Hvis det ikke hadde vært slik ville Vågen i Bergen vært steinsatt av balaststein. Men sånn er det altså ikke.


Sammen med fett fra sjøpattedyr og fugl (jfr. fuglefangerne Ottar skriver om) utgjorde dette mye mer verdifulle produkter enn pelsdyrhandelen. I tillegg lå Lappmarken lenger sør og var kontrollert av birkarlene som både drev handel og krevde inn skatt av de som ville fange pelsdyr for eksport.
Mange påstander går forøvrig ut på at storhetstida * i Nord-Norge var ikke var avhengig av at pelsfangst og at da den gikk tilbake, resulterte det i at Nord-Norge nærmest brøt sammen. Det tror jeg er helt feil.

Den viktigste årsaken til kollapsen var nok alle pestperiodene på 13-1400 tallet. Leieprisene på jord viser at først på 1600 tallet hadde folketallet kommet opp på samme nivå som før Svartedauen i 1350.
I NOU 2007:14 peker på mange arkeologiske spor av en norrøn befolkning, mens en samisk befolkning ikke kan påvises
Men man kan jo heller ikke med sikkerhet avvise den*!! Deretter går folk som Steinar Pettersen ut fra at “de var nok her men ingen la egentlig merke til dem”.
Etter mitt skjønn er dette hovedbegrunnelsen for det moderne samiske “gravrøveriet”.

 

Gjennom NOU 1997 5 kom eg over Lappecodisillen og dei rettsspørsmål som knyter seg opp mot dei spørsmåla som denne skapte. For det første: Dei spørsmåla som vert vurderte i samband med Lappecodisillen har som føresetnad dei rettsspørsmåla som knyter seg til indianerspørsmåla i USA. Alt med denne kortslutninga skjønner vi alle kor dette ber hen. Samstundes vert det slått fast at vi har med urfolk å gjere i Noreg såvel som i USA. Då ligg argumentasjonen fast, og er ikkje til å rikke. Det er klart at når desse to grunnlaga er ferdiglagte, så kan ein boltre seg i utgangar som juridisk verkar plausible.

 I denne argumentasjonen inngår og at det området (Finnmark) ikkje har vore brukt av andre enn samar. Og derfor har dei opparbeidd seg så mange rettigheiter og bruksrettar heilt åleine. For dette området som er større enn Danmark har samane vore aleine i og aleine om bruken av. Er det å vente at det vert sett grillar i hovudet på mange når dei får servert slik svada. Og eksperten i dag på desse lovane er Gauslaa, ein bygut sørfra som har henta heile sin viten om desse tilhøva frå artiklar og akademiske abrakadabra?

 

FNs konvensjon mot alle former for rasediskrininering er nevnt i flere NOUer, men bare i generelle vendinger. Så langt om jeg har oversikt, så er ikke en eneste samepolitisk lov eller ordning blitt vurdert konkret i forhold til denne konvensjonen.

Når man ser det enorme materialet av NOUer som ble produsert i forkant av finnmarksloven, så er det nærmest utrolig at man ikke i det hele tatt har fått gjort en vurdering om de lovforslagene som ble fremmet kunne stride mot denne konvensjonen. Det er nesten så man begynner å lure på om de sentrale myndighetene var/er pinlig klar over at visse samepolitiske lover og ordninger er rasediskriminerende.

 

Det Ole Matin Rønning forteller om Steinar Pedersen sin historieskrivning i NOUen kan jeg bekrefte. Jeg leste den samme NOUen for kort tid siden.

 Makan til historieskrivning/forfalskning i en offentlig utredning har ikke jeg lest noen gang.

 

Det er nettopp her det tragiske ligg: Sjølv har eg alltid hatt meget gode tilhøve til mine mange samiske gutar og jenter, og har vore næraste nabo til ein framifrå vennleg og god familie som var av samisk ætt. Men det er med gru eg har merka meg at fordi vi er nøydde til å slå ned på dette aksivistbråket, så vert vi og mistenkte for å forakte alle av samisk opphav.under eitt. Vi vert rekna som samehatarar. Den beskyldninga har eg fått direkte i pressa frå Svein Lund og sjelikarane hans manger gonger. Så du skjøner at det ikkje let seg skilje kveiten frå klinten i dette høvet! Vi må dessverre berre vere førebudd på det verste! Jan Hansen og Bech er vel ikkje av dei som går av vegen for å vise moderasjon på nokon måte?

 

Se det fikk Fanden fordi han var dum, og ikke beregnet sitt publikum! Bech må då vite kviifor pblikum ikkje liker samisk lenger! Det var jo nettopp dette sameaktivistane ville ha i gang då dei starta segresjonen og den udemokratiske framferda si med Urfolk og Fefo og finnmarksloven og heile gaddæmmen. Er det uventa av anonymussane å møte ei kald skulder etter dette? Ver berre glad til at det ikkje vert endå verre.

I Finnmark finn de ikkje lenger sympati og venskap. Dette har eg åtvara mot i 10 år, men aktivistane og anonymussane berre held fram som før! På butikkane i Kiberg i mi gutetid vart det snakka 3 språk dagleg, Og vi tykte det var heilt naturleg, og stussa ikke noko over det. Som ungar trudde vi det berre var naturleg at handelsmannen kunne veksle mellom tre språk. Frå no av kjem det til å verte skrål straks ein tek til å snakke samisk. Men de har jo ynskt det sjølve. Det er ikkje dei norsktalande som har starta ufreden. Det er leiarane for sameflokken som har gått i spissen her!

 

Björnar här kommer två sidor av det Olavi har skrevet.Jag tror du kommer att förstå det han skriver på svensk.

 

Om man nå bruker Ottars beretning som eksempel vil man finne at alle artikler på Wikipedia som kan språkvaskes/samifiseres er nettopp det. Alle døde Finner er omdøpt til Samer. Hvis man går dette etter i sømmene vil man finne at dette selvfølgelig ikke i nærheten av å være tilfelle. Det er rent vas/juks om man vil.

Det samme bilde av samifiseringen finner vi når det gjelder Thomas von Westen populært kalt Finnenes Apostel. Han er omdøpt til Samenes apostel * absolutt hvor det er mulig.
Om det er mulig å tilbakeføre det korrekte begrepet *Finn
er vanskelig å si. Mye arbeid i alle fall.

Jeg har et spørsmål til deg Ole Martin. Når det gjelder tidligere så mener jeg å huske at Kartverket godkjente “samiske” navn enten de nå var oversettelser eller mer av “brukstypen”. Altså at de hadde noen rot i bruk. Slik kvalitetskontroll er det visstnok ikke nå.

Spørsmålet mitt er: Vet du om det nå er slik at hvem som helst bare gå inn på Wikipedia, legge inn samiske navn/oversettelser og dermed kommer de inn på neste generasjon karter? Har kartverket overlatt til hvem som helst å legge inn “Samiske navn”??

 

Hilmar er inne på noe. Jeg har skrevet det før.

 Befolkningen rundt Kvitsjøen er beskrevet med kilder fra år + – år 400. Det har vært forsking omkring Pormorene om de har vært en egen folkegruppe. Befolkningen rundt Dvina eller som russerne kaller det sommerkysten og vestover er beskrevet i detalj også deres språk og språklige påvirkninger. Jeg reagerer på dette jeg så på trykk at JH hadde konvertert denne sammensatte befolkningen av bjarmerer, karelere, russere, østebottningere og netserer til et folkeslag med språklig påvirkning fra ursamisk.

For letthet skyld kan man henvise til en artikkel i Historisk tidsskrift fra 1930 en artikkel om bjarmere skrevet av Halvdan Koht og Gråfelde og I Qvigstad Norske stedsnavn på Murmansk kysten. Jeg har brukt mye tid på denne delen av norsk historie som på alle måter er glemt av norske historikere av forskjellige årsaker blant annet politisk isolasjon. Jeg er litt overrasket at ingen har tatt opp dette som et forskningsobjekt.

Det jeg har sett hittil er at mye av den historien vi kjenne og som blir omskrevet så det holder, må skrives om. Det finnes skriftlige kilder fra munker som beskriver folk og steder langs vår kyst i detalj helt tilbake til Ottars reise. Russiske forskere er litt forbauset over manglende norsk interesse i motsetning til finsk og svensk, hva det en kommer av.
Jeg har bedt om å tilsendt noen tekster som jeg håper å kunne gjengi her, regner med å få disse i juletider. Når det gjelde språkstudier er studier av I Broch og E.H. Jahr om
Russenorsk – et pidiginspråk i Norge – et Tromsø studie i språkvitenskap bind 3 fra 1981 ganske grei og rimelig forklarende til det viss vase JH kommer med av språklig påvirkning.
Ha en fredelig helg.

 

Jarl har jo vært opptatt av at når mål om likestilling er oppnådd Det som kalles*de spesielle og konkrete forholdsregler på det sosiale, økonomiske, kulturelle for å sikre tilfredsstillende utvikling utvikling og vern for visse rasegrupper .* så skal disse ordningene opphøre. For som det sies i klartekst Formålet med disse bestemmelsene er ikke å skape varig forskjellbehandling mellom grupper i samfunnet.

I praksis har nå varig forskjellsbehandling blitt lovfestet. Og det er selvfølgelig gjort for å hindre at ulike politiske grupper kan avvikle varig forskjellsbehandling. Det vi ser i dag er jo at den ørlille minoriteten som samene utgjør bortsett fra noen kommuner spesielt i indre Finnmark nettopp har krevd varig forskjellsbehandling og NB! også fått det
Gjennom å lovfeste særretter som en del av Urfolksrettigheter mener de tydeligvis at de er sikret ikke bare varige, men evigvarende særrettigheter..

Det er ikke bare “muslimer” som truer de demokratiske ordninger som vi i fellesskap har brukt mange årtier på å kjempe fram.

Bjørnar spurte om det fantes sitater fra JH om at samene skulle ha holdt til ved utløpet av Dvina.på Ottars tid. Selvfølgelig gjør det det. Det er jo hele poenget for dette gjenget når de erstatter Finnene til Ottar, med begrepet "samer. Hva annet?

 

NOU 1997 no 5 sier:1.2.5 Likhetsbehandling på etnisk og rasemessig grunnlag
Utredningen har gjennomgått betydningen av bestemmelsene i FNs konvensjon til forhindring av alle former for rasediskriminering. I kraft av konvensjonens artikkel 2 para. 2 har konvensjonspartene (derunder Norge) en direkte plikt når forholdene gjør det nødvendig til å ta spesielle og konkrete forholdsregler på det sosiale, økonomiske, kulturelle og andre områder for å sikre tilfredsstillende utvikling og vern for visse rasegrupper (herunder etniske grupper som samene) eller individer som tilhører disse gruppene, med det formål å garantere at de fullt ut og på like fot kan nyte menneskerettighetene og de grunnleggende frihetene. Formålet med disse bestemmelsene er ikke å skape varig forskjellsbehandling mellom grupper i samfunnet, men å legge forholdene til rette for at alle uansett bakgrunn skal ha de samme muligheter, ikke bare formelt, men også reelt.
Dette gir meg assosiasjoner til det arbeide EDL driver med. Siden denne NOU er forfattet lenge før EDL ble dannet, kan man vel bruke Steinar Pedersens ord som han brukte litt senere i dokumentet om Lappecondicillen, han kalte den “Samenes Magna Carta” (Store ord og fett flest sitter ikke fast i halsen der i gården) Da kan kanskje vi kalle denne artikkelen for ED`s Magna Carta ?? Formålsparagrafen om etnisk likeverd er jo bortimot identisk med dette?

 

En annen “stor forsker” lærer Steinar Pedersen har skrevet noe om rettigheter i NOU 1997. Her har læreren gitt seg ut på å tolke både juss og historie som ingen annen har fått anledning til i en NOU. Legg spesielt merke til at i det han skriver så fins det ingen andre å omtale enn samer. Både nordmenn og Finner er kun omtalt i noen få bisetninger. Dette er også i god Steinar Pedersen tradisjon. I følge han bodde det jo samer i Finnmark for omkring 10.000 år siden, (under isen??) og også i følge han så var det hverken nordmenn eller finner i Finnmark før for ca 100-150 år siden!!! I hvert fall er de så uten betydning at han finner dem uverdig å nevne. Maken til politisk historieforfalskneri i en NOU skal man lete lenge etter.!! NOU 1997 nr 6

 

Kai, JH avkrevde deg en referanse fra Ottars fortellinger som gikk på omtrent eller nesten. I tidsskriftet Ottar er det et spesialnummer Ottars verden 5-1995. Redaktør Inger Storli var dengang museumslektor ved arkeologisk avdeling, Tromsø Museum.. Hun har doktorgrad fra 1991 og har bl.a. arbeidet med samisk forhistorie.

Her refereres det til en oversettelse Ottars beretning av professor Arthur O.Sandved fra 1980. Oversettelsen er senere offentliggjort i NOU 1984:18. Her sies det følgende:
Bjarmene fortalte ham mange beretninger både om sitt eget land og om de landene som lå omkring dem, men han visste ikke hva som var sant av dette fordi han ikke selv hadde sett det. Han syntes samene og bjarmene talte nesten samme språk.

Det som man kan si her er vel at omtrent det samme og nesten det samme er synonymer for de fleste formål.

Derimot kan man vel si at bruk av betegnelsen samer som synonym for Ottars eget begrep Finner er betydelig mer urimelig for ikke å si tvilsomt.

Nå er jo ikke denne formen for språkvasking eller samifisering noe nytt. På nettet ligger som rimelig kan være for et så sentralt dokument en mengde lenker til ulike arbeider om Ottars beretninger. Hundrevis av samifiseringer på nettet og tilsvarende selvfølgelig på det meste av NOUèr etter 1980.

Det JH driver med akkurat i dette tilfellet er altså ren og enkel forfalskning av kilder gjennom å endre begreper – i dette tilfellet til gunst for det samiske. Det er nå bare eldre tekster om Ottar som ikke er forfalsket.

 

Dessverre, Terje Anttila, jeg har nok ikke lest så mye av Olavi Korhonen fra samisk avdeling på Universitet i Umeå Sverige. En artikel om stedsnavnet Jokkmok og litt til har jeg fått med meg. Burde kanskje lest mer av ham. Tenker du på noe spesielt? En bok eller artikkel av Korhonen som du vil anbefale?

Ellers kan jeg nevne at jeg tror som deg at skoltesamene i tidligere tider har hatt en større utbredelse enn de har i dag, men de er blitt fortrengt av lappene. Like ved norskegrensen i Kilpisjærvi ligger en bukt som heter “Kolttalahti”. Ifølge tradisjonen har det bodd skoltesamer der i tidligere tider.

Jeg syns skoltene har fått en slett behandling, – ikke bare av den norske staten, men også av de andre samene. Ikke minst var Sametingets begraving av skjeletter fra Neiden trass i protester fra lokalbefolkninga, en motbydelig forestilling.

 

Ser TB ikke skjønner hva og hvordan. Det å se på direkte tull på denne tuben og andre er opprørende. Særlig når man i argumentasjon forlanger å bli tatt seriøs. Jeg skal ikke bruke mer tid på det. Det er en interessant teori det at man ser at det finnes ikke selvstendige samiske ord for maretime uttrykk. Jeg har gått gjennom en del samiske ordbøker omkring ord og uttrykk man bruker i båt. Her er det store hull. Så kan man spekulere på hva som er den historiske årsaken. Russiske språkforskere sier at det er et samensurie av låneord og uttrykk, maritimt, som vi bruker til daglig på alle språk her nord. Er det noen som kjenner til dette ? Så til Gaup om ordet AVJU. Det ble brukt som øy i kvenskfinsk uten at jeg her å no kan dokumentere det på annet en at det sa de jeg fisket med når de tok mea mot en øy i Varanger. Det som slår meg at det kan være en lokalt uttrykk som er en parallitet til det samiske ordet. Muligens toppen av øya, sjekker det. det er ikke mange øyer i Varanger. TB hva skriver JH i de samme kommentarene i dag ??

 

JH skrev at språket rundt Dvina var fult opp av samiske låneord. Jeg sjekket dette og fikk til svar at dette var tull. Dette står på en av hans tuber om kvenene et tilsvar til en debatant. Jeg har lest dette du refererer til Seppola. For å være sikker har jeg også sjekket med kilder ved Arkangelsk universitet. Dette er typisk for JH sin forkvaklete historieframstilling godt hjulpet av TB. Dere kan jo bare tenke hvilken reaksjon det vil komme i løpet av helga fra JH og TB for å argumenterer for atter en løgn. Dere ser jo reaksjonen fra JH da han ble avkledd tidligere, hysterisk.

 

Har virkelig Jan Hansen skrevet at samene har røtter tilbake til Kvitsjøen og kulturen rundt utløpet av Dvina (Viennanjoki).??? Er det noen som har lagret hva Jan Hansen skriver om dette? Det er i tilfelle utrolig hvor frekk og freidig historieforfalskeren Jan Hansen er blitt.

En av hovedteoriene i finsk historieskriving er “Den jemiske teori”. Etter denne teorien har den østfinske kulturen (kareler, kainulaiset, bjarmer, kvener), oppstått rundt Kvitsjøen og rundt utløpet av Viennanjoki (Dvina) og senere spredt seg med kiler sørover inn i det nåværende Karelen og en kile vestover mot Bottenviken (kainulaiset/kvener). Denne østfinske kulturen er så, opp gjennom århundrene, smeltet sammen med den vestfinske (jemiske) kulturen. Den vestfinske (jemiske) kulturen skal etter disse teorier ha oppstått i det nåværende Estland med utløpere over finskbukta til Sør-Finland. Man har knyttet den “jemiske kulturen” til den finske folkestamme som omtales som hämäläiset.

Da jeg for ca et år siden skrev på en av trådene til Jan Hansen om “Den jemiske teori” og viste til at den kvenske/karelske tilstedeværelse i Nord-Norge ikke nødvendigvis er “innvandret fra Finland”, siden den muligens har sine røtter i Kvitsjøen, skinte det klart igjennom at Jan Hansen på det tidspunkt ikke kjente til disse historieteoriene. Men nå ser det ut til at Jan Hansen i mellomtiden har lest dem, og prøver å forfalske dem til at det var “samer” som bodde ved Dvina. Nesten pinlig å måtte avsløre ham på denne måten.

Mer om disse teoriene finner dere i Andreas Johan Sjøgrens bok: Über die älteren Wohnsitze der jemen. Eller hos Mattias Castren: _Hvar låg det finska folkets vagga? _ Fra dem kan dere følge disse teorien i de fleste oversiktsverker om finsk historie.

En av grunnene til at disse gamle teoriene i dag er kommet til heder og verdighet igjen, er genforskningen. Genforskningen bekrefter en stor forskjell på vestfinner og østfinner. En annen grunn er at Sjøgrens arkiver og private notater nå er åpnet for forskning. Sjøgren opphold seg i 5 år på 1800-tallet i Kvitsjø-området gjorde opptegnelser og skrev av gamle dokumenter i klostrenes arkiver. Han var helt opp til Utsjok på en av sine forskningsreiser. Fram til Sovjetunionens fall var disse avskriftene og notatene til Sjøgren oppbevart i St Petersburg og ikke tilgjengelig for forskning. Man hadde bare hans bøker å forholde seg til. Nå har finske universiteter og arkiver fått kopier av det meste, – og resten vil forhåpentligvis følge.

 

Thomas skrev:* Med en slik innstilling som nesten samtlige her inne har, vil vi ha en mørk og trist framtid foran oss*. Nå er det vel slik at samer i Norge er så sterkt assimilert inn i resten av befolkningen, så sterkt blandet med nordmenn, dansker, svensker og finner at det kun er det ekstra språk man har som skaper skillelinjen. Dette språk snakkes kun av en brøkdel av samene også, og selv på sametinget er disse i mindretall. Hvilket mørke sannheten skulle skape for noen i denne situasjonen, er vel vanskelig å få øye på.
Vi har i alle fall bevis på at dei urnordiske møtte finske stammar ved dei store sjøane Ladoga og Onega. Finsk språk har mange lånord frå nordisk, til dømes ‘kova’ som er oppteken i finsk før konsonantovergangen v v – gg. Denne overgangen finn vi i urnordisk om lag 200 før vår tidsrekning. Ordet ‘kova’ har då på nordisk høyrdest slik ut: ‘skovva’. Etter konsonantovergangen vart ordet slik: skuggva. Det ordet betyr skygge, på nynorsk skugge. Men i finsk står ordet enno som ‘kova’ og betyr i moderne finsk bilete. Det med kveite, auar og lodde må du forklare ein gong til, Hellesvik! På norsk er jo kveite klår: den fisken som er kvit, auar (uer) seier seg sjølv med dei utståande auga.

 

JH og hans forgjengere har fått holde på alt for lenge med å plukke ut selektive historier og forskningsresultater som gir ønskede påvisninger. Det later til at forskning på samenes historie er kuppet, slik at påstanden om førsteretten og første tilstedeværelse er lest opp og vedtatt. Mye av æren for denne holdningen har vel Alta-saken, som ble utnyttet maksimalt til å fremme krav på etnisk grunnlag. Myndighetene så sine feiltrinn, og godtok så det meste av samiske krav som en slags oppretting av overtramp. At man så godtar samer under Ilo-konvensjonens vinger, med de følger det kan få for resten av befolkningen, er helt hodeløst.
JH kan holde på så lenge han vil med genforskningsteorier og eventyrlige historier om “førstesamer” på nærmest hvert eneste sted i Norge ( som påtvinger samiske stedsnavn), men det beviser ingen ting. Siden samene blandet seg med vikingene må det vel være en liten “same” i alle nordmenn. Og noen av disse vil altså sametingspresidenten favorisere, ved å klassifisere i ekte og ikke ekte. Det er dette synet JH jobber så hardt for, at han må snike seg inn i alle debatter og utgyde sine påstander, etter at han kastet ut de verste motstanderne fra “Samenes historie”, og det ble for kjedelig der til slutt.

 

Som en saksopplysning er “Samenes historie” produsert av JH. Han er anonym. Flere av hans kildeopplysninger er feil eller feilsitert. Det er etterprøvd av kilder han har referert til. Siden JH er anonym er det vanskelig å konfronterer JH andre plasser en her. Når JH stenger ute brysom opponenter fra sine sider i tillegg dukker opp på ander sider, som en opponent, som til stadig refererer til sine sider som sannhetsvitne eller kilder, skjønner alle, at dette er er ikke en diskusjon, men mer en etnisk politisk eventyrfortelling uten noe seriøst mål. JH sine innlegg må bedømmes etter disse kriterier. JH har det sikker festlig.

 

J.E.G – jeg holder på med et båt prosjekt i Arkangelsk. I den forbindelsen, når jeg reiser dit tar jeg med meg en del ting som de norske studenter ved universitetet i Arkangelsk ønsker å få hjemmefra. Jeg tok kopi av JH sitt innlegg, sendte det til en av disse studentene for å få verifisert hans påstand. Påstanden ble sjekket og jeg fikk som svar dette var tull. Det har ikke vært noe samisk språklig påvirkning øst eller rundt Dvina.

Det kom noe mer som jeg skal spare leserne for, bare at det historiske miljøet ser på samenes historiske påstander mer som en seperatist bevegelse en vitenskap.

Resultatet er jo at man har stoppet all samarbeid med samiske institusjoner i Norge.Det er vel på sin plass å be om en dokumentasjon fra JH. Tror han har kommet med rimelige fantasifulle påstander her på Origo.

 

Ser på en av tubene her at en som kaller seg* ISAK* påstår at det er funnet 10000 år gamle gener som beviser samenes tilstedeværelse. Her gjelder det å følge med, må være det mest fantastiske funnet i norsk historie. JH & CO må jo ta bølgen, genforskningen har tatt et kvantesprang. Hva man opplever.

 

Det ønkelege utlegget om skammasaika som anonymussen her kom med, viser berre kor krampaktig anonymussen strevar for å verte trudd. Men han trur ikkje på dette sølet sjølv heller, Kor har då samisk henta det ikkje-ugriske framlydsleddet -sk frå når det finske ordet er kaamosaika? Er det framøst å gjette seg til at samisk fann dette ordet frå dei folka som levde her lenge før dei?

På same måten som dei måtte hente inn ord for alt som hadde med liv og levnad på kysten av Finnmark å gjere: I båten, på havet, hos husdyra og stell av hus og fjøs!. Samiske stammar og finske møtte kvarandre ved Lappenranta, og her var det ikkje mørketid. Det var først når samene kom opp til kysten av Finnmark at dei møtte både norrøne folk og mørketida! Det andre ordet eg etterlyste, var bilete som på finsk heiter -kova. Gjetter eg feil når ordet på samisk liknar på -skova? Eg ventar enno!

Det er merkelig at TB og JH til stadig drar fram Aikio som et sannhetsvitne a samisk språk og samisk tilstedeværelse er ca 2000 år gammlet her oppe. Dette er helt ulogisk.

Se på alle samiske låneord når det gjelder fiske og fangst. Ikke minst ord å benevnelser på kyst og virke langs kysten. Dette skriver flere språkforskerer om. Ikke minst Hatlebrekke. Helt opp til da motoren kom i kystflåten kunne finlanderer og samer til en viss grad bruke sitt språk i båten sammen, fordi de brukte de samme ord som nordmennene. Det ble det brått slutt på når mekaniseringen begynte i fiskeflåten. Her oppsto ord og benevnelser som ikke var på gammelfinsk eller samisk, da var det norsk som gjaldt. Ironisk, det hadde ikke noe med fornorskning å gjøre, det var livsviktig å kunne kommunisere. Slik har det vært siden. Man har ikke laget er ord for spell, ekkolodd, babord eller styrbord, gamle norske/nørrønske benevnelser.

Merkelig at disse ord aldri er blitt oversatt eller laget tilsvarende ord på samisk. Hadde man ikke bruk for dem siden JH i et innlegg påsto at samer var på hvalfangst mot Svalbard, Grønland, ja over alt. Hører ikke mye samiske ord utenfor flomålet, eller. Dette er en klar indikasjon på at det har ikke vært noe samisk aktivitet langs kysten som krevde et “kystspråk”.

 Disse båtbyggerer og fiskere, fangstmenn av samisk opphav må ha brukt et annet språk, norsk?? eller et språk som ikke finnes i dag. Tro både JH og TB har et lite forklaring problem her. Jeg finner ingen absolutt ingen samiske ,selvstendige ord som dekker et yrkesliv på sjøen. Altså det har ikke vært behov for det eller hadde det utviklet seg et ordforråd i fra gammel tid, det har det ikke. Konklusjon det var ingen samer som trengte dette ordforråde, de var ikke langs kysten de var ikke her før etter år 1700 da de kom fordi de holdt på sulte ihjel som alle de andre som kom sørfra og østfra til kysten.

 

Her skin då svadaen klårt igjennom. Rett som P.P. seier, at det er berre å gå laus på kompasset når kursen ikkje stemmer med geografien. Men som eg har lagt ut tidlegare: Det var Nansen som var først ute med denne språkskifte-teorien. På nokon annan måte kunne han ikkje forklare fråveret av samiske ord og uttrykk langs kysten av Finnmark.Dei hadde nok vore i Finnmark, for det var då dei som kom først, seier han. Men av ein eller annan grunn hadde dei så forlatt heile området. Og då dei seinare kom stimande nordover i flokk og følgje, så hadde dei skifta til heilt nytt språk. Og dei gamle ord og uttrykk som dei hadde brukt før, hadde dei no heilt gløymd.

 Men i mellomtida hadde dei norrøne befolka Finnmarka og sett sine eigne namn og nemne her. Dette høyrest jo litt kronglute ut, men noka anna løysing finn han ikkje på dette problemet, seier han! Så ser vi at alt på Nansen si tid var denne vranglæra om dei førstefødde inngrodd i norsk historieskriving. Men symtomatisk er det at ingen nordiske historikarar har teke tipsa frå Nansen opp til ny vurdering. Ikkje før Aikio har funne det formålstenleg å kaste seg på tanken. Men utav mørkeskodda kjem det ingenting!

 

Dette TB er ikke holdbart. Dette er en forsøk på å dynge oss ned med ord som du vet ikke holder mål. Jeg har dokumentert dette to ganger med russiske kilder. At du atter enn gang tar fram N.V. Stocfeldhts litt forvirrede teorier blir sannheten om at finn er lik same bedre belyst. Gå inn på samenes historie, linken har du selv satt ut. Se på hva du skriver der. Vi har tidligere dokumentert og påstått at denne benevnelsen FINN var en “sekkebenevnelse” som ikke har noe etnisk over seg, som du og JH prøver og prøver å dokumentere. Dette er feil. Dere kan ikke holde på med dette etniske tullet med å konverter alt som har to bein eller flere er det dere benevner samer. Det er en logisk brist i dette. Særlig når man leser gjennom det som er kommet fram her.
O.M.R, hvis vi ser bakover i historien så ser vi hvilke mennesketyper som bruker makt for å undertrykke andre.

Under 2.verdenskrig var det autoritære regimer som fascister, Stalinister, nazister og andre som var motstandere av det demokratiske styresett. For å beholde makten måtte de fjerne de som kjempet for det frie ord, og de som ikke passet inn i deres verden.

De som ble sperret inne var en trussel, og de var til bry for disse autoritære samfunnene. Demokrati forkjemperne måtte sperres inne da antidemokratene var redd for å bli avslørt. De var redde for å bli tatt i løgn. De var redd for å bli avslørt i å spre feilaktige propaganda.


Blokkering av det frie ord og utestenging fra nettsider kan tyde på flere ting. Blant annet:

1)Noen har noe å skjule.

2) De føler at de holder på å bli avslørt.

3) De ønsker å beholde makten over sin naive menighet med manglende kritisk sans.

Ole Martin har som vanleg heilt rett: Dei norrøne folka og finske stammar har nettopp møtt kvarandre ved Onega og Ladoga i gammal tid. Dette kan vi bevise med norrøne lånord i finsk. Vi kan og lingvistisk vite kva tid dette møtet fant sted, for det at det finske språk er svært stabilt. Som svensken seier: det konserverar så bra! Men det urnordiske endrar seg heilt opp til i dag. Og vi veit nemleg kvatid desse endrine gjekk føre seg. Eg skal klårgjere og bevise dette ved eit seinare høve, men framleis glimrar anonymussane med sin viten om namnet på mørketida, og så ville eg ha utlevert det samiske namnet på bilete (bilde).
Til Bech. Det er vel nok å se på hva Aikio skriver . Massevis Om, hva, såvidt, ifall, kanskje , muligens,
så det viser at i det hele så dreier det seg om gjetninger og tankespill.

At samene kanskje hadde sin
spede begynnelse i områdene rundt Lodogasjøen er mulig, men også her strides de lærde.
Jeg har ingen andre forslag enn at disse lærde burde se enda lengere mot Pakistan eller Usbekistan.
Kanskje samene kommer derfra. Eller kanskje det er en sammensmelting av folkegrupper som en
gang møttes nettopp ved Ladogasjøen. At de derfra kan ha vandret mot nordvest for å bre seg inn
i nordskandinavia er også mulig.

Men å påstå med 100% sikkerhet at disse folkene er URFOLK er
vel en av de største hypoteser som er lagt inn på FB.

 

Thomas.
Jeg er fra Neiden,men ikke skolt.Mange i skoltemiljøen ville at det skulle forskes på skolterne bare for at få vite hvor fra dem egentilg stammer fra. Jeg kjenner nesten alle skolterne i Neiden og alle ville at det skulle forskes videre.Det er kjent at Skolterne og Sametinget ikke kommer på “god fot” med hverandre.Jeg har skrevet det før men gjentar det igjen.Sametinget bruker skolternes tilstedeværelse i Finnmark som sin egen dokumentasjon på tusenårig tilstedeværelse. Alle som vil lese om skolterne i Neiden finner det under :Ørnulf Vorren,Rolf Enbusk og Mikit Ivanowitz alle fra Neiden alle bekjente av meg,desverre er Ørnulf og Rolf ikke mere med oss lengere
Thomas B. Jeg er også en av de som reagerer på “at det ikke er lov å drive med denne raseforskningen”.
Jeg er likegyldig til om folk genetisk tilhører nordmenn,finner,kvener,samer eller kinesere for den del. Jeg ser derfor ikke på meg selv som hverken “nasjonalist eller sosialdarwinist”.
Disse 94 “antatte” samiske levningene som(på en ufin måte og dels til lokale protester)ble gravd opp på begynnelsen av 1900 tallet,for deretter å bli fraktet til Oslo for oppbevaring sammen med (i dag ca 800) andre oppgravde levninger over hele landet. Var riktignok i utgangspunktet hentet inn for sammenligning med andre levninger,ved å måle skallene for å utprøve en latterlig teori om at skoltesamene var primitive og hadde lavere intelligens osv.. du kjenner sikkert historien..
Den forskningen som blir foretatt i dagens samfunn har beveget seg bort fra darwinistiske raseteorier og retter seg i hovedsak inn mot å fastsette flyttemønster og historie. Dette kunne vært med på å angi når disse folkene eller samene evt. kom til kysten av Finnmark. Ved å nekte å kartlegge alle antatte samiske graver ved DNA forskning blir slike spørsmål hengende i luften og danner grobunn for skepsis i et kunnskapsbasert samfunn.
Denne forskningen kan fortsatt(med tillatelse fra sametinget)utføres på disse “antatte” samiske levningene da det ble oppbevart prøver fra dem før de ble gravd ned. Alle andre levninger enn antatte samiske,som ikke har dokumenterte etterkommere kan det utføres slik forskning på,nettopp for å kartlegge og utfylle en mangelfull historie i Norge.

 

Interessant teori.
Navnet på fjorden/kommunen Kvænangen,som vi frem til nå trodde fikk sitt navn pga. sin kvenske bosetning,og som er et navn dokumentert tilbake til 1500 tallet,også de kvenene som var dokumentert bosatt i dagens Norge gjennom svenske skattemanntall og annet materiale fra 1500 tallet,må da bare ha vært en slags feiltolkning/misforståelse av folket og datidens myndigheter i Sverige,Danmark,Norge,Finland?..
Hvis det derimot menes at bare de som kan dokumentere genetisk tilhørighet til det folket som bodde her før 1613 ikke skal betegnes som innvandrere,så skjønner jeg tenkemåten..
En slik retorikk krever vel da at det ikke lenger skal være nok for noen folkeslag å kunne vise til felles språk historie og kulturarv,men at det må kreves dokumentert genetisk arvemateriale fra befolkningen før 1613, for ikke å bli regnet som innvandrer i Norge.
Jeg vet ikke om noen personer som har gjort dette,hverken kvener,samer eller nordmenn? Sånnsett er vi vel alle innvandrere?..
Har forøvrig heller ikke sett at det har blitt stilt krav om genetisk dokumentasjon tilbake til 1600 tallet for å være same eller nordmann. Forskjellsbehandling basert på rase eller etnisitet er ulovlig,og vil bl.a. derfor være rart å kreve av bare kvener og finner i Norge.
En slik måte å kartlegge mennesker på vil vel kreve DNA forskning på levninger opp mot folk som lever idag. Greit for meg,men ikke sikkert alle folkeslag vil like det.
Høres uansett ut som et ganske omfattende arbeid.
Kvenene har dokumentert sin tilhørighet og bosetning i dagens Norge langt tilbake i middelalderen. Det er nok dokumentasjon for å bli akseptert for alle andre folkeslag i Norge,det må derfor også være nok for kvener.

 

Kjære Isak
Har du ikke lest historien om de nordiske folkene? Hvis, kanskje bare i den norsk, meget mangelfulle historiefortellingen. Den vil/evner jo ikke å ta innover seg at det i uminnelig tider har bodd mange folkegrupper/folkeslag i nordområdene laaaangt før Norges nasjonale grenser ble forhandlet fram, godkjent og vedtatt av Russland, Sverige, Finland og(Norge)Danmark. Hvis du leter i mange utenlandsk historieskrivninger kommer du til å finne at kvener og andre folkeslag er nevnt. Derimot er ikke samer som folk beskrevet eller nevnt. Ikke heller som urfolk.Så hvor kommer “urfolket” samer fra? Hvor har du dokumentasjonen fra? 8 – 10000-tusen år tilbake? Da hadde akkurat jordbruket oppstått i Midt-Østen!

At samer har blitt tilkjent status som urfolk er en politisk afære fra statens side for å bøte på uretten den begikk ved fornorskningsprosessen som både kvener og samer ble utsatt for. Flinke samer påsto de var urfolk og brukte ILO-konvensjonens § 169 som sannhetsserum og forhandlingsgrunnlag til historieløse politikere som ikke visste bedre, heller ikke hvem andre som bodde i nord, og vedtok avtalen på vegne av hele det norske folk uten diskusjon. Staten kan imidlertid si opp avtalen ved å ikke ratifisere den. Hvis du leser hele konvensjonen med tilhørende avsnitt finner du årsaken til hvorfor det haster for reindrifta å få omgjort bruksretten til eiendomsrett i forskjellige områder. Til og med i gamle jordbruksområder der folk i generasjoner har drevet jordbruk.
Prøv å sette deg inn i det store politiske spillet og ikke la deg friste til historieløshet og historieforfalsking. Det er jo alltid MAKTEN og seierherrene som skriver historien til folket.

 

Vi ser at det i nordnorske fora, og elles i landet og, vert gjort anskrik når oljeboringa trugar Lofoten og Vesterålen. Men ein høyrer ikkje eitt ord frå pressa når Ap har langa over til FeFo 96 % av Finnmarks friareal. Korleis let det seg gjere å take bort frå folket eit areal som er større enn Danmark og lange det vederlagsfritt over til ein privat organisasjon. For deretter å gjeve denne organisasjonen frie hender til å skalte og valte med folkets pengar?

 I tillegg har ein gjeng sameaktivistar fått nærmast fast lønn på livstid for å “granske” naturressurser som skal overleverast interessegrupperingar i fylket på basis av etnisk- og fødselsbaserte relasjonar. Er vi finnmarkingar vorte fullstendige idiotar? Og så har dei sett ein aktivistvald frontfigur (Gauslaa) sørfrå til overkikkador for heile smørja? Med garantert minstelønn i minst 10 år! Han måtte jo vere fullstendig loco om han skulle finne på å avslå eit slikt tilbod. Og midt i smørauget sit enno ein gong Magga med spesialfølgje. Han fekk så heilt rett, lavvo-aktivisten frå Stortinget då han bebreidda Magga under open sending for at han som var aktiv den gongen, hadde vorte ein fattig mann, medan Magga no tente over 400 000 på elendigheita. Det går troll i ord! Og legg no berre til enno ein 0. Magga kan då ikkje vere dårlegare enn reinbaronane på vidda.

Dei som sit der med reingammane sine til millionar, med Tv, Pc, radio og telefon, med Atv’ar, 4-hjulingar og kjempemotorsyklar, og på toppen fly og heilikopter! Og medan reinflokkane gneg ned vidda og friareala for vanlege folk, så kan dei kome i hug orda til den svenske poeten: Alt är mitt, och alt skall tagast från mig. Innom kort skall allting tagast från mig: Träden, molnen, jorden där jag går. Jag skall vandra ensam, utan spår! På mjuke skinnsko! Det var ein gong!

Etter at det nå en tid har vært diskutert størrelsen på samebefolkningen på kysten, har jeg sett litt på situasjonen på innlandet, med Tornedalens historie som kilde. Innlandet lå helt fram til 1751 under svensk juridiksjon, mens fjordbotnene ennå ved 1600-tallets begynnelse også skattet til Sverige.

I 1553 hadde hele Torneå lappmark kun 91 skattelapper. Birkarlene, (fra 1554 Svenskekongen), hevdet en grense for “Lappmarken” som gikk fra et stykke nord for Pello til den “salte sjø”. Birkarlene anerkjente kun øyene på kysten som “norsk land” og tok skatt av fjordbotnene.

De svenske skattelistene forteller således at hele innlandet, inklusive fjordbotnene fra Ofoten til Varanger hadde kun 91 familier i 1553. Vi vet ikke hvor stor del av disse familiene som snakket samisk og heller ikke hvor stor del som snakket finsk. Det kan ha vært 50-50, det kan ha vært mer/mindre. Vi vet kun at dette er en liste over de familier som levde av å lappe (jakt, fangst og fiske). Vi vet også at en del av “lappene” var sønner av birkarlene. Og i Nord-Finland og Nord-Sverige fins finsktalende familier som kan føre sin slekt tilbake til “lapper” på 15 1600-tallet. Gjennom dem har vi sikre opplysninger om at en del av “skattelappene” snakket finsk. Det blir derfor feil og bruke de svenske skattelistene slik at lapp=same. Likeledes blir det feil å benevne “sjøfinnene” på 1600-tallet som “sjøsamer”. Det blir også gjort her på tråden, ser jeg. En slik omskrivning hvor Sjøfinner=sjøsamer i historisk tekst er et aldri så lite “fusk med sitater”. At sjøfinnene var samer alle sammen er en påstand fremmed av den radikale samebevegelsen. I sjøfinnene inngikk både samisk og finsktalende.

Fra anonymussene TB og JH blir det hardnakket hevdet at de kvener/finner som bodde i “lappmarken” og senere i indre Finnmark, ble “assimilert” inn i samisk nesten like fort som de ankom. Men så langt tilbake som på 1500 – 1700-tallet kan vi nok ikke snakke om “språksamfunn”, som det foregikk assimilering inn og ut av. Det var snakk om spredte familier og små familiegrupper på 2 – 4 familier som levde hver for seg. Kontakten mellom dem skjedde på markedene 2 – 3 ganger pr år. Språkene var samisk og finsk, men vi har ingen holdepunkter for å påstå at et av språkene var dominerende. Heller ikke har vi holdepunkter for å hevde at familien i Lappolubbal hadde samme språk innad som feks familien som bodde i Polmak eller familien i Skoganvarre. Kona og mannen avgjorde nok i fellesskap valg av felles kommunikasjonsspråk uten å skjele til naboene. Familien på den tiden var en produksjonsenhet. Hvilke praktiske ferdigheter gutten/jenta hadde ble det tatt hensyn til ved valg av ektefelle, og da var nok også et felles språk et forhold som ble avveid før man giftet seg.

Befolkningen i Lappmarken økte fra 91 familier i 1553 til 187 familier i 1601. Deler av denne økningen må ha skjedd ved tilflytting. Jeg kan ikke se annet enn at denne tilflytting hovedsakelig har skjedd fra Tornedalen og Finland, selv om det og er ting som tyder på at det blant disse 91 lappene også befant seg en og annen nordmann som ernærte seg ved “lapping”(jakt, fangst og fiske). Jfr det “samiske” slektsnavnet Nutti som kommer av Knut og det “samiske” navnet Raste som vistnok kommer av Rasmus. For ikke glemme navnet Vuolle som er en gammel “samisk” benevnelse på nordmann. Jfr stedsnavnene Vuollerim, Vuollegieddi, mfl

 

Men det kvakk ikkje frå dei andre då eg nemnde gamle norrøne namn og nemningar som gandalax, som betyr gandvika, rauda som betyr den raude klumpen frå essa, skammasaika som kjem frå skammdegi, skovva som kjem frå skuggva og fleire, som klårt viser kor meiningsinnhaldet kjem frå og kor opphavsord og meining er å finne! Anonymussane har gløymt at det er meininginnhald i all namnsetjing. Ein kan ikkje gje seg til å leite etter lydar og teikn (bokstavar) frå tilfeldige språkbrukarar. Her viser anonymussane at dei verkeleg er anonyme, i vett og forstand!.
Oddvar skreiv: Men heldigvis for oss er det berre svada og dikt og forbannet løgn alt det som kjem frå den sida.
Desverre tar du feil, blir ei løgn gjentatt mange ganger nok i offentligheten, blir den oppfattet som sannhet.

 

Bengt skrev: På nordsenja er det et ness (næring) som heter Kampen! Oppe i lia i Kampevika er det ei kløft som feskeran bruke til me. Kløfta kalles Merraføa Kan muligens T.B. Med hjelpere fortelle om navnet har Samisk opprinnelse å va landemerket heter på samisk

Det ser ikke ut til at navnefolka fra sametinget har oppdaga yttersida av Senja. Eller, det kan jo hende at det ikke har vært samer på Nord Senja.!!!! For Kampen og Kampevika heter fortsatt bare det. Det samme gjelder Fugleneset, Bjørnan og Nøringen, men vent bare, nye navn kommer snart. Disse navna blir vanskelig for lokalbefolkningen å forstå og å uttale. Litt lengere sør på øya, har oversettere og diktere boltret seg med en masse nye navn som ingen lokale har brukt før dem.

Det meste er lånt og omformet fra norsk, men samisk skal det være uansett om de så må dikte det hele på nytt.Når denne jobben er gjort, kan de komme med påstander om at de norske navnene er utledet av samisk, og at dette beviser at samer bodde der først.

 

Det finske ordet for ende/slutt er loppu. Det samme ordet bruker man på karelsk. Dersom der er slik som er framstilt i en del sammenhenger at Karelerne hadde rett til skatt av karelere fram til Lyngstuva, så ligger jo Loppa like framfor. Dert kan således være det finske ordet for ende (loppu) som er opphavet til navnet.

Benevnelsen “russer” i eldre litteratur er ikke en etnisk betegnelse, men en betegnelse for en person med “russisk tru”, sa professor Heikki Kirkinen på et historieseminar i Haparanda i 2010. De “russere” som tok inn skatt på finnmarkskysten var karelere. De tok av sine landsmenn.

Det kan likevel være slik at navnet på øys kommer fra det lille dyret “loppe”.

 

Ser at TB er her med sine litt forvridde teorier. Jeg leser mye Russiske kilder som nesten ikke nevner samer som en del av befolkningen langs kysten helt ned mot Lofoten. Disse hadde blitt nevn som handelsforbindelser dersom det var noe utveksling mellom russiske handelsmenn og samer. Gang på gang nevnes det at man kan prate det samme språk som de man handler med langs kysten men ikke forstår veidemenn fra innlandet. Dette ødipuset JH og TB holder på med at alt med to ben eller flere var samer i tillegg tolker et hvert navn som samisk. Hysterisk morsomt men så gjennomgripende historieløst. Samer har aldri hat noen tradisjoner langs kysten. Med et språk som har et fantastisk ordforråd for jakt, reindrift, naturbegreper. Mangler det nesten ikke ord for hva som skjer på kysten, jobbrelatert, vær, sjø.

Alle disse ord er på samisk låneord fra norsk, nordisk, finsk. Derfor se litt disse påstandene om samisk opphav i en historisk sammenheng, Det var ikke samer langs kysten når disse stedene fikk sitt navn, konf. gamle kart. Det faktisk ikke et historisk bevis på at det var noe som helst maritim aktivitet blant samer før langt opp mot 18 århundre. Da tvang sulten denne gruppen med andre innvandrere mot kysten. Dette skriver russiske historikere. Derfor blir det et paradoks at JH og TB skriver sin egen konstruerte historie.

 

Det er jo berre tullprat Bech her driver med! Dette med Loppa har han fått svar på mange gonger. Men etter lang tids korrespondanse så ser ein tydeleg at desse halvkriminelle typane (det er kriminelt å kaste ut sakeslause folk av det offentlege rom. Berre kriminelle kan få seg til slik framferd! ) over lang tid har terpa på dei same emna om att og omatt berre for å irritere og øydeleggje for dei andre. Men vi skal merke oss at det berre er vondt blod ute og går når både Bech og JH tvert imot all sakkunnskap påstår at det ikkje finst norske namn i Finnmark.

Det finnast i alle fall ikkje samiske namn frå gammalt av. Og det er det vi snakkar om. Men under okkupasjonen kom det mykje folk ut på landsbygd\a, og dei sette namn på stader som betydde noko for dei. Men etter krigen seig namna attende til sine opphasnamn igjen. Men som eg har sagt før: Frå desse to typane finst det ikkje vilje til sakleg ordskifte, berre vorr og tullprat.

 

Kjell, så vi kan trygt konkludere med at filmen om Kautokeinoopprøret er faktisk bare oppspinn. Disse menneskene, som ble mordere, var faktisk forledet til sine handlinger av Læstadius, og den forklaringen som kommer frem i filmen, med utbytting av samene, faktisk er usann.? Filmen var god den, men nå fremstår den mere som et politisk dokument uten forankring i historien, men den tjener selvsagt hensikten nå om dagen.

 

Thomas Bech skriver på en sone hvor jeg er kastet ut fra av anonymusen JanH, uten begrunnelse: "Samtidig ser vi her at en så belyst mann som Friis er klar over at samene blir kalt “finner” i den nordlige delen av Norge: “om dog endnu i den nordlige Del af Landet kalde dem Finner.”

Bech synes å triumfere. Men over hvem? Det er da vel ingen som har hevdet at lapper til visse tider og visse steder også er blitt omtalt som lapper? Legg også merke til at boka kom ut i 1880 og den gangen ble lapper/samer definitivt også omtalt som finner blant, i hvert fall, deler av befolkningen i Finnmark.

Dette i motsetning til JanH og Bech som påstor at begrepet finner i historiske dokumenter ALLTID har betydd lapper/samer. For eksempel så peker opplysningene om finnene i Ottars fortelling ikke mot at de snakket samisk.

Bech – hvorfor kommenterer du mine innlegg på Kvenlandssonen til JanH og ikke på denne her sonen ? Er det fordi du vet at der slipper jeg ikke til med kommentarer til dine innlegg?

Jeg setter inn enda en gang Friis sin oversikt over skattmenn i Finnmark. Legg merke til at han bruker betegnelsene finner og lapper, men fra 1835 når folketellingene skilte lappene ut som egen gruppe, setter han opp kun lapper i en egen rubrikk. Dette kan ikke forstås annerledes enn at Friis mente finner med finner og ikke lapper/samer. Hvorfor skulle han ellers skille ut lapper i en egen rubrikk når de kom data på deres antall i Finnmark?

 

Har brukt en reise på å lese gjennom boka til Karstein Adriansen. Jeg er ikke ubetinga enig med det som han skriver. Det skinner gjennom et politisk manifest med nokså tynt begrunnet konklusjoner. Men som en diskusjons grunnlag er denne bok god. Vi har vel så mange usannsynlige tynt begrunnet konklusjoner fra de som i dag skal være talsmenn for den historiske utviklingen i Troms og Finnmark. Disse bruker sin talestol med etnisk politiske konklusjoner for å mele sin egen kake.

Jeg forventer at, etter neste valg, settes en del spørsmålstegn med hva som foregår av historisk politisk svada utgått fra miljøet rundt den Samiske høyskolen og UIT og NRK Sampi. Ikke minst at man ser på hva konsekvensen er at man har fått et Sameting som indirekte er blitt en kraftig bremsekloss på næringsutviklingen i landsdelen. Det blir et paradoks når tidligere visepresident i Sametinget står nå i retten for svindel rett etter at han var med å svidde av en hel jaktleir, seriøse folk ? Krav om å betale kr 20.000,- til Sametinget for arkeologiske undersøkelser på Arnøya, for at bygdelaget skal kunne lage en sneskuter løype.

I samme traseen har reindrifts samer kjørt, sommer og vinter, med ATW og skuter, uten at det har blitt stilt krav om arkeologiske undersøkelser. Dette kaller jeg for etnisk diskriminering og trakasering. Når man i Sametinget ikke forstår reaksjonen stiller jeg meg et spørsmål om gangsynet. Det er slike ting jeg mener man må få slutt på. Dersom man ikke er mer seriøs i den forvaltning av Sametinget sin myndighet en det jeg her har skrevet er det bare å innskrenke deres makt og uttalelses rett til språk og samisk kultur med at man definerer kulturbegrepet. I dag har man utvidet dette til fiskerier, bergverk, ja alt av næringsvirksomhet.

Seppola: Eg har mine opplysningar frå brevsamlinga Norske diplomer.

Dette er ei gammal brevsamling, der mange av kongebreva og er oppbevaerte.. Trur ikkje brevsamlinga finst offentleg lenger. Men eg veit at Uio har eit eksemplar. Eg vonar at desse diploma er kopierte og sett saman til ei nyare bok. Den gamle var mykje medforen, og heller ikkje til utlåns.

I 1323 var Håkon 5. Magnusson avliden (1319). Og der vart sett ned Drottsete. Utnemnd her vart Erling Vidkunsson frå Bjarkøy. Han var på den tida Noregs mektigaste mann. Han skulle fungere i kongens stad inntil sonen, eventuelt dottera til kongen vart myndig. Så vidt eg hugsar, satt han til 1345. Dottera var Ingeborg som vart gift med ein svensk greve. Det var truleg dette som var årsaka til at Noreg ikkje stod vidare på den nemnde traktaten.

Så gjekk kongemakta over til Danmark og vart der i 432 år. Kva dei kalla russekongen den gongen hugsar eg ikkje, og derfor let eg valet vere mellom tzar og bojar. Det var i samband med den siste kongebota av 1313 at Håkon den 5. etterlyste Staden Lyngstuva. Årsaka var at ingen visste om denne staden eksakt. Han etterspør derfor gamle menn og finnar omkring dette. Her er og noko anna interessant omkring dette. For gjennom namnet Lyngstuva skal dei og lokalisere området Finnmark.

 Dette er ikkje eit vanleg brukt namn i 1313, for det gjengse nemnet er som vi veit Hålogaland. Namnet er enno i 1660-åra Vardøhus len. Då vert lenet omdøpt til Finmark amt. Vi ser av seinare krorespondanse at det lenge er virvar omkring det området som til sist fekk namnet Finnmark amt. Når ein stad aus ved Henøyane er nemnt som Lyngstuva, så vert og området Finnmark plassert frå denne staden og austover til Noregs sluttgrense, Vegastafr som i gamle skrifter nemnes som elva Veleagajoki inne i Kvitsjøen.

Hermed så ser vi at den gamle nemninga Finnmork frå sagaene, og særleg Historia Norvegia 1120 (og Teodoricus Muncus) framleis vert oppfatta som finnmork, bakom alle fjella og langt aust på Kola (jamfør soga om Torulv Kveldulvsons skattereise). Torulv skal krevje opp skatten i finnmork og dreg mannsterkt inn over Helgelandsfjella, overføre Bottniska Viken og møter karelarane der aust som han kriger med. Frå kongebota 1313 lærer vi fleire ting:

1: Norsk kongsadministrasjon kjenner ikkje området Finnmork i 1313,

2: heller ikkje stadfest av namnet Lyngstuva .

3:Der er alment kjent at Noreg sluttar ved Sviatoy Nos i Kvitsjøen (Vegastafr).

4: Derfor må og området finnmork ende her.

5: Men kor startar dette områdeIt i 1313? Det veit ingen, men så må ein berre lage ein begynnelse, og så knyter ein det opp mot namnet Lyngstuva. For meg ser dette heilt logisk ut: Det gamle finnmork ligg ikkje i Hålogaland, men langt bakom alle fjella! Dei andre områda i Hålogaland har fått sine særnamn (sernamn), til og med Troms. Det nørste området vert kalla Vardøhus len og rekk til og med Sørsenja.. Seinare vert dette området avkorta og omdøypt til Finnmark med dagens grenser frå Loppa til russegrensa. Det er altså ikkje slik som Samenes historie vil ha det til at vårt nørste fylke fikk namnet Finnmark for det at det budde så mange finnar der!

Er det ikkje typisk at den eine løgna slår den andre i hel her og!

Hvordan kan man komme med en slik løgn i en NOU der man sier av Finmork betyr samenes land?? Eller enda verre alt av benevnelsen FINN = SAME. Dette er jo etter det jeg leser OS gjengir en offentlig løgn, satt på papir av kjente historikere. Lurer på hvordan de kommer fram til sin fortolkning av navnet?

 

“Aslak Hætta var ingen lap” skriver professor J.A. Friis i “En sommer i Finnmarken”

“En finsk Familie flyttede for et
Par Grenerationer siden herfra over til Koutokæino og- giftede sig
ind iblandt Fjeldlapperne. Den —af samme Slægt — bekjendte
Aslak Hætta, der blev halshugget for Mord under de religiøse Væk
kelser i Koutokæino i 1852, var derfor ikke nogen Lap, men næsten
ganske ren Finne.”

Jens A. Friis var teolog, forfatter, språkforsker, studerte finsk i Kajaani og ble professor i Lappisk og Kvensk språk
ved U i Oslo. Han har i sin bok En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelsen. Skildringer av Land og Folk. Christiania 1880. i en fotnote,(side 2) med følgende om betraktning om betegnelsen lapp (her i hans eget rettskrivning):

“Benævnelsen Lap og Lapper stammer maaske fra det finske sprog. Lapperne kaldte sig selv – lige fra Røros til Ponoi – med det fælles Navn Samer. Finnerne eller Suomerne kalte dem derimod Lappalaiset. Denne benevnelse er optaget av Svenskene og til dels ogsaa af Nordmændene, som dog endnu i den nordlige Del af Landet kalde dem Finner. Af Ordet Lap har man mange forskjellige Udtydninger. Det sandsynligste er at udlede Ordet af det lap Loappa, Ende, Ydergrænse, eller med Skogman (Suomi 1870) af det finske Verbum lappaa (?) der skal bruges i Forbindelse med andre Verber for at betegne at en bevegelse gaar lige langt frem og tilbage, f. Ex. Hän kulkee lappaa (?) han vandrer fem og tilbage, saaledes som ogsaa Nomadelappen gjør med sine rensdyr. Af dette lappaa er da afledet Lappalainen, en Nomade, ligsom Kerjâläinen, en Tigger, er afledet af Verbet kerjää, tigge.”

 

Ja, _Bjørnar! hald på denne tolkinga! Ho var særs god, og så kan du bryne deg på dei på Uit som vil noko anna. Her gjeld det berre å halde tunga rett i munnen! På Austfinnmarka var det og vanleg å nemne dei som kom frå Torneadalen som kvener. Oldemor mi vart kalla storfinnlender. Berre nokre av kvenane vart kalla storfinnlendarar, og det var dei som kom frå storhertugdømmet Finnland. Nokre av dei finske som et møtte etter krigen, kritiserte oss for at vi brukte ordet kven om finnane. Då forklarte eg det slik eg hadde lært det i Kiberg, og dei vi kalla kven var dei finsktalande som kom frå dei svenske områda i nord.Frå gammat brukte vi og ordet fjordafinn om dei som budde langt ute i hutiheita. Det kunne vere både finnar og samar.

 

Folkenavnet finn/finner har i norsk språk fra de eldste tider betydd “finner” med det samme språk og kultur som hos finnene i de sørlige Finland.
Etter næring og bosted ble “finnene” i Norge oppdelt i skogfinner, sjøfinner og fjellfinnner. Lappisk (Samisk) har opprinnelig hatt sitt kjerneområde i områdene rundt sjøene Saima, Ladoga Onega i Sør-Øst.De er en annen kulturell og språklig gruppe enn “finnene”.

I forbindelse med introdusering stordrift med rein har lappene (samene) kommet til Nord-Skandinavia i middelalderen. Lappene slo seg ned på fjellet og blandet seg med “fjellfinnene” som etter hvert ble så samifisert at for omgivelsene ble det slik at fjellfinn og lapp ble oppfattet som samme gruppe.

Denne prosessen med innflytting av lapper(samer) i fjellfinnmiljøene, har skjedd suksessivt fra 1200-tallet i Nordland og fram til 1500-tallet i Finnmark. Men ennå på 1800-tallet hadde en god del av “fjellfinnene” finsk som morsmål. Det ser vi av brevet Aaslak Hætta skrev til retten i 1852. Om Hætta hadde hatt finsk som fremmedspråk, er det nesten en umulighet at han skulle ha greid å plassere alle genetivobjektene på riktig sted. For det har faktisk Hætta gjort. Og det er noe man neppe klarer uten morsmålskompetanse.

Etter hvert ble “fjellfinnan” så samifisert at fjellfinn og same ble synonymer. Ordet “Finnan” som blir brukt på kysten er en forkorting av “fjellfinnan”. Med til prosessen hvor fjellfinn og lapp ble synonymer, hører også at på kysten gikk de bofaste sjøfinner over til norsk slik at de nomadiserende fjellfinner/lapper var de eneste “finner” folk hadde kontakt med. Denne sammensmelting av begreper var sterkest i “helnorske” miljøer i Nordland og på kysten av Troms og Finnmark. Men her i Troms, i alle fall på indre strøk, skilte man mellom lapper og finner ennå mens jeg vaks opp og helt inntil samebegrepet overtok for lappebegrepet på 1960-tallet. Vi som snakket finsk ble kalt “finnan” og de som snakket samisk ble kalt “lappan”. Har andre her på tråden opplevd en slik differansiering?

Fra fjellfinne-miljøet gikk samifiseringa videre til sjøfinnemiljøet, men sjøfinnene ble aldri helt samifisert. Finsk og samisk ble brukt om hverandre blant sjøfinnene helt til overgangen til norsk i perioden 1945 – 1960.

Registreringen av hvem som var “qvener” startet da Sverige og Danmark skilte lag på 1500-tallet. Det var en registrering av finner fra Tornedalen, og disse ble kalt “Qwener”. Grunnen til denne registreringen var nok den, at i Tornedalen, foregikk det “soldatutskriving”. Og soldatene fra Tornedalen deltok i krigene mellom Sverige – Danmark/Norge. Det er ingen tvil om at “qvenene” i 1600 – 1700-talls kildene snakket kvensk/finsk, men det er neppe språket som er grunnlaget for registreringen av dem. De er registrert fordi de kan være potensielle svenske soldater, og mulige fiender i tilfelle konflikter med Sverige

For vår diskusjon er det imidlertid greiest å holde seg til det mer enkle: Finland, Finnskogen, Finnmark har alle sitt navn etter “finner”. Og finner er finner, de er en annen folkegruppe enn samer/lapper.

 

Jeg må nytte sjangsen til å takke Oddvar Støme for de flotte utdragene vi fikk fra Norske diplomer. Det er en bok jeg dessverre ikke har fått lest. Håper den kommer i nytrykk snart. Og så tillegger du også en fin oppsummering av Norges historie.

 
Toralf Kveldulfson var Harald Hårfagres mest betrodde mann, og styrte Norge på vegne av Harald Hårfagre i perioder. Da han var i Finnmarken på finneferd gikk han til fjells i Namdalen og kom ned igjen fra fjellet i Vefsen. Jeg tror ikke han var så langt øst som på Kola. Derimot tror jeg han krysset Bottenviken etter den gamle ferdselsveien over Kvarken da han angrep karelerne sammen med Faravid og kvenene. En del finske forskere og skribenter mener at det har vært området ved Vasa som har vært senter for Faravids rike, og at dette har ligget på begge sider av Bottenviken med ferdselsveien over Kvarken som en forbindelse mellom. Det som senere ble til Korsholms län.

Særlig interessant syns jeg Oddvars beskrivelse av “letingen” etter Finnmark og Lyngstuva i 1313 var. Dette fordi jeg tidligere har satt meg inn i fortellingen om Morten Finnekonge (fra Mortensnes) som i 1311 gjorde en avtale med Kong Håkon 5 Magnusson om at Finnmark etter Mortens død helt og holdent skulle bli norsk. Og ifølge Lillienskiold døde Morten Finnekonge i 1313. Det er vel i den forbindelse det blir viktig å avklare grensene for det Finnmark Morten Finnekonge og Håkon den 5 er blitt enige om.

Jeg har samme oppfatning som deg om at “det gamle Finnmark i Sagalitteraturen” ikke er det samme som dagens Finnmark. Har reist spørsmål om dette her i debatten på disse sidene, men du er den første som har svar.

Tok du kopier av noe av det materialet du har fra Norske diplomer, Oddvar Støme, så er jeg meget interessert.

Ellers syns jeg man nå bygynner å nærme seg en historieforståelse som er mer i samsvar med virkeligheten, når man siterer Friis om at “finne-befolkningen” utgjorde 21,5 % i 1567. Jfr: Ifølge professor Friiis så var det 840 “finner” bosatt i Finnmark i 1567. Totalbefolkningen var den gangen på 3910 personer. Dette innebærer at “finnebefolkningen” (samisktalende+finsktalende?) den gangen, ifølge statistikken til Friis, utgjorde 21,5% av befolkningen.

Jeg mener at en stor del av disse 840 finner var “tornedals-finner”, men en del kunne også vært samer. Dette begrunner jeg med at da vi på begynnelsen av 1700-tallet får de første opplysninger som “differensierer” finnene (“Destignation over Finnerøddninger” 1723) så viser det seg at et flertall for merknaden “qvener”.

Om der noen ganger har vært et “flertall” av finner i Finnmark, så må det ha vært på 1300-tallet eller tidligere, sien vi hører om ufred i Troms og Finnmark mellom nordmenn på den ene siden og finner og karelere. Og det er først etter 1300-tallet at det norske “skattegrepet” om Finnmark og fiskeværene befester seg.

Teorien om skinnbåter langs iskanten fra baskerland og opp til Finnmark og samisk kontinuitet siden den tid, tror jeg ikke på.

 

Alt på Ottars tid hadde de norske skatteoppkrevere i lappmarkene østenfor Kjølen nu og da sammenstøt med kvener som kom med båter op elvene fra Bottenviken og handlet med samene og krevde skatt av dem, ganske som nordmennene. Og da Sverige i det 14, århundre la kvenene under sig, er det trolig at de hadde såkalte BIKARLER som nu fikk privilegium på å beskatte samene og drive handel med dem mot en fast avgit til kronen, må ha vært folk med lengerids erfaring i handelen med dette omflyttende veidefolk, at de var kvener. Senere blev de til store handelsmenn ved Pite, Lule, Torne og Kemi elver.
Hvorvidt disse handlende har fått sitt navn efter Bikarla sogn i nærheten av Tammerfors i det sydvestlige Finnland (Qvigstad, Wiklund)eller fra en samisk betegnelse avledet av de gamle nordiske birk – handel (v.Dueben), er neppe med full sikkerhet avgjort. Når spørsmålet ikke har latt sig definitivt løse, sier professor Wiklund i 1909, skyldes det at den arkeologiska forskningen ennu ikke på fullt allvor hunnit til Nordbotten.-
Men med full sikkerhet vet vi at disse bikarler hver især eide sine samer, og at de ved deres død gikk over til deres arvinger. Flyttet nu noen av disse samer over fjellene fulgte bikarlene efter, og bosatte de sig på den norske kyst, var de der. Og tross protester fra norsk side, og tross de mange forbud mot deres handel på norsk område, blev det snart forsikret at de -fra alders tider- hadde hatt skatterett over samene på vår kyst -fra Tysfjorden til Varanger-. Dette førte til mange uleiligheter for de norske myndigheter, og bedre blev det ikke efter at skatten i 1540-årene blev inndratt under Sveriges krone.
Naboene rykket frem: I løpet av det 16. århundre satte russerne sig fast på Kolahalvøya, befestet Malmia ( Kola ) og bygget kloster og kirker. Dessuten klosteret i Petsjenga og de små kapeller i Pasvik og i Neiden. Omkring århundreskiftet nektet de Norge å kreve skatt på Kolahalvøya, hvorfor også deres egen skatterett på Finnmarkskysten falt bort. Omkring midten av det 17. århundre rykket Sverige for alvor helt inn i fjellsognet Kautokeino og bygget kirke der. Dessuten bygget de en kirke i Utsjok. Når det i kallsboken i Karasjok antydes at nordmennene hadde bygget det lille forsamlingshuset i Avjovarre, så er dette visstnok ikke riktig. Det var fra norsk side ingenting gjort.
Årsaken til denne påfallende sløvhet kan ikke bare være den alt overveiende interess for fiskerien, den må bunne dypere. Thomas von Westen var i 1717 forferdet over tilstanden. Han sier at det eneste sognepresten iakttar er å rise til finnene (samene) en gang i året og det mere for å kreve skatt av dem til dere oppbyggelse. Blandt årsakene til denne likegyldighet navner han: Forakt over stor Møje og bage Himmelbrød for— Han taler, og sikkert med rette, om den uforstandige hovmod datidens nordmenn viste samene. I 1721 bygges så en liten norsk fjellkirke ved Matse, midtveis mellom Kautokeino og Alta, på foranledning av Thomas von Westen og under svensk protest. Svenskene likte ikke at det blev konkurranse om sjelene.
Endelig efter lange forhandlinger ble grensen i 1751 fastsatt mellom Norge, Sverige og Finnland. Norge mistet Utsjok og Enare, men fikk Kautokeino og Avjovarre igjen. I 1826 blev det norsk.Russiske fellesdistrikt delt. Norge, som forlengst hadde måttet oppgi alle rettigheter på Kolahalvøya fikk Neiden tilbake. Derimot beholdt Russland Boris Gleb på vestsiden av Pasvikelva, Petsjenga og den dek av det gamle fellesdistrikt som strakte sig utover Fiskerhalvøya.
Den norsk-svenske grensetraktat hadde et tillegg som sikret samene deres gamle sedvanerett til å flytte med ssine rein fra det ene riket til det annet, og samene fra Finnmark flyttet om vinteren ned i Finnlands skogtrakter med 50 000 rein, eller kanskje mere. De finske samer som til gjengjeld søkte sitt sommerbeite i Norge har opgitt sitt reintall til 15 000. Da Finnland i 1809 kom under Russland, kunne denne notrsk-svenske avtale ikke lenger stå ved makt, men de fortsatte flytninger blev allikevel tålt fra russisk side.
Det var ved denne tid lite av bosetning i det indre av landet. Presten Fellman som på vintertiden i 1820-årene reiste den 20 mil lange vei fra Utsjoki til Enare markedsplass og kirkested, forteller at det i nærheten av kirken var 70 – 80 små kirkestuer, hvorav bare noen få hadde lås for døren. Under sin vandring så han forgjeves efter menneskespor, han fant bare farene etter varg og rever som hadde smuttet mellom husene. Her var dengang fullstendig øde inntil kirkefolket møtte frem. Og utover natten blev han holdt våken av blåsten som hev dørene i de små tomme kirkestuene hit og dit. Hos oss var det lenge prestens sak å ordne med skatteligningen, og våre myndigheter hadde neppe noe begrep om hvad det vil si å reise i innlandet her i årets siste par måneder. Da det viste sig meget vanskelig å få ansøkere til presteembedene, måtte prost Deinboll i sin tid betjene alle Øst-Finnmarks prestekall med untagelse av Vadsø. Han forteller i 1816 i et brev om en høist merkverdig reise: Mot slutningen av november fikk jeg ordre ar reise Østfinnmarken rundt for at foretage skatteligning, hvilket på denne tid av aaret næsten er umulig. Jeg adlød ordren for ikke at synes som en kujon. I to maaneder maatte jeg liste mig frem i mørket efter specier. I flere nætter maatte jeg i en øde fjeldørken, hvor alle rensdyr av sult løb bort, rede min seng i sneen, hvor jeg nær havde indslumret for stedse. Dog jeg er ikke strøgen med, thi resultatet blev : Jeg udstod reisen, og mine diætpenge beløb sig til mere end hele skatten.
Heller ikke i grensestrøkene sør for Kautokeino er den faste bosetning av noen nevneverdig elde. Vinteren 1921 noterte jeg om de forskjellige plassene: Siccajavrre er bygget av bestefar til den nuværende beboer, Oskal av den nuværende, Aiddejavrre av far til den nuværende, Galanito av bestefaren, Goatteluobal av den nuværende, og Syværarvi, over på den fiske side, av far til den nuværende eier.

Tar en pause, men mye mere kommer om ikke sålenge.

 

Adriansen klaget universitetsfolkenes sjikanøse omtale av han, og Nordlys dekning av saken til PFU. De skrev i sitt vedtak: Når det gjelder klagerens ønske om å komme til orde igjen med motinnlegg til universitets-folkenes kritikk av ham og boken, kan det etter utvalgets mening ikke herske tvil om at klageren befant seg i en posisjon som ga ham tilsvarsrett. I motsetning til hva klageren gjorde i intervjuet, kom universitetsfolkene med karakteristikker og beskyldninger som klart framsto som personangrep.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.15, der det blant annet heter: “De som utsettes for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling, Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form.” Slik utvalget ser det, kunne ikke avisen uten videre sette sluttstrek for det den selv betegnet som en debatt , uten å gi klageren en nærmere begrunnelse for hvorfor tilsvaret ikke ble tatt inn.
På dette punkt har Nordlys brutt god presseskikk.

Adriansens bok er omstridt, men inteligensiaen i UIT har fått et talerør gjennom Nordlys, hvor de kan komme med hva som helst, også sjikane av folk som tenker anderledes. Jeg minner om at sjefredaktør Hans Kr. Amundsen, i dag er statssekretær i regjeringen.

OMR, målet helliggjør alle midler, som å slippe til de rette foran mikrofonstativet. Hadde Nordlys sluppet til Adriansen hadde konsekvensene vært at avisa hadde fått problemer med UIT. PFU betyr ikke noe. Dette ser vi for ofte her nord. En gammel menings diktatorisk skikk blant media.
Det vart han (H. Kr. A.) sikkert for det at han var så flink til å bruke gammal kommunistisk debattteknikk( til Sibir med motstandarane). Det som har rysta meg i adriansensaka er at UIT kunne få seg til å bruke same, og endå verre herskarteknikkar enn komunistane. Men enno i dag ser vi at Ap nyttar seg av sine gamle skolereglar som dei lærte saman med kommunistane: Det er vi som har makta. Vi gjer det vi vil! Vardø kommune har vore kommuniststyrt (AP) i alle etterkrigsår. Den personforfølgjinga ein der finn, er så graverande at folk nektar å tru det. Men sjå berre etter om kva dei seier i vårt høve: ikkje eitt ord om ur169, FeFo, F.loven, f.kommisjonen osb. Men fiskeværet Kiberg har dei utradert på 20-30 år. Den staden som opp gjennom hundreåra har vore eit av dei største fiskevære i Finnmark.
Kan nevne at avisa “Nordlys” ikke nevnte den underskriftsaksjonen jeg startet våren 2005 med ett eneste ord før behandlingen i Stortinget var gjennomført. Dette på tross av at underskriftsaksjonen vakte nasjonal oppsikt og jeg ble intervjuet av både TV2, Dagens Næringsliv og VG. Og debatten raste i finnmarksaviser og i NRK-Finnmark. Jeg hadde ikke noen problemer med å slippe til i finnmarksmedia. For Nordlys var ikke saken “journalistisk interessant”!!! Dette er en nærmest utrolig journalistisk historie.
Monopolsystemet.

Jeg avsluttet igår med at 12 av Finnmarks kirker i den siste halvdel av 1700årene blev revet ned og fortsetter her videre.

Alta hadde tidligere vært anneks under Hasvåg prestegjeld, men da folkemengden derute avtok fra 68 til 21 familier blev en ny kirke bygget på Årøya i Alta, og presten flyttet dit. Denne kirke blev innvidd i 1696 og er, nest etter kirken i Vadsø, den første kirke i Finnmark som er blitt bygget inne i en fjord. Senere blev denne kirke flyttet til Talvik. Ingøy kirke blev i 1747 flyttet til Måsøy. Og i 1743 blev Skarsvåg kirke solgt, da menigheten hadde forlatt stedet. Salget innbragte 5 rdlr. og 8 sk.
I 1784 skriver sogneprest Garman i Talvik—Jeg kalder Finnmarken et næsten for staten forloret land, thi hvor er Ingens, Hjelmsøens, Kibergs, Skarsvågs, Omgangs, Stappenes og flere steders kirker og sogne? Hvi bor der nu enten ingen folk eller dog kun 2 til 3 familier. hvor før et sogn skkulde være ? -
— Far vel Finnmarchens-land, du kolde Nordens sæde,
som gafst fortræd i løn, ja mig saa tynd en glæde.-

Så klager Lillienskiold i Speculum boreale. Han hadde gjort oppmerksom på misgrepene og med iver tatt sig av folkets sak. Med kongelig tillatelse hadde han flyttet fra Vardø til Bergen mot at han hvert tredje år skulde foreta en inspeksjonsreise i sitt amt. Men handelens stormektige herrer som i det hele tatt ikke likte amtmennene, de utvirket snart at han fikk ordre om å holde sig i ro, da det skulde—være indbyggerne i Finnmarken til besvær— og -sinke almuen i fiskeriet- at han vedlikeholdt en personlig forbindelse d sitt eget embedsdistrikt. Det siste bergenske selskap som kom med abud på finnmarkshandelen stillet karakteristisk nok også den betingelse at amtmannen skulde vekk. Først da alle former for tvangshandel var prøvd blev det forstått at hele monopolsystemet hadde virket lammende for landsdelen. I 1789 blev handelen endelig fri, og Troms og Senja fogderi blev på samme tid forenet med Finnmark. Anlegget av byene Tromsø, Hammerfest og Vardø blev bestemt samme år, mens Vadsø først blev anlagt i 1833. I 1866 belv Troms fylke igjen skilt ut. Lillienskiold har oplyst at da monopolhandelen blev innført sank straks fiskeprisene til under det halve av hvad de hadde vært før. Den første synlige virkning av frihandelen var at fiskeeksporten blev tredoblet og at prisene på fiskeprodukter til dels blev over det dobbelte av hvad de hadde vært under monopoltiden. Finnmark hadde på en eksempelløs måte vært rovdrvet i mere enn to hundre år. At det måtte ta mannsaldrer å rette på skaden er ikke vanskelig å forstå.

Så slik var det den gang ! Det er vel ikke umulig å innse at også i vår tid så har -monopolkapitalistene
skodd seg grundig i Finnmark.
Imorgen skal jeg skrive om —russehandelen og dens betydning i Finnmark. Jeg gleder meg
faktisk å skrive og å lese om denne vår historie, men også med et visst vedmot når jeg vet
at mine besteforeldre ble utbyttet på en slik skammelig måte som det som skjedde på slutten
av 1800 tallet og i århundret deretter.
Ha en god kveld.

 

Hva er tittelen på Karsten Adriansens bok?
Høres ut som en bok jeg må ha.
En liten artikkel i Nordlys om temaet. Karsten Adriansens bok blir også nevnt.
Er samene urbefolkning?
Klassekampen skrev også en anmeldelse av boka
anmeldelse av klassekampen
og enda en artikkel i Nordlys
nordlys
Jeg tror ikke bokan kan kjøpes lengre, men de har den på div biblioteker.
boka på bibliotek
Eg syntest at det var merkeleg at ingen nemnde boka som er så klår på alle punkt. Adriansen er no gått bort, og kan ikkje seie meir i denne samanhengen. Men der han var usikker, søkte han faghjelp, særleg med geografien, navigasjon og manøvrering til sjøss. Slå opp på google: arkeolog Karsten Adriansen! Bokas tittel er: Er samene urbewfolkning?
Slik ser bøyinga av mann ut etter dei gamle kasusreglane:
madr (nom) – manns (gen.) – manni (dat) – mann (akk) Dette er eintal.
menn – manna – monum – menn Dette er fleirtal
Elles visert eg i denne samanhengen til Keehus sine drøftigar, der ordet førekjem i ein eller anna kasusform. Sjølvsagt hadde ikkje Ottar noko etnisk perspektiv då han skreiv sine reiseskildringar. Men gjett om det var nokre karar som har kunna brukt desse utsegna for alt det dei er verdt! Og slik er heile den såkalla Samenes historie oppbygd. S. Pedersen stod då på Uit sin talarstol og hevda at samenes historie er 10 000 år gammal. Og ei stund før det såg eg eit Tv-program der dei samiske røstane hevde at bergrissa i Alta er gjort av samenes forfedre! I samband med adriansenoppslaget, så les og kva Nordlys skreiv om dette den gongen!

 

Her kommer det mere av vår historie som dere kjenner igjen, og da som Trond M. også har forfektet
mange ganger.

Finnmark, vårt lands største fylke, inntar en særstilling da det før bosettingstiden hørte til det norske skattlandet hvor de håløgske høvdinger først på egne vegne hadde innkrevd finneskatten, og senere, da finnehandelen og finneskatten var lagt under kronen, hadde fått i opdrag å innkreve den for kongene som forbeholdt sig sin del av utbyttet.


Det gamle skatteland omfattet KOLAHALVØYA, samt senere finske og svenske lappmarker. Men våre nabofolk rykket gjennom tidene frem med bosetning og skattekrav, store distrikter blev etterhvert til fellesdistrikter, og da disse endelig blev utskiftet fikk vårt gamle Finnmark noenlunde den utstrekning som fylket nu har. Om dette Finnmark er det lite vi hører i våre sagaers beretninger om de mange bjarmelandsferder, disse handels- og vikingferder som hadde befestet det norske herredømme over KOLAHALVØYA – TRINNES, Terfinnenes land. Her oppe var Trollebotn, Gandviken, eventyret.


Heldigvis har vi en rekke holdepunkter av verdi i håløygen OTTARs skildring fra kyststrøket her i siste halvdel av 9. århundre. Ottar har gitt sin fremstilling for Englands konge, han forteller derfor utførlig og nøiaktig.
Han oplyser at han bodde nordligst av alle nordmenn. Engang, sier han, vilde han undersøke hvor langt nord landet strakte seig og om det bodde mennesker nordenfor den øde strekning, derfor for han nordefter landet. Vi kan i skildringen følge hans ferd rundt Finnmarks og Kolahalvøyas kyst ned til bunnen av Kvitsjøen, til Gandvik.

Først da han var kommet så langt støtte han igjen på bebygget land, mens han underveis bare hist og her hadde sett omflakkende fiskere, fuglefangere og jegere som alle var finner. Da han reiste hjemmefra, nådde han efter tre dagers seilas så langt mot nord – at hvaljegerne ikke bruker å fare lenger-.
Han forteller om hvalrossen, som dengang blev fanget på kysten, at den har et meget edelt bein i sine tenner og at dens hud er meget tjenlig til skibsrep. Denne hval, sier han, er bare syv alen lang. Men det blev også fanget hvaler som var fra 48 til 50 alens lengde.
Han forteller om sin eiendom. De seks hundre tamme, ukjøpte reinsdyr han regner for sin beste rikdom.


Av disse er seks lokkerein som er kostbare blandt finnene fordi man ved deres hjelp fanget de ville rein. Han nevner hvad han eier av bufe og sier at det lille han pløier. det pløier han med hester. Men innbyggernes største herlighet er den avgift som finnene betaler, enhver efter sin stand. Den består av mårskinn, reinhuder, bjørnefelder og oterskinn, opsydd skinntøi, fuglefjær, hvalrossbein og skibsrep forarbeidet av hvalross- og selhud.
Når den hvalfangst Otttar omtaler har vakt tvil, skyldes det den helt meningsløse oppgave over fangstutbyttet – at han selv sjette kunde drepe 60 på to dager. Men tallet må enten referere sig til hvalrossene, som nettop har vært nevnt, eller det må ganske likefrem bero på en misforståelse under nedskrivningen av denne merkelige beretning.

Kommentar: Av denne beretning så ser man at de norske vikingene i sannhet har vært et farende folk når de
allerede før år 900 har vært så langt borte på handelsekspedisjoner.
Dette var også en del av Norge ! Innen alle land finnes det forskjellige folkeslag, i Norge på
den tid nordmenn og samer og sikkert nok som nevnt før Bjarmere, Scrifinner som kanskje var kvener,
og også karelere.

Nå kjenner jeg på skuldrene at jeg har skrevet mye, men, mere interessant stoff følger.

Ottars beretning er alltid aktuell og interessant i en debatt som denne.
Ottar var nok helt klart ikke den første som reiste så langt nord som til Kvitsjøen. Men i følge Ottars beretning, så hadde han kun reist til Kvitsjøen en gang, og det var denne ene gangen han fortalte om, i Ottars beretning. Nordområdene var nok mest sannsynlig et området som de “norrøne” innbyggerne hadde virket i, i lang tid. Kanskje ikke sammenhengende, men i alle fall i lange perioder. Arkeologiske funn av norrøne levninger som er eldre enn Ottar og innen for samme tidsperiode som Ottar.

Jeg har forstått det sånn at det finne fire gjenværende kopier av Ottars beretning.
Det Ottar forteller er at han (før ca.880) hadde seilt til Kvitsjøen ved en anledning. Noe som kan bety at han sannsynligvis ikke var en med makt i dette området, altså det var ikke hans domeneområde..

Han forteller videre at landet helt i nord-øst var ubebodd (ubebygd?). Og at det ikke bodde mennesker der, bortsett fra i enkelte områder der det ble observert “Finnas” (Finnas står det i den versjonen jeg fant på nett). “Finnas” var mennesker som drev med jakt om vinteren og med fiske ved kysten om sommeren. “Finnas” var helt klart folk han hadde kontakt med og krevde skatt av innenfor for det som var hans domeneområde. Han forteller videre at da han seilte nordover kom han til den havstrekningen der havet er åpent på den ene siden. Dette var så langt som fangstmenn brukte å dra for å fange hval (hvalross).

Altså fangstfolk brukte ikke å dra lengre enn hit. Dette åpne havområdet kan passe med det åpne havområdet man finner i Øst-Finnmark. Altså, det kan tolkes dit hen at den norrøne befolkningen drev jakt og fiske i de samme området som “Finnas” på Ottars tid. Man kan også konkludere med at det ikke var noe de nettopp hadde begynt med. Ottar seiler videre så langt nord-øst at han kommer til bebygd land. Dette området var godt utbygd. Her bor Bjarmer (Beormas).

Angående begrepet “Nordmann” (nordmanna), som blir benyttet i nedtegnelsen til Ottars beretning, så kan man ikke legge den samme betydning i dette begrepet som i dag. I så fall har man en tilnærming og tolkning av språk (og begreper) som noe statisk og noe uforanderlig. Man kan heller ikke si med sikkerhet hvem har brukt dette begrepet. Er det Ottar, eller er det personen som har skrevet ned teksten som har brukt begrepet? Hvilken betydning ble så lagt i begrepet? Det som er helt klart er at ingen i dag som nøyaktig kan forteller hva “nordmann” betydde den gang da.

Gikk mennesker langs kysten av det som skulle bli staten Norge, og kalte seg nordmenn? Det tviler jeg sterkt på. Nordmenn betyr nok noe som “menn fra nord”. Det er nok ikke knyttet til noen nasjonal identitet som i dag. Ottar levde i en tid da befolkningen var delt inn i familier og slekt, uten vår form for nasjonal tilhørighet. I følge teksten så bodde Ottar – lengst nord av alle nordmenn (nordmonna). Hva ligger i det begrepet – “nordmonna”? Betyr det fastboende, eller de som har eiendom, eller de som betaler skatt? Hva vet jeg. Det kan ikke kun bety mennesker. Det begrunner jeg med at Ottar viser til andre mennesker i nord, de som han omtaler som Finnas. Han viser jo også til Bjarmer. Som jeg har vist til, så tror jeg heller ikke betyr noen spesiell nasjonalitet. Jeg tror heller at det er et begrep som skriveren brukte om de som kom fra et område i Skandinavia, altså de som ikke bor der kong Alfred bor – “menn fra nord”.

Man vet heller ikke om Ottar personlig møtte kongen Alfred. Kong Alfred var en av flere samtidige konger i England på denne tiden. Einar Gunnar Birgisson skriver i sin kritiske tilnærming til teksten “Ottar” (eller han viser til en annen forsker som påstår det), at det finnes ikke noen klare bevis på at Ottar møtte kong Alfred personlig. I først linje i Ottar beretningen så kan det tolkes slik at Ottar snakker direkte til Kong Alfred, teksten er i alle fall adressert til han, men det betyr ikke at Ottar møtte han personlig. Formuleringen kan var lagt til av skriveren.

Ut fra tekste “av Ottar” så kan man trekke en rekke slutninger avhengig av hvordan man tolker den. En tolkning av Ottar, gir ikke noe fasit svar. En tolkning av en kilde (tekst) blir til i den tiden som leseren leser teksten. Nye tolkninger blir påvirket av den kunnskap man har på det tidspunktet man leser teksten. Altså, ny kunnskap og nye kilder, gir nye tolkninger.
Husk: Original kilder har ALLTID forrang foran tolkninger av kilder.

Monopolsystemet.Først da fiskeriene hadde fått en langt større betydning enn jakten og fangsten begynte nordmenn for alvor å bosette seg på Finnmarkskysten – visstnok i siste halvdel av det 13. århundre. I 1307 innviet biskop Jørund Vardø kirke, og meget taler for at Vardøhus festning ble anlagt på samme tid.
Meget tidlig hadde Bergen underlagt sig handelen med tørrfisk, tidligere var denne fiskevare utelukkende eksportert til England, men gjennom Hanseatene blev den snart en efterspurt artikkel på de europeiske markeder. For å unngå konkurranse var det i 1294 blitt utlendinger forbudt å seile nordenfor Bergen.
Her var det denne handel skulle samles. Og ved en retterbod av 1384 blev det pålagt folket fra Finnmark o Hålogaland ¨å seile til Vågan i Lofoten, hvor de bergenske borgere skulle møte til kjøpstevne.
De senere vekslinger i de handels-politiske forhold blev i Finnmark av en så stor betydning for bebyggelseshistorien at de i all korthet skal skisseres -
I 1361 fikk de innenlandske kjøpmenn i Bergen privilegium på finnmarkshandelen, til disse regnet man også og kanskje ikke minst de i Bergen boende tyske kjøpmenn. Mange borgere reiste straks nordover til Finnmark med sine familier og bosatte seg der. De førte med seg rikelig med tjenestefolk av begge kjønn og rekvirerte stadig nye for å bøte på folkemangelen, de så nemlig sin fordel i å ha mest mulig tjenere knyttet til fiskeriet.

Da Trondhjems borgere i 1456 fikk det samme privilegium foregikk en ny innflyttning. De handlende måtte være borgere av en av disse byene, ellers var handelen fri.

I siste halvdel av 1500-årene hadde borgere også utstrakt sin seilas og handel til havnene på Kolahalvøya som dengang var regnet som norsk land. Og da både engelske og hollandske fartøier møtte frem til de rike fiskerier som på denne tiden falt ved Trinnes, eller på Murmanskkysten, klaget borgerne over at den handel disse utlendinger drev var et inngrep i deres privilegier.


For Finnmark blev det en tid
med enestående fremgang, med stadig tilflytting av folk, såvel sørfra som fra de nærmeste fylker, fisket slo til år etter år, alt trivdes, og mange av fiskeværene blev på det nærmeste som små byer. Befolkningen oppførte over tyve kirker og underholdt selv sine prester med tiendefisk. Mange av bøndene førte med egne jækter sin fiskelast til Bergen, hollandske og engelske skip beseilte en tid med dels uten tillatelse Finnmark, snart for handelens skyld, snart for å delta i fisket.

Dessuten skriver amtmann Hammer, var det mestedels 50 velbeholdne bosittende borgere , som deels med egne deels med fragtede skibe der fisken til udenrigssteder som Holland og Danmark hvorfra og kommer skibe der tilfører innbyggerne kornvarer for langt billigere kjøb end de i Bergen kan erholdes-. Denne direkte utenrikshandel var især av stor betydning for landsdelen.


Om denne merkelige opgangstid for Finnmark sier Lilienskiold i innledningsrimene til Speculum boreale:

Da vrimled alle whær med fiske under land, da vrimled landet oc av qvindekjøn oc mand-.
Men de i Bergen boende borgere var ikke tjent med at denne skjønne handelsvirksomhet gikk deres by forbi, og i deres beklagelse het det – at hvis denne seilads skulde blive ved magt da vare de og deres by ganske bedervende, og formaede hverken at gjøre Hans Kongl. Majestæts eller riget tynge—.

 
Og ved et kongebrev av 11. april 1562 blev det da straks rettet på skaden. Ikke alene blev forbudet om utlendingers seilas nordenfor Bergen gjentatt med strenghet, men all utenrikshandelen blev også stanset ved bestemmelsen om at de i Finnmark boende borgere herefter skulde føre alle sine fiskevarer til Bergen.
I 1572 blev også folket helt umyndiggjort ved forordningen om at ingen nordfar eller finnmarksfar skal handle med en annens skyldner.

Som dere ser er det ikke bare idag 31.Okr. 2012 at Finnmarks befolkning er diskriminert. Det har
skjedd mange ganger oppover i historien.

Ha en riktig god kveld.!!

Som et lite innlegg i HKW sitt glimrende innlegg. Nordmenn og Engelskmenn snakket samme språk fram til omlag år 1060 da mye av forbindelsen ble borte og den engelske øy ble sterkt påvirket av Europa (franskmenn).
Derimot kunne man kommunisere mot øst helt opp mot Svartedauen. Tror ikke det var på samisk.
Eg må tilføye at alt det vi til no har ordskifta om, har forskar og arkeolog Karsten Adriansen skrive ei heil bok om. Denne boka er å få kjøpt eller lånt i alle bibliotek i landet.

Og betre nøyaktigheit og veldokumentert argumentasjon finst ikkje blant lærde bøker. Kvifor vil ikkje våre lesarar gå til kildene, i staden for å oppsøke mange hundre års gamle skrifter? Adriansen var til alt overmål sjølv finnmarking. Boka var tenkt som grunnlag for dr.grads-prøva.

Men som kjent ville ikkje Uit ha denne dr.prøven til vurdering ein gong, for innhaldet gjekk på sine område på tvers av Uit sine meiningar. Slik som alle våre innlegg her på tråden og gjer! Eg har nemnt dette før, men då avskar Ole Martin dette ordskiftet med at boka var omdiskutert. Og dette vakte sikkert jubel hos JN og Bech.

Oddvar skrev:Eg har nemnt dette før, men då avskar Ole Martin dette ordskiftet med at boka var omdiskutert. Og dette vakte sikkert jubel hos JN og Bech. Det var aldri meningen å avskjære en debatt om Adriansens bok. Jeg selv har stor respekt for Adriansens arbeide. Men, at boka var omdiskutert, er det ingen tvil om. Det betyr ikke at Adriansen tar feil, og at UIT har rett. Personlig synes jeg det var synd at de nektet han å fremlegge arbeidet for en doktorgrad. På mange vis hadde det så absolutt vært behov for en Adriansen å referere til i dag. Det kan vi selvsagt gjøre allikevel, men det hadde vært mere tyngde i argumentasjonen om han hadde fått fullføre dette.