Finnmarksdiskussion del. 2

 

Om det forhold at man i eldre norsk litteratur har oppfattet saken slik at finner og kvener ikke er samme folk og at Finland og Kvenland opprinnelig ikke var samme land, skriver Jan Hansen: Dette er en latterlig påstand, … . Og så viser han til kilder fra 1600-tallet og samisk ordbok fra 1700-tallet som et slags sannhetsbevis for at dette er latterlig.

Nå er sannheten imidlertid at allerede hos Snorre får vi i Orkenøyenes saga opplyst om de tre landene: Finland, Kvenland og Gotland. Og etter det finner vi flere kilder som beskriver både Finland og Kvenland, som adskilte land hver for seg. Så får nå heller andre avgjøre om det er Snorre eller Jan Hansen som skal ha betegnelsen “latterlig”.

 

Thomas Bech spør hvor han kan lese om kvensk reindrift? Tja, du kan jo begynne med Olaus Magnus fra 1537. Det er vel den eldste innførsel om kvener og reindrift.

 

@Thomas, dette skrev du:
At Aslak Hætta i tillegg til samisk hadde finsk som morsmål mener jeg samene bør se på som en ære. Det var i mange Finnmarksbygder vanlig at man kunne bedre finsk enn man kunne norsk. Men vi må ikke la oss lure av de kvenske propagandaaktivistene som hevder at dette var mennesker som sprang rundt å kalte seg kvener.
Dette svarte jeg:
Nei, de kalte seg nok ikke kvener, men de kalte seg neppe samer heller på den tiden!!!!

Jeg vet at at Hetta/Hætta-folket ikke var samer i utgangspunktet, men jeg tror ikke de kalte seg selv verken samer eller kvener på det tidspunktet (1851), altså den grenen som flyttet fra Hetta til Kautokeino.
Om jeg tror, eventuelt ikke tror, at egenbetegnelsen samer fantes på den tiden er ikke et relevant spørsmål i denne saken, så det bryr jeg meg ikke om å svare på.

 

Seppola. Din fremstilling av reindriftshistorien er korrekt, finner og kvener ble skviset ut. Jeg mener at norske myndigheter tolkning av Lappekodisillen var for snever. De har tolket kodisillen(tillegget til grenseavtalen mellom Norge og Sverige) som at fjellfinnene besto bare av lapper. Samene holdt opprinnelig reinen som husdyr som de tok inn i kve om natten + som trekkdyr. Det samme gjorde også kvenene i en viss utstrekning, og det samme må nok også finnene ha gjort i tidligere tid. Min kvenske familie holdt trekkrein fram til 1780 -tallet. Husfaderen Mickael forteller til Schnitler at han kjørte, på vårskaren, fra Storfjord til Enotekis kirke i løpet av et samdøgn(24 timer).Dessuten utnyttet kvenene villreinen som fantes her i Troms enda på 1740 tallet. De slo hardt ned på samene som kom fra Lappmarken og forsøkte å forsyne seg av dette matfatet.

Jeg har også lest Aslak Hættas forsvarsskrift. Mange flere enn Seppola er imponert over innnholdet i dette brevet. Jeg vet ikke om noen samer som ble undervist i finsk(kvensk?) før 1850. Undervisning i samisk var bare så vidt kommet igang noen steder i Finmark. Jeg har sett påstander om at Hætta navnet stammer fra Øvre Torneå, fra gården Hiettanemi. Tar forbehold at dette gårdsnavnet er noe feilskrevet. Her kan vi ha for oss enda ett navn som er blitt “forkortet” i årenes løp.

 

Nei, de kalte seg nok ikke kvener, men de kalte seg neppe samer heller på den tiden!!!!

 

Thomas Bech skrev: Seppola er lenger opp på denne tråden ikke noe bedre. Slår seg på brystet og hevder at Aslak Hætta var “renhåret kven” fordi han trolig hadde både finsk og samisk som morsmål?

Nå har jeg aldri i mitt liv brukt begrepet “renhåret kven”, så jeg må nok si at du er mer usaklig i dette tilfellet en du ellers pleier å være.

Når jeg hevdet at Aslak Hætta hadde finsk som morsmål er det på bakgrunn av en analyse av et brev han hadde skrevet til retten på finsk. Jeg konkluderte med at for å treffe så godt på de vanskelige genetivsobjektene som Aslak Hætta gjorde i brevet, må han ha hatt dette språket som morsmål, og må ha lært det blandt gode språkbrukere. Jeg la denne analysen ut på tråden her til alles vurdering. Jeg syns at jeg som cand philol har bakgrunn for å gjøre slike analyser.

Jeg skulle gjerne vite hvordan du, Thomas Bech, har kommet fram til konklusjonen at han hadde “samisk som morsmål”? At broren til hans bestefar ble er oppført som lapp i folketellingslista syns jeg var et syltynt argument i den forbindelse. Morsmål læres til vanlig ikke av “broren til bestefaren”.

 

Jan Erik Gaup skrev: Ja, hvis også reindriften nå egentlig er finnlendere, er det vel strengt tatt ikke lenger grunnlag for å hevde at det i det hele tatt finnes samer. Vi eksisterer med andre ord bare på kødd!

Her syns jeg du blir for bastant. Selv om også finner og kvener har drevet med reindrift, betyr ikke det at Gunnar mener at samisk reindrift ikke har eksistert skulle jeg mene?

Når man leser historien til reindrifta i Finland, er man enige om at reindrifta er en fellesnæring. Det er bare i Norge at den norske regjering som et ledd i kampanjen mot kvenene på slutten av 1800-tallet, gjennom endringer i reindriftsloven gjorde reindrifta til en samisk i næring, for derved å presse kvenene/finnene ut av reindriftsnæringa.

Dere er vel ikke ute for å forfalske denne delen av reindriftshistorien, er dere?

 

Jan Hansen. Jeg kan nesten til minste detalj dokumentere at hele Lyngenfjordområdet og spesiellt dens indre del Storfjord som tidligere i historien har vært ansett som samisk bosetningsområder. Her viser historien at det var mennesker som kalte seg selv for kvener som bosatte seg her først. Av dansk/norske myndigheter ble de kalt finner, boe- og søefinner og samene for bøyde lapper. Jeg har dokumentasjon at min egen kvenske slekt ble kalt for søe-finn av Schnitler før de ble nærmere kjente ,og kalte ham deretter for en kven. Almuen i Balsfjord forteller til Schnitler at bøyde-lappene var husmenn hos kvenene. I Lyngen forteller misjonskolemesteren Nideros at bøydelappene “sidder på søefinnenes iorde, og at de enda ikke har draget over grendsen”. De såkalte bøyde-lappene forteller selv at de har fått opphold hos boe-og søefinnene, og at de har ankommet ned fra fjellene pga. nøden der. De forteller også at de mislikte denne boformen sterkt. De ville helst være frie menn. Litt annerledes gikk det med mange samejenter i nøden, mange av dem ble gift med kvenske gutter og deres ertterkommere. Det er slik den delvise samisering av søefinnene starter. Nøden

Gaup forteller om en lignende prosess i hans egen familie. Gaup er genetisk sett i hovedsak en finnlender(kvensk?) i og med at han har finske gener både fra fars-og morssiden. I sin barndom ble han sosialisert inn i et samisk miljø og ble same pga. miljø og språkpåvirkning. Min farsside stammer fra Kalix-området. En av mine slektninger der hadde etternavnet Loo. Oversatt fra svensk til norsk blir dette etternavnet til Gaupe, og med litt slendrian med språket til Gaup. Fra Øvre Torneå kommer også mannsiden i Hættafamilien. To kjente samefamilier med finske menn gift med samejenter, og begge med kirkestedet Kautokeino som utgangspunkt.

Faktisk nærmer jeg meg nå den forståelse av at fjell*finnene* egentlig er menn av finsk/kvensk avstamming som har begynt med reindrift, og derav dette navnet, fjell finn. Gift samisk, er språket blitt samisk pga morsmålet i tidligere tider. Da er det lett å forstå at samene i Kautokeino i 1848 sa til Stockfleth at de egentlig ville bli kalt finn. Det er jo mannssiden som har vært herskere gjennom tiden, og som man har vært stolte av å tilhøre..

Den samiske innvandring til den i dag kalte Sápmi startet i sin spede begynnelse etter Svartedauden, økte noe på da reindriften startet i 1730 og kuliminerte i nødsårene rundt slutten av 1700-tall og begynnelsen av 1800-tallet. Etter 1945 ser man få ekteskap som er ingått mellom "samer "og “nordmenn”.

 

Nei, Jan Hansen, det er ingen historieforfalskning at finner betyr finner. Det er heller ingen historieforfalskning at Kvenland og Finland i vikingetid framstår som to forskjellig land. Men din påstand om at finner og kvener alltid har vært det samme er en forfalskning. Og jeg har mistanke om at du gjør denne forfalskning for å bygge opp om din egen historietese om at samene har en historie på Nordkalotten fra istiden og fram til i dag.

Og så vil jeg minne om at jeg har bedt deg redegjøre for det du med brask og bram proklamerte som “den vestnordiske navnetradisjonen”, men det kunne du ikke. Vi fikk et inntrykk av at det hele var bluff. Det er derfor galt av deg å påstå at vi ikke er ute etter en objektiv sannhet. Men i dette tilfellet har dere konstruert en sannhet som ikke fins. Og da kan dere ikke forvente at vi skal godta den. Tesen om at finner betyr samer på norsk side av grensen, dog bare i nord, og ikke på Finnskogene, er rotet og bærer preg av politiske ønsker og målsetninger. Dere kan ikke forvente at denne tesen skal bli slukt rå uten at dere framfører argumentasjon for den. All argumentasjon som hitil er framført fra deg, har jo vist seg å ha store huller på dette punkt.

Det står derfor fast at finner i hovedsak betyr finner og at lapper betyr samer. Så enkelt er det.

 

Jan Hansen hevder at KLF forkludrer historien ved å omdefinere henholdsvis finner og spesielt sjøfinner til egentlig å være kvener.

Her blir den godeste Jan Hansen tatt på fersken i sitatfusk og uærlighet igjen. Vi har kun hevdet at sjøfinnene i utgangspunktet var finner, og at finnene og kvenene i gammel tid var ansett som to forskjellige folk, riktignok med nært beslektede språk, – men dog.

Du kunne kanskje påvise eksempel på at vi har omdefinert henholdsvis finner og spesielt sjøfinner til egentlig å være kvener????

 

Jan Erik Gaup skrev i et innlegg på Facebook om Kvenlandsforbundet at: Leder Bjørnar prøver å slenge om kull hele Nordkalottens historie, gjennom å omdefinere sjøsamene til egentlig å ha vært finner.
Dette er tull. Vi har overhodet ikke uttalt at sjøsamene egentlig er finner. Det vi har sagt er at sjøfinnene som er omtalt på kysten av Nordnorge på 1500 – 1700-tallet var finner.

Sjøsamene er en jo en gruppe som eksisterer i dag. Og vi har forstatt det slik at dagens sjøsamer er etterkommere av flyttsamer som på 1800- og 1900-tallet gav opp reindrifta og slo seg ned på kysten for å drive jordbruk og fiske.

Jeg har ikke opplevd at noen av de som kaller seg sjøsamer kan føre sin slekt tilbake til sjøfinnene på 1600 – 1700-tallet. Deres slektslinjer ender nærmest uten unntak i en reindriftsfamilie på 1800-tallet, oftest fra en reindriftsfamilie som er kommet innflyttende hit fra Sverige/Finland. Det er jo flere såkalte sjøsamer her på tråden som også driver med slektsforskning. Dere er herved invitert til å legge fram dokumentasjon sjøsamer som lever her i dag, og som kan føre sin slekt tilbake til en av sjøfinnene omtalt i manntallene fra 1700-tallet.
Det vi har hevdet er således at sjøfinnene hovedsakelig var finner. Vi må ta i betraktning at samtidig som kildene omtaler sjøfinner, omtaler de også “bygdelapper”. Disse var utvilsomt samer. Og disse utgjør begynnelsen på den nedflytting av samer til fjordene som vi fikk i løpet av 1800-tallet.

Finnene består av to hovedgrupper. De sørvestlige finner som er hämäläiset og suomalaiset og de nordlige og østlige gruppene karelere og kainulaiset/kvener. Det virker på meg logisk at nordmenne som var bereiste og hadde god kjenskap til land og folk, viste dette og hadde egne navn på hver av gruppene. Finner og Kvener.

Bottenviken og Norskekysten ble først bosatt av finner (hämäläiset) som kom langs kysten av Bottenviken og langs elvene over til Norskekysten. Fra rundt 800-tallet fikk området inn en ny gruppe finner,- karelere/kvener. Derfor er dialektene i Tornedalen og Nord-Norge en blanding av hämäläis-dialekter og karelske dialekter.

 

Jan Hansen skriver at han har vanskelig for å tro at den svenske betegnelsen “lapp” i svenske skattelister og offentlige tingbøker betyr “person som betaler lappskatt”. Dette er kjent av alle som driver med historie i Sverige. Skulle derfor vært interessant å få vite hvor Jan Hansen har sin bastante påstand fra. Den om at alle som drev lappenæring var samer. Det kan nok ha vært slik en gang for lenge siden, da lappenæringen, lappskatten og områder hvor det kunne drives lapping ble proklamert av kongen. Men da vi kom fram til 1600-tallet var dert svært mange finner som også drev lapping. Dette var kjent og respektert også av de danske fogdene. Jfr det sitat fra Lillienskiold som Jan Hansen selv la ut her på tråden om de finner som …lapper for Sverige. Hvordan vil du ellers tolke dette med å lappe for Sverige dersom man ikke skal tolke det slik som vi gjør. At det dreier seg om finner som driver med lappenæring med tillatelse av Svenskekongen?

Er det ikke typisk at nå når Jan Hansen ikke har argumenter å komme med, så griper han til ufinheter og løse påstander om historieforfalskning og konspirasjon. Jeg er selvfølgelig på jakt etter sannheten om historien. Det er Jan Hansen som går i forsvarsposisjon når han møter argumenter og tilkninger som ikke passer inn i den agenda han selv har.

 

Historieforfalskning er trolig også grunnen til Jan Hansens gjentatte påstand om at betegnelsen “lapp” er en svensk betegnelse på same. Det er ikke riktig at betegnelsen lapp kommer fra svensk. I finsk språk er det imidlertid slik at betegnelsen på same er lappalainen. Dette er et helt nøytralt ord, på samme måte som finnene bruker betegnelsen: venäläinen om russere,mustalainen om romfolk,_saksalainen _om tyskere, virolainen om estlendinger og ruotsalainen om svensker.
Det er heller ikke sant at lapp i svenske kilder alltid betyr same, slik at man kan bruke de svenske skattelister til å avgjøre om skattemannen snakket samisk eller ikke. Dette er en falsk bruk av de svenske kildene som Jan Hansen og andre propagandister har tatt seg til. I de svenske skattelistene og i andre svenske offentlige dokumenter fra eldre tid betyr lapp en person som driver med lappenæringer (jakt og fiske) og skal betale lappskatt. På dette punktet har hjemmesiden Suonttavaara.se, laget av Kvenlandsforbundet i Sverige, helt rett. Og om det er sant slik Jan Hansen har fortalt her på tråden, at denne forfalskninga er gjort i Norge, av norske historikere, så blir dette nærmest pinlig.
Betegnelsen “Lappland” som svenskekongen hadde satt på områder i de indre delene av Sverige og Finland, – dels også i de indre deler av Estland, betyr ikke “samenes land”, slik enkelte har på tråden har forsøkt seg på. Men det betyr at i disse områdene var det tillatt å drive lappenæringer mot å betale lappskatt til svenskekongen. (Nærmest på samme måte som vi i dag betaler avgift til staten for jakt og fiske).
Men for allmuen i Norge, Sverige og Finland var “en lapp” en etnisk betegnelse på en same, og har forblitt det helt til ordet same kom mer i bruk fra 1960-tallet.

Da dansk administrasjon på 1600-tallet etablerte seg her oppe, hadde man ikke skattesystemet oppdelt i landskatt og lappskatt slik som i Sverige. Hos dansk administrasjon ble de folkelige betegnelsen tatt opp: nemlig lapp om de som snakket samisk, finner om de som snakket finsk og kvener om de finner som kom fra Tornedalen. Dette fordi gammel norsk navnetradisjon hadde betegnet finnene i Tornedalen, Kajani og Korsholm læn. som kvener ,mens finnene på Finnskogene og finnene i Egentlige Finland kaltes_ finner_,og samene ble kalt for lapper_. Det er de norske nasjonlisters politikk i mellomkrigstida og nasistenes politikk under krigen som gjorde det nødvendig å sette i gang med en forfalskning av denne delen av historien. Og deres forvridde historie føres videre den dag i dag av enkelte kretser. Både finner_ og kvener betyr finsktalende, riktignok fra forskjellige regioner i Skandinavia, mens lapper betyr samer.

 

Thomas Bech har lagt ut en opplysning fra folketellinga 1865. Så spør han meg om kommentar til at folketellerene i 1865 betegner de samisktalende som finner og de finsktalende som kvener.
Men dette er ikke noe stor nyhet hva gjelder betegnelsene på folkegruppene midt på 1800-tallet. Nettopp i denne perioden var det krefter i Norge som arbeidet for komme bort fra den gamle folkelige betegnelsen “lapper” om samene. De ville gå over til å gi lappene (samene) betegnelsen “finner” og så ville de samle de finsktalende under fellesbetegnelsen “kvener”. Vi har tidligere her på tråden vært innom hvordan Nils Vibe Stocfledth gikk inn for ei slik linje. Men det var slett ikke alle som støttet en i slik linje. Jcob Friis som gan ut sine etnologiske kart i 1861 brukte de folkelige betegnelsen “lapp” om samer og “finner” om de som snakket kvensk eller finsk. Da vi kom til 1900-tallet var imidlertid alt tilbake til det gamle. Kvener og finner ble slått sammen til en gruppe og de samisk-talende var igjen under betegnelsen lapp, som litt i gangen ble skiftet om til begrepet “same”.
Perioden med å kalle samene for finner, varte således ikke lenge. Men dette mellomspillet på 50 – 60 år, 1840 – 1900. hvor samene ble kalt for finner av noen, har så gitt opphavet til dagens historieforfalskning, hvor
man påstår at samene til alle tider har vært betegnet som finner, – også i litteraturen på Island fra 1200-tallet og hos romerske og greske fortellere. Vi har imidlertid ingen bevis for at denne navnebruken, finn = same, har vært brukt til andre tider enn i perioden 1840 til ca 1900, og heller ikke da av alle.

 

Det har i innlegget jeg skrev ovenfor, like etter jeg kom tilbake fra Ungarn, sneket seg inn en feil. Det var slik at i det samfunnet vi hadde på 1800-tallet var hovedregelen at kona og barna kunne finsk og samisk, ikke slik jeg skrev at kona og barna kunne finsk og norsk. I tillegg kunne ofte familiefaren litt norsk til bruk i handel og ved kontakt med øvrigheten.
Den finske og samiske allmuen var så blandet at barna gjennom lek og de voksne gjenom daglig samkvem lærte hverandres språk.
Det var først etter fornorskningspolitikken kom skikkelig i gang fra rundt 1900, og særlig etter at Norge ble en selvsendig stat i 1905, at norsk ble kjent for folk flest. Før den tid var det hovedsakelig finsk og samisk som var i bruk rundt om i bygdene i Nord-Troms og Finnmark.
Da fornorskninga skjøt fart utpå 1900-tallet førte det til at de som var samiske lærte samisk hjemme og norsk utenfor heimen. Mens de som var finske lærte finsk hjemme og norsk i kontakten med verden utenfor.
Og senere gikk alle over til kun norsk, som vi alle kjenner til.

 

Jeg har vært på reise i Ungarn og kom hjem i kveld og fikk skummet i gjennom denne siden.

Her er skrevet mye interessant om slekter ser jeg. Det er også morsomt at dere har så god oversikt over slekter.

Jeg er enig i de som mener at man ikke kan ta utgangspunkt i avstamming. Man må ta utgangspunkt i det/de språk vedkommende person snakker på det aktuelle tidspunkt, og hva vedkommende selv mente om sin identitet. Det at en mann på 1800-tallet er i stand til å forteller eventyr på samisk betyr f.eks. ikke at han KUN var samiskspråklig, heller ikke kan vi av den grunn påstå at han oppfattet seg som same. De aller fleste mennesker her oppe på 1800-tallet var tospråklige, – finsk og samisk. En del kunne også norsk i tillegg, og var således trespråklig. Det var hovedsakelig mannen, familieforsørgeren, som hadde lært seg litt norsk, mens kona og barna var som regel kun to-språklige norsk og finsk. Selv om personen det gjelder snakket best samisk, og ble registrert som samisk av folketelleren, vet vi likevel ikke om vedkommende selv oppfattet seg som same eller ikke. Jeg har f.eks truffet på en mann som fortalte at han oppfattet seg som finsk fordi faren, bestemora og bestefaren, snakket finsk. Men hans mor var fra en flyttsamefamilie, hun snakket best samisk, og snakket det med barna. Og siden faren var mye borte på fiske fikk han ikke lært finsk skikkelig mens han vaks opp. Han sa at det hadde blitt til en stor sorg i hans liv at han ikke hadde fått lære finsk, språket til faren, besteforeldrnene og onklene, for han følte seg som en av dem. Han var født rundt 1915 og var i fornorskningstiden blitt tospråklig norsk og samisk, mens han følte sin etnisitet som finsk. Derfor syns jeg Thomas Bech er litt skråsikker når han hevder at en person er same og bare kan henvise til en innføring i folketellingslista. Det er dette som er den største feilkilden ved å basere på avstamming, nemlig at vi ikke vet hva personen selv mente om sin etnisitet, og kan komme til å gi vedkommende feil identitet.

 

Bech. Jeg har ikke påstått at utskriften jeg viste er Martines familie, men hennes slekt. Du har helt rett foreldrene hennes må antakelig ha dødd før 1865. Jeg har ikke foretatt tid til å ta et omfattende søk etter hva som er skjedd med dem. Jeg vet bare at hun stammer fra Matthis slekta.

På et tdspunkt i livet hadde jeg valget mellom å ta gårdsnavnet vårt Solheim eller Mikkel Kvens svenske klengenavn Qwen, hentet fra en hekseprosess han hadde med samene i 1720 som fisket ulovlig laks i elva hans, Kargamjok. I dag Signaldalselva. Han beskylte dem for å være hekser alle sammen og med presteskapets hjelp endte det opp med en rettsak i Enontekis. Jeg ville ha navnet mitt dypest mulig ned i min kvenslekt til en person som er mest kjent der, og da passet et navn fra en hekseprosess meget godt. I bakhodet lå også kunnkapen om hans kjentmannsegenskaper her på Nordkalotten og hans vennskap med grensekomissær Schnitler + at jeg ville være alene om å ha dette navnet i Norge.Vedlegger utdrag fra denne hekseprosessen. Nå vet du vel snart nok om meg?

 

Bech. Jeg skal gi deg noen slektsopplysninger til før jeg gir meg med dette temaet. Jeg og Elna har oldeforeldre som var søsken. Efraim(historiefortelleren) og Lars. Sistnevnte oppkalt etter sin bestefar i Balsfjord, kvenen Lars Mathisen. Jeg vedlegger en folketelling fra 1865 som viser Martines slekt i Balsfjord. Her er hun kven og i Storfjord lapp .

Man er nødt til å være meget kritisk til dette kildemateriale. I vedlegget får du også vite hva man la i begrepet fin. Av vedlegget ser du at kvenene hadde egenbetegnelsen kven, men myndighetene og andre kalte dem fin. Martines slekt bodde på _Fin_kjeldbakken.

 

Bech. Her har du Elas kvenske slektslinje. Jeg viser en av kvenslektene(Elna har to)slik at du får et forenklet rettlinjet produkt. Dataene mine strekker seg tilbake 1640 da en av hennes forfedre fra Karelen døde.

Georgius Henrici > Henrik Jøranson > Erik Henrikson Yrjänheikki > Nils Stefansson Pellikka > Michael Nilsson Pellikka(Qwen) > Ellen Michalsdatter > Hans Pedersen > Peder Hansen > Efraim Pedersen > Nils Efraimsen > Elna.

Som du ser er Elnas far Nils oppkalt etter sin tidligere slektning Nils Stefanson. Efraim Pedersen er den samiske historiefortelleren på Oteren. Efraim Pedersen hadde nok litt sameblod i sine årer. Han var bla. tolk rundt på markedene i Troms og Finnmark på tidlig 1900-tall. Historiene han forteller har lite med samiske eventyr å gjøre. Han er heller ikke oppgitt å være same av Qvikstas informanter. Navnet Hans kom inn i hennes slekt fra den andre kvenslekta, Hans Hansson Kouvosaari *, også fra Torneå kanten. Hans Pedersen sin kone var ettterkommere av den danske presten Torben Reiersen Gamst, som virket som prest på Loppa midt på 1600-tallet. Ellen Michaelsdatter giftet seg med en mann som var svensk/samisk.

Bech. Nå venter jeg i spenning over å få høre hvor mye samisk du mener Elna er. Denne slektstavla kan du også formidle til Sagat.

 

Seppola. Misjons skolemester Arne Pedersen Nideros opplyser til Schnitler den 8.oktober 1743 at det i Lyngen fortsatt bor 6 bygde lapper, ikke 6 lappefamilier. Den øvrige befolkningen besto av 3 norske- 42 kvenske gårder.Disse gårdene hadde en bosetning på mellom 8-10 personer og et samlet folketall på ca.400 personer. Det rene samiske andelen av befolkningen var ca.1.5 %.

 

Jan Hansen. Her skal du få en vitneforklaring fra Balsfjorden i 1743 til Schnitler. Schnitler vil vite hvilken lap og finner som bor her. Her får han vite at Bue-eller Boe-Finner er kvenske bønder, som her kalles Søe-Finner. Akkurat slik jeg tidligere har vist var tilfelle også i Lyngen. Da gårdene ble matrikulert i 1723 ble de kalt “Finnerydninger”, og bebodd av kvener. Samene har tidligere hevdet at disse boplassene var samiske boplasser. Det finnes ingen belegg for denne påstanden. I Balsfjorden ser vi at lappene oppholdt seg ulovlig i Norge, og de som av fattigdom måtte slå seg ned i bygda ble kalt for Bøyde-Lapper. De hadde ingen finne navn. Schnitler var jurist og var også en språkmektig kar, han kunne fire/fem språk flytende. Han visste hva han nedskrev.

 

Nå fusker Jan Hansen med sitatene igjen: Han skriver:Alt tilsier innen språkvitenskap, historiske kilder, arkeologi og genetikk at samene har vært her lenge, da er det faktsik opp til Seppola å motbevise at dette ikke er riktig.

Men jeg har da aldri påstått at ikke samene har vært her lenge. Lappene er jo nevnt i Skandinavia fra 1200-tallet. Jeg har bare bedt om dokumentasjon på Jan Hansens og Thomas Bechs påstand om at dagens sjøsamer er etterkommere etter sjøfinnene på 1700-tallet.

Innholdet i diskursen er at dere ikke klarer å påvise en direkte forbindelse mellom sjøfinnene og dagens sjøsamer, det til tross for at det fins kirkebøker med nøyaktige opptegnelser over hvem som er etterkommer etter hvem. Det Jan Hansen nå prøver på, er å hvirvle opp støv, for å skjule at han ikke klarer å påvise en slik forbindelse.

Dagens sjøsamer er ikke etterkommere av sjøfinnene på 1700-tallet. De er i hovedsak etterkommere etter reindriftssamer fra Finland og Sverige som sluttet med rein og flyttet til Norge under den finske innvandring på 1800-tallet.

 

Thomas Bech skrev: En liten tid etterpå skriver Knud Leem ut fra sin egne erfaringer at disse “finner” betegner seg som samer. Disse inntrykkene må han ha fått på 1720 tallet da han virket i Porsanger og Laksefjord i Finnmark.

Men var det ikke slik at Knud Leem har gitt en _Beskrivelse over Finmarkens Lapper. Dette harmonerer dårlig med at dere hevder at han kalte samene for finner.

Jeg skummet igjennom Leems bok. “Beskrivelse over Finmarkens Lapper”. Der er jo framført eksplisitt at det i Finnmark i tillegg til lappene også bor. Han omtaler eksplisitt:De i Finmarken boende Lapmarkiske Bønder af den Finlandske Nation. Dette viser jo at Finnmark ikke bare dreide seg om samer (lapper) heller ikke rundt 1720.

 

Jan Hansen skrev: Såvidt jeg vet så går de fleste kirkebøker ikke lengre tilbake enn til 1700-tallet i Finnmark.

Vel, men kunne ikke da Thomas Bech sette opp ei slektsliste for en sjøsamisk familie (som SELV betegner seg som sjøsamer) som går tilbake til da kirkebøkene startet på 1700-tallet.

Når vi ikke får slike slektslister, er det vel fordi både Thomas Bech og Jan Hansen kjenner til at de sjøsamiske familiene er etterkommere av reindriftssamer som gav opp reindrifta på 1800-tallet. Og når dere leter i kirkebøkene, vil dere ved selvsyn kunne konstatere at de aller fleste av dem er samer som er innvandret fra Sverige og Finland på 1800-tallet.

Vi har forøvrig boka “Slekter i Indre Finnmark” som går så langt tilbake det finnes skrifter til å stole på…

 

Vel, Thomas Bech, vi kan ta dette med Isac Olsen og Knut Leem i neste runde. Denne gangen hadde jeg stilt deg et konkret spørsmål. Klarer du med dine kunnskaper om slekter i Finnmark legge fram ei eneste slektsliste for en eneste av de som i dag kaller seg selv sjøsamer, som kan føre sin slekt tilbake til sjøfinnene i Finnmark på 1600-tallet?

Kan vi bare konkludere med at det klarer du ikke, og fastslå at dagens sjøsamer ikke er etterkommere av sjøfinnene i Finnmark fra 1600- og 1700-tallet. Kan vi da videre fastslå at samtlige av de familier som i dag betegner seg som sjøsamer, er etterkommere av rendriftssamer som slutte med rein på 1800-tallet. De aller fleste av dem er kommet fra Finland og Sverige, og er tatt med i statestikken over finsk innvandring til Nord-Norge.

Er det ikke like godt at du først som sist innrømmer at det ikke er mulig å påvise slektskap i nedadstående linje mellom sjøfinnene på 1600- og 1700-tallet og dagens sjøsamer. Slik at alle påstandene som har framkommet om at dagens sjøsamer er sjøfinnenes etterkommere er ren bløff??

 

Jan Hansen skrev: Det er ikke tilfeldig at Finnmarkene og Lappmarkene ligger ved siden av hverandre.

Mener du med dette at navnene kommer av folkelige navn for samer?? Der tror jeg du tar feil. Så vidt jeg husker fra svensk histori ble de svenske lappmarker opprettet av kong Gustav Vasa på midtenlt uil t t av 1500-tallet, som områder, etter hans syn eid av kongen, hvor hans undersåtter kunne drive lapping/lappenæring mot å betale lappskatt til kongen. Jeg kjenner ikke til navnet Lappmarker nevnt før 1500-tallet. Gjør du?

Finnmarken derimot er et eldre ord som er nevnt allerede i sagalitteraturen.Opprinnelig omfattet Finnmarkene også det området som Svenskekonghen la ut for lapping rundt 1560. De svenske lappmarker gikk helt ut til norskekysten, fordi han mente at landet helt ut til kysten (men ikke øyene) tilhørte ham. Krigslykken avgjorde imidlertid at området ble å tilhøre danskekongen.

Jeg ber deg studere sitatet fra Lillienskiøld en gang til om de finner “som lapper for Sverige”. Da vil du nok selv se at bare ved å oppfatte lapping som en aktivitet, gir setningen mening. Om man skal tolke setningen slik du gjør, nemlig at “finner som lapper for Sverige”, betyr at dette er samer fra Sverige. Det er kun tolkningen at det er “finner som driver lappenæring for Sverige (betaler skatt tiol Svenskekongen)” som gir mening. Slik er det.

 

Jeg syns ikke Jan Hansen skal trekke inn hvilket parti Jan Erik Gaup står i og bruke det mot ham, om det nå er det han gjør? Det er etter mitt syn ikke så stor forskjell på de norske partiene i minoritets-spørsmålene at det er verd å trekke det momentet inn i det hele tatt.

Det er viktig å få fram historien slik den faktisk var. På det punktet er vi forhåpentligvis enige. Vi bør også avstå fra ufin debattstil. Jeg mener Jan Hansen overskrider grensen for saklig debatt når han skriver at de som er uenig med ham bruker_historieforfjalskning kynisk som politisk instrument _. Man må tåle at det er ulike tokninger av historien uten å falle ned på et nivå hvor man bruker den slags beskyldninger. Prøv heller å legge fram argumenter og sitater fra kildene.

De ting vi har skrevet bygger på kjent finsk historieforskning. Det er ingen ting som tyder på at finske faghistorikere skulle være mindre kompetente til å drive forskning enn Jan Hansen og hans kompaner. Tvert i mot, jeg skulle tro finske historikere er de som har best kjennskap til og de beste forutsetninger for å uttale seg om de finske folks historie.

Det er allmenn enighet om at nåværende Finland i vikingetid bestod av minst to forskjellige land, med egne konger. Henholdsvis Kvenland og Finland. Derav kommer også de to folkenavnene kvener og finner som vi finner i eldre norsk og islandsk litteratur.

Rekonstruksjon av historien bygger på logisk tenking. Det er ulogisk at stedsnavnet “Finnskogen” kommer fra folkegruppen finner mens stedsnavnet “Finnmark” kommer fra folkegruppen samer. For dette er begge benevninger i det norske språk.

Det er uomtvistelig at den norske regjering i første halvdel av 1900-tallet førte en ekspansiv utenrikspolitikk hvor man tok sikte på å få lagt deler av Nord-Finland, det finske Petsamo og Kolahalvøya inn under Norge. I den forbindelse ble det produsert en argumentsrekke om at finnene i sagalitteraturen og sjøfinnene på Finnmarkskysten egentlig var samer, som stod under norsk styre. Før det norske politiske utspilet og på hele1800-tallet var det bred enighet om at “finner” var finner, og at lapper var en annen etnisk gruppe.

 

Jan Hansen skrev: Det er jo også et faktum at det svenske sjølappemanntallet fra 1597 stemmer ganske bra med det norske sjøfinnemantallet for 1601. Svenske kilder fra 1500-tallet og fremover rapporterer da også at de man kalte lapper på svensk side ble kalt finner på norsk side.

Dette er jo en bekreftelse på det som er rett. Nemlig at finnene på Finnmarkskysten ble registrert skattemessig med lappskatt av Sverige fordi de ærnærte seg hovedsakelig av fiske og fanst. Ingen kan vel påstå noe annet enn at næringsveien på kysten hadde hovedvekt på fiske og fangst. Den norske innførselen om at de egentlig var finner viser at de er finner, – ikke lapper.

Der var også den store forskjell at lappskatten ble beregenet pr person og betalt med produkter som fisk og skinn, mens landskatten ble beregnet ut fra hvor mange kyr gården kunne holde og betalt med smør. De som drev jordbruk og betalte landskatt til Sverige, ble kalt “lantalaiset”. Området fra Pello og ned i Tornedalen hvor det drives jordbruk betegnes den dag i dag som Lannan maa i Tornedalsdialektene. Mens området derfra og nordover, som var forbeholdt jakt og fiske, ble betegnet Lapin maa.

Det ville vært bort i veggene urimelig dersom finnene i Finnmark skulle betale sin skatt i smør. Både kongen og de selv hadde fordel av at de var registrert som lapper og betalte lappskatt i form av tørket fisk og/eller skinnprodukter.

 

Bjørnar. Helt korrekt. Den samiske befolkningen økte dramatisk i Lyngen fra ca.1740 til den stoppet opp rund 1780. Da var vel alle de forarmede kommet ned til Balsfjord,Lyngenfjorden og Finmark. Schnitler har vitneforklaringer som ganske eksakt forteller hvordan det begynte og hvorfor. Uår og derpå følgende fattigdom og nød var grunnen. Fra 1660 til 1719 var det en rekke misvekstår og hungersnød i Lappland som gjorde at mange kvener flyttet til Ruija. I tillegg opplevde man slutten på den Store nordiske krig med russernes plyndringr i Tornedalen som førte til en masseutvandring. Samene kunne skjule seg i fjellene slik at deres innvandring kom noe senere.

 

Thomas Bech skrev: Før 1800 tallet omfattet “finne” begrepet (i tillegg til samer) kvener, kareler og bjarmer. Jeg tror nok at alle disse har innvandret til Finnmarken litt for litt opp gjennom tidene og dette har jeg alltid hevdet. Disse har jeg også hevdet har gått over til samisk tungemål og jeg tror derfor at samer også har utspring i disse folkegrupper.

Jeg er enig med Thomas Bech i at finnebegrepet inbefattet flere finnegrupper. Jeg tror det er slik Liilienskiold skriver at finnene er de første innbyggere, som er blitt FORØKET av bjarmer og lapper. Jeg mener at dette utsagn fra Lillienskild innebærer at den samiske og bjarmiske tilflyttinga til finnebefolkningen har vært så liten at disse bare har utgjort en forøkning av finnebefolkninga. Altså at de tilflyttede lapper og bjarmer (kvener) er blitt assimilert inn i finnebefolkninga etter hvert som de kom.
Men under den store innvandringen fra Lappmarkene som vi fikk på 1700- og 1800-tallet øker den samisktalende befolkninga så mye at den blir i flertall i mange områder. Vi kjenner til fra svenske kilder at innbyggerne i Lappland bestod både av samiske reindrivere og av fastboende bønder (kvener). Det kan virke som om de samiske gruppene i Lappland har vært mer utsatt for økonomisk utarming og flyttet til Norge enn kvenene har vært.

Dersom samene hadde utgjort et flertall blant “søefinnene” ville det vært naturlig å betegne dem som “søelappene” etter datidens språkbruk.

Det er riktig som Gunnar Qwen skriver at skolemesteren i Lyngen oppgav 47 finske/kvenske familier ig 6 samiske familier i 1741. Men utpå 1800-tallet var dette snudd til at de samisktalende var i flertall. Samtidig oppgir misjonær Andreas Sommer i 1771 at befolkningen i Lyngen er 10-doblet på et par generasjoner og at folkeøkningen kommer av at utarmede “fjellfinner” slår seg ned i fjordene.

 

Jan Erik Gaup skrev: Problemet oppstår når man prøver å konstruere en etnisk kontinuitet mellom de østersjøfinnene som var til stede her på 1200-tallet og dagens etterkommere av finske nybyggere som beviselig innvandret hit fra 1700-tallet og fremover. Det er dette jeg ikke klarer å ta alvorlig.

Ja, jeg ser hva du skriver og forstår hva du mener. Men for å illustrere hva jeg opplever og mener skal jeg skrive litt om på setningen din ovenfor ved å bytte ut 3 – 4 elementer:

Problemet oppstår når man prøver å konstruere en etnisk kontinuitet mellom de finner som var til stede her i vikingetid og dagens etterkommere av samiske innflyttere fra de svenske Lappmarkene som beviselig innvandret hit fra 1700-tallet og fremover. Det er dette jeg ikke klarer å ta alvorlig.

Jeg har full respekt for ditt syn og håper du kan finne den samme respekt for mitt syn. Det finnes ikke bevis for kontinuitet fra finnene i Ottars beretning/finner i vikingetida/finner i middelalder og fram til dagens samisktalende befolkning i Norge. Det hele er en konstruksjon, gjort på et skrivebord. Og så har man klart å manipulere en masse folk til å tro på det.

Det er riktig som du var inne på i et tidligere innlegg at det blir å konstruere en historie om man skal finne en sammenheng mellom finner på 1200-tallet og dagens finner i Norge. Men det er den samme type konstruksjon man bruker for å skape en samisk kontinuitet fra vikingetid og fram til i dag. Og min konstruksjon er gjort for å sette den samiske konstruksjonen opp i et relieff og derved avsløre den samiske historiekonstruksjonen.

 

*Thomas Bech *skrev: Hvordan kan du da, Gunnar forklare det samiske språkets dominans både i Finnmark og i Lyngen ?

Forklaringen er enkel. Det samiske språket fikk dominans utpå 1800-talletpå grunn av innflytting fra Sverige/Finland. Misjonæren Andreas Sommer i Lyngen skrev i sin journal til Biskop Gunneres i 1771 at befolkningen i Lyngen er 10-doblet i løpet av et par mannsaldre. Han skriver at det er utarmede fjellfinner som bosetter seg i fjordene. Landet til liden Fordeel, og Præsterne til Bryderie.

Fram til 1700-tallet var det slik at de finsktalende (finnene og kvenene) var i flertall. Men under innflyttingene fra Lappmarkene på 1700- og 1800-tallet forskyver dette forhold seg slik at de samisktalende blir i flertall.

 

Bech. Jeg er ingen ekspert på samiske stedsnavn/personnavn i Finmark, men jeg har vist at det i Lyngen var 6 lapper i en befolkning på ca 400 personer. Jeg vet også at det i Lyngen var vikinger til ca. år 1000 ekr. Det vi med sikkerhet kan si er at det i Troms fantes samer for ca. 500 år siden, men ar de var et lite mindretall. Det samme kan mananta var tilfelle i Finmark.

Gaup. Godt å se at du er i godlune igjen. Jeg har ikke sjekket skrivemåten for fjellfinntemprament, men du er jo en språkmektig kar, derfor tror jeg på din skrivemåte. Joda, du kan også være ganske sjarmerend av og til…

 

Det er noen her på siden som er så lite bevandret i historie at de tror at oppfatningen om at sjøfinnene er finner, ikke lapper/samer, er oppfunnet av Kvenlandsforbundet.

Det er selvfølgelig er ikke riktig.

Det er en gammel og kjent oppfatning i finsk historie at den finske bosetning fra gammelt av strekte seg helt opp til ishavet. Ruja (kystlandet) er en del av den finske kulturen omtalt i gammel folkedikting og i selveste Kalevala. En annen sak er at finske historikere i årene etter krigen, (etter at de mistet Petsamo) har vært lite opptatt av Nordkalotten, herunder Nordkalottens historie.

Derfor må vi tilbake til årene før krigen for å finne finsk forskning om befolkningssammensetninga på Nordkalotten, herunder Troms og Finnmark. Men i årene før krigen finner vi mye forskningslitteratur om finnene i Finnmark. Det er i denne litteraturen samstemmighet om at den finske befolkningen i Finnmark har røtter som går langt tilbake. Minst til 1200-tallet, trolig ennå lengre tilbake.

For å nevne noen kjente finske personer som har stått for dette syn, kan jeg starte med å nevne president Urho Kekkonen. I en tale Kekkonen holdt som ung politiker i foreningen for utenlandsfinner, framholdt Kekkonen, at det er feil å regne finnene i Finnmark og Vesterbotten (Tornedalen) med blant utflyttede finner. Disse to gruppene er sine områders opprinnelige befolkning !!! (Altså urbefolkning). En annen sak er at Kekkonen i sitt senere liv fikk andre ting å stelle med enn enn å diskutere historie. Han var landets ledende politiker i nær en mannsalder, og Finland hadde ingen interesser i nord.

Et annet eksempel jeg kan ta er professoren, forfatteren, journalisten, redaktøren,kulturpersonligheten Ilmari Turja som i 1928 publiserte boka: Ruijan merta ja Ruijan ranta. Det er ikke tvil om at Turja mener at finnene i Finnmark er urbefolkning, selv om han bruker begrepet : opprinnelige befolkning. Turja ble av norske myndigheter beskylt for å være finsk nasjonalist på ytterste politiske høyrefløy. Men i virkeligheter var han en moderne kullturradikalist med internasjonal orientering. Han bygde sin kritikk av norsk minoritetspolitikk på et moderne og velutviklet syn på minoriteter og deres rettigheter i samsvar med prinsippene i menneskerettighetstenkingen som på den tiden vaks fram i Europa. Men hans syn ble selvfølgelig avvist av norske myndigheter. Ikke annet å vente med de reaksjonære holdningen norske myndigheter og nordmenn flest hadde til disse spørsmål på den tid. Likevel er hans rapport fra Norge i 1928 interessant lesing for den som vil sette seg inn i baksiden av norsk historie og mentalitet.

Senest i forrige uke satt jeg nede i Ungarn sammen med en gruppe bekjente. Samtalen kom inn på historie. I den diskusjonen uttalte en finsk riksdagsmann, kulturpolitiker og hobbyhistoriker, tilhørede PS (Perussuomalsiet), søsterpartiet til det parti Jan Erik Gaup tilhører, at nordmennene i årene før siste krig har forfalsket nordkalottens historie, og vært både dyktige og heldige med å markedsføre denne forfalskningen i Europa. Både han og mange andre av de tilstedeværede kjente til dette på forhånd, før jeg kom inn i samtalen. Er det virkelig et slikt rykte vi som norske borgere skal leve med ???

Jeg håper jeg etter dette slipper å høre dette gnålet om at vi i KLF forsøker å skape en ny historieforståelse, som aldri tidligere har vært nevnt. Med i bildet hører også at vi blant våre egne historikerer finner både P A Munch og Oscar Albert Johnsen som begge mener at finnene på Finnmarkskysten i gammel tid og i sagalitteraturen var finner, og ikke samer.

 

Litt om begrepet Fjellfinn:

Årsaken til at det offentlige Norge på midtene av 1800-tallet gikk inn for at samene (lappene) skulle kalles finner, var høfligehtshensyn. Samene likte ikke å bli kalt lapper, – dette går fram av flere kilder, også hos Nils Vibe Stockfleth.

Årsakene til at vi andre, den menige mann, brukte ordet “fjellfinn” er den samme. Ennå i min barndom var det vanlig at samene ble omtalt som lapper. Men når man bruket ordet lapper,det som de voksne brukte, var det alltid noen som hysjet på oss, læreren eller eller noen av de norske. Vi måtte si “fjellfinner”, for det var mye penere og mer sivilisert. Vi brukte aldri ordet “finner” om samene, for det var oss selv som var “finner”. Derfor brukte vi ordet “fjelfinner” når vi skulle være finse, norske og siviliserte, men innerst inne tenkte vi at skitt, men de er nå lapper likevel, uansett hva læreren komanderte oss til å si.

Ordet same var på den tiden et helt ukjent ord.

Men senere i livet har jeg lagt merke til at en del nordmenn, særlig fra sørlige distrikter hvor det ikke finnes andre finner enn samene, forkorter og sier “finnan” der det skal være “fjellfinnan”. Alt i denne saka har således en logisk forklaring.

Og jeg vil til slutt gjennta: Det fins ikke historisk belegg for at finner i norsk språk ene og alene betyr samer. Jeg ser da bort fra den perioden på 1800-tallet da betegnelsen finner om samene ble brukt av norske myndigheter som en høflighetsgest til samene.

 

Jan Erik Gaup spør Gunnar Qwen: Eller mener han virkelig at samisk etnisitet totalt sett – altså over hele Nordkalotten – ikke er mer enn drøye 300 år gammel?

Jeg lurer på om dette er en glipp, eller om du prøver en vri. Det er da ingen her som har hevdet at samisk etnisitet bare er 300 år gammel.

Det jeg mener og hevder er at fram til 1600 tallet var “søefinnekulturen” en finnekultur. De få lapper(samer) og bjarmere/kvener/karelere som kom til, ble assimilert inn i finnekulturen, eller lappene(samene) var et lite mindretall i sjøfinnekulturen. Hadde sjøfinnene allerede på 1600-tallet utgjort en samisk kultur, ville de blitt kalt “søelapper” etter datidens språkbruk.

Gjennom invandringer fra Lappmarkene av lapper og kvener fra rundt 1740 får vi så en eksplosjopnsartet vekst i befolkningen. De nyinnflyttede kvener går greitt inn i finnekulturen for finner og kvener har tilnærmet lik kultur og språk. Men i denne perioden vokser også de samisktalende til en stor, nesten dominerende gruppe, på grunn av innvandringen fra Lappmarkene.

Dette er i korte trekk historien til befolkningsutviklinga og oppkomsten både av det samiske og det finske befolkningselementet i regionen.

Nå blir jeg dessverre borte et par tre dager grunnet reise.

 

Til alle. Det er korrekt at Schnitler i begynnelsen av sin grensekommisær tid betegnet noen folkegrupper i Nordland for Lap-Finner.Han var inne på det helt riktige at det var snakk om samer og kvener(finner)

Det var tre katogorier av Lap-Finner.

1. Øst-lappene- som bor i Sverige og kommer med sine rein til Norge på vårparten for så å dra tilbake på høsten.

2. Bøyde-eller Fieldlapper som stadig tilholder stadig i Norge på Markeplasser i de norske bønders Field.

3. Bue-Finner som sidder på deres Gaarder og driver deres næring som Norske bønder.

Fra historien vet vi at samene ikke var jordbrukere. De jordbrukende finner var kvener tilnærmet alle sammen, og beviset for detfor det finner vi i Lyngenfjord. Bue-Finnene viste ikke noe om veien over til Sverige slik som Øst-Lappene, Bøyde-lappene og Field-lappene. Merk dere forskjellen at de bofaste ble kalt finner og resten samer.

I Malangen indre fjordstrøk er det mere sannsynlig at folkene der var etterkommere etter Bjarmerne som fikk lov til å slå seg ned der av Kong Håkon Hokonson etter 1262, da de flyktet fra Tarterne. Her kan man også merke seg at sjøfinnene ikke i det hele tatt(hvorej) kom overens med fjell lappene.

I Lyngen ser(se vedlegg) vi at misjonsskolemesteren Nideros oppgir 42 Busidendes finner som Schnitler sier er Qvæner-Bønder. Ikke norske bønder i Nordland og Troms blir benevnt som finner(kvener) og samene for lapper. Jeg regner med at dette også er tilfelle i Finmark.

 

Bech. Du stiller korte og forstandige spørsmål. I Storfjord er det ingen sjøsameforeninger med medlemmer. Jeg kjenner bare 2-3 stykker som har stått fram som sjøsamer, og alle har peleiet en egeninteresse som de kunne oppnå hvis de var samer, eller ønsket seg en politisk karriere i Sametinget. Ørnebakk fra Skibotten ble foreslått som Sametingspresident, men han kunne ikke samisk. Faren er formann i Skibotten kvenforum.
I min familie vet de at de har mest kvenske aner med litt samisk innblanding, men de fleste ser på seg sjøl som norske.

 

Jarl Hellesvik skriver:Og – det er trist at Rønning, nok en gang, antyder at dette er et spørsmål om høyre eller venstre i politikken. Etter min mening er det et blindspor å gjøre dette til en høyre-venstresak.
Jeg gjør det såvisst ikke til en Høyre Venstresak, men en sak som dreier seg om å være revolusjonær eller ikke. Svært mange av historieskriverne talte om revolusjon så sent som på 90 tallet. En av dem skriver i dag samenes skolehistorie. Man hadde et program som selv voksne mennesker fra ML bevegelsen sa var bare tull, og man skulle ikke bry seg om det. Så jeg ser ikke mye Høyre Venstre retorikk i dette, like lite som jeg mener at personer som Stalin var komunist, han var diktator og en forbryter med makt. Men at Arbeiderpartiet har hjulpet svært mange av disse revolusjonære opp og frem i verden, er det vel ingen tvil om, like lite tvil som at AKP bevegelsen tiljublet et hvert forsøk på en form for revolusjon omkring i verden i håp om at disse skulle ha et sammenfallende syn på politikk med dem selv. De radikale aktivistene blandt samene har fått mye drahjelp fra disse revolusjonære, men de sådde sine frø på stengrunn, det ble ikke så mange tilhengere alikevel.

Jeg oppfattet deg slik. Det er godt å høre at du ikke tenkte i slike baner.

I Norge har den forståelsen festet seg at ILO konvensjon nr. 169 om innfødte stammefolk i uavhengige land, gjelder for to typer befolkningsgrupper. De to typene befolkningsgrupper som det angivelig dreier seg om er urfolk og stammefolk. Det engelske ordet indigenous er i denne sammenhengen oversatt til urfolk . (Det beste man kan si om en slik oversettelse er at den er kreativ. Den er så langt fra det som er vanlig å oversette dette ordet til; nemlig innfødte, at det kan karakteriseres som villedende gjendikting.)

Tribal peoples er oversatt til stammefolk.

Konvensjonens engelske tittle er “ILO Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (169)”

De engelske begrepene indigenous (innfødte) og tribal (stamme) blir brukt en rekke ganger i konvensjonsteksten.

Spørsmålet er: Betyr formuleringen «indigenous and tribal peoples» at det dreier seg om to forskjellige typer befolkningsgrupper? Altså en type befolkningsgruppe som man kaller for stammefolk og en annen type befolkningsgruppe som man kaller for innfødte («urfolk»), eller om begge adjektivene «indigenous and tribal» er koblet til «peoples» slik at meningen blir innfødte stammefolk? Eller sagt på en annen måte: Er hensikten med konvensjonen er å ivareta interessene til to forskjellige typer befolkningsgrupper, eller er den ment å gjelde for bare en bestemt type befolkningsgrupper?

Dersom det hadde dreid seg om to befolkningsgrupper, så ville det vel være mere riktig å si «indigenous peoples or tribal peoples» eller «indigenous peoples and tribal peoples» og ikke som det sies i konvensjonen «indigenous and tribal peoples»?

Mere om hvem konvensjonen (C169) er ment å gjelde for.

Oppfatningen om at det er to typer befolkningsgrupper som konvensjonen er rettet inn mot, kan ha oppstått pga. innholdet i artikkel 1 i konvensjonen. Der heter det:

“Article 1
1. This Convention applies to:
(a) tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations;
(b) peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonisation or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions.”

På norsk blir dette :
Artikkel 1
1. Denne konvensjonen gjelder for:
a) stammefolk i selvstendige stater som gjennom sine sosiale, kulturelle og økonomiske forhold skiller seg fra andre deler av det nasjonale fellesskap, og hvis status helt eller delvis er regulert av deres egne skikker og tradisjoner, eller av særlige lover eller forskrifter;

b) folk i selvstendige stater som er ansett som innfødte (”indigenous”) fordi de nedstammer fra de folk som bebodde landet eller en geografisk region som landet hører til da erobring eller kolonisering fant sted eller da de nåværende statsgrenser ble fastlagt og som – uansett deres rettslige stilling – har beholdt alle eller noen av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner.

Jeg oppfatter dette som en juridisk definisjon av begrepene innfødte (indigenous) og stammefolk (tribal peoples), som er benyttet i konvensjonen. Slikt er vanlig å gjøre i juridiske sammenhenger. Artiklene 1 a og 1 b er altså ikke en beskrivelse av to forskjellige typer befolkningsgrupper, men definisjoner av to bestemte engelske begreper.

Årsaken til at pkt. 1 b står der, er etter min mening, at ILO ønsker å si at konvensjonen dreier seg om stammefolk som har bodd i landet, minst fra den tiden da statsgrensene ble trukket eller da landene ble kolonisert. Altså at det er innfødte stammefolk som har bodd en definert minimumstid i landet det er snakk om. Konvensjonen gjelder altså ikke for stammefolk som måtte ha innvandret etter kolonisering eller etter at statsgrensene ble trukket. Og det er heller ikke nok å være innfødt. Man må også tilhøre et stammefolk.

Som eg ser av Finnmarken av i går, så driv no universitetsfolka med Per Selle i spissen og samlar inn folkemeininga om Urfolk 169, Fefo, finnmarkloven, finnmarkkommisjonen og alt det andre. Eg har alt god kontakt med han enno eg ikkje har teke imot dette spørreskjemaet. Dei interesserte av dykk kan godt take direkte kontakt på e-post: per.selle@isp.uit.no .
Elles har eg med interesse lese både Ole Martin og Harald Kyrre med stor interesse, for eg har arbeidd mykje med same problematikken. For meg som kjem frå kommunistbygda Kiberg, der Otto Larsen returnerte etter 8 år i Gulag, var alltid akp/ml uforståeleg. At det enno sit truande i vårt demokratiske system, er og uforståeleg.

Frå 1953 visste vi at kommunismen var kaputt, gått ut på dato, at Staling var verdsmeister i forbrytersk verksemd, og at dette systemet hadde bedratt folkesetnaden i alle landa trill rundt. Vi gjorde oss ferdig med heile det korrupte systemet for godt. Eg kritiserte offentleg kommunistane som enno heldt fram, Særleg kommunistformannen. Men han kraup jo til korset ganske snart, og bad om årsaking offentleg. Men han Pål, akpml-formannen heldt fram med å vitje Kina og dei andre totalitærlanda i mange år seinare. No har visst han og krype til korset og beklaga uvettet sitt. Meisteren sjølv gleda seg ovmykje for kvar heimkomin son, og det skal vi og gjere. Og særleg når dei kjem heim av seg sjølv og av fri vilje.Men dei som vel å verte verande der ute, skal vi akte oss vel for!


Harald Kyrre gjev oss ei vel gjennomtenkt gransking av Ottar, og eg trur han har rett i det meste. Sjølvsagt er folkenamnet nordmann kome mykje seinare i soga. Eg har sett ordbruken på mange måtar, og det mest treulege er at han som ikkje fant folk nordom seg, må ha tenkt seg som det mennesket som levde lengst nord av alle folk (men). Det gjev meining, for kva skulle ordet nordmann tyde for Kongen av England. Vi veit at vikingane fleire hundre år seinare ikkje snakka om norsk mål, men om dansk tunge. Her er det jo tydeleg at det er samepolitikk ute og går. Og denne ordlyden har dei visst å utnytje til alt overmål.
Arkeologen frå Båtsfjord er Karsten Adriansen. Og boka hans vart boikotta på uit. Dei vart mesta alle rabiate og hudfletta denne fagmannen skammeleg.Eg har lese boka hans mange gonger. Og det er den mest edruelege boka skrive om Nordkallotten.

For å finne stammefolk i vår region, må du gå 3-400 år tilbake i tid. Men da var det nokså mange av dem, spesielt på svensk og finsk side. I ren nyskjerrighet har jeg funnet og bestilt en svensk oversettelse av Olaus Magnus store 1000 siders verk om folkene som levde her omkring 1555. Den vil være til låns for intresserte men jeg vil lese igjennom den først. Jeg har prøvd meg på den latinske, men det ble svært vanskelig, selv med Google oversetter. Men, man kan vel si atkonvensjonen kom minst etpar hundre år for seint hit for å finne en målgruppe som fyller betingelsen?

Adriansen var kontroversiell i det gode selskap. Men han for i hvert fall ikke med løgn.Jeg regner med at vi snart finner boka hans på Bokhylla.no håper jeg. Det at “nyere forskning” i Tromsø boykotta han kan være et hederstegn.

Da Adriansen klagde Nordlys inn for PFU fikk han medhold i at Nordlys hadde brutt god presseskikk. Det var da Amundsen var redaktør. Han fikk også medhold i at avisen hadde latt noen universitetsfolk komme med direkte personangrep og beskyldninger han burde få svare på, Nordlys ga han ikke anledning til det.

Mere om hvem konvensjonen (C169) er ment å gjelde for.

Denne min forståelse av at konvensjonen er ment å gjelde for en bestemt type befolkningsgrupper, blir forsterket av det forholdet at ikke en eneste artikkel sier at den eller den konkrete artikkelen gjelder spesielt for «tribal peoples» eller spesielt for «indigenous peoples». Noe som jo ville vært naturlig å gi anvisninger for, om det er slik at konvensjonen er ment å gjelde for to typer befolkningsgrupper.

Det som vel mere enn noe annet forteller at det er innfødte stammefolk det dreier seg om, er innholdet i artiklene 9 og 10 i konvensjonen.
Der heter det:
«Artikkel 9
1. Dersom medlemmer av vedkommende folk begår lovbrudd, skal tradisjonelle reaksjonsmåter som praktiseres av vedkommende folk respekteres i den grad disse er i samsvar med nasjonal lovgivning og med internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.
2. De sedvaner disse folk har når det gjelder straffereaksjoner, skal tas i betraktning når myndigheter og rettsvesen behandler slike saker.
Artikkel 10
1. Når det fastsettes straff med hjemmel i generell lovgivning overfor medlemmer av disse folk, skal det tas hensyn til deres økonomiske, sosiale og kulturelle særtrekk.
2. Andre straffereaksjoner enn fengsling skal foretrekkes.»
Legg her spesielt merke til at her omtales de som en gruppe. Det står ingenting om at artiklene gjelder spesielt for «tribal peoples».

Innholdet i disse artiklene burde vel fjerne all tvil om at konvensjonen ikke dreier seg om to typer befolkningsgrupper? Det andre som innholdet i disse to artiklene forteller veldig tydelig, er at konvensjonen umulig kan være ment å gjelde for befolkningsgrupper som er integrert i det samfunnet de lever i, for ikke å snakke om de som også er assimilert inn i det øvrige samfunnet i det landet de bor i.

Dette sto i Nordlys i et innlegg i 2011.

Ulf Johansen, Tromsø

Skriv ut Tips en venn

Publisert 13.02.2007 kl 08:50 Oppdatert 13.02.2007 kl 09:08

Adriansen sier at samene ikke er urfolk da deres ankomst til Norge skjedde i de første århundrene etter Kristi fødsel. Som kjent hadde Norge da vært befolket i cirka 8000 år. For dette utsagnet er Adriansen blitt sterkt kritisert, og ikke minst sjikanert på det groveste – sist i et leserinnlegg av professor Reidar Bertelsen, som faller så lavt at han omtaler hvilke karakterer Adriansen fikk i sin hovedfagsoppgave. Ikke desto mindre er hovedfagsoppgaven brukt som kildegrunnlag i boken «Samenes historie» som Bertelsen anbefaler oss å lese.
Sprikende meninger

Ser man litt på hva de forskjellige «ologer» sier om samenes ankomst til Norge, viser det seg at meningene spriker som «staur» i alle retninger, og i dette perspektivet er nok ikke Adriansen særlig kontroversiell. Historiker og sametingsmedlem Steinar Pedersen hevdet fra universitetets talerstol under sin doktoravhandling, at samene har vært her i 10.000 år.

Den svenske etnolog Phebe Fjällström sier i sin bok «Samernas samhälle» at samene er etterkommere av jegerfolket som eksisterte på Hardangervidda for cirka 8000 år siden. I boken «Samenes historie» hevdes det at samene er oppstått i det sørlige Finland som et resultat av en sammenblanding av flere etnisiteter for cirka 1500 til 1000 år før Kristi fødsel – for så å utvikle en egen etnisitet som senere utvikler seg til samer, og som i århundrene like før Kristi fødsel trakk inn i Norge. Adriansen hevder at samene ankom Norge i tiden like etter Kristi fødsel. I boken «Samenes historie» hevdes det at samene ankom i århundrene like før Kristi fødsel.
Marginal tidsforskjell

I historisk sammenheng er dette en tidsforskjell som er så marginal, at vi vel nærmest snakker om sammenfallende synspunkter. Derimot hevder Adriansen at samene har sin opprinnelse i det sørøstligste Europa fra grensene mot Asia. Dette bekreftes av den estiske genforskeren Kristiina Tambets.

Bertelsen sier at «dagens forskere har innsett at etnisitet i stor grad er en sosial prosess». Da er altså ikke samene urfolk ut fra et naturvitenskapelig begrep lenger, fordi forskerne har innsett at påstanden ikke holder, slik Adriansen hevder. Nå har altså disse «ologer» omdefinert begrepet urfolk fra å være et naturvitenskapelig begrep til å være en sosial prosess, eller rettere sagt en sosial og politisk prosess.

Ett av mange spørsmål som da reiser seg er: Hvilken rett har samiske etterkommere, som for eksempel de 534 manntallsregistrerte samene som er bosatt i Oslo kommune, til å kreve urfolkstatus med bakgrunn i en sosial prosess som Bertelsen viser til? Dette gjelder selvsagt ikke bare samene i Oslo, men alle samer som i dag må beskrives som moderne mennesker på lik linje med alle andre innbyggere i landet.
Hulhet

Et annet relevant spørsmål er hvor lenge samenes urfolkstatus skal opprettholdes, for før eller siden må samene være innforstått med at det vil være umulig å beskrive seg som urfolk. Flere og flere oppdager hulheten i samenes urfolkstatus.

Professor Carl August Fleischer avviser at samene kan beskrive seg som urfolk etter ILO-konvensjon 169. Det samme sier professor emeritus Knut Skog som i sine leserinnlegg har beskrevet hvorfor samene ikke kan anse seg som urfolk etter ILO-konvensjon 169, og sier at «dette er en utilbørlig tilsnikelse». Mer treffende kan det vel ikke sies.

Kan Bertelsen fortelle hvilke kriterier etter ILO-konvensjon 169 samene har fått sin urfolkstatus, som ifølge ham er en sosial prosess?

Rønning: Dette bildet er tatt fra Olaus Magnus sin bok, og er fra Finnmarkskysten. Du får tolke bildet på din måte.

Thomas, der tar du feil. Bildet, eller kobberstikket du refererer til er plassert på Murmankysten på Kolahalvøya, øst for Vardøhus. Du finner det samme på Carta Marina som Magnus lagde før han skrev sin bok. Jeg har også funnet kobberstikket, både i orginalboka og på kartet. Det er litt sjofelt å ta slikt ut av sammenhengen, og gi det ny plassering og betydning.

ere om hvem C169 gjelder for.

Hva sier ILO selv om dette?

Denne min forståelse av formuleringen « indigenous and tribal peoples» blir videre forsterket av det som ILO selv skriver om disse to begrepene på deres egen hjemmeside.

“Identification of indigenous and tribal peoples.
The Convention does not define who are indigenous and tribal peoples. It takes a practical approach and only provides criteria for describing the peoples it aims to protect. Self-identification is considered as a fundamental criterion for the identification of indigenous and tribal peoples, along with the criteria outlined below.
Elements of tribal peoples include:
Traditional life styles;
Culture and way of life different from the other segments of the national population, e.g. in their ways of making a living, language, customs, etc.; and
Own social organization and traditional customs and laws.
Elements of indigenous peoples include:
Traditional life styles;
Culture and way of life different from the other segments of the national population, e.g. in their ways of making a living, language, customs, etc.;
Own social organization and political institutions; and
Living in historical continuity in a certain area, or before others “invaded” or came to the area.”
(http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang—en/index.htm )

Dette kan oversettes slik til norsk:
I
dentifikasjon av innfødte stammefolk

Konvensjonen definerer ikke hvem som er innfødte stammefolk. Den tar en praktisk tilnærming, og gir bare kriterier for å beskrive folkene den tar sikte på å beskytte. Selvidentifikasjon regnes som et grunnleggende kriterium for identifisering av innfødte stammefolk, sammen med de kriteriene som er beskrevet nedenfor.

Elementer av stammefolk inkluderer:

Tradisjonelle livsstiler; kultur og levemåte som er forskjellig fra de andre segmentene av den nasjonale befolkningen, for eksempel i sine måter å lage et levende språk, skikker, osv., og egen sosial organisering og tradisjonelle skikker og lover.

Elementer av innfødte folk inkluderer:

Tradisjonelle livsstiler; kultur og levemåte som er forskjellig fra de andre segmentene av den nasjonale befolkningen, for eksempel i sine måter å lage et levende språk, skikker, etc, egen sosial organisering og politiske institusjoner, og

Lever i historisk kontinuitet i et bestemt område, eller før andre “invaderte” eller kom til området.

Min bemerkning: Som man kan se så er beskrivelsene av begrepene tribal peoples (stammefolk) og indigenous peoples (innfødte folk) svært like, med unntak av siste punkt for begrepet indigenous peoples.

Det de kaller for kriterier, vil jeg kalle for juridiske definisjoner av to sentrale begreper som er benyttet i konvensjonen.

Ser at bløffen Bech er på ferde igjen med atter et bevis på mangel av basiskunnskaper. Gå til Vardø musum sin side så får du se tilsvarende kobberstikk og kartmateriale fra ca år 1600. Du snakker om en om ikke kjenner sitt publikum. Deretter svar på de spørsmål du og anonymus er blitt stil. Dersom du ikke har mer å fare med en dette så la være.

Rønning: i de notatene jeg leste var de skrevet som “finmarkens boere” jeg skal sjekke dette opp i morgen. Da kan det jo hende kilden min viser feil.

Mere om “hvem gjelder C169 for”?

Denne min forståelse forsterkes ytterligere av det som står skrevet i en ILO-utgitt håndbok om ILO konvensjonen under tittelen: «ILO CONVENTION ON INDIGENOUS AND TRIBAL PEOPLES, 1989 (No. 169): A MANUAL»

I oversettelsen av denne håndboken til norsk, som er gjort av instituttet «Galdu» til tittelen «Håndbok om ILO-KONVENSJON NR 169 OM URFOLK OG STAMMEFOLK (1989)», utgitt av ILO i 2003, kan man på side 24 lese at: «Urfolk og stammefolks skikker og tradisjoner er svært sentrale elementer i deres liv. De utgjør en integrert del av urfolk og stammefolkskultur og identitet og skiller seg fra det nasjonale fellesskapets skikker og tradisjoner. Dette kan inkludere å tilbe sine forfedre, religiøse eller åndelige seremonier, muntlige tradisjoner og ritualer som har blitt overlevert gjennom mange generasjoner. Mange seremonier involverer offer til ære for naturånder for å opprettholde balanse i naturen.»
( http://www.e-pages.dk/grusweb/28/ )

«Galdu» har oversatt «indigenous and tribal customs…» til «urfolk og stammefolks skikker…» i stedet for til innfødte stammefolks skikker. Uansett: Som man kan se så blir det i teksten ikke gjort noen forskjell på beskrivelsene av de angivelige «urfolkene» og stammefolkene. Den naturlige og logiske slutningen ut ifra dette, er derfor at ILO selv forstår formuleringen «indigenous and tibal peoples» dit hen at det dreier seg om kun en type befolkningsgrupper, eller at det dreier seg om innfødt stammefolk.

I den originale engelske versjonen står det skrevet slik:

“Indigenous and tribal customs and traditions are central to many of their lives. They form an integral part of indigenous and tribal peoples’ culture and identity, and differ from those of the national society. They may include ancestor worship, religious or spiritual ceremonies, oral tradition, and rituals, which have been passed down from generation to generation. Many ceremonies involve offerings to nature spirits, and take place in order to maintain a balance with nature.”

(http://books.google.no/booksid=F0EK2f1rnAIC&printsec=frontcover&hl=no&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false )

Det er her også nødvendig å nevne at ILO, i sin ovenfor nevnte håndbok på side 7, i en kommentar, til artikkel 1.1. som angir kriterier for hvem konvensjonen er ment å gjelde for, skriver at «ILO fokuserer på den nåværende situasjonen, selv om historisk kontinuitet også er viktig.»

Slik eg ser det, har pådrivarane til Urfolk 169 tolka denne paragrafen galt. Dei har og fått våre styresmakter til å tru på denne feiltolkinga. Derfor er det så vanskeleg å få endra på desse tilhøva.Det som då vert den grusomme konsekvensen av feiltolkinga, er at pådrivarane nettopp gjennom denne feiltolkinga røver til seg dei folkevaldes velsignelse. Og når vi først har fått denne kjennelsen for Urfolk 169 så ruller berre hjula vidare av seg sjølv. Som pådrivarane no seier: no treng vi ikkje meire godkjenning på kven som kom først, kven som eig utmarka, og alle desse gamle argumenta. No har vi lova om Urfolk 169, og då er alt anna i boks!

Bech og anonymus kan dere forklare at dere driver “heksejakt” på Quen på en annen tube for sitatfusk og løgn for å komme med påstander som nettpøbel og historieforfalsker. Her driver dere med direkte sitatfusk, segmentert sitat gjengivelse lite troverdige argumentasjon og hysterisk kildedokumentasjon. Når dere blir “avkledd” så skylder dere på kilden??? Det hadde vært bedre å ta selvkritikk å innrømme at man ikke har kunnskaper nok til å argumentere i stede for å gjøre det. Dette blir for meg en form for arrogant livsløgn og lite respekt for lesere. Der dere ikke har et snev av kunnskaper lener bruker dere nettet uten basiskunnskaper til å se at det dere finner er feil for å skylde på nettet. Ha en fin dag.

Thomas, du må huske på at fra norrøn tid, før 999, var Hålogalands nordgrense helt oppe i Ganvik (Kvitsjøen) Finmarcia var et fellesområde som lå omentrent der det ligger i dag, men uten klare grenser, hverken mot Sverige eller Russland. Magnus dro alldri så langt nord som til Kolakysten, men skrev sine beretninger basert på tidligere skrifter om samme område. Noen av disse skriftene han gjenfortalte var 3-500 år på den tiden. Lengre øst i mot Kvitsjøen hadde Sverige dominans, og den fysiske plasseringen av huleboerne på tegningen ble i 1539 lagt til kolakysten. Kolahalvøya var en slags ingenmannsland dominert av Sverige, men også med sterk Russisk ortodoks innflytelse. På den tiden kan det se ut som Sverige har overtatt den dominans som ble utøvd av Hålogaland før 999. Magnus la mye religion inn i både kart og bøker. Det var jo nettopp for å gi paven i Roma en beskrivelse av landet og folkene der nord, at han både laget kart, og skrev en stor illustrert bok.Men tegningen var stedsatt til kysten øst for Vardø alt i 1539, som alt på den tid hadde festningsverk og kirkebygg. Du kan ikke bare overføre den tids benevnelse Finmarcia til dagens Finnmark. Tegningen er faktisk plassert mellom Finmarcia og Scricfinia på kartet. og viser en utpost hvor folk bor i jordhuler og er kledd i skinnklær, og som kun har stein til våpen mot inntrengere fra sjøsiden. Området har heller ikke noen kirkebygg inntegnet, og ingen kristne symboler, nærmeste kirkebygg er i Vardø. Dessuten kan vi se Enaresjøen på kartet, og disse folkene har tilhold Nord-øst også for denne. Jeg vil plassere denne tegningen nokså langt øst på Kolakysten på et moderne kart ut fra at landskapsbeskrivelsen med mindre fjell enn nærmere Vardø/ Syd Varanger området, Forholdet til det som må være Enaresjøen, og at man øst for dette tydelig ser et lite innslag av ortodokse kristne.(Solovki klosteret hadde klar dominans i Kvitsjøområdet allerede den gang. Dessuten, så hadde Svenskene sine særinteresser mot Kvitsjøen, som også er beskrevet lengere øst en disse folkene. Boken ble utgitt i 1555, så det er snakk om gjenbruk av et 16 år gammelt stikk fra kartproduksjonen, men skikkelsene er helt de samme. Skipet de forsøker å jage bort, synes ikke å være nordisk. For meg synes det å være et hollandsk skip de steiner, og det kan stemme bra med hollendernes økte interesse for nordområdene på den tid. Men å påstå AT DISSE HAR NOE MED DAGENS SAMER Å GJØRE, BLIR LITT FOR DRØYT.

Trond, noe av grunnen til heksejakten på Quener, kan være at de er for strie og vanskelige, og vil ikke ærklære seg som samer, selv om de sikkert har blandet blod med de fleste folkegrupper før innvandringen til Norge. Det at de også innrømmer å ha innvandret fra sør kan være en medvirkende årsak. Er man innvandret, kan man jo ikke være urbefolkning? Lappene som dominerer samepolitikken i dag i Finnmark innvandret hit for 4-500 år siden, men nekter for dette, og sier de har vært her fra forhistorisk tid Lappekondisillen fra 1700 tallet åpnet jo nettopp for at disse lappene kunne fortsette å utnytte områdene i Norge som beitemark og slik også holde det åpent for fortsatt innvandring til Finnmark.Quenene kom seint hit, og bekrefter bare den for samepolitikere ubehagelige sannhet, at selv om de innvandret før kvenene, så er også de innvandrere fra området rundt bottenviken og Nord Sverige/Finnland.

Jobber nå en plass utenfor Norge for tiden. Men her har jeg tilgang på en del litteratur om Kola og område rundt Kvitsjøen. Leste gjennom en avhandling av professor i historie Ivan F. Usjakov, ved et institutt i Murmansk om dette området helt inn mot Neiden. Det er ganske mange skriftlige kilder fra omkring 12 til det 16 århundre som belyser befolknings sammensetningen og levekår i dette området. Blant annet diskuteres det heftig om Pormorene er en egen folkegruppe. De hadde som kjent en utstrakt forbindelse med Norge og var meget opptatt av vår kultur, sågar distanserte de seg fra den russiske. Så til det jeg leste. Først på 1500 – 1600 tallet kom grupper av samer i kontakt med pormorenes bosetning langs Kvitsjøen og Kola. Disse samene var tospråklig og ble fort russifisert. I dette område bodde det befolkningsgrupper av finskurgisk herkomst, som bjarmere,karelere, vepsere i tillegg til samojediske folkegrupper som netsere. Pormorene stammer i all hovedsak fra Karelere som har bodd rundt Kvitsjøen i uminnelig tid. De første skriftlige kilder som beskriver denne folkegruppen er fra begynnelsen av det 1300 århundre. Et lite poeng. I område fra Kvitsjøen og østover er det ingen som kjenner til folkegruppen samer, eller som en sa, vi har noen “left over” vest på Kola. De som driver reindrift er i hovedsak definert som netsere. Har samene noe slektskap med denne gruppen ? Dersom det er tilfelle er jo en del av argumentasjonen her rimelig feil. Dette var et innspill til dette tegningstullet til Bech, bejublet av anonymus.

En annen detalj fra 1539 kartet viser en norrøn person med to tavler. Den ene tavlen synes å inneholde Runeskrift, Den andre kan minne om greske tegn, eller russiske. ?? Noen som har en kommentar til fyren til Høyre med tavlene?

Ole Martin sier at samene innvandret hit for 500 år siden og at kvenene innvandret senere. Kanskje det.
Men jeg tror ikke på at samene var bosatt rundt Bottenviken før de kom hit. Det ville i såfall ha gjenspeilet seg i samiske navn, og mellom Tornedalen og fjellene mot Norge så finnes det ikke samiske stedsnavn. Ikke fra Torndalen og østover heller, som jeg har kunnet oppdage. De samiske navnene som er i disse fjellene mot Norge har nok kommet etter at samene kom så langt nord og ble spredt, antakelig i den tiden reindrifta ble en næring for samer. (unntatt i Finland etter statsdannelsen)
Man kan ikke innvandre når området er uten grenser; da flytter man på seg. Om jeg flytter til Oslo så innvandrer jeg ikke dit. Grensen til Norge i nord ble som kjent trukket i 1751. Unntatt fra Polmak og østover som ble trukket i 1826.
Det er dokumentert kvensk bosetting i Alta fra 1668 (Junte iversen), men det kan jo ha kommet kvener lenge før ham og bosatt seg.

Vi bør merke oss at det var ei rå og omsynslaus handsaming arkeolog Adriansen fekk frå dei skriftlærde på Uit. Kva slags drivkrefter kunne det vere som fekk skriftlærde, som vi elles tek foi moralske og vennlegsinna folk til å gå slik frå konseptene?

Han fekk ikkje lov til å leggje fram si doktoravhansdling til vurdering ein gong , men innhaldet av framlegget hans vart radbrekt og trakkasert på det grovaste. Rett nok var han ein eldre mann, men det vert vi jo alle utan at det kan stå for ein forbrytelse. Så tok ryktene til å svirre om at han ikkje hadde så gode karakterer.

Men karakterane hadde jo universitetsfolka sjølv gjeve han. No sit dei same folka og gjev kvarandre karakterar og utdelar Ph.gradar i fleng. Eifelbeinstårnet glør i kveldssola! Faktum var at Uit tålte ikkje at Adriansen sette spørsmålsteikn ved alle dei rabiate innkasta som i mengdevis kom frå sameaktivistane i den tida. Men dei slukte og tygde godt at Steinar Pedersen frå uit’s talarstol proklamerte at samane høyrde til til Komsafolket, og hadde busetjingssoga si frå 10 000 år attende.

 Når eg høyrer slikt som strir mot all tidlegare vitskapelege utsegner, så kan ein godt forstå at Adriansen protesterte. Men det hadde han ikkje lov til. Då skulle han straffast. Det er noko så infantilt og barnsleg som her er ute og går. så voksne og vettuge folk nektar å tru at dette har hendt.

Ole M. R. kan endre eller slette denne kommentaren i seks minutter til.

Grete skriver: _ Det er dokumentert kvensk bosetting i Alta fra 1668 (Junte iversen), men det kan jo ha kommet kvener lenge før ham og bosatt seg _ Olaus Magnus har faktisk tatt med litt om kvener både på kart og i bok. boka er utgitt på latin i 1555, og kartet i 1539. Der finner vi også at det bodde kvener i området Tornedalen, og opp mot norskegrensen. Vi har alt da navnet Quedfjord i nærheten av Trondenes, og jeg tror, men vet ikke, at dette tyder på kvensk befolkning også der på den tiden. Men det er riktig, grensene kom omkring 100 år senere.

Det var faktisk to områder ved Bottenvika som ble kalt Lappia, og dette lå på begge sider av nordre del av bottenvika. Det var dessuten mange andre stammefolk i samme område for 500 år siden. Begrepet Same er jo en form for sekkepost, hvor man har forsøkt å putte folk av forskjellig avstamming oppi, men det Lappiske språk er vel det vi i dag kaller nordsamisk. Både Kvensk og Lappisk er språk av den finsk ugriske språkgruppe som igjen tilhører de Ural Altasiske språk. Navnetradisjoner, når det gjelder både Kvensk, Samisk og Norsk, ble vel til slik, at de som kom først til området ga stedene navn, og så laget man noe som lignet på f. eks samisk. Her hos oss har man forsøkt å fjerne de opprinnelige norske navn, for å erstatte disse med samiske av maktpolitiske grunner. Dette er en nokså kjent metode over hele verden.

 

Hvis vi går tilbake i tid til før 999, så var Hålogaland veldig stort. Det gikk helt opp til det de kalte Gandvik, som var Kvitsjøen. Store deler av Nord Sverige og Nord Finnland var også en del av Hålogaland. Dette var ingen stat, men vi må huske at systemet den gang besto av en masse små bystater omkring i Europa, og også en masse småkonger eller høvdinger som regjerte nokså selvstendig. Noen av disse finner vi på kartverket til Magnus.Dette endret seg i 999 for Hålogaland da Olav Trygvasson overfalt Vågar med sverd og presteskap. Da krympet Hålogaland, og man mistet kontroll over innlandsområdene, og mye av den nordlige delen av skattelandet opp mot Kvitsjøen.
Ottar hadde åpnet veien opp mot nord, og Olav Trygvasson ødela den veien for lang tid.

 

En avsluttende bemerkning til spørsmåler om hvem C169 gjelder for.

Uansett om man oversetter «indigenous and tribal peoples» til innfødte stammefolk eller til urfolk og stammefolk, så går det veldig tydelig fram av ILO sine egne beskrivelser eller definisjoner av begrepene tribal og indigenous, og beskrivelser av disse befolkningsgruppene, at dette dreier seg om befolkningsgrupper som ikke er integrert i det samfunnet de lever i. Og at konvensjonen slettes ikke er ment å gjelde for de befolkningsgruppene som også er blitt assimilert inn i det omliggende samfunn.

De i Norge som er av samisk avstamming, er alle integrert i det øvrige samfunnet i Norge. De aller, aller fleste av dem er også assimilert inn i det øvrige samfunnet. Det er bare å studere sammensetningen av de som står i Sametingets valgmanntall, så vil man se det. Det finnes derfor ikke noen befolkningsgruppe i Norge som er har et slikt levesett og en slik livsanskuelse, eller har en slik livssituasjon at det kan konkluderes med at ILO konvensjon nr. 169 er ment å gjelde for denne befolkningsgruppen.

ILO konvensjon nr. 169 kan derfor ikke ansees for å være relevant for forholdene i Norge.

Helt avslutningsvis vil jeg vise til at i NOU 1984:18 «Samenes rettsstilling» som var ledet av «samenes venn» Carsten Smith, kan man lese på side 336 at «Hvis man senere skulle lykkes i å utvikle en ny konvensjon for urbefolkninger, må de norske myndighetene på det tidspunktet vurdere hvordan den samiske minoritet hos oss forholder seg til den definisjon som dermed vil bli fastlagt. Dette kan ikke bedømmes på forhånd.»

Denne påpekningen er aldri blitt fulgt opp av myndighetene når det gjelder den nye konvensjonen (C169) som kom i 1989, 5 år etter nevnte NOU. Årsaken til dette er nok den at man på myndighetshold er pinlig klar over de i Norge som er av samisk avstamming, ikke tilfredsstiller de kriteriene som er satt i ILO konvensjon nr. 169 om hvem konvensjonen er ment å gjelde for.

Kvener kom forresten til Kvænangen allerede på 1200-tallet. De fikk tillatelse fra Håkon Håkonsen å bosette seg der for visstnok å komme seg unna bjarmere som trakk vestover.

Intressant det som Grete skriver, det ville være merkelig om ikke andre folkegrupper også var på vandring omkring. Nordkalotten endret seg befolkningsmessig i disse årene hele tiden. Mye av landet lå fortsatt med nesten ingen befolkning som følge av Svartedauen, og det meste her nord var skatteland til den som kom først, Svensker, Nordmenn eller Russere. Finnskatten er jo beskrevet som inntektskilde av Ottar, så den hadde jo gamle tradisjoner. Innkrevingsmetodene var nok som i skattelandet i vesterled, det var stort sett med sverd i hånd.I 1668 så kartet helt anderledes ut, og siden dette er et kystkart, gir det lite om innlandet. Men vi ser at Lapplandet er stort sett på Finsk/Svensk teritorium, men nå er det kommet en liten flik med “Lapons de Norwegie” i den sydlige delen av “Govermente de Wardohus” Kartet er nå delt inn i lengde og breddegrader, men 0 meridian er lagt til Paris Man har trukket enslags grenselinje mellom Sverige og Norge, og også mot Russland.Dette var en følge av freden i Brømsebro, som tvang Norge å avstå Jemtland og Herjedalen til Svenskene. Den er sånn omentrent hvor grensen senere ble dradd ca 80 år senere. På denne tiden var det danskene som regjerte Norge, og de ville vel holde en viss avstand til Svenskene som hadde opptrått med stor millitær makt i mange år. Klikk på kartet for større målestokk.

.

Ole M R: Her er et til kart fra samme tidsepoke. Viser både kyst og innland.
“Generalkarta 1688, Carl Gripenhielm”
http://www.flickr.com/photos/25300312@N08/6185097214/sizes/l/in/photostream/

Noen som vet hva fargekodingen, spesielt på øyene i nord (bla lofoten), kan bety?

Ole Martin: Etter min mening forteller ditt kart fra 1663 rett og slett at når JanH og Thomas påstår at fjellfinner og lapper var en tallrik gruppe på kysten i nord, så er det ganske enkelt rent oppspinn, fantasi, eventyr osv (velg det du synes passer best). Det å påberope seg et slags vitenskapelig belegg for samisk tilstedeværelse er faktisk så uvitenskapelig som vel mulig. I beste fall er det ønsketenknig, i verste fall er det ren svindel.

Kartet som kart betraktet er ikke så helt godt fordi retningene ikke er som de skal .. Det samme gjelder jo i enda høyere grad for kartet til Olaus Magnus. Men som kulturhistorisk dokument er det uvurderlig. Kartet inneholder nemlig stedsnavn som i vår sammenheng er det viktigste. Jeg har et tilsvarende kart over kysten fra 1751. Kartet kan nå brukes til å navigere etter. Det viktige er imidlertid at navnene på viktige steder er de samme bare at kartet er blitt mer detaljert.
Og et kart fra 1786 tar for seg både kyst og innland viser nøyaktig det samme bilde. Kartene fram til samifiseringsbølgen fra 1980/90 viser det samme. Om ikke annet så viser samtlige kart at alle større steder på kysten hadde flere hundre år gamle navn. Å påstå noe annet er mildt sagt rent patetisk tøv.
I tillegg kommer at indre deler har en mengde finske og lappiske navn. Ikke rart når vi vet at de indre områdene kalles Lappmarkene.
Så forsøkene på å etablere en betydningsfull samisk tilstedeværelse på kysten på 1600 – 1800 kan trygt avblåses. Det er bare rent tankespinn. Eller*Løgn og forbannet dikt*, for å si det slik.

Anders, dette kartet skulle jeg gjerne hatt en bedre utgave av, vet du hvor? Det ser ut til å ha fokus på svenske besittelser, men orginal størrelse ville gi en masse informasjon. Det ser ut som kartet har en 0 meridian i en annen europeisk hovedstad enn Paris, Det er heller ikke London Greenwich, så her har vi et referansepunkt for lengden som kanskje ligger ved Kanariøyene. Det var lenge vanlig etter at pavekirken “delte” verden langs meridianen som går igjennom Kanariøyene. Senere ble nullmeridianen flyttet til Greenwich, men det var også vanlig med nasjonale nullmeridianer slik at franskmennene foretrakk lengdegraden i forhold til Paris, Danskene København osv. Dette synes å være et godt kart over spesielt østersjøen og Sverige. Det er vanskelig å lese opphavet til kartet, men det ville ikke forundre meg om man finner både svensk og latin i påskriftene som synes å være håndpåførte etter trykking.

Ser at bløffe guttan Bech og anonymus glatt lar være å svare på spørsmål her på tråden. Jeg har spurt flere kapasiteter i dag på genforskning, det igjen ble til at jeg stiller Bech følgende spørmål. – “Din påstand om at om at man må være lobotomert dersom man ikke kan se at mitokondria mellom samer og netsere tilsier ingen nærmere slektskap Kan Bech komme med en literatur henvisning på denne påstanden?” Bortsett fra det var min setning et spørsmål fordi denne folkegruppen i dag blir mer eller mindre identifisert som samer fra sametinget. En ting til kan Bech dokumentere sitt spørmål om hvilken gruppe som fikk asyl i Malangen.

Ole M R:
Du finner det på den siden. Oppe til høyre er en link med teksten “Original (5982 × 8792)”.

Dette er forresten lagt ut av Kungliga biblioteket.
For mer info om kartet er Wikipedia et godt utgangspunkt.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gripenhielms_generalkarta

Takk for tipsene, jeg fant en zombar versjon ned til minste detalj på linken http://www.kb.se/samlingarna/digitala/kartor/generalkarta/ Der kan man lese navnene på Loppen Zeilandt, Sørø, Magerø, Ingen, osv. Alt nordiske navn. Tanaelva heter Teno, Vadsø heter Wassø, Kiberg heter Kibbar. Hammerfest eksisterer ikke, men Wardhuus er der. Elva fra Neiden er der og heter Neudomarki, Det er en meget god forbedring på under 100 år fra Olaus Magnus Carta Marina til dette generalkartet. Det som mangler er notater lik det Olaus Magnus lagde hvor han plasserte forskjellige folkegrupper hvor de holdt til. Vi ser bare at man her snakker om lappmarker men nå litt lengere nord ov vest en tidligere.

Kan du Bech dokumentere at Laxefjord er et låneord fra samisk. Det du kommer med her er direkte tull. Eller er det atter en gang noe du finner opp ? Du har snudd opp ned på en språksyntese, er min påstand. Som det meste er navnet lånt fra norsk til samisk. Du har en usedvanlig lang dokumentasjons liste å mønstre før du slipper anklagen som en gutteromsløgner.

Sjekka opp Store Norske, har du sitert rett hva som står der Bech ? Har du sjekka opp andre kilder eller er det slik at Store Norske passer best til din verden om Laxefjord??

Nå snur du det hele på hodet når du skriver: __ Laxefjord er jo på kartet og er et fornorsket samisk navn.__ Hvis du går på det kartet fra 1536 Carta Marina ser du ofte steder som heter Laxastrem etc. Det er elver hvor man kan fange laks. Du snakker om terrenget rundt Laksefjord, og siterer ei forklaring gitt i et leksikon, sjekk gjerne hvem som konstruerte denne forklaringen, for forklaringen stemmer ikke med terenget i det hele tatt. Jeg ferdes i disse traktene svært ofte, og også på fjelltopper, Når noen snakker om flatlendt terreng, vet de ikke hva de snakker om, de har neppe vært i Laksefjord. Men, fjorden og elvene er gode for fangst av laks!! Fjorden heter også Laksefjord på et annet gammelt kart jeg har fra 1730, og i generalkartet fra 1688.Første gang det samiske navnet dukker opp er på midten av 1800 tallet, da som tilleggsnavn til det norske på de kjente Friiskartene. Betydningen med flate vidder er kanskje riktig hvis man kommer fra innlandet, men helt feil hvis man kommer fra sjøsiden, da er fjorden omkranset av fjell på alle kanter, og har lite synlig flatt landskap. For å finne slikt landskap som det samiske navnet viser til, må man gå flere timer inn fra fjordbunnen over fjell. Enda et forsøk på samifisering av gamle norske navn av maktpolitiske grunner. SNL kan redigeres online hvis man får den ansvarlige til å tro på ei forklaring, det er helt klart at her har man gjort et godt politisk håndtverk for samifisering av gamle norske navn i stedet for å akseptere at fjorden hadde et norsk navn fra gammelt av, og fikk et nytt Lappisk navn fra de som kom fra innlandet og så fjorden i et annet perspektiv.

Det eneste man får ut av å diskutere med disse folkene er halvsannheter og vinklet informasjon. Her er det jo helt åpenbart at Lax betyr Laks. Og forteller ikke annet enn at dette var elver hvor det gikk mye laks. Altså er det det norske urgamle navnet som er blitt samifisert. Hele kysten fylles etterhvert opp av tilsvarende samifiseringer – ren svindel, spør du meg:

Godt at du Ole Martin følgjer med, for du sit då inne med mykje og store kunnskapar. Er takksam for at du vil dele alt ditt med oss.Ein detalj: Du seier ein stad at du er frå Bergsfjord. Då glimtar det til i haussen min eit bilete frå nettopp Bergsfjord: Eg ligg stille i båten min og veit ikkje kor eg er. Då bakkar det opp ein 60-foting, og to glade unggutar kjem ut på brua: Du ligg no midt på Bergsfjorden, og der i nordvest ser du Sørøya. Og når du no tek deg inn tilØksfjord, så skal du berre telle 5 nes, og så dreier du inn og ser Øksfjord der framme. Eg hadde gått utan kart heilt frå Lofoten, og hadde ikkje sansa at eg gjekk forbi Loppa. Men samstundes fekk eg ein anna lærdom: Persfjorden nord om Vardø hadde eit originalnamn som måtte vere det same: Bergsfjorden (ein provins til landet lagt). Så har eg nettopp vore inne på sonen Kvenland, fleip eller fakta. Det var herifrå mange av oss vart katta, og kasta ut av JH og dei hine.

 No rår dei grunnen aleina, og det er typisk for desse sameaktivistane. Dei lyg og diktar i vilden sky. Dei er så assosiale og fientlege at det luktar lang lei! Men no seier eg ein gong til: Professor Per Selle ber om å få innspel omkring Urfolk 169, Fefo, Finnmarkloven og Finnmarkkommisjonen. Alle som kjenner for det, bør sende sitt innlegg til professoren. Betre høve til å verte høyrd, får vi ikkje. Og ver sikker på at dei frå aktivistane si sida ikkje kjem til å liggje på latsida!
Til slutt: Bjarmarane som fekk tilhasld i Noreg i 1237, slo seg ned i Kvenangen. Men no har desse aktivistane endra dette til Malangen. Det høver jo best med den tidlegare forvrenginga av nordnorsk soge! Det har sikkert sika inn folk frå Karelen og Bjarmeland tidlegare og. Men denne gongen kom det ei stor gruppe som var jaga nordover av russarane. Då Djengis Kahn tok til å herje i Russland og, så trengde han russarane nordover, og dei igjen trengde på bjarmarane som såg seg nøydde til å flykte til Kong Håkonsson i Noreg.Kongen igjen ville ikkje ha framandfolk på sine grenser, og henviste dei langt bort i ein nordnorsk fjord.

User_128x128