Beck Kan du gi leserne en forklaring på hvorfor det er en slik sterk økning i veksten i befolkningsgruppen “finner” i Finnmark fra omkring år 1750 til 1900? (og i samer og kvener/finner fra år 1845 til 1900) Jeg venter fortsatt på svar.

 

Dette er en grafisk fremstilling av befolkningsutviklingen i Finnmark fra år 1567 til år 1900. Fremstillingen er laget av professor Knut Skog ved universitetet i Tromsø.

Grafene er basert på professor i samisk ved universitetet i Oslo, J.A. Friis (1821 – 1896) sine beregninger av befolkningen i Finnmark, basert på skattelistene. Deretter på folketellingene.

I 1845 begynner man å skille ut de samisktalende fra de finsk/kvensktalende. Det er først da vi får et noenlunde sikkert begrep om hvor mange samisktalende og finsktalende det bodde i Finnmark. Før det er begrepet “finner” en sekkebetegnelse.

Grafen viser veldig godt at omkring 1750 skjer det en knekk i kurven for “finner” og kurven begynner å peke så kraftig oppover at dette ikke kan bety noe annet enn at da starter en kraftig innvandring av “finner” fra Finland. Det samme ser vi angående kurven for “norsk” omkring 1814. Da starter en innvandring fra det sørligere liggende Norge.

At de finsk – ugriske stammer i utgangspunktet kan kalles for Europas urfolk er vel ikke spesielt galt. Det samme kan man si om de germanske stammene, og flere andre stammer som befolket Europa fra områdene rundt Baltikum, Ural, Spania og Italia. Så hvis vi går så langt tilbake, er vi alle urfolk, spørsmålet blir jo da det evige, hvem kom først?? Når det gjelder Finnmark så er det liten tvil om at nordmenn befolket området før samene kom hit, men det vi vet er at Finsk -Ugriske stammer jaktet og fisket i områdene, og det samme gjorde nordmennene på Ottars tid.

 Han nevner både norrøne hvalfangere og fennas som hver på sin måte utnyttet området til fiske, jakt og hvalfangst. Hvem disse fennas var, vet vi ikke, det kan ha vært samer, men like stor sansynlighet for at det var kvæner eller samojeder. Men ingen var på den tid fastboende i området, det skjedde først ca 100 år etter Ottar, og da var det norrøne folk som slo seg ned fast. At dette skulle gi noen gruppe forrett fremfor andre, er direkte rasediskriminering, og Norge som nasjon burde holde seg for god til slikt.
Kartene jeg har kopiert inn finner man blandt andre steder her:Finsk Ugriske utbredelseskart
Ønsker man flere kartverk kan man finne det på:Kartdatabase finsk-ugrisk

Dersom dere går inn på " Olavlegenden og Den Latinske Historeskrivningen i 1100 Tallet"
Gå inn på side 55 og utover. Dette vil klargjøre språket og befolkningssammensetningen på Nordkalotten. Dette er en flerårig forsknings gruppe som levere sine resultater, 1997 til 1999. Seminaret ble holdt på Lysebu i 1998 kjemisk fri for noe påvirkning. Gruppen var tverrfaglig. Merkelig at dette er forskning som ikke er tilkommet vaaka JH eller TB for ikke å snakke om UIT.
Trykk HER Så kommer dere inn på det jeg skrev ovenfor.
Utrolig hva som kommer frem ! Her har vi lett og søkt i lange tider etter beviser for bosettingen
her i nord, og så finner vi frem til dette. Det er så utrolige mengder informasjon at det vil ta lange
tider før vi er istand til å forstå og å absorbere noe av stoffet.

Jeg går ut fra at JH, Bech og Isak
nå vil ta til vettet og innrømme at de har tatt feil hele veien. Det burde vel også ha kommet noen
ledende på Stortinget for øre hva som er funnet. Så Herr Jan Hansen, ditt forsøk i
historieforfjalskning er vel tilbakevist for godt, eller er du framleis frekk nok til å påstå at du
har rett allikevel ??

Det er som jeg alltid har skrevet, og som bl.a. sendte meg ut av Jan H`s samiske historie. Hans selektive gjengivelse av historie tåler ikke lyset. Og det må vel være åpenlyst at hans skriving er av politisk art. Hans ivring for den tidlige overveldende samiske innflytelse, får betydning og griper om seg over alt i dagens samepolitikk.

Det gir utslag i nye stedsnavn, samiske språkområder og ellers de rettigheter som antydes og forespeiles for den rene rasen, med referanse til samepresident Ollis utsagn i tidligere tv-program. Jan H`s massive ensrettede historie og forkasting av alle andre påstander, gir meg grunn til sterk mistanke om en samepolitisk agenda.

 

Vi skal berre vere godt fornøgde med den avmakta som anonymussane her legg for dagen. Dersom dette er det beste som aktivistflokken får til, så synest eg synd på dei. I eit offentleg ordskifte så ville desse slaga i luften berre demonstrere avmakta og kunnskapsløysa for all verda. Når vi i tillegg får vite at desse personane er premissleverandørar til Samenes historie, så takk og farvel!

 Når det elles gjeld utsegner frå eldre historisk litteratur og folketeljingar, så må vi heile tida kome i hug at embetsmennene alltid var danskar eller folk med dansk skriftmål.Det er berre norskspråklege her nord som kan klare å halde dei ymse folkeslaga ut frå einannan. I norsk dokumentarisk litteratur finn vi berre dansk skrift. Men det nordnorske språket møter vi overalt i den munnlege framføringa, namnsetjinga i geografien, namn og nemne frå det levande livet i nordnoreg.

Vi har å gjere med to atskilte språk, og lenge var dansk språk og skrift uskjøneleg for almugen og her nord. Det er berre fleire hundreårs opplæring og obligatorisk trening som gjer oss i stand til å lese og skrive så godt det gamle danske språket som vi gjer i Noreg i dag. Tenk på dette faktumet kvar gong du parlamenterer ut frå gamle skriftlege protokollar! I Diplomatarium Norvegicum står alle dei gamle kongebreva på gammalnorsk, men dei let seg lese likevel. Lengre borte er ikkje norsk skrift frå norske dialektar i dag. Og lovspråket var på gammalnorsk lenge etter at vi hadde fått Lagabøtes lov oversatt og erstatta med Kristian den 6. danske lov omkring 1650.

Hei igjen,
I NOU 2007: 14 som omhandler samiske rettighetsspørsmål for området Hedmark til Nord-Troms innrømmer forfatterne at dokumentasjon av samisk tilstedeværelse i perioden 890 og fram til slutten av 1500-tallet i praksis mangler. Det eneste de har er Ottars beretninger ( år 890) Beretningen omhandler en reise langs Finmarkskysten Kola, inn i Hvitehavet og til dagens Arkangelsk ved utløpet av Dvina. Men altså ingenting fra det området NOUèn skal beskrive!
I tillegg er det slik at har endret det opprinnelige kildegrunnlaget i Beretningen til Ottar for at det skal gi et skinn av troverdighet om samisk tilstedeværelse. Kildejukset har ganske enkelt bestått i å endre Ottars opprinnelige tekst hvor beskriver at han møter Finner eller finas. Dette er endret til at skal ha møtt “samer”. Så mye om det “samiske kildegrunnlaget”.

Russiske kilder viser selv til egen russisk statsdannelse i Novgorod i år 867. Da var Novgorod allerede en vikingby
og den beholdt sin betydning helt fram til Peter den Store og etableringen av St. Peterburg i begynnelsen av 1700-tallet.
Norge regner jo sin statsdannelse Harald Hårfagre noen få år senere. Begge er altså vikingestater. Det forklarer (sammen med dens tids ferdselsårer) hvorfor det må ha vært et tett samarbeid mellom Norge og Russland på Ottar tid i minst 150 år.
Avstanden mellom Novgorod og Finmark er betydelig. Men både Ottar og Snorre forteller (Tore Hund år 1026) om bemerkelsesverdige fredelige forhold mellom de “nye” statsdannelsene. Senere blir det stridigheter og Norge befester sine tidligere støttepunkter. Grensene mellom dem settes ved utløpet av Kvitsjøen.
Men har altså et meget langvarig og fredelig samarbeid. Ottar forteller bl.a om et godt utviklet jordbruk langs Dvina, mens han forteller at han selv ikke hadde det.
Uansett er det ikke engang “en teori” at området mellom Bjarmeland/Karelen og helt til Malangen skulle være befolket eller dominert av “samer”. Det finnes ingen hverken skriftlig eller annen dokumentasjon på dette. Og det er er mildt sagt helt usannsynlig at to samarbeidende vikingestater skulle la en “samisk folkegruppe” ha noen som helst innflytelse i sin interessesfære.

På begynnelsen av 1200-tallet etableres Mongolriket og de skaper i løpet den største statsdannelse vi kjenner til. Den rekker fra Kina i øst og helt fram til Østersjøen. Denne statsdannelsen baserte seg på at om de folkene som ble erobret underla seg Mongolriket og betalte skatt, så fortsatte livet omtrent som før.
I tillegg baserte Mongolriket seg på stammer som underla seg mongolene. Da Mongolriket så går endelig i oppløsning i 1368, danner disse små “herskerfolkene” enklaver flere steder bl.a. langs Østersjøen. Det kan forklare hvorfor Lappmarkene blir så overbefolket at det gamle lappiske fiske- og fangstkulturen bryter sammen på begynnelsen av 1500-tallet.

Novgorod blir aldri erobret av mongolene, men har bare underlagt seg dette riket. Men at de har vært rike og mektige forstår vi når vi hører at byen hadde hele 300 kirker på 1300-tallet. I tillegg er de en del av det hanseatiske handelssystemet.
Svartedauen (1349) slår nok hardt inn også her, men de bevarer altså sin posisjon i 350 år etter denne katastrofen. Da overtar Moskva og interessene blir mer rettet østover mor Sibir.

At Novgorod skulle ha en stor “samisk” befolkning i sitt område i Finland eller Kvitsjøområdet er altså helt usannsynlig. At “samiske historikere” påstår dette har ikke annen begrunnelse enn at dette er en del av en økonomisk rettighetskamp om ressurser.

Hei der Ole Martin og dere andre. Her kom jeg over en adresse som jeg er helt sikker på at dere vil
lese slik at øyet blir stort og vått. Har akkurat komet hit, men har bare såvidt lest noe.


Siden heter History of the Finnish people på Uralica.com.
The Northern Finnish Kainuu people were called Kven by the Swedes, Norwegians and Icelanders.


The Kingdom of Kvenland ruled the North for hundreds of years….. osv osv. Det blir litt for meget
å oversette, så her har dere noe å kose dere med. til helga. Om the Varangians (Varakko – Ruotsit).
Angrepet på Novgorod i 862 AD. Slik at om vi ikke blir nærmest spesialister på vårt folk og om nordens
historie, ja, da vet ikke jeg. Tror nok Trond også vil kose seg. Dette er skikkelig godt stoff Oddvar.
Så ha en god weekend. Jeg gleder meg til å høre kommentarer

Fint sted dette Kjell, Ser vi på kartene som også er der, finner vi at de finsk ugriske stammene (samene tilhører disse stammene,) hadde tilhold i områdene rundt Novgorod og fra Estland og østover omkring 400 e. kr. Selv i dette området drev de nomadisk jakt, og var ikke fastboende. Der var ingen stammer som holdt til i området fra bottenvika og nordover, heller ikke på Kolahalvøya. Dette hørte heller ikke til de områdene hvor de jaktet.

 Først omkring år 900 (Ottars tid) har de spredt seg nordover helt til Tornedalen, og det er anført spredte stammer videre nordover. Fortsatt var dette bare jaktområder uten fast tilhold. Enda da har de ikke nådd lengere nordover enn til Kandalaksa (Gandvik) Først på 13-1400 tallet ser vi spredning helt nord til de norske fjordene i Finnmark og i Troms. Så på 15-1600 tallet er de etablert i Troms og Finnmark.

Dette stemmer perfekt med det vi hele tiden har hevdet, at lappene ikke kom hit før omkring 15-1600 tallet. Det stemmer også perfekt med Ottars beretninger, men de han møtte var nok ikke samer nei, de kom først 5-600 år senere.. Bildet nedenfor er hvordan det var omkring år 400, 800 og 13-1400 tallet. Denne utviklingen stemmer også godt med Olaus Magnus Carta Marina fra 1539. Ottars benevnelse som fennas blir også riktig. Eldste kart er nederst.

Historiska kartor finsk-ugriska folk - Uralica

Diagonal snedstreck markeringar Dessa kartor har Ange de områden där de finsk-ugriska folk brukade resa i jakt på vilt. När pälshandeln infördes i norr, hade detta till följd att sprida dem ännu längre in i vildmarken i jakt på skinn. Därför var dessa människor mer eller mindre ambulerande i den meningen att det inte fanns några tecken på någon varaktigt bosatta i någon område. De kontrollerade stora områden, och de människor som använde dessa länder, ansåg dem vara deras för jakt, fiske och fångst - sitt levebröd.

Områden med slash-märken är de områden där Finnice människor har uppenbarligen bosatta och kontrolleras för sina egna vildmark resor. Kartor I-III skurits i grönt och starta från kartan IV Områden indikeras med röda snedstreck .

Fast röd Ange Områden där stabila, långsiktiga bosatta områden upprättas. (Kartor II - III tunna vertikala linjer ) Jordbruk, handel, skog etc. arbete. är grunden för dessa bosättningar. Cirklar Ange Lapp och Samoyed områden - från kartan II och framåt.

........................................

Så kommer vi til 15-1600 tallet, den Finsk Ugriske utbredelsen er på sitt høyeste. De er å finne selv i grenseområdene sør i landet, midt i Sverige, hele Norrland og deler av Troms og Finnmark. Det bor selvsagt andre folkegrupper i de samme områdene, men denne utbredelsen forklarer den voldsomme eksplosjonen i folketall av finner/lapper/kvener/og Kareler i Finnmark. Statistikk lyver skjelden, og når slike utbredelseskart, laget av seriøse finske forskere kommer frem, stiller det forsker Steinar Pedersens påstander om samisk bosetning under iskappen for 10.000 år siden, helt i skyggen. Selv samer kunne ikke migrere over inlandsisen, de var fornuftig nok til å bli i området Ural-Svartehavet til isen smeltet. At de ble drevet Nord og vestover skyldes både at de var på næringsvandring og også at de ble drevet av huner og mongoler fra sine opprinnelige hjemsted.

 

MAP LEGEND - FÖRKLARING av märkningar KARTOR

Jakt och fiske har den huvudsakliga inkomstkällan för de personer som deltar i en permanent levande riistaalueittensa olika platser har oftast kortvarig. Den plats som jag har ofta ändrats i enlighet med årstiderna och framför allt i den utvecklade effekten av pälshandeln nått klättring vandring tid, annars en mycket stora regioner. Primitiva maanvilielykään ännu inte alltid bunden befolkning permanent destinationer. Enligt denna gjorde inom ramen för texten på kartorna finska familjen folken poster viivauksilla så länge de har flyttat till förmån för kulturen, liksom uppgifter om den permanenta bosättningen saknas. överlagrade ytor därför visar områden där de finska folk och stammar av familjen är i huvudsak med all sannolikhet mer permanent basis, och De har dominerat spelet och höll gruppen, som specialiserat sig permanent eraretkeilyjensä de flesta länder. Kartorna I-III är viivaus grön och en karta IV från röda . röda fullfärg (kartor II - III ohkasella, grön pystyviivauksella ) åter markerade områden där finsk-ugriska folken i fast I platser och varaktig lösning är jordbruk, handel, berget på arbetsmarknaden, osv effekt bildas. Kartan XII kommer de särskilda posterna klargöras peitepiirroksesta. koncentriska cirklar är markerade med lapparna och Samojed liikkumaseutuja II från kartan. Andra nationer posterna har gjorts, oavsett deras utvecklingsnivå, samt med de flesta av kansainnimillä nationella gränser, med undantag för finska, är oftast inte markerad, eftersom de särskilt Ryssland ständigt varierande och ofta svårt att definiera skulle ha gjort utvecklingen av nationaliteter beskrivningen av epäiselväksi. Norden verkar streckade linjerna anger gränserna för stam vildmark njutning. Vid en senare tidpunkt städer är märkta med grundkarta av följande förkortningar:

 

Kartforklaring
Diagonal strek tegninger på disse kartene viser de områdene der de finsk-ugriske folk pleide å reise på jakt etter vilt. Når pelshandelen ble introdusert i nord, hadde denne effekten av å spre folk enda lenger inn i villmarken på jakt etter skinn. Derfor var disse menneskene mer eller mindre omreisende i den forstand at det ikke var noen bevis for noen langvarig opphold i ett område. De kontrollerte store områder, og de som brukte disse landene, betraktet dem å være deres for jakt, fiske og fangst – deres levebrød.

Områder med skråstrek-merker er de områdene hvor Finnic mennesker har tydeligvis bodd og kontrollert for sine egne villmarksturer. Til I-III er kuttet i grønt og starter fra kart IV områdene er angitt med røde skråstreker.

Solid Red indikerer områder der stabile, langsiktige bosatt områder er etablert. (Kart II – III tynne vertikale linjer) Landbruk, handel, skogsarbeid etc. er grunnlaget for disse oppgjørene. Sirkler indikerer Lapp og Samojedhund områder – fra Map II framover.
Oversettelse av tekst finsk-ugriske stammer og geografi:

400AD: Jäämeri = Arctic Ocean ….. Okan Volgalaisia ​​= Volga finnene bosatt i Oka River valley….. Unkarilaisia ​​= ungarerne (West foten av Ural Mtns.)….. Permiläisiä = finsk-Permic….. Kantasuomalaisia ​​= finnene…. Samojedejä = Samojedhund mennesker…. Vienan Meri = Viena (også elva) Sea = Kvitsjøen…… Eestejä = esterne (finnene også kaller dem “Virolaisia” og deres land “Viro”)….. Kuuril. = Kuurilaisia ​​= kurlenderne…… Karjalaisia ​​= karelere (ikke russerne)….. 900-tallet:…. Liiviläisiä = Livonians…. Liettual. = Liettualaisia ​​= litauerne…. Vepsäl. = Vepsäläisiä = Veps (like under Onega)….. Virol. = Eests…. Suur-Perma = Great-Perm = Permland…. Syrjäänejä = Zyrians….. Votjak = Votyaks…. Jugralaisia ​​= Jugrians….. Tseremis. = Cheremisians….. Muromil. = Muroms (ble utryddet)…… Mordval. = Mordovians…… Hamal. = Hämäläisiä = Tavastians….. Vatjal. = Vatjalaisia ​​= Vatja folk…… Unkarilaisia ​​= ungarerne (opp til 835, i Ural-området, etter at alle har dratt)…… Lappalaisia ​​= lapper = samer…..

Ut fra denne oversikten, var samene de som sist forlot Ural området etter at de fleste andre finsk ugriske stammene hadde dratt vestover. Dette forklarer svært godt at Ottar traff på andre fennas som drev jakt og fuglefangst i spredt orden på kystene han seilte forbi.Samene var ikke kommet denne veien enda.

K. K, jeg leste litt av det som sto på den siden. Av det jeg leste så syns at det som sto der framstod som preget av forfatterens ønsker og tolkning av sannheter, men interessant.
Betegnelsen “Varakko” (oversatt til “Varangian”) skal visst, i følge forfatteren, være et begrep som ble brukt på vikinger i Russland. Forfatteren av nettsiden mener at det også kunne bety "sjøfarende Kvener eller Finlendere. Hvor mye dette stemmer vet ikke jeg, men det var i alle fall interessant. Begrepet/navnet, slik det fremsto for meg har likhetstrekk med begrepene Varanger, Varangerfjorden og Varangerhalvøya. Det var bare en tanke som slo meg, uten at det trenger å ha noen sammenheng.

I teksten sto det blant annet:
Kuussaari claims that the word Varangian comes from the Finnish word “vara/vartio” which in Finnish means “guard” and “Vaara” means “danger” or “hill.” Fires were lit on hills which were part of their early warning system. It worked very effectively and they became known as Varangians. The Finnish epic poem Kalevala mentions these people, their activities and vaaras where they lit fires. Place names with “vara” stems were located in the Varangians’ domain. The prefix was extensively used in the coastal and island areas controlled by Finnish tribes who had adopted seafaring ways. For example: Varangin vuono, Varjag vuoda in Lapp; Varangin niemi; Vargava, Varanka, Varanpää (Lokalahti); Vargata, Varjakka, Varkal, and many others. They were soldier traders who travelled all the way to the Volga to trade with the Bolgarians, and beyond. (Kuussaari, 1935)

Når jeg ser på dette så blir jeg litt irritert på 3 km med tull fra vaaka JH og TB. Du snakker om å levere søppel i metervis.
Oversettelse av den finske omtalen av kartet fra 16-1700 tallet:’
Kart av 16. 17. århundre finsk-ugriske Lands. Finnene hadde okkupert flere områder av Sverige og Norge, og det samiske folk også hadde flyttet lenger nord, selv i Kola. Samojeder hadde stoppet der de var. En grensen mellom “Russland” og Finland vises. Hvilke press tvang finnene / karelere, til samojedene og samer flytte henhold til kartene? Rød farge representerer permanent finsk-ugriske boområder mens kuttet røde områdene representerer jakt og fangst områdene de kontrollerte.
Overstående bekrefter mangelen på samisk relaterte funn eldre enn 4-500 år, de var simpelthen ikke her. Dette bekrefter også at den sterkeste innvandringen av finner/lapper fant sted i tråd med hva grafen til Jarl T.Hellesvik viser. Dette bekrefter også Ottars utsagn om at han fant spredte jegere og fuglefangere da han reiste nordover. Det bekrefter også at siden lapper/samer og Bjarmer begge var stammer av samme folkeslag, og snakket samme språk, så passer også hans språkinformasjon om dette perfekt. At språket ikke var det samme som man snakket i norge og england, er også helt klart.