Ajtte museum i Jokkmokk kommer att kunna visa upp två unika fynd som gjordes i somras: tusenåriga pilar som använts för att jaga vildren på högfjället.

Pilarna tinade fram ur permanenta snölegor på över 1 200 meters höjd sydväst om Torneträsk – den ena vid fjället Låktatjåkka, den andra söder om Unna Allakas.

Det unika är att inte bara pilspetsarna av järn utan även träskaften bevarats. Enligt museichef Kjell-Åke Aronsson har det bara gjorts två liknande fynd tidigare i Sverige – även de kring Låktatjåkka.

 

UIT i Tromsö letar efter "samiska" fynd.

 

 

 

 

 


 

 

 

Den evige debatten

13-11-28

 

Hvis vi ser på andre funn, er jo Lille Tamsøy intressant. Der ble det funnet en grav med komplett norrønt våpensett, og ingen ting å henge hatten på som kunne tilsi en “blandet” grav, eller samisk opprinnelse av den døde. Allikevel bortforklarer man den norrøne tilhørigheten på det sterkeste. Argumentet er at en pilespiss har kløyvd egg, og noen har bestemt at slike er samiske. man gjemmer at samer ikke fremstilte jern på 900 tallet, og de andre gjenstandene som sverd, øks, skjoldbue, kniv mm er typisk norrønt, men en kløyvd pilspiss, som var en skjeldenhet, også blant samer på den tiden, deres spisser besto enda på den tiden av bein, endrer da status til mulig samisk. Siden denne graven er aldersbestemt til å være fra omkring 900, faller også dette i tid med Ottars tid her på jorda. Det er enda et bevis for norrøn tilstedeværelse i Finnmark på 900 tallet.

Det er en ting som slår meg når det gjelder arkeologenes tolkning av gravfunn, det er deres totale mangel på forståelse for metallurgi. Fremstilling av jern er mulig nesten overalt i skandinavia, men fra tidligere tider i jernalderen, kjenner man kun til slik fremstilling hos de norrøne.

Går vi bakover i tid, og snakker om bronse, så er dette et materiale som har helt andre karakteristikker. Det består av kobber og tinn. Begge metaller, vanskelig å fremstille siden de er i svært lav konsentrasjon i malmen, og hvor tinnet er lite geografisk tilgjengelig. De nærmeste tinnforekomster vi i historisk tid kjenner til i vår del av verden, er i Storbritannia. Først og fremst i Cornvall. Der har det blitt utvunnet både Casiteritt (tinn oksyd) og også kobber. Romerne underla seg de britiske øyer, mest fordi de hadde behov for tinn, og deres gamle kilde for tinn til bronseproduksjon som var i Spania og Germania, var tømt. Tinnproduksjsonen i Cornwall har foregått helt til våre dager.

Dette betyr, i korte trekk, at når man finner gjenstander av bronse i Nord Norge, er ikke dette noe som kan ha blitt fremstilt her, men må ha en handelshistorie bak seg. Tinn er så langt ikke funnet hverken i Norge,Sverige, Finland eller Karelen/Russland i form av Casiteritt som var den formen som var rådende i bronsealderen og fremover i tid. Så når arkeologer snakker om at en bronselenke har et østlig preg, eller er typisk finsk, er han på tynn is. Han har ikke fått med seg, at denne legeringen, som jo bronse er, nesten uten unntak, må komme fra Storbritannia eller svært langt sør og øst langs elveveiene i Europa før man finner råmaterialer for å fremstille slikt.

Derfor blir også begrepet “samisk bronsealder” meningsløst. Jeg tror man med sikkerhet kan hevde at all bronse fra bronsealderen og fremover, startet sin reise i Storbritannia, og har kun spredt seg med oversjøisk handel. Det samme kan man si om bronse som er kommet til oss fra andre kilder langt øst og sør, den kan bare ha kommet hit med den handelen væringene etablerte via Holmgard og de russiske elver, og man havner svært langt mot sør/øst, før man finner en beskjeden tilgang på tinn. Avstanden i luftlinje fra oss til tinnleier i sør Russland er på ca 2800 kilometer, langs havet og elver, sikkert det dobbelte i avstand.

De eneste vi kjenner som drev handel langs vannveiene i den retningen, var væringene eller vikingene. Så når man snakker om bronsekjeder og gjenstander fra omkring 1200 år siden, så er den sikreste kilden nettopp vikinger som drev med verdenshandel. At innløpet til denne elvefarten lå i Finskebukta, forklarer jo også kontakten med de finske stammene som slik kan ha fått tak i bronsegjenstander. Fremstille bronsen selv, kunne de ikke. At de muligens var i stand til å smi om bronse, er ikke umulig, også å støpe den er noe vi må regne med de behersket. Man har derimot en svært liten forekomst av Casiteritt i Telemark, men

Jeg har hørt mange historier opp gjennom årene om at det var greske sjømenn som gjorde strandhugg på Holmengrå på tur til handelshavner langt inn i det som er dagens russland. .Disse lagde labyrintene der. Det er gjort flere funn av slike labyrinter på ruter som greske sjømenn fulgte langs hele Europa.(også flere steder langs norskekysten) At samene bosatte seg i samme område i en annen tidsperiode,kanskje rett etter, og “adopterte” den allerede eksiterende labyrinten der er en like god konklusjon som at det skal ha hatt samisk opprinnelse.
Labyrintene på både Kjøøya og Holmengrå har en oppbyggning som er helt identisk med de tidlige,greske labyrintene.
Vikingene lagde også slike labyrinter, noe som går igjen i utsmykninger funnet i vikingegraver i Norge, Sverige, Danmark og Storbritania. I Bugøynesområdet er det 2 steder som det kan minne om en labyrintlignende struktur når man ser disse fra høydedrag. Det finnes ikke samiske gravplasser eller tufter i nærheten av disse.Labyrintene er overgrodde i dag, men det er likevel lett å se strukturen.
Det er også funnet runestener laget av vikinger i Bugøynesområdet på 50-60-tallet. Disse ble sendt til museet på Strand i Pasvik, og derfra videre til Tromsø. Siden har ingen sette eller hørt noe om disse funnene. (Tilfeldig? Neppe!)
Det kan dessverre virke som at det for tiden er ren desperasjon i jakten på å manifistere samisk bosetning og fortidsminner tidligere enn dagens funn er datert til. Dette kanskje for å forsøke å underbygge stadige nye krav og særrettigheter. Noe som skader samenes sak mer enn den vinner frem, hvertfall når man ser hva det har ført til så langt. Det dras frem professorer fra krinker og kroker, gamle skrifter og lignende. Men disse viser kun en side av historien. Leser man andre skrifter fra de samme tidsepokene, skrevet av andre reisende til nordområdene, så finner man sikkert helt andre historier om folkene som bodde i nord. Men disse svekker samenes anstrengelser for å heves over landets befolkning ellers, og er dermed ikke av interesse for samiske historiegravere.

 


Når det gjelder kreativ teksttolking i vår sammenheng er det Ingen som slår Sametinget og deres medspillere. Det er INGEN som er i nærheten av å omskrive historien slik dere gjør. I vår, sammenheng i retning av å påstå overveldende samisk tilstedeværelse uten å overhodet ha belegg for det i kilder. Hverken i skriftlig dokumentasjon eller gjennom andre former for bevisførsel. Rosinen i pølsa (igjen i vår sammenheng) er påstanden om at området mellom Tromsø og Kvitsjøen inkl. Kolahalvøya skulle være befolket av samer fra uminnelige tider.

Tusenvis – for ikke å si titusenvis av endringer av kilder – sier det meste om hvem som holder på med "kreativ teksttolking. På det området er det ikke mange som slår dere enten det nå gjelder å kopiere stedsnavn eller erobre andres identitet.

Kreativiteten grenser til det latterlige, særlig når det gjelder mulige samiske stedsnavn. Her forsøker sameaktivistene å erobre andres identitet ved å komme med samiske stedsnavn, der slike navn aldri har eksistert. Det er mange ting i den utplukkede gjengivelse av samisk historie som minner om higen etter egen statsdannelse. Mange av historiene minner mest om sagn. Sapmi omtales jo med eget værkart. Det ligger vel noe her?
Jeg glemte et område: håndverk. Det er ingen ende på hva samene har fått til i den retning enten det nå gjelde båtbygging eller smykkeproduksjon. Men NB! også her helt uten dokumentasjon
Såg og Niilas Somby på Tv. Han hadde kjempa for eigen samisk stat heile sitt vaksne liv: Den ensomme ulv? Men frå no av skulle han visst leggje årene inn? Lat no berre Ailo snakke seg blå på strupen om det motsette. Det er ingen som trur eitt ord av det som kjem frå aksjonistane. Fleire av dei andre som var med på teltinga på Løvebakken, har då angra seg, og for open mikrofon skulde Magga og dei som strauk av med dei store pengane.
 
Nedenforstående tekst skrevet av meg er sendt aviser:

I et debattinnlegg i aviser skrevet av Roy-Arne Varsi , kommer han inn på gruvedrift og dens mulige naturødeleggelser. Der hevder han at "FNs deklarasjon/erklæring om innfødte folks rettigheter. (Den autoritative, engelske tittelen på erklæringen er “The Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”.) som Varsi misvisende kaller for Urfolkserklæringen, kan benyttes som et folkerettslig slagvåpen for å ivareta «urfolk» sine interesser".

Er denne fremstillingen fra Varsi holdbar?

La oss se på saken:

Som det framgår av både tittelen til erklæringen og formuleringene i selve erklæringen, er denne FN erklæringen myntet på «indigenpous peoples»/innfødte folk. Men minst 95% av verdens befolkning er innfødte i det landet eller den staten de bor i. I forarbeidene til denne erklæringen ble det derfor gjort iherdige forsøk på å gi en avgrenset eller smalere definisjon av formuleringen «indigenous peoples», men medlemslandene i FN klarte ikke å komme til enighet. I nevnte erklæring finnes det derfor ingen avgrenset definisjon av formuleringen «indigenous peoples». Eller sagt på en annen måte: Erklæringen forteller ingenting om hvilke spesielle befolkningsgrupper eller populasjoner erklæringen er ment å ivareta interessene til. Dermed er det ikke belegg for å hevde at dette er en «urfolkserklæring».

Dernest: FN-sambandet skriver på sin hjemmeside at «De fleste erklæringer kan betraktes som ikke-bindende løfter om konkrete tiltak.»

Dette betyr at når FN vedtar en deklarasjon eller erklæring, er den folkerettslig uforpliktende. Det enkelte medlemsland i FN står dermed fritt i om det vil se bort fra innholdet i erklæringen, eller om det vil følge opp hele – eller deler av – innholdet i erklæringen.

Da Norge i 2007 i FN stemte for denne erklæringen, uttalte Norge i sin stemmeforklaring at bestemmelsene/ordningene som erklæringen foreslår ”ansees ivaretatt gjennom gjeldende ordninger og rettigheter i henhold til norsk lov.” Dette betyr igjen at norske myndigheter mener at denne erklæringen ikke innebærer påtrykk om noen nye politiske eller juridiske forpliktelser for staten Norge.

Så hvorfor Roy-Arne Varsi drar inn nevnte erklæring i sin argumentasjon, kan man jo lure på. Vet han ikke bedre, eller er dette et bevisst forsøk på villede leserne?

Legg merket til følgende fra Sagat: «Selv har vi i administrasjonen folk med god kompetanse på litteratur, blant annet en med doktorgrad i litteratur og en med mastergrad i litteratur. De er med på å gjøre vurderingene, sier visepresident Henrik Olsen til Ságat»

Derved velsigner den politiske ledelsen ved Sametinget denne sensurpraksisen. Og det med den begrunnelse at de har “god kompetanse på litteratur” (Sic!!!)

Tenk om Stortinget hadde ansatt personer med «god kompetanse på litteratur» og deretter hadde begynt å sensurere eller bestemme hva som er god norsk barnelitteratur? Hva hadde vi da karakterisert dette som?
Selvsagt som SENSUR.

Fra «Sametingets rapport til ILO for perioden fra 1. juni 2008 til og med 31. mai 2013»

“39. Det ble avholdt konsultasjoner i 2009 mellom Sametinget og Olje- og energidepartementet om utbygging og drift av Goliatfeltet i Barentshavet11. Eni Norge AS har fremmet plan for utbygging og drift av Goliatfeltet. Goliat er i hovedsak et oljefelt, men inneholder også gass. Det er det første oljefeltet i Barentshavet som planlegges bygget ut. Goliat ligger om lag 85 km nordvest for Hammerfest og 50 km sørøst for naturgassfeltet Snøhvit som Stortinget godkjente utbygging av i 2002. Planlagt produksjonsstart for Goliat er 2013, og driftsfasen er antatt å vare i 15 år. I konsultasjonene var det enighet om at operatøren har utført en omfattende konsekvensutredning for Goliat. Det var enighet om at det var viktig at tiltak for å øke generelle lokale ringvirkninger og kompetanse også må komme samene til gode. Det var også enighet om at oljevernberedskapen på Goliat må holde en meget høy standard.

Se

– Vi får flau smak i munnen - NRK Sápmi - NRK

 

för 10 timmar sedan - http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.11379328 ... Sametingspolitikerne fra Nordkalottfolket mener ILO-konvensjonen er rigid, og derfor blir det ... http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_sametinget_norsk/wfdocument.aspx?journalpostid=2013034718&dokid=479211&versjon=2&variant=P&ct=RA-PDF ...

Fra «Sametingets rapport til ILO for perioden fra 1. juni 2008 til og med 31. mai 2013»

40. Det ble ikke oppnådd enighet mellom Sametinget og Olje- og energidepartementet om et urfolksfond i forbindelse med Goliatfeltet, eller hvorvidt samene har særlige rettigheter til petroleumsressursene i Barentshavet. Sametinget sto fast på prinsippet om at det samiske folk etter folkeretten har rettigheter til petroleumsressursene fordi Barentshavet omfattes av territoriet og totalmiljøet som samene lever i og bruker, jf ILO-169 artikkel 13. Sametinget mener at urfolksperspektivet må gjenspeile hvordan avkastningen fra petroleumsvirksomhet i Barentshavet fordeles, og foreslår at en del av nytteverdien, jf. ILO-169 artikkel 15 nr. 2, avsettes i et urfolksfond, som virkemiddel for ringvirkninger i nord til samfunns- og næringsutvikling. På bakgrunn av uenigheten var det Sametingets samlede vurdering at det ikke foreligger et tilstrekkelig grunnlag for å gi tilslutning til utbygging og drift av Goliatfeltet. Når det gjelder disse spørsmålene viste Olje- og energidepartementet i konsultasjonene til Stortingsmelding nr. 7 (2006-2007) Om Sametingets virksomhet i 2005, som redegjør for at regjeringen ikke kan se at det foreligger folkerettslige forpliktelser i forhold til samene når det gjelder avkastningen fra petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen. Dette gjaldt også i spørsmålet om opprettelsen av et eventuelt urfolksfond.

Se

 

Politisk korrekt litteratur er et begrep vi best kjenner fra Sovjet unionen, og senere China under kulturrevolusjonen. Det hadde sin forløper med bokbålene på 30 tallet i Tyskland hvor nazistene brente ukorrekt jødisk litteratur på store bokbål. Etterpå har vi opplevd bokbål i forskjellige totalitære stater, men felles for alle disse regimene er at de har måtte gi opp og endre politikk, eller selv å gå til grunne. Ytringsfrihet er så mangt, det å trenere bøker fra sin utgivelse, er faktisk et brudd på ytringsfriheten i manges øyne.

Det at Sametinget ønsker å satse på korrekt litteratur skrevet på samisk, når flesteparten av samer ikke forstår språket, er og blir politisk kontroll av ytring.

Så, det kan synes som Sametinget i sin politikk, går i gamle kjente spor, som lukter både av Stalin, Lenin, Bresjnev, Mao og Pol Pot, og med slike idealer, er det kanskje ikke rart man oppnår en viss oppmerksomhet, selv om det ikke følger respekt med på kjøpet.

 

Jarl: Etter mitt skjønn er samepolitisk kontroll selve bærebjelken i utviklingen av det samiske samfunnet. Vi kan jo se at enhver “vellykket konsultasjon” følges opp av en juridisk forpliktelse mellom norske politiske myndigheter og Sametinget. Derfor innføres et tilhørende juridisk lovverk i samme tempo som avtalene inngås. Det samme gjelder for avtaler som angår fylkeskommuner og kommuner. Avtaleverket omkring samisk kultur- og språk i Tromsø føyer seg fint inn her.

Hva skyldes så dette nærmest hysteriske samiske ønsket om juridisk bindende avtaler med det norske byråkratiet.
Vel; for det første skyldes vel tiltroen til at en juridisk bindende avtale er bedre enn en politisk. Dessuten troen på at de gjennom juridiske avtaler selv slipper med gjenytelser.
Det andre er selvfølgelig at de tror at en vanlig avtale kan reforhandles vederlagsfritt. Jeg antar de mener at at alle juridisk bindende avtaler som endres, automatisk utløser økonomiske erstatninger. Jfr. erstatninger i Nervei-saken
Det tredje kan jo være at Tjuven tror at at alle stjeler. De ser jo selvfølgelig at reineiere slipper glatt unna når de ødelegger spesielt Vidda gjennom ulovlig høyt reintall, ulovlige gjerder, sulteforing av dyr og uvettig bruk av kjøretøy i utmark. Eller at voldsbruk egentlig tolereres. Her er det planen om et eget rettsystem som skal trygge denne type brudd på det vanlige lovverket. Sakene legges i skuffa, og lovbryterne tar en tur til fjells. Alt i god Mafia stil

Så de må jo egentlig virkelig spørre seg NÅR vi og denne minigruppa møter veggen. Det er jo ikke annet enn patetisk når Sametinget brukes 8 år på å avgjøre om det skal ytes støtte til barne- og ungdomslitteratur. Da blir de like myke i røsten som Johan Ailo når han forklarer oss andre: “Nei, det vet han da slett ikke noe om”.

 

Eg høyrer i alle fall ikkje til desse fornorskingsativistane til Ailo. Eg støttar fornorskingsarbeidet i skulen og eg støttar og revitalisering av samisk språk, og andre truga språk, men som filolog støttar eg ikkje alltid dei pedagogiske rettningslinene som sameaktivistane fører i marka. Desse retningslinene vil aldri føre til ønska resultat. Til det er det innbakt altfor mykje politikk og særinteresser, for mykje anklagar av handa som gjev godene, og for mykje hat og hemnlyst mot sakeslause folk. Her er iblanda ein lapskaus av udemokratiske og urettferdige krav til eit samfunn som betre enn nokon andre samfunn som ein kan samanlikne seg med, har stått for den beste ytelsen til ein samfunnsgruppe som har kome skeivt ut over lang tid.


Om det er teikn på positiv vilje at desse støttegruppene til fredeleg sameksistens har funne opp alle desse nyorda som Ailo sleng om seg med, er tvilsamt: innbitt fornorskingsaktivist, konspirasjonist, historieforfjalkningsaktivist m.m. Men du, Ailo som har greie på reindrift, viltskjøtsel, beitetilhøve og rovdyrspolitikk, kvifor har vi fått oppleve bl.a. desse ugjerningane frå reindrifta: Nedbeita og rasert natur over heile Finnmark, overkasting av rovdyr i dei beste beitedistrikta for alle beitande husdyr, elendig gjenvekst av reinkalvar og ungdyr, køyrevegar over heile vidda etter 4-hjulingar og skutarar, ihelkøyring av rein på sommarbeite vinterstid når reinen skulle vere borte frå sommarbeita for lengst. Og berg av nedfrose reinkjøt som ikkje er salbart? I tillegg kjem nedskyting av rein på fjellet i skokkevis, hensynslaus jakt med skyting i flokkane og jakt i fylla som sedvane.

 

Hallo folkens. Jeg har sett diskusjonen omkring fornorskning og de trauma Ailo har omkring emne. Gælisk, skotsk urspråk. I følge Samisk kulturmagasin, Arja, på NRK2 meget truet. Dette språket kom til det skotske høyland av irske innvandrere omkring år 500 og utover. Dette språket har aldri vært utsatt for noe Ailo kaller “for engelsk”. Kun at skal du greie deg må du kunne engelsk, fra omkring 16 århundre. Språket er mer rikt en samisk, har en større populasjon som behersker det men får liten offentlig støtte, men er på fremgang. Sean Connery, “James Bond” bruker mye energi og midler for å revitalisere språket. Her snakker vi om språket ikke politiske mål som er blitt et tema i kjølvannet av det samiske språket.

 Hvorfor er det viktig når man har et mandat fra kun ca 8000 mennesker, med en ambisjon på ca 65 % av landområder i Norge. Det må bli trøbbel, uansett ståsted. EDL, AP, Høyre, KR.f. V, SP, SV osv. Ingen av disse tør å utfordre flertallet. At Ailo til stadig refererer til EDL som om disse var noe spedalsk sire ikke lite om hvilket lite “rom” han beveger seg i.
I dag er det ca 10.000 mennesker om behersker språket, gælisk, urbefolkning, i følge Arjas i NRK.

Det som er konstatere er at de som snakker dette språket har opptil 60 % norsk/nordisk DNA. Er jeg urbefolkning som en direkte konsekvens av denne. Arja i NRK påstår.. Har vi en tredje gruppe urfolk “nordmenn”. De har alltid vært her, eller ??? Det begynner å gå en del komikk i argumentasjonen. Særlig når kunnskapen er så segmentert.

 

Thomas forsøker seg med å fortelle hva jeg mener når han skriver:_ At du mener at samene kalte øya for Loppen eller Loppa får stå for din regning_ Nå har jeg aldri hevdet dette, og aldri ment det heller. Hverken Quigstad, Isak Olsen, du eller Jan Hansen har noen ganger vært på land på Loppa, det har heller aldri vært samer bosatt på øya, så hvorfor skulle de ha et navn på den? Hva de måtte kalt den i forbifarten er uinteressant, den har aldri hatt det navnet du hevder. Om Trond kaller deg for en Tulling, skifter du jo ikke navn til dette, du er fortsatt Thomas ikke sant?

Thomas har en tøvete måte å argumentere på. I det ene øyeblikk protesterer han på at Kolahalvøya var norsk, i det neste legger han frem bevis for det motsatte med sine utklipp. Han argumenterer imot at grensesettingen skjedde ved etablering av kloster og kirker som forsøk på å flytte grensen fra russisk side, i det neste dokumenterer han det motsatte. Han påstår hardnakket at russere dominerte helt til Malangen, og senere dokumenterer han at dette var en følge av Sveriges avtale med Novgorod og russerne som jo ikke på noe vis hadde noen gyldighet over norsk teritorium. Han har protestert heftig, og samtidig dokumentert at Vardøhus faktisk hadde kontroll over området. Dessuten dokumenterer han at alt det vaset han kommer med, faktisk begrunnes i at sverige planla millitær overtakelse av Norge helt sør til Tysfjord. Ingenting av disse hendelsene har mer legitimitet enn å hevde at Tyskernes okkupasjon under 2. verdenskrig var legal. Så Thomas ro til land, du er ute på dypt vann, og båten du er i er søkk lekk.
Det Thomas insinuerer er at man må ha godkjenning for å skrive samisk historie. Det ville ikke forundre meg det minste om Sametinget ville kreve noe slikt. Så langt har historieskrivere sluppet slik godkjenning både for norsk og samisk, men selvsagt, for sikkerhets skyld, kunne en slik godkjenningsordning sikre at bare folk som Jan Hansen, Gaski, Svein Lund, Steinar Pedersen, og andre i samme spor sikrer at historien blir skrevet med påholden penn og for å tilfredsstille dagens politiske målsetninger. Det har vært endel historieskriving i den sjangeren, de siste som gjorde slikt i stor skala, snakket tysk og russisk.
Thomas forsøker å ilegge meg en mengde meninger, her er en til:Så du mener altså at Qvigstad har laget en oversettelse “Lappe” som finnes i Isak Olsens “Finnernes afgudssteder 1715 Det har jeg aldri hevdet, jeg har heller ikke henvist til hverken Isak Olsen eller Quigstad, det er det du som har gjort. Jeg har bare protestert på dine tolkninger av Quigstad.
Det Quigstad HAR dokumentert, er at Loppa het Loppen i 1520. Ellers sier han jo rett ut at det ikke er mulig å fastslå hvor eller hva navnet kommer av, men at det utvilsomt er norsk/norrønt, som også navnet på naboøya Sild. Denne tidsangivelsen, 1520 viser at dette navnet var etablert på en tid da det totale antall finner var langt under 800 i hele Finnmark, og på en tid da prosten 100 år senere klaget over at det ikke var finner i Loppa sogn, noe som betyr hele loppa og Hasvik kommune i dag.
Peter P. kan endre eller slette denne kommentaren i tretten minutter til.
Becharen:

Prøv å rett opp ryggen din og fest blikket på å les og besvar nedenfor stående spørsmål !

P.g.a. din overforstående konklusjon om tilfeldigheter hadde det vært fint om du kunne orientere oss om tidligere ubesvarte spørsmål!

Ang. skatteinnkreving refereres det fra Russisk, Dansk/Norsk og Svensk side: alderstid.

1: Hva mente Russerne med “alderstid”. Ca. år, minst århundrede bør du hoste opp.
2: Hva mente Danmark/Norge med “alderstid”. Ca. år, minst århundrede bør du hoste opp.
3: Hva mente Sverige med “alderstid”. Ca. år, minst århundrede bør du hoste opp.
4: Ser du det “politiske og diplomatiske spillet” mellom Russland-Danmark/Norge-Sverige?
En kort konklusjon fra deg vil fortelle om du har forstått noe av kopiene dine.

Etter at Becharen ignorerer å svare på spørsmål både fra meg og andre, blir hans personaliastempel; sitatfusker, falskspiller og feiging med kverulantisk schizofren karakter et prima varemerke.

Spaltisten og ludospilleren Thomas Bech er vel heller ikke i stand til å gi oss en definisjon på hvordan moderne samiske navn oppstår,…(Når det kommer til det moderne samiske navnet på øya,…..)

 

Som vi ser, så er denne avhandliga av Bech-koryfeen Svein Askheim meir enn tendensiøs. Vi har ingen fredsavtale frå 1251 eller 1516. Den første fredsavtale er av 1326.

Seinare må vi heilt til 1588 før vi nærmar oss ein avtale, og då krev Noreg at grensane skal stå slik dei alltid har vore frå gamalt; Heile Kolahalvøya og kysten inn mot Varangers sørside. Dette har eg dokumentert før, men Bechen les då ikkje det andre skriv!

Festninga i Vardø vart ikke bygd på 1300-talet. Det var kyrkja som vart innvigd i 1307. Festninga vart ferdigbygd på 1200-talet, det same vart kyrkja. Festninga stod til nedfalls og måtte reparerast i 1345. Men festningsskipet låg fast i Bussesundet heilt frå fastsetjinga av Norges nordgrense ved Vælijokki i Kvitsjøen(Vegastafr) under Olav den heilage omkring 1027.

 Kva svenskane krevde veit vi ikkje noko om, for først i 1595 fekk dei take over dei russiske skattekrava på skatteobjekta slik avtala frå 1326 føreskriv etter Teusinafreden. Noko faste grenser har aldri vore avtalt mellom Noreg og Russland, så derfor kan heller ikkje Sverige gjere lovlege krav på skatteland nedover til Malangen.

Men både Bech og Askheim veit at dei norske styresmaktene jaga svenskane bort og forbaud samane å betale skatt til dei. I Kiberg har vi enno minnesmerke etter kampane mellom Vardøhus og svenskane, då svenskane prøvde å take seg over sundet mot festninga. Dette skjedde litt før 1613. Frå no av er skattekrava heilt på norske hender.

Desse skattehistoriene frå samiske historieskrivarar er berre oppdikta tøv og tøys. Vi må og vere klår over at Trifon for det meste bevega seg inn over dei store øydemarkene mellom Kjølane og ikkje over norsk land. Og det av religiøse grunnar. Det var aldri erobingstokt. Men Bechen prøver heile tida å gjere eropbingstokt av politiske grunnar, men her har han blotta seg heilt. Han trur at han kan overmanne norsk land ved å støtte seg til Russaranes ulovlege erobringar.

Hermed skal heile samaktivismen ha fått sitt grunnskot. Det er berre så herleg at Bechen og anonymussen så heilt har lagt korta på bordet! Vi må berre halde fast med det faktum at sameaktivisrtane med Bechen og anonymussen i spissen skyt seg inn under ein tenkt svensk ulovleg anneksjon av norsk skatteland for å kome seg ned til Malangen. Dette er avskyeleg, og skal dette ikkje verte lagt død på ei lang stund heretter. Dette er spor-oppgangen på uhederleg og falsk tilegnelse av Finnmark. Og dette vart grunnlagt alt med Aslak sine ord i 1960: "Om 30 år har vi teke Finnmark".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis vi leser Bruuns masteroppgave om graven på Spildra, så møter vi en til opplest sannhet. Her bemerker Grydeland at siden man har funnet hellegroper der, så kan gården være i det minste i kontakt med samer. Så igjen kommer generaliseringen, hellegroper er synonymt med samisk tilstedeværelse, og går foran eventuelle gravfunn.

Det er like tåpelig som påstanden om at runde gammer er samiske og firkantige er norrøne. Det var de norrøne som drev hvalfangst. det var de norrøne som brukte hvalolje fra spekk som handelsvare langt nedover Europa. Likevel synes det som samer hadde monopol på fremstillingen av olje, siden alle hellegroper er besluttet å være samiske. Hvor akademisk må man være i sin tankegang for å tro på slikt? De tre gravene som i hovedsak er omtalt i Finnmark er graven på Spildra, graven på Loppa, og graven på Ekkerøy. Her er de vektiste grunnene for å hevde at disse har samisk tilknytning:


-Gravene ligger utenfor det norrøne område.
-Gravene inneholder bronsegjenstand som kan ha en “østlig opprinnelse” og som er vanlig på Gotland.
-Ved graven er det funnet hellegroper som jo må være samiske.
På den andre side finner man:
-Alle bronsespenner og alt av gravfunn har typisk norrøn stil og tilknytning.
- Bruk av norrøn ornamentikk på gjenstander som er typisk for Borre området.
- Våpen i form av spyd og pilspiss i jern.
-Perler, som ikke kan ha lokalt opphav.
Alle andre gravfunn er av typisk norrøn karakter.
Gravfiunnene er fra tiden ca 350-900 e.kr, og beviser uansett norrøn tilstedeværelse både i Kvenangen, vest Finnmark og Øst Finnmark.
Er vi kommet til en tid da arkeologisk forskning er så livredd for ikke å få midler til feltarbeide(fra Sametinget) at de ikke klarer å trekke objektive konklusjoner?

Morten, det var nettopp denne historien jeg var på jakt etter. Men det er en feil i din fremstilling. Det kan umulig være snakk om noen elv i Troms. Dette er utledet av den feilaktige påstanden om at russerne hadde skatterett helt til Lyngstuva i Troms. Russerne har alldri hatt skatterett så langt sør og vest. Det som det er snakk om er nok heller ei elv, enten på Fiskerhalvøya, eller Petsamo området.

Når folk som Steinar Pedersen fremmer påstander om at det er snakk om Lyngstuva i Troms, gjør han det mot bedre vitende.Det er anerkjent at den Lyngstuva det er snakk om ligger på Fiskerhalvøya. Norge/Danmark hadde derimot skatterett i hele Petsjenga området (Peisen) til langt ut i middelalderen. Russerne er jo faktisk innvandrere i dette området. De fortrengte Kareler, Bjarmer, Terfinner, Samer, Kvener og Finner fra området vi i dag kjenner som Karelen og Kolahalvøya. Dette skjedde etter Tatarenes og Mongolenes angrep på de russiske områdene i første halvdel av det 12 århundre.Mange av disse befolket etter hvert kysten og fjordene i Norge.

 

Morten, Når det gjelder de såkalte finnekongene var disse ikke noen lokale høvdinger, men faktisk kongens menn. Vi hadde mange av disse, på forskjellige steder, og de var faktisk høvedsmenn alle sammen under norske konger. Husk på at vi hadde slike småkonger overalt, og vi kan vel karakterisere også Ottar som en slik. På vestlandet var disse småkongene kjent som sjørøvere. Så en finnekonge var underlagt landets konge, slik du beskriver kong Håkon Magnusson.

Du finner dette omtalt i Masteroppgaven til Trond Gabrielsen 2007
Riksombudsmenn i Nord-Norge 850-1350 på side 91-92.

Når det gjelder påstanden om karelske plyndringer, fant disse sted først og fremst på 1300 tallet. Da var Vikingenes bjarmelandsferder slutt. De Karelere som nå kom på herjingstokt, og brente bl. kirka på Tunes på Magerøya, Kirka i Nuvsvåg, og kirka i Yttervær på Loppa, og drepte mesteparten av befolkningen, var ikke finsk-ugriske kareler, men slaviske folk. Disse drev piratvirksomhet på Norskekysten, og det var disse Håkon den gode vervet de asylsøkende Bjarmer til å delta i forsvar mot. For dette fikk de land og det de dyrket til odel (finneodel)

De karelere som herjet på den tiden, var jo de samme som hadde fortrengt Bjarmene til Norge.De hadde også fortrengt noen som ble kalt Fjellfinner, som fikk komme til kysten og fjordene i Finnmark og Nordland, etter at et hirdmøte i Vågar hadde kommet til at dette var en god løsning på den ufred som hadde oppstått i nord. Fjellfinnene deltok ikke i leidangen, og fikk ikke noen finneodel. Jeg tror at det som er riktig historie, er summen av de beretninger man finner både på russisk og norsk/islandsk side. Dessuten så var Novgorod grunnlagt av norrøne væringer, så vi bør ha tiltro til disse fortellingene også.