Den evige debatten

Nedenforstående tekst kan man lese på lederplass i dag i den svenske avisa “Expressen”

“Skrota tinget

Du vet att din granne hemma i byn kommer att rösta på Moderaterna och vill stoppa henne. Eftersom röstlängden är offentlig har du överklagat din grannes rösträtt med hänvisning till att hon inte har svenskt blod i ådrorna.
Länsstyrelsen i Norrbotten finner att din granne inte är av rätt ras och drar in rösträtten.
Det är möjligt att Sverigedemokraterna skulle uppskatta en sådan icke liberal demokratisk ordning där rösträtt är något man ärver och endast “pursvenskar” kan välja sina företrädare. Men principiellt är det förstås förkastligt: staten ska inte särbehandla individen efter någon rasbiologisk sörja.
Ändå har Sveriges riksdag gått ner sig i sörjan.

Exemplet ovan är giltigt för sametinget och i morgon är det dags för val till till detta lilla pseudoparlament, som fyller 20 år. Och där kan alltså endast “pursamer”, samer med rätt genetisk bakgrund, rösta.

Nu innehåller röstlängden blott 8 322 personer, men antalet individer med sameblod i Sverige är förstås betydligt fler, beroende på hur man räknar släktskapen. Riksdagen har dock satt stopp vid far- och morföräldrar. Med samiska släktingar längre tillbaka i tiden är man alltså inte tillräckligt renrasig för att definieras som äkta same. Det har Sveriges riksdag beslutat.

Sametinget är för övrigt en märklig hybrid då det både är en parlamentarisk församling och en myndighet. Något egentligt beslutsfattande har man inte rätt till, mer än ett visst inflytande över det statliga stödet.

Den parlamentariska delen har under åren fungerat illa. Det har bråkats och grälat så det stått härliga till.

Samer är förstås ingen homogen grupp och den stora konflikten står mellan de renägande samerna med sina särskilda privilegier och alla de samer som inte fått tillträde till renkartellernas samebyar. Därför finns det ett särskilt parti – Jakt- och fiskesamerna – som slåss för att de ska få jaga och fiska gratis som de renskötande samerna.

Staten har nämligen också gjort skillnad på samer och samer:

Det är endast den som godkänns av samebyarna som får ägna sig åt renskötsel. Att ge en viss grupp människor – efter ras – ett näringsmonopol var möjligt i det gamla Sydafrika, men borde vara omöjligt i dagens Sverige.

Finland har förstått det självklara: där kan vem som helst försöka tjäna pengar på renar.

Finländare är vår största minoritetsgrupp i Sverige. Om drygt 8 000 röstberättigade samer har fått ett eget parlament, varför har då inte en halv miljon svenskfinländare begåvats med ett eget?

Det är hög tid att avveckla sametinget.

Av Ledarredaktionen

18 maj 2013 kl 05:34"

Se Expressen

Nettopp, er det finner som er urfolk i nettopp Finland, eller det kanskje samer som er finske urfolk. Og er det urfolk bare i de 4 nordlige kommunene i Finland? Og er det vesterbotninger som er urfolk i Vesterbotten??

Eller så man sin sjanse til å få til et Sapmi basert på den politiske stemningen som rådde etter 1980??

Og er det derfor at Sametinget ikke kan godta at Ottar så Finner på sin reise i 890? For hvis det ikke var samer han så men derimot finner? Da har vel ikke Finland noen urfolk?? Men så er samene en stamme som det skulle gå 700 år før man fikk noen form for skriftlig dokumentasjon om??

 

Dersom man holder seg til den allment anerkjente forståelsen av begrepet FOLKERETT, så er dette avtaler mellom stater. (Den siste avtalen mellom Norge og Russland når det gjelder grensedragningen i Barentshavet er således en del av folkeretten.) Konvensjoner er å anse som en del av disse. Dermed er ILO konvensjon nr. 169 en del av folkeretten, men pga at bare 22 stater har ratifisert den så er denne konvensjonen lite anerkjent internasjonalt.

Når en stat ratifiserer en konvensjon, markerer staten at den anerkjenner/godtar innholdet i konvensjonen. I hvor stor grad staten gjør innholdet i konvensjonen til en del av sin internrett og interne politikk, er en annen sak.

I Norge praktiseres den ordning at det er Stortinget som bestemmer hvor stor andel av en konvensjon som skal bli gjort til norsk internrett. C169 er ikke gjort til norsk internrett i sin helhet. Det er derimot FNs konvensjon mot alle former for rasediskriminering. Det kan man lese om i «diskrimineringsloven»

Det finnes ikke en eneste rettsavgjørelse i Norge hvor man har lagt innholdet i C169 til grunn. At denne konvensjonen er blitt trukket inn i forhandlingene i form av det som i den juridiske sjargong, blir kalt for lausprat, er noe annet.

Norge har heller ikke skrevet under på noen avtale som gjør at innholdet i C169 kan prøves i en internasjonal domstol. Derfor er påstandene fra Sametingets støttespillere om å dra saker som kan relateres til C169 inn for en internasjonal domstol tomme trusler.

 

Nedenfor står et innlegg som er sendt til nord norske aviser. Så spørs det om de trykker det, slike spørsmål som her stilles, fører ofte til både hets og mobbing fra sameaktivister.

ER SAMENE VIRKELIG FINNMARKS URBEFOLKNING?

Dette er skrevet på den samiske nasjonaldagen, og er ment å vekke ettertanke.

Vi har alle blitt fortalt at samene er landets urbefolkning, i hvert fall for Finnmark, det er politisk bestemt på stortinget.
Men er dette egentlig en sak som kan bestemmes politisk?
Hva om dette faktisk er feil, kan da dagens politikere bestemme slikt.


Og, hva om det er feil, hva med alle de særrettigheter som er blitt samene til del de siste 25-30 år, har de fortsatt sin berettigelse.
Dette er politiske spørsmål det synes å være farlig å stille, og enda mer farlig å belyse.


Hvis vi skal se på ILO 169, så beskriver den at det faktisk er nok at man har vært bosatt i landet den dagen grensene ble fastlagt, det er på en måte et minstekrav som konvensjonen setter, og i så måte fyller samene dette kriterium. For det bodde samer i Finnmark og andre deler av Norge i 1751 da grensene av i dag ble fastlagt, og slik fyller de jo et minstekrav. Men det gjorde faktisk også enda flere nordmenn, en god del Kvener og Finner også, uten at noe av disse gruppene har blitt tildelt de privilegier som samene har blitt.


Og selvsagt har man en forklaring på dette. Samer har bodd her i 13.000 år sier bl.a Steinar Pedersen, læreren fra Tana som er blitt Arbeiderpartiets samiske historiker i de fleste sammenhenger.


Men er det sant eller bare svada?
Jeg mener det siste av forskjellige grunner. Den viktigste er faktisk at ingen noen gang har funnet noe arkeologisk bevis som underbygger påstanden, heller ingen skriftlige kilder som kan støtte opp om en slik påstand, og da blir det hele jo bare en påstand.
Så sier andre at samene som gruppe ble til for 2-3000 år siden, denne påstanden er heller ikke på noen måte dokumentert, og blir som den første bare en påstand.


Andre påberoper seg Ottars beretning fra omkring år 890 som sannhetsvitne, men Ottar skriver ikke et ord om samer, han skriver om fennas eller finner og Terfennas, Terfinner, Quenas og også om Bjarmer. At enkelte ved forskjellige samiske institusjoner tar seg den frihet å oversette fennas og Terfennas og Quenas, som det er skrevet på Angelsaksisk til samer, får stå som en påstand fra deres side, men det blir ikke noe mer korrekt av den grunn. Han møtte heller aldri noen fastboende Finnas i Finnmark eller på Kolahalvøya som han seilte langs kysten av. Så det meste er basert på påstander og feilaktige oversettelser av historisk materiale.


Men hva har vi av sikker informasjon fra skrevne kilder og arkeologiske funn?

De eldste sikre arkeologiske spor etter samer stammer fra omkring år 1600, dessuten har vi skattelister fra midten av 1500 tallet som dokumenterer at det var omkring 800 finner (samer,finner,kvæner) i Finnmark.
Dernest har vi dokumentasjoner på at Kong Harald (Håkon) den 4 tillot finnene å slå seg ned i fjordene i finnmark i 1250, og Bjarmene fikk slå seg ned i Malangen i 1238 mot at alle lot seg kristne. Finner fikk også på samme tid slå seg ned i Karlebotn av den samme konge. Før den tid hadde ingen av disse tilgang til kongeriket Norge. De var alle fortrengt av Tartarer.
Så spørsmålet i all festivitas på samenes dag, er fortsatt, er virkelig samene for urbefolkning i Norge å regne?
Men hilsen
Ole Martin Rønning Hammerfest.