Nasjonale minoriteter

Europarådets rammekonvensjon

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter pålegger norske myndigheter å rapportere til Europarådet om hvilke tiltak som er truffet for å gjennomføre konvensjonens prinsipper. Norge oversendte sin første rapport til Europarådet om oppfølging av Rammekonvensjonen i mars 2001. Oppfølgingsrapporten foreligger i både norsk og engelsk versjon (se Norges første rapport om gjennomføringen av Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og Initial report submitted by Norway pursuant to Article 25, Paragraph 1 of The Framework Convention for the Protection of National Minorities).

For nærmere informasjon om rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter se St. prp. nr 80 (1997-98).