Ett axplock ur den senaste tidens diskussion på de olika hemsidorna:

http://www.karesuando.se/ , www.kirunapartiet.com/ , http://www.sapkiruna.se

Låt nästa år, År 2006 bli det år då Staten och Kommunerna gör upp med det förflutna och tillrättalägger alla oförrätter som man orsakat sina inhemska kulturer. Det är dags att Staten rannsakar sitt handlande och drar vettiga slutsatser av detta. Låt 2006 bli vårat år.
Inlagt av Faravid den 30/12/2005 19:23

Bäste herr Baer, svara sakligt         NK 05-12-21

Kommentar till Är svenska kulturen död

Jag har följt debatten mellan herrarna Karl-Rune Bergdahl och Lars-Anders Baer. Mitt intryck av debatten är att herr Bergdahl alltid är väl påläst och redovisar sina källor i sina insändare. Svaren från herr Baer är mer politiskt formulerade, många ord, liten eller ingen substans.
Herr Bergdahl har med klara siffror redovisat renskötselns karaktär av att vara utan struktur, irrationellt bedriven verksamhet, för individen tungt nedslitande arbete med dåligt ekonomiskt utbyte. Verksamheten fortgår under beteckning kultur och som sådan värdefull, måste bevaras.
I övriga verksamhetsgrenar inom Sverige ställs det alltid krav på lönsamhet. Kulturen har skiljts från verksamheten, lever ett eget liv vid sidan om denna. Se bara på jordbrukssektorn: Stora enheter, visserligen med bidrag, små föreningar driver kulturen inom hembygdsgårdar och liknande. På detta sätt hålles kontakterna med sina rötter och kulturen mer eller mindre levande.
Rationaliseras rennäringen (avregleras) så att den även kan bedrivas av idag icke renägare och till att minsta renantal varje fysisk eller juridisk person ska äga är minst 1000, minskar antalet renägare, baskapitalet blir större.
Kapitalet i dessa större enheter förvaltas på liknande villkor som den övriga jordbrukssektorn i Sverige, med stödformer anpassade till näringsstrukturen. Näringen blir en ”blomstrande” sektor inom svenskt näringsliv. Ett villkor är dock att kulturen skiljs från näringen, likaväl som bönders bruk av jorden skiljts från bonde-kulturen.

Det är inte bara den samiska ursprungskulturen som är mer eller mindre ”dödshotad”. I stort är all ursprungskultur som bonde-, sotar- och övrig ”hantverkskultur” också dödshotad! Överlevnad för dessa är liksom för samekulturen utsatt för modernisering, kommersialisering i form av shower, dyr konst och liknande. Klarar man inte av detta, dör kulturen för alla utom för en liten grupp verkliga entusiaster.
För övrigt anser jag att alla svenska medborgare är svenskar, att land som inte registrerats på ägare och skatte-belagts, ska ägas av staten, oavsett krav från ”ursprungsbefolkning” vilka under den tid som gått flyttat ut och in i Sverige, blandats upp med övriga urinvånare och knappast har släktband i rakt ned- eller uppstigande led till de nu i markerna verksamma.
Svenska medborgare är svenskar och ska behandlas lika!
Såg och läste att Svenska kyrkan ”intervenerar” med vädjan i konflikten mellan skogsägare och svenska medborgare som är renägare. Går kyrkan handgripligen in och ersätter skogs-ägarna för skador som renarna orsakat, kan renarna sedan med god aptit även i framtiden tillfredsställa sin hunger på skogsägarnas marker.
Frid har skapats! Handling i stället för ord! Eller ..?
Men bäste herr Baer, var vänlig att i framtiden besvara sakliga insändare sakligt, att med fakta bevisa felaktigheter i herr Bergdahls insändare, om sådana finns. I stället för att som nu sänka debatten till löjligt låg nivå.
Jag är väldigt intresserad att få veta vad de 700 renföretag som sysselsätter 1.500–2.000 personer tjänar på sina renprodukter, observera endast produkter från ren.
Kulturen, naturupplevelser, jakt och fiske, slöjd och turism står på egna ben. Dessa grenar räknar jag inte in i rennäringen.
Vad jag vet har renägarna från förr aldrig haft tid att med större allvar sysselsätta sig med sådan verksamhet som varit till gagn för en större allmänhet. Med andra ord den tidsepok då kulturen var bruksföremål och en ren överlevnadsfråga!
Ytterligare en fråga till herr Baer: Vilken näringsgren i Sverige med cirka 6.000 utövare har belönats med ett eget parlament och tingshus?
Diskriminering, mot vem?
Rättvisa, för vem?
Lars-Olof Pettersson, Kiruna


Vi delar på jakt och fiske      NK -05-12-16 Debattinlägg

Replik till Lars-Anders Baers inlägg den 9 december

JAG TYCKER du är lite smårolig när du jämför mig med figuren Don Quixote. Men vad jag inte förstår är; vad har det med den olönsamma rennäringen och den samiska kulturen att göra ?
Du svävar ut i det blå, och vill inte debattera sakfrågan: Är rennäringen olönsam ? Och när det gäller jakt och fiske; Ska vi då alla svenska medborgare ha samma rättigheter på statens marker ?
Du, Lars-Anders, skriver om mina inbillade fiender. Mig veterligt så har jag inga fiender. Men har ett antal goda vänner både bland samer, renägare och så kallade svenskar. Däremot så har jag och renägare skilda åsikter om rätten att få jaga och fiska på statens mark ovan odlingsgränsen. Och när det gäller de ekonomiska aspekterna så är det inte mina. Utan jag har tagit dem ur de tre utredningarna som jag har hänvisat till. Om du, Lars-Anders, tycker att deras fakta är felaktiga, så tycker jag att du bör påtala det för utredarna och inte beskylla mig för osanna uppgifter.
Rent grotesk jämförelse
Du skriver om renhjordens värde i Norrbotten, 100 miljoner och den summan är nog riktig, men det avgörande för ekonomin, är ju avkastningen. Här några faktauppgifter: År 2001 fanns i Norrbottens län 121.367 renar, antal renägare 3.880 och därmed i snitt 31 renar per renägare. Kan man kalla detta för något annat än hobbyverksamhet ..?
Att du försöker dra en parallell mellan rennäringen och skogsbruket är ju rent groteskt. Sveriges export av virke och virkesprodukter hade 1980 ett värde av 25,8 miljarder. Värdet är naturligtvis mycket större idag.
Ingen farlig drake ...
Det viktiga, Lars-Anders, är att de olika folkgrupperna här uppe lever i samklang och delar på de rättigheter som finns i vår fina fjällvärld och i det ingår bland annat lite jakt och fiske.
Rättigheterna ska inte vara knutna till vilken etnisk grupp man tillhör. Och dessutom kan jag trösta dig med: Att jag inte anser samer som någon farlig drake som kommer att störta Sverige eller svenskarna i fördärvet. Din argumentering får ibland lite av ett löjets skimmer över sig.
Men om du och dina ren-ägande vänner inte överger kravet om äganderätt på det som ni kallar Sapmi, då tror jag att det kommer att bli ganska kärvt i relationerna med den övriga befolkningen. Debatten är nu avslutad för min del.
Karl-Rune Bergdahl,
Kiruna


Re: Sameparlamentsbyggnad

Enligt den senaste domstolsutslaget som är tagen i Finland och som jag läste på suonttavaaras hemsida, så har den samiska "korthuset" ramlat platt till marken.
Inlagt av Kvän/Lappalainen den 17/10/2005 09:13

Re: Sameparlamentsbyggnad

Du har fel Faravid. I Kieruna stad bor en majoritet av kväner - Tornedalingar eller lantalaiset. Det är därför som alla arbetsplatser i Kieruna har en majoritet av personer som är från byarna eller vars föräldrar eller far- eller morföräldrar kommer från byarna i området. Så är det inom politiken också. Kvänerna i kommunfullmäktige skulle kunna vända politiken att bli kvänvänlig p g a sin majoritet. Där har ni en uppgift kväner i kommunfullmäktige - snacka ihop er över partigränserna för en kvänvänligare politik. Varför skall vi kväner titta på medan andra, utan skam, tar för sig!
Inlagt av BJK den 16/10/2005 15:11

mycket bra!!
Roligt att några bland norrbottens politiker vill och vågar höja rösten för oss i norr. De övriga är mestadels tysta.

- email - hemsida - 16 okt 2005 - 13:51:50

Vp:s Siv Holma och Kd:s Erling Wälivaara har i en gemensam motion skrivit att de svenska regeringen måste sätta i gång en utredning om att den officiellt erkända ursprungliga inhemska minoriteten kväner/tornedalingar också kan erkännas som en urbefolkning. Språket är redan erkänt och den finsk-ugriska ursprungsbefolkningssamfundet har erkänt kvänerna som en urbefolkning.

Suonttavaara lappby - email - hemsida - 12 okt 2005 - 06:12:39


svar till inlägg
Kvenlandsförbundet arbetar inte genom Finland vi arbetar MED Sverige, Finland och Norge. Vi håller oss uppdaterade med vad som händer i de här länderna gällande frågor som berör Kvänernas historia, kultur, språk, mark och vatten rättigheter mm Vi ser också ett samband mellan besluten i de tre länderna. Vi arbetar även idag med de finsk-ugriska folken, där finns hanti-manski folket, kåmer, Ersa, Karelare, samer, kväner m.fl. Det är sammanlagt ca 22 olika folkgrupper. Vi har i den kommittén fått 2 ordinarie platser. Det är mycket viktiga för oss, vi har också kommit med på "dagordningen" i minoritets och urfolks sammanhang i FN, det har skett via Finland , Niilo Tervo och Prof. Eilavaara har arbetat upp oss på den arenan. Ja det finns massor av andra exempel men vi får stanna vid det här. I Sverige har vi varit och uppvaktat jordbruksministern och också träffat politiker från andra partier. Ett givande möte!
G Monlund

- email - hemsida - 10 okt 2005 - 20:56:34


till hallå
vilka är Ni som du säger ska börja förstå, du kanske borde använda ordet Vi istället. Det är inte bara Ni som ska jobba för de här sakerna. Det måste vara att vi tillsammans eller många enskilda börjar göra det.

- email - hemsida - 10 okt 2005 - 12:52:17


Eu-medlemskap
Båda länderna är med i Eu och har skrivit under ramavtalet om människorätt.Europarådet håller sig informerad om att lagar och förordningar följs av de anslutna länderna.Det gäller även ägande och förvaltningsrätt över mark och vatten.

Kvän/Lappalainen - email - hemsida - 10 okt 2005 - 09:28:23hur vill du ha det?... lannan-poika.-- 
Du hånar folk som arbetar hårt och märk väl arbetar ideellt till stor del, med att få bibehålla de gamla rättigheterna vi alltid haft här. Hur vill du egentligen ha det? Har du förstått vad ILO 169 handlar om? Läs konventionen och om du är seriös i dina diskussioner och påtalanden så kommer du att upptäcka att det vi jobbar med är en mycket viktig sak. Eller? kanske du tillhör dem som tror att om jag låstas vara något jag inte egentligen är så kommer jag i bättre favör och om jag hånar de som jobbar med Kvän-frågan får jag själv bättre ställning. Tyvärr har vi sett att enstaka folk tagit den riktningen, men det är något vi inte kan göra så mycket åt utan vi får låta dig och andra likasinnade fortsätta med det utan att låta oss störas av det. Det är faktiskt lika att du redan nu vänjer öronen vid vissa saker som vi talar om eftersom det kommer bara mera...

- email - hemsida - 22 sep 2005 - 08:32:25


till lannan-poika och andra
...som undrar och vill ha svar på frågor, ta kontakt med folk i Kvenlandsförbundet för att diskutera de här frågeställningarna. Min erfarenhet av då jag eller någon annan i förbundet försökt att ge seriösa svar, har tyvärr varit lite förgäves då en del folk enbart gått in för att angripa oss på det personliga planet. Det är ingen av oss beredd att ställa upp på. Jag/vi vill gärna ha synpunkter på olika saker men vi är inte intresserade av att diskutera de här frågorna mot någon anonym person på ett öppet forum. Vi strävar efter att förbättra och utveckla vårt arbete och inte att bespotta och håna enskilda personer eller grupper. /Gertrud Monlund

- email - hemsida - 26 sep 2005 - 21:11:15


Re: Norrlands historia (SAP-sida)
Faravids inlägg togs bort på KIP,s hemsida, där har du de rätta främlingshatet, som riktar sig mot sin egen kultur! Kanske var det i tron att det var BJK, som skrev detta. Vi är många fler och fler blir vi. MRX har svårt med sin egen identitet och famlar runt i tron att han anammas av Kirunaborna som en äkta Kirunabo! Så länge som ni förnekar vår existens, så länge kommer vi att kämpa för att få vår rätt. Vi förkastar inte andra kulturer, som vissa andra gör (KIP), vi välkomnar alla, men det skall vara enligt historien och inte fablernas värld.
Inlagt av Faravid den 26/09/2005 18:44

 

Re: Norrlands historia (SAP:s sida)
Det finns ingen tåga alls i folk här uppe, gnälla kan man , men inte ställa upp på att förbättra sin egen situation. Titta på Samerna som med falska förespeglingar har fått regeringen till att öppna plånboken och detta rejält. Det sämsta en renägare kan göra det är att sälja sitt renkött, allt annat ger bättre betalt. Området här uppe var befolkad långt innan samerna kom in i bilden, men man kan fråga sig av vad, vilket slags folk. För mig verkar det ha varit mesar som inte vågar ta rätt på sin egen härkomst och sitt eget ursprung. Ta fram det taláde språket, den sjungna sången, de dansande stegen, låt inte Svenska staten bestämma vem du är, utan tala om för Sverige och Svenskarna att du är KVÄN och att din släkt funnits här i tusentals år, gör anspråk på det som är ditt, låt inte andra roffa åt sig. Det är vi som är Nordens ursprungsfolk- låt alla få veta detta.
Inlagt av Faravid er "KUNG" den 26/09/2005 17:41

 

Du har gått på samma bluff som jag, Ethel. (Från Norra Västerbottens debatt sida 05-02-15)

Våra historielektioner var likadana. Den svenska historia vi lärde oss utspelades söder om Dalälven. Norrlänningens uppkomst beskrevs som att Birkarlar från söder sakta avancerade mot norr. Relativt ny forskning visar att det var fel. Kväner (kvaener, kvener) som befolkat den här regionen sedan minst 500 e.K, döpte om till Birkarlar. Kvänland döptes om till Norrland.

Vi försvann plötsligt ur historieböckerna, både i Sverige, Norge och Finland. Vi fick lära oss att norrlänningen aldrig funnits före Storsvensken utvidgade sitt område. Vi fick lära oss att norrland och norrlänningar är beroende av svear och göter för vår existens och överlevnad. Det är fel. Vi blev bestulna på vår identitet och historia. Läs den doktorsavhandling jag länkade till och du skall inse att du gått på ett ”con”.

Kvänerna, sannolikt den största folkgruppen, samt ett flertal andra folkslag försvann bara sådär plötsligt på 1600-talet. Skriv bara namnen i word, med rättstavningen på, och du skall se en massa röda streck. Det existerar inte, har aldrig existerat i vår historia. Svear och Göter får inga röda streck i word. Men som sagt, forskningen är ännu ung. Även kvänerna var ett renskötande folk. Om ordet same kom från mongolfolket som levt här sedan istiden kom från kväner eller mongoler, om mongolerna var lappar och kvänerna var samer, vet man ännu inte. Det blev en salig röra vid laga skiftet, från 1875 och framåt, eftersom svensken inte visste vilka som var vad.

Vi har gått på en nit, Ethel. Svensken har genomfört den skickligast utförda koloniseringen i världshistorien. Det folk som koloniserades vet inte ens om att de blivit koloniserade. De är till och med tacksamma för att de får leva under en sådan ”generös” nation som svear och göter.

Vår tro att vi är beroende av Svea Rike är inlärd propaganda som kunde läras in genom att de helt enkelt raderat i historieboken

Vi är inte beroende, och även om vi skulle svälta ihjäl (vilket vi inte gör) så kan vi ju inte begära att svensken skall fortsätta att försörja detta bidragsberoende, lata och fuskande folk, särskilt som han gnäller som gångjärnen i en gammal lagårdsdörr för varje korn som går förlorat när han skall försörja detta folk.

Gränsen går vid Dalälven, Peter. Svear och Göter ritade själv in den när de drog upp gränserna för Svea Rike. Sluta hylla den svenska fanan. Hissa i stället Kvaenlands flagga.

Svensken har det svårt med sina finanser just nu. Jag tro att vi bör försöka att söka oss vår mat själva. Låta honom vara ifred, där på andra sidan Dalälven. Vi har våra resurser och får leva därav.
kachina 

Nedan Doktorsavhandlingen som det hänvisas till i inlägget:

Umeå universitet
Pressmeddelande
logga
Infört: 2005-02-10 Aktuella pressmeddelanden

Norrlands förhistoria (och framtid) förvrängs av kolonialt förflutet

Nutida maktförhållanden mellan Sveriges norra och södra delar har färgat tolkningen av Norrlands förhistoria. Arkeologen David Loeffler belyser i sin doktorsavhandling hur vedertagna värderingar fick forskarna att blunda för fakta.

Redan i början av 1900-talet hade arkeologer gjort fynd som berättade om Norrlands forntida historia. Men fakta förklarades bort eller ignorerades och det tog cirka 80 år innan man insåg att Norrland har både en lång, intressant och annorlunda förhistoria.

Tolkningen av Norrlands förflutna var påverkad, till och med förutbestämd, av det koloniala förhållande mellan Norrland och södra Sverige som har rått under de senaste 600 åren, det visar David Loeffler i sin doktorsavhandling. Maktförhållandet mellan regionerna har lett till en ogrundad och felaktig uppfattning att Norrland alltid har varit "bebodd vildmark" och ett "vildmarksförråd" utan någon egen identitet eller historia och helt beroende av landets södra delar för sin utveckling. Det blev bland arkeologerna ett vedertaget sätt att betrakta och beskriva Norrlands forntid och denna sydsvenska tankestil lade sig i vägen för alternativa tolkningar.

Studien visar att denna projicering av sentida maktförhållanden på det
förflutna har fått allvarligare konsekvenser för de arkeologiska forskningsresultaten än man tidigare har trott. Först 1975, då en arkeologisk institution tillkommer i norra Sverige, får embryot till en alternativ tankestil möjlighet att börja växa.

Avhandlingen ger nya infallsvinklar på bilden av den Norrländska förhistorien men också på synen på nutida förhållanden samt om framtiden.

Fredagen den 18 februari försvarar David Loeffler, institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Contested Landscapes, Contested Heritage. History and Heritage in Sweden and their Archeological Implications Concerning the Interpretation of the Norrlandian past. Disputationen äger rum kl 10.00 i Stora hörsalen, KBC-huset. Fakultetsopponent är professor Lars Larsson, institutionen för arkeologi vid Lunds universitet.

Läs eller ladda hem hela eller delar av avhandlingen på
http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=423

För mer information eller intervju, kontakta gärna
David Loeffler, institutionen för arkeologi och samiska studier
tel: 090-786 56 91 eller e-post: david.loeffler@arke.umu.se

 


Samma rättigheter för ortsbefolkningen och renägarna

Olle Larsson representerar bl.a. Högvålens byalag i Jämland.

Vad vi vill är ju framför allt att vi i Sverige skall ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett etniska tillhörigheter. Det har vi inte i dag.

Renägarna har i dag exklusiva rättigheter till markområden som ägdes och ägs av en annan folkgrupp en gång i tiden och även fortfarande. Renägandet i sig har sitt berättigande inom området  även i dag. Det är så glest befolkat här uppe så att det finns plats för oss allihopa. (Det fanns 150 personer i Sverige år 2002, som deklarerade en inkomst av rennäringen  överstigande 150.000.)

Men tyvärr lever vi idag som en andra klassens medborgare. Renägarna dikterar villkoren för oss som inte har renskötseln rätten längre. (Staten tog ifrån oss den rätten1928 ) Det finns människor i Sverige som vill leva under den demokratiska ordningen som vi har i dag och att Sveriges rikets grundlag även börjar följas här uppe i lappmarken när det gäller bl.a. lagfarter och till den tillhöriga ägande och brukande av mark och vatten, även ovanför den administrativt tillkomna odlingsgränsen.


Ur Norrbottens Kuriren 19 augusti 2005:

Finskan snart ett minne blott i länet 
Varför vill minoritetsfolk så ofta dölja sitt ursprung? Exempelvis ville Alsace-tysken aldrig kännas vid sina rötter. Detsamma gäller stora delar av den samiska och finska befolkningen i norra Sverige och norra Norge.
Det här var något som började redan på Oskar II:s tid. Då inleddes något som påminner om en etnisk rensning bland ur-befolkningen.
Rasbiologer skickades ut för att göra undersökningar och bland annat mätte människors skallar. I professor Lundborgs bok Svenska folktyper från år 1919 återfinns följande nedvärderande beskrivning av nordanlandets hyperboréer:
”Lappar och finnar i norr tillhör inte den ariska rasen. Deras huvud är runt, kindknotorna höga och deras intelligens är nog lägre än hos arier.”
Den betygsättningen var nog en bidragande orsak till att människor i norr började skämmas för sitt ursprung. Dessutom var det inte många som behärskade storsvenskens och stornorskens språk. I Norge var det svårt för samer och kväner (finnar) att ägna sig åt jordbruk och att få statlig anställning. En lösning var dock att köpa sig ett norskt namn.
Befolkningen skämdes för sitt språk och kultur och med statens goda minne spreds propagandan i skolorna.
Under de år som jag, på finska, intervjuade gamlingar i våra byar kom jag till insikt om vilka livsfilosofer de var. En del av dem hade skjutsat de fina lärda herrarna, rasbiologerna, någon av dem hade till och med professorstitel.

 

Att vara bok-lärda har dock inte alltid med förståndet att göra.
Jag kan citera vad de gamla bygubbarna sade:
Förståndet är en dyrbar gåva.
Åt herrar och dårar får man inte visa ett halvfärdigt arbete.
Bättre mager fred än fet strid.
Var stolt över ditt ursprung.
Lyft ditt huvud högt, låt ingen trampa på dig.

En del av gubbarna befarade att när lantalainen och lappalainen är borta så ska alla ha omformas till svenskar.


Vi förlorar inte bara vårt språk utan också vår kultur. 

 

Nu tar kulturvaruhusen över och skapar något som vi inte känner igen från vår nedärvda kultur. Här skapar man en iskultur som passar bra för kolonialmakters turism. Ja, vem vet kanske man visar upp någon byfåne för de utländska gästerna, för dem kanske är det någon som är”exotisk”.
Vår gamla kultur får ge vika för det nya och hamnar i skymundan. Nu är det lönsamhet som gäller.
Jag har länge varit medveten om den utvecklingen och har därför skapat ett eget finsk-samiskt kulturmuseum vid min bostad i Karhuniemi. En kultur som en gång i tiden var Norrbottens mest betydande, men som samtidigt är den minst kända. Någon garanti för att den ska kunna bevaras åt eftervärden finns inte.


Byråkraterna är en fara, inte minst för kulturen.


Ett bra sätt att skrämma barnen på, om dom varit olydiga, var att säga:
"Om du inte är snäll så kommer svensken och tar dig".
Vid ett seminarium om den trekulturella värdegrunden skulle samarbete över kultur -och språkgränser uppvisas. Jag fick inte framföra mina åsikter om den samisk-finska kulturen på seminariet, vare sig på svenska eller finska. Jag, en kulturarbetare, med lång erfarenhet av detta språk och denna kultur är nog en katt bland hermeliner och har därför ingen talan. Det är kapitalet som har sista ordet.
En direktör menade att engelskan måste ta över som språk annars finns det ingen lönsamhet.
Jag ställde frågan till byråkraten varför vår samisk-finska kultur inte är lönsam och fick till svar att den inte gav några arbetstillfällen, något som länsstyrelsefolk redan tidigare talat om.
vid seminariet talades det även om att införa undervisning i finska för barnen, något som för övrigt borde ha skett för hundra år sedan när ursprungsbefolkningen fortvarande hade finskan som modersmål. Jag påpekade att de som beslutade om att finska skulle återinföras i skolorna inte visste vad de pratade om. Jag har haft föreläsningar på finska där jag läst ur min bok Pohjan perän täähten alla, bland annat för tornedalingar i Umeå, där till och med många av de gamla tornedalingarna som lyssnade hade svårt med sitt modersmål.
Finskan är med andra ord inget modersmål för barnen och därmed är det omöjligt att utveckla. Snart är det finska språket ett minne blott även i Norrbotten. 

 

Till och med SVTs tornedalsmagasin Keksi har börjat över gå till svenska i sina program.
För Finlandssvenskarna är pajalafinskan (meän kieli) bra eftersom den har många låneord från svenskan. I Finland har man också på en del platser ett blandspråk blandat med svenska och finska. Estland har också en del lånord från det slaviska språket. Även estländare talar ett finsk-ugriskt språk. Samiskan och finskan i norr har en del lånord från fornnordiska som inte längre finns kvar i de nordiska språken. Det finsk-ugriska språket skiljer sig från andra europeiska språk.
Meän kieli med en svensk-finsk blandning av språket var en räddning för tornedalingar som inte ville godta finska språket. (Pajalan viishat keitethin kielipuuronki ja sanothin ette "se on meän kieli") Mutta Kallionniemen nestori sanoi: – ei se”än se ole me”än kieli, se ei ole ko sotkukieli. Kyllä se on totta. Kallionniemen nestori sa: "Det är inte vårt språk. Det är ett blandspråk"
Min bok Pohjan perän tähten alla är ett dokument över ett finskt folk i norra Sverige och dess språk och kultur. Det fanns en del svenskar som kallade finsktalande för pajsare.

Elis Aidanpää,
kulturarbetare, Karhuniemi, Kiruna

 


"Motsättningar mellan samer och tornedalingar" skall man skildra på Tornedalsteatern, såg jag på nordnytt nyss.

Jag vet inte vilka motsättningar tornedalingarna har haft med samer, men lantalaiset har inte haft några motsättningar med lappalaiset historiskt.

Och lantalaiset har inte mätt en enda lappskalle.

På mig låter det som om Tornedalsteatern vill framföra söderifrån kommande föreställningar om sig själva och samerna.
Vi lantalaiset mätte inte lappskallar, vi lät lappar inkvartera sig på våra gårdar när de kom till skogslandet på vintern med renarna - väärtisystemet.

Det är sånt här som gör att jag vägrar acceptera att tornedalingar för min talan. Ni köper precis allt som man söderifrån kommer med, efter hundra år av indoktrinering. Ni vill vara "svenskar", men tala meänkieli. Det här räcker inte! Ni skall vara de ni är, som era förfäder var och tala meänkieli.

Vad jag förstod i nordnytt inslaget så har ni släppt in en regissör söderifrån, som fritt får åskådliggöra sin förutfattade meningar på en teater som ger sig ut för att skildra kväners historia och myter.
KASTA UT FJANTEN!, och börja skildra väsentligheter om kväner!
Släpp ingen jävel över bron!"

inlagt av BJK
Thursday 26 May 2005 21:26:01

FOTNOT: Ulf Fembro är teaterchef för Tornedalsteatern Tfn. 0978-10299

Owe Pekkari, Pajala är ordf. i föreningen.


...Så länge en objektiv forskning inte bedrivs angående ägande- och ursprungsrätt i våra trakter så kommer detta bråk mellan kväner och samer att fortgå. Man kan med fog ställa sig frågan vad det är som skrämmer samerna och våra folkvalda då dessa krav på forskning ställs? Vad är det som man med alla till buds stående medel inte vill kännas vid? Om nu samerna med en sådan självsäkerhet påstår sig vara det enda rättmätiga ursprungsfolket på nordkalotten så borde de ju välkomna denna forskning med en öppen famn. Vad är det för cirklar som en objektiv och förutsättningslös forskning riskerar att rubba? Är skillnaden verkligen så stor mellan officiell sanning och fakta? Riskerar man inte då att orsaka skador som inte går att överblicka om man ensidigt antar en konvention och samtidigt åsidosätta ett folk som kanske har minst lika mycket rätt till detta land som det officiellt antagna ursprungsfolket? Ligger det inte i allas intresse att forskningen bedrivs och att våra folkvalda står bakom denna forskning?
Faravid
- torsdag, september 30, 2004 at 23:16:28 (MET DST)


Tisdagens föreläsning om Kvänernas historia, (DET TYSTA FOLKET), 

har kommenterats en hel del på sidan, och det är ju som det bör vara. Att så många människor samlats för att lyssna och även diskutera historiska frågor visar att det finns intresse, och givetvis kan inte alla få samma intryck. Någon undrade vad nytt vi hade att komma med eller lägg fram era dokument osv. Kvenlandsförbundet har inte den ambitionen att "smälla folk på käften", ´Vi arbetar oerhört mycket med att driva frågan om opartisk forskning som kan bevisas. Vi vill helt enkel få fram, (så långt det är möjligt och utan ev. antaganden och tyckanden) historien över Lappmarken i såväl Sverige som Finland och Norge.

Vi jobbar mot att Sverige antar ILO 169, därför att man inte forskat tillräckligt i vem och vilka som ska ha ursprungsbefolknings rättigheterna här i norr. Av den anledningen har vi också startat namninsamling mot antagandet av konventionen. Det är en mycket stor förändring som sker om landet antar konventionen. Det mest bedrövliga i det här är att det råder sådan okunnighet om innehållet i konventionen. Ta fram den från regeringssidorna och läs.

Men det råder också stor okunnighet i frågor kring historien. Inte alls märkligt, eftersom min och tidigare generationens människor aldrig läst om sin egen historia än mindre lärt sig att forska i den. Det är en del av den politik som landet drivit i flera decennier mot norra delen och fortsätter än mer idag att driva även i andra viktiga frågor. Istället träter vi ofta sinsemellan om vad vi ska kalla oss, vårt språk, osv.. Vår svaghet i dessa frågor har blivit en styrka för dem som jobbar emot oss. Vi måste börja se helheten och ställa oss bakom alla krafter som arbetar för tex forskning. så vi inte helt plötsligt upptäcker att vi blev totalt sidosteppade och regeringen fick i lugn och ro ytterligare stärka sin makt över vårt område, den här gången med att ställa olika folkgrupper mot varandra och i värsta fall få till en konflikt som förs över till nästa generation.
Gertrud Monlund
- torsdag, oktober 28, 2004 at 21:40:03 (MET DST)


OM SPRÅKET

Det finns väl inget språk som har haft ord för företeelser som uppfunnits tusen år senare. Det faller på sin orimlighet. Ett språk är gammalt som har många egna ord som använts långt tillbaka, och det har kvänskan.
Det är kvänskan som senare börjat kallas för västfinska. Finskan har ord från kvänskan (västfinskan) och karelskan (östfinskan). Finskan har därför det kvänska ordet nisu = vete, men också det karelska ordcet vehnä = vete.

Man kan försöka använda egna ord för att beskriva nya företeelser, men många ord tar man bara över från det språk som företeelsen kallats i sitt ursprungsland.

Ta t ex ordet television.
I Norge ville man kalla television för fjerrsyn, och har möjligen också kvar ordet till en del.
I Finland försökte man med det helöversatta kaukonäkö och halvöversatta näköradio. Ingen av dessa ord används nu, utan man säger televisio, eller populärt telkkari.
Vad jag menar med kvänska är det språk som min farfar talade och också skrev. Han kunde inget annat språk.
Kväner kan oftast inte sitt språk längre ordentligt, utan blandar hejvilt. Det har sin orsak i att de inte lärt sig det i skolorna, och inte läser det dagligen. Det är inte fel på språket för att utövarna inte kan det till fullo. Det här avhjälps med att språket kommer in i skolorna och att det används i media.

kaukana = långt borta; kauko- = fjärr-
näkö = syn.

inlagt av Bengt J-K
Thursday 28 Oct 2004 01:16:54

Förvirring av namn
Inte undra på att vi själva inte heller kan ta till oss namnet kvän eftersom vi i snart 20 år blivit inpräntade med att vi tillhörde dem som var inkräktare till den samiska befolkningen. En total namnförvirring har skett historiskt och det tar sin tid innan vanligt folk förstår och blir informerade om detta. Det har så sakta börjat komma att man börjar granska HUR och till förmån för VEM är historien om oss här uppe skriven? Hela den samepolitik som bedrivits i Sverige och Finland har till stor del byggts upp av Kaisa Korpijakkos forskning. Detta visar sig nu ha stora brister och luckor. I den akademiska världen har man börjat upptäcka dessa luckor el felaktigheter eftersom man kunnat motbevisa en stor del av den forskning hon gjort. Finland hade aldrig tillsatt ett så omfattande forskningsarbete om man inte upptäckt brister i hennes framställda material. Vad vi vill kalla oss har föga betydelse, det som har betydelse är att vi kan bevisa VILKA som bebodde dessa områden redan på 1500-talet, VILKA SLÄKTER fanns här då? Vad hade de för rättigheter osv? Varför talar vi om rättigheter? Jo, eftersom dessa håller på att försvinna från oss på mycket felaktiga grunder. OM vi inte reagerar och agerar kommer vi faktiskt att förlora eller få så stora restriktioner i jakt och fiskerättigheter att det tills slut är bara rika turister som har guide med sig som vistas i skog och mark.

 LÄS vad ILO 169 står för, då tror jag att ni slutar att tycka att talet om rättigheter är svammel. Men inte bara det... markupplåtelser av olika slag, för turistverksamhet, fritidshus, boningshus allt.. uttag av virke.. vi kommer att måsta "knycka" ved av oss själva osv.. Men som sagt LÄS vad Konventionen handlar om och gör inte likadant som en av skribenterna, han el hon kallar föreläsningen för svammel utan att ens ha varit där.. Hur naiv får man vara?

- email - hemsida - 31 okt 2004 - 19:51:35


KOMMUNENS OCH STATENS AVSAKNAD AV SATSNINGAR PÅ KVÄNSK KULTUR OCH FORSKNING I SVERIGE

Bengt J-K är definitivt en av Kvänernas duktiga och starka förgrundsfigurer. Bengt talar med fakta som bakgrund hela tiden och brinner för att hävda rättsliga grunder som är ett garanterat bevis för att saken har fullständig sanningsenlig bakgrund.
De flesta eller rentav alla som debatterar emot är antagligen otroligt dumma eller också jävlas ni bara, eller så har ni också gått på en fullständigt falsk beskrivning av ursprungsbefolkning i Skandinavien. Ursprunget till förfalskningen är de nordliga ländernas uppgifter i EG förhandlingar 1973 där det meddelades av nämnda regeringar att samerna är ursprungsbefolkning. Vilka samer är definierades mycket slarvigt. Denna deklaration har då blivit en sanning som med berått mod spritts bland Nordens och världens befolkning av regeringarna som drivmotor, medierna som uppgiftsspridare och samisk elit som fört sitt folk bakom ljuset. Detta drabbar våra bröder renskötande samer psykologiskt väldigt hårt i framtiden då sanningen uppdagas. De har ju trott att de är enda ursprungliga folkslag i Skandinavien eftersom de lärda har sagt det.
Nu står ju saken i en helt annan dager med de nya kunskaperna i frågan som är rättslit hållbara urkunder som finns bevarade i olika arkiv.
Bengt har också fullständigt rätt när han påstår att våra folkvalda i synnerhet ur Kven kretsar och Kommunalrådet är både Qvislingar, mesar. Till de påståenden bör också sättas till Judasfasoner. Eftersom de inte kräver resurser och rätt att kommunen forskar i ämnet och gör saken känd i hela Sverige.
Man kan också se att när det blir mer offentlig klarhet i ämnet så blir möjlighet för en förbrödring också mycket god eftersom den största delen inklusive stor del av samer härstammar från samma folk. Dessutom har vi fått hit mycket duktigt folk som bidragit till utvecklig för arbetstillfällen, bekvämlighet och välfärd.

inlagt av ylm
Thursday 04 Nov 2004 09:26:39

Om släktforskningen

De i Kierunaområdet, som nämnt Huuva och Svonni, Blind, Nutti m fl. Många av de här släktena kom till området söderifrån i slutet av 1600-talet och 1700-talet. Det möjliggjordes av lappmarksplakaten 1673 och 1695, som stipulerade om jordbruk i området och också renskötsel, staten ville ha skatter av bägge dessa näringar. Renskötseln (helnomadism) ansågs ej störa jordbruket, därför skulle dessa två näringar samsas om samma marker. Tidigare fanns i området rennomadism som innebar att rörliga jägare rörde sig runt inom stora områden och fångade pälsdjur och fisk, som de sedan via Tornio exporterade. Dessa jägare hade några renar till transport och en eller två kor, får som lätt kunde flyttas inom de stora områden som de betalade skatt för. De här rennomaderna i Jukkasjärvi och Karesuando området var ättlingar till tornedalingar huvudsakligen. De var kväner.
Bengt J-K
- måndag, december 06, 2004 at 14:41:43 (MET)


"Mångkulturella handlingsprogrammet"!

Jag är mycket intresserad av historia men ägnar nästan all min tid till nuet och den viktiga framtiden!
Jag ser det som mitt viktigaste uppdrag just nu!
Jag har alltid tyckt att Bengt J-K har intressanta och genomtänkta inlägg. Däremot delar jag inte alltid hans åsikter i ibland ganska extrema inlägg...(jag vet att han gillar att provocera)

Men jag anser precis som Bengt att identitetsfrågorna är viktiga!
Våra egna språk och vår kultur. Det är därför vi har satt igång ett stort och svårt arbete i och med framtagandet av det "Mångkulturella handlingsprogrammet"! Alla är välkomna in i det jobbet!

Vi lantalaiset måste också i likhet med samerna få flytta fram våra positioner, då blir vi mer jämbördiga och då tror jag också att många motsättningar försvinner...

Mitt huvudbudskap är dock, och har alltid varit de gånger jag och Bengt diskuterat dessa frågor, att vi måste finna former för hur vi alla tillsammans i vårt område på ett demokratiskt och rättvist sätt kan nyttja markerna på ett för alla parter klokt och utvecklande sätt och i övrigt verka sida vid sida med alla kulturer i vårt område, både befintliga och kommande kulturer! Det berikar oss och gör oss till bättre människor.

Detta är naturligtvis lätt att säga men oerhört svårt att göra, det har vi många erfarenheter av. Men icke desto mindre viktigt att återkomma till, ständigt.

Fortsätt gärna diskutera dessa viktiga och angelägna identitetsfrågor!
Det får alla som följer våra debatt regler göra på vår hemsida.

Inlagt av Kenneth Stålnacke
Monday 06 Dec 2004 00:42:34

Om Databasen och Länsstyrelse

Till Elisabeth vill jag säga att visst tycker jag också att det finns viktiga politiska frågor i kommunen som bör diskuteras seriöst, men det här med som du, kallar för släktforskning är egentligen en av de stora politiska frågorna. Jag menar inte enbart släktforskning men varför frågan blivit så aktuell. Idag ger en viss etnicitet en viss status i våra nordligaste län.

Databasen i Karesuando fick mer pengar, inte för att de skulle sysselsätta 10 personer utan därför att vetenskapsrådet har ansett den här forskningen vara så viktig att de beviljar medel som ger förutsättningar för fortsatt arbete i flera år. Det t om ligger till grund för viktiga politiska beslut för vår del av regionen. Släktforskning handlar inte enbart om från vilken släkt du härstammar den handlar om mycket mer då den sammankopplas med andra dokument. Det bidrar till en helhetsbild över historien i ett område.

Kan inte låta bli att kommentera detta eftersom jag i dagarna har läst Länsstyrelsens utkast till fjällprogram. Den visar tydligt på stora brister ja , felaktigheter då man beskrivit historien över den norra regionen. Det kommer att ha stor betydelse t om för hantering/beslut i frågor kring turism, näringsverksamheter etc.

Vi måste som politiker också se helheten och driva de frågor som är viktiga för väljarna, de här frågorna har mycket hög prioritet bland väljare i vår kommun (skrivare,läsare av tex KIP sidan). För de handlar om våra framtida utvecklings möjligheter inom olika branscher. Jag är inte säker på vem som ska byta forum, de som vill diskutera råttor eller de som vill diskutera de s.k. släktforskningarna. Men givetvis ska det föras mer seriösa diskussioner , det kan jag hålla med om. Jag förslår att du läser LST utkastet och därefter startar framtids diskussioner. Där finns verkligen diskussions material som i stora delar handlar om ovannämnda saker.
Gertrud M
- tisdag, december 07, 2004 at 23:22:29 (MET)


BJK
Re: Censurerat av Lars Törnman
Sun Jan 23, 2005 13:01
193.45.230.36

20050123
Det beror på vad man menar är skitinlägg.

Jag menar att det är skitinlägg att man försöker hindra folk att tycka.

Jag blir ofta utsatt förr sådana inlägg när jag tar upp kvänfrågan.
Man skriver att man är "spyless", och liknande saker, som överhuvudtaget inte är sakliga inlägg.

Att kieruna kommun är trekulturell skall det överhuvudtaget inte skrivas om menar man i Kieruna. Alla inlägg skall handla om storsvensken som kom och utvecklade området åt de primitiva samerna och kvänerna. Och dessutom satte igång svensk industri. Man har en enormt hög svansföring i Kieruna.

Denna uppblåsthet vill jag sticka hål i.

Att jag skriver inlägg i politik, som man i Kieruna inte vill höra, är inte skäl för censur. Man skall argumentera sakligt mot de inläggen. Det är inte sakligt att vilja censurera idéer, och kritik.

Den som är satt att ta bort inlägg skall ha känsla för politik. Daniel Eneslätt klarar det hyfsat bra på SAP:s sida.
Sixten Olsson, som ett tag var censor på denna sida klarade det inte alls. Han plockade bort alla inlägg, som var emot kierunapartiet.

Lars Törnman har börjat dåligt.
Han censurerar inlägg som är i linje med Charlotte Bergendhals - var anställd i kiruna för att bekämpa främlingsfientlighet en tid.
Charlotte Bergendhal beskrev just detta att man i Kieruna tycker utan att motivera och argumentera.
Åsikter som Törnman censurerat nu, när jag framfört dem.

 

Faravids son
Datum: Tuesday 25 January 2005
  Svarar man inte på också besväriga frågor så blir det lätt frustration hos frågarna. 

För att slippa svara på frågor, och få skriva sin egen bild av verkligheten i strid med de antagonistiska frågarnas, så måste man då isolera sig, och sovra hårt bland inläggen, som man nu gjort på Kirunapartiets sida.

Denna obenägenhet att svara på frågor finns också inom SAP, men inom SAP mumlar man och hos Kirunapartiet har man inte svarat alls om frågorna varit kontroversiella.

Till andra partier, i Kiruna kommun, kan man inte ställa några frågor alls, annat än på omvägar, för att de inte har diskussions sidor på internet.

Detta att kunna hantera besvärliga frågor är ett mått på partiers mognad och djup. Ju mer genomtänkta ett partis idéer är, desto lättare har partiet att svara på besvärliga frågor.

Alla diskussions sidor måste ha en moderator, som sovrar bland inläggen. Det beroende av olika mognad bland inläggsskrivarna.

Att vara moderator på en diskussions sida är en grannlaga uppgift. Man får inte ta bort inlägg som politiskt är för en själv misshagliga, samtidigt som man måste avgöra vad som inte håller sig till ämnet, eller är personligt kränkande mot någon, eller är avsedda att störa, och hindra debatten. Det kan också finnas inlägg. som måste avlägsnas, för att inläggsskrivare är för unga eller för politiskt oerfarna för att förstå vad debatten egentligen handlar om, och därför är störningsmoment, och rytmhämmare i debatter.

För att klara en moderators uppgift krävs det en politiskt mogen person, som också måste förstå föreställningsvärdar andra än sina egna.

Det sägs att Kiruna kommun har politiska låsningar, och jag motsätter mig inte detta.

En av låsningarna är socialismlåsningen. Andra politiska föreställningar finns inte, hos det stora flertalet, i kommunen än socialistiska. Borgerliga partier är i stor minoritet.
En annan låsning är av etniskt natur.

Och det finns andra.

Jag har intresserat mig för de etniska aspekterna.

Först ett kort historiskt perspektiv:
Om vi går tillbaka till år 1900, innan Kiruna kom till, så fanns inom Jukkasjärvi, och Karesuando socknar, som området benämndes då, i stort sett bara kväner och samer.

Mellan 1900-1904 inflyttade några tusen personer för gruvbrytning till det som senare började kallas Kiruna. De kom från södra delarna av Sverige, men också från Norge och Finland, och byarna från området.
Svenska började läras ut i skolorna och de inhemska språken, då främst finska, slutades att lära ut i skolorna.
Samerna började slåss för sin identitet på 1970-talet.
Samer har utsetts till ett ursprungsfolk i Sverige.
Svenska staten meddelar om planer att ansluta Sverige till ILO konvention 169. Ilo169 stipulerar om mark och vattenrättigheter till ursprungsbefolkningar.
Kvänerna började slåss för sin identitet 1998.

Kirunabor betraktas sig som svenskar dvs så som man i huvudsak i huvudstaden betraktar vara svenskar. Det gäller också många av dem som har sitt ursprung i området.

Positionerna är låste.
Svensken säger: vi bor i Sverige, och staten äger markerna, och alla skall därför ha tillgång till dem.
Samen säger: Vi har berövats våra marker av svenska staten, och vill ha våra rättigheter tillbaka.
Kvänen säger: Den samiska historieskrivningen är inte sanningsenlig, så vi vill att utredningar gör, om vilka det verkligen var som ägde markerna här uppe.

Jag är själv kvän och argumenterar själv för den kvänska ståndpunkten.

Vad som är viktigt i den fortsatta hanteringen kring den etnisk låsningen, och förövrigt också i andra politiska låsningar, är att politiker svarar på frågor som ställs till dem. Och inte försöker undvika frågor för att man tror sig förlora röster om man svarar vad man tycker. Det för debatten vidare.

Det skall vara möjligt att hävda sin sak med att framföra sina ståndpunkter och med frågor föra sin sak vidare, om man i debatten visar sig ha på rätt.

Om inte detta är möjligt så kommer kommunens etniska problem att lösas utanför kommunen och internationellt, vilket kan skapa ytterligare motsättningar mellan de etniska grupperingarna i Kiruna kommun.

Jag tycker dock att den mogna politiska debattnivå inte finns i kommunen, som skulle kunna luckra upp de etniska låsningarna, så jag är inte optimistisk.


En fråga till Weikko, Sverige och Finland var en Nation i över åtta hundra år.

 Sedan 1809 så har det nuvarande Finland separerats från Sverige,  legat under Sovjetunionen och sedan blivit Republiken Finland. På dig låter det som att Finland i alla tider varit en egen Nation, varifrån alla sanningar skulle komma. Vi har varit ett folk så länge, så att jag hellre ser Finland som Svenskt. Men nog om detta, det var Kväner vi diskuterade. Man drog en gräns mitt i ett språkområde, där man pratar ett eget språk, man delade ett folk i två olika Länder, man splittrade generationer av folk, från sin egen kultur sitt eget språk och försökte införliva dessa i respektive Nation som gränsen drogs emellan. Vi har ett gemensamt intresse av att ta reda på vilket folkslag som är ursprunget till detta som vi kallar för Tornionlaaksolaiset-Lantalaiset

Vi har samma språk, samma kultur, men vi kallas för Svensk resp. Finsk. Vi är ett folk, låt oss heta lika.

inlagt av Kvener/Rujjat/Kainul.
Wednesday 22 Dec 2004 07:34:04

Taget från Pohjois-ja Itä-Lappis diskussions forum. http://www.plappi.fi/ http://www.plappi.fi/discussion.php?id=1&disc=2  (kräver ett visst program för att kunna öppnas)

Vishin mieki olen (Mie, 10.11.2004 20:49)

Onhan tuo lappalaisuus aika epäselvä käsite, mutta ei sitä ainakaan saamelaisuuden synonyyminä voi pitää. Saamelainen hän puhuu saamea, tai ainakin jompi kumpi hänen isovanhemmistaan on puhunut sitä ensimmäisenä kielenä.
Lappalainen ainakin minun käsittääkseni pitäisi tarkoittaa niitä ikivanhoja lapinsukuja, jotka ovat näitä Lapin maita asuttaneet vuosisatoja. Tästä se ristiriita saamelaisuuteen tulee: nykyisin saamea puhuvat ovat tulleet tänne vasta joskus 1800-luvulla.
Minun sukuni on ollut kirkonkirjojen mukaan saman vaaran laidassa jo 1600-luvulla, että vissiin mieki olen sitte enempi lappalainen ku lantalainen.
Lapin suomenkielinen asutushan ei ole tullut tänne niin että ensin oli saamelaiset=alkuperäiset lappalaiset, jotka olisi paenneet suomalaisten edestä pohjoista kohti.

Täällä vain paikalliset alkoivat maanviljelijöiksi ja alkoivat puhumaan suomea, koska ei siihen aikaan lappalaisuutta pidetty arvossa, piti olla mieluummin ruotsalainen, sieltä kun kaikki sivistys tuli.
On se lappalainen saattanut joskus haukkumasanakin olla, mutta ei enää nykyisin, kunhan vain niin saamelaiset kuin lappalaiset itse ovat ylpeitä eivätkä häpeile alkuperäänsä.


Kuka on lappalainen? (Mie, 29.11.2004 19:09)

Joo, näinhän se on, että ei meillä juuri kovin paljon sitä antamisen iloa piisaa kun ei oikein paljon ole mistä enää antaa. Mutta siitä vähästä met piämmä kiini kynsin ja hampain - niinku ikimuistoisista nautintaoikeuksista.
Sitähän mie en tässä lappalais-saamelaiskeskustelussa en ymmärrä, että mikä sen suurempi oikeus se vasta 1800-luvulla näille kairoille tulleissa suvuilla on nauttia näistä metsästys- ja kalastusoikeuksista kuin niillä, jotka täällä ovat jo 1600-luvulla asuneet. Ja samat suvut asuvat täällä edelleen suoraan alenevassa polvessa, mutta kun ne ei nyt enää puhu saamea. Ei siitä niin kauhean pitkä aika ole kun Kuusamokin vielä katsottiin Lappiin kuuluvaksi, ja moni matkailija luulee siellä vieläkin olevansa Lapissa.
Voipi olla, että joskus on saamelaisia väheksytty ja ei siitä taida vielä koivn pitkää aikaa ollakaan. Toista se taitaa nyt olla, meillähän niitä ulkomaan eläviä ja muita. Itse asiassa minulle on yhden tekevää kuka on saamelainen, lappalainen, suomalainen, mustalainen, kiinalainen, eteläafrikkalainen tai mikä lie. Ei siinä pitäs millään opiskelijoitten tekemällä saamelaisluettelolla olla mitään merkitystä.
Tärkeintähän siinä varsinaisessa lappalais/saamelaissekoilussa on se, että ei pelkästään kielen perusteella saa rajata jotain oikeuksia tietylle etniselle ryhmälle.
Älä sie jäävytä pyrstöäs Jäämeressä. sitä vielä aattelin kysyä, että hyvinkö siellä kahvit revontulilla kliehuu?


Om Kajanska Semja

Kalle!
Cirka 1550-gick statens Sveriges norra gräns i höjd med Skellefteå-Uleåborg. Det finns att beskåda på kartor från tiden dvs inte ritade av kvener!
Söder om denna svenska gräns står det Laponia och norr om gränsen *Kajanska Semja = (Kvenernas land).

På en annan karta från slutet av 1500 talet är den svenska gränsen förflyttad uppåt och är nu i höjd med Övertorneå, men norr om gränsen står fortfarande Kajanska semja och söder om den Laponia.

På en tredje karta, från början av 1600-talet, är den Svenska gränsen flyttad ytterligare uppåt, så den nästan är som den svenska området var 1809 då det östra svenska landområdet gick förlorad till ryssarna. Men fortfarande i början av 1600-talet står det längst upp ovanför den svenska gränsen Kajanska semja och söder om gränser Laponia.

Det verkar som om Laponia hela tiden har funnits inom den svenska gränsen, och att kvänernas land minskat eftervart som den svenska gränsen flyttats uppåt.

Så:
Jag är till 1/16 ättling till det folk som på 1600-talet kom till tidigare varande Kajanska semja = kvenernas land = Kvänland, eftersom min farmors mormor tillhörde detta folk.

mvh

Bengt Johansson-Kyrö
e-mail: bengt.j-k@linnea.com
tel: 0980-210 32
mobil: 073-0747770
 

Det kan ju finnas både forskare och personer som vill lära sig kvänska samtidigt.

Vill ni höra lite skvaller. Jag misstänkte det.

På ett internationellt möte för minoriteter där samer var representerade med tre personer och kväner med en.

En samerepresentant gick ut hårt och krävde att kväner skulle uteslutas från mötet.

Minoritetskongressens presidium överlade enskilt i frågan och kom ut och förundrade sig över att en minoritet gav sig på en annan minoritet, och fastslog att till nästa möte skulle kvänerna representeras med tre personer. Så kan det gå.
inlagt av Bengt Johansson-Kyrö
Monday 14 Feb 2005 05:52:30

2005-02-23  kl 06:30 Kuriren, debatt
Lappar och deras historia raderas ut?

I HÖSTAS när regeringen och sametingets informationssatsning ”Nationellt samiskt informationscentrum” presenterades i Stockholm visade sametingets projektledare på behovet av en webbportal om samer.
Det åskådliggjordes med en presentation som var direkt-uppkopplad mot Internet.
En sökning gjordes på ordet ”same”.
Antalet träffar blev inte många, vilket skulle visa behovet av en samisk webbportal.
Fortsatte sedan med en sökning på ”lapp”.
När resultatet kommer upp på skärmen utbrister någon ”usch vad hemskt om vi hittat något här”.
Som lapp blev jag bokstavligen spottad i ansiktet.
Närvarande medier måste haft öronproppar eller tyckte de att det var helt i sin ordning att spotta på ursprungslappar?
Med insikt om projekt-ledarens inställning till ursprungslapparna insåg jag att informationen i samernas webbportal skulle bli partisk men att den skulle uttrycka sig på detta sätt hade jag inte ens kunnat drömma om.
Att lappskor inte är lappskor längre utan ”samiska pälsskor” är den opartiska informationen besökaren blir serverad på www.samer.se
Samiskt informations-centrum sametinget tycks kunna ta till vilka metoder som helst för att radera ut begreppet ”lapp”.
Tilltagen har för länge sedan passerat det anständigas gräns och blivit näst intill komiskt. ”Samiska pälsskor”?
Nästa steg blir väl att döpa om Lapporten till Sameporten, för att inte tala om det högaktuella Lappkodicillen från 1751.
Att man anstränger sig så till det yttersta för att förringa ordet ”lapp” drar ett löjets skimmer över hela informations-satsningen och det blir helt uppenbart att informationen inte är objektiv.
Detta inser inte sameminister Ann-Christin Nykvist, som i ett tal på Jokkmokks marknad när sametingets webbportal invigdes uttryckte sig att portalen ”kommer att bli en stor tillgång för alla dem som söker objektiv, intressant och aktuell information om det samiska.”
Hon står och ljuger och medier reagerar inte.
Mycket märkligt.
Hon avslutar talet med ”Okunskapen sägs ofta vara samernas största fiende". Vi måste förstås göra allt för att utrota den. Jag är övertygad om att den webbportal vi nu inviger kommer att bli ett modernt effektivt hjälpmedel i den kampen.”
Där har hon helt fel, lögnen är största hotet. Får den legitimitet kommer den att utrota en majoritet av Sveriges lappar/samer. Regeringen, en rad myndigheter samt nuvarande ledning i sametinget bedriver en massiv kampanj.
Miljontals skattekronor har använts för att radera ut ursprungslapparna och deras historia. Allt för att dölja samebyns tvivelaktiga existens.
Riksmedier bidrar med tystnaden, mycket, mycket märkligt.
Stig Eskilsson, Boden
Landsförbundet Svenska Samer


Om jakt och fiskeutredningen

Gertrud M
Datum: Friday 11 March 2005
  Hej alla läsare och skrivare på sidan,
Jag ser att en hel del folk är rätt väl insatt i utredningar mm som regering och riksdag lägger fram. Därför vill jag uppmana Er att läsa och ta del av jakt och fiskerättsutredningen (delbetänkande på 169 sidor kan nås via regerings sidan)
Jag tror att det för oss boende i norr är viktigt att ta del av detta för att ev. kunna agera innan detta fastställs. Har inte än hunnit läsa innehållet i sin helhet enbart delar av den och så här långt kan jag säga att vi måste ta upp de här frågorna om vi inte ska bli helt överkörda av politiker och tjänstemän på den nationella nivån. Men också för att undvika stora konflikter i vårt fortfarande fredliga område.

Om de lokala politikernas tystnad

Kampen är över.
Datum: Friday 11 March 2005
  Gertrud M. vadå Nationella nivån? Vad har våra lokala politiker gjort i detta ämne, annat än tigit som muren. Det handlar om våra ursprungsrätter till fiske och jakt på våra marker. L.T. var emot ILO 169, tills han såg att detta motstånd försvarade Kvänerna, sedan dess har han varit tyst.

Om svenska utredningar
Nu har ytterligare en låtsasutredning om våra förhållanden häruppe lämnats in. Man har hållit på i tio år.
Slutsats (liknande det som  brukar vara i det här låtsasutredningarna):
Samernas skall bes om ursäkt av svenska staten och samernas rättigheter skall skrivas in i grundlagen.

Det finns dock ett litet tillägg denna gång.
Man förordar att det skall tillsättas en medlingskommission, för att blidka övrig befolkning i gällande områden.

Medlingskommission, gör ej inget besvär! Ni kommer inte komma någon vart med friden i fjällen om ni inte gör utredningar värda namnet!

Problemet med dessa utredningar är att man vill få till en "sanningen" i dem, som är stick i stäv med historiska fakta.

BÖRJA UTREDA VAD VERKLIGHETEN ÄR!, i stället för dessa politiskt beslutade sanningar, som bara skapat problem, och kommer att skapa problem.
Medlingskommission - och Herre Gud!!!
inlagt av Bengt Johansson-Kyrö
Thursday 24 Mar 2005 12:25:42
Ei se kannatte! En självskriven mentalitet i Norr. Jag börjar hålla med dig Bengt, om att EU är vår enda möjlighet, till att slippa reservat här uppe.
inlagt av Gör vår röst hörd.
Friday 25 Mar 2005 19:36:01

Stor debatten...
stor aktivitet på debatten vad gäller det här ämnet. Men till vilken nytta, måhända att debatten lyfts men till vilken nivå? Det har mycket liten effekt att vi på lokal nivå hugger mot varandra. En hel massa tok (i flera av inläggen ) De som påtalat tex. buskörning, nu vet vi varifrån eller vilka som påtalat det. De har enligt de uppgifter jag luskat fram fört saker vidare. Hur gör de som tycker att det inte stämmer? Jo, i de flesta fall skrik vid köksborden. Det ger ingen effekt. Lyft upp saker till samma nivå, vi måste för det första börja ta fram sanningen och låta saker och ting komma till utredning. 

Hur ser verkligenheten ut? Samt att föra fram saker uppåt och inte falla i fällor, där vi börjar tänka "bya vis" och blanda ihop alla andra frågor så att grundproblemet blir en sidosak och själva ärendet förs fram ensidigt på ett icke önskvärt och ofta icke sanningsenligt sätt. Ifråga om skoterkörning, där måste skoterföreningen ta sitt ansvar och följa upp händelser eller incidenter och kontrollera sanningshalten i påståendena som kommit fram till olika instanser. Ni bör också kontakta media i dessa frågor och myndigheter på högre nivå, om det skulle vara falska anklagelser. Ni och vi kan inte tiga ihjäl saker eftersom de här har stor betydelse i olika t om politiska beslut. 

Vi måste våga stå för det som är och har i alla tider tillhört våra rättigheter utan aggression och hat. Vi måste kräva att den svenska staten (regeringen) stöttar och bereder möjligheter för vår kultur , vårt språk och stärker våra möjligheter att överleva i det här området. Men då måste det finnas fler som törs bära lite "hundhuvud" och träda fram i tex. media som idag har mycket stor makt över det som händer och sker. Att vi bara slänger ut anonyma inlägg här ger absolut ingen effekt,/Gertrud Monlund

- email - hemsida - 24 mar 2005 - 09:04:50

Opartisk bedömning
för att ta reda på kvänernas rättigheter på ett opartiskt och ur juridisk synvinkel, ta fram de gamla dokumenten och läs den historia som finns, kvänernas rättigheter ÄR dokumenterade och juridiskt hållbara än idag. Låt oss pröva det istället för att vara rädda för tex. om vi skulle åka för sk. tjuvjakt. Låt saker och ting gå till domstol men ´kolla upp att ni har försäkringar på era fastigheter och vad som gäller inom Suonttavaara lappby kolla de gamla dokumenten. Där FINNS bevis som håller, vad sedan radio och TV och annat säger är propaganda för att politiska beslut ska tas åt ett visst håll, lika med dasspapper i en domstol, det har prövats i Västerbotten och nu finns flera ärenden på gång.

- email - hemsida - 27 mar 2005 - 11:23:39


Same...?
Datum: Tuesday 19 April 2005
  Vad är en same och vad är en lapp...?

Jag har en egen definition på lapp och same vilket livet och nära kontakt med båda kategorierna gett vid handen att same och lapp är två vitt skilda begrepp. Var och en rätt när man väl kategoriserar dem efter det jag själv upplevt av samer och lappar under livets gång.

Lapp är för mig en individ som livnär sig på renskötsel med fiske och jakt som komplement till självhushållning. Lappen skäms inte för att bli kallad för lapp och stöter sig ej heller med bofasta lantalaiset eller svenskar. Lappen är gästfri och unnar sina grannar lantalaiset att fiska och jaga så som de alltid gjort i närheten av hans renar och boplats. Lappen vet att grannar aldrig med vett och vilje skulle störa lappens näring eller släppa hundar i områden där renar befinner sig.
Tyvärr är lappen på utdöende!

Samen däremot är en person som ej livnär sig på renskötsel, jakt eller fiske. Han slöjdar eller har studerat, ofta vid högskola och han ägnar sig definitivt inte åt lappens näring.
Samen kan återfinnas på alla arbetsplatser i det svenska samhället och det är samen som hörs syns och utmärker sig mest och överallt. Samen är den person som gör sig ovän med lappens grannar och förbjuder jakt och fiske för lantalaiset och svenskar så långt det går. Samen anser sig ha rätt till fritt fiske och fri jakt inom samelandet.
Han tycker inte att han därmed diskriminerar lantalaiset som bott 7-8 generationer inom samma byaområde när de inte ens får köpa fiskekort till sina förfäders vatten och de sjöar lantalainen bott vid sen barnsben. Samen själv anser sig inte behöva lösa fiskekort till sjöar inom sameland och 90% av samerna som jagar älg löser inte ens det statliga jaktkortet vilket är obligatoriskt. Den högutbildade samen kan ställa krav på att kommun och statskontoret liksom alla samhällstjänster ska konversera på hans modersmål ett språk som han knappt själv behärskar.
Samen är också den som vill tvätta bort begreppet lapp och är den som hittat på ordet same.
Får samen fortsätta så som han nu håller på med så kan det ju bli så att svenskarna släpper till Sameland till samerna. Tänk att se samen krypa in i torvkåtan igen, kasta lassot över axlarna och på skidor ge sig ut att hålla varg och järv borta från sina renar. Tänk att se samen återgå till sina fäders näring utan support av stat och kommun.
Tänk att se samen utan det moderna svenska samhällets hjälpmedel som elström, järnvägar, bilvägar, bilar och inte minst skolor. Tänk att se honom som den riktiga ursprungsbefolkning han anser sig vara och att leva som sådan. Och därmed sluta upp med att nära en dröm en saga som ej längre existerar och förleda sina barn och efterkommande med den rådande villfarelse som nu pågår.
Det bästa borgarna gjorde när de senast var vid makten det var att ge samerna ett eget parlament. Efter det slapp man ha samen skrikande på stadshustrappan. Nu pågår den stora sameteatern i parlamentet i Kiruna. Det vore väl en turistattraktion om något! Svenskarna skulle nog mer än gärna betala dyrt för entrébiljetter för att få ta del av denna teater.

2005-04-20  kl 06:30 (Kurirens debattsida)
Modern lag främjar etnisk rensning.
VI HÖR OFTA om svenska storsamhällets övergrepp på minoriteten samer, men inte särskilt ofta om övergreppen som sker inom de egna leden.
Övergreppen har pågått länge, för det mesta i det fördolda men här framträder det mycket tydligt.
Sveriges riksdag har så sent som 2004 antagit en lag som ger samer en möjlighet att ifrågasätta andra samers identitet och med detta ställa dessa utanför det samiska samhället.
Samtliga partier i sametinget ställer sig bakom lagen utom jakt- och fiskesamerna som anser att lagen strider mot grundläggande mänskliga rättigheter.
En människas identitet ska inte gå att ifrågasätta. Vilket är en självklarhet i ett demokratiskt samhälle. Så borde det också vara bland samerna.
För en utomstående kan det tyckas lite märkligt att alla övriga partier i sametinget ställer sig bakom denna lag. För mig är det inte alls förvånande.
Partierna som ställer sig bakom lagen har en stark koppling till nuvarande sameby. De utgör en gruppering som absolut inte vill se att majoriteten av samerna som inte är medlemmar i samebyn ska få något inflytande i samiska samhället.
Idag lever samebyns medlemmar under en administration där de har mandat efter förmögenhet. För dem är det inte alls konstigt att några förmögna personer dikterar villkoren i samebyn, men kulturkrocken blir total när de konfronteras med demokratins fri- och rättigheter.
Lagen som styr lappbyn eller samebyn var förkastligt redan när den kom till 1928. Men när det handlar om lappar och samer gäller inga grundläggande mänskliga rättigheter.
1928 bestämde svenska staten att det var enbart de som ägde renar som var lappar. Övriga skulle assimileras i det svenska samhället, med andra ord det lapska samhället klövs i två delar och majoriteten ställdes utanför.
Samtidigt tilldelade man grupperingen i lappbyn numera samebyn ett antal privilegier som de fortfarande hårdnackat försvarar och inte tänker dela med sig till övriga lapska befolkning.
Privilegiernas betydelse visas när man kan sjunka så avgrundsdjupt, att man skriver till myndigheten och hävdar att ”Dessa personer har absolut ingen samisk identitet och skall därför strykas ur sameröstlängden med omedelbar verkan.”
Om jag på ett liknande sätt ifrågasatt en invandrare, hade jag förmodligen men med all rätt blivit hudflängd av medier.
Skulden ligger inte enbart på den som utnyttjat möjligheten att överklaga röstlängden till sametinget. Största skulden vilar på våra förtroendevalda i Sveriges riksdag som enhälligt klubbade igenom lagen.
En lag som gett minoriteten samer ett verktyg, som går att använda och har använts i en grannfejd mot andra samer.
Att lagens snäva språkkriterier råkar sortera bort samer är inga tillfälligheter.


Det är bara en fortsättning på svensk lapp- och samepolitik som påbörjades 1886 för att ge ”ett rimligt antal samer en tryggad försörjning” som det står i regeringens statsbudget för 2005.
Ann- Christin Nykvist, jordbruks- och sameminister, tycker dessutom att lagen är modern.
Hennes människosyn är anmärkningsvärd, men regeringen har ju tecknat ett icke tortyravtal med Egypten som för övrigt bröts. Samt anlitat ett charterflygbolag där N379P ingår i flottan, så hon speglar egentligen bara regeringens människosyn.
Det var med amerikansk hjälp och N379P som två egyptier utvisades till Egypten där de fängslats och utsätts för tortyr.
Ann-Christin Nykvist bör omedelbart gå upp till justitiedepartementet och föreslå en likadan lag där hela Sveriges befolkning omfattas.
Tänk att kunna ifrågasätta och kanske ta ifrån en besvärlig granne sitt medborgarskap och med detta få honom landsförvisad.
Jag skulle börja med sameministern och fortsätta med riksdagsledamöterna som röstade igenom lagförslaget som ytterligare marginaliserar de samer som tvingats att stå utanför.

Stig Eskilsson, Boden
(har fortfarande kvar rösträtten i sametinget)


Diskussioner i Norge om Finnmarksloven

Re: Finnmarksloven
Forfatter: Leif (193.69.140.---)
Dato:   05-03-31 14:58

Nei Thoralf - jeg føler meg ikke beroliget av uttalelsene til de som nå sitter i hemmelige møter med justistskommiteen på Stortinget og som presser på for å få gjennomført en mest mulig samiskvannlig Finnmarkslov. Tror de bløffer om konsekvensene for odd friluftsfolk.

Stortingsrepresentant fra Finnmark Ole Gunnar Ballo (SV) har i dag gått ut og krevd folkeavstemning om Finnmarksloven. Jarl Hellesvik har satt igang underskriftskampanje i Finnmark mot loven.

Se: http://www.altaposten.no/nyheter/article16690.ece

 

Svar på denne melding
 
 Re: Finnmarksloven
Forfatter: Toralf (---.bb.online.no)
Dato:   05-03-31 15:18

Den nye Finnmarksloven bygger på fire grunnleggende hensyn:

- lik behandling av innbyggere i fylket
- vern av samisk kultur
- økologisk bærekraftig utvikling
- en avklaring som kan legge grunnlag for en positiv næringsutvikling

Opprettelse av Finnmarkseiendommen er en tillitserklæring til fylkets innbyggere uansett etnisk og kulturell bakgrunn.

Adgangen til utmarksressursene fordeles mellom allmennheten, fylkets befolkning og kommunens innbyggere i samsvar med det som gjelder i dag.

http://odin.dep.no/

 


Forfatter: Leif (193.69.140.---)
Dato:   05-04-15 12:03

Til Anders Giljan:
Det er historiske årsaker til at Finnmark nå er statsgrunn.

 Jeg har ikke årstallene og tørre tall i hodet - dette kan du slå opp. Imidlertid må vi tilbake til middelalderen for å finne årsaken. Da tilhørete nordkalotten kvenene. På 1400 tallet finn vi Kalmarunionen der Sverige og Danmark slo seg sammen. Dagens Finnland (unntatt det som i dag er Lappland) var da svensk og Norge sør for Malangen var dansk. Kalmarunionen angrep Kvenene i nord og tok landet fra dem. Dermed ble nordkalotten et fellesområde for Kalmarunionen. Når denne unionen gikk i oppløsning, så danskekongen på det erobrete området som nå tilsvarer Troms og Finnmark som sin private eiendom. Det ble etterhvert uenighet om grensene i nord mellom Danmark, Russland og Sverige og grensene var uklare i et par hundre år. Dagens grenser ble trukket opp i 1826 mellom Norge, Sverige og Russland. Når Danmark måtte avstå Norge og overlate landet som krigsbytte til Sverige i 1809 så ble også danskekongens eiendom Finnmark en del av Norge. Nasjonalstaten Norge fikk altså Finnmark og Troms fra danskekongen. Dette ble da statsgrunn og slik har det vært fram til idag.


Re: Finnmarksloven
Forfatter: Leif (193.69.140.---)
Dato:   05-04-19 12:39

Til Bjørn: Du er dårlig informert om kvenenes historie. Gå inn på hjemmesiden til Norske Kveners Forbund og les der hva de sier om seg selv og sin historie: http://www.kvener.no/

Til de som ikke tror at Finnmarksloven ikke har noen betydning for ordinært friluftsliv bør sette seg inn i hvilke holdninger Sametinget og Reindrifta har til friluftslivet. De ønsker minst mulig ferdsel av turister på vidda. Samene vil ha vidda for seg selv og stenge ute alle andre folkegrupper/raser. Sametinget står for egoisme, rasisme og apartheid.

Et eksempel: Sør-Varanger Turlag har jobbet i åresvis for å få lov til å merke turstier i sitt område og for å bygge 2 turisthytter. De har blitt nektet dette av reindrifta, sametinget, Sør-Varanger kommune og av Fylkesmannen. Begrunnelsen er at det ikke er ønskelig med denne norske formen for friluftsliv i sameland! Turlaget har nå gitt opp og lagt drifta på is.

Dette viser hvilken holdning de lokale myndighetene har til friluftsliv. Finnmarksloven vil i enda større grad skape vanskeligheter for folk som vil gå på tur. Allemannsretten er ikke noe overodnet prinsipp i Finnmarksloven. Det kan derfor godt hende at bare samer får lov til å gå på tur gratis. Dette vet vi ikke noe om fordi konsekvensene for friluftslivet ikke er utredet.

Göran S!
Om "faktum är att Samerna är den mest utforskade gruppen på denna jord och deras historia och härstamning har fängslat historiker i hundratals år". så vad är problemet. Då är det vara att lägga fram dessa forskningsresultat i en utredningsgrupp, där också kväner är med.
Om "faktum är att Samerna är den mest utforskade gruppen på denna jord och deras historia och härstamning har fängslat historiker i hundratals år", så skulle ju dessa århundraden av fängslande forskning massakrera allt vad kväner har att komma med, eller hur?
Problemet är bara att du har förutfattade meningar i denna sak, Göran S, liksom Pentti K.
Det finns inte forskning som styrker sapmipåståendena. Däremot finns det forskare som påstår detta. Det här är inte samma sak.
Riktig forskning i historia, som inom andra områden i vetenskapen, är grundade på någonting handfast som dokument eller liknande. Inte bedömningar från någon titelförsedd person, hur hög rang denne än må ha i historiekretsar. Endast bevis duger!
Sedan
"han anser sig vara någon slags guru". Jag bestämmer själv vad jag tycker. Sådant känns självklart underligt i en svensk Janteatmosfär, där man förutsätter att åsikter skall bildas av ett etablissemang, som man sedan förväntas lalla med i. Så är det inte för mig: mina åsikter skapas av mig själv personligen, ingen av någon annan! Det enda som är intressant i en politisk diskussion är de argument man framför. För goda argument kan få mig att ändra åsikt. Om man gillar, eller ogillar mig, är helt ointressant.
Det här är väl ingen kontaktsida?
inlagt av BJK
Tuesday 24 May 2005 15:39:42
Vi Svenskar är så indoktrinerade av Staten, så att vårat logiska tänkande avtagit. Denna påverkan visar sig i val efter val, där Svenska folket stöttar SAP, trots att partiet inte alltid hållit vad de lovat. I Övriga Europa, så regerar andra konstellationer och inte tycks Européerna må sämre än vi. Vi låser vårat kritiska tänkande till att vara förlåtande och att gång på gång ge en ny chans. Ändock så blir vi gång på gång besviken. Samma gäller ursprungsfolk och folk med andra kulturella värden och andra språk. Vi har av Staten fått oss en väl inskolad läxa i vilka vi (Svenskar)är. Sverige består av en salig blandning av invandrare, som idag är Svenskar. Och av ursprungsfolk, som assimilerats i det Svenska samhället mot sin vilja, dessa strider fortfarande om sin rätt till skog, mark, vatten och sitt kulturarv. Det är inte alls konstigt att Svenskar inte kan ta till sig att det finns fler ursprungsfolk, än Samer. För de övriga är ju invandrade och försvarar på detta sätt sin försvenskning, i tron att de skulle vara hotade. Det är inte Svenskar som ursprungsfolket vill vara, utan de vill vara det vad de är. Att vissa politiker på denna sida sätter grupper mot varandra, visar på total respektlöshet mot ursprunget och vittnar bara om dålig självkänsla.
inlagt av Lår forskningen avgöra Historien, inte godtyckande!
Tuesday 24 May 2005 17:30:47

Kuntelka tätä: http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=2528&visaart=true&visadep=false
kello 1910.
"det finns 70 000 finskspråkiga i Norrbotten". Onkos?

Tarkotettako tet, suomenruottalaiset, tappa meänkielen täältä Norrbottenista?
Se on kylliksi iso työ saa kveenit ruottissa lähtehän takasin meänkielhen, ja meän vanhhan kveenikultturhin - joka ei ole suomalainen.

Nyt yritettä tet jokka oletta tulhet ruothin jälkhin toista mailmansota paina meile päälle teän itenttiteetiä ja kieltä. Jokka on keksitty viimi sataviienkymmenen vuojen sisälä.

Tet häyttä käsittä sen, ette met kveenit ruottissa EMMÄ ole suomalaisia eli suomenkielisiä. Ja emmä koskhan ole sitä olhet!

Jos kouluissa yritethän alka ainuasthan suomenkieltä opettahan ruottin kveenile, niin se on sataprosenttisesti varma ette kveenit ruottissa käntävät selän sihen, ja käntyvät ruottalaisukshen ja ruottalaiskielhen kokonhabsa.

Ruottinsuomalaiset!
Panka itten sisäle itenttiteettiasihan täälä kveenimaassa ruottissa!
Tälla laila tet tuletta tappahan meänkielen ja suomenkielen kommakki tälta ruottin kveenimaasta.

Nyt on tämä meänkieli- ja kveeniitenttiteettitaistelu herättänny toivoa ette meänkielen ja sen vanhan kveenikultturin pian menne herättä.

Älkä tapaka tätä toivoa!
inlagt av Bengt Johansson-Kyrö
Tuesday 24 May 2005 20:17:59
Jag vänder mig till sverigefinnar i inlägget ovan på kvänska, apropå inslaget i nordnytt om att man vill utöka finskan i skolorna i Norrbotten. Finskspråkiga förstår kvänska ungefär lika bra som svenskspråkiga förstår norska.

Jag skriver till sverigefinnarna att det är döfött att försöka pracka på en finsk identitet på kvänerna i Sverige. Att alla sådana försök skulle förstöra de framgångar som förts för kvänskan och kvänernas kultur hittills och som skapat hopp om att man skall kunna återupprätta den svårt sargade kvänska kulturen i Norrbotten.

Sverigefinnar har svårigheter att förstå att den kvänska identiteten inte är finsk, utan just kvänsk.
inlagt av BJK
Tuesday 24 May 2005 21:34:21
Nordnytt tycker det är viktigt att framföra att sverigefinnar, som kommit till Sverige efter andra världskriget, vill få oss kväner att lära oss finnarnas språk istället för vår egen- kvänska.
Men sänder inte en minut om de saker som vi kväner vill framföra i debatten om identitetsakerna.

Läs ovan vad "Låt forskningen avgöra Historien, inte godtyckande!" skriver. Jag tycker han/hon sätter fingret på varför nordnytt gör så.
Man är livrädd för att bli ifrågasatta i sin "svenska" identitet.
Nordnytt gör inte sitt jobb! De har inte integritet nog för att klara det.
inlagt av BJK
Tuesday 24 May 2005 22:29:52

villrein i nordnorge!

Publisert : 15.05.2005 - 03:03 Oppdatert: 15.05.2005 - 03:03

Som nordlending me stor glede og store behov knytta tel friluftsliv så lur eg fælt på ke hæn det e plass tel fleire beitedyr i utmarka. Enten så e det nedretn å ihjæltrødd av sau eller så har du rein å medfølgende hjulspor. Snakk fan ikkje tel meg om urfolk! Kom me ein definisjon på ke et urfolk e så vil det kom fram at aill nordlendinga (vi gidd kje å snakk om ræstn av lande) e like mykje urfolk så di her industribufelappan som mein dæm har nedarva et eget udiskutabelt talent førr å førvalt naturen på bæst mule måte. KJØSS meg hardt i ræva! Eg e på ingen måte rasist eller skjær folk over ein kam. Her e det snakk om heilt ordinære forretningsinteræsse som saman prøv å ivareta (forståele nok) på ein uførsvarle måte. Har må staten inn å sætt teng på plass. Tvangsslakting feks. Større restriksjona på motorisert ferdsel å kanskje et kurs i opprydning? Sånne teng som man lær speideran som e ute på første overnattingstur: man rydd opp etter seg! Når vart den siste villrein i nordnorge gjort krav på av saman?

Per Korgen


Jan Unga!

"Det jag påtalade åt Bengt Johansson-Kyrö på OK macken var att han .... inte ska lägga energi på att vara emot".

Jag jobbar inte emot något. Jag arbetar FÖR att sanningen om kommunens historia skall upp till ljuset, innan sameparlament eller annat igångsätts.
"....utan arbeta för sina egna intressen".

Låt mig själv avgöra vad som är för mina intressen!
"Parlamentshuset för Sametinget kommer att bli någonting enastående - för samerna och för Kiruna".

Det är möjligt att det kommer att bli enastående för samer och kierunabor. Men jag jobbar för HELA kommunens väl, och det tycker jag också att du skall göra, Jan U!
"Regeringen satsar 150 miljoner kronor på att det byggs ett arkitektoniskt mästerverk på ca 5000 m2. Den kommer förutom att bli ett fantastiskt besöksmål också att skapa uppskattningsvis ca 50-80 arbetstillfällen inom en 10-15 års tid. Dessutom är viljan, också från Sametingets sida att byggnaden kommer att fungera som brobyggare mellan samer och övriga lokala, regional, nationella och internationella intressen. Byggnaden ska kommunicera samhörighet på flera plan: Samhörighet med den samiska kulturen, samhörighet mellan människor i den gemensamma kultursfären?.etc., står det skrivet i utredningen som Statens fastighetsverk har gjort. Planerad byggstart är april 2007. Invigning i början av 2009".

Jag förstår överhuvudtaget inte vad diskussioner om kommunens historia har att göra med arbetstillfällen.

Du verkar resonera så här: eftersom ett sameparlament för med sig en massa arbetstillfällen så måste sapmihävdandena vara sanna.
Jag menar att det inte har det minsta med historiska sanningar att göra om sameparlament för med sig arbetstillfällen

Denna byggnad blir därför inte brobyggare för någonting, utan kommer att skapa split och elände.
"Det jag förslog BJK var att arbeta för ett kvänparlament, det kvänska språket och kvänska arbetstillfällen".

Jag blandar inte ihop arbetstillfällen med kommunens historia. De sakerna har inte med varandra att göra - se ovan!
"När väl de kvänska intressena har definierat begreppet kväner med hjälp av forskningen och lyckats få urbefolkningsstatus och lyckats få kvänskan ratificierat som minoritetsspråk så kommer vi från kommunen att på alla sätt stötta också detta arbete".

Det går inte att driva kvänernas sak om inte sapmipåståendena granskas. Sapmipåståendena har nämligen kvänernas historia som grund. Samer har tagit kvänernas historia som sin egen, och vill med det skaffa sig fördelar med hjälp av ångerfulla skallmätare söderifrån och centralstyrda politiker i kommunen. Det här kommer naturligtvis aldrig att accepteras av kväner! Det är därför som det är viktigt att historien utförligt granskas innan man köper sapmipåståendena.
"Utgångspunkten i mitt arbete är att det råder en stor okunskap i flertal avgörande frågor som innebär att felaktiga tolkningar görs ..."

Låt oss då ta och skingra okunskapen som råder med en gemensam utredning där naturligtvis även kväner får deltaga.
Kenneth S har ju tagit initiativ till det genom att kontakta Landshövdingen i ärendet:
"Syftet är att arbetet med det mångkulturella handlingsprogrammet tar tillvara de olika erfarenheter och bakgrunder som finns i det mångkulturella samhället Kiruna, där människors lika värde är en av grundpelarna för en framåtsträvande samhällsutveckling".

Jag är överens med dig i att ett mångkulturellt samhälle är stark, med många erfarenheter. Men!, den får inte vara byggt på lögner. Är den det kan det bli en obehagligt samhälle med motsättningar. Låt oss därför börja rätt, med att ta reda på vad som är sant historiskt.
inlagt av Bengt Johansson-Kyrö
Thursday 16 Jun 2005 16:59:42

Följ rättsprocesser i Finland
I de här frågorna har Finland kommit längre än Sverige. Vi vet ju med erfarenhet hur EU inträde hanterades, medans vi talade om snus i Sverige satt Finnarna och förhandlade. Precis liknande saker händer i ILO 169 frågan. Finland håller på att ta fram en konsekvens analys och de gör historisk forskning på hög oberoende nivå. Det har börjat redan komma upp rätts processer vilka talar sitt tydliga språk. Kvänernas rättigheter till sina marker och vatten håller faktiskt i domstolar. Vi ligger lite i efterkälken men i Jämtland och södar delar av Lappland har man börjat dra upp saker till domstolar. Vi kommer aldrig här uppe att acceptera att hamna under ett feodalt system , "met emme siihen alistu eikä meitä kukhaan tule siihen asemhaan saamhaan vaikka kunkaki yritettäis". Ette sen saapi kyllä ja pittää muista ette emme met meijjän oikeuksia tule antamhaan ilman ette me siitä emme taistelis ja ei ole niin helppo anta meijjän oikeuet toisile niinku nyt hallitus Ruottissa uska ja kaikila mallilla käyhään päälle. Niin se on, Tack för mig slutar därmed den här forum debatten, har inget annat att tillägga

- email - hemsida - 16 jun 2005 - 23:39:32


Torsten Y!
Det finns dock en liten aspekt som jag kan beröra.
Det här gör dig generad:
"Hur länge har du varit kvän" varvid denne svarade"3 år"????........".
Då frågar jag dig: Hur länge har samer varit samer?
På femtiotalet bodde jag hundra meter från nomadskolan i Jukkasjärvi. Och jag kan garantera dig att ingen av renskötarbarnen eller deras föräldrar eller vi som bodde runt skolan hade en aning om vad ordet same betydde. Samebegreppet började användas när sapmihävdandena sattes igång för trettio år sedan. Det finns fortfarande "samer" som vägrar kalla sig för same, de kallar sig för lapp.

Det finns t o m ett politiskt parti, det största, i sametinget där medlemmarna ofta kallar sig för lappar. Det partiet är Jakt- och fiskesamerna, med Håkan Jonsson som ledare.
Jakt och fiskesamerna är de som ägde lappskattelanden i södra lappland innan - ursprungligen från Norge kommande - renskötarsläkter (Baer, Utsi, Tuuri, Skum m fl) med mycket renar, för hundra år sedan, trängde bort de ursprungliga lapparna från deras marker i södra lappland. De här lapparna som ägde de ursprungliga lappskattelanden i södra lappland, söker ofta kontakt med kväner för samarbete. För lapparna i södra lappland och kvänerna i norr har blivit fråntagna sina lappskatteland och har därför gemensamma saker att slåss för. Jakt- och fiskesamerna är emot ILO169, liksom kvänerna. De verkar för att markernas ursprungliga ägare skall ges sina marker tillbaka, liksom kvänerna. Det här är de andra partierna i sametinget emot naturligtvis. De vill att samer skall äga genom sin etnicitet, inte behöva visa på gamla äganderättsbevis. Det är klart de inte vill visa äganderättsbevis på lappskattelanden, för de har inga sådana. Men det har jakt- och fiskesamerna - och kväner vill jag tillägga.
Jakt- och fiskesamerna ifrågasätter t o m renskötseln i sin nuvarande form. Så här sa man under valrörelsen nyligen - ungefär: En näring som ger 20 000 i inkomst per år och person för några hundra personer och som subventioneras med 200 miljoner kronor av staten årligen, är det något att satsa på?

Jag lyssnade på ett radioprogram nyligen - de åtta årstidernas folk. Detta program vara rena desinformationen, och virrade bort begreppen totalt, om förhållandena här i norr. Först intervjuades en jakt- och fiskesame som berätta om sina gamla äganderättspapper och som ville ha förklaringar av staten hur hans förfäder gick miste om markerna. Sedan låtsades reportern - eller han kanske inte förstod bättre - att sådan här krav på ägande genom gamla äganderättsbevis var gängse inom sameriet. Inget kan vara mer fel. Det är jakt- och fiskesamer - och kväner - som vill att de gamla äganderättsbevisen skall granskas. Det sista de övriga partierna i sameparlamentet vill är att de skall visa papper på att de ägt vatten och marker i Lappland, för de kan inte visa upp några sådana äganderättsbevis. Det kan kväner och jakt- och fiskesamer göra. Och det är kring det som striden står.
inlagt av Bengt Johansson Kyrö

Varför använder du samer som slagträ, jakt och fiskesamerna har precis samma historia och kultur som övriga samer och har inte det minsta lilla att göra med kväner. Under historiens gång är det ett stort antal lappar som gav upp renskötseln av olika skäl och blev istället bofasta, men dessa är inte kväner för det, språk, kultur,historien finns kvar ändock. Dessa som du talar om hade förfäder som var lappar, samer och har inget med kvän att göra, deras förfäder har som många andra lappar varit skattelandsinnehavare men detta innebär heller inte att man automatiskt är kvän. Du sitter och hävdar att samer funnits i ca 30 år men du vet precis likaväl som jag att lappar är detsamma som samer, sen får du väl hävda vad du vill. Kvän däremot är ett begrepp som nyligen har introducerats och det i samband med att ILO 169-frågan dök upp, men som dock förekommer i norge när man talar om inflyttade finnar från Tornedalen och Finland. Återigen så nämner du ett antal namn som skulle vara inflyttade, men det finns en aspekt som du aldrig nämnt, nämligen den svenska s.k. stormaktstiden som är en direkt orsak till att det
förekom omfattande folkvandringar över hela Nordkalotten. T.ex så betalde samerna under en epok skatt till TRE olika länder och det finns mycket litteratur om den
tiden, även kallad "Den stora folkvandringens tid". Det finns även gamla samiska släktnamn som funnits i kiruna och karesuando området ända sedan folkbokföring
infördes, men dessa nämner du aldrig men du har väl dina nog så goda skäl. Enbart de att du tar ett argument från den s.a.s samevärlden visar hur stora brister dina
kvänargument har. Historiskt sett så var kväners tungomål finska. I äldre litteratur omnämns ofta det "Lapska språket" vad var detta för språk?.
inlagt av Torsten Ylikangas
Monday 20 Jun 2005 09:39:28
Det är klart att jakt- och fiskesamerna inte är kväner, men de är ursprungliga ägare till lappskattelanden i södra lappland och kväner är ursprungliga ägare till lappskattelandeni norra Lappland. De är detta ägarskap som förenar jakt- och fiskesamerna och kvänerna inte etnicitet.
inlagt av BJK
Monday 20 Jun 2005 10:05:26
Förlåt frågan,men BJK:s sista inlägg är mycket förvirrande.södra lappland, jakt o fiskesamer skatteländsägare, norra lappland kväner skattelandsägare men enligt dej
själv har samer aldrig ägt nåra skatteland, men jakt o fiske(samer).
inlagt av Nyfiken.
Monday 20 Jun 2005 19:31:49
Nyfiken!
Mina diskussioner har oftast gällt svenska kvänland, dvs. området norr om kaitumälven. Det är där kvänerna ägt lappskattelanden.
Jag har dock av och till tagit upp jakt- och fiskesamerna ägande av lappskattelanden i södra lappland.
inlagt av BJK
Monday 20 Jun 2005 19:57:30
Svenska KVÄNLAND??????????det var ett alldeles nytt begrepp,det är till att skena iväg igen. Skulle detta land vara beläget norr om Kaitumälven, mig veterligt så är
det Sverige på ömse sidor av Kaitumälven. Landskapet Lappland däremot inrymmer nämnda älv, det som i forntid kallades Kvänland har en helt annan geografisk
belägenhet. Nu börjar du bli väldigt tvetydig, först så påstår du att begreppet SAMER kom till för ca 30 år sen men i nästa andetag påstår du att jakt och fiskeSAMER skulle vara ägare till LAPPskatteland södra Lappland Kväner detsamma i Norra Lappland. Det blir ju väldigt intressant logik i dina påståenden,m.a.o. så hävdar du att
SAMER fanns i Södra Lappland och dessa ägde även LAPPskatteland.Kort och gott bör det bli på följande vis lite förenklat, Same=jägare och fiskare som funnits på
Nord-kalotten sedan urminnes tid och sista århundradena även LAPPskattelandsinnehavare,men obs enbart i Södra Lappland.Kvän=???????????men tillika LAPPskattelandsinnehavare i Norra Lappland,hur i all världen går detta ihop??????????.................
inlagt av Torsten Ylikangas
Tuesday 21 Jun 2005 09:15:09
Surfa på nätet - där hittar man fakta, som givetvis måste värderas, en del fakta har fått
legitimitet genom mångårig forskning och mycken opposition bl.a. nedanstående:

Vårt lands etniska och kulturella mångfald har lång historisk tradition.
Flera av de grupper som under lång tid utgjort minoriteter i Sverige har
aktivt värnat om den egna gruppens kultur och språk så att dessa kulturer
och språk än i dag utgör en levande del av det svenska samhället. Hit hör
Sveriges urbefolkning, samerna. Hit hör även tornedalingarna, sverigefinnarna,
romerna och judarna. Gemensamt för dessa minoritetsgrupper
är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper
med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller
kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Samerna tillhör världens ursprungsfolk, ett av flera tusen folk runtom i världen som
räknas till urbefolkningarna. Gemensamt för ursprungsfolk är att de levt på samma
plats genom historien före det att länderna invaderats eller kolonialiserats. De har egen
kultur, eget språk och egna sedvänjor som skiljer sig från samhället runtomkring.
Ursprungsfolken har genom historien förtryckts. Deras mark har beslagtagits, folken
har tvångsförflyttats och deras kulturer har undertryckts. I några fall har de fallit
offer för rena folkmord. Sedan 1400-talet har till exempel ursprungsfolkens land i
Latinamerika ockuperats ? först av conquistadorer och missionärer, sedan nybyggare
och jordbruksindustrin och på senare tid av oljebolagen.
Att kulturerna trots detta kunnat leva kvar visar kraften i deras traditionella samhällen.
Men förtrycket har satt sina spår, de flesta av världens ursprungsfolk lever i samhällets
utkant.
Ursprungsfolk hålls samman genom sin identitet, uttrycket för kulturen, språket
och traditionen. Identiteten hör alltid samman med ett geografiskt område, de historiska
banden med den miljö som folken levt i, använt och brukat. Att tillhöra ett
ursprungsfolk innebär inte alltid att man lever på landet och livnär sig på samma
sätt som förfäderna. Tvärtom lever många i städer precis som andra. I städerna sadlar
man inte längre hästen för att ta sig till jobbet och det gör inte ursprungsfolken heller.
Världen ändras och en anpassning sker. Ursprungsfolken behåller vissa traditioner
medan andra ändras med tiden. Identiteten är ? precis som hos alla ? under ständig
förändring.

Utgångspunkten i mitt arbete är att det råder en stor okunskap i flertal avgörande frågor
som innebär att felaktiga tolkningar görs som i sin tur leder till en onyanserad och intolerant
debatt människor emellan. Här har var och en av oss som deltar i debatten ett eget ansvar,
att värdera information och tänka efter innan vi uttalar oss.

En del inlägg är mycket intressanta medan andra visar just på ovanstående tes!
inlagt av Jan Unga
Tuesday 21 Jun 2005 09:39:16

Jan Unga!
Du som är avlönad av oss skattebetalare borde fatta bättre. Det är lantalaiset (lappar tidigare och ännu senare kväner) som är majoritets befolkning i byarna fortfarande. Du borde företräde även dessa och inte gå in i samefällan. Det blir ju val om ett år. Forskningen har ju visat att kvänerna har befolkat älvdalarna sen urminnes tider, det kan inte du heller förneka, fast Sveriges regering fortfarande försöker göra det och påstå att vi inte finns och har aldrig funnits, och förbjöd oss att tala vårat modersmål samt ville göra svenskar av oss, utan att dock lyckas helt. Även Kiruna består mestadelen av inflyttade bybor.
inlagt av Bybo
Tuesday 21 Jun 2005 11:28:24

Självklart är sapmi en konstruktion.

Så här har jag skrivit tidigare.

"Så här beskriver Kvenlandsförbundet, i huvudsak, Jukkasjärvi och Karesuandoområdets historia, som jag uppfattad det efter att ha varit med på ett flertal möten där detta behandlats av Kvenlandsförbundet":

1. I början av 1500-talet ägdes alla mark i Jukkasjärvi- och Karesuandoområdena av privatpersoner. Man kan exakt beskriva hur många kor, får, renar som dessa ägare av markerna hade. De går också att beskriva vilka enskilda områden som dessa privata ägare var i besittning av.
I rakt nedstigande led är lantalaiset/kväner i området ättlingar till dessa forna ägare av områdets marker och vatten. Allt det här går att visa med dokument.

2. Kring 1550 gick Sveriges gräns i höjd med Umeå och Wasa. Ovanför denna svenska gräns står det på *kartor från den tiden Kajanska semjla (= kvänernas land), och nedanför den svenska gränsen (Umeå-Wasa) står det skrivet Laponia.
På en annan karta, från tiden, beskrivande läget cirka fyrtio år (1590) senare är den svenska gränsen förflyttad uppåt och är nu i höjd med Matarenki/Övertorneå. Fortfarande står det ovan gränsen Kajanska semjla och nedanför gränsen Laponia.
Och likadant är det på ytterligare en karta, från början av 1600, när svenska gränsen nu förskjutits upp så den ligger som svenska gränsen låg ända till 1809, då innan östra landsdelen gick förlorad till ryssarna. Kajanska semjla ligger nu, i början av 1600, i Nordnorge och Laponia täcker Jukkasjärvi och Karesuandoområdena helt.

3. I slutet av 1600-talet fyrdubblades befolkningen i Jukkasjärviområdet (Siggevaara) och Torneträskområdet (Tingevaara), men i Karesuandoområdet (Suonttavaara), och Rounalaområdet (finska sidan nu), förblev invånarantalet intakt till antalet.
Kvenlandsförbundet ställer frågorna: Vilka var det som kom och befolkade Siggevaara och Tingevaaraområdena med början kring 1690?, och varför fick inte Suonttavaara- och Rounalaområdena samma befolkningsökning? Man efterlyser inom Kvenlandsförbundet forskningar kring det här vilka som kom in i Siggevaara och Tingevaara.

4. Efter kommunismens fall har ryska forska visat att samerna fordom hade sitt kärnområde i Ladogaområdet vid Sankt Petersburg. Samiska namn har visat sig ha anknytning dit.
I området lever i denna dag tjuderfolket, som ett minoritetsfolk i Estland. I samisk mytologi var tjuderfolket fientliga till samerna. I den samiska filmen vägvisaren, som visades för några år sedan, hade man placerat tjuderfolket hit upp till norra Norrland. Det är fel! Tjuderfolket hemområde skall letas i området Ladoga, Sankt Petersburg, Estland - liksom samernas.

Kvenlandsförbundet är noga med att kunna dokumentera det man påstår, så det här de påstår håller, skulle jag vilja hävda".

Jag har läst i gamla dokument "han levde tidvis som lapp" i meningen att personer var så fattig att han var tvungen att leva som lapp. Att leva som lapp betydde att man inte ägde marker och därför skaffade sig fler renar för att åtminstone ha mat av renarna. Normalt hade markägare 10-25 renar för transporter huvudsakligen, men lapparna hade fler.

När samer kom till området, till för dem okända marker i Kvänland, så ägde de alltså inga marker här utan tvingades livnära sig på renskötsel.
Till nuvarande norra Finland kom skolterna från Ryssland också de blev tvungna att livnära sig på renar då de inte ägde marker dit de kom.

Skolterna som nu också räknas till att vara samer har inte det minsta släktskap med samer i Sverige. Det är kollat med mitokondrie-DNA-analyser. Det här ser man också på utseendena. Du har säkert själv sett att skolter är ljushåriga och blåögda i större omfattning än samer i Sverige. Skidåkerskan Toini Gustavsson-Rönnlund lär vara skoltsame, har jag hört. Det är mycket möjligt för hon har ett utseende som skoltsamer har.

Jukkasjärvi kyrka byggdes 1608 av Karl den nionde för att markera att området nu var svenskt.
På **karta från 1643 står skrivet Jockesjärfi kijrkia. Man undrar när har Jukkasjärvi hetat Choikkiras (= Samling på samiska) som det påstås att Jukkasjärvinamnet kommer ifrån, när Jukkasjärvi redan 35 år efter att kyrkan byggdes hette Jukkasjärvi.
Jag har en helt annan teori vad namnet Jukkasjärvi kommer ifrån. Jukkas finns nämligen på andra håll också i Kvänlandsområdet. Men jag återkommer till det senare.
*/ Obs! Kartorna är inte ritade av nutida kväner utan av folk som levde då på 1500-talet.
**/ Fråga efter Treskkartor på Kieruna bibliotek. Det är nämligen Oluf Tresk som upprättat dessa kartor då han var i området 1640.
inlagt av BJK
Friday 24 Jun 2005 13:35:30
Jag har under lång tid följt dina inlägg, BJK, men har aldrig gjort egna förrän nu.
Jag förstår såpass mycket tornedalsfinska, eller kvänska som du brukar kalla språket, att jag förstår att du efterlyser andra "kväners" synpunkter, och stöd. Jag skriver det här för att visa att vi, som jag tror, är många som i tysthet följt det du skriver och jag vill att du skall fortsätta med det på ditt oefterhärmliga sätt.
Jag bor i Kiruna men har hela min familjebakgrund från en by i kommunen, inte lågt från din egen, liksom min hustru har det. Med din definition är jag och min familj helkväner..
Jag var på uppmaning av dig till stadshuset och såg utställningen lantalaiset. Där fanns en pärm över Kyrösläkten. När jag bläddrade i pärmen dök min fars namn upp där för att vara av Kyrösläkten. Det här var en nyhet för mig. Jag förstod också av vad jag läste i pärmen att Kyrösläkten är stor, med många förgreningar.
Jag har ibland blivit upprörd över dina angrepp på socialdemokraterna i kommunen. Som du förstår är jag socialdemokrat och var under många år politiskt aktiv.
Min erfarenhet av politik är den att de som finns i nämnder inom politiken är där av idealitet i första han. De vill kommuninnevånarna väl. Vi hade att lösa problem som fanns inom de ekonomiska ramar som fastställts. Och vi försökte göra det i bästa förmåga. Det här gäller alla partier. Det fanns inga centrala direktiv vi följde, som du påstår. Vi hade alla en ideologi i bakgrunden, men det var praktiska problem som vi huvudsakligen försökte lösa
.Ja förstår mycket väl varför politiker nu är så måna om att få sameparlamentet till kommunen. Det ger arbetstillfällen. Praktiska lösningar.
Jag har dock haft funderingar på hur vi tidigare skulle kunnat ha löst det mångkulturella i kommunen, vad gäller språken, men också vad kommuns historiskt är.
Jag vill nu på äldre dagar börja forska i detta. Det börjar bli alltmer relevant i den tid vi nu lever i.
Men vad jag huvudsakligen ville ha framfört är att du skall fortsätta skriva, vi läser dig, BJK.
inlagt av Synpunkter
Saturday 25 Jun 2005 08:56:00
Media skall vara oberoende Stat, Myndighet eller annan person. 

Den skall objektivt sprida Nyheter, Reportage och Annat för medborgarna Intressant. Uppenbart så agerar Media i Sverige Alá Öststatsmodell när det gäller att förmedla Information (Fråga Staten om lov). Folk söderöver har aldrig hört talas om andra folkgrupper i Norr, än Lappar.

 När man tar fram studiemateriel till Skolan, så ger man medvetet en felaktig bild för eleverna, när man valt att utelämna andra folkgrupper

Vad man kallar dessa är ointressant. För tillfället, så är "Kvän, Kven, Qven,Quen" arbetsnamnet för det material som kommer att tas fram. Går denna fråga till juridiska prövningar, så kommer mången verksamhet att lamslås, under lång tid. Vi kanske också skulle gå klädd i speciella kläder, liksom "Samerna", om inte vi hade tvingats till att assimilera oss till det Svenska samhället. Lapparna (Samerna) trotsade denna integrering. Man skall inte belöna en grupp och fortsätta och bestraffa en annan.

inlagt av Vårat arv.
Wednesday 29 Jun 2005 16:58:05

John!
Du har en poäng i det vad du skriver om amerikanska indianer.

Men det viktigaste beviset för samers ursprung har just varit att hävda att lappskattelanden ägdes av samer. Det var det här som den samiska forskaren Kaisa Korpijaako-Labba kommit fram till i sin forskning och det är det här som svenska utredningar tryckt när man tagit ställning för samers ursprungsstatus.

Mycket hänger på vilka som ägde lappskattelanden i ursprungshävdandena.

Korpijaako-Labba är nu starkt ifrågasatt i Finland och oberoende undersökningar har där satts igång kring hennes forskningar.

Man måste veta detta ovan, för att förstå varför beskrivningarna över vilka som ärvde markerna är så viktiga på Suonttavaara lappbys hemsida.
inlagt av BJK
Thursday 30 Jun 2005 15:24:40

"Om vi säger så här istället Bjk, dom riktiga ägarna till LAPPSKATTELANDEN var LAPPARNA vad säger du då?".


Det riktiga ägarna till lappskattelanden är de som kan visa dokument på att deras förfäder ägde markerna. Kan man det göra det, så är man ägare om man så är hottentott av djungelvarianten.

inlagt av BJK
Thursday 30 Jun 2005 20:00:08

Det är då oerhört märkligt att mångkulturellutredarna inte inbjuder kvenlandsförbundet till seminariet som skall utreda områdets historia.
Men så här är det i Sverige. Alla utredningar är anpassade till att följa politiken som för närvarande är aktuell. Utredningar, i Sverige är inte till för att få fram sanningar utan tvärtom dölja det som är kontroversiellt och inte passande.
Därför lyckas inte kommissioner som skall klargöra saker klargöra någonting. Estoniautredningen, Palmeutredningen, U-båtutredningen. Ingen av dessa utredningar har skapat lugn och accepterande av berörda.

Så här verkar det också vara med mångkulturellgruppens "utredning". Man är inte ute efter några sanningar, man är ute efter att anpassa sanningar till rådande politiska föreställningar, så man kan fortsätta förneka sig själv och vara valloner och vad fan som helst, utom de man verkligen är. Hur kan ni, som är i politiken, och är från byarna leva med detta? Vad anser ni vara er uppgift i politiken, om det inte är att vara talesmän för områdets folk?

Inlagt av Bengt Johansson-Kyrö

Om (vilket är mycket vanligt) forskare kommer fram till olika slutsatser om giltigheten i en avhandling/uppsats".
VEM ska då utse vilka forskare som kommer fram till "vad som är sant och verkligt" i bedömningen av en annans forskningsresultat?".

Då vet ingen av forskarna vad de pratar om riktigt om de inte har otvetydiga fakta att visa upp. Man vet alltså då inte säkert. De är mer tyckare än forskare. Man måste forska vidare.
Så här brukar det vara i ickeexakta vetenskaper, som historia, arkeologi.

Alla får då lägga sina dokument och bevis på bordet för allmänt beskådande så får någon form av gemensam forskningsgrupp, som har förtroende hos berörda intressenter, titta på detta.

Mångkulturellgruppen - som man inte ens får veta vilka de är - är uppenbart fel komponerad när de som initierat debatten om skevheten i områdets historieskrivning inte ens får presentera sina dokument och bevis för sin sak inför gruppen. Det är uppenbart att en allsidig belysning av sakernas tillstånd inte är önskvärd inom mångkulturellgruppen.
Inlagt av Bengt Johansson-Kyrö
till Valkeapää
.. du använder väldigt nedlåtande sätt att skriva om vårt folk, vår historia och kultur. Jag vet inte om det är av okunskap eller illvilja, hoppas det inte är det senare. Min fråga till dig är att varför vill det samiska folket komma med i FN sammanhang och övriga internationella forum? Är det inte av precis samma orsaker som du själv nämner i ditt inlägg. Nåja, det har dock mindre betydelse. Det som har och kommer att ha mer betydelse är att Kvänernas folk har vaknat och om arbetet idag kan tyckas vara på låg nivå så är det dock en början. Vår historia , språk, kultur osv. är precis lika viktigt att komma upp till dagens ljus som vilken annan historia som helst. Och vi har enl. människorättsliga lagar lika rätt som varje annat folkslag, att inte bli kränkta av vare sig dig eller någon annan.

- email - hemsida - 4 jul 2005 - 10:09:01glömde skriva mitt namn, i förgående inlägg: Gertrud M

- email - hemsida - 4 jul 2005 - 10:12:10

Lantalainen!
Ofta så framkommer det i din argumentation att någon förfalskar historien

Vem förfalskar historien?".
Det finns ett intresse att kompensera skallmätningar, och samer behöver bara andas ordet rasism så rusar alla forskare enstämmigt och stöder allt vad de säger, fast det inte bara var samer som skallmättes. Det fanns andra folkgrupperingar som for illa. Och som steriliserades för att inte förorena den rena svenska rasen. Det här gör mig rasande! VILKEN ARROGANS!

"Tror du inte att du själv är delaktig i att förfalska historien, när du för fram argument som inte har en vetenskaplig bas".
Jag vill ge en motbild. Vad mitt syfte i grunden är, är att få Kvenlandsförbundet med i de utredning som gäller området.

Nämn några forskare som klargör förhållandena med dokumentation. Att de finns många som påstår saker räcker inte. Det gäller att ha dokument som visar vad man påstår.

Man påstod ju tidigare en massa saker och kallade sig vetenskapsmän.

http://historiesajten.tripod.com/rasbiologi.htm

Det är sådana här imponerande resultat som gräddan av svensk forskning lyckats åstadkomma tidigare.

Jag tycker du är en Onkel Tom, Lantalainen!

inlagt av BJK
Wednesday 06 Jul 2005 15:34:55
Kvenlandsförbundet är inte, vad jag förstått, intresserad att vara med i forskningsgrupper i första hand, utan i statliga utredningar som handlar om frågor gällande detta området. Nu sitter Saitton, kommande ursprungligen från Ryssland som sekreterare i Sören Ekströms utredning som representant för samerna. Men vi kväner beredes inte plats. Man tror ju inte sina ögon och öron.

Såg du förresten markägarsammankomsten i Sorsele i nordnytt? Det börjar röra på sig, och det är på tiden!
inlagt av BJK
Wednesday 06 Jul 2005 22:59:52
Jag har ingen uppfattning om vilka som sitter med i statliga utredningar. 

Men med utredningar är det ju så, att de skall remissas. Då kommer väl alla berörda med, skulle jag förmoda.

Jo. Jag såg inslaget om markägarna. Det är ett bra initiativ, där man kan få igång en parlamentarisk utredning som möjligen kan leda till en process i slutändan. Fördelen är ju att det förmodligen kommer att belysas utifrån, det är bra.

Jag tycker för min del att det är märkligt att man inte vill vara med i forskningsprojekt. Om man vill ha fram fakta som är trovärdiga, då bör man vara med i forskningsprojekt, gärna sådana som är tvärvetenskapliga och går över landsgränserna. Om man gör det, då vinner man trovärdighet och kan på så sätt på ett naturligt sätt komma med i statliga utredningar som berör minoritetsfolk.

inlagt av Lantalainen
Wednesday 06 Jul 2005 23:10:25

God morgon Bengt!

Jag lallar inte med, jag har en egen åsikt, däremot så lallar du med i en verksamhet som inte vågar analysera fakta fullt ut. För om det hade varit så att exempelvis Föreningen Suontavaara lappby hade vågat presentera alla fakta i det underlag man saluför, då hade människor själva fått bedöma källan och sedan bilda sig en uppfattning.

När det gäller Hembygdsföreningen i Jukkasjärvi, så startades den i en tid då storsvenskhet var på modet. En mörk tid då Sverige som nation var på tillbakagång, liksom övriga Europa. Milinära rörelser fick enkelt fäste hos sökande människor, vilka för det mesta levde i ett vakuum mellan ytterligheter från höger och vänster.

Jukkasjärvi liksom många andra hembygdsföreningar startade i mitten av 1930-talet. Ofta var det en reaktion mot just identitetslösheten på det lokala planet. I Jukkasjärvis fall, var det inte en massa präster som skapade föreningen. Det var en komminister med, Fredrik Pappila. Förutom honom så fanns det mest Kirunabor och några gruvarbetare med rötter i byarna runt Kiruna.

Att du kritiserar hembygdsföreningen för att inte framföra kväners historia och levnadsbetingelser, det får du själv ta på dig skulden för. I stället för att kverrulera i detta media borde du i stället liksom många fler, engagera dig i hembygdsföreningen och hjälpa dem i stället för att exempelvis starta studiecirklar, anordna utställningar, skriva böcker osv.

Sedan måste jag få säga att jag blir djupt orolig när du åter igen gör självmål. Du skriver att "Vi måste börja om från början! Kvenlandsförbundet, forskar själv, och ämnar skriva kvänernas egen historia. Beblandar man sig med föreningar som nu finns, hamnar man omedelbart i konstigheter, och anpassningar till den centralsvensk politik som för ögonblicket råder."

Vilken bild tror du att det blir av detta. Det är precis samma tillvägagångssätt som du själv förkastar. Att inte ta in fakta från andra källor. Arbeta med en historisk hypotes isolerat utan att låta den konfronteras med andra teorier. Det blir liksom Stockholms-syndromet, en inavlad kunskapsuppbyggnad utan självkritik, självinsikt och i slutändan utan tolerans för andra teorier.

Jag respekterar det arbete som görs, på alla fronter. För att bygga mer kunskap om vår lokala historia. Men jag har ingen respekt för ett totalitärt tänkande, befriat från självinsikt och fylld av intolerans. Ett sådant arbete bäddar för rasism och främlingsfientlighet. Detta leder i sin tur till oförmåga att se sin egen roll i hela historien.
inlagt av Lantalainen
Thursday 07 Jul 2005 08:32:53
Lantalainen du skriver"Men jag har ingen respekt för ett totalitärt tänkande, befriat från självinsikt och fylld av intolerans. Ett sådant arbete bäddar för rasism och främlingsfientlighet. Detta leder i sin tur till oförmåga att se sin egen roll i hela historien." Är inte detta precis vad vi upplever att Samerna håller på med? Jag delar din teori, men rikta kritiken åt alla håll.
inlagt av Faravid
Thursday 07 Jul 2005 09:01:39
Nu har du inte läst på ordentligt, Lantalainen.
Det var svenskspråkiga präster som grundade Jukkasjärvi hembygdsförening 1937. Pappilan Feetto kom in senare. Fredrik Pappila var föreståndare på gården på 1940- och femtiotalen.
Lite historieförfalskning igen. Det fanns inga Jukkasjärvibor involverade i det här från början!

"Vilken bild tror du att det blir av detta. Det är precis samma tillvägagångssätt som du själv förkastar. Att inte ta in fakta från andra källor".
Man skall ta till sig fakta från alla håll.

Man tror inom Kieruna forskarförening, Jukkasjärvi hembygdsförening, Kierunas rötter m fl föreningar - för att inte tala om de enögda genompolitiserade Sameföreningarna - att man är neutrala.

Så fungerar det inte. Alla är vi slavar under vår tid. Skillnaden mellan Kvenlandsförbundet och övriga är att Kvenlandsförbundet bevakar kväners ställning och är inte influerad av centralmaktens anspråk på att veta hela sanningen. Kvenlandsförbundet är en motvikt mot rådande svenska värderingar, och ser på verkligheten med kväners ögon.

Mie olen laittamassa kväänisanoja Jukkasjärven aluelta. Olen nyt saannu kokhon nuoin 35 000 sana. Ajatus on ette saa 60 000 sana yhthen. Tämä sanamäärä riittä, minun mielestä, kohtapa kaikhin jokapäivän käythön.
Mitäs sie sanot tästä kieliasiasta, lantalainen? Kunkas kielen parhaiten saattais kehittä?
inlagt av BJK
Thursday 07 Jul 2005 09:15:5
Bäste Faravid!

Du har alldeles rätt. Alla introverta verksamheter som saknar förmågan att göra en enkel omvärde analys, beroende på motviljan till att ta till sig ett bredare kunskapsfält. Detta stämmer sannolikt in även på de prosamiska intressen, vilka vägrar se en helhetsbild.
inlagt av Lantalainen
Thursday 07 Jul 2005 10:18:28
Ja du Bengt. Visst har jag läst på detta, annars skulle jag väl inte skriva som jag gör, men har du gjort det?

Föreningen i Jukkasjärvi bildades våren 1936. Då hette föreningen Kiruna stads Hembygdsgille. Med vid bildandet var bl a Fredrik Pappila, RomOlle Ohlsson, bröderna Valfrid och Oskar Johansson. Man hade kvinnlig sekreterare, som faktiskt fortfarande lever vill jag minnas. Hon heter Gunhild Raneståhl.

Det är just detta jag menar Bengt. Du skjuter från höften, men glömmer att kontrollera ammunitionen.

Sedan håller jag med dig om att de flesta föreningar inte är neutrala. Men det är ju med anledning av ett ställningstagande många föreningar bildas, som en intresseförening för ett visst ändamål. Sameföreningarna bildades för att verka i samiska intressesfrågor. Suontavaara Lappby har ett annat intresse, helt partiskt och oneutralt. Detta gäller ju även i högsta grad Kvenlandsförbundet. I det sistnämnda fallet måste ju även du, hålla med om att det definitivt är enögt.

Men jag håller definitivt inte med dig om att en partisk intresseförening inte är influerad av det du kallar för "centralmaktens anspråk på hela sanningen". Detta får du faktiskt på ett sakligt sätt utveckla.

Vad jag vet, så uppbär ju exempelvis Suontavaaras Lappby ekonomiskt stöd från både stat och kommun.

inlagt av Lantalainen
Thursday 07 Jul 2005 10:34:02
Suontavaaras Lappby ekonomiskt stöd från både stat och kommun".

Möjligen lönebidrag av något slag. Men det är definitivt inte fråga om stora pengar. Kvenlandsförbundet får inte ett öre någonstans ifrån. Man bedriver alltigenom ideellt arbete. Vi har mycket arbete framför oss vi kväner de närmaste årtiondena för att vända på denna bluffverksamhet.

De "godkända" samiska verksamheterna får tiotals miljoner i stöd av stat och EU och nu skall staten bygga ett parlament för 150 miljoner i Kieruna. Åh, Herre Gud!

Svenska staten är mycket för att bygga, man byggde rasbiologiska institutet på 1920-talet och sameparlament nu.

Det var svenskspråkiga präster som startade Jukkasjärvi hembygdsförening. Läs den information som finns på hembygdsgården i Jukkasjärvi. Jag hade en diskussion med Åke Henriksson för tio år sedan just om detta, och han fick medge att jag hade rätt till slut i denna sak, när jag visade honom på fakta.

Du kommenterar inte det sista jag skrev!? Kan du inte kvänska, Lantalainen?
inlagt av BJK
Thursday 07 Jul 2005 10:52:08
Förövrigt Bengt, så är mina kunskaper i olika finska dialekter begränsade. Jag förstår en del av det, eftersom jag hade det i hemmet under min barndom. Men det var inte mitt hemspråk till fullo, vilket jag beklagar. Men på din sistnämnda fråga, så svarar jag, att jag inte talar finska i vardagen.
inlagt av Lantalainen
Thursday 07 Jul 2005 10:52:17
Fil.dok. Erik Wahlberg skriver bl.a. så här: Ända tills dess Elias Lönnroth blev professor i finska språket vid Helsingfors universitet 1853-1863, fick det äldsta finska skriftspråket med traditioner från Michael Agricolas tid från 1500-talet förbliva i det stora hela kvar vid det gamla. Men Elias Lönnroth och hans efterföljare försökte skapa ett nytt skriftspråk, som en del människor kalla för oiketa suomea. Ättlingar till ämbetsmännen och tjänstemännen i östra rikshalvan av Sverige, som blev till Storfurstendömet Finland eller nuvarande republiken Finland, hade herrskapssvenskan såsom hemspråk. Adolf Ivar Andersson lanserade uttrycket "Svenskar får vi inte vara, ryssar vill vi inte bli, låt oss då vara finnar".

De som tidigare aldrig hade varit finnar blevo nu så kallade "aitosuomalaisa" (äktfinnar) och som började kalla oss, som talade meänkieli för "Länsipohjan suomalaiset" (Västerbottens finnar). De började även uppträda som våra andliga och kulturella förmyndare och gjorde spe av vårt sätt att tala, eftersom meänkieli inte var oikeata suomea.

Det är dessa storfinnar som har döpt om Kyllinvainio i Pello, öster om Torneälven till Kyllinkeidas. Namnet i Kyllinvainio syftar på Kyllin hemmanets gamla gårdsgärde eller inägor, alltså en kulturterm. Storfinnarna ha utövat lika mycket kulturvandalisering som storsvenskarna i Tornedalen, när de egenmäktigt döpte om byarna längs järnvägen, en synnerligen kränkande handling gentemot den inhemska befolkningen, som talade meänkieli, som absolut inte är vare sig Norrbottensfinska eller tornedalsfinska. Vi vill under inga förhållanden omyndigförklaras varken av storsvenskar eller storfinnar. Vi kunna själva handhava vårt eget språk och vår egen kultur.

Eftersom vi icke hava en egen skriven historia från äldre tid, så är språket och ortnamnen ovärderliga källor för utforskning av vår äldre historia. Tornedalens historia är ännu icke skriven av oss själva. Det är storfinnar och storsvenskar som hittills har skrivit vår historia på ett sätt som passar dem själv.

Ur svensk synvinkel voro kvänerna helsingar och därför översattes kainulainen med helsing och Kainuunkylä till Helsingby. När Österbottens inland Kainuu blev känt för svenska myndigheter använde de den ryska formen varför fästningen vid Uleträsk (Oulunjärvi) blev Kajaneborg och staden Kajana. Vid sin kröning i Uppsala den 15 mars 1607 antog Karl IX titeln "de lappars i Nordmarken och kajaners konung".
inlagt av Suonttvaara lappby
Friday 08 Jul 2005 09:47:42
Den 17 / 9 1809 skrevs Freden mellan Sverige och Ryssland.

Den Fred skulle för lång tid framöver dela ett Folk en nation ett Rike i två främmande Nationalstater. Kvänland delades mitt itu av Sverige och Ryssland. Efter denna gränsdragning, så har de boende på ömse sidor om Torneälven tvingats till att anamma de två Nationernas språk och kultur. Freden som gjorde slut på kriget mellan Sverige och Ryssland, startade istället kriget om Kvänernas rätt till sin mark, sin kultur och sitt språk. Låt därför den 17 september bli det datum som sammanlänkar vår kultur till Kvänernas kamp om vår rätt till vårt arv.

Inlagt av Faravid den 07/09/2005 08:36