Så här skriver Björnar Seppola på yahoo.com

Jeg kan fortelle litt om hva ILO-konvensjonen for samene og minoritetskonvensjonen for kvenene har ført til i Norge.

"Assimilering inn i norsk kultur har avtatt som en følge av at kvenene er beskyttet av de europeiske konvensjonene. Men assimilering inn i samisk kultur har tiltatt kraftig. På grunn av at 98 % av minoritetsmidlene går til samene, kan samiske institusjoner lokke med skolestipender, kulturstipender, støtte til filmproduksjon, musikk, teater, kunst og håndverk, forskerstipender, arbeidsplasser og gode lønninger som agn i assimilasjonspoliti kken. De som velger å stå igjen i kvenkulturen har ingen mulighet til å oppnå tilsvarende fordeler.


Assimileringa av kvener inn i samisk har pågått lenge i Norge. Allerede for 100 år siden fantes krefter i Norge som arbeidet for at de kvener som ikke godtok å bli norske skulle assimileres inn i samisk. Som et resultat av denne politikken bærer mange av dagens markerte samiske politikere og kulturarbeidere i Norge kvenske slektsnavn. Keskitalo, Olli, Valle, Muotka, Salmi, Gaski, Hætta, Kemi,Varsi, Ballovara, Ballari, Gaup, Eira og mange flere er alle opprinnelige kvenske slekter som er blitt assimilert inn i samisk kultur på grunn av ulike tiltak iverksatt av den norske staten gjennom de siste 50 – 100 år.


Innføringen av minoritetskonvensjonene for kvenene og ILO-konvensjonen for samene legitimerer en behandling av kvenene som annen rangs borgere. Det ser ut til at norske myndigheter ved å bruke samene som mellommenn og ved en systematisk forskjellsbehandlin g av samer og kvener, har skapt et system som raskt og effektivt vil bidra til en sluttføring av den assimilasjonspoliti kk som man hele 18- og 1900-tallet arbeidet forgjeves med. Jeg er oppriktig bekymret for at minoritetskonvensjo nen kombinert med ILO-konvensjonen og den kraftige assimilering av kvener dette har medført, kan bli den siste spikeren i kista for kvenkulturen og bringe denne kulturen for alltid inn i museer og arkiver.

Om dette systemet skulle bli innført i Sverige også vil kväner eller lantalaiset om 10 – 20 år, kanskje før, få merke hva dette fører til. "

Det är läge för att agera med kraft. Låt inte den Svenska staten fortsätta sin diskriminering av etniska minoriteter som äger ursprungsstatus. Detta är en Svensk variant av Apartheid.

Säg NEJ till ILO 169, eller kräv att även Kväner, Tornedalingar och Lantalaiset också ingår i denna Resolution, för vi är alla ursprungsfolk i Norr.


 
Inlagt av Faravid den 07/01/2009 06:45