Biskoparna i norr ljuger   Kuriren Debatt 06-03-27

Öppet brev till biskop Hans Stiglund,
Luleå stift


Svenska Kyrkan sällar sig till grupperingen som sprider en romantiserad och falsk bild av lappar/samer.
I en debattartikel Försoning om renbetet som publicerats i en rad tidningar hösten 2005 skriver biskoparna Hans Stiglund, Luleå stift, Tony Guldbrandzén, Härnösands stift, och Claes Bertil Ytterberg, Västerås stift att ”renskötarna har i alla tider följt sina renar som nomader” i norra Sverige från trakterna längst Torne älv i norr till Idre fjäll i Dalarna i söder, vilket är en lögn.


De beskriver en renskötselmetod storrenskötsel så kallad ”extensiv”, som kom till södra Lappland med invandrande samer från norra Sverige, Norge och Ryssland så sent som på 1930-talet.
Med andra ord så har denna renskötselmetod inte bedrivits i ”alla tider” utan är en omskrivning av historien så att den stämmer in på rådande förhållanden.
Vidare fortsätter de med en konfliktbeskrivning som ska visa på att renägarna förlorat rätten till renbete, även detta är en lögn.
Renägarkollektivet samebyn kan inte förlora något de aldrig har haft, nämligen renbetesrätt på privat lagfaren skogsmark.


Markägare framför allt i norra Sverige har dokument som bevisar att renbetesrätten inte omfattar skogsmark. Dessa dokument har legat till grund för domar där samebyarna förlorat och dragit på sig höga rättegångskostnader.


Trots detta så fortsätter regering och myndigheter som länsstyrelser och förvaltningsdomstolar med en partisk tolkning av rennäringslagen. Vilket lett till att samebyarna invaggas i en falsk trygghet.
Detta har i sin tur resulterat i att samebyarna i många fall uppträtt på ett sätt, så att den enskilde markägaren känt sin äganderätt hotad. För att värja sig har markägarna tvingats gått till domstol.


Samtidigt söker regeringen desperat efter tecken som visar att deras påståenden är korrekta, med att tillsätta en rad tvivelaktiga utredningar.


Jakt- och fiskeutredningen är ett exempel där renägarna och markägarnas rättigheter skulle utredas. Den är så till den grad manipulerad att man lyckat att ställa ena huvudparten, småmarkägarna, helt utanför.
Att säga upp medlemskapet i Svenska kyrkan av den anledningen att kyrkans högsta företrädare gått ut med dessa lögner är väl att överreagera ..?
Droppen som fick bägaren att rinna över, är när de uppmanar till försoning med samebyarna. En samhälls-administration där man har graderad rösträtt. Vilket innebär att några få förmögna dikterar villkoren i samebyn och har ett avgörande inflytande om vem som ska få medlemskap.


Att försonas med samebyn som har en administration som bryter mot de mest grundläggande mänskliga rättig-heterna ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” är otänkbart, lika otänkbart är det att fortsätta stödja Svenska kyrkan när de uppmanar till försoning och erkännande av en demokratifientlig samhällsadministration. Av den anledningen har vi besluta att säga upp vårt medlemskap i Svenska kyrkan.


Stig Eskilsson, Boden, Roland Ludvigsson, Hemavan, Henry Ludvigsson, Tärnaby, Bror Gunnar Jonsson, Hemavan, Karl Göran Hansson, Henriksfjäll, Birgitta Jonsson, Hemavan, Monika Rickefors, Henriksfjäll och Tage Johansson, Rönnbäck


Liselott Hagberg

Folkpartiet

Sveriges riksdag,

100 12 Stockholm

 

Öppet brev.

 

Folkpartisten Liselott Hagberg riksdagsledamot från Nyköping skriver i en interpellation den 22 november om samernas sedvanerätt till vinterbete i skogslandet.

Du hävdar att de svenska samerna aldrig i modern tid varit mera trängda än nu, och syftar till de pågående och redan genomförda rättstvister kring renarnas vinterbete.

 

Du frågar jordbruksministern vilka initiativ hon tänker vidta för att reglera samernas urgamla sedvanerätt till vinterbete i skogslandet, vilka åtgärder ministern avser att vidta för att undanröja grunderna för FN:s årliga kritik mot samernas allt mer trängda situation, och när Jordbruksministern avser att Sverige ska underteckna ILO:s mer än 15 år gamla konvention 169 om urfolkens och därmed samernas rättigheter?

 

Lappar/samer är ett folk, men du talar om en näring i din interpellation. En näring som egentligen inte har mera med folket lappar/samer att göra än turistnäringen eller vilken annan näring som helst. Den rennäring du ömmar för, har ingenting med Sveriges ursprungsbefolkning att göra. Den är importerad från Ryssland och Finnland, och kom till Sverige 1920-1940 .

Svenska Lappar/samer levde ursprungligen på jakt och fiske, bärplockning, enklare jordbruk, och senare hade en del renar som man mjölkade, och åt kött av, men inte alls i en sådan stor drift som i dag. Man hade aldrig fler renar än vad lappskattelandet kunde föda.

 

Vi har alltid kombinerat olika näringar, och det gör alla vi lappar/samer utanför renskötseln än i dag.

Svenska politiker i regeringar och riksdagar har under många år förtryckt och förnedrat oss icke renskötande lappar/samer. Man har kraftigt försämrat våra möjligheter att överleva här på våra förfäders marker genom att lägga rätten till jakt och fiske på samebymedlemmar = renägarna. Denna segregerings politik har ett nära släktskap med det bespottade apartheid politiska systemet som bedrevs i forna Sydafrika.

 

Du Liselott spottar oss icke renägande lappar/samer rakt i ansiktet när du talar om att svenska samer aldrig varit så trängda som nu!

Genom att fortsätta den hjärntvätt som Svenska staten hållit på med under lång tid.

Så lång tid att tre biskopar och fem professorer hakat på, med att skriva osanna, osmakliga och för oss utanför samebyarna, oerhört kränkande debattartiklar som fått stort medialt genomslag.

 

Svenska politiker har genom åren anammat okunniga historiker, giriga tjänstemän och fabulerande kulturpersonligheters myter och romantiserade och exotiska lögner om svenska lappar/samer.

 

Detta har lett till att markägarna fått betala för era olagliga och ohållbara löften till rennäringen, som ingen annan näring, eller svenska medborgare får åtnjuta.

Ni svenska politiker i maktsällning, har alla gemensamt ansvar för de rättstvister kring rennäringens renbete som i dag utspelar sig och har utspelat sig i svenska domstolar.

Din fråga till Jordbruksministern kan även ställas till dig. Vad tänker du vidta för initiativ för att reglera ursprungslapparnas/samernas urgamla rätt till vinterbete inom Lappskattelanden?

FN:s kritik till Sverige om samernas alltmer undanträngda situation grundar sig på Sveriges lögner om lappar/samer. Renägarna själva har varit duktiga lobbyister, de har haft pengar till vackra koltar och med skattemedel rest runt världen och lobba om sin svåra situation. Vi har inte ens råd med en kolt!

 

Vad tror du Liselott att FN skulle säga om oss icke renägande lappars/samers situation i Sverige?

Om hur vi under alla dessa år trängts undan och fråntagits allt. Man har t o m ändrat vår historia!

ILO169 är en FN: konvention som ska stärka urbefolkningarnas rätt, men inte på bekostnad av övrig befolknings rätt..

 

Sven Huergrens förslag som är tänkt att ligga till grund för Sveriges ratificering strider mot flera av FN:s artiklar i konventionen om mänskliga rättigheter, och kommer att öka förtrycket mot oss icke renägande lappar/samer och övrig befolkning.

Hans förslag går ut på att Sverige ska ratificera en näring, och inte en urbefolkning.

Vad tänker du Liselott vidta för åtgärder mot detta?

Att se över gränsen till Norge är ingen dum ide.

Vi har aldrig hört att där funnits liknande tvister som vi har med renägare i Sverige.

Men i Norge gör man heller inte skillnad på renägande och icke renägande lappar/samers rättigheter.

Man ställer, som vi förstår, inte dessa i konflikt med övrig Norsk befolknings rättigheter heller. Det finns inget renbete på privat mark, och ILO 169, har trots att Norge för länge sedan ratificerat den, inte alls inneburit samma negativa rättslägen för Norges övriga befolkning som den skulle göra i Sverige, om den ratificeras efter Huergrens förslag.

Vi anser att Sveriges politiker har en skyldighet att lyssna till ALLA medborgare och värna om deras rättigheter.

Vi anser att Svenska staten, regering och riksdag har skyldigheter att ta ansvar för vad staten åsamkat för olägenheter och orättvisor mot lappar/samer och övrig befolkning i Sverige.

 

 

 

Marianne Johansson

Bygget Mosekälla

 

Stig Eskilsson

ordförande

Vouvsträsk sameförening