Från avvittringshandlingar rörande Karesuando socken;

N:O 19 Hemman och nybyggen, som för vanhävd blivit utlagda till kronopark samt lägenheter, som fallit inom byarnas och hemmans områden, eller vid avvittringen blivit disponerade och därför böra från jordeboken utgå, ävensom lägenheter, som icke undergått avvittringsbehandling ehuru de finnas i jordeboken antecknade:

a) Saivomuotka N:o 4, beviljat till anläggning den 5 augusti 1854 med femton frihetsår att skatta 1869.

Genom Konungens Befallningshavandes utslag den 30 september 1873 förklarades, att nybygget skulle till kronoallmänning utläggas; och enär därunder hörande ägor, så i åker som äng, tillagts kronoöverloppsmarken, bör detsamma utgå ochfrån jordeboken avföras.

b) Sujejärvi N:o 2, eller rättare Sudjevaara, krono, provisionellt åsatt ett sextondels mantal, har genom Kungl. brevet den 19 februari 1886 blivit utlagt till kronomark, vadan det bör ur jordeboken utgå.

c) Karesuando N:o 9, beviljat till anläggning enligt resolution den 13 april 1829 med tjugofem frihetsår att skatta år 1854. Öde. Vid skattläggningsförsök år 1879 befanns detsamma alldeles obebyggt och ouppodlat, vadan det vid avvittringsberedningen inom socknen behandlats såsom odisponerad kronomark och bör därför utgå och från jordeboken avföras.

d) Mertjärvi N:o 1, om ett åttondels mantal. Genom Kungl.brevet den 19 februari har hälften eller ett sextondels mantal av ifrågavarande hemman för vanhävd och såsom varande åboledigt blivit utlagt till kronoallmänning och ur kronans jordebok avskrivet.

e) Idivuoma N:o 4, beviljat till anläggning enligt resolution den 9 december 1811 med tjugofem frihetsår att skatta år 1836. Öde. Vid skattläggningsförsök år 1879 befanns detsamma alldeles obebyggt och ouppodlat, vadan det vid avvittringsberedningen inom socknen behandlats såsom odisponerad kronomark och bör därför utgå och från jordeboken avföras.

f) Sujejärvi N:o 1, som är anlagt enligt resolution av den 25 juli 1798  med tjugo frihetsår och den 24 augusti 1819 provisionellt skattelagts rill fem trettiotvåendels mantal har blivit påfört Johan Erik Johanssons hemman N:o 1 och Abraham Perssons hemman N:o 2 under namn av Suodjevaara by, N:ris 1 och 2, samt därunder skattelagts, vadan det bör utgå och från jordeboken avföras.

g) Sujejärvi jämte 8 st. lägenheter, enligt Konungens Befallningshavandes utslag den 27 maj 1848 upplåtna till den hälft av hemmanet Sujejärvi N:o 1 om fem trettiotvåendels mantal, som skattlagts under namn av Suodjavaara N:o 1. Och enär förestående lägenhetr påförts och skattlagts under sistberörda Johan Erik Johansson innehavda hemman, böra de ur jordeboken utgå.

h) Kuttainen N:o 4. En överloppsjord, som genom Konungens Befallningshavandes utslag den 16 juni 1847 blivit skattlagd till en årlig ränta av 74 öre. Enär förestående överloppsjord, bestående av tvänne ängar, är skattlagd under ägarens, Elias Eliasson, hemman N:o 1 tretton sextiofjärdedels mantal i Mertajärvi by, bör densamma ur jordeboken utgå.

i) Karesuando N:o 4. "En överloppsjord, upplåten mot en ränta av en riksdaler 22 öre under N:o 4 i Karesuando, som blivit flyttad till Saivomuotka N:o 1". Denna överloppsjord, som brukats av Isak Olovsson Memmi under hans ägande hemman N:o 12 (förut N:o 9, - enligt jordeboksutdrag N:o11) i Karesuandoby, har där under skattlagts och bör utgå och från jordeboken avföras.

j) Maunu N:o 2: 19 ängeslägenheter, som genom resolution den 18 juli 1832 och den 22 april 1836 blivit upplåtna samt den 30 juni 1848 skattlagda till en årlig ränta av en riksdaler 50 öre. Lägenheterna ifråga hava tillagts August Grapes hemman N:o 2, fem trettiotvåendels mantal (ny skatt) i Maunu by samt därunder skattlagts, och böra därför utgå och från jordeboken avföras.

k) Maunu N:o 3. Kronotorp, anlagt den 31 oktober 1846 med femton frihetsår att skatta 1862. Genom Konungens Befallningshavandes utslag den 24 februari 1874 utlagt till allmänningen. Enär denna lägenhet, såsom varande öde, brukats och vid avvittringen skattlagts under det kronohemman Maunu N:o 4 om ett åttondels mantal (ny skatt), som innehaves av fjärdingsmannen Emil Lidström, så bör lägenheten utgå och avföras från jordeboken.

l) Kaltiorova N:o 1, som är anlagt enligt resolution den 7 januari 1851 med femton frihetsår att skatta år 1866 med upplåten nyttjanderätt till Kallottijärvi utan avgift enligt Kungl. Maj:ts Befallningshavandes utslag den 10 oktober 1855, har fått förlängd frihetstid den 31 december 1867 och blivit provisionellt skattlagt till ett trettiotvåendels mantal den 8 maj 1875 samt har, enligt Kungl. brevet den 13 maj 1887, sammanlagts med och skattlagts under hemmanet Siikavuopio N:o 1, vadan det bör utgå och ur jordeboken avföras.