Altaposten (Diskussion)

Samisk stat

Kommentarer (190)

Jeg skjemmes ikke av min «flerkulturelle» bakgrunn, selv om det kanskje er vi med etnisk blandet blod som egentlig er «bastardan» her. Mine forfedre var både nordmenn, finlendere, svensker og kvæner. Og antagelig samer på den sida av slekta med røtter på østsida av Altaelva. Jada, jeg mener Kronstad. Rimelig sikker på det egentlig, for om jeg antyder det for noen i familien benektes det. Og fra de eldre får jeg «sintøyan» på meg.

Har egentlig ikke hatt så stor interesse for mine forfedre lenger tilbake enn to-tre generasjoner, i hvert fall ikke det med etnisitet. Vi er jo alle likeverdige mennesker, trodde jeg. Men «rasebråket» i det offentlige den siste tida har vekket min nysgjerrighet, så jeg skal foreta en aldri så liten slektsgranskning. Vet ikke om det er så mye hjelp å få fra familien, men det finnes jo slektsnedtegnelser og kirkebøker offentlig tilgjengelig. De skal uansett få vite hva jeg finner ut. Og hvem vet - noen av oss har kanskje rett til å melde seg inn i samemanntallet. ;-)
Ole aktiv 27.01.2007 22:56
Hellerisningene i Alta beviser egentlig ingenting annet enn at det fantes mennesker i Alta så langt tilbake i tid som kankje 10 000 pr siden. Det er forlokkende å tro at de var samenes forfedre, men så enkelt er det ikke. Så langt tilbake i tid gir det ingen som helst mening å snakke om samer, nordmenn eller noen andre av dagens etniske grupperinger. Like lite som det gir mening å snakke om engelskmenn for 4000 år siden. Folkevandringer har forekommet til alle tider, og til Finnmark har folk utvilsomt innvandret både sørfra og østfra gjennom årtusener, om enn ikke i store skarer som i dag. Det har eksistert mange ulike "folk" på nordkalotten gjennom tidene. Samene, som vel kan spores genetisk til den siberiske halvøya, er bare et av dem. For øvrig hadde samene for noen tusen år siden et annet språk før de gikk over til ur-finsk som dagens ulike samiske dialekter er utledet av. Når det er sagt, så avviker samene geneteisk svært meget fra andre folk i Europa. Det betyr de har blandet seg lite med andre folk, med unntak av et lite innslag av gener som kan komme østfra. Av det kan men likevel ikke trekke noen slutning om at det ikke har bodd andre folk på nordkalotten samtidig ned samene, eller før dem for den del. Det kan det meget vel ha vært.
Sherlock aktiv 29.01.2007 16:50
Jeg er norsk. De fleste av forfedrene var norske, og noen var kvener. Jeg er like stolt over mine røtter som noen same kan være over sine. Jeg ser ingen grunn til å grine over at jeg ikke er same. Jeg har ikke noe imot samer, hverken deres kultur, språk eller drakter, men jeg blir ganske provosert over at Alta fremstilles som ei samebygd, og over påstanden at de fleste av innbyggerne i Alta er av samisk opphav. Begge deler er usant.

Ser man på folketellingene for 1801 og 1825, finner man at omtrent 1 av 25 familier i Alta (Bosskop og Elvebakken) var samiske. Det store flertallet av familier var kvenske og deretter norske. Selv om folkegruppene har blandet seg siden den gang, er det nok riktig å si av flertallet av Altas befokning er av norsk og kvensk opphav.

 Det samiske innslaget var i mindretall og er det fortsatt. Det er propagandaen med historieforfalskning, samifisering og usynliggjøring av det kvenske og norske som provoserer. Vi som ikke er samiske har rett til å bli respektert for det vi er like meget som samene har rett til det samme. Og, - vi bør ha samme rett til land og vann som samene, for vi er alle finnmarkinger. Hvis samer mener at de skal ha større retter til dette enn andre innbyggere i Finnmark, kan de like godt si med rene ord at Finnmark skal være kun for samer, på samme vis som at enkelte nordmenn mener at Norge kun skal være for nordmenn (og de andre kan forsvinne dit de kom fra).

Sherlock aktiv 29.01.2007 16:02
At samebarn kan ha kommet til Alta med de kvenene som flyktet fra sult og krig kan vel ha forekommet, men etter hva jeg kjenner til, var det vanlig at kvenske foreldre som ikke maktet å ta seg over til Norge sendte sine barn med flyttsamene over til Norge der de ble satt bort.

Samene hadde tross alt sine rein og kunne livnære seg på det vis, så de hadde ikke så stort behov for å sende fra seg sine barn som det kvenene i Tornedalen hadde. Det er imidlertid ikke korrekt at samene måtte ha norsk identitet for å eie jord i første halvdelen av 1800-tallet.

Dette begynte ikke før omkring 1850 og utover, og med loven av 1902 måtte de også tale norsk til daglig for å få kjøpe jord. Derimot ble mange kvener registert som "lapper" og "sjøfinner" og sto feilaktig oppført i sjøfinnmantallet. Når det gjelder den befolkningens etniske fordeling i Alta på 1800-tallet må vi heller ikke glemme at fra omkring 1828 strømmet det til med nordmenn sørfra og kvener fra finland/sverige, samt en del svensker for å jobbe på kobberverket i Kåfjord, så det er nok solid belegg for å hevde at flertallet av dagens befolkning i Alta hovedsakelig har ikke-samiske røtter. For den del er det ikke så rent få av befolkningen i Kautokeino, og enda flere i Karasjok, som kan finne kvener/finlender i slekten om de leter i kirkebøkene og i slektsbøkene. :-)

Anonym aktiv 30.01.2007 15:52
Jeg ser i dagens Altapost at "Marit Hætta Øverli ville vært mentalt død dersom hun ikke hadde fått leve ut sin samiske identitet". Vi som ikke har samisk identitet, og det er flertallet av Altas befolkning, vil ha identiteten vår i fred og ikke bli "hengt ut" som samer på TV. Jeg mener med dette ikke å si noe negativt om samisk identitet, men at det oppleves som negativt å bli fremstilt som samer når man ikke er det. Man usynliggjør det faktum at flertallet av altas befolkning har ikke-samisk opphav (kvensk og norsk)og fremmer feilinformasjon om at de fleste i Alta egentlig er samer.

 Likeså er det provoserende å bli oppfordret til å melde seg inn i samemanntallet for å få medbestemmelse, når man ikke er same. Jeg vil si det så sterkt som at det er bevisst politikk å forsøke å ta fra oss vår ikke-samiske identitet og "døde" oss mentalt. Kan det være så vanskelig for Hætta og andre samer å forstå at slikt provoserer. Det er ikke alle som greier å formulere presist hva det er de opplever som negativt. Den såkalte hetsen mot samer etter Grand Prix kan forstås som en heller primitiv måte å forsvare sin ikke-samiske identitet. Selve reaksjonen er i så fall sunn, selv om uttrykksmåten er forkastelig. Når man kjenner seg tråkket på, blir man forbannet. Nå som samene endelig er kommet til heder og verdighet, bør de vokte seg vel for å behandle de ikke-norske slik som de selv er blitt behandlet av dem tidligere. I lengden vil ikke det føre til noe bra.

Sherlock aktiv 30.01.2007 09:45
Det er et fåtall som vil holde avstand til det samiske, de aller fleste (av de som har det) innser at de har en samisk bakgrunn. Men jeg er skeptisk til at den samiske kulturen skal forhøyes til noe mer høyverdig enn den norske, finske, kvenske, russiske osv i fylket vårt. Jeg har selv en flerkulturell bakgrunn og er stolt av den, men jeg er ikke villig til å distansere meg fra min norske eller finske bakgrunn for å dyrke kun den samiske slik det tyder på at du gjør.

Om man hadde omtalt den "norske rasen" på samme måte som du omtalte den samiske, og sammenlignet med andre grupper på tilsvarende måte ville mange (med rette?) kunne sagt at dette var rasisme. Jeg skjønner jo at det ikke var det som var din hensikt, men det er en feil vei å gå å framstille en kultur som mer høyverdig og akseptabel enn andre.
 Anonym aktiv 02.02.2007 18:59
Ta debatten her!
Skrevet av Vidar Kristensen kl 09:15 | Kommentarer (38) |

Trackbacks
Kommentarer
 
Er enig med Jørstad. Det finnes ingen samisk nasjonalstat og da er begrepet samisk nasjonaldag misvisenede.
Anonym aktiv 09.01.2007 09:52
Begynnelsen av denne debatten viser uvitenhet om hva begrepene nasjon og nasjonalstat betyr. En nasjonalstat kan inneholde flere nasjoner av folk, dvs. folkegrupper med felles bakgrunn og kultur. Når det gjelder nasjonal flagg og nasjonal sang (skal skrives i ett ord), brukes disse uttrykkene både for nasjonalstat og nasjon (folkegruppe).
Toppen av uvitenhet og arroganse viser ordføraren i Ørsta når han sidestiller Uganda som nasjonalstat og samer som folkegruppe på nordkalotten og urfolk i Norge. Begrepet urfolk er også misforstått. Det betyr bare at en folkegruppe bodde og eiet et område før dette området ble innlemmet i en nasjonalstat. Dette skjedde med samenes områder i Norge. I Finnmark skjedde det i tillegg en konfiskering av privat eiendom (eiet både av enkelte familier og siidaer) da kong Christian IV proklamerte at det var kongen som skulle eie samenes land.
aktiv 06.02.2007 20:32
nasjonalstat, en statsdannelse hvor befolkningen i det vesentlige har felles språk, kultur og historie.
Anonym aktiv 07.02.2007 08:48
Felles bakgrunn? I dag blir alle som regner seg selv for en same godtatt som en same som en hovedregel. I dag vet man ikke engang hvor mange samer som fins bortsett fra estimat på rundt 40000 i Norge. Også må du heller ikke glemme at samene er ikke et samlet folk, men et folk fordelt på flere nasjoner.

Hadde du lest litt lengere ned kunne du sett at jeg har bla. skrevet:

"Nasjon (av latin «natio»=slekt, herkomst, folkestamme), er et begrep som er flertydig. Svært grovt kan man si at «nasjonen» betegner et erkjent kulturelt fellesskap, som gjerne deler en forestilling om et felles historisk opphav, visse likhetstrekk i kultur som atskiller dem fra medlemmene av andre nasjoner, tilknytning til bestemte landskapsformer, samt i mange tilfeller deler et felles språk."
fx2007 aktiv 07.02.2007 08:56
enig, det er bare tull med samisk nasjonaldag, det er mest norske her i finnmark. samer er det mest av i kautokeino og karasjok og samer som har flyttet util alta , h-fest
 Hammerfesting aktiv 09.01.2007 11:33
Samisk nasjonaldag må da være helt greit og forståelig. I utgangspunktet er vel dette en dag som markerer tilstedeværelsen av det samiske samfunn, et samfunn som strekker seg over riksgrensene her nord. Finland, Sverige og Russland har også samer. Samer i Norge er like mye nordmenn som alle andre nordmenn, men det samiske samfunn strekker seg vel litt lengre enn det, gjør det ikke? Glem grenser og nasjonalstater, det handler om viktigheten av et levedyktig samfunn, kultur og språk. Også Jørstad og FrP skjønner viktigheten av å støtte opp rundt fremtiden til dette mangfoldet.
Tro meg, dette temaet vil temmelig snart vri seg over på den evige kjeklingen mellom et begrenset antall idioter i hhv Alta og Hammerfest.
HAMMERFESTING aktiv 09.01.2007 16:08
Ville det vært greit om man feiret "norsk nasjonaldag", hvor man feirer det NORSKE folk, og de samiske, pakistanske, finske, svenske og andre var utelatt?
 Rix aktiv 10.01.2007 21:32
Nei, det ville ikke være greit for meg, og det finnes heldigvis få i Norge av de som synes noe slikt ville være greit.

Vi er flinke til å inkludere her i landet. Og forresten, skulle du eller jeg være interessert i å være med på å feire de samiske merkedager, så er jeg overbevist om at dette lar seg gjøre uten protester fra noen.

Takk, Bloggredaktør, for at du fjernet disse tøvete innleggene over her et sted. Det var også bra at du redigerte mitt forrige innlegg i hht dette. Bra!
HAMMERFESTING aktiv 10.01.2007 21:50
Burde være greit at Samene har en dag de kaller for samefolkets dag, men å kalle det nasjonaldag blir helt feil. Samene befinner seg også i Russland, Finland og Sverige, har samene i Norge avklart med disse at samefolkets dag skal markeres på en dag som kun har tilknytning til samene i Norge? Tror samene i Norge føler mer felleskap med andre nordmenn enn med f.eks samer i Russland. Men om samene i alle land kan enes om en dag ser jeg ikke noe galt i at de feirer samefolkets dag, men ikke kall det nasjonaldag.

Synes forøvrig at det blir feil å kreve at sameflagget skal vaie på 17.mai på Karl Johan. Da vil jeg gjerne at Alta IF skal ha egen fane i 17.mai toget i Hammerfest. ;-)
Anonym aktiv 09.01.2007 16:20

  – Hvem snakker om samisk stat-


Samiskt självbestämmande

Samiskt självbestämmande antagen av SAMERNA:s kongress 1999

Dokumentet inkl bilagor (172 sidor) kan beställas från SAMERNA:s kansli 0971-12000

SAMISKT SJÄLVBESTÄMMANDE 

Förslagets huvudsakliga innehåll

 

Det här förslaget är tänkt som ett ramdokument för samiskt självbestämmande eller återställande av ett samiskt självbestämmande som samerna tidigare har innehaft. Vi ber alla samer och samiska organisationer lämna synpunkter på programmetVi föreslår att svenska delen av Sápmi blir en samisk provins i Sverige. Provinsens parlament är Sametinget med val vart fjärde år.

Vi föreslår att samebyarna ombildas till samiska kommuner med val samtidigt som sametingsvalet.

Vi föreslår att Sametinget endast är ett samiskt folkvalt organ.

Vi föreslår att Sametings styrelseordförande utser "regeringen" som Sametinget i plenum får godkänna.

Vi föreslår att Sametingets styrelse är högsta beslutande samiska myndigheten

för provinsen i svenska delen av Sápmi.

Vi föreslår att det, i initialskedet, inrättas tre samiska myndigheter, som är

underställda Sametingets styrelse.

a) "Samernas närings- och fastighetsverk", vars ansvarsområde är förvaltning av

de samiska markerna. Denna myndighet skall också ha huvudansvaret för de

samiska näringarna.

"Sameskolstyrelsen" (namnet bör ändras), vars ansvarsområde är samisk utbildning, barn- och äldreomsorg och de sociala frågorna i övrigt.

"Sameverket", som handhar de övriga frågorna inom Sametingets kompetensområde.

Vi föreslår att det inrättas en samisk förvaltningsdomstol, samerätten, som första

instans i frågor som rör samiska förhållanden.

Vi föreslår att samernas särskilda ställning som urbefolkning i Sverige markeras

i regeringsformen.

Vi föreslår att riksdagen övergripande reglerar samiska förhållanden i en ny lag

- samelagen.

Vi föreslår att Sametinget ges lagstiftningsmakt inom sitt kompetensområde. En

lämplig beteckning är – sametingslagen.

Vi föreslår att rennäringslagen upphör att gälla. Vissa delar av lagen överförs till

samelagen, medan andra delar av rennäringslagen överförs till sametingslagen.

Vi föreslår att verksamheten i den samiska provinsen i Sverige finansieras över

Sveriges statsbudget med ett rambelopp. Fördelningen av medlen över det

samiska samhället görs av Sametinget i plenum.

 

Vi har gjort bedömningen att förslag till lagstiftning för att underbygga våra förslag kan föreläggas kongressen tidigast år 2001........

..........


Är kriget i Tjetjenien mitt fel- - Sida 2 - Debatthuset (Svensk debatt)


Everything about Nationalstat

Nationalisme

Nationalisme er en ideologi, der anskuer nationen som den primære identitetsskabende faktor for grupper af mennesker. Nationalismen er oftest knyttet til ideen om et 'hjemland', hvor nationen har sin, oftest mytiske oprindelse, samt ideen om et 'folkeligt' eller etnisk tilhørsforhold til dette land. Det er derfor, ifølge denne ideologi, vigtigt, at nationens fællestræk (som tolket i den konkrete situation) bevares og styrkes, og at nationalstaten, hvor der er en sådan, har størst mulig suverænitet. Kategori:Ideologier Kategori:Politik ja:民族主義 ko:민족주의 th:ชาตินิยม