Debatt & beslut/Rixlex Hemsida: Sveriges riksdag.
Länk: Om denna sida.Länk: Sök-sida.E-postLänk: Ordbok.Länk: innehållsförteckning
Länk till Riksdagens hemsida:Hem  Länk till kapitelsidan: Beslut i korthet

Beslut i korthet
SORTERADE EFTER UTSKOTT 2001/02 

Grupprättegång (JuU16)
Möjligheten till grupprättegång införs fr.om. den 1 januari 2003. Med grupptalan menas att någon utan rättegångsfullmakt för talan för medlemmarna i en grupp. Gruppmedlemmarna är inte parter i målet och behöver inte medverka aktivt. En dom i målet gäller för och mot alla som ingår i gruppen. Grupptalan ska kunna väckas av enskilda personer, organisationer eller myndigheter. Den som väcker enskild grupptalan ska vara medlem i den grupp han eller hon vill företräda.
• Proposition 2001/02:107
• Utskottsbetänkande JuU16
• Protokoll 107 (debatt och beslut 2002-05-16)

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)
Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag om anslag till kultur, medier, trossamfund, folkbildning, folkrörelser, ungdomsorganisationer och idrott för 2002. På följande punkter gick riksdagen emot regeringens förslag. Bidraget till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete minskas med 2,5 miljoner kronor. Bidraget till Riksteatern ökas med 1 miljon kronor. Anslaget för främjande av hemslöjden ökas med 0,5 miljoner kronor. Bidraget till kulturmiljövård ökas med 46 miljoner kronor i stället för 56 miljoner kronor, dvs. en minskning med 10 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Bidraget till Svenskt visarkiv ökas med 1 miljon kronor. Bidraget till allmänna samlingslokaler ökas med 10 miljoner kronor. Riksdagen gjorde vidare följande tillkännagivanden till regeringen. Ansvaret för finskspråkig teater ska flyttas över från Riksteatern till Statens kulturråd. Göteborgsoperan ska höra till de institutioner som får del av de ökade bidragen till regionala teater-, dans- och musikinstitutioner. Regeringen bör göra en översyn av magasinsförhållandena vid Naturhistoriska riksmuseet med utgångspunkt i ett förslag som tagits fram av Statens fastighetsverk och museet. Frågan om det framtida huvudmannaskapet för filmvårdscentralen i Grängesberg ska analyseras ytterligare. Olika alternativ bör prövas, och Statens Filminstitut bör få ett tidsbegränsat uppdrag som huvudman för 2002.
• Pressmeddelande
• Proposition 2001/02:1
• Utskottsbetänkande KrU1
• Protokoll 38 (debatt 2001-11-30) och 40 (beslut 2001-12-04)

Kulturmiljövård (KrU19)
Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om Unescos världsarvskonvention och de svenska världsarvsobjekten. Vidare avslogs motioner, bl.a. från allmänna motionstiderna 2000 och 2001, om kulturmiljövård. Motionerna handlar om Unescos världsarvslista, ansvarsfrågor inom kulturmiljövården, fornminnen, arkeologiska undersökningar, fyndfördelning, avyttring av föremål från arkeologiska massfynd, fornlämningar i Tjustbygden, kyrkliga inventarier, fornlämningar i skogsmark, skydd för byggda och kulturpåverkade miljöer m.m. samt internationella konventioner.
• Skrivelse 2001/02:171
• Utskottsbetänkande KrU19
• Protokoll 111 (debatt 2002-05-23) och 115 (beslut 2002-05-29)

Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet (KU21)
Riksdagen godkände regeringens förslag om ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen i syfte att anpassa grundlagsskyddet till den tekniska och mediala utvecklingen vad gäller webb- och annan elektronisk kommunikation. Eftersom förslagen handlar om grundlagsändringar kommer riksdagen efter höstens val att behandla förslagen igen. Riksdagen gjorde även tre tillkännagivanden där man efterlyser från regeringen 1) en översyn av bestämmelserna om bl.a. databasregeln med hänsyn till framtida användning av ny teknik, 2) en analys av huruvida ett frivilligt grundlagsskydd kan komma i konflikt med bestämmelser som syftar till att skydda den personliga integriteten samt, med anledning av motionsförslag, 3) en utvärdering av brottskatalogen i tryckfrihetsförordningen.
• Proposition 2001/02:74
• Utskottsbetänkande KU21
• Protokoll 106 (debatt och beslut 2002-05-15)

Anslag till jord- och skogsbruk samt fiske (MJU2)
Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2002. Anslagen är fördelade på sju politikområden. Det mest omfattande av dessa är Livsmedelspolitikområdet som omfattar i första hand verksamhet som avser jordbruks- och trädgårdsnäringarna, fiskerinäringen samt livsmedel. Övriga politikområden är Landsbygdspolitik, Djurpolitik, Samepolitik, Skogspolitik, Utbildningspolitik och Forskningspolitik. Anslaget till arealersättning och djurbidrag m.m. med sänks med 3,5 miljarder kronor jämfört med regeringens förslag. Det är en följd av riksdagens beslut att sänka ramen för utgiftsområdet (se 2001/02:FiU1). Ungefär 51 % av utgifterna finansieras från EU-budgeten. Merparten av EU-stödet gäller obligatoriska åtgärder som arealersättning, djurbidrag, intervention och exportbidrag. Ett nytt anslag beslutades för en särskild djurskyddsmyndighet som regeringen vill inrätta för att förstärka djurskyddet. Riksdagen gav vidare, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att se över statens ansvar för skördeskador i samband med naturkatastrofer.
• Proposition 2001/02:1
• Utskottsbetänkande MJU2
• Protokoll 44 (debatt 2001-12-10) och 45 (beslut 2001-12-11)

Fristående skolor (UbU7)
Riksdagen godkände vissa av regeringens förslag om fristående skolor. Nya bidragsregler införs för fristående särskolor och fristående gymnasieskolor. Utbildningen vid fristående särskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor ska vara avgiftsfri, på samma vis som vid offentliga skolor och fristående grundskolor. Samma krav på behöriga lärare ska ställas inom fristående skolor som inom offentliga skolor. Fristående skolor ska lämna en ekonomisk redovisning över sin verksamhet till Skolverket. Vidare avslog riksdagen flera av regeringens förslag om fristående skolor. Förslag som inte godkänns är närmare bestämmelser om Skolverkets prövning av en fristående skolas rätt till bidrag; att en kommun ska ha rätt att vid beräkning av bidrag till fristående skolor ta hänsyn till kommunens ansvar för att bereda utbildning åt samtliga barn och ungdomar i kommunen; skärpta regler om kommunal uppföljning och utvärdering av fristående skolor samt att en avgift ska få tas ut i samband med ansökan till fristående skola. Vidare gjordes tre riksdagsuttalanden: Den särskilda nämnd för fristående skolor med representanter för bl.a. kommunerna som regeringen förordat bör inte inrättas. Regeringen bör ge Skolverket i uppdrag att ta fram anvisningar för handlingar i ärenden om bidragsrätt för fristående skola. Ett system bör tas fram för redovisning av kostnader för olika program vid kommunala gymnasieskolor.
• Pressmeddelande
• Proposition 2001/02:35
• Utskottsbetänkande UbU7
• Protokoll 85 (debatt och beslut 2002-03-20)