Enontekis Lagtima Härads Rätt den 1 mars 1838

Misstänkt snatteri av en yxa

§ 34.

S.D. Företogs till handläggning i ett sammanhang å stämningslistan antecknade målen, emellan dels Krono Länsmannen E:U. Grape, å tjänstens vägnar och efter angivelse af förre Nämndeman Jonas Hendrik Grape, klaganden, samt gossen Isac Hendriksson Niva, jämte hans fader Nämndemannen Hendrik Nilsson Niva och modern Valborg Ersdotter Bäck, svaranden, rörande laga ansvar å Isac Hendriksson för snatteri af en yxa, och å föräldrarna för att de varit medvetna af brottet, dels ock Hendrik Nilsson Niva, klaganden och drängen Lars Johanson Niva, svarande; rörande kärandens påstående att svaranden må styrka att den yxa, varom förenämnda åtal handlar, tillhör någon annan än Isac Hendriksson Niva; Varvid samtliga parterna i egen person sig infunno, av vilka Actor och angivaren uppgåvo att Herr Pastor L.L. Laestadius dräng, Lars Johansson Niva, sistlidet års sommar hos tilltalade Isac Hendriksson funnit en huggyxa med skaft, vilken därförut förkommit och tillhört Herr Pastor Laestadius.

 

Nivas gård med Leastadiuspörtet bredvid. I bakgrunden Muonioälv. Bilden är tagen på 1930-talet

Lars Johansson Niva uppvisade den ifrågavarande yxan, som nu befanns vara utan skaft samt sade, att yxan förkommit från pörtet i Prästgården och som Isac Hendriksson misstänks att hava tillgripit yxan, så hade Lars Johansson frågat honom om han visste varest yxan vore.

Det Isac Hendriksson sagt sig ej veta; att frampå sommarn förlidet år, då Lars Johansson träffat Isac Hendriksson i skogen, sysselsatt att hugga ved, hade Lars Johansson igen känt den yxa som Isac Hendriksson gagnat att vara den ifrågavarande; Då Isac Hendriksson tagit till flykten och kastat yxan i en källa, därifrån Lars Johansson upptagit den; att yxan då den bortkom varit försedd med skaft, men efteråt skall yxan hava blivit stålsatt, samt märket L.L. satt å den; att samma skaft varit å yxan, ännu då Lars Johansson återtog den, men skaftet skall numera icke vara i behåll; och att Lars Johansson bestämt igenkände den föreviste yxan att vara densamma som från Herr Pastor Laestadius pörte bortkommit.

Herr Pastor L.L. Laestadius, som härvid var närvarande, uppgav på fråga att en honom tillhörig yxa förkommit från hans hus, samt saknats redan förra årets vår och att då hans dräng, Lars Johansson återhämtat den nu vid Rätten föreviste yxan, så hade Herr Pastor Laestadius igenkänt den att vara densamma och honom tillhörig.

Sedan Hendrik Niva och hans hustru, på tillsägelse, avträtt, togs Isac Hendriksson i förhör och upplystes vara omkring 14 år gammal, samt beskådade den vid Rätten föreviste yxan, men sade sig ej känna den, eller förut hava innehaft den; Att den yxa som Lars Johansson Niva fråntagit Isac Hendriksson sista sommar, varit något mindre än denna och med rakare urholkning på bakre eller undre sidan, vilken yxa Isac Hendriksson sade sig hava för två år sedan fått till skänks af Herr Missionären Anders Fjellner, och att Isac Hendriksson angripit honom och velat taga yxan, kastat den i en källa, men Isac Hendriksson undskyllde sig därmed att han gjort det af rädsla för stryk och nekade att han tillgripit någon yxa från Herr Pastor Laestadius pörte.

Henrik Niva inkallad, förklarade att han ej sett sin son Isac Hendriksson förlidne vår och sommar innehava någon främmande yxa, utan blott Nivas egna yxor, jämte en liten yxa som Isac Hendriksson fått till skänks utav Herr Missionären Anders Fjellner, ävensom Hendrik Niva nekade att han sett Isac Hendriksson innehava den utav Lars Johansson vid Rätten föreviste yxan.

Härefter inkallades hustrun Valborg Ersdotter, vilken instämde i samma nekande svar som hennes man Hendrik Niva avgivit.

Herr Missionären Anders Fjellner uppgav att som tilltalade Isac Hendriksson stadigt sprungit hos honom och begärt låna yxor, så hade Fjellner, för omkring två år sedan, skänkt åt Isac Hendriksson en mindre yxa som haft litet öga och varit kortare än den nu vid Rätten föreviste.

Actor åberopade till vittnen i målet Nybyggaren Olof Pehrsson Niva, hustru Marakatt, Anna Larsdotter och drängen Lars Johansson Niva, vilka voro tillstädes, utom Olof Pehrsson som uteblev, af vilka emot Lars Johansson anmärktes såsom jäv utav svaranden, att han blivit af Hendrik Niva stämd att styrka att den yxa, varom fråga är, tillhör någon annan än Isac Hendriksson och dessutom anmärktes att Lars Johansson vore den som fråntagit Isac Hendriksson yxan, samt ännu tjänar som dräng hos Målsägaren Laestadius. Häröver, Refolverades:

Som Lars Johansson icke allenast är stämd utav Hendrik Niva att höras såsom part i målet utan även av Målsägaren Laestadius tjänstedräng och den som tillägnat sig ifrågavarande yxan av Isac Hendriksson, såsom sin husbonde tillhörig; vilket som Lars Johansson otvivelaktigt bör hava nytta eller skada, att varta av den bevisning som är erfoderlig för målets behöriga utredning; Så förklaras Lars Johansson jävig att vara vittne i målet. Som förständigades.

Därefter hustrun Marakatt och Nämndemannen Idivuoma, Nils Nilsson, vilken Acktor till ytterligare vittne framställde, fingo då något jäv emot dem ej förspordes, avlägga vittnes eden, varnades för missbruk därav samt hördes sedemera var för sig berättade:

Marakatt: Att då vittnet och tilltalade Isac Hendriksson vid ett tillfälle förlidne sommar varit tillsammans i skogen, så hade vittnet påsett den yxa som Isac Hendriksson gagnat, därvid han sagt att han köpt den utav Herr Missionären Fjellner; att berörda yxa varit av lika form och storlek med den nu till Rätten ingivna och skaftet hade varit något spräckt, samt en spik slagen genom skaftet; att så snart Isac Hendriksson varseblivit att Lars Johansson Niva kommit till skogen, så hade han satt till fötters och sprungit bort; Och att vittnet ej bestämdare visste om berörde yxan vore densamma som den till Rätten ingivna, än efter likheten. Uppläst. Erkände.

Idivuoma: Att vittnet förlidne vinter lånat utav Henrik Niva en yxa, som varit något mindre än den nu till Rätten ingivna, vilken Hendrik Niva sagt sig hava bekommit utav Herr Missionären Fjellner och berörda yxa sade vittnet sig förlorat på en resa till Åhus kopparverk, Norge. Uppläst. Erkänt.

Hendrik Niva uppgav att utav Herr Missionären Fjellner har han bekommit en yxa och hans son Isac Hendriksson den andre, och den som Hendrik Niva fått vore densamma som han lånat till vittnet Idivuoma och varom denne vittnat; Ävensom Herr Missionären Fjellner vidgick att han ungefär vid samma tid som Isac Hendriksson av honom fått uppgivna yxan skänkt en något större yxa åt Hendrik Niva, utan att Fjellner närmare mindes, åt vilkendera af dem han förut givit yxan.

Åberopade vittnet Olof Pehrsson Niva var nu tillstädes kommen varder och då något jäv emot honom ej förspordes, han hördes på gången ed och erhållen varning, samt sade sig ej känna något till upplysning i målet. Uppläst.

Actor äskade att Herr Missionären Fjellner måtte edeligen fästa sin uppgift. Därefter bemälde Fjellner fick avlägga vittnes eden, erinrades om vikten därav samt tog å sin ed hans förut avgivna berättelse och att den nu vid Rätten föreviste yxan ej vore någondera av de yxor som Fjellner skänkt åt Hendrik Niva och hans son Isac Hendriksson. Uppläst.

Vittnet Idivuoma tillade att Hendrik Niva sagt att den yxa som han lånat åt vittnet tillhörde gossen. Uppläst.

Hendrik Niva erinrade att han blott sagt att gossen även gagnat den till vittnet Idivuoma lånade yxan, vilket jämväl vore förhållandet, men Idivuoma vidhöll dock sin gjorda uppgift. Berörda avsända.

Isac Hendriksson uppgav att det varit en mindre yxa som han haft, då han vid uppgivna tillfället varit i skogen, samt sade att Lars Johansson burit ovänskap till Isac Hendriksson och därför hade han sprungit undan ett stycke då han varse blev Lars Johansson, men Isac Hendriksson har tillika under förklaring sagt att han ej tagit till flykten förrän Lars Johansson uppkommit honom och fattat honom i håret.

Herr Pastor Laestadius fick med tu finger å bok edeligen bestyrka att han förra årets vår genom stöld förlorat en huggyxa. Därefter den till Rätten ingivna yxan värderades af nämnden till 1 Rd. Banco och Herr Pastor Laestadius uppgav, att den skaft som suttit å yxan då den bortkom, ej innehaft större värde och att det tillika vore betalt med det å yxan satte värde.

Med församlingens kyrkobok, som härvid företeddes, styrktes att tilltalade Isac Hendriksson är född den 8 september 1822 och att något menligt emot honom hans fräjt ej blivit antecknat.

Actor sade sig ej hava vidare bevisning att tillgå; men yttrade sig anse att Isac Hendriksson borde ställas till ansvar för tillgrepp av yxan och att Hendrik Niva tvetydlig i sin uppgift.

Därpå Härads Rätten efter förutgången överläggning, fattar sådant Beslut:

Härads Rätten finner väl ostridigt vara att den till Rätten ingivna yxa tillhör Herr Pastor Laestadius, ävensom han med sin ed styrkt att en yxa blivit honom frånstulen, varför utan tilltalade Isac Hendriksson företag att taga till flykten och kasta yxan, som han medhade till skogen, uti en källa, gör honom särdeles misstänkt.

Men emedan fullständig bevisning ej är åstadkommen därom att den yxa som Lars Johansson fråntagit Isac Hendriksson är densamma som Herr pastor Laestadius förlorat, eller den nu till Rätten ingivna, samt Isac Hendriksson och föräldrar enständigt nekat till tillgreppet och Isac Hendriksson onekligen haft en egen yxa, som han fått af Herr Missionären Fjellner; Ty varda samtliga frikända till ansvar, dock bibehålles Herr Pastor Laestadius vid sin rätt till den ingivna yxan och då någon talan mot Lars Johansson ej blivit i detta mål framställd, som föranleder till vidare prövning, än som skett, förfaller även vidare yttrande därom.

Som avsades, med tillkänna givande att den med Härads Rättens beslut missnöjd etc.(se § 30).