Enontekis lagtima Häradsrätt den 14 februari 1780

Till döds skjuten renkalv

§ 7

S. D. Kyrkoherden Ärevördige och Vällärde Herr Daniel Engelmark, har till detta Ting instämt lösa Nybyggare drängen Nils Johansson Idivuoma, för det denne för Herr Kyrkoherden till döds skjutit en renkalv.

Nils Johansson svarade att han var stadd i skogen på vildrens fänge, enär tvenne kalvar kommit löpandes; Och som han hållit för att de varit vildrenar, så har han skjutit en utan att giva akt på märket förrän efteråt; Men då han fått höra att kalven tillhört Herr Kyrkoherden, har han huden genast återsänt.

Herr Kyrkoherden vidgick att han förledna gårdag återfått huden, men yrkade att bekomma en levande oxrens kalv i stället för den till döds skjutne.

Frågades varest Nils Johansson tjänte; Svarade att han vore hos sine anhörige. Häröver avsades:

Emot det Nils Johansson återfår den förledne gårdags afton sände hud, skall Nils Johansson genast tillställa Herr Kyrkoherden Engelmarck en levande frisk oxrens kalv, istället för den som blivit till döds skjuten, samt dessutom gällda rättegångs kostnaden med 24 schilling.

Varjämte Nils Johansson åligger att innan morgon afton skaffa sig behörig årstjänst, så framt han vill undgå den olägenhet, Kongl. Reglementet för nybyggare i Lappmarken av år 1749 i annat fall utsätter.