Enontekis lagtima Härads rätt den 23 februari 1849

Klockaren misstänkt belastad av starka drycker under Gudstjänst

§ 18

S. D. Till vidare åtagande företogs nu från sistlidne års ting och § 41 av Protokollet härtill uppskjutne målet, emellan Krono Länsmannen J. J. Lidström, å tjänstens vägnar och efter angivelse av Nybyggaren Johan Pehrsson Niva, åklagare, samt bemälde Lidströms Svärfader Klockaren Jonas Hendrik Grape, svarande, tilltalad för fylleri i Kyrkan, jämte annat oredligt förhållande under det Gudstjänst hållits;

Och inställde sig nu som åklagare Herr Landsm. H. W. Hackzell, på grund av Kongl. Befallningshavandes honom därtill givna förordnande, tillika med angivaren Niva förmått sig för sin del vilja avstå från målets fullföljd, samt Grape nekat till att hava varit drycken i Kyrkan.

Actor fortsatte målet under bestridande av angivarens skiljande från målet, emedan denna, i händelse svaranden icke kunde till de angivna förbrytelserna över bevisas, borde ansvara för angivelsen och ersätta kostnaderna varjämte Actor åberopade att vittna Herr Prosten och Ledamoten av Franska Heders Legionen L.L. Leastadius, Olof Donatus Olofsson NIva, Kyrkovärden Johan Johansson Raatamaa och Isak Pehrsson Raatamaa, men emot Johan Johanssons behörighet att i målet vittna framställdes den anmärkning att han är angivarens Moderbroder, vilket ock i Nämnden intygades, varför Actor avstod från hans hörande; Och då emot övriga uppgivna vittnens jäv icke förekom, blevo de förkallade och fingo vittneseden avlägga, för vars missbrukande de tillbörligen varnades ock var för sig hörda, berättade:

Leastadius:
Att vittnet ej känner eller kan lämna någon upplysning angående nu ifrågavarande söndagarna, men väl vid ett annat tillfälle några år därförut, eller samma år som Länsman Lidström först kom till församlingen hade Prosten, då han en gång i augusti månad å söndag hållit husförhör i Kyrkan förmärkt att då Grape i slutet av husförhörs förrättningen inkommit i Kyrkan, hade han varit rörd av starka drycker.

Förrättningen börjades med sång och Predikan samt slöts med bön och sång; Dock hade Grape vid sagda tillfälle icke varit så drycken, att han kunnat göra sin tjänst.

Vidare förmälde vittnet på framställda frågor, att en gång då vittnet slutat skriftetalet och och behövde Grape i någon tjänstgöring, hade vittnet måst sända Kyrkovärden Raatamaa att väcka honom, emedan han syntes sovande, men om detta härrörde av starka drycker känner ej vittnet, som icke heller kan erinra sig vilken tid det skett, men vill minnas att det varit en vinter.

Väl har det en ock annan gång hänt att Grape under tjänstgöring sjungit någon vers för litet eller någon för mycket, ävensom att han satt annan Psalmnummer på tavlan än den som borde sättas, eller begynt sjunga på annat ställe i Psalmboken än som varit å tavlan utmärkt, men vittnet, som icke kunnat finna att dessa misstag härört av starka drycker, förmodar hellre att de varit en följd av hans tankspriddhet, emedan hans myckna världsliga bestyr icke lämna honom tid för åtanke på Gud och boken;

Tilläggande vittnet att det nästan var helg luktar starka drycker av Grape då han kommer i Kyrkan, varav det känns att han förtärt sådana, dock ej så att det kunnat sägas att han varit ankommen eller rörd, utom vid förr uppgivna tillfället. Uppläst och erkänt.

Olof Donatus Niva:
Vittnet kan ej påminna sig hava någon gång sett svaranden Grape drycken i Kyrkan, väl har vittnet någon gång sett honom sitta framlutad i sin bänk, men om han därvid sovit eller av fylleri suttit i sådan ställning, kände vittnet ej, icke heller kan vittnet minnas att någon måst väcka honom, eller att han någon gång sjungit någon vers för mycket eller för litet, men väl har det hänt att Grape någon gång uppsatt sådan Psalmnummer som ej passat till den vers som skulle sjungas och han verkligen sjungit, ävensom att han vänd numrerna oriktigt på tavlan; Men vittnet minns ej dagen eller tiden då sådant skett.

Och har vittnet en gång sett svaranden utanför Kyrkan och invid Kyrkväggen supa ur en medhavd flaska, men om detta sedde före under eller efter Gudstjänsten minns ej vittnet, ej heller kan vittnet erinra sig tiden när detta skedde, icke ens om det var vinter eller sommar, men väl att det ej var många år sedan;

Och kan vittnet ej lämna någon upplysning, varken om Grape vid sagda tillfälle förut var eller efteråt blev rörd av starka drycker. Uppläst, vidgått.

I anledning härav medgav väl Grape, att han någon gång uppsatt oriktiga Psalmvers, men uppgav därjämte att det även hänt att Prosten Leastadius, som aldrig smakar spritdrycker, uppgivit annan Psalm än den som skulle sjungas, eller därtill antecknat verser som icke funnits, emedan Psalmen ej haft så många verser som Prosten uppgivit.

Raatamaa, Isak Pehrsson:
Att vittnet ej kan säga sig någonsin förmärkt, att svaranden varit drycken i Kyrkan, fast det någon gång kunnat hava synats;

dock kan ej vittnet säga att sådant velat synas någon av uppgivna söndagarna. En söndag 1847 om sommaren och som vittnet ville minnas Jakopsmässo söndagen, hade vittnet sett Grape sitta framlutad som sovande, och att kyrkvärden var och stötte i hans huvud;

Ävensom att Jakopmässo söndagen 1847, antingen strax efter Gudstjänsten eller några timmar därefter, hade svaranden vid nedkomsten till båten å Pastors gårdstranden varit drycken, vilket tydligen hördes på honom, emedan tungan fastnade under hans tal.

Dock kan vittnet ej säga om han samma söndag varit drycken i Kyrkan. Och hade svaranden jämväl en söndag samma sommar i Kyrkan sjungit en vers för litet, emedan han börjat sången med sista versen i Psalmboken i stället för med den näst föregående, men dagen då detta sedd minns ej vittnet;

Och denna vinter hade vittnet sett honom en gång uppsätta oriktig Psalmnummer på tavlan, men enligt vittnets förmodan skedde detta icke av starka drycker utan av misstag. Uppläst och erkänt.

Actor yttrade härefter, att behuru besvärande omständigheter mot svaranden förekommit därom att han i Kyrkan varit, under det Gudstjänsten hållits, av starka drycker överlastad;

Så enär Prosten Leastdius, som med svaranden närmast haft beröring, icke kunnat sådant med säkerhet intyga, yrkade Actor att genom Åhlins, Karl Petter Riskas Naimakas och sista vittnets berättelser utredd är, att svaranden varit drycken på söndag, det måtte, om ej svaranden kan svårare anses eller fällas till ansvar för fylleri i Kyrkan, vilket likväl Actor till Rättens beprövande hemställer, han dock dömas till ansvar för fylleri å söndag och för Sabbatsbrott, samt förpliktas gottgöra de vittnen som fodrat ersättning för deras inställelse;

Därå svaranden förklarade sig ofta nog hava varit drycken, men att så icke någonsin varit händelse i Kyrkan och ville för bestyrkande därav hava sina vittnen avhörda; Johan Johansson Enontekis och Adam Gädda, båda från Palojoki Storfurstedömet Finland;

Och för vilket ändamål svaranden anhöll att målet kunde till nästa Ting uppskjutas;

Vilket bevisningsrätt och uppskovs begäran Actor bestred, under förmälan att den å svarande sidan åberopade bevisningen icke kunde inverka på sakens utgång, enär det tillkommer Actor att styrka angivelsen, vadom och Actor anhöll om slutligt Utslag i saken:

Och enär vidare icke anfördes, tillsades vederbörande att i morgon avvakta Härads Rättens vidare utlåtande.


Enontekis lagtima Härads Rätt den 24 februari 1849

Fortsättning av målet mot klockaren

§ 24

S. D. Uti målet som nästlidne gårdag under § 18 av detta Protokoll härstädes förevarit, emellan Krono Länsmannen J. J. Lidström å tjänstens vägnar, Åklagare, och dennes Svärfader Klockaren Jonas Hendrik Grape, svarande, och tilltalad för fylleri i Kyrkan m. m; Avsades i närvaro av Actor Com. Lantm. H. W. Hackzell, samt svaranden Grape personligen, Följande Utslag:

Vidkommande först svarande Grapes begäran om erhållande av uppskov med målet till nästa Ting för vittnens anskaffande från Kejserliga Finska sidan, därom, att han icke vid något av ifrågavarande tillfällen varit drycken i Kyrkan, så utom det, att det tillkommer Actor och Angivaren att bevisa åtalade brottet;

Finner Härads Rätten av vad i saken förekommit, att bifall till vad svaranden sålunda begärt, endast skulle verka till onödigt uppehåll med sakens avgörande, vadom hans berörda uppskovs begäran avslås.

Vidkommande sedan själva saken har väl Härads Rätten av vittnena Karl Petter Riska, Abraham Ållins, Nils Hendriksson Niva, Johan Matihas Olsson Naimaka, Olof Donatus Olsson Niva och Isak Pehrsson Raatamaas berättelser inhämtat att anledningar och bindande omständigheter förekommit därtill; Att svaranden Grape alla de ifrågakomne 3:ne Söndagarna infunnit sig uti Kyrkan, rörd av starka drycker, men som Herr Prosten och Riddaren Leastadius, vilken själv förrättat Gudstjänsten de ifrågavarande tillfällen, och bäst varit i tillfälle att under Grapes utövande av sin innevarande Klockare tjänst, erfara huruvida han varit drycken vid någondera av dessa tillfällen, erfarit att Grape av starka drycker ankommen, samt värjemålets dömande huruvida man förtärt starka drycker till den grad att man kan sägas vara drycken;

Synes Rätten olämplig varder svarande från åtalet i denna del fredad;

Och som vad angår Actors framställde yrkande, det svaranden Grape måtte fällas till ansvar, för det han Jakopsmässo söndagen 1847, utom Kyrkan, vid anträdandet av återfärden hem om aftonen, flera timmar efter Gudstjänstens slut varit av starka drycker överlastad, det förekommer, att något åtal mot Grape för detta fylleri brott, icke blivit väckt förrän sistlidne gårdag och således icke inom den 11 § Kungl. Förord. Den 16 nov. 1841, föreskrivna tid;

Har Actor berörda yrkande numera icke emot sagde lagrum, honom under Rättens beprövande, utan varder han jämväl i denna del fredad. Dock som angivaren och Actor haft skäliga anledningar till det väckta åtalet, komma alla de i saken besvärade vittnen att var sina kostnader vidkännas.

Den med detta Utslag missnöjde etc. etc.