Enontekis lagtima Häradsrätt den 19 februari 1781

Fiskerätts bevakande

§ 3

S.D. Brukspatronen Herr Erik Daniel Christiernie, såsom ägare av Knutis Hemman, samt Gästgivaren Hendrik Lauri och Per Hendriksson Alanenpää i Turtula i Övertorneå socken, genom Lars Madson Niva ifrån Muonioniska, hava till detta Ting instämt Johan Eriksson Kuttanen och Isak Persson Kuttanen, för det desse skola utan avgift flera år idkat fiske i Paitasjärvi träsk, därföre käranderna taxerade voro; Yrkade således att svarandena antingen måtte med allt fiskande upphöra eller ock betala kärandena skäligt arrende.

Svarandena invände dels att deras granne Per Andersson Kuttanen, icke voro stämd och dels att Paitasjärvi lågo tre mil inom lappmarks rå, samt över tjugo mil ifrån Turtula by, så att oskäligt vara skulle förneka nybyggarne i Kuttanen idka fiske i den enda insjö varav de i deras torftighet hade sig att hugna.

Häröver avsades:

Som Kronofullmäktige till bevakande av nybyggens rätt i detta mål saknas och en granne Per Andersson icke är stämd; Alltså böra kärandena vid förlust av all talan göra ansökning om Kronofullmäktiges förordnande, samt instämma Per Andersson till nästa Ting, då de övriga svaranden utan särskilt Kungörelse äro tillstädes vid en Riksdalers bot för vardera.


Enontekis lagtima Häradsrätt den 19 februari 1784

Utslag på förevarandetvist

§ 9

S. D. Vad först angår den nu uppståndna tvist angående rättighet till fiskets idkande uti Paittasjärvi;

Så emedan vid prövning av en slik fråga, förekommer till skärskådande ej allenast flera Krono Nybyggars rätt till ett inom Lappmarkens rågång beläget träsk å den ena och en Lägenhets försvarande under ett Hemman, å den andra sidan, den där utnyttjas emot en årlig Taxa till Kongl. Majt. och Kronan;

Utan och den omständighet möter att denne rätt icke kan, uti ärenden som till prövning ej hörer, skilja en part ifrån de förmån han i kraft av vunnet tillstånd, emot avgift till Kronan innehar och utnyttjar;

Alltså finner Tings Rätten det parterna härom med varandra hos Konungens Befallningshavande äga utföra, som höggunstigast lära tillse det omtvistade träsket och huruvida den åsatta Taxan kan ifrån kärandena på Kuttanens eller andra Lappmarkers Nybyggare flyttas;

Hos Kongl. Majt. Befallningshavande ansökning göra och enär vilken billighet eller rättvisa står att förena, det en hemmansägare neder på landet bör skilja en Nybyggare i lappmarken, vid fiskande uti ett därstädes ifrån dess hemvist blott ¼ mil, men ifrån Hemmanbrukares gård väl 24 mil beläget träsk, än mindre att avgift för ett sådant fiskande lämna, vilket därtill skatts uppbärande ej någonsin berättigat varit;

Fördenskull och i betraktande av allt detta prövar Tings Rätten rättvist svarandena ifrån kärandenas påståenden till hela dess vidd, att befria och i följe varav den yrkade ersättning för havda rese och rättegångs utgifter även av sig själv förfaller.


Enontekis lagtima Häradsrätt den 20 februari 1784

Fortsättning om fisketräsk ägande och fiskerätt

§ 1

Från ålder eller på hundrade åratalet har emot Taxa till Kongl. Majt. och Kronan undertecknade Hemman i Turtula, innehaft och nyttjat fisket i Pajtasjärvi. Vi föreställa oss att då Kongl. Majt. och Kronan uppbär skatt och taxa å ena sidan undersåtarna och så därför äro berättigade till nyttjande och bruk av det som de skatta. Uppå en sådan grund och förtröstan hava vi undertecknade ingått avhandling och mot vissa villkor upplåtit vår fiskerätt i Pajtasjärvi, först till numera avlidne Erik Raattamaa och sedan till Nybyggaren Pasi i Palojoensu, som allenast bor ½ mil till ¼ mil från träsket; Då däremot Raattamaa eller Kuttanen Nybyggare äro över 2 mil därifrån belägna.

Som nu dessa senare eller nuvarande åboer på Raattamaa eller Johan Eriksson Kuttanen, Isak Persson och Per Andersson, hindrat den andra även Lappmarks Nybyggaren med vilka vi om fiskerättigheten överenskommit, ifrån allt fiskande i dessa fiskevatten för vilka vi taxa betala, och under föregivande att dessa fiskevatten dem ensam skulle tillhöra, hava vi funnit oss nödsakade Högädla Herr Häradshövdingen och domstolens upplysning och rättelse söka och utbedja uti följande omständigheter.

1. Huruvida Kongl. Majt. och Kronan kan igenom sina fogdar uppbära taxa och skatt av rikets undersåtar, för någon däremot svarande upplåten nyttjande rättighet och det över 100 år som Kongl. Majt. och Kronan ej ägt makt och disposition däröver.

2. Om Kongl. Majt. och Kronan ägt makt att emot taxa upplåta oss fiskerätten i Pajtasjärvi, varom vi aldrig tvivla, huru då och under det samma Kronan av oss tager taxa, samma kan tillvälla sig vår av Kongl. Majt. och Kronan upplåtna nyttjanderätt emot vår vilja och stänga dem därifrån med vilka vi därom överenskommit?

3. Huru om så skulle vara att Nybyggare kunde ernå rätt till husbehovsfiske i den sjö vid vilken de komma att bo; En 2 mil avlägsen Nybyggare skall från fiskerätten kunna uttränga den som bor på en ¼ mil eller högst ½ mil från fiskevattnet, ehuru vi i denna del vad dem båda angår anse dem obehöriga att tränga oss i fisket, än mer hindra oss därifrån så länge Kronan av oss tager taxan, efter ingendera bor vid fiskevattnet.

4. Så vida enligt hos följande utdrag Kronofogden intill denna dag uppburit för Kronans räkning taxa av oss för Pajtasjärvi och vi således skulle däremot äga rätt det disponera.

Hemställa vi i ödmjukhet om icke Johan Eriksson, Isak Persson och Per Andersson Raattamaa eller Kuttanen, vilka så avlägsna från träsket obehörigt hindrat vår Kontraktent från nyttjande rätten; Bör för de uppgivna 10 år gottgöra oss efter det kontrakt vi med pasi slutat med 42 skilling 8 rör om året, som gör 8 Rdl. 42 sk. 8r. Samt nu nödsakade Rättegångs kostnad med Protokoll och Utslags lösen vid tvenne ting, med resa och skjuts omkostnad för 128 mil fram och åter, Fullmäktiges arvode och en Skrift till Konungens Befallningshavande om Krono Fullmäktig, i ett för allt med 10 Rdl.

Men därom Rätten skulle finna av någon anledning det vi framför nu sede mera tillkomne Lappmarks Nybyggare, icke äga någon rätt till fiske i ofta bemälte träsk. Anhålla vi slutligen och för den 5:te om Högädla Herr Häradshövdingens Utslag och rättelse varest vi skola få ersättning för den summa vartill Taxan enligt medföljande utdrag sig bestiger, jämte den oss oskyldigt åbrakta kostnad att söka en rättighet som Kongl. Majt och Kronan i så fatta omständigheter ej skulle ägt rätt att överlåta eller därför Taxa av oss i dessa 10 år taga.

Med vördnad är Ödmjuke tjänare,
    Erik Dan Christierning          Hendrik Hendriksson Lauri i Turtula

    Per Hendriksson Alanenpä ibm.           Lars Karlsson Snål ibm.

§ 2

Undertecknat tillstår sig hava riktigt bekommit av Handelsman Anders Graanberg, uppå Bonden Per Kuttases vägnar i Enontekis, 12 daler kopparmynt för Pajtasjärvi träsk, belägen icke långt ifrån Enontekis, varmed honom gives tillstånd att fiska, bruka och utnyttja förberörde Träsk, oklandrat för mig och andra den ¼ delen som jag tillförene fiskat, Som med namn och bomärke härunder betygas av Torneå den 20 mars 1724

Anna Eriksdotter Tääkä i Turtola

Förestående avskrift vara enligt originalet, intygar

Jonas Westberg