Enontekis lagtima Häradsrätt den 14 februari 1780

Intrång i fisketräsk och vildrensfänge

§ 6

S. D. Till detta ting har Nils Johansson Riska och Johan Hendriksson Niva, instämt Olof Persson Kuttanen, för det denne med fiskande gjort dem intrång uti Riska träsk, det de efter avhandling med Nils Larsson Hurri innehaft.

Kuttanen svarade att han efter avhandling med Anders Andersson Marainen, hjälpt honom fiska i berörda träsk, samt påstod efter vice versa stämning att få delaktighet i skedda vildrens fängen.

Däremot åter Riska och Niva anförde att Kuttanen med dem så mycket mindre vore delaktig uti någon vildrens fänge som han såsom löser nybyggare icke hade rättighet till jakt, allra minst på de ifrån nybyggen avlägsna ställen.

Nekandes i övrigt att Marainen haft lov giva Kuttanen fiske rättighet i Riska träsk.

Marainen närvarande hördes och sade att han aldrig lämnat Kuttanen tillstånd fiska i Riska träsk; Och kunde Kuttanen på tillfrågan varken styrka detta föregivande eller utsago om vilrensfänget.

Varför avsades:

Som Olof Persson Kuttanen icke kunnat i bevis leda, det han med Riska och Niva uti någon vildrens fänge deltagit; Alltså varda och dessa ifrån hans tilltal härutinnan frikände; Och skall Kuttanen som utan bevisligt lov gjort Riska och Niva intrång uti Riska träsk, ersätta deras lidande med 24 skilling, samt betala rättegångskostnaden med sexton skilling.