Enontekis Lagtima Härads Rätt den 20 januari 1904

§ 10
Angående olaga jakt på älg

Till tinget hade Länsmannen J. Mathlein å tjänstens vägnar instämt hemmansägaren Hendrik Johansson Tuoremaa, i Karesuando, med yrkande om ansvar för olaga älgjakt; Och tillstädes komma nu vid upprop av detta mål parterna personligen.

Till utveckling av sin talan anförde åklagaren att svaranden under oktober månad 1903 på oavvittrad mark inom Enontekis socken jagat älg, utan att han dock härvid blivit i tillfälle att döda någon

Svaranden anförde att då han en dag under oktober 1903 å oavvittrad mark inom socknen varit på jakt efter ripor, försedd med en hagelbössa, till vilken han vid tillfället ej medhaft kulpatroner, han påträffat ett älgspår och därvid i avsikt att skjuta älgen, om den kunde upphinnas, följt spåret en kortare sträcka, men sedermera uppgivit avsikten och lämnat spåret.

 

Parterna överlämnade å ömse sidor målet till rättens prövning och meddelades vid tingets slut den 21 januari 1904 följande;

Utslag
Som svaranden medgivit, att han under fridlysningstid å älg bedrivit jakt efter sådan, prövar jämlikt 22 § i Kungl. Jaktstadgan den 21 oktober 1864, Häradsrätten rättvist döma honom att för olaga jakt böta trettio kronor, varav två tredjedelar tillfalla åklagaren och en tredjedel kronan.

(Besvärshänvisning)