Rennäring som riksintresse (Ren 2000)

Ren 2000 är en ny utredning där samebyar och rennäringen har fått ta ut områden som de anser sig viktiga för att utöva sin näring. Inga andra näringsutövare har fått uttala sig utan bara respektive kommuner får yttra sig i ärendet senast den 4 juni 2003.

Detta ensidiga politik eller "ny policy" som länsstyrelserna och jordbruksverket driver kommer att öka konflikterna i området ytterligare. Den redan hårt begränsade möjligheten för andra näringsidkare och ursprungsbefolkning ( kvänerna ) i Lappmarken kommer att inskränkas eller helt stoppas i Sverige. Det gäller näringar bl.a. som lantbruk, skogsbruk, jakt och fiske, upplevelse turism och hundspanns ägares möjligheter.. De fåtal som har rennäringen som sitt yrke kommer att gynnas ytterligare på bekostnad av den övriga ursprungsbefolkningen ( skattebetalarnas ) rättigheter och medel.

I Finland har det tillsatts en opartiskt forskningsgrupp som skall utreda vilka som är områdets   (Lappin) ursprungsfolk och vad de levde utav. Detta för att kunna stödja deras ättlingars urgamla näringar och kultur. Där har redan alla boende i området lika bestämmande rätt över områdets förvaltning.

I Norge skall stortinget behandla en ny lag ( Finnmarkslagen ) veck. 24, som går ut på att boende i finnmarken skall ha lika förvaltnings och bestämmanderätt över området. Där har kvänerna erkänts som minoritetsbefolkning med eget språk och kultur. De har även utropad sig som Finnmarks urbefolkning.

I samband med EU-medlemskap skrev Sverige ett Grundlagsskydd för näringsfriheten 1994.

Det står i regeringsformens 2 kap. 20 § bl.a.:

" Att begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas endast för att skydda angelägna allmänna intresse och aldrig i syfte enbart att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag "(tex. Rennäringen).

Jan-Ivar Rönnbäck (länsexpert) skriver bl.a. " Om nyttjanderätt skall upplåtas på statens mark ovan odlingsgränsen, kan detta ske endast om upplåtelsen kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln".

I miljöbalkens 3 kap. 5 § anges: " Att mark och vattenområden som har betydelse för rennäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra rennäringens bedrivande".

Samebyarna äger inte marken utan har nyttjanderätt grundad på urminnes hävd. Detta innebär att markerna i renskötselområdet nyttjas för både rennäring och andra verksamheter.

Länsstyrelsen i Norrbottens län konstaterar: " Norrbottens län är i sin helhet renskötselområde och det är ett riksintresse, till andra riksintressen räknas naturvård, kultur- och miljövård samt inrättande av nationalparker".

Sverige har en generell målsättnings paragraf som handlar om minoriteter i Regeringsformens 1 kap. 2 § och fjärde stycket ( Införd grundlag 1976:871):

" Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjlighet att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas".

LRF planerar ett treårigt EU-projekt " Upplev landet Norrbotten", som skall utveckla agroturismen, dvs. upplevelseturismen med utgångspunkt från jord, skog och vatten. Det finns ju ett omställnings behov hos många lantbrukare.

" En kvartsmiljon slaktrenar har ersatt den ursprungliga vildrenen. Rennäringen har under många år raserat välfungerande ekosystem och de sista fjällrävarna kämpar för sin överlevnad i denna biologiskt enfaldiga natur ", skriver journalisten Christina Lindberg i en debattartikel i Aftonbladet i maj 2003.

Satsning på upplevelse turism.

" Vad gör vi egentligen för att få Kirunas ungdomar att stanna kvar i hembygden", frågar sig näringslivssekreteraren Ingemar Pessa. Och svarar själv att ett sätt är att få dem att satsa på upplevelse turism. Vi bor nästan mitt i vildmarken och med promenad avstånd till fina fiskevatten.

Hur kan man genomföra detta då rennäringen inte får störas och deras intressen går i första hand enligt länsstyrelsen i Norrbottens län och den svenska regeringen. Eller som länsstyrelsens tjänstemän brukar skriva på samebyarnas avslag på ansökan: " Får överklagas endast av samebyn", slut citat.