Folkvett-artikel: Blodets gudar (1/2000)

........................................

Den Gamle och nationen

Samarbetet mellan asatrogna och indiannationalister har dock inte varit helt smärtfritt. I skrivande stund pågår en allt mer infekterad konflikt centrerad kring ett sensationellt arkeologiskt fynd. Sommaren 1996 hittades ett skelett vid en flodbädd vid Kennewick på gränsen mellan delstaterna Oregon och Washington. Antropologen Jim Chatters bedömde dragen som kaukasiska och man trodde att det kunde röra sig om resterna av en pälsjägare från 1800-talet tills kol 14-tester visade att fyndet var 9.200 år gammalt.

Snart utvecklades ett triangeldrama mellan forskare, indianer och asatrogna. Medan forskarna ville försäkra sig om att fyndet var tillgängligt för vetenskapen menade en koalition indianer att frågan snarast var "religiös", och med stöd av 1990 års Native Grave Protection and Repatriation Act krävde de att "deras anfader" skulle utlämnas för en indiansk begravning. Som tredje part att göra anspråk på skelettet hävdade AFA genom den asatrogna advokaten Reinhold Clinton att de kaukasiska dragen visade att det var "en nordisk anfader" som skulle få en asatrogen begravning. Både indianer och asatrogna har efter stämningsansökan tillåtits hålla religiösa ceremonier kring skelettet som bevakas av den amerikanska militären.Den indianska och asatrogna upphetsningen visar tydligt hur fyndet passar in i gruppernas respektive nationalistiska projekt och blivit bärande i en argumentering som handlar om vem som egentligen har rätt till landet. Stephen McNallen hävdar att "indianerna vill begrava bevisen". Han menar att undersökningen visat att både "våra kaukasiska och indianernas asiatiska anfäder tagit sig över Berings sund. Det förändrar hela frågan om vem som var här först. Vem utrotade vem? Vem bestal vems land?" I ett öppet brev deklarerade McNallen att "Kennewick Man är vår anfader, skapad av samma makter som skapade oss. Asatrú Folk Assembly kommer orubbligt att stå vid Den Gamles sida och tänker inte låta vårt arv osynliggöras av de som söker fördunkla det". Bland indianerna har en konspirationsteori börjat cirkulera enligt vilken vita rasister planterat skelettet som de hämtat från Europa bara för att kunna göra sådana anspråk. Från forskarnas perspektiv uttrycks en något eftergiven förtvivlan över den upphetsade religiösa raskonflikten. "Om vi måste lägga tillbaka vartenda fynd vi någonsin gräver upp för att inte förolämpa någon kommer vi ju aldrig att lära oss nånting", suckar Chatters, otålig över denna "raspolitik".
 

Globalisering, hedendom och nynationalism

Den nyhedniska vågen är inte något unikt för Förenta staterna. Tvärtom återfinns fenomenet över stora delar av världen, i samhällen med skilda historier och olika sociala, politiska och ekonomiska förutsättningar. Det är ett globalt fenomen och som måste förstås i ljuset av andra globala fakta. Vi håller gradvis på att bli en enda mänsklighet på en enda planet. Detta tycks ha gett upphov till motreaktioner i nynationalistisk riktning, av framförallt tre skilda former: etnonationalism (t.ex. Jugoslavien, Rwanda), religiös nationalism (t.ex. hindunationalism, islamism) och rasnationalism (t.ex. svart nationalism i Förenta staterna, vit transatlantisk rasnationalism). Att dessa nationalismer betecknas som "nya" kan måhända synas förvånande ur ett svenskt perspektiv då de skandinaviska nationalismerna konstruerats som statsbärande ideologier om etnisk, kulturell och språklig homogenitet. Rent empiriskt har dock den vanligaste formen av nationstillhörighet varit multietnisk, mångreligiös och flerspråkig, vilket faktiskt gäller också för den svenska "nationen", även om samer, tornedalingar och finnar länge osynliggjorts.
 

.......................

Nordeuropeisk urreligion

Som tidigare framhållits söker talespersoner för Asatrú Alliance och Asatrú Folk Assembly tränga bortom vad de kallar "negativ rasism" genom att lansera asatro som en nordeuropeisk urreligion, förbundna med den nordeuropeiska identiteten genom metagenetik. Föreställningen att varje etnisk grupp genetiskt delar ett andligt arv kan knappast kallas annat än rasistiskt, om rasism definieras som en lära som hävdar att medlemmar av en viss ras av naturen delar vissa bestämda inte bara fysiska utan också mentala egenskaper som särskiljer dem från medlemmar av andra raser.

Att man använder begreppet etnicitet sammanhänger förmodligen dels med att etnicitet till skillnad från "ras" är positivt värdeladdat i den amerikanska diskursen och dels med den amerikanska rasismens idéhistoriska utveckling. Fram till 1930-talet hade tanken på en enhetlig vit ras inte slagit igenom i Förenta staterna. Istället talade man om skilda vita raser - den anglo-saxiska rasen, den teutoniska (germanska) rasen, den alpina rasen och medelhavsrasen. När exempelvis irländska katoliker började massinvandra efter den stora svälten på den gröna ön under 1840-talet betraktades de som en lågt stående ras. Teckningar i dagspressen avbildade irländare som apor och de betraktades som vita av en annan färg. Så tänkte man på vissa håll i Förenta staterna faktiskt också om svenskar. Självaste Benjamin Franklin ansåg att svenskar var ett svartmuskigt folk som var oförmögna att ingå i en demokratisk nation då man bar med sig ett så despotiskt monarkistiskt traditionsarv. Den utom-anglosaxiska invandringen uppfattades som ett hot mot den nyvunna friheten och man tog strid för att kvalificera 1790 års invandringslagstiftning som angav att man endast kunde bli "amerikan" om man var en "fri vit person". Grundlagsfäderna, för vilka "vit" förmodligen var synonymt med "anglosaxisk", kunde svårligen ha föreställt sig att syrier, armenier, araber, judar och sicilianare skulle söka medborgarskap genom att framställa sig som inkluderade i kategorin "vit". Ett tämligen stor nativististisk anglo-amerikansk opinion krävde att man i lagstiftningen skulle särskilja vita av olika raser och färger och hämtade för detta stöd i den eugeniska vetenskapen (vetenskaplig gren som syftade till att förädla de mänskliga raserna genom selektiv fortplantning). Det kulminerade i 1924 års invandringslag som begränsade invandringen av andra "raser" än de nord- och västeuropeiska.